clasa IX-a

of 32 /32
Aprobat Direcția Educație Criuleni Directorul Gimnaziului Instituția : gimnaziu Stețcani Parfene Gh. _____________2012 Profersor :Russoi Aliona

Embed Size (px)

description

clasa IX-a

Transcript of clasa IX-a

Page 1: clasa IX-a

Aprobat Direcția Educație Criuleni

Directorul Gimnaziului Instituția : gimnaziu Stețcani

Parfene Gh. _____________2012 Profersor :Russoi Aliona

Verificat Discutat și aprobat la ședință

Enachi N____________2012 _________________ 2012

Page 2: clasa IX-a

Competenţe specifice ale disciplinei Chimie

1. Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei.

2. Competenţa de a comunica în limbaj specific chimiei.

3. Competenţa de a rezolva probleme / situaţii-problemă.

4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice.

5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

CLASA a IX-a

2 oră pe săptămînă

Repartizarea recomandată a orelor

№ Tema Total (ore )

68

Din ele

59 3 6

Predare – învățare Lucrări practice Evaluare

1 Legea periodicității și sistemul periodic. 10 9 1

Page 3: clasa IX-a

2 Metalele în viața noastră. 17 14 2 13 Starea gazoasă a substanțelor.Nemetalele și

compușii lor .36 32 1 3

4 Chimia pentru mediu 5 4 1

№ Subcompetențe Conținuturi Tema Nr. de ore

Data Tehnologii didactice

Evaluare Note

Legea periodicităţii şi Sistemul periodic. 10 ore1 1 1.Să explice legea

periodicități; cauzele periodicității în baza structurii atomului.

Sistemul periodic. Legea periodicității și structura atomului.Electronegativitatea.

Legea periodicităţii. Sistemul Periodic. 1 Descrierea , explicarea ,asalt de idei

frontală

2 2 1.Să compare schimbarea proprietăților nemetalice / metalice ale elementelor chimice în perioadele și subgrupele principale ale Sistemului periodic.2.Să elucideze aportul lui D. Mendeleev la elaborarea Sistemului periodic al elementelor chimice.3.Să argumenteze importanța descoperirii Legii periodicității și Sistemului periodic al elementelor chimice.

Schimbarea periodică a proprietăților metalice și nemetalice. Cauzele periodicității.

Cauzele periodicităţii . Schimbarea periodică a proprietăţilor metalice şi nemetalice .

1 Conversația euristică, paianjen , asalt de idei, arborele genealogic

frontală

3 3 1.Să definească noțiunile: grad de oxidare, oxidant, reducător.2.Să stabilească gradele de oxidare ale elementelor pe

Gradul de oxidare. Determinarea gradului de oxidare în baza formulei chimice.

Gradul de oxidare . Determinarea gradului de oxidare în baza formulei chimice.

1 ,descrierea , explicarea , demonstația , observarea , Ș-V-Î

frontală

Page 4: clasa IX-a

baza formulei chimice și invers.

4 - 5

4 - 5

1.Să definească noțiunile: grad de oxidare, oxidant, reducător.2.Să stabilească gradele de oxidare ale elementelor pe baza formulei chimice și invers.

Alcătuirea formulelor pe baza gradului de oxidare. Noțiuni despre oxidant, reducător.

Alcătuirea formulelor pe baza gradului de oxidare. Noţiuni despre oxidant , reducător

2 Experimentul , observația , analiza

scrisă

6 6 1.Să caracterizeze elementul chimic după a) poziția în Sistemul periodic; b) structura atomului, electronii de valența și valentele posibile; c) caracterul (metalic/nemetalic); d)substanța simplă (formula, denumirea, caracterul (metal/ nemetal); e) oxidul superior (formula, denumirea șicaracterul bazic sau acid); f) hidroxidul superior (formula, denumirea); g) compusul hidrogenat pentru nemetale (formula și denumirea).

Caracteristica elementului chimic: după a) poziția în Sistemul periodic ; b) structura atomului, electronii de valența și valentele posibile; c) caracterul d)substanța f) hidroxidul superior g) compusul hidrogenat pentru nemetale

Caracteristica elementului chimic după poziţia lui în Sistemul Periodic.

