decizie infiintare CSSM.doc

of 4 /4
S.C. ZOVI MAXIM S.R.L J24/1761/1992, CF RO 2958264 Cavnic, 22 Decembrie, nr. 9 Banca Transilvania IBAN: RO19 BTRL 0250 1202 D271 35XX RON RO91 BTRL 0250 4202 D271 35XX EUR e-mail: [email protected] tel/fax: +40 262 271 671 DECIZIA NR.1 / 10.11.2014 Subsemnata , BABICIU LILIANA MARIA , în calitate de ADMINISTRATOR al societății S.C. ZOVI MAXIM S.R.L. și președinte al Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă DECIDE: Art 1. Constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă Art 2. Componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă este: BABICIU LILIANA MARIA, în calitate de președinte al Comitetului RACZ MARIA MAGDALENA, în calitate de secretar al Comitetului MAN ADRIAN IONUȚ , în calitate de membru desemnat al Comitetului ILIEȘ ANCUȚA , în calitate de reprezentant al salariaților MIHAȘCA MONICA , în calitate de reprezentant al salariaților ȘTEȚCO BOGDAN , în calitate de reprezentant al salariaților Art 3. Funcționarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă : - se va întrunui cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar -ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților salariaților și este transmisă membrilor Comitetului și Inspectoratului Teritorial de Muncă cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea ședinței de Comitet

Embed Size (px)

Transcript of decizie infiintare CSSM.doc

Page 1: decizie infiintare CSSM.doc

S.C. ZOVI MAXIM S.R.LJ24/1761/1992, CF RO 2958264 Cavnic, 22 Decembrie, nr. 9 Banca TransilvaniaIBAN: RO19 BTRL 0250 1202 D271 35XX RON RO91 BTRL 0250 4202 D271 35XX EUR e-mail: [email protected] tel/fax: +40 262 271 671

DECIZIA NR.1 / 10.11.2014

Subsemnata , BABICIU LILIANA MARIA , în calitate de ADMINISTRATOR al societății S.C. ZOVI MAXIM S.R.L. și președinte al Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

DECIDE:

Art 1. Constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

Art 2. Componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă este:

BABICIU LILIANA MARIA, în calitate de președinte al Comitetului

RACZ MARIA MAGDALENA, în calitate de secretar al Comitetului

MAN ADRIAN IONUȚ , în calitate de membru desemnat al Comitetului

ILIEȘ ANCUȚA , în calitate de reprezentant al salariaților

MIHAȘCA MONICA , în calitate de reprezentant al salariaților

ȘTEȚCO BOGDAN , în calitate de reprezentant al salariaților

Art 3. Funcționarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă :

- se va întrunui cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar

-ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților salariaților și este transmisă membrilor Comitetului și Inspectoratului Teritorial de

Muncă cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea ședinței de Comitet

-secretarul Comitetului convoacă în scris membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă , cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data și ora stabilită a ședinței.

-la fiecare întrunire secretarul încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toți membrii Comitetului

-Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă este legal ântrunit dacaă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

-Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă decide cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.

-secretarul Comitetului va afișa la loc vizibil copii ale procesului verbal întocmit

Page 2: decizie infiintare CSSM.doc

S.C. ZOVI MAXIM S.R.LJ24/1761/1992, CF RO 2958264 Cavnic, 22 Decembrie, nr. 9 Banca TransilvaniaIBAN: RO19 BTRL 0250 1202 D271 35XX RON RO91 BTRL 0250 4202 D271 35XX EUR e-mail: [email protected] tel/fax: +40 262 271 671

-secretarul Comitetului transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal, o copie de pe acesta.

Art 4. Atribuțiile Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă sunt :

-analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare

-urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de

muncă

-analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor de muncă și a EIP luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația

constatării anumitor deficiențe

-analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă și a EIP

-aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă

-urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţilor de muncă.

-urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă

-analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă.

-analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

-efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

-efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

-informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate.

-realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu

implicaţii în domeniul protecţiei muncii.

Page 3: decizie infiintare CSSM.doc

S.C. ZOVI MAXIM S.R.LJ24/1761/1992, CF RO 2958264 Cavnic, 22 Decembrie, nr. 9 Banca TransilvaniaIBAN: RO19 BTRL 0250 1202 D271 35XX RON RO91 BTRL 0250 4202 D271 35XX EUR e-mail: [email protected] tel/fax: +40 262 271 671

-dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă,

acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor: un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului

teritorial de protecţie a muncii.

-verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi.

-verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.