Divosan Forte

7
   Pagina: 1 / 6  Fiş  a cu date de securitate  conform CE 1907/2006 (REACH)  Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011 * 1  Identificarea sub stan  ţ ei/amestecului şi a societ ăţ ii/întreprinderii · Element de identificare a produsului · Denumire comercial ă: DI VOSAN FORTE · surse: FM003196 · Utiliză  ri relevante identificate ale substan  ţ ei sau amestecului şi utiliză  ri contraindicate · Utilizarea substan  ţ ei/preparatului  Dezinfectant pentru uz profesional · Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate · Identificarea societ ăţ ii/întreprinderii:  Diversey România s.r.l.   şos. Bucure  şti-Ploie  şti nr. 19-21,  et.7, sector 1, Bucure  şti  [email protected] · Informa  ţ ii suplimentare asigurate de:  Diversey România s.r.l., Tel: (021) 233 3893, Fax. (021) 2333896 e-mail: [email protected]; [email protected] · Numă  r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen  ţă:  Biroul p entru Regu lamentul S anitar I nterna  ţ ional  şi Informare Toxicologic ă din cadrul Institutului Na  ţ ional de S ănătate Publică  , Tel: 40 21-318.36.06. *  2  Identificarea pe ricolelor · Clasificarea substan  ţ ei sau a amestecului Clasificarea este în conformitate cu listele actuale ale CEE si informa  Ń iile de  Ń inute de firmă precum si cele rezultate din bibliografia de specialitate. · Sistemul de clasificare: Produsul este clasificat şi codificat conform directivelor CEE/normelor privind materialele periculoase. · Elemente pentru etichet ă · Simbolul şi etichetarea de pericol a produsului: C Coroziv O Oxidant · Componente periculoase care determină etichetarea: acid peracetic apă oxigenat ă acid acetic · Fraze R-: 7 Poate provoca un incendiu. 20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghi  ţ ire. 35 Provoacă arsuri grave. 37 Iritant pentru sistemul respirator. · Fraze S-: 3/7 Păstra  ţ i ambalajul (recipientul) închis ermetic, într-un loc r ăcoros. 14 A se păstra departe de impurit  ăţ i, catalizatori de descompunere, alcalii, agen  ţ i reducători  şi substan  ţ e inflamabile. 23 A n u se inspir a g az ul /f umul /vaporii /aer os olii (t er me nul( ii ) corespunz ător(i) se specifică de producător) 26 În cazul contactului cu ochii, spăla  ţ i imediat cu mult ă apă  şi consulta  ţ i medicul. 28 In caz de contact cu pielea se va sp ăla imediat  şi din abunden  ţă cu apă 36/ 37/39 Purt a  ţ i echipament de protec  ţ ie corespunzător, mănu  şi şi mască de protec  ţ ie pentru ochi/fa  ţă. 45 În c az d e accident s au simptome de b oal ă  , consulta  ţ i imediat medicul (Dac ă este posibil, i se va ar ăta eticheta). · Alte pericole · Rezultatele evaluă  rii PBT şi vPvB · PBT: neaplicabil (Continuare pe pagina 2 )  RO

Transcript of Divosan Forte

Page 1: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 1/6

  Pagina: 1 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

* 1  Identificarea substan Ń ei/amestecului şi a societăŃ ii/întreprinderii

· Element de identificare a produsului· Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

· surse: FM003196 · Utiliză ri relevante identificate ale substan Ń ei sau amestecului  şi utiliză ri contraindicate· Utilizarea substan Ń ei/preparatului Dezinfectant pentru uz profesional

· Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate· Identificarea societăŃ ii/întreprinderii:

Diversey România s.r.l.  şos. Bucure şti-Ploie şti nr. 19-21,et.7, sector 1, Bucure ş[email protected]

· Informa Ń ii suplimentare asigurate de: Diversey România s.r.l., Tel: (021) 233 3893, Fax. (021) 2333896 e-mail: [email protected]; [email protected]

· Numă r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen Ńă:

 Biroul pentru Regulamentul Sanitar Interna Ń ional şi Informare Toxicologică din cadrul Institutului Na Ń ional de Să nă tatePublică  , Tel: 40 21-318.36.06.

*  2  Identificarea pericolelor

· Clasificarea substan Ń ei sau a amesteculuiClasificarea este în conformitate cu listele actuale ale CEE si informa  iile de  inute de firmă precum si cele rezultate dinbibliografia de specialitate.

· Sistemul de clasificare:Produsul este clasificat  şi codificat conform directivelor CEE/normelor privind materialele periculoase.

· Elemente pentru etichetă

· Simbolul  şi etichetarea de pericol a produsului:

C CorozivO Oxidant 

· Componente periculoase care determină etichetarea:acid peraceticapă oxigenat ă acid acetic

· Fraze R-:7 Poate provoca un incendiu.20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghi Ń ire.35 Provoacă arsuri grave.37 Iritant pentru sistemul respirator.

· Fraze S-:3/7 Pă stra Ń i ambalajul (recipientul) închis ermetic, într-un loc r ă coros.14 A se pă stra departe de impurit ăŃ i, catalizatori de descompunere, alcalii, agen Ń i reducă tori  şi substan Ń e

inflamabile.23 A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (termenul(ii) corespunză tor(i) se specifică de producă tor)26 În cazul contactului cu ochii, spă la Ń i imediat cu mult ă apă   şi consulta Ń i medicul.28 In caz de contact cu pielea se va spă la imediat  şi din abunden Ńă cu apă 36/37/39 Purta Ń i echipament de protec Ń ie corespunză tor, mă nu şi şi mască de protec Ń ie pentru ochi/fa Ńă .45 În caz de accident sau simptome de boală  , consulta Ń i imediat medicul (Dacă este posibil, i se va ar ă ta eticheta).

· Alte pericole

· Rezultatele evaluă rii PBT  şi vPvB· PBT: neaplicabil(Continuare pe pagina 2 )

RO

Page 2: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 2/6

DR

 Pagina: 2 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

 Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

(Continuarea paginii 1 )

· vPvB: neaplicabil

*  3 Compozi Ń ie/informa Ń ii privind componen Ń ii

· Caracterizarea chimică: Amestecuri· Descriere:  Amestec format din urmă toarele substan Ń e cu aditivi nenocivi.

· Componente periculoase:

CAS: 7722-84-1EINECS: 231-765-0

apă oxigenat ă  C R35; Xn R20/22; O R8 R5

15-30%

CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 

acid acetic C R35 R10

15-30%

CAS: 79-21-0

EINECS: 201-186-8

acid peracetic C R35; Xn R20/21/22; O R7; N R50

 R10

15-30%

· Indica Ń ii suplimentare:Con Ń inutul exact al frazelor de risc se regă se şte în capitolul 16.

 Limita(le) de expunere profesională  , dacă sunt disponibile, sunt men Ń ionate în sec Ń iunea 8.

*  4  M ă suri de prim ajutor

· Descrierea mă surilor de prim ajutor· Indica Ń ii generale: A se îndepă rta imediat hainele atinse de produs.Simptomele de otr ă vire pot apare după multe ore de la înghi Ń ire, din acest motiv este necesar ă supravegherea atent ă aunui medic pentru cel pu Ń in 48 de ore după accident.

· după inhalare: In caz de le şin, pacientul trebuie Ń inut  şi transportat în pozi Ń ie laterală cît mai stabilă . Îndepă rta Ń i accidentatul de sursa de expunere.Solicita Ń i asisten Ńă medicală dacă apar simptome specifice.

· după contactul cu pielea:Trebuie spă lat imediat cu apă   şi să  pun, clă tind din abunden Ńă .Solicita Ń i asisten Ńă medicală dacă simptomele evoluează .

· după contactul cu ochii:Este necesar ă spă larea ochilor cu apă curent ă timp de cîteva minute,  Ń inînd pleoapele complet deschise  şi apoi trebuieconsultat medicul.

· după înghi Ń ire: Trebuie bă uta mult ă apă   şi respirat aer curat. Este necesar ă interventia imediat ă a medicului.

* 5  M ă suri de combatere a incendiilor

· Mijloace de stingere a incendiilor· Extinctorul potrivit:

CO2, praf sau jet de apă . Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apă sau cu spumă rezistent ă la alcool.· Recomand ă ri destinate pompierilor· Mijloace de protec Ń ie specifice:

Trebuie folosit ă masca de protec Ń ie respiratorie. În caz de incendiu purta Ń i echipament de protec Ń ie respiratorie şi costum de protec Ń ie chimică adecvate.

* 6   M ă suri de luat în caz de dispersie accidental ă

· Precau Ń ii personale, echipament de protec Ń ie  şi proceduri de urgen Ńă

Folosi Ń i echipamentul de protec Ń ie. ł ine Ń i la distan Ńă persoanele neprotejate.Echipa Ń i-vă cu echipament de protec Ń ie individuală adecvat (vezi paragraful 8)

(Continuare pe pagina 3 )

RO

Page 3: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 3/6

DR

 Pagina: 3 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

 Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

(Continuarea paginii 2 )

· Precau Ń ii pentru mediul înconjură tor:

Preveni Ń i infiltrarea produsului în re Ń eaua de canalizare, în excava Ń ii sau în beciuri. Dilua Ń i cu mult ă apă .

· Metode şi material pentru izolarea incendiilor  şi pentru curăŃ enie: Absorbi Ń i cu material de îmbibare adecvat (nisip, diatomit ă  , absorbant pentru acizi, absorbant universal, rumegu ş). Asigura Ń i aerisire suficient ă . Materialul colectat va fi tratat ca „de şeu special” prin depozitare şi transport în container, pentru o distrugere autorizat ă .Pentru informa Ń ii privind eliminarea în siguran Ńă  , a se vedea capitolul 13.

· Trimiteri că tre alte sec Ń iuniPentru informa Ń ii cu privire la o manipulare sigur ă vezi capitolul 7.Pentru informa Ń ii cu privire la echipamentul de protec Ń ie individuală vezi capitolul 8.Pentru informa Ń ii cu privire la îndepă rtare vezi capitolul 13.

 În caz de deversare accidentală minor ă  , limitat ă  la con Ń inutul unui singur recipient, clă ti Ń i cu suficient ă apă pentru aîndepă rta produsul prin diluare la nivelul concentra Ń iei de utilizare normală  , exceptând cazul în care aceasta ar conduce

la contaminarea unui curs de apă sau a vegeta Ń iei.

* 7   Manipularea şi depozitarea

· Precau Ń ii pentru manipularea în condi Ń ii de securitate Asigura Ń i o bună aerisire/evacuare a aerului la locul de muncă .Evita Ń i formarea de aerosoli.

 Respecta Ń i regulile de bază pentru lucrul cu substan Ń e chimice.Exclusiv pentru uz profesional.

· M ă suri de protec Ń ie împotriva riscului de incendiu sau explozie:  Nu sunt necesare mă suri speciale.

· Condi Ń ii de depozitare în condi Ń ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităŃ i· Condi Ń ii impuse pentru depozite  şi ambalaje:

Produsul se va pă stra numai în ambalajul original, departe de ac Ń iunea direct ă a razelor solare şi de temperaturi extreme.Conform normelor interne/ procedurilor proprii de depozitare. A se Ń ine cont  şi de Normele generale de protec Ń ia muncii,adaptate la specificul firmei.

· Indica Ń ii cu privire la stocarea mixtă: Pă stra Ń i produsul în ambalajele originale, în loc r ă coros, bine ventilat.

* 8 Controale ale expunerii/protec Ń ia personal ă

· Indica Ń ii suplimentare privind modelul dotă rilor tehnice: F ă r ă date suplimentare, a se vedea paragraful 7.

· Parametri de control · Valori limită de expunere:

Produsul nu con Ń ine cantit ăŃ i relevante de substan Ń e ale că ror valori limit ă trebuie Ń inute sub control la locurile de muncă .

· Indica Ń ii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul produc Ń iei.· Controale ale expunerii· Controlul expunerii profesionale:· Norme generale de protec Ń ie şi de igienă în timpul lucrului: A se Ń ine la distan Ńă de alimente, bă uturi şi furaje. A se îndepă rta imediat hainele contaminate. A se spă la mâinile înaintea pauzelor  şi la terminarea lucrului. A se evita contactul cu ochii şi pielea.

· Mască de protec Ń ie: În cazul nivelelor ridicate de contaminare sau expunere prelungit ă utiliza Ń i aparat respirator autonom. In cazul expunerilor scurte sau nivele reduse de poluare se va utiliza masca; în cazul celor mai intense  şi de durat ă se vautiliza aparatul respirator autonom.Echipamentul de protec Ń ie individuală nu este necesar în mod normal. Cu toate acestea, în timpul folosirii produsului,

trebuie evitat ă inhalarea prafului, vaporilor sau aerosolilor.(Continuare pe pagina 4 )

RO

Page 4: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 4/6

DR

 Pagina: 4 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

 Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

(Continuarea paginii 3 )

· Protec Ń ia mâinilor:

 M ă nu şi de protec Ń ie

 Materialul din care sunt fabricate mă nu şile trebuie să fie impermeabil şi rezistent la produs / substan Ńă / preparat.· Material pentru mă nu şi Cauciuc nitril· Timp de penetra Ń ie al materialului pentru mă nu şi

Timpul exact de penetrare trebuie determinat  şi respectat de că tre fabricantul mă nu şilor de protec Ń ie.· Protec Ń ia ochilor:

Ochelari de protec Ń ie bine închi şi.

*  9  ProprietăŃ ile fizice  şi chimice

· Informa Ń ii privind proprietăŃ ile fizice  şi chimice de bază· Informa Ń ii generale· Aspect:

Stare de agregare: lichid Culoare: galben deschis

· Miros: caracteristic

· Valoare pH (10 g/l) la 20°C: 2,7 - 3,3· Punct de topire/Interval de topire: nedefinit 

· Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit · Punct de inflamabilitate: > 61°C (Pensky M. cc)· Temperatură de aprindere: nedefinit · Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.· Presiune vaporică: nedefinit · Densitate la 20°C: 1,15 g/cm3

· Solubilitate în / miscibilitate cu: apa: se amestecă complet 

· alcooli: nedefinit · cetone: nedefinit · solven Ń i polari: nedefinit · solven Ń i nepolari: nedefinit 

· hidrocarburi alifatice: nedefinit · hidrocarburi aromatice: nedefinit · solven Ń i organici: nedefinit · hidrocarburi clorurate: nedefinit · uleiuri vegetale: nedefinit · glicoli: nedefinit · ulei de parafină: nedefinit 

· Coeficient de segregare (n-octanol/apă ): nedefinit 

* 10 Stabilitate  şi reactivitate

· Reactivitate· Stabilitate chimicăStabil în condi Ń ii normale şi în condi Ń ii anticipate de temperatur ă   şi presiune, la depozitare şi manipulare.

(Continuare pe pagina 5 )

RO

Page 5: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 5/6

DR

 Pagina: 5 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

 Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

(Continuarea paginii 4 )

· Condi Ń ii de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform recomand ă rilor.Pentru a se evita descompunerea termică  , nu se va încă lzi.· Posibilitatea de reac Ń ii periculoase Reac Ń ii exoterme cu alcalii (sau carbona Ń i alcalini).· Materiale incompatibile: impurities, decompositions catalysts, alkalis, reducing agents, flammable subsances· Produ şi de descompunere periculo şi: Oxigen

* 11 Informa Ń ii toxicologice

· Informa Ń ii privind efectele toxicologice· Toxicitate acută:· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: LD50 (estimat) 0.2-2 g/kg Aceast ă valoare nu este relevanta în practică datorit ă naturii corozive a preparatului.

· pe piele: Deosebit de coroziv pe piele  şi pe mucoase. Nociv prin contactul cu pielea.

· la ochi:  Deosebit de coroziv· inhalare:

Puternic iritant, poate cauza edem pulmonar.Poate fi periculos dacă se inhalează .

· sensibilizare:  Nu se cunosc efecte sensibilizante.· Informa Ń ii toxicologice suplimentare: In baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunit ăŃ ii Europene asupra clasifică rii preparatelor în ultima saversiune valabilă  , produsul prezint ă urmă toarele riscuri:

 Dă ună tor pentru să nă tateCoroziv

 Iritant  Dacă este înghi Ń it, produsul provoacă o coroziune foarte puternică a cavit ăŃ ii bucale  şi a faringelui cu riscul perfor ă riiesofagului şi a stomacului.

* 12 Informa Ń ii ecologice

· Toxicitate· Toxicitatea acvatică: Nu exist ă alte informa Ń ii relevante.· Persisten Ńă  şi degradabilitate nedefinit · Efecte toxice pentru mediu: nedefinit · Comportament în sta Ń iile de epurare:  – nedefinit · Indica Ń ii generale:

Este interzisă deversarea produsului nediluat în re Ń eua de canalizare.

Utilizat conform destina Ń iei, acest produs nu va cauza efecte nedorite în mediul înconjur ă tor.· Rezultatele evaluă rii PBT  şi vPvB· PBT: neaplicabil· vPvB: neaplicabil

* 13 Considera Ń ii privind eliminarea

· Metode de tratare a de şeurilor· Recomandare:

Pentru eliminarea în siguran Ńă a produsului devenit de şeu prin expirare sau deteriorare, se solicit ă asisten Ń a unei persoane juridice autorizate pentru distrugerea acestuia, eliminarea f ă cându-se conform codului din Catalogul Europeanal De şeurilor. A se vedea şi Ordonan Ń a de Urgen Ńă nr. 78/2000, privind regimul de şeurilor, cu modifică rile şi complet ă rile

ulterioare.(Continuare pe pagina 6 )

RO

Page 6: Divosan Forte

5/11/2018 Divosan Forte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/divosan-forte 6/6

DR

 Pagina: 6 / 6 

 Fi ş a cu date de securitate conform CE 1907/2006 (REACH)

 Editată la: 08.03.2011 Actualizată la: 07.03.2011

 Denumire comercial ă: DIVOSAN FORTE

(Continuarea paginii 5 )

· Catalogul European al De şeurilor

16 09 03 peroxizi, de exemplu perhidrol· Ambalaje necurăŃ  ate:· Recomandare:  Ambalajele necontaminate pot fi supuse procesului de reciclare.· Agen Ń i de curăŃ ire recomanda Ń i: apa

* 14 Informa Ń ii referitoare la transport

· Transport rutier/feroviar ADR/RID (interna Ń ional):

· Clasa ADR/RID-GGVSEB: 5.2 Peroxizi organici· Codul de periculozitate (Kemler): 539· Nr. UN: 3109· Clasificare ambalaj: -· Clasa de pericol  5.2+8· Denumirea corectă ONU pentru expedi Ń ie: 3109 PEROXID ORGANIC TIP F LICHID (acid peracetic)· Codul de restric Ń ie pentru tuneluri:  D

* 15 Informa Ń ii de reglementare

· Evaluarea securităŃ ii chimice: Nu a fost efectuat ă o evaluare a securit ăŃ ii chimice.

* 16 Alte informa Ń ii

 Informa Ń iile prezentate se bazează pe cuno ştin Ń ele noastre actuale. Acestea nu reprezint ă garan Ń ii pentru caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· Frazele de risc relevante pentru ingredientele listate în capitolul 3. R10 Inflamabil. R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghi Ń ire. R20/22 Nociv prin inhalare  şi prin înghi Ń ire. R35 Provoacă arsuri grave. R5 Pericol de explozie sub ac Ń iunea că ldurii. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

 R7 Poate provoca un incendiu. R8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.

· Fi şă completată de:  Diversey, Prague· Persoană de contact: Adrian Voicu· Referin Ń e interna Ń ionale:· Cod FDS: MSDS3647 · Versiune: 6 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată  

RO