1 Demonstrația, explicația , conversația , asalt de idei

Frontală în grup

7 - 8 - 9

7 - 8 - 9

1.Să efectueze calcule în baza formulei chimice:

Calcule în baza ecuației chimice, a cantității și masei unei substanțe, cunoscînd cantitatea/ masa altei substanțe participante.

Rezolvarea problemelor: Calcule în baza ecuației chimice, a cantității și masei unei substanțe, cunoscînd cantitatea/ masa altei substanțe participante.

3 Exercițiul, demonstrația , explicația

Frontală și indviduală

10 10 Evaluare sumativă Evaluare sumativa ″Legea periodicităţii şi sistemul periodic″

1 test Individuală , scrisă

Page 5: clasa IX-a

Metale în viaţa noastră 17 ore11 1 1.Să explice noțiunile:

metal, metal alcalin, proprietăți amfotere, aliaj, coroziune, duritatea apei.2.Să formuleze opinii personale despre importanța metalelor și compușilor lor

Importanța metalelor în tehnică, în viața de toate zilele,rolul lor biologic. Caracteristica generală a metalelor conform poziției în Sistemul periodic. Legătura metalică. Structura metalelor. Proprietățile fizice și utilizarea metalelor. Aliajele.

Caracteristica generală a metalelor. 1 Deducerea , ciorchinele rezolvarea explicația activitate indv.

Scrisă

12 2 1.Să descrie poziția metalelor în Sistemul periodic, importanța și rolul lor; metodele de obținere a compușilor. 2.Să caracterizeze metalele Na după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valența, gradul de oxidare, rolul biologic, proprietățile fizice și chimice, utilizarea; compoziția și utilizarea celor mai importanți compuși.3. Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice

Metalele alcaline: sodiul, Compușii metalelor alcaline în viața noastră. Rolul biologic. Răspîndirea în mediu. Caracteristica generală după poziția în Sistemul periodic. Proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu clorul, sulful, apa. Compoziția, rolul vital al celor mai importanți compuși: baze alcaline, cloruri, nitrați, carbonați, soda alimentară. Proprietățile chimice și obținerea bazelor alcaline.

Sodiul. 1 Explicația , observația , ciorchinele , referatul , descrierea

scrisă

13 3 1.Să descrie poziția metalelor în Sistemul

Metalele alcaline: potasiul. Compușii metalelor alcaline în

Potasiul. 1 Experimentul observația ,

scrisă

Page 6: clasa IX-a

periodic, importanța și rolul lor; metodele de obținere a compușilor. 2.Să caracterizeze metalele K după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valența, gradul de oxidare, rolul biologic, proprietățile fizice și chimice, utilizarea; compoziția și utilizarea celor mai importanți compuși.3. Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice

viața noastră. Rolul biologic. Răspîndirea în mediu. Caracteristica generală după poziția în Sistemul periodic. Proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu clorul, sulful, apa. Compoziția, rolul vital al celor mai importanți compuși: baze alcaline, cloruri, nitrați, carbonați. Proprietățile chimice și obținerea bazelor alcaline.

demonstrația

14 4 1.Să descrie poziția metalelor în Sistemul periodic, importanța și rolul lor; metodele de obținere a compușilor. 2.Să caracterizeze metalele Ca după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valența, gradul de oxidare, rolul biologic, proprietățile fizice

Calciul și compușii lui. Compușii calciului în viața noastră. Rolul biologic. Răspîndirea în mediu, în apa naturală. Duritatea apei. Caracteristica generală a calciului conform poziției în Sistemul periodic. Proprietățile fizice.

Calciul. 1 Explicația conversația ,demonstrația ciorchineexperimentul

frontală

Page 7: clasa IX-a

și chimice, utilizarea; compoziția și utilizarea celor mai importanți compuși.3. Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice

15 5 1.Să coreleze legătura chimică metalică сu proprietățile fizice și utilizarea metalelor; conținutul compușilor calciului cu calitatea apei și metodele de dedurizare a ei.2. Să exemplifice utilizarea compușilor calciului în procesul de construcție și renovare în corelație cu proprietățile lor.

Proprietățile chimice: interacțiunea cu oxigenul, clorul, sulful, apa. Oxidul și hidroxidul de calciu: obținerea, proprietățile chimice. Utilizarea. Compușii calciului în construcție și renovare. Utilizarea eficientă și inofensivă

Compuşii calciului. 1 Problematizarea conversația păianjen,Explicația

Frontală

16 6 1.Să descrie poziția metalelor în Sistemul periodic, importanța și rolul lor; metodele de obținere a compușilor. 2.Să caracterizeze metalele Al după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valența, gradul de oxidare, rolul

Aluminiul. Importanța aluminiului și a compușilor lui, rolul biologic. Răspîndirea în mediu. Caracteristica generală conform poziției în Sistemul periodic. Proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu oxigenul, clorul, sulful, oxizii metalelor, acizii (clorhidric, sulfuric diluat). Obținerea.

Aluminiul. 1 Explicația , referatul , descrierea

Frontală

Page 8: clasa IX-a

biologic, proprietățile fizice și chimice, utilizarea; compoziția și utilizarea celor mai importanți compuși.3. Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice

17 7 1.Să deducă metodele de obținere și proprietățile chimice ale oxizilor, hidroxizilor metalelor, sărurilor pe baza schemei legăturii genetice substanțelor anorganice. 2.Să elaboreze rapoarte despre activitatea experimentală.

Oxidul și hidroxidul de aluminiu: obținerea, proprietățile chimice generale. Proprietățile amfotere ale hidroxidului de aluminiu. Utilizarea aluminiului și a compușilor lui.

Oxidul şi hidroxidul de aluminiu. 1 Explicația demonstrația paianjen compararea

Scrisă

18 8 1.Să descrie poziția metalelor în Sistemul periodic, importanța și rolul lor; metodele de obținere a compușilor. 2.Să caracterizeze metalele Fe după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valența, gradul de oxidare, rolul biologic, proprietățile fizice și chimice, utilizarea;

Fierul și compușii lui. Fierul și compușii lui în viața omului. Rolul biologic. Răspîndirea în mediu. Caracteristica generală conform poziției în Sistemul periodic. Рroprietățile fizice .

Fierul . 1 Algoritmizarea explicația exercițiul

scrisă

Page 9: clasa IX-a

compoziția și utilizarea celor mai importanți compuși.3. Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice

19 9 1.Să deducă metodele de obținere și proprietățile chimice ale oxizilor, hidroxizilor metalelor, sărurilor pe baza schemei legăturii genetice substanțelor anorganice. 2.Să elaboreze rapoarte despre activitatea experimentală.

Рroprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu oxigenul, clorul, sulful, apa, soluțiile de acizi și săruri. Obținerea. Aliajele (fonta, oțelul). Utilizarea.

Compuşii fierului. 1 Explicația , demonstrația , exercițiul

Frontală

20 10 1.Să deducă metodele de obținere și proprietățile chimice ale oxizilor, hidroxizilor metalelor, sărurilor pe baza schemei legăturii genetice substanțelor anorganice.2.Să argumenteze importanța metalelor și aliajelor pentru activitatea cotidiană; proprietățile chimice ale oxizilor și hidroxizilor metalelor prin ecuațiile chimice (în forma moleculară și ionică); importanța

Noțiunea de coroziune, metodele de combatere a ei (pe exemplul fierului). Cei mai importanți compuși a fierului (II) și (III): oxizi, hidroxizi, săruri. Proprietățile chimice generale, obținerea, utilizarea.

Coroziunea metalelor. 1 Explicația , algoritmizarea , demonstrația

Scrisă

Page 10: clasa IX-a

metodelor de combatere a coroziunii.

21 11 1.Să compare proprietățile chimice ale metalelor pe baza Seriei de substituire a metalelor; poziției metalelor în Sistemul periodic. 2.Să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situații de comunicare, în scris și oral; diverse surse didactice pentru elaborarea și prezentarea unei lucrări creative.

Seria de substituire a metalelor. Metodele de obținere (din oxizi, săruri). Proprietățile chimice ale metalelor: interacțiunea cu nemetalele (halogenii, oxigenul, sulful); apa, soluțiile de acizii și săruri.

Seria de substituire a metalelor . 1 Algoritmizarea descrierea ciorchinele

Scrisă

22 - 23

12 - 13

1.Să rezolve exerciții și probleme teoretice și experimentale în baza proprietăților, obținerii, utilizării metalelor și compușilor lor.

Rezolvarea problemelor: Determinarea masei unei substanțe după masa altei substanțe participante în baza ecuației chimice. Calcule în baza corelațiilor: msol.- - msubs. diz.

Rezolvarea problemelor:Calcule în baza corelaţiilor: msol.- - msubs. diz.

Explicația , ciorchinele , asalt de idei ,

24 14 1.Să investigeze experimental proprietățile metalelor și compușilor lor. 2.Să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situații de comunicare, în scris și oral; diverse surse didactice pentru elaborarea și prezentarea unei lucrări creative

Lucrarea practică nr. 1. Proprietățile metalelor și compușilor lor.

Lucrarea practică nr. 1. Proprietăţile metalelor şi compuşilor lor.

1 Demonstrația , explicația , algoritmizarea , experimentul

Scrisă

25 15 1.Să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situații de

Lucrarea practică nr. 2. Rezolvarea problemelor experimentale la

Lucrarea practică nr. 2. Rezolvarea problemelor experimentale la tema „Metalele”.

1 Demonstrația , explicația , algoritmizarea

scrisă

Page 11: clasa IX-a

comunicare, în scris și oral; diverse surse didactice pentru elaborarea și prezentarea unei lucrări creative 2.Să rezolve exerciții și probleme teoretice și experimentale în baza proprietăților, obținerii, utilizării metalelor și compușilor lor.

tema „Metalele”.

26 16 1.Să stabilească corelația dintre activitatea chimică a metalelor, răspîndirea lor în mediu sub formă de substanță simplă /substanțe compuse.2.Să formuleze opinii personale despre importanța metalelor și compușilor lor.

Compușii metalelor. Legătura genetică a metalelor și a compușilor lor.

Compuşii metalelor. Legătura genetică a metalelor şi a compuşilor lor.

1 Demonstrația , explicația , algoritmizarea

scrisă

27 17 Evaluare sumativă Evaluare sumativă ″ Metalele.″ 1 test scrisăStarea gazoasă a substanţelor . Nemetalele şi compuşii lui 36 ore

28 1 1.Să explice noțiunile: volum molar, condiții normale, alotropie, îngrășăminte minerale. 2.Să caracterizeze nemetalele: clorul, sulful, azotul, fosforul, siliciul, carbonul conform algoritmului: poziția în Sistemul periodic, structura atomului, valențele și gradele de oxidare posibile, tipul legăturii chimice;

Starea gazoasă a substanțelor. Volumul molar al gazelor. Noțiunea de condiții normale.

Starea gazoasă a substanţelor. 1 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele

Frontală

29 2 Rezolvarea problemelor Determinarea volumul gazului (c.n.) după cantitatea de substanță/masa. Determinarea cantității de substanță/masei a unui gaz (c.n.), cunoscînd volumul gazului.

Rezolvarea problemelor : Determinarea volumului gazului şi cantităţii de substanţă a unui gaz.

1 Problematizarea conversația păianjen

Scrisă

30 3 Determinarea, în baza Rezolvarea problemelor : 1 Explicația, lucru scrisă

Page 12: clasa IX-a

răspîndirea în mediu, formele alotropice, rolul biologic, proprietățile fizice și chimice, compoziția celor mai importanți compuși, utilizarea. 3.Să compare nemetalele unei perioade/ grupe ale Sistemului periodic după structura atomului și proprietățile nemetalice. 4.Să diferenţieze caracterul acido-bazic al clorurii de hidrogen și al amoniacului prin ecuații chimice. 5.Să determine volumul gazului în condiții normale după cantitatea/masa substanței și invers. 6.Să rezolve probleme de calcul pe baza ecuațiilor chimice utilizînd noțiunea de volumul molar al gazelor. 7.Să exemplifice rolul biologic al nemetalelor, circuitul nemetalelor în mediu: oxigen, azot, carbon; acțiunea fiziologică a nemetalelor și compușilor lor. 8.Să rezolve exerciții și

ecuației chimice, a cantității/ masei / volumului unei substanțe, cunoscînd cantitatea /masa / volumul altei substanțe participante.

Determinarea cantităţii de substanţă, masei , volumul unei substanţe cunoscînd cantitatea , masa , volumul altei substanţe.

cu postere ,

31 4 Caracteristica generală a nemetalelor conform poziției în Sistemul periodic. Importanța și rolul nemetalelor în viața omului.

Caracteristica generală a nemetalelor . 1 Explicația , conversația , demonstrația , ciorchine

Scrisă

32 5 Clorul. Element chimic și substanță simplă, rolul biologic, răspîndirea în mediu, proprietățile fizice. Acțiunea asupra organismului uman. Proprietățile chimice: interacțiunea cu metalele, hidrogenul, apa.

Clorul. 1 Problematizarea conversația , ciorchinele

Scrisă

33 6 Clorura de hidrogen. Acidul clorhidric: obținerea, proprietățile chimice(generale ale acizilor). Utilizarea clorului și compușilor lui.

Clorura de hidrogen. 1 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele

Frontală, scrisă

34 7 Sulful. Element chimic și substanță simplă. Importanța, rolul biologic, utilizarea. Răspîndirea în mediu, proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu metalele și nemetalele (hidrogen, oxigen). Sulfura de hidrogen. Proprietățile fizice,răspîndirea în natură. Acțiunea fiziologică.

Sulful. 1 Conversația problematizarea ciorchineleexperimentul

Scrisă , individuală

35 8 Oxidul de sulf (IV). Obținerea din sulf, prin arderea sulfurii de hidrogen, prin descompunerea acidului

Oxidul de sulf(IV) . Oxidul de sulf (VI) . 1 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele

Scrisă

Page 13: clasa IX-a

probleme teoretice și experimentale în baza proprietăților, obținerii, utilizării nemetalelor și compușilor lor.9.Să elaboreze schema/planul caracteristicii generale a nemetalelor și a compușilor lor. 10. Să elucideze impactul nemetalelor și a compușilor lor asupra mediului. 11. Să estimeze importanța și rolul nemetalelor și a compușilor lor în viața omului, importanța îngrășămintelor minerale . 12.Să investigheze experimental proprietățile fizice ale unor îngrășăminte minerale. 13.Să identifice oxid de carbon (IV), ionii de clorură, sulfat, carbonat, amoniu. 14.Să elaboreze rapoarte despre activitatea experimentală conform algoritmului: obiectiv, mod de lucru, observații, interpretarea rezultatelor, concluzii. 15.Să utilizeze adecvat

sulfuros H2SO3 . Oxidul de sulf (VI). Obținerea din oxid de sulf (IV). Oxizii sulfului: proprietățile fizice și chimice (ca oxizi acizi). Oxizii sulfului – surse de poluare a aerului.

36 9 Acidul sulfuric: utilizarea, obținerea, proprietățile fizice și chimice generale. Proprietățile specifice ale acidului sulfuric concentrat: dizolvarea în apă, acțiunea asupra substanțelor organice.

Acidul sulfuric . 1 Problematizarea ciorchinele, conversația

Frontală , individuală

37 - 38

10 - 11

Rezolvarea problemelor. Determinarea părții de masă a substanței dizolvate în soluție.

Rezolvarea problemelor. Determinarea părții de masă a substanței dizolvate în soluție

2 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele, experimentul problematizarea

Scrisă , în grup

39 12 Cele mai importante săruri ale acidului sulfuric, utilizarea lor

1 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele

frontală

40 13 Evaluare Evaluare ″Nemetalele″ 1 Test scrisă41 14 Azotul. Rolul biologic,

importanța. Element chimic, substanță simplă, răspîndirea în mediu, proprietățile fizice, utilizarea. Obținerea din aer. Proprietățile chimice: interacțiunea cu oxigenul și hidrogenul.

Azotul . 1 Conversația , explicația , demonstrația, ciorchinele, experimentul

scrisă

42 15 Amoniacul: compoziția, legătura chimică. Utilizarea. Acțiunea asupra organismului uman. Proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu apa,

Amoniacul . Rezolvarea , problematizarea , algoritmizarea

Page 14: clasa IX-a

limbajul specific chimiei în diverse situații de comunicare, în scris și oral. 16.Să ilustreze prin ecuațiile chimice lanțul genetic: nemetal - oxid acid – acid – sare. 17.Să compare oxizii nemetalelor și acizii conform algoritmului: compoziția, obținerea, proprietățile fizice și chimice, utilizarea. 18.Să modeleze proprietățile chimice ale oxizilor acizi și acizilor prin ecuațiile chimice (în forma moleculară și ionică). 19.Să deducă obținerea și proprietățile chimice ale oxizilor acizi și acizilor pe baza seriei genetice. 20.Să argumenteze legătura genetică dintre clasele de compuși anorganici în baza proprietăților lor chimice. 21.Să propună situații de utilizare a nemetalelor și a compușilor lor. 22.Să prezinte cele mai importante săruri în corelare cu utilizarea lor. 23.Să explice legătura cauză-efect: nemetale - oxizi acizi - acizi –ploi acide

acizii (HCl, HNO3, H2SO4). Obținerea amoniacului din azot, din săruri de amoniu. Identificarea amoniacului.

43 16 Hidroxidul de amoniu – bază slabă. Proprietățile fizice. Descompunerea. Utilizarea. Săruri de amoniu: proprietățile fizice și chimice (interacțiunea cu baze alcaline, descompunerea la încălzire). Utilizarea.

Hidroxid de amoniu . 1 Exercițiul , rezolvarea , problematizarea asalt de idei

Scrisă

44 17 Oxid de azot (II), obținerea din azot, oxidarea în oxid de azot (IV). Oxizii de azot – agenți poluanți ai aerului. Acidul azotic. Obținerea din oxid de azot (IV), din nitrat de sodiu. Proprietățile fizice. Acțiunea asupra organismului uman. Proprietățile chimice generale ale acizilor (fără interacțiunea cu metalele) și descompunerea la lumină/încălzire. Utilizarea.

Oxizii de azot . 1 Lucrare practică, experimentul , observarea , concluzia, analiza

Scrisă

45 18 Nitrații. Nitrații de sodiu, potasiu, calciu, amoniu, utilizarea lor. Circuitul azotului în natura.

Nitraţii . Circuitul azotului în natură. 1 Explicația demonstrația asalt de idei

scrisă

46 19 Fosforul. Element chimic și substanță simplă, răspîndirea în mediu, alotropia, proprietățile fizice. Proprietățile chimice (arderea). Importanța, rolul biologic, utilizarea.

Fosforul. 1 Demonstrația explicația algoritmizarea

frontală

47 20 Oxidul de fosfor (V), Oxidul de fosfor (V). Acidul fosforic. 1 Demonstrația scrisă

Page 15: clasa IX-a

– protecția mediului și sănătatea. 24.Să utilizeze diverse surse didactice pentru elaborarea și prezentarea unei lucrări creative. 25.Să formuleze opinii personale despre importanța nemetalelor și compușilor lor. descompunerea. natura.

proprietățile fizice și chimice generale. Acidul fosforic (ortofosforic): obținerea, proprietățile chimice.

explicația algoritmizarea experimentul

48 21 Sărurile acidului fosforic, rolul biologic, utilizarea lor în calitate de îngrășăminte minerale.

Sarurile acidului fosforic. 1 Algoritmizarea exercițiul explicația

scrisă

49 22 Siliciul. Element chimic şi substanţă simplă: răspîndirea în mediu, proprietăţile fizice, utilizarea. Interacţiunea cu oxigenul. Oxidul de siliciu: proprietăţile fizice, interacţiunea cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaţii. Acidul silicic, obţinerea, descompunerea.

Siliciul 1 Explicația demonstrația

Frontală individuală

50 23 Utilizarea silicaţilor. Sticla. Ