infiintare pensiune

of 31 /31
Capitolul 1 INFIINTAREA UNEI PENSIUNI In cazul in care v-ati decis sa porniti o mica afacere in turism, iata ce trebuie sa stiti daca vreti sa deschideti (pentru inceput) o pensiune. Mai intai va trebui sa declarati la Registrul Comertului intentia de infiintare a asociatiei familiale sau a activitatii ca persoana fizica. Apoi urmeaza eliberarea actelor necesare (act doveditor pentru calificare pentru agroturism, cazier judiciar, cazier fiscal, autorizatii, acte de proprietate etc.). Un alt aspect important este obtinerea autorizatiei de la Medicina Muncii, care trebuie semnata de un medic specializat. Primaria pe teritoriul careia va veti desfasura activitatea va trebui sa-si dea, de asemenea, acordul. Clasificarea pensiunii este un alt pas spre mica dumneavoastra afacere si se face de catre autoritatea zonala. Printre actele necesare se numara autorizatia de functionare de la primaria teritoriala unde este declarata persoana fizica sau asociatia familiala, adeverinta sanitar-veterinara si actul de proprietate al pensiunii. Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor se merge iar la Registrul Comertului pentru autorizarea finala. Un alt document important este "Cartea de imobil", unde se vor trece toate persoanele care se vor caza in pensiunea dumneavostra. Acesta este un reper pe baza caruia veti plati impozitele catre primarie. Speram ca nu va sperie birocratia si va incumetati sa porniti o asemenea afacere in turism. Primul pas pentru infiintarea unei pensiuni este inregistrarea solicitantului ca persoana juridica, respectiv societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala si obtinerea avizelor / acordurile si / sau autorizatiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar si mediu). Al doilea pas se refera la indeplinirea conditiilor necesare functionarii intr-o anumita cladire. Daca intreprinzatorul detine un imobil, el trebuie sa depuna documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare. Daca intreprinzatorul nu detine inca un imobil si solicitantul doreste sa ii aloce, inca din momentul achizitionarii, o destinatie turistica, acesta trebuie sa obtina 1

Transcript of infiintare pensiune

Page 1: infiintare pensiune

Capitolul 1

INFIINTAREA UNEI PENSIUNI

In cazul in care v-ati decis sa porniti o mica afacere in turism, iata ce trebuie sa stiti daca vreti sa deschideti (pentru inceput) o pensiune.

Mai intai va trebui sa declarati la Registrul Comertului intentia de infiintare a asociatiei familiale sau a activitatii ca persoana fizica.

Apoi urmeaza eliberarea actelor necesare (act doveditor pentru calificare pentru agroturism, cazier judiciar, cazier fiscal, autorizatii, acte de proprietate etc.).

Un alt aspect important este obtinerea autorizatiei de la Medicina Muncii, care trebuie semnata de un medic specializat.

Primaria pe teritoriul careia va veti desfasura activitatea va trebui sa-si dea, de asemenea, acordul. Clasificarea pensiunii este un alt pas spre mica dumneavoastra afacere si se face de catre autoritatea zonala. Printre actele necesare se numara autorizatia de functionare de la primaria teritoriala unde este declarata persoana fizica sau asociatia familiala, adeverinta sanitar-veterinara si actul de proprietate al pensiunii.

Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor se merge iar la Registrul Comertului pentru autorizarea finala. Un alt document important este "Cartea de imobil", unde se vor trece toate persoanele care se vor caza in pensiunea dumneavostra. Acesta este un reper pe baza caruia veti plati impozitele catre primarie. Speram ca nu va sperie birocratia si va incumetati sa porniti o asemenea afacere in turism.

Primul pas pentru infiintarea unei pensiuni este inregistrarea solicitantului ca persoana juridica, respectiv societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala si obtinerea avizelor / acordurile si / sau autorizatiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar si mediu).

Al doilea pas se refera la indeplinirea conditiilor necesare functionarii intr-o anumita cladire.

Daca intreprinzatorul detine un imobil, el trebuie sa depuna documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare.

Daca intreprinzatorul nu detine inca un imobil si solicitantul doreste sa ii aloce, inca din momentul achizitionarii, o destinatie turistica, acesta trebuie sa obtina un aviz privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului.

Avizul poate fi obtinut de la autoritatea care se ocupa in prezent de clasificarea structurilor turistice: Directia Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL).

Dupa obtinerea avizului, intreprinzatorul trebuie sa depuna documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare.

Documentatia consta in urmatoarele:

• cerere de eliberare a certificatului de clasificare;

• certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte: obiectul de activitate si structura actionariatului (pot fi prezentate si copii dupa actele de constituire a societatii);

• certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I, sanitara, sanitar-veterinara, mediu si protectia muncii, dupa caz pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii);

• schita privind amplasarea si adresa unitatii la prezentele, norme metodologice;

• certificat de inmatriculare;

1

Page 2: infiintare pensiune

• actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoane fizice autorizate;

• schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie la prezentele norme metodologice;

• fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare;

• avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de MIMMCPTL in cazul constructiilor noi;

• copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu exceptia celor organizate in gospodariile populatiei), sat de vacanta sau pentru cabanier;

• copii de pe actele de calificare ale personalului de la receptie si de la unitatile de alimentatie.

Pasul al treilea il constituie obtinerea certificatului de clasificare. Documentatia trebuie depusa la Directia Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul MIMMCTPL cu cel putin 60 de zile inaintea de darea in folosinta a unitatii de cazare.

Termenul maxim de eliberare a certificatului de clasificare este de 60 de zile de la depunerea documentatiei. Acesta va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si de fisa privind structura spatiilor de alimentație destinate servirii turistilor, prin care se stabileste capacitatea si structura unitatii.

Capitolul 2

CADRUL LEGISLATIV

2. 1. Documentaţie şi legislaţie privind agroturismul

O R D I N pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice:

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002,Ordinul ministrului turismului nr. 911/2002 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002, Ordinul ministrului turismului nr. 188/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice,aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003, precum șiorice alte dispoziții contrarii.

Paşii de urmat de către o persoană fizică pentru a introduce un imobil în circuitul turistic de cazare ca pensiune turistică rurală:

2

Page 3: infiintare pensiune

Forme legale existente:

1. persoană fizică autorizată; 2. asociaţie familială; 3. societate comercială;

Înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau ca asociaţie familială Baza legală : Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. Sunt consideraţi membrii unei familii: soţul, soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv; Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta, în baza unei procuri autentificate; Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii;

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia. Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberate în conformitate Legii nr. 300/2004.

Autorizarea. Procedura de autorizare.

Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale;

b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia; c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională - necesară pentru a

desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia; d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârţirea de

fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.

În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde:

a) cerere-tip (în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei);

b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei

familiale, în original; d) copii de pe actele de identitate; e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte

domiciliul sau reşedinţa;

3

Page 4: infiintare pensiune

f) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară;

g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată ţi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;

h) copii de pe documentele, care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea.(acte care dovedesc calificarea ca administrator de pensiune )

Constituirea unei societăţi comerciale care să administreze pensiunea turistică rurală

Baza legală: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare; Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare. Etapele parcurse pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale: 1. Întocmirea unui act constitutiv al societăţii, autentificat de notar; 2. Înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului, în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii; Documentaţia necesară :

cerere de înmatriculare; actul constitutiv al societăţii; dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv; actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează şi

imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei; actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi; declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor şi a cenzorilor că îndeplinesc

condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autorităţile publice în funcţie de obiectul de activitate al unei societăţi, vor fi solicitate de către oficiul registrului comerţului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autorităţile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice şi nici cele a căror eliberare este legal condiţionată de înmatricularea societăţii.

3. Înregistrarea societăţii la Administraţie Fiscală din raza teritorială unde se află sediul societăţii

Prevederi legale privind turismul rural

Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural

ART. 1 Pentru dezvoltarea turismului rural şi promovarea iniţiativei private, statul român sprijină persoanele

fizice, asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice clasificate.

ART. 2 Persoanele fizice, asociaţiile familiale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 beneficiază de

facilităţile acordate, potrivit legii, întreprinderilor mici şi mijlocii, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de număr de angajaţi şi venit anual, precum şi de următoarele înlesniri:

a) consiliile locale pot pune la dispoziţie din terenurile disponibile, în formele şi condiţiile prevăzute de lege, suprafeţe de teren necesare construirii, dezvoltării şi exploatţrii de pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice;

b) acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii (telefon, telex, fax);

4

Page 5: infiintare pensiune

c) asistenţă tehnică de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului şi a asociaţiilor profesionale;

d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în materialele de promovare turistică editate de Ministerul Turismului;

e) prezentarea ofertei pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate ale Ministerului Turismului;

f) includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi pensiunilor agroturistice;

g) scutirea de plată a impozitului pe venit, pe o perioadă de 10 ani, a pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice, cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv;

h) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice, gazului metan şi a serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv.

ART. 3 Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de până la 20 de camere,

funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din producţia proprie.

ART. 4 Activitatea de turism din cadrul pensiunilor turistice şi al pensiunilor agroturistice cuprinde servicii

de cazare, de masă, de agrement, precum şi alte servicii asigurate turiştilor pe perioada sejurului.

ART. 5 Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice, asociaţiilor familiale ţi societăţilor

comerciale, prevăzute la art. 1, deţinătoare de pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice amplasate în satele şi comunele care aparţin de oraşe şi municipii, conform legii.

ART. 6 Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care au beneficiat de facilităţile acordate prin Ordonanţa

Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre beneficiază în continuare de aceste facilităţi până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.

ART. 7 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 24

august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 145 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.

2.Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural.

Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 28 august 1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, literele b) - h) vor avea următorul cuprins:

5

Page 6: infiintare pensiune

"b) acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii, la racordarea la reţeaua electrică, la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi la reţeaua de distribuire a gazului metan;

c) asistenţă tehnică de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului, în colaborare cu asociaţiile profesionale;

d) prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice şi agroturistice în materiale de promovare turistică şi în acţiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din strţinătate ale Ministerului Turismului;

e) includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi pensiunilor agroturistice;

f) scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv pe profit, pe o perioadă de 10 ani din momentul clasificării, a pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice;

g) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice şi a gazului metan, respectiv la tariful pentru persoane fizice, a serviciilor de telecomunicaţii utilizate în cadrul pensiunilor turistice şi al pensiunilor agroturistice;

h) acordarea de credite cu dobândă preferenţială pe o perioadă de maximum 10 ani pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea capacităţilor de cazare; dobânda suportată de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piaţa bancară."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: ART. 3 1. Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate în mediul rural, având o capacitate de cazare

de până la 10 camere, totalizând maximum 30 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură, în spaţii special amenajate, cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi servire a mesei.

2. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care pot asigura o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din producţia proprie.

3. Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi societăţilor comerciale, prevăzute la art. 1, deţinătoare de pensiuni turistice sau pensiuni agroturistice, amplasate în satele sau în comunele, care aparţin de oraşe sau municipii, conform legii."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: ART. 5

1. Persoanele fizice, asociaţiile familiale şi societăţile comerciale, prevăzute la art. 1, sunt obligate să-şi menţină obiectul de activitate, clasificarea pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice pe toată perioada în care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă. 2. În cazul în care pensiunile turistice sau pensiunile agroturistice, care beneficiază de scutirea impozitului pe venit, respectiv pe profit, în conformitate cu art. 2 lit. f), îţi încetează activitatea într-o perioadă mai mică decât dublul perioadei de scutire, acestea au obligaţia de a vira la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit, respectiv pe profit, calculat pentru întreaga perioadă de scutire." 4. Dupţ articolul 5 se introduce articolul 5.1 cu următorul cuprins:

ART. 5.1 Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestările de servicii gratuite, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d), precum şi asigurarea sumelor necesare acordării de credite cu dobândă preferenţială, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. h), se vor face din Fondul special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului, în limitele prevăzute de Ministerul Turismului." Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

2. 2. NORME METODOLOGICE privind clasificarea structurilor de primire turistice

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, stabilesc metodologia si criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare si de alimentaţie publica din România.

6

Page 7: infiintare pensiune

1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice.

1.3. Structurile de primire turistice se clasifica pe stele si, respectiv, flori in cazul pensiunilor turistice rurale, in funcţie de caracteristicile constructive, dotările si calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit criteriilor cuprinse in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o forma codificata de prezentare sintetica a nivelului de confort si a ofertei de servicii. Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul Turismului care, potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism in România, aprobata si modificata prin Legea 755/2001, este singura instituţie abilitata sa desfăşoare activităţi de autorizare in domeniul turismului.

1.4. Desfăşurarea de activităţi (de cazare, alimentaţie si alte servicii specifice) in structuri de primire neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decât cea stabilita prin certificatul de clasificare, constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de pana la 100.000.000 lei, potrivit art. 11 din H.G. 1.328/2001.

2. Documentaţia necesara pentru obţinerea certificatului de clasificare In vederea obţinerii certificatului de clasificare agenţii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:- cerere de eliberare a certificatului de clasificare;- certificat constatator de la registrul comerţului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura acţionariatului^1); - certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protecţia muncii, după caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificării);- schiţa privind amplasarea si adresa unităţii (anexa 4 la prezentele norme metodologice);- schiţa privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentaţie (anexa 5 la prezentele norme metodologice);- fisa privind încadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare (anexele 6.1 si 6.2 la prezentele norme metodologice);- avizul specific privind amplasamentul si funcţionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Turismului in cazul construcţiilor noi;- copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu excepţia structurilor organizate in gospodăriile populaţiei), sat de vacanta sau pentru cabanier;- copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie si de la unităţile de alimentatie.

3. Eliberarea si anularea certificatului de clasificare

3.1. Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului - Direcţia generala de autorizare si control (denumita in continuare D.G.A.C.), care verifica îndeplinirea criteriilor de clasificare si întocmeşte certificatul de clasificare.Certificatul de clasificare va fi însoţit de fisa privind încadrarea nominala a camerelor si, respectiv, fisa privind structura spatiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor, prin care se stabilesc capacitatea si structura unităţii. Agentul economic va solicita D.G.A.C. din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in folosinta.

3.2. Verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul Turismului D.G.A.C., cu sprijinul si colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile

7

Page 8: infiintare pensiune

judeţene, consiliile locale si de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism, in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza.

3.3. In funcţie de condiţiile concrete constatate in unitatea verificata se pot propune in mod excepţional unele compensări pentru dotări si servicii in vederea acordării sau menţinerii categoriei.

3.4. Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete.

La expirarea acestui termen agentul economic poate pune in funcţiune pe propria răspundere structura turistica respectiva la numărul de stele (flori) solicitat, urmând ca la primirea efectiva a certificatului de clasificare sa îşi continue activitatea la categoria înscrisă in certificatul obţinut.

Punerea in funcţie este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale^2):- autorizaţia sanitara de funcţionare;- autorizaţia sanitar-veterinara (numai pentru unităţile de alimentaţie);

1) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele de constituire a societatii:

- certificat de inmatriculare;

- actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate.

2) Se excepteaza pensiunile turistice formate din maximum 5 camere si apartamentele si camerele de inchiriat in locuinte familiale.

- avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor - P.S.I.;

- autorizatia de mediu.

3.5. Structurile de primire turistice care la data verificarii nu indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria minima nu se clasifica si, in consecinta, nu pot desfasura activitate de turism. Motivatia neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective.

3.6. Agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice conditiile si criteriile de clasificare, inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere potrivit pct. 3.4. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit H.G. 1.328/2001.

3.7. D.G.A.C. verifica periodic starea si functionarea dotarilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igiena si a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitatii. Nerespectarea acestora atrage masuri de declasificare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de clasificare, in conformitate cu prevederile H.G. 1.328/2001.

Certificatul de clasificare si autorizatia de functionare se retrag de catre personalul de specialitate din cadrul D.G.A.C. daca nu se respecta unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii minime care influenteaza direct protectia turistilor, prevazute la art. 7 din H.G. 1.328/2001:

a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;

b) asigurarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie in structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu;

8

Page 9: infiintare pensiune

c) asigurarea unei temperaturi minime de 181/4C, in timpul sezonului rece, in spatiile de cazare si de servire a mesei;

d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - P.S.I., in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;

e) programul de functionare a discotecilor sau a altor unitati cu program muzical, organizate in aer liber, sa nu depaseasca ora 1,00 noaptea;

f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;

g) evitarea poluarii fonice, in sensul respectarii nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementari specifice;

h) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;

i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.

Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al D.G.A.C. constata remedierea deficientelor semnalate. Constatarile vor fi consemnate intr-o nota scrisa, intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite la conducerea D.G.A.C. spre aprobare, in baza careia se procedeaza la restituirea efectiva a certificatului de clasificare, dupa caz. D.G.A.C. va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, altele decat cele prevazute la lit. a)-i).

3.8. In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se mai asigura categoria de clasificare acordata, agentul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor. In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic.

3.9. Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D.G.A.C. din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza.

In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic D.G.A.C. va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de clasificare, in masura in care sunt indeplinite conditiile si criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva.

In caz contrar structura de primire turistica va fi clasificata la o categorie inferioara. Daca nu sunt indeplinite cel putin conditiile si criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare. Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii de primire turistice prin transmiterea la D.G.A.C. a unui memoriu justificativ, daca in urma unor lucrari de modernizare si de imbunatatire a dotarilor si serviciilor estimeaza ca aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare. Memoriul justificativ va fi

9

Page 10: infiintare pensiune

insotit de documentatia de clasificare prevazuta la pct. 2, in masura in care s-au produs modificari in privinta structurii spatiilor, a capacitatilor, a echiparii sanitare etc.

3.10. Pentru structurile de primire turistice care au fost date in folosinta anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si pentru care nu s-a obtinut certificatul de clasificare, termenul de 60 de zile prevazut la pct. 3.1 curge de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.

4. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare Conform prezentelor norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, clasificate astfel:

1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;

3. moteluri de 3, 2, 1 stele;

4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele;

5. hoteluri de 3, 2, 1 stele;

6. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

7. bungalouri de 3, 2, 1 stele;

8. cabane turistice, cabane de vanatoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele;

9. sate de vacanta de 3, 2 stele;

10. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele;

11. spatii de campare organizate in gospodariile populatiei de 3, 2, 1 stele;

12. popasuri turistice de 2, 1 stele;

13. pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele;

14. pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete);

15. apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie de 3, 2, 1 stele;

16. structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.

In cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor de cazare:

- camera cu pat individual, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm;

- camera cu pat matrimonial, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. Latimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm;

10

Page 11: infiintare pensiune

- camera cu pat dublu, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm;

- camera cu doua paturi individuale, reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane;

- camera cu trei paturi individuale;- camera cu patru paturi individuale;- camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale.

Lungimea patului va fi de minimum 200 cm in cazul hotelurilor de 3, 4 si 5 stele si de minimum 190 cm in cazul hotelurilor de 1 si 2 stele;

- camera cu priciuri, reprezentand spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane. Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura un spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist;

- garsoniera, reprezentand spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane, salon, vestibul si grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasvand sau alte solutii care permit o delimitare estetica;

- apartament, reprezentand spatiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), sufragerie, vestibul, cu echipare sanitara proprie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri, iar la categoria 4 stele, precum si la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4 locuri.

5. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie

In conformitate cu prezentele norme metodologice, in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de alimentatie pentru turism:

Nr. crt. / Tipul de unitate / Stele

1. Restaurant

1.1 Clasic x x x x x

1.2. Specializat

1.2.1. Pescaresc x x x x1.2.2. Vanatoresc x x x x1.2.3. Rotiserie - x x x x1.2.4. Zahana - x x x x1.2.5. Dietetic - x x x x1.2.6. Lactovegetarian - x x x x1.2.7. Familial/pensiune - x x x x

1.3. Cu specific

1.3.1. Crama x x x x1.3.2. Cu specific local x x x x1.3.3. Cu specific national x x x x1.4. Cu program artistic x x x –1.5. Braserie x x x –1.6. Berarie x x x –1.7. Gradina de vara x x x x

11

Page 12: infiintare pensiune

2. Bar

2.1. Bar de noapte x x x –2.2. Bar de zi x x x x2.3. Caf.-bar, cafenea x x x x2.4. Disco-bar (discoteca, videoteca) x x x x2.5. Bufet-bar - - x x x

3. Fast-food

3.1. Restaurant-autoservire - - x x x3.2. Bufet tip expres/bistrou - - x x x3.3. Pizzerie - - x x x3.4. Snack-bar - - x x x

4. Cofetarie x x x x x

5. Patiserie, placintarie, simigerie - - x x x

Se pot stabili si alte tipuri de unitati in functie de conditiile concrete constatate la fata locului, cu respectarea criteriilor pentru tipul de structura turistica asimilata.

Principalele caracteristici functional-comerciale ale acestor tipuri de unitati sunt prezentate in anexa 2 la prezentele norme metodologice.

6. Alte precizari

6.1. Agentii economici care construiesc structuri de primire turistice au obligatia sa asigure, inca din faza de proiectare, respectarea criteriilor de clasificare prevazute in prezentele norme metodologice.

6.2. Activitatile desfasurate in cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentatie, agrement, tratament, comert etc.) constituie un tot unitar, fiind parti componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelatiei dintre categoria structurii de primire si calitatea celorlalte servicii.

6.3. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este data de cea la care a fost incadrata majoritatea spatiilor de cazare din incinta acesteia.

6.4. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica, stabilita de agentul economic in cauza, diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii, si ecuson cuprinzand numele si prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii.

6.5. Insemnele privind categoria de clasificare a unitatii se inscriu pe o placheta montata in exteriorul unitatii, la loc vizibil pentru turisti, precum si pe autocolante aplicate in punctele de acces al turistilor. Autocolantele si plachetele se realizeaza din material rezistent la intemperii (metal pentru categoriile de 4 si 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm, prin D.G.A.C., de unde se procura de catre agentii economici, de regula, o data cu primirea certificatului de clasificare.

6.6. In toate structurile de primire turistice este obligatorie:

12

Page 13: infiintare pensiune

- afisarea la loc vizibil pentru turisti a numerelor de telefon ale conducerii agentului economic proprietar si/sau administrator al structurii in cauza, precum si ale Ministerului Turismului si Autoritatii pentru Protectia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turistilor sa semnaleze eventualele nemultumiri cu privire la serviciile oferite;

- afisarea la receptiile structurilor de 1-5 stele si in camere din structurile de 1-3 stele a certificatelor de atestare a tarifelor de cazare maximale, exprimate in euro, emise de Ministerul Turismului potrivit H.G. 805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat;

- pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii, curateniei si respectarea cu strictete a normelor sanitare si a celor de prevenire si stingere a incendiilor;

- asigurarea de personal calificat si cu conduita ireprosabila, conform specificatiilor din anexa 8 la prezentele norme metodologice;

- oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare, cuprinse in tariful de cazare sau cu plata separat, astfel:

- la unitatile de 4 si 5 stele - cel putin 18 servicii;- la unitatile de 3 stele - cel putin 15 servicii;- la unitatile de 2 stele - cel putin 10 servicii;- la unitatile de 1 stea - cel putin 5 servicii;- lista orientativa cuprinzand serviciile suplimentare este prezentata in anexa 7 la prezentele

norme metodologice;- existenta in toate spatiile de cazare a unor materiale scrise, realizate estetic si tiparite in

limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala, cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la:

- instructiuni de folosire a telefonului;- tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice;- lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea

modalitatilor de solicitare a serviciului in camera;- lista room-service;- lista cuprinzand preturile produselor din minibar, dupa caz;- programul TV pentru saptamana in curs, dupa caz;- informatii turistice privind zona sau localitatea;- harti cu localizarea structurii de primire turistice in cadrul zonei sau al localitatii, pentru

unitatile de 3, 4 si 5 stele;- orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;- chestionare pentru testarea opiniei turistilor cu privire la calitatea serviciilor oferite.La hotelurile de 3, 4 si 5 stele materialele vor fi prezentate in mape speciale, in fiecare spatiu

de cazare sau prin afisare cu mijloace electronice.

6.7. Nu se admite organizarea unor activitati de jocuri distractive sau de noroc in holurile unitatilor. Asemenea activitati pot fi organizate doar in spatii distincte, cu intrari separate de fluxul turistilor cazati in hotel.

6.8. La hotelurile de 1-3 stele, in spatiile destinate cazarii se pot amenaja activitati de birouri sau firme, pana la 15% din capacitatea de cazare rezervata. Se excepteaza cazurile in care se asigura intrari si fluxuri de circulatie separate pentru turisti.

6.9. Agentii economici care detin structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie, clasificate pe categorii prin certificate emise de Ministerul Turismului in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999, sunt obligati sa asigure respectarea criteriilor de clasificare stabilite prin prezentele norme metodologice, conform urmatoarei grile de asimilare:

13

Page 14: infiintare pensiune

- categoria a III-a = 1 stea;- categoria a II-a = 2 stele;- categoria I = 3 stele;- categoria LUX = 4-5 stele.

Certificatele respective raman valabile pana la expirarea termenului inscris pe acestea.

2. 3. Noi criterii de clasificare pentru pensiunile româneşti

Pensiunile trebuie sa se alinieze la standardele europene, incepind cu anul curent. ANTREC a anuntat noi criterii de clasificare ce vor fi in avantajul turistilor. Pensiunile care nu vor respecta aceste cerinte ramin fara promovare.

O reuniune recenta a Federatiei Europene de Turism Rural - Eurogites - a dus la adoptarea noilor criterii de clasificare a pensiunilor rurale care corespund cerintelor pietei internationale. Acestea se refera la dotari, mediul inconjurator, servicii de cazare, calificarea personalului si ambianta, siguranta si protectia clientului. Toate pensiunile inscrise in ANTREC vor trebui sa se alinieze cerintelor. Noile conditii vor completa sistemul actual, care clasifica pensiunile in functie de numarul de margarete. Principalul avantaj al turistului va fi o mai buna informare asupra conditiilor pe care le ofera pensiunea, prin faptul ca aceasta va avea si sigla EUROGITES (asociatie care reuneste 400.000 de pensiuni).

Specific local Conform oficialilor ANTREC, pensiunile vor oferi un grad crescut de confort, camerele vor fi mai spatioase si luminoase, iar pentru renovarea bailor vor fi folosite materiale usor de intretinut, precum gresia si faianta. Cladirile vor respecta obligatoriu stilul local. Stilul local tebuie sa se regaseasca si in amenajarile interioare. „Nu se vor mai intilni cazuri, asa cum am mai vazut, ca o pensiune din Delta, de exemplu, sa aiba specific montan“, a spus Maria Stoian, presedintele ANTREC. Si proprietarii caselor somptuoase, cu termopan, trebuie sa-si faca probleme. Pe piata externa vor fi promovate doar pensiunile care au fie timplarie din lemn, fie termopan de culoarea lemnului. Furnizarea apei calde este o conditie esentiala.

Engleza rurala la poarta Inca de la intrarea in pensiune, turistul va sti cit il costa sejurul si serviciile suplimentare. Proprietarii vor fi obligati sa afiseze tarifele practicate si sa puna la dispozitia vizitatorilor mape cu informatii despre zona. Turistilor li se vor oferi produse alimentare specifice regiunii, iar personalul pensiunilor trebuie sa cunoasca limba engleza.

Pentru turistii romani dimensionarea dormitoarelor va trebui sa respecte cerintele autoritatilor locale. O camera single pentru straini trebuie sa aiba minimum 8-10 mp. Turistii straini vor beneficia de paturi mai mari. Astfel, dimensiunea patului pentru o persoana, in cazul pensiunilor cu target autohton, este de 90/180 cm, in vreme ce pentru cele cu valente europene acesta va fi de 90/190 cm. Standardele europene cer ca WC-ul sa fie amplasat intr-o camera separata, nu in acelasi spatiu cu baia.

Restrictii EUROGITES cere ca aceste conditii sa fie indeplinite in proportie de cel putin 75%. „Pensiunile care nu vor respecta aceste conditii nu vor mai face parte din ANTREC“, spune Maria Stoian. Nu vor mai exista pensiuni in orasele mari, in zonele poluate, iar motelurile nu vor mai

14

Page 15: infiintare pensiune

putea fi incluse in aceasta categorie. In ciuda investitiilor pe care proprietarii vor fi nevoiti sa le faca pentru a se mentine in asociatie, conducerea ANTREC considera ca nu se vor majora tarifele.

CLASIFICAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE RURALEDocumentatia necesara pentru clasificarea unei pensiuni turistice:

* cerere de eliberare a certificatului de clasificare;* copie certificat constatator de la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului, in cazul persoanelor juridice;* certificat unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale: P.S.I., sanitar, sanitar-veterinar, de mediu si de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii;* autorizatia emisa de primarie in temeiul Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;* schita privind amplasarea si adresa unitatii;* schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie; fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare;* avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de Autoritatea Nationala pentru Turism, în cazul constructiilor noi;* copie acte de calificare ale personalului pensiunii sau ale administratorului pensiunii.

Eliberarea certificatului de clasificare:

* Documentatia de clasificare se transmite Autoritatii Nationale pentru Turism - Directia Generala de Autorizare (denumita in continuare D.G.A.) sau prin reprezentantul filialei ANTREC a judetului respectiv, care verifica indeplinirea criteriilor de clasificare si intocmeste certificatul de clasificare;* Certificatul de clasificare va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si, respectiv, fisa privind structura spatiilor de alimentatie destinate servirii turistilor, prin care se stabilesc capacitatea si structura unitatii;* Proprietarul pensiunii turistice va solicita D.G.A. din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor în folosinta;* Verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor se face de catre specialistii din Autoritatea Nationala pentru Turism - D.G.A. impreuna cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural cu sprijinul si colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza;* In functie de conditiile concrete constatate in unitatea verificata se pot propune in mod exceptional unele compensari pentru dotari si servicii in vederea acordarii sau mentinerii categoriei;* Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentatiei de clasificare complete;* La expirarea acestui termen proprietarul de pensiune turistica poate pune in functiune pe propria raspundere structura turistica respectiva la numarul de flori/stele solicitat, urmand ca la primirea efectiva a certificatului de clasificare sa îsi continue activitatea la categoria inscrisa in certificatul obtinut;* Punerea in functie este conditionata de detinerea autorizatiilor legale:- autorizatia sanitara de functionare;- autorizatia sanitar-veterinara (numai pentru unitatile de alimentatie);- avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor - P.S.I.;- autorizatia de mediu.* Pensiunile turistice care la data verificarii nu indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria minima nu se clasifica si, in consecinta, nu pot desfasura activitate de turism. Motivatia

15

Page 16: infiintare pensiune

neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective;* Proprietarii de pensiuni turistice si agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice conditiile si criteriile de clasificare, inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001;* In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se mai asigura categoria de clasificare acordata, agentul economic, respectiv proprietarul pensiunii turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor. In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic;* Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de Directia Generala Autorizare din 3 în 3 ani. Agentul economic/ proprietarul de pensiune turistica va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza;* In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic/proprietarului de pensiune turistica, Directia Generala Autorizare va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de clasificare, in masura in care sunt indeplinite conditiile si criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. La aceasta verificare vor participa si reprezentanti ai Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural – ANTREC.

Capitolu 3 Caracteristicile Fizico-geografice ale zonei Lapusului

1. Caracterizare Generala

In partea de nord-vest a depresiunii Transilvaniei, sub umbrele Tiblesului si a Satrei aruncate peste orizont, se intinde tara doinitorilor din frunza si fluer, “ Tara Lapusului „ corespunzand in cea mai mare parte depresiunii cu acelas nume si vailor ce coboara in ea din toate partile. Depresiunea Lapusului are o suprafata de 918km² si se intinde in bazinul mijlociu si superios al raului Lapus, in spatele defileului sapat in Masivul Preluca, cu altitudinea de 500m. Depresiunea este marginita la sud de Culmea Breaza, la vest de Masivul Preluca si Dealul Pietris, la est de Dealulrile Suplaiului, la nord si nord-est de Muntii Tibles si Muntii Lapusului

2. Relieful Tarii Lapusului

Relieful este variat din punct de vedere morfologic si complex in alcatuirea sa geografica, oferind peisaje de un rar pitoresc. Depresiunea Lapusului are un caracter subcarpatic, este inchisa in sud de Culmea Breaza, care pe langa geneza sa datorata petrografiei are si origine structrural-tectonica, reprezentand o zona usor inaltata in raport cu depresiunea. Originea tectono-eroziva a depresiunii este rezultatul eroziunii selective a vailor care alcatuiesc bazinul superior al Lapusului cu afluentii sai : Dobric, Libotin, Suciu, Rohia, care conflueaza in perimetrul orasului Targu Lapus. Catre est, depresiunea se deschide larg spre Muscelele Nasaudului peste inseuarea de la Larga, iar in vest comunica cu Depresiunea Copalnic, dar si cu Podisul Boiului, cu care se prelungeste pe sub Dealul Vima. Peste Culmea Breaza exista doua inseuari care fac legaturi cu zona Dejului.

16

Page 17: infiintare pensiune

In relieful Tarii Lapusului, se remarca in mod deosebit forme cum sunt : Defileul Lapusului, Muntele Satra, Cheile Babei, Cheile Borcutului, Cheile Razoarelor, Cheile Rohiei, Pestera cu Oase din Muntii Lapusului.

3. Clima

Depresiunea Lapusului are o clima temperat continentala, cu diferente intre partea estica si cea vestica. In partea estica, regiunea muntilor se afla sub influenta maselor de aer sub polar, in timp ce in partea de vest predomina un climat cu caracter continental moderat, cu influente oceanice. Temperatura minima absoluta inregistrata la Targu Lapus a fost de -32,5º C, la 31.01.1987, iar maxima absoluta a fost de 39º C, la 15.07.1945. Zona Lapusului se caracterizeaza printr-o nebulozitate medie multi anuala de 6,3 zecimi. Umezeala aerului este mare atingand o valoare medie multianuala de 84%. Cea mai mare valoare medie lunara a umezelii relative se semnealeaza in luna decembrie iar cea mai scazuta in luna aprilie. Precipitatiile atmosferice sunt destul de ridicate, numarul anual al zilelor cu precipitatii osciland intre 150-170.

4. Hidriografia

Reteaua hidrografica a Tarii Lapusului este rezultatul unei indelungate evolutii in timp, ea definindu-se, pe masura formarii reliefului actual. Raul cel mai important este raul Lapus, cel mai lung rau al judetului Maramures, avend o lungime a cursului de 114km si o suprafata bazinala de 1820km². Raul isi are izvoarele sub Varful Varatic din Muntii Lapusului, la o altitudine de 1200m si se varsa in Somes, la vest de localitatea Sasar, la 148m altitudine.

5. Vegetatia si fauna

Varietatea formelor de relief, particularitatile climei si natura diferita a rocilor sunt elemente, care au detereminat o vegetatie bogata si variata, cu unele particularitati propri. Tara Lapusului este un tinut de paduri, pasuni sub alpine, fanete si livezi, cu terenuri de cultura in partea de jos a vailor. Varietatea formelor de vegetatie determina existenta unei faune complexe. In zona depresionara intalnim : Cartita, Dihorul, Ariciul, Sorecele de camp, Soparla. In padurile de foioase intalnim specii precum : Mistretul, Ursul Brun, Lupul, Vulpea, Cerbul Carpatin, Uliul, Gaita, etc. In tinuturile deluroare sunt pasari precum : Potarnichea Fazanul, Prepelita. Speciile de pesti cele mai reprezentative sunt Mreana, Scobarul, Pastravul, Cleanul.

6. Turismul

Frumusetea locurilor, pitorescul peisajelor si formelor de relief variate asigura existenta unui potental turistic natural ridicat, la care se adauga elementele umane in cadrul carora se disting cele etnografice, bisericele de lemn si manastirile. Centrul de gravitatie al zonei este orasul Targul Lapus situat in depresiunea cu acelas nume pe terasele raului Lapus, fiind atestat documentar in anul 1291, inpunandu-se dealungul secolelor ca cel mai puternic centru politic, economic si cultural al zonei. Bisericile de lemn din Tara Lapusului, contructii monumentale, rezultat al unei civilizatii romanesti se constitue in exemplare de exceptie cum sunt cele de la Rogoz, Lapus, Cupseni, Ungureni, Libotin.

17

Page 18: infiintare pensiune

Bogatia folclorului are note specifice : “Horea in grumaz „ sau “Adancata„ cantecele la fluer, Obiceiurile de la stana, cele de la seceris, de la Craciun, Anul nou, Boboteaza, intregesc farmecul acestei regiuni. Zona montana a Tiblesului se leaga de Tara Lapusului prin Valea Bradului, poteca Grohot, stana de la Piciorul Arceului, Gradina Zanelor, Izvorul Rau, platoul intins al Tibelsului, Varful Arcerului si Varful Bradul, cu Sura Dracului si Satra Pintii, pot fi organizate drumetii care rasplatesc din plin prin pitorescul peisajului.

CAPITOLUL 4

STRATEGIA FIRMEI SC. CODRII LAPUSULUI S.N.C. CU PRIVIRE LA PENSIUNEA TURISTICA RURALA

« CODRUTA » “NATURA CURATA, TRADITII DE SECOLE, CONFORT

GARANTAT„ 4. 1. Misiunea Firmei Societatea comerciala Codrii Lapusului, a fost infintata in anul 2008 avand ca obiectiv demararea unei activitati de turism rural in Comuna Cupseni, Sat Libotin, Judetul Maramures. Pensiunea Codruta isi propune sa promoveze in zona Lapusului turismul de calitate care sa raspunda necesitatilor si exigentelor, prin servicii al cele mai ridicate standarde. Orientarea permanenta spre client, calitatea si promtitudinea vor face diferenta. Pensiunea Codruta isi pune la dispozitie serviciile tuturor turistilor interesati de turismul rural . Un grad mare de ocupare va fi asigurat de colaborarea cu firme, institutii, care doresc sa le ofere angajatilor un sejur anual pentru odihna sau training. Noi vom oferii clientilor cazare, masa, agrement, recreere, turism cultural, turism religios, drumetii. Posibilitatea de a participa la unele activitati specifice zonei cum ar fi: « Zilele Portului si Jocului popular » organizate de Primaria Comunei Cupseni, datini si obiceiuri ocazionate de Craciun(Taierea Porcului de Icnat, colindat),Anul Nou, Boboteaza(furatul portilor de la fetele bune de maritat, sfintirea apei), Florii(pomana mortilor), Paste(incondeerea oualor, taierea mielului, pomana Pastelui), Rusalii(ridicarea Armindenului), Adormirea Macii Domnului (pelerinaj la monastirile don zona : Rohia, Rohiita, Satra, Ruaia). Frumusetiile naturii, in functie de anotimp pot fi admirate in timpul unei plimbari cu sareta sau sania, dar si in timpul unei partide de vanatoare sau pescuit. Clietii nostri vor aprecia, la pensiunea Codruta, calitatea serviciilor oferite, pastrarea specificului zonei(natural, cultural, etnografic si arhitectural), posibilitatea de ati petrece timpul intru mediu nepoluat, cu peisaje de neuitat. Serviciile noastre vor fi oferite la nivel de 3 stele. Masa cuprinde in principal meniuri culinare traditionale variate, produsele intodeauna proaspete, acizitionate de la producatorii locali.

4. 2. Obiectivele a) Obiective economice (3 ani) Cresterea turismului, adica, cresterea numarului de vizitatori anuali prin elaborarea si implementarea unei campanii de promovare, atat la nivel regional, national cat si la nivel internaional. Veniturile generate vor duce la o crestere economica importanta dar si la stimularea initiativei particulare in activitatea turistica.

18

Page 19: infiintare pensiune

Utilizarea pe cat posibil la capacitate maxima a celor 8 camere, va fi analizata oportunitatea cresterii capacitatii de cazare in functie de necesitati, prin extinderea unitatii de cazare si realizarea de noi produse si servicii turistice inclusiv de informare. b) Obiective sociale Crearea oportunitatilor de noi locuri de munca, prin cresterea numarului de persoane care lucreaza in turism, avand ca efect scaderea numarului de someri si al persoanelor fara ocupatie. Aceasta poate avea ca efect o mai buna cunoasterea a Zonei Lapusului si atragerea de noi invesetitori in zona. Avem in vedere crearea unui mediu adecvat la locul de munca, prin plata la termenul stabilit al angajatiilor, bonusuri proportionale cu profitabilitatea afacerii. Vom asigura perfectionarea permanenta a personalului angajat.

4. 3.Obtiunile Strategice Avem in vedere pe viitor patrunderea pe noi piete. Pentru aceasta dorim sa utilizam pe cat posibil toate mijloacele de informare: mass-media, internet, afise, pliante, fluturasi, benare si prin sponsorizarea unor actiuni de caritate. Infintarea unei micro ferme specializata pe cresterea bovinelor, porcine si ovinelor pentru a asigura in totalitate necesarul de produse lactate si carne. Construirea unei sere proprii ce va asigura partial legume si zarzavaturi ecologice. Colaborarea cu un partener strain pentru schimburi de experienta fara a modifaca profilul pensiunii.

4. 4. Dimensionarea resurselor necesare Pentru a construi si a pune in circuit pensiunea, este necesar un fond de investitii in valoare de 200.000 euro. O parte a sumei cate 2187.5 de euro vor fi virati in capitalul initial de catre fiecare dintre cei 32 de asociati ai S.N.C.-ului. Restul sumei -130000 euro – vor fi asigurati din fondurile Uniunii Europene, pe baza unui proiect Sapard, fonduri neranbursabile (cu oblativitatea functionarii de minim 5 ani in domeniul propus). Din profitul social se va prelua in fiecare an 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minim 1/5 din capitalul social. Pentru autentificarea actului constitutiv al S.N.C. se vor plati taxele de timbru si onorialele notariale legale. Resursele uname –personalul calificat cu preponderenta din zona Pognoza cheltuielilor cu personalul, Planul de tarifare, Calculul gradului de ocupare previzionat, sunt incluse in anexe.

4. 5. Termenele Obtinerea certificatului de clasificare Documentatia trebuie depusa la Directia Generala de Autorizare si Post-Privatizare din cadrul MIMMCTPL, cu cel putin 60 de zile inainte de darea in folosinta a unitatii de cazare. Termenul maxim de eliberare al certificatului de clasificare este de 60 de zile de la depunerea documentatiei. Acesta va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si de fisa priviind structura spatiilor de alimentatie, destinate servirii turistilor, prin care se stabileste capacitatea si structura unitatii. Constructia pensiunii Codruta incepe la data de 1 martie 2009 si data limita de terminare este 1 martie 2011. Fiecare an de intarziere va fi penalizata cu 0.5% din valoarea lucrarilor ramase restante.

19

Page 20: infiintare pensiune

4. 6. STRATEGIA AVANTAJULUI COMPETITIV

Prin formularea strategiei de ansamblu trebuie analizate atent consecintele pe care cresterea competivitatii le are pentru sustinerea maiestiei firmei in a determina si a sustine avantajul competitiv.

Prin avantajul competitiv se intelege “realizarea de catre o firma a unor produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori ,comparativ cu oferta de articole similare ale majoritatii concurentilor.Pentru a intelege natura avantajului competitiv este necesara o abordare multidisciplinara ,deoarece toate functiunile firmei joaca rol important in obtinerea acestuia .Patru variabile pot fi luate in considerare:

1 BARIERELE DE INTRARE PE PIATA2 CONCENTRAREA3 DIVERSITATEA COMPETITORILOR4 PUTEREA DE CUMPARARE

Pornind din exterior, pensiunea noastra este situata in zona geografica cu un potential turistic ridicat. In prima etapa trebuie sa asiguram serviciile, adica sa ne asiguram de activitatea normala a pensiunii.

Transportul, daca pensiunea se afla la o distanta mare de statiile de transport public, pensiunea va asigura transportul de la statie si inapoi. Pentru clientii cu masini proprii, pensiunea asigura o parcare amenajata si pazita.

In interiorul pensiunii trebuie sa fie o curatene ireprosabila, asta insemnand, camere, puncte sanitare, coridoare, sala pt servirea mesei, bucataria, in concluzie tot. Sala pentru servirea mesei sa fie cat se poate de separata de camere pentru a evita mirosurile neplacute si zgomotul.Personalul trebuie sa fie calificat si rapid pentru a satisface nevoile turistirlor aflati in pensiune. Pentru a avea turisti satisfacuti din punct de vedere a alimentatiei , restaurantul din cadrul pensiunii va oferii o mare varietate de mancaruri , se recomanda servirea mancarurilor traditionale din zona. Camerele sa fie amenajate in asa fel incat turistii de toate varstele sa se poata simtii ca acasa , sa aiba o vacanta si odihna placuta, ca in urmatorul an sa fim siguri ca se intorc la pensiunea noastra. Ne vom asigura ca avem materiale legate de atractiile zonei noastre si punctele turistice cele mai importante pentru ai putea ghida daca au nevoie.

Cel mai important lucru este felul in care ne tratam oaspetii, sa nu uitam niciodata ca trebuie sa fim amabili, zambitori si mereu pregatiti sa-i ajutam daca au vreo problema, foarte mult conteaza daca ne stim trata clientii, fiindca un turist odata tratat cum se asteapta el , se va intoarce.

A doua etapa este sa ne facem cunoscuta pensiunea, pentru ca afacerea noastra sa prospere, sa avem cati mai multi turisti satisfacuti si prin urmare sa ne ridicam profitul si sa avansam. Utilizam toate formele de publicitate, deoarece ele joaca un rol foarte important in afacera noastra. O reclama buna, care atrage atentia turistilor din toate generatiile, inseamna pentru noi clienti multi ,clientii multi insemana profit mare iar profitul inseamna prosperitate si dezvoltare, adica un viitor pentru noi, angajatii nostrii si turisti . Ajunsi deja la punctul in care pensiunea noastra a ajuns pe piata turistica zonala , trebuie sa ne mentinem pozitia, sa o inbunatatim, chiar sa ajungem lideri pe piata. Ajunsi deja la acesta etapa ne ramane sa ne concentram asupra afacerii noastre , sa rezolvam cu rapiditate toate problemele ce se ivesc, sa fim atenti la personal, sa fie calificat si amabil, serviciile noastre sa fie intotdeauna de calitate si sa nu-si piarda niciodata din calitate, fiindca odata ce turistii nu sunt satisfacuti de serviciile noastre , nu o sa se mai intoarca la noi, si asta inseamna pierdere.

Trebuie sa avem in vedere ca in acesta zona turistica nu suntem singurii care ofera turistilor servicii de cazare si masa. Mereu o sa existe competitii si competitori , important este ca in acesta competitie sa jucam mereu fair play chiar daca suntem cei mai buni sau cei mai slabi.

20