DE9PRE 9OARE, FoRTE ?l ENERGIE soare, forte si energie - Fise...آ  365 de zile, adici un an....

download DE9PRE 9OARE, FoRTE ?l ENERGIE soare, forte si energie - Fise...آ  365 de zile, adici un an. Pozilia

of 9

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE9PRE 9OARE, FoRTE ?l ENERGIE soare, forte si energie - Fise...آ  365 de zile, adici un an....

 • RODICAGAVRIS-PASCU o IOANACAMELiAIOVANAS r MARINELASCRIPCARIU

  DE9PRE 9OARE, FoRTE ?l ENERGIE

  Fr?E INTERDI9CIPLINARE PENTRU TIATEMATTCA ?l EXpLORAREA r,tEDlULUl,

  CLA9A I

  NUIIELE f"lEU

 • 6e$FKfW$

  SOARELE. TRANSFORMARI AtE APEI

  Soarele - sursa vielii (adundri 5i scdderi in concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin) ... . .. . .. ... . .. Soarele 5i Pimdntul (l). O cdlitorie de o zi .................. Soarele gi Pimdntul (ll). O cdldtorie de un an............

  ::ilil:, ;,ili11',1"T: r,,,,, a, ", i

  Familia Soarelui

  Socoteste gi gisegte! (adundri 5i scdderiin concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin) Cdldtorii spaTiale (adunori gi scaderiin concentrul 0 - 100) ................. 3, 2, 1...start! Pe coordonate (adundriSi scoderiinconcentrul0-100)..................................i Un altfel de limbaj (aduntiriin concentrul 0 - 100) .............. Planeta Pemant (adundri in concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin) 22 Aprilie - Ziua Pimintului Alandala! (adundriin concentrul0 - 100\ .

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10

  l1 12

  13

  14

  15

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  Sdrbdtoarea Pdmdntului (rezolvare de probleme)

  Sudoku (Fii istel!)

  FORTE. CADEREA LTBERA A CORPURTLOR. FORME GEOMETRTCE

  Forle gi miScare

  A impinge gi a trage

  Forla de frecare

  Forla gravitalionali .. ... . .. . . .. . .. . .. .

  Sd inlelegem gravitatia!

  29

  30

  31

  32

  33

 • --.

  Aerul gi cdderea corpurilor ........................ Tipuri de forle Forle disproporlionate ............ Nava spaliali

  Forme desenate

  Ce sunt?

  La castel!

  Ce urmeazS?

  Forme 3D

  Forme geometrice in viala cotidiane

  Forme 3D in viata noastre .. ...

  CuvAntul secret! .......... ...

  SURSE $I FORME DE ENERGIE. SUNETE. UNFATI DE MASURA

  CAt este ora?

  Agenda mea ........

  Timpul in numere

  Anexa I Anexa 2

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  5l 52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  b5

  69

  71

  73

  77

  79

 • Efectueazd adunirile 5i sciderile. Folose5te codul pentru a completa propoziliile de mai jos. Vei afla lucruri

  interesante despre Soare!

 • $OAF66E

  vEeAt

  %***,W* . tr.l{f,

  -".;iiJ," _rqd${:" _

  Dimineala devreme, Soarele se ivette strdlucitor pe cer. Lo- cul unde il vedem rdsirind se numette est sau risdrit. pe durata intregii zile, pozilia Soarelui se schimbd mereu, p6nd seara, c6nd nu-l mai zirim. Locul unde il vedem apun6nd se numerte vest sau: apus.Am putea crede, prin urmare, ci Soarele se inv6rte in jurul pdm6n_

  ; tului. in realitate, Pimdntul este cel care se roteSte in jurul ioarelui. $i inr-crrs JE rvrEirLE IJutut Judtetut. ?t lItr timp ce se roteste in jurul soarelui, pim6ntul se rotette gi in jurul axei1','.,. sa le..1

  t

  "3 rls-

  ."w" E{t-

 • $o#Faf,E $r p&tms'fifr06 $r)' 0 cfrLdT{tqtl wE r}fil sit

  TOAMNA

  JOC Formali perechi. Un copil este Soarele 5i va sta in centru, lumin6nd cu o lanternd copilul aflat in mi5care. Celdlalt copil este Pdmdntul. El se va inv6rti in jurul Soarelui, invArtindu-se in acelagi timp Si in jurul propriei axe. Urmirili felul in care se

  Pdm6ntul ee rote;- te in jurul Soarelui. O rotalie completd dureazd aproximativ 365 de zile, adici un an. Pozilia Pdm6ntu- lui este u;or inclinati, de aceea lumina 9i cdldura Soarelui nu se distribuie la fel pe su- prafala globului. A;a

  :r se explici aparilia ce- lor patru anotimpuri. Fiecare anotimp line aproximativ trei luni. Anumite zone de pe glob sunt incdlzite tot timpul de Soare, pe c6nd altele, cum sunt zonele polarg pri- mesc foarte pulind

  I lumini;i cdldura. t.

  VARA IARNA

  PRIMAVARA

  i distribuie lumina lanternei! J

 • $odPg6E -. o $rgA fi*Rg,firfrrc&

  aceste surse de

  LEMN

  4p4

  Discutali ce s-ar intdmpla cu toate energie: . in absenla Soarelui; . daci Soarele ar fi prea aproape sau prea

  Energia ne dd posibilitatea de a face diferite lucruri: sd ne plimbdm, sd jucdm fotbal, sd 96ndim. Oamenii igi pdstreazi

  energia in mugchi gi in creier.

  i - Energiaseaflipestetot.inseamndmigcare,cdlduri,lumi_na, sunet, electricitate. De unde vine intreaga energie? De la Soare!

 • j*-

  gt.

  Ploui gi este soare. Pe cer apare un arc multicolor. E curcubeul! Egti curios cum s-a format? Ai vrea s;-ti faci propriul tdu curcubeu, in clasi sau acasd? latd de ce ai nevoie:

  un pahar cu apd intu neric

  1 . ASazd un pahar cu apd pe masi, iarin interiorul acestuia fixeazd oglinda in pozilie oblicd. 2. Lumineazi oglinda cu ajutorul lanternei. 3. Dac6 este intuneric in clasd sau in cameri, vei putea admira un frumos curcubeu.

  Observ6 culorile curcubeului. Numdrd c6te sunt gi numegte-le pe fiecare. Coloreazd apoi adecvat casetele de maijos.

  Curcubeul este un fenomen care apare atunci c6nd Soarele lumineazi picdturile de

  $1" a

  #ffi\@:Wr

  o oglindd o la nternd

  1 2 3 4 5 6 7

  R o G V A

 • Fdffix6xd $@dK66$X