Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

13

description

 

Transcript of Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

Page 1: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%"&&"'()((!'(*(()((+","-.'/"(*011(

!

!

Page 2: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!

!

2223456789:;783;:!

!

!!!!!!!!!!,<='/!$(

(

(((='>/",&<%(?&"'@=/"(@$/$&@&A((+"(@!/-@%"(="!&'<(,>=//B(33333333333333333(*!

!!!!!!!!"#$%&'&"#$(!)#!*+&,#%-./!0122!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!4!

!!!!!!!!56/7$#&*&/8!)#!&6)&6*!,#))!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!9!

!!!!!!!!*%#%6*!"$.&('%!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!9!

!!!!!!!!*"./*.$&!:&!7./#%.$&!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!;!

(((='>/",&"(/!&"'!@C/>!@%"(33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333(D!

!!!!!!!!&/')67($(#!%&/($&).$!'6!7&<#=&)&%>?&!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!@!

!!!!!!!!"$.,.A#$(#!*>/>%>?&&!B/!.$8#/&<#?&&)(!7(!%&/($(%!3333333333333333333333333333333333333!C!

(((@,&/E/&@&"@(+"('"$<'$"(<-@!"(3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333(F!

!!!!!!!!$('$6%#$(#!7(!%.#,/>!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!D!

!!!!!!!!,&/%(!5.$%(!&,")&/(:%(!2!#/!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!E!

!!!!!!!!"(%$('($(#!7(!'$>'&6/!#!.$8#/&<#?&(&!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333!E!

!!!!!!!!A.)6/%#$6)!)6/&&!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!21!

(((@,C/<!/(,@'/&@./%"(+"($A'.A&>'/(33333333333333333333333333333333333333333333333333333(10!

(((->+@%/&@C/(+"(,>!&@,&(33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333(1*!

(

!!

!

Page 3: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

0!

='>/",&<%(?&"'@=/"(@$/$&@&A((+"(@!/-@%"(="!&'<(,>=//B(

((((

(

(

(

(

(

Proiectul î!i propune s" r"spund" nevoii de tratament psihologic a zece copii cu probleme de

s"n"tate mintal" provenind din familii cu resurse financiare limitate. Copiilor li se va facilita

accesul la psihoterapia asistat" de cai !i câini. Prin intermediul acestor sesiuni de psihoterapie

realizate de terapeu#i specializa#i în acest gen de interven#ie, urm"rim cre!terea calit"#ii vie#ii unor

copii suferind de probleme precum depresia, anxietatea, problemele de comportament !i ADHD.

Page 4: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

4!

((=G;75H5IG;8(JG($254G7K:6(*011(

!

!!!!!!!!!!!!!!!

Minte Forte a r"mas activ" pe timpul verii, concentrându-!i for#ele pe participarea la Swimathon 2011, desf"!urat pe 16 iulie la bazinul olimpic din Cluj-Napoca. Aflat la cea de-a treia edi#ie !i organizat de Funda#ia Comunitar" Cluj, Swimathon-ul î!i propune anual sprijinirea organiza#iilor non-guvernamentale locale prin atragerea donatorilor ca sus#in"tori ai unor înot"tori înscri!i pentru cauza fiec"rei organiza#ii. Minte Forte a fost reprezentat" puternic de la chiar prima sa participare. În ap", înot"torii no!tri au fost:

Mihai Ani!iu, Andrei Bodea, Cristian Cercel, Csaba Ciocârlan, Alin Grigore, Tudor Manolache, Tudor Mihalca, Vlad Mihalca, Marc Moldovan, Iulia P"tru, Raluca R"pan, Gergely Tama!.

Cu un num"r total de 114 bazine înotate în decurs de o or", ei s-au dovedit unii dintre cei mai curajo!i !i plini de voie bun" participan#i la eveniment. Prin efortul lor, au contribuit la strângerea unei sume importante din bugetul proiectului „Terapie asistat" de animale pentru copii”. Între sus#in"torii lor, o parte prezen#i !i lâng" bazin cu încuraj"ri, s-au num"rat: Samuel Altar, Mihai Ani!iu, Nicoleta Cercel, Andrei Cocan, Miruna Covaci, Eniko Gergely, Maximilian Hogea, Marius Moldovan, Mariana P"tru, Anca Pop, Tudor Salomie, Trandafira $uteu, Orsolya Tarcia.

Le mul!umim tuturor celor implica!i "i a"tept#m cu entuziasm Swimathon-ul de anul viitor!

dppefimdpprSCHHT

cu

!!!!!!!!!!!!!!

Page 5: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

9!

(LM6N;G5O56P(JG(/MJ5MO(-GJJ((

!

!

!

!

!

(

(

$7G7MO(I;:58H7((!

(!

!

!

!

!

!

!

Toamna a adus !i continuarea eforturilor de strângere de fonduri pentru lansarea proiectului de Terapie asistat" de animale pentru copii, inclusiv printr-o ac#iune de fundraising desf"!urat" la Iulius Mall între 25-27 noiembrie. Ini#iativa a constat în vinderea unor obiecte create manual ale unor artizani locali !i firme din domeniu. Suma strâns", deloc neglijabil", ne-a adus cu un important pas mai aproape de lansarea proiectului. Voluntara noastr" Alexandra Neag a coordonat ac#iunea cu succes, dar !i cu un zâmbet constant – f"r" de mirare, a!adar, c" oamenii au cump"rat cu inima deschis"!

Urm"torii pa!i în calea spre realizarea proiectului „Terapie asistat" de animale pentru copii” au constat în stabilirea parteneriatului cu sec#ia de psihiatrie infantil" a Spitualului de pediatrie din Cluj-Napoca !i selec#ia copiilor-beneficiari. Lansarea proiectului e programat" pentru luna februarie 2012.

Page 6: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

;!

(($I:6O:;5(Q5(N:6G7:;5(

!

!

!

!

Sincere mul!umiri li se cuvin tuturor celor f#r# de care nu s-ar fi putut strânge fondurile necesare lans#rii proiectului. Îi men!ion#m, a"adar, ca sponsori pe:

DIVERTIS SHOP precum !i pe cei care, cu generozitate, au r"spuns apelului nostru de a dona obiecte personalizate pentru ac#iunea de fundraising de la Iulius Mall:

GIA Art# Personalizat# - www.artapersonalizata.ro - Magazin online de cadouri, obiecte decorate handmade Handmade Online - Produse handmade, produse unicat, picturi artizanat Jocky S Creation - Decora!iuni Cr"ciun, decor"ri vitrine, aranjamente personalizate Szenasi Papp Sandor - Obiecte decorative ceramic", por!elan #i sticl" Dedalus Art - www.icaruscadouri.ro www.dedalusart.ro , Lumânari decorative personalizate Andrea Bede - http://andrea.bede.ro - Accesorii handmade unicat Ioana Alexa - www.handmadealexaioana.wordpress.com - Figurine din polymer

Murano Glass Jewellry - www.murano-glass-jewels.blogspot.com - Bijuterii din sticl" de Murano handmade Minim Eden - [email protected] - Medalioane semipre!ioase. Ana Maria Susan - Obiecte decorative realizate prin tehnica origami

Nu în ultimul rând, pe lâng" sus#in"torii individuali din cadrul Swimathon-ului 2011 men#iona#i anterior, mul#umim Funda!iei Comunitare Cluj atât pentru organizarea evenimentului, cât !i pentru punerea la dispozi#ie a materialelor !i resurselor lor publicitare. Toate au dus la buna desf"!urare a ac#iunii de strângere de fonduri !i ne-au ajutat s" cre!tem semnificativ vizibilitatea proiectului nostru.

Page 7: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

@!

='>/",&"(/!&"'!@C/>!@%"(

(((/6HJMN8;8G(7568;5J:;(HM(N5RGS5J57TU5(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Între 16-22 octombrie, organiza#ia Minte Forte a fost reprezentat" de coordonatorul s"u la trainingul interna#ional “Organizatori creativi – management de proiect inclusiv în activit"#ile de tineret”, desf"!urat în Poznan, Polonia, de c"tre YEU (Youth for Exchange and Understanding).

Trainingul a abordat nevoile speciale ale tinerilor cu dizabilit"#i !i cum pot fi acestea întâmpinate cu succes în cadrul proiectelor de tineret, a!a încât fiecare s" participe la fel de activ la aceste proiecte. Pe lâng" metodele specifice de comunicare !i de adaptare a activit"#ilor non-formale de grup la persoanele cu dizabilit"#i de auz !i de vedere, participan#ii au avut ocazia s" tr"iasc" experien#e “vii” , precum cina într-un restaurant aflat în bezn" total", contactul direct cu participan#i lipsi#i de aceste sim#uri sau simularea acestor dizabilit"#i.

