Formular E1.1.

of 38 /38
1 Formular E1.1. FIȘA DE EVALUARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI MASURA M1/6B Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L. Denumire solicitant:_____________________________________________________ Titlu proiect: ___________________________________________________________ Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________ Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ Date personale reprezentant legal Nume: _______________________________Prenume:____________________________ Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de selecție <nr.../data> al GAL „PLAIURILE BISTRITEI” (se va completa de către expertul verificator nr. și data Apelului de selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)? Dacă DA, de câte ori ? O dată De două ori Nu este cazul Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Apel de selecție, conform fişelor de verificare:

Embed Size (px)

Transcript of Formular E1.1.

E1Formular E1.1. FIA DE EVALUARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI
MASURA M1/6B Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L.
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Numr si data de înregistrare al cererii de finanare la GAL: ____________________________
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: ________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Funcie reprezentant legal:___________________________________________________
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceast cerere de finanare în baza aceluiai Apel de selecie <nr.../data> al GAL „PLAIURILE
BISTRITEI” (se va completa de ctre expertul verificator nr. i data Apelului de selecie care însoete Cererea de finanare i cu denumirea
GAL)?
O dat De dou ori Nu este cazul
Prezenta cerere de finanare este acceptat pentru verificare ?
deoarece aceasta a mai fost depus de dou ori, în baza aceluiai Apel de selecie, conform fielor de verificare:
2
Nr...... din data .... / .... /.... , Nr...... din data ... / ... /......
2. Dosarul Cererii de finanare este legat, iar documentele pe care le conine sunt numerotate de ctre solicitant?
3. Referinele din Cererea de finanare corespund cu numrul paginii la care se afl documentele din Dosarul Cererii de finanare?
4. Cererea de finanare este completat i semnat de solicitant?
5. Solicitantul a completat lista documentelor anex obligatorii i cele impuse de tipul msurii?
Documente verificate
REZULTAT VERIFICARE
aplicate în casetele corespunztoare.
Lucrri de Intervenii/ Memoriu Justificativ, întocmite
conform legislaiei în vigoare privind coninutului cadru al
3
publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiecte de investiii i lucrri de
intervenii)
reglementrilor legale în vigoare i aflate în termenul de
valabilitate la data depunerii cererii de finanare
Si
Certificatul de Urbanism
comunei/comunelor, întocmit conform legislaiei în vigoare
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia,
atestat prin Hotrâre a Guvernului i publicat în Monitorul
Oficial al României.
modificrilor i / sau completrilor la inventar în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii poziiei globale
existente sau clasificrii unor drumuri neclasificate, cu
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.
215/ 2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi fost
supus controlului de legalitate al Prefectului, în condiiile
legii
4
i/sau
domeniului public, altul decat cel administrat de primarie
(dac este cazul)
4. Document care s ateste c a depus documentaia la ANPM
(dac este cazul):
4.1 Clasarea notificrii
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care
se precizeaz c proiectul nu se supune evalurii impactului
asupra mediului i nici evalurii adecvate)
Sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea
impactului preconizat asupra mediului
mediului i de evaluare adecvat (dac este cazul).
sau
evaluare adecvat.
cazul).
5
în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG
pentru implementarea proiectului, cu referire la urmtoarelor
puncte (obligatorii):
investiiei;
perioada de realizare a investiiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a
investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la data
efecturii ultimei pli;
school”, cree);
• agenii economici deservii direct de investiie (dac este
cazul, numr i denumire);
pentru relaia cu GAL/AFIR în derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
• angajamentul c proiectul nu va fi generator de venit in
cazul proiectelor care vizeaz infrastructura educaional
(gradinie)/social
8. Document emis de banc/trezorerie care s conin datele
de identificare ale bncii/trezoreriei i ale contului aferent
proiectului pentru care se solicit finanare din FEADR
(denumirea, adresa bncii/trezoreriei, codul IBAN al contului
în care se deruleaz operaiunile cu GAL/AFIR).
9. Raport asupra utilizrii programelor de finanare
6
amplasamentul investiiei, obiective, tip de investiie, lista
cheltuielilor eligibile, costurile i stadiul proiectului, perioada
derulrii contractului), pentru solicitantii care au mai
beneficiat de finanare nerambursabil începând cu anul 2007,
pentru aceleai tipuri de investiii.
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile
de igiena si sanatate publica
sau 10.2 Notificare ca investiia nu face obiectul evaluarii
condiiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul
DACA ESTE SOLICITAT PRIN CERTIFICAT DE
URBANISM
sau modernizarea infrastructurii de ap;
sau
ap/ap uzat, în cazul extinderii infrastructurii ap /ap uzat.
sau
domeniul gospodririi apelor, sntate public, mediu în
vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaia
în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care
autorizaia de exploatare este suspendat.
sau
7
documente care atest c beneficiarul a solicitat organelor
competente în domeniu emiterea autorizaiilor de funcionare,
dac este cazul.
12. Lista agentilor economici deservii de proiect si care au
investitii realizate finantate din fonduri europene, care va
conine denumirea, adresa, activitatea desfurat, codul
proiectului cu finanare european i valoarea total a
investiiei, pentru fiecare investiie accesibilizat i a
institutiilor - sociale i de interes public deservite direct de
proiect.
legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i c
prin realizarea investiiei în conformitate cu proiectul verificat
de DSVSA judeean, construcia va fi în concordan cu
legislaia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i
pentru sigurana alimentelor, dac este cazul.
14. Extrasul din strategie, din care rezulta ca investiia este în
corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/ regional/
judeean/ local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii si
15. Copie document de identitate al reprezentantului legal al
beneficiarului.
16. Alte documente justificative
6. Solicitantul a ataat la Cererea de finanare toate documentele anex obligatorii din list?
DA NU
8
7. Copia scanata a Cererii de finanare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA NU
DA
NU
Observaii: .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cererea de finanare i documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt:
conforme
neconforme
Nume/Prenume …………………….......
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……........................................
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……...............
9
”FIA DE EVALUARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI"
FIA DE EVALUARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI
În cazul în care constat erori de form (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanare, atarii unor
documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respect formatul standard), expertul
GAL poate solicita documente sau informaii suplimentare solicitantului (prin formular E3.4 existent în cadrul Manualului de procedur pentru
evaluarea, selectarea i contractarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii), în funcie de natura informaiilor solicitate.
Termenul de rspuns este de maximum cinci zile de la momentul lurii la cunotin de ctre solicitant care se considera a fi data trimiterii mail-
ului SAU data inscriptionata de catre solicitant pe formular care confirma primirea acestuia, în acest caz termenul de emitere a fiei E1.2.1L
prelungindu-se cu termenul de rspuns, dar nu mai tarziu de 7 zile de la data trimiterii solicitarii. Dac în urma solicitrii informaiilor
suplimentare, solicitantul trebuie s prezinte documente emise de alte instituii, aceste documente trebuie s fie emise la o dat anterioar
depunerii cererii de finanare la GAL/AFIR.
Prezena documentelor trebuie s fie atestat prin:
1. Opisul Dosarului Cererii de Finantare
2. Bifarea în tabel la partea E a cererii de finanare.
Formular E1.1. Metodologie de verificare
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceast
cerere de finanare în baza aceluiai Apel de selecie
<nr.../data.................> al GAL „PLAIURILE
verificator nr. i data Apelului de selecie care însoete
Cererea de finanare i cu denumirea GAL)
Dac DA, de câte ori ?
O dat De dou ori
Verificarea se va face în Registrul de intrri al GAL-ului.
Dac DA, se verifica de cate ori a mai fost depus:
- Daca DA si figureaz în Registru c a fost retras o singur data, se continua evaluarea.
- Dac DA de doua ori, aceasta este condiie de NECONFORMITATE în cadrul sesiunii
respective , caz in care NU SE MAI CONTINUA EVALUAREA
Expertul GAL bifeaz NU, pentru Cererea de finanare care nu figureaza în Registru si
continua verificarea.
verificare ?
Expertul GAL completeaza :
DA, daca proiectul nu a mai fost depus sau figureaz în Registru c a fost retras o singur
data.
NU , daca proiectul a mai fost depus de 2 ori in aceeasi sesiune si se inscriu numerele din
Registru care atesta depunerea proiectului , proiectul este declarat NECONFORM , caz in
care NU SE MAI CONTINUA EVALUAREA.
deoarece aceasta a mai fost depus de dou ori, în baza
aceluiai Apel de selecie, conform fielor de verificare:
In cazul in care expertul GAL bifeaza NU, se completeaza numerele la care a fost
inregistrat proiectul.
2. Dosarul Cererii de finanare este legat si sigilat de
ctre solicitant?
Expertul verifica indeplinirea conditiilor de mai jos:
A/Se verifica existenta a unui dosar ORIGINAL si a unui dosar COPIE, inclusiv existenta
CD-urilor .
B/Dosarul ORIGINAL al Cererii de Finanare este legat, iar documentele pe care le conine
sunt numerotate, semnate si stampilate de catre solicitant, fara artificii de tip „bis”, „prim”,
alte asemenea.
C/Dosarul COPIE al Cererii de Finanare reprezinta copia dosarului ORIGINAL.
D/ Ambele CD-uri contin documentele scanate ale Dosarului ORIGINAL
E/ Fiecare din cele doua dosare trebuie sa indeplineasca toate conditiile de mai jos:
- 1/Dosarul este legat astfel incat nu se pot detasa foi din acesta, daca
este sigilat, respectiv:
- 2/Sigiliul (stampila) este aplicata astfel incat sa nu permita detasarea
acestuia
- 3/Pe ultima pagina se mentioneaza numarul de pagini, inclusiv cele
care poarta numarul”0”
Se completeaza :
DA, daca sunt indeplinite TOATE conditiile pentru cele doua dosare (ORIGINAL si
COPIE).
11
NU , daca minim o conditie NU este indeplinita , rezultand ca proiectul este declarat
NECONFORM , caz in care NU SE MAI CONTINUA EVALUAREA.
Expertul verifica prin sondaj punctele B si E. In cazul in care se constata pe parcursul
evaluarii ca exista elemente care contravin cerintelor B si E, dosarul Cererii de finantare este
considerat CONFORM.
numrul paginii la care se afl documentele din Dosarul
Cererii de finanare
1. Se verifica Opisul Dosarului Cererii de Finantare
2. Se verifica Bifarea în tabelul la partea E a cererii de finanare
3. Se verifica CD-ul inscriptionat aferent Dosarului ORIGINAL
4. Se verifica existenta Cererii de finantare in format editabil
Expertul GAL completeaza :
DA, daca sunt indeplinite TOATE cele 4 conditii.
NU , daca sunt indeplinite 0, 1 , 2,3 conditii . In aceasta situatie proiectul este
declarat NECONFORM , caz in care NU SE MAI CONTINUA
EVALUAREA.
solicitant?
Se verifica pe site-ul GAL daca solicitantul a utilizat ultima variant a Cererii de finanare
aferent masurii.Daca a utilizat ALTA VARIANTA, cererea de finantare este declarata
neconforma 1. Expertul GAL verifica daca la
a. campul A2 datele solicitantului sunt aceleasi cu cele inscrise in documentele
personale si sau documentele statutare depuse in Dosarul Cererii de Finantare
b. capitolul B1 datele solicitantului sunt aceleasi cu cele inscrise in documentele
personale si sau documentele statutare depuse in Dosarul Cererii de Finantare
c. campul B1.2. / B1.3 datele solicitantului sunt aceleasi cu cele inscrise in
documentele personale si sau documentele statutare depuse in Dosarul Cererii
de Finantare si exista SEMNATURA solicitantului
d. capitolul B2 datele solicitantului sunt aceleasi cu cele inscrise in documentele
personale si sau documentele statutare depuse in Dosarul Cererii de Finantare
Expertul GAL completeaza :
12
NU , daca sunt indeplinite 0, 1 , 2 , 3 conditii , proiectul este declarat
NECONFORM ,caz in care NU SE MAI CONTINUA EVALUAREA.
Expertul verifica prin sondaj. In cazul in care se constata pe parcursul evaluarii ca exista
elemente care contravin cerintelor, dosarul Cererii de finantare este considerat CONFORM,
existand posibilitatea trimiterii de solicitari de informatii suplimentare.
5. Solicitantul a completat lista documentelor anex obligatorii i cele impuse de tipul msurii?
Cererea de Finanare, cu toate seciunile i rubricile
completate i cu toate semnturile, parafele i tampilele
aplicate în casetele corespunztoare.
Expertul GAL preia informatia de la verificarea punctului 4 si completeaza casuta
corespunzatoare.
pentru Lucrri de Intervenii/ Memoriu Justificativ,
întocmite conform legislaiei în vigoare privind
coninutului cadru al documentaiei tehnico economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiecte de investiii i lucrri de intervenii)
1/Expertul GAL verifica daca Dosarul Cererii de finantare contine SF/DALI/MJ.
Expertul GAL completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA.
ASUPRA CONSTRUCIEI
LUCRRILOR
1.c.RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC
In cazul in care Dosarul Cererii de finantare contine DALI, Expertul GAL Plaiurile Bistritei
verifica existenta documentelor:
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentele solicitate sunt in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA.
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul propus la finantare nu contine elemente
13
lucrari.
reglementrilor legale în vigoare i aflate în termenul de
valabilitate la data depunerii cererii de finanare
Si
solicitate prin Certificatul de Urbanism
1/Expertul GAL verifica daca Dosarul Cererii de finantare contine documentele.
Expertul GAL completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA.
3 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLDIRILE I/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiiile:
3.1 Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public
al comunei/comunelor, întocmit conform legislaiei în
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, atestat prin Hotrâre a Guvernului i publicat
în Monitorul Oficial al României.
i
modificrilor i / sau completrilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii
poziiei globale existente sau clasificrii unor drumuri
neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin
(7) din Legea nr.
ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi
fost supus controlului de legalitate al Prefectului, în
condiiile legii
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu propune investitii pentru imobile
(cldiri i/ sau terenuri)
domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dac este cazul)
4. Document care s ateste c a depus documentaia la
ANPM (dac este cazul):
impactului asupra mediului i nici evalurii adecvate)
Sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune
evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau
mediului i de evaluare adecvat (dac este cazul).
sau
evaluare adecvat.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu propune investitii pentru imobile
(cldiri i/ sau terenuri)
(dac este cazul).
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
15
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu propune investitii pentru imobile
(cldiri i/ sau terenuri)
Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în
cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu
referire la urmtoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea i potenialul economic al
investiiei;
pentru perioada de realizare a investiiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a
investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la data
efecturii ultimei pli;
direci (pentru grdinie, licee / coli profesionale,
structuri tip „after-school”, cree);
etc.);
este cazul, numr i denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al
derularea proiectului.
cazul.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
educaional (gradinie)/social
7. Certificat de înregistrare fiscal. Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
datele de identificare ale bncii/trezoreriei i ale
contului aferent proiectului pentru care se solicit
finanare din FEADR (denumirea, adresa
bncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se
deruleaz operaiunile cu GAL/AFIR).
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
nerambursabil întocmit de solicitant (va cuprinde
amplasamentul investiiei, obiective, tip de investiie,
lista cheltuielilor eligibile, costurile i stadiul
proiectului, perioada derulrii contractului), pentru
solicitantii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabil începând cu anul 2007, pentru aceleai
tipuri de investiii.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare.
Daca se bifeaza NU, dar in Cererea de finantare la Sectiunea C. FINANRI
NERAMBURSABILE OBINUTE, SAU SOLICITATE ? sunt mentionate proiecte
obtinute sau solicitate, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
17
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu
condiiile de igiena si sanatate publica
sau 10.2 Notificare ca investiia nu face obiectul evaluarii
condiiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul
DACA ESTE SOLICITAT PRIN CERTIFICAT DE
URBANISM
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu propune investitii pentru imobile
(cldiri i/ sau terenuri)
ap uzat în cazul proiectelor care vizeaz înfiinarea,
extinderea sau modernizarea infrastructurii de ap;
sau
existente de ap/ap uzat, în cazul extinderii
infrastructurii ap /ap uzat.
competente în domeniul gospodririi apelor, sntate
public, mediu în vederea îndeplinirii normelor de
calitate stabilite de legislaia în vigoare privind calitatea
apei/apei epurate în cazul în care autorizaia de
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu propune investitii din categoria
infrastructurii de apa/apa uzata.
organelor competente în domeniu emiterea autorizaiilor
de funcionare, dac este cazul.
12. Lista agentilor economici deservii de proiect si care
au investitii realizate finantate din fonduri europene,
care va conine denumirea, adresa, activitatea
desfurat, codul proiectului cu finanare european i
valoarea total a investiiei, pentru fiecare investiie
accesibilizat i a institutiilor - sociale i de interes
public deservite direct de proiect.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul nu deserveste investitii realizate sau finantate
din fonduri europene .
proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul
sanitar veterinar i c prin realizarea investiiei în
conformitate cu proiectul verificat de DSVSA
judeean, construcia va fi în concordan cu legislaia
în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i pentru
sigurana alimentelor, dac este cazul.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care proiectul propune investitii care nu fac obiectul
avizului, conform Certificatului de urbanism..
19
este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naional/ regional/ judeean/ local aprobat,
corespunztoare domeniului de investiii si
-Copia hotararii de aprobare a strategiei
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica existenta documentului/documentelor.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
legal al beneficiarului.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
Documentelor incadrate la acest capitol
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care documentul solicitat este in Dosarul cererii de finantare.
NU , in cazul in care documentul solicitat NU a fost depus in Dosarul cererii de
finantare..
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
NU ESTE CAZUL - in cazul in care solicitantul nu a depus alte documente.
20
documentele anex obligatorii din list?
DA NU
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica daca sunt atasate documentele conform verificarilor
de la punctele anterioare.
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care toate bifele contin DA sau NU ESTE CAZUL.
NU , in cazul in care exista minim un punct la care a fost conpletata bifa NU.
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
dosarul original pe suport de hârtie?
DA NU
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica Cd-ul cu copia scanata a Cererii de finanare
Expertul GAL Plaiurile Bistritei completeaza :
DA, in cazul in care Copia scanata a Cererii de finanare corespunde cu dosarul
original pe suport de hârtie.
NU , in caz contrar.
Daca se bifeaza NU, proiectul este declarat NECONFORM, caz in care NU SE
MAI CONTINUA EVALUAREA
indicativ?
corelarea cu cap.4.2.
DA, in cazul in care conditia este indeplinita.
NU, in cazul in care conditia NU este indeplinita.
Cererea de finanare i documentele anexate acesteia
depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt: conforme
neconforme
Expertul GAL Plaiurile Bistritei verifica modul de completare a campurilor din
Formular.
Daca un singur camp este completat cu NU, Cererea de finanare i documentele
21
anexate acesteia depuse de beneficiar este NECONFORMA.
In caz contrar, Cererea de finanare i documentele anexate acesteia depuse de
beneficiar este CONFORMA.
Formularul se completeaza si se semneaza de 2 experti si se aproba prin semnatura de managerul GAL Plaiurile Bistritei.
Formularul - exemplarul ORIGINAL se ataseaza la Dosarul Cererii de finantare - COPIE.
O COPIE a Formularului se ataseaza la Dosarul Cererii de finantare - ORIGINAL.
22
E1.2. FIA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI - MASURA – M1 / 6B
„Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L.”
Numrul de înregistrare al Cererii de Finanare* (CF):
......................................................................................
Data înregistrrii proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
DA NU
EG 1 - Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Solicitantul este administratie publica locala Solicitantul este pe teritoriul GAL
EG 2 - Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenana investiiei pe o perioad de
minimum 5 ani de la data ultimei plai.
EG 3 - Solicitantul nu trebuie s fie în insolven sau incapacitate de plat
EG 4 - Investiia se încadreaz în cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin msura.
23
EG 5 - Investiia trebuie s fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naional / regional /
judeean / local aprobat, corespunztoare domeniului de investiii.
EG 6 - Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in teritoriul
GAL.
EG 7 - Solicitantul trebuie sa prezinte la data depunerii proiectului o documentatie tehnico-
economica privind viabilitatea proiectului.
Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General în vigoare - pentru proiecte cu
constructii/montaj
acesteia
Investiia în sistemul de alimentare cu ap trebuie s se realizeze în mod obligatoriu
împreun cu reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist
Verificarea rezonabilitii preurilor Verificarea bugetului indicativ
Verificare efectuat
de finanare sunt corecte i sunt în conformitate cu devizul
general i devizele pe obiect precizate în Studiul de
fezabilitate?între Euro i moneda naional pentru România este cea
publicat de Banca Central European pe Internet la adresa :
http://www.ecb.int/index.html (se anexeaz pagina coninând
cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate):

submsur?
cheltuieli pentru consultan, proiectare, monitorizare i
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru eliberarea

autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, prevzute în
legislaia naional), direct legate de submsur, nu depesc
10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru
acele proiecte care nu includ construcii?
Cheltuielile diverse i neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul
indicativ se încadreaz, în cazul SF-ului întocmit pe
HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea
cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8
i 4A din devizul general, conform legislaiei în vigoare

eligibil?
cheltuielilor eligibile?
Da NU NU ESTE
CAZUL
***Categoria de bunuri se regsete în Baza de Date cu preuri
de Referin?


Dac la pct. *** rspunsul este DA, preurile utilizate pentru
bunuri se încadreaz în maximul prevzut în Baza de Date cu
preuri de Referin?
Dac la pct. *** este NU solicitantul a prezentat dou oferte
pentru bunuri a cror valoare este mai mare de 15 000 Euro i
o ofert pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egal
cu 15 000 Euro?
Solicitantul a prezentat dou oferte pentru servicii a cror
valoare este mai mare de 15 000 Euro i o ofert pentru
servicii a cror valoare este mai mica sau egal cu 15 000
Euro?


Verificarea Planului Financiar
o Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public
stabilit de GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi:
pentru operaiunile generatoare de venit: 90%
pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public –100%
pentru operaiunile negeneratoare de venit: 100%
Proiectul se încadreaz în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de
GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi valoarea maxim eligibil nerambursabil de
75.000 euro?
PROIECTUL ESTE:
Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care întocmete Fia de verificare îi concretizeaz verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în csuele/câmpurile respective.
Persoana care verific munca expertului certific acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapus
peste bifa expertului.
Se detaliaz:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilitii, dac este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii sprijinului, dac este cazul,
- motivul neeligibilitii din punct de vedere al verificrii pe teren, dac este cazul.
26
Nume/Prenume …………………….......
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……........................................
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……......................................
Not
Se va prelua metodologia de verificare specific din formularul aferent sub-msurii din PNDR cu investiii similare, în vigoare la momentul
lansrii apelului de selecie de ctre GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare i a Manualului de procedur pentru
implementarea Sub-msurii 19.2. Lista tipurilor de investiii eligibile se completeaz cu prevederile fiei msurii din SDL, respectiv cele
aplicabile msurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiii eligibile aferente msurii.
27
METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI- DIN FORMULARUL E 1.2. -
MASURA – M1 / 6B
EG1 Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Documente Verificate
- certificat de înregistrare fiscal
EG2 Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenana investiiei pe o
perioad de minimum 5 ani de la data ultimei plai
Documente Verificate
- Hotrârea Consiliului Local (Hotrârile Consiliilor locale ) – conform Anexa 6 la Cererea de
finantare.
EG3 Solicitantul nu trebuie s fie în insolven sau incapacitate de plat
Documente Verificate
- Declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal - Cap.F - DECLARAIE PE PROPRIA
RSPUNDERE A SOLICITANTULUI - parte a Anexei 1 - Cerere de finantate
EG4 Investiia se încadreaz în cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin
msura din cadrul SDL
justificativ (numai in cazul proiectelor care propun numai achizitii simple – Anexa 4)
- Fia msurii din SDL
28
EG5 Investiia trebuie s fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naional /
regional / judeean / local aprobat, corespunztoare domeniului de investiii
Documente Verificate
- Extrasul din strategie care confirma ca investiia este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naional / regional/ judeean / local, corespunztoare domeniului de investiii - Copie
conforma cu originalul
EG 6 - Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in
teritoriul GAL.
Documente Verificate:
- Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUG:
- în situaia în care investiia propus prin proiect nu se regsete în PUG, Certificatul de Urbanism
eliberat în temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUZ.
Pentru proiecte fara constructii / montaj
- certificatul fiscal al solicitantului
EG 7 - Solicitantul trebuie sa prezinte la data depunerii proiectului o documentatie
tehnico-economica privind viabilitatea proiectului.
- Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General în vigoare - pentru proiecte cu
constructii/montaj
o Certificatul de urbanism
o Studiul de Fezabilitate / Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii
- Investiia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i potenialul economic al
acesteia
Documente Verificate:
o Hotrârea consiliului local (consiliilor locale ) si documentele care au stat la baza acesteia,
daca este cazul,
o Studiul de Fezabilitate / Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii /Memoriu
29
justificativ
- Investiia în sistemul de alimentare cu ap trebuie s se realizeze în mod obligatoriu
împreun cu reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist Documente Verificate:
o Certificatul de urbanism si avizele solicitate prin acesta
o Hotrârea consiliului local si documentele care au stat la baza acesteia, daca este cazul,
o Studiul de Fezabilitate / Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii /Memoriu
justificativ
Documente Verificate:
o se verifica Baza de date cu preturi disponibile pe site-ul www.afir.ro; in cazul in care exista
informatii , se considera rezonabil orice pret mai mic sau egal cu valoarea inscrisa de
solicitant in buget; se compara preturile luand in considerare caracteristicile principale ale
bunurilor/serviciilor/lucrarilor.
o in cazul in care bunurile/serviciile/lucrarile nu se regasecs in Baza de date AFIR, se
verifica sursa de preturi enuntata de solicitant/proiectant.
- Verificarea Planului Financiar
Documente Verificate:
o se verifica bugetul proiectului, anexele acestuia in Cererea de finantare si SF/DALI/MJ si
modul de incadrare a cheltuielilor pe capitole de cheltuieli eligibile si neeligibile
o se verifica daca
Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public
stabilit de GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi:
o pentru operaiunile generatoare de venit: 90%
o pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public –100%
o pentru operaiunile negeneratoare de venit: 100%
- Proiectul se încadreaz în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de
GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi valoarea maxim eligibil nerambursabil de
75.000 euro?
Documente Verificate:
30
o se verifica bugetul proiectului, anexele acestuia in Cererea de finantare si SF/DALI/MJ si
modul de incadrare a cheltuielilor pe capitole de cheltuieli eligibile si neeligibile
o Hotrârea consiliului local
PROIECTUL ESTE:
Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care întocmete Fia de verificare îi concretizeaz verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în csuele/câmpurile respective.
Persoana care verific munca expertului certific acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapus
peste bifa expertului.
Se detaliaz:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilitii, dac este cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii sprijinului, dac este cazul,
...........................................................................................................................................................
Nume/Prenume …………………….......
Se va prelua metodologia de verificare specific din formularul aferent sub-msurii din PNDR cu investiii similare, în vigoare la momentul
lansrii apelului de selecie de ctre GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare i a Manualului de procedur pentru
implementarea Sub-msurii 19.2. Lista tipurilor de investiii eligibile se completeaz cu prevederile fiei msurii din SDL, respectiv cele
aplicabile msurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiii eligibile aferente msurii.
32
MASURA M1/6B Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L.
Denumire solicitant:____________________________________________________________
Titlu proiect: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Numr si data de înregistrare al cererii de finanare la GAL: _____________________________
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: _______________________________________
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________
Ghid
1. Locuri de munca nou create Maxim 40p
4.1 Locuri de munca nou create – 5 si peste 5 locuri de
munca nou create
4.2 Locuri de munca nou create – intre 2-4 locuri de
munca nou create
25 p
4.3 Locuri de munca nou create – 1 loc de munca nou 10 p
33
creat
energie regenerabil
Maxim 20p
cldirilor / investitiei cu sisteme care utilizeaz energie
regenerabil. Se verific documentele: Cererea de
Finanare/ Studiu de fezabilitate/Documentaia de
Avizare pentru Lucrri de Intervenii/Memoriul
justificativ.
comunitar pentru o investiie similar
Maxim 20p
pentru o investiie similar vor primi 20 de puncte.
Solicitantii care au primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiie similar nu vor fi punctati. Se verific
documentele: Cererea de Finanare/ Studiu de
fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri
de Intervenii/Memoriul justificativ.
populatia din teritoriul GAL
populatia din teritoriul GAL nu vor fi punctati. Se verific
documentele: Cererea de Finanare/ Studiu de
fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri
de Intervenii/Memoriul justificativ.
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect este de 10 puncte.
Selecia proiectelor eligibile se face în ordinea descresctoare a punctajului de selecie în cadrul alocrii disponibile.
În cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face în funcie de numarul de locuri de munca nou create, în ordine
descresctoare.
34
Nume/Prenume …………………….......
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……........................................
Nume/Prenume ……………………......
Semntura....................................
Data……......................................
35
METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI- DIN FORMULARUL
E 1.3. - MASURA – M1 / 6B
Principii i criterii de selecie Punctaj conform
Ghid METODOLOGIE
Cererea de Finanare/ Studiu de fezabilitate/Documentaia de
Avizare pentru Lucrri de Intervenii/Memoriul justificativ.
In functie de numarul de locuri create se acorda punctajul
corespunzator.
4.1 Locuri de munca nou create – 5 si peste 5 locuri de
munca nou create
4.2 Locuri de munca nou create – intre 2-4 locuri de
munca nou create
25 p
4.3 Locuri de munca nou create – 1 loc de munca nou
creat
energie regenerabil
Lucrri de Intervenii/Memoriul justificativ
Avizul Agentiei de Mediu, alte informatii privind solutia
aleasa prin proiect
Termenul de energie regenerabil se refer la forme de energie
produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese
naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a
apelor curgtoare, a proceselor biologice i a cldurii geotermale
pot fi captate de ctre oameni utilizând diferite procedee. Sursele de
fi ieiul, crbunele i gazele naturale.
Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
energia eolian, uzual exprimat - energie de vânt
energia solar
energia apei
energia mareelor, energia flux/refluxului mrilor i
oceanelor
adâncime a Pmântului
Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile
putând servi la generarea curentului electric, producerea de ap
calde, etc.
In cazul in care prin proiect se achizitioneaza sau se creaza conditii
favorabile utilizarii de energie regenerabila, proiectul va fi punctat
cu 20 de puncte.
comunitar pentru o investiie similar
Maxim 20p DOCUMENTE VERIFICATE
Lucrri de Intervenii/Memoriul justificativ
Solicitanii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiie similar vor primi 20 de puncte. Solicitantii care au primit
anterior sprijin comunitar pentru o investiie similar nu vor fi
punctati.
populatia din teritoriul GAL
Maxim 20p DOCUMENTE VERIFICATE
Lucrri de Intervenii/Memoriul justificativ
proiectului
din teritoriul GAL nu vor fi punctati.
Solicitantii care justifica utilitatea proiectului pentru populatia din
teritoriul GAL vor fi punctati cu 20 de puncte.
TOTAL 100p
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect este de 10 puncte.
Selecia proiectelor eligibile se face în ordinea descresctoare a punctajului de selecie în cadrul alocrii disponibile.
În cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face în funcie de numarul de locuri de munca nou create, în ordine
descresctoare
38
Dupa finalizarea evaluarii criteriilor de selectie si acordarea punctajului, evaluatorii completeaza Formularul E1.3. cu datele
individuale obtinut de fiecare proiect, stabilind, in functie de numarul de proiecte depuse, valoarea ajutorului nerambursabil si valoarea
alocata sesiunii , incadrarea proiectului, respectiv:
ELIGIBIL
SELECTAT
NESELECTAT
NEELIGIBIL