FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

19
FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI TRĂISTARU MARIA – C.N. Ion Minulescu , Slatina TRĂISTARU RELY – Şc.cu cls.I-VIII Nr. 1, Slatina

description

FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI. TRĂISTARU MARIA – C.N. Ion Minulescu , Slatina TRĂISTARU RELY – Şc.cu cls.I-VIII Nr. 1, Slatina. CALITATEA EDUCAŢIEI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

Page 1: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

TRĂISTARU MARIA – C.N. Ion Minulescu , Slatina TRĂISTARU RELY – Şc.cu cls.I-VIII Nr. 1, Slatina

Page 2: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

CALITATEA EDUCAŢIEICALITATEA EDUCAŢIEI

Calitatea educaţieiCalitatea educaţiei -- totalitatea însuşirilor unui program totalitatea însuşirilor unui program de studiu, prin care sunt satisfăcute aşteptările de studiu, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi, precum şi beneficiarilor direcţi şi indirecţi, precum şi standardele de calitatestandardele de calitate..

Asigurarea calităţii educaţieiAsigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a exprimă capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele societăţii actuale.standardele societăţii actuale.

O educaţie de calitate realizează un produs de calitate, O educaţie de calitate realizează un produs de calitate, din viaţa reală pentru viaţa reală.din viaţa reală pentru viaţa reală.

Page 3: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

ÎÎn programul actual de reformn programul actual de reformăă a a educaţiei, calitatea educaţiei, accesuleducaţiei, calitatea educaţiei, accesul la la educaţie, educaţia timpurie, parteneri în educaţie, educaţia timpurie, parteneri în educaţie, în contextul mare aleducaţie, în contextul mare al educaţiei educaţiei pentru dezvoltare durabilă, sunt considerate pentru dezvoltare durabilă, sunt considerate priorităţi.priorităţi.

Practica a demonstrat că realizarea Practica a demonstrat că realizarea acestor priorităţi, în special cea a unei acestor priorităţi, în special cea a unei educaţii de calitate, depinde de interferenţa educaţii de calitate, depinde de interferenţa mai multor factori.mai multor factori.

Page 4: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI SE CALITATEA EDUCAŢIEI SE

REFERĂ LA:REFERĂ LA:

ProfesorProfesorElevi Elevi Spaţiul de învăţareSpaţiul de învăţareMaterialul didacticMaterialul didacticStrategiile utilizateStrategiile utilizate

Sfera de intereseSfera de intereseActivităţile Activităţile

extracurriculareextracurriculareConsilierea şi Consilierea şi

orientareaorientareaEvaluarea Evaluarea

Page 5: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

ROLUL PROFESORULUIROLUL PROFESORULUI

Rolul profesorului în procesul de prRolul profesorului în procesul de preedare-învăţare dare-învăţare este esenţial.Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie este esenţial.Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie să se folosească de o rezervă impresionantă de să se folosească de o rezervă impresionantă de talent şi abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi talent şi abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi specific umanespecific umane

El are sarcina El are sarcina de a facilita şi intermedia învăţarea, de a facilita şi intermedia învăţarea, de a fi partener în învăţare, de a-i ajuta pe elevii de a fi partener în învăţare, de a-i ajuta pe elevii săi să înţeleagă, să argumenteze puncte de săi să înţeleagă, să argumenteze puncte de vedere proprii, de a alege strategii adecvate prin vedere proprii, de a alege strategii adecvate prin care să-i pregătească pe elevi să facă faţă şi să se care să-i pregătească pe elevi să facă faţă şi să se integreze optim unei societăţi aflate într-o integreze optim unei societăţi aflate într-o dinamică fără precedent. dinamică fără precedent.

Page 6: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

ROLUL ELEVILORROLUL ELEVILOR

Rolul elevilor este de a fi activi!Rolul elevilor este de a fi activi! Activ este elevul care depune efort de reflecţie Activ este elevul care depune efort de reflecţie

personală, interioară şi abstractă, care întreprinde personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. cunoştinţe.

Din experienţa proprie, am observat că indicatorii Din experienţa proprie, am observat că indicatorii de calitate pentru elevi sunt: comportamentul, de calitate pentru elevi sunt: comportamentul, ţinuta, disciplina, cunoştinţele, atitudinea, ţinuta, disciplina, cunoştinţele, atitudinea, abilităţile, capacităţile şi deprinderile.abilităţile, capacităţile şi deprinderile.

Page 7: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

SPAŢIUL DE ÎNVĂŢARESPAŢIUL DE ÎNVĂŢARE

Actul educaţional se finalizează cu Actul educaţional se finalizează cu rezultate de calitate dacă ambientul / spaţiul rezultate de calitate dacă ambientul / spaţiul de învăţare îndeplineşte câteva condiţii strict de învăţare îndeplineşte câteva condiţii strict necesare:necesare:

* Dotat cu mijloace şi resurse* Dotat cu mijloace şi resurse

* Estetic * Estetic

* Funcţional * Funcţional

Page 9: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

MATERIALUL DIDACTIC ŞI MATERIALUL DIDACTIC ŞI MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNTMIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Privit ca un ajutor important în desfăşurarea Privit ca un ajutor important în desfăşurarea activităţii didactice la clasă, materialul didactic şi activităţii didactice la clasă, materialul didactic şi mijloacele de învăţământ trebuie folosite ca un mijloacele de învăţământ trebuie folosite ca un stimulent pentru elevi, pentru crearea unui mod stimulent pentru elevi, pentru crearea unui mod atractiv de a învăţa, fiind o necesitate.atractiv de a învăţa, fiind o necesitate.

Acestea nu trebuie să existe doar pentru a Acestea nu trebuie să existe doar pentru a decora clasa, ci trebuie utilizate în mod concret la decora clasa, ci trebuie utilizate în mod concret la lecţii. Implicarea elevilor în crearea materialelor , lecţii. Implicarea elevilor în crearea materialelor , le trezeşte interesul şi le facilitează înţelegerea le trezeşte interesul şi le facilitează înţelegerea mesajului pe care urmărim să-l transmitem.mesajului pe care urmărim să-l transmitem.

Page 11: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

STRATEGIILE UTILIZATESTRATEGIILE UTILIZATE

Strategia didactică este coroborarea acţiunilor întreprinse Strategia didactică este coroborarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor cu resursele, pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare evaluareconţinuturile şi procedurile de monitorizare evaluare

În elaborarea strategiilor didacticeÎn elaborarea strategiilor didactice,, orientarea modernă a orientarea modernă a determinat noi roluri pentru fiecare participant la actul determinat noi roluri pentru fiecare participant la actul învăţării, noi modalităţi de realizare a învăţării, alte învăţării, noi modalităţi de realizare a învăţării, alte perspective de evaluare.perspective de evaluare.

SStrategiile interactive sunt indispensabile pentru asigurarea trategiile interactive sunt indispensabile pentru asigurarea calităţii educaţieicalităţii educaţiei, fiind , fiind caracterizate caracterizate în primul rând în primul rând de de dinamismdinamism.. EEle stimulează o cunoaştere activă, prin le stimulează o cunoaştere activă, prin participări şi asocieri la situaţii practiceparticipări şi asocieri la situaţii practice,, învăţarea fiind un învăţarea fiind un proces activ şi constructivproces activ şi constructiv

Page 12: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

Strategiile didactice interactive Strategiile didactice interactive au un rol important în au un rol important în dezvoltarea capacităţilordezvoltarea capacităţilor // abilităţilor sociale, de abilităţilor sociale, de comunicare între participanţicomunicare între participanţi,, prin promovarea lucrului în prin promovarea lucrului în echipă. Un plus al strategiilor echipă. Un plus al strategiilor didactice interactive, didactice interactive, comparativ cu lucrul individual, comparativ cu lucrul individual, constă în faptul că grupul constă în faptul că grupul repartizează sarcinile între repartizează sarcinile între membrii săi, iar bucuria membrii săi, iar bucuria reuşitei este mai mare dacă reuşitei este mai mare dacă este împărtăşită cu ceilalţi. este împărtăşită cu ceilalţi. Baza acestor strategii este Baza acestor strategii este căutarea-cercetarea, învăţarea căutarea-cercetarea, învăţarea prin sprijin reciproc stimulând prin sprijin reciproc stimulând astfel participările individuale, astfel participările individuale, antrenând întreaga antrenând întreaga personalitate a participanţilor: personalitate a participanţilor: abilităţi cognitive, afective, abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale. volitive, sociale.

Page 13: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

SFERA DE INTERESESFERA DE INTERESE

Rezultatele procesului instructiv-Rezultatele procesului instructiv-educativ sunt mult mai de calitate educativ sunt mult mai de calitate dacă se selectează conţinuturile dacă se selectează conţinuturile învăţării din sfera de interese ale învăţării din sfera de interese ale elevilor , în concordanţă cu programa elevilor , în concordanţă cu programa şcolară şi cerinţele societăţii actuale. şcolară şi cerinţele societăţii actuale. Elevii sunt mult mai atenţi şi mai Elevii sunt mult mai atenţi şi mai receptivi la informaţiile care vin din, receptivi la informaţiile care vin din, despre şi pentru aspiraţiile generaţiei despre şi pentru aspiraţiile generaţiei lor.lor.

Page 14: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

ACTIVITĂŢILE ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULAREEXTRACURRICULARE

Cercetările de specialitate au arătat că, Cercetările de specialitate au arătat că, datorită activităţilor extracurriculare ,este sporită datorită activităţilor extracurriculare ,este sporită calitatea actului educaţional ,în condiţiile în care calitatea actului educaţional ,în condiţiile în care acestea sunt realizate ritmic, dacă sunt variate şi acestea sunt realizate ritmic, dacă sunt variate şi diverse,având scopuri şi obiective stabilite în diverse,având scopuri şi obiective stabilite în conformitate cu orele de curs obişnuite.conformitate cu orele de curs obişnuite.

Câteva exemple de îmbinări ale activităţii Câteva exemple de îmbinări ale activităţii şcolare cu cea extraşcolară :şcolare cu cea extraşcolară :

* Istorie, geografie, ştiinţe – excursie tematică* Istorie, geografie, ştiinţe – excursie tematică

Page 15: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

*Limba română – dramatizare, program artistic*Limba română – dramatizare, program artistic*Educaţie fizică – dans şi competiţii sportive*Educaţie fizică – dans şi competiţii sportive*Educaţie civică – vizite la diferite instituţii, etc.*Educaţie civică – vizite la diferite instituţii, etc.

Page 16: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA Rolul consilierii este acela de a preveni situaţiile de criză Rolul consilierii este acela de a preveni situaţiile de criză

personală, educaţională şi socială, urmărindu-se personală, educaţională şi socială, urmărindu-se dezvoltarea personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste dezvoltarea personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste activităţi au ca scop cultivarea imaginilor de sine pozitive, activităţi au ca scop cultivarea imaginilor de sine pozitive, responsabilitatea personală faţă de sine şi ceilalţi, faţă de responsabilitatea personală faţă de sine şi ceilalţi, faţă de societate în ansamblu, creşterea capacităţilor de luare a societate în ansamblu, creşterea capacităţilor de luare a deciziilor, păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau deciziilor, păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la frustrare, la critică, pentru o eşec, creşterea rezistenţei la frustrare, la critică, pentru o autoevaluare realistă a potenţialului propriu, pentru autoevaluare realistă a potenţialului propriu, pentru cunoaşterea clară a calităţilor personale şi a punctelor slabe.cunoaşterea clară a calităţilor personale şi a punctelor slabe.

Prin consiliere şi orientare, se pregătesc elevii pentru Prin consiliere şi orientare, se pregătesc elevii pentru viaţă, pentru ca aceştia să devină capabili să se ajute viaţă, pentru ca aceştia să devină capabili să se ajute singuri, să se înţeleagă atât pe ei cât şi realitatea singuri, să se înţeleagă atât pe ei cât şi realitatea înconjurătoare, să-şi dezvolte capacităţi de afirmare a înconjurătoare, să-şi dezvolte capacităţi de afirmare a potenţialului individual în mod independent sau în cadrul potenţialului individual în mod independent sau în cadrul grupului din care fac parte.grupului din care fac parte.

Page 17: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

SĂ-I PREGĂTIM PENTRU VIITOR !SĂ-I PREGĂTIM PENTRU VIITOR !

Page 18: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

EVALUAREAEVALUAREA În ceea ce priveşte evaluarea, metodele de evaluare În ceea ce priveşte evaluarea, metodele de evaluare

sunt factorii principali în sporirea calităţii educaţiei sunt factorii principali în sporirea calităţii educaţiei şcolare. Ele constituie căile pe care le urmează cadrul şcolare. Ele constituie căile pe care le urmează cadrul didactic împreună cu elevul/elevii săi în demersul didactic împreună cu elevul/elevii săi în demersul evaluativ. evaluativ.

Metodele de evaluare se împart în: metode Metodele de evaluare se împart în: metode tradiţionale de evaluare şi metode moderne, tradiţionale de evaluare şi metode moderne, alternative şi complementare de evaluare. Caracterul alternative şi complementare de evaluare. Caracterul complementar al noilor metode implică faptul că complementar al noilor metode implică faptul că acestea completează arsenalul instrumentar acestea completează arsenalul instrumentar tradiţional (metode orale, scrise, practice) şi se pot tradiţional (metode orale, scrise, practice) şi se pot utiliza simultan în procesul evaluativ. Caracterul utiliza simultan în procesul evaluativ. Caracterul alternativ presupune o înlocuire cvasitotală a alternativ presupune o înlocuire cvasitotală a metodelor clasice cu cele moderne.metodelor clasice cu cele moderne.

Page 19: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI

În concluzie, evaluarea În concluzie, evaluarea este etapa procesului este etapa procesului instructiv-educativ prin instructiv-educativ prin care se scot în care se scot în evidenţă standardele evidenţă standardele de calitate ale actului de calitate ale actului educaţional , în fiecare educaţional , în fiecare dinte etapele lui. dinte etapele lui.

În urma evaluării, se În urma evaluării, se pot stabili, dacă este pot stabili, dacă este cazul, măsuri pentru cazul, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii îmbunătăţirea activităţii cu elevii.cu elevii.