Contribu#ia organiza#iei Minte Forte la acest training a fost în con!tientizarea participan#ilor cu privire la dizabilit"#ile mintale. Reprezentantul Minte Forte a organizat o scurt" activitate în cadrul trainingului, prin care participan#ii au înv"#at s" recunoasc" simptomele schizofreniei !i ale altor câteva boli mintale. De asemenea, s-au pus bazele unui manual cu metode de adaptare a proiectelor de tineret pentru persoane cu dizabilit"#i mintale, motorii, de v"z !i de auz, care în viitorul apropiat va putea fi utilizat de organiza#iile din întreaga Europ".

Page 8: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

C!

(((=;:4:VG;8G(OT6T7TU55(W6(:;PG65RGU55J8(N8(7568;87(

!

(!

!

!

!

!

!

Minte Forte a participat în luna septembrie ca !i organiza#ie partener" într-un proiect desf"!urat de Consiliul Elve#ian de Tineret, în cadrul programului Tineret in Ac#iune, în Berna, Elve#ia. Tematica a fost “Promovarea s"n"t"#ii în organiza#iile de tineret”, având ca scop schimbul de experien#" între diver!i speciali!ti din domeniul s"n"t"#ii (s"n"tate fizic", sexual", mental", socio-emo#ional"), cu participan#i din 10 #"ri din Europa. Prin activit"#ile desf"!urate s-a încercat identificarea !i cunoa!terea practicilor, metodelor !i modelelor utilizate in promovarea s"n"t"#ii de c"tre organiza#iile participante. Minte Forte a fost reprezentat" de doi dintre psihologii s"i, Simona Iord"chescu !i Dana P"r"u, care au avut oportunitatea sa fac" cunoscute activitatea !i proiectele de promovare a s"n"t"#ii mintale implementate de organiza#ia Minte Forte.

O sesiune speciala condusa de psihologii Minte Forte a fost un atelier de psihodram". Prin activit"#i specifice, participan#ii au putut con!tientiza beneficiul pentru “starea de bine” al tr"irilor de integrare în grup !i eviden#iere a unicit"#ii fiec"ruia. De asemenea, prin schimb de rol, participan#ii au privit “din afar"” c"tre propria persoan", un exerci#iu prin care autocritica exagerat" !i neacceptarea propriei persoane dispar, r"mânând doar candoarea minunii numite “eu”. Interesul participan#ilor pentru s"n"tatea mintal", precum !i feed-back-urile primite, au confirmat îndeplinirea obiectivului principal al Minte Forte: cre!terea con!tientiz"rii de catre participan#i a importan#ei componentei psihologice in s"n"tatea individului.

Page 9: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

D!

@,&/E/&@&"@(+"('"$<'$"(<-@!"(

((((('8H;M7G;8G(N8(7:G46T(

!

!

!

!

(

(!

!!!!!

!

!

!

!

!

!

(

(!

Un nou val de voluntari entuzia!ti s-a al"turat Minte Forte în toamna 2011. Cu for#e înnoite, departamentul de resurse umane a atras 13 tineri, studen#i la psihologie !i ata!a#i ulterior fiec"ruia dintre departamentele organiza#iei. Alexandra Georgescu a coordonat ac#iunea de recrutare, reu!ind nu doar s" atrag" for#e proaspete în organiza#ie, ci !i s" îi fac" s" se simt" primi#i c"lduros înc" din prima zi.

!!!!

p # p

Page 10: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

E!

(((-5678(L:;78(54IJ568Q78(1(G6(

(

(

(

(

!

!

!

!

!

(((=87;8H8;8G(N8(,;TH5M6(G(:;PG65RGU585(!

!

!

!

(!

!

!

Pe 26 octombrie 2011, Minte Forte a împlinit un an de la înfiin#are. Dup" dou" edi#ii ale S"pt"mânii S"n"t"#ii Mintale organizate cu succes, o prim" participare la Swimathon, stabilirea unor parteneriate interna#ionale, precum !i ac#iuni de fundraising, recrutare !i teambuilding, organiza#ia noastr" se poate mândri c", într-adev"r, a crescut într-un an cât al#ii în !apte. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile f"r" devotamentul neobosit al tuturor voluntarilor s"i, care nu ezit" s" î!i suflece mâinile !i s" depun" orice efort necesar asigur"rii împlinirii #elurilor noastre. A!adar...

...La mul!i ani, Minte Forte!

Cum Mo! Cr"ciun vine pentru to#i cei ce îl a!teapt" !i au fost cumin#i în anul precedent, el nu putea lipsi nici din rândul harnicilor voluntari Minte Forte. Pe 11 decembrie, ace!tia s-au putut destinde cu vin fiert !i bun"t"#i de sezon, dar mai ales cu pove!ti !i voie bun", la petrecerea de Cr"ciun a organiza#iei. Departamentul de resurse umane s-a întrecut din nou pe sine !i le-a preg"tit mici cadouri individualizate, jocuri !i karaoke, iar Florentina Zosineanu merit" mul#umiri speciale pentru asigurarea bunei desf"!ur"ri a evenimentului.

anvabvoscFse

Page 11: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

21!

(((E:JM67G;MJ(JM655(((

@,C/<!/(,@'/&@./%"(+"($A'.A&>'/(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!

Pentru a recompensa devotamentul celor mai activi dintre voluntarii no!tri, am decis s" numim un „Voluntar al lunii”. Alese în func#ie de „lungimea” fi!ei de activitate, cu alte cuvinte, a calit"#ii !i cantit"#ii implic"rii în activitatea Minte Forte în luna respectiv", voluntarele lunii octombrie !i noiembrie au fost Manuela Nedelcu !i, respectiv, Alexandra Neag. Felicit"ri !i sper"m ca fiecare dintre voluntarii no!tri s" ajung" s" primeasc" acest titlu reprezentând recuno!tin#a întregii organiza#ii pentru munca lor.

Ne dorim ca s"rb"torile de iarn" s" aduc" bucurie tuturor, inclusiv copiilor care sufer" de probleme de s"n"tate mintal". Suntem foarte ferici#i c" în acest an am putut încerca s" transform"m aceast" dorin#" în realitate pentru 130 de copii, de la Asociatia Pa!i Inainte, din sec#ia de psihiatrie infantil" a Spitalului de pediatrie !i de la Asocia#ia Autism Transilvania. În parteneriat cu Organiza#ia Caritas Petro!ani, c"reia îi mul#umim !i pe aceast" cale, in 15, 19 si 21 decembrie, voluntarii no!tri au oferit copiilor cadouri de Cr"ciun de tip shoebox, con#inând juc"rii, rechizite, haine !i dulciuri. Sper"m ca aceste ac#iuni s" devin" o tradi#ie a organiza#iei !i s" reu!im s" ajungem, an de an, la cât mai mul#i copii.

!!!!!!

Page 12: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

22!

-/!&"(L>'&"(EA(<'"@XA(?%@(-<%C/(@!/BY(

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!(

(

!((

(

(

(

(

(

(!

!

!

Organiza#ia Minte Forte v" mul#ume!te pentru sprijinul acordat pe tot

parcursul anului 2011 !i v" ureaz" LA MUL$I ANI!

Page 13: Minte Forte Newsletter Nr 2, decembrie 2011

!!

!

2223456789:;783;:!

20!

->+@%/&@C/(+"(,>!&@,&(!

!8(IM78U5(H:67GH7G(I;56(:;5HG;8(N567;8(M;4T7:G;8J8(45ZJ:GH8[(!

!

!

!

!

!

\(#8SO578FGH!IJJKLMMNNN3OPQJRSTUJR3UT V WPXP!KGJRYP!WSHW!ZRJWHPP!ZR[KUR!KUTPRXJRHR!KR!XWUR!HR!ZR[S\]GU\O^!!PQSTUOWYPP!GJPHR!ZR[KUR!ZP_RU[R!W[KRXJR!WHR![\Q\J\YPP!]P!`THPHTU!OPQJWHR!]P!XGO![\!XTHW`TUWYP!XG!QTP^!XW!_THGQJWU^!ZTQWJTUM[KTQ[TU^!KWUJRQRU![WG![G[YPQWJTU!WH!TUaWQPbWYPRP3!!!!!c!/R!KGJRYP!XTQJWXJW!KUPQ!8]4G5J!HW!TUPXWUR!ZPQJUR!WZUR[RHRL!!XTQJWXJdOPQJRSTUJR3UT!]P!ZGOPJUPJW3[POPTQdOPQJRSTUJR3UT^!ZWX\!W_RYP!eQJR`\UP!!HRaWJR!ZR!WXJP_PJ\YPHR!KR!XWUR!HR!TUaWQPb\O^![WG!ZWX\!ZTUPYP!WQGOPJR!PQSTUOWYPP!HRaWJR!ZR![\Q\JWJR!OPQJWH\3!!!!c!/R!a\[PYP!KR!IGP56G(6:GO7;T(N8(LGH8S::^L!IJJKLMMNNN3SWXR`TTf3XTOM,PQJR5TUJR!!!c!g]P!KR!IGP56G(N8(&25778;L!IJJKLMMJNPJJRU3XTOMOPQJRSTUJR!GQZR!KGJRYP!PQJUW!eQ!XTQJWXJ!XG!QTP![WG!QR!KGJRYP!GUO\UP!WXJP_PJWJRW3!!!!