HOTARASTE: > Unitati de proiectare, productie sau reparatii > Unitati de invatamant...

download HOTARASTE: > Unitati de proiectare, productie sau reparatii > Unitati de invatamant particulare > Informatics

of 18

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HOTARASTE: > Unitati de proiectare, productie sau reparatii > Unitati de invatamant...

 • 1 ROMANIA

  JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51

  Bulevardul Stefan cel Mare *i Sfant, nr.69, cod. 700075, I4 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.iec.ro

  HOTARAREA nr.349 privind tarifele lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alts destinatie decat aceea de locuinta Si terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean

  Ia$i pentru anul 2016

  Consiliul Judetean Ia$i;

  Avand in vedere:

  a) expunerea de motive privind tarifele lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alts destinatie deck aceea de locuinta $i terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Ia$i pentru anul 2016, inregistrata sub nr.36451/23.11.2015;

  b) raportul de specialitate privind tarifele lunare de inchiriere pe metru pkrat pentru spatiile cu alts destinatie deck aceea de locuinta $i terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Ia$i pentru anul 2016 elaborat de ate Serviciul Fonduri Speciale Sinteza $i Recuperari Creante - Directia Economics - inregistrat sub nr. 36452/23.11.2015;

  c) prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publics $i regimul juridic al acesteia, actualizata;

  d) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetcan Iasi din data de 25 noiembrie 2015;

  e) amendamentul formulat in cadrul $edintei comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului Judetean Ia$i, reiterat in cadrul $edintei ordinare de plen din 26 noiembrie 2015 $i consemnat in procesele verbale ale acestora, respectiv: "pe viitor, serviciile de resort set initieze o procedure prin care aceste spatii sa fie scoase la licitafie, permanent";

  f) votul in unanimitate exprimat in $edinta ordinary de plen din data de 26 noiembrie 2015 $i consemnat in procesul - verbal al acesteia;

  In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) $i ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare:

  HOTARASTE:

  Art.1 Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alts destinatie decat aceea de locuinta $i terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.

  Tarifele se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale (consilii locale) pe raza administrativ - teritoriala in care se afla

  HCJI nr.349/26.11.2015 Paging 1

 • spatiile Si/sau terenurile.

  Gruparea activitatilor desid*urate in spatiul inchiriat se va face conform Anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.

  Art.2 Serviciile de resort sa initieze o procedure prin care aceste spatii sa fie scoase la licitatie, permanent.

  Art.3 Prevederile prezentei hotarki intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2016.

  Art.4 Tarifele aprobate prin prezenta hotarke constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care Incepe licitarea in vederea Inchirierii.

  Art.5 Tarifele de inchiriere pentru contractele aflate in derulare nu pot fi sub valoarea aprobata prin prezenta hotarke.

  Art.6 Durata contractelor de inchiriere Incheiate pentru spatiile cu alts destinatie deck aceea de locuinta, terenurile aferente acestora *i alte terenuri construite sau neconstruite este de 1 (unu) an calendaristic cu posibilitatea prelungirii cu acordul scris *i expres al ambelor parti.

  Art.7 Se aproba prelungirea cu un an, pang la 31.12.2016 a duratei contractelor de inchiriere pentru locatarii spatiilor cu alts destinatie deck aceea de locuinta *i a terenurilor din patrimoniul public de interes judetean, numai cu acordul scris *i expres al ambelor parti *i numai dace obligatiile de plata sunt achitate la zi. Termenul limits de achitare a chiriilor este 31.12.2015. Termenul de exprimare a acordului scris pentru Judetul Ia*i. - Consiliul Judetean Ia*i este de maxim 45 zile. In situatia in care nu exists acordul scris *i expres *i dace obligatiile de plata nu sunt achitate la zi, contractul de inchiriere inceteaza de drept fare nicio alts formalitate.

  Art.8 La Incetarea sau la rezilierea contractului ca urmare a nerespecta'rii clauzelor contractuale de catre locatar, predarea spatiului se face neconditionat in termen de 30 zile de la notificarea facuta de catre locator, Judetul Ia*i - Consiliul Judetean Ia*i, cu suportarea consecintelor rezultate din contract, pang la acea data.

  Art.9 In cazul folosirii spatiilor cu alts destinatie decat locuinta *i a terenurilor proprietate publica de interes judetean de catre persoane fizice sau juridice card forme legale, acestea vor plati daune pentru lipsa folosinta pana la predarea acestora prin proces verbal de predare - primire *i reintroducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

  Art.10 Caietul de sarcini, cuprinzand Regulamentul de organizare a licitatiei pentru inchirierea spatiilor cu alts destinatie deck locuinta (Anexa 3.0), Modelul cererii de Inscriere la licitatie (Anexa 3.1), Modelul calculului garantiei de participare la licitatie (Anexa 3.2), Modelul fi*ei prezentare spatiu (Anexa 3.3), Procesul verbal licitatie (Anexa 3.4), Modelul Contractului cadru de inchiriere (Anexa 3.5) *i Procesul verbal de predare- primire (Anexa 3.6), sunt cuprinse in Anexele 3.0 - 3.6, parti integrante din prezenta hotarare.

  Art.11 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari i*i inceteaza aplicabilitatea Hotarkea Consiliului Judetean Ia*i nr. 385/18.12.2014.

  Art.12 Prezenta hotarke va fi adusa la indeplinire de catre Directia Economics din

  HCJI nr.349/26.11.2015 Paging 2

 • cadrul Consiliului Judetean I*, de catre conducatorii institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea/coordonarea si sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia, precum si de conducatorii unitatilor sanitare care administreaza spatii si terenuri aflate in proprietatea publics de interes judetean.

  Art.13 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Press va transmite copie dupa prezenta hotarare:

  a) Institutiei Prefectului Judetului I*;

  b) Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean I*;

  c) Institutiilor din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judetean Directia Generala de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, R.A. Aeroportul Iasi, Filarmonica de Stat „Moldova" I*, Teatrul pentru Copii si Tineret „Luceafarul" Iasi, Muzeul Literaturii Romane Iasi, Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrics si Ginecologie „Elena Doamna"

  Spitalul Clinic de Obstetrics si Ginecologie „Cuza Voda" Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria" I*, Spitalul Clinic de Urgente „Prof. dr. Nicolae Oblu" Iasi, Serviciul Public Judetean de Paza §i Ordine Iasi, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor I*, Camera Agricola Judeteand Iasi, Liceul Tehnologic „Trinitas", Scoala Gimnaziala Specials Pwani, Colegiul Tehnic „Ion Holban" Iasi, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" Iasi, Liceul Special „Moldova" Tg. Frumos, Scoala Gimnaziala Specials „Constantin Paunescu" Iasi, Unitatea Medico - Socials Raducaneni, Unitatea Medico - Socials Bivolari, Scoala de Arte „Titel Popovici" Iasi, Centrul Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi"

  d) altor institutii care primesc in administrare spatii si terenuri proprietate

  publics a Consiliului Judetean

  Art.14 Aducerea la cunotinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Press.

  Data astazi: 26 noiembrie 2015

  Cris ITEI CONT 5 MNEAZA r0o,„ „,„, SECRETAR DETULUI IASI Lacrami ra VERNICA

  HCJI nr.349/26.11.2015 Paging 3

 • Anexa 1 la H.C.J. Iasi nr. / 2015

  TARIFELE lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alts destinatie

  deck aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2016

  lei/m GRUPA DE

  ACTIVITATE ZONA I ZONA II ZONA III

  Grupa 1 18 15 7 Grupa 2 1 1 1

  Notei privind calcularea chiriei pentru spatiile cu did destinatie decal locuinte

  1. Se considers dependinte: holuri, cai de acces, scan, grupuri sanitare, magazii, balcoane, subsoluri, terase, logii, existente prin documentatia tehnica a imobilului.

  2. Pentru acestea, la calculul chiriilor la suprafetele dependintelor se aplica un coeficient de 0,75 la tariful suprafetei utile.

  3. Pentru birouri situate in subsoluri mansarde de cladiri se apnea 0,80 din tarif.

  4. Se considers ca baza de calcul tariful pentru suprafata utila folositd pentru profilul de activitate cu ponderea cea mai mare.

  5. Tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzator spatiului util.

  6. Tarifele pentru terenuri neamenajate se stabilesc la 0,2 din tariful corespunzator spatiului util.

  JUDETUL IASI CONSILIN,JUDETEAN

  Anexa la 4 rea Nr

  AnulJn/ Luna 44 Ziva

  Page 4

 • JUDO 11, IA*I plata chiriei. CONSILIUL JUDETEAN IA*1

  Anexa 2 la H. C. J. Iasi nr. / 2015

  Incadrarea pe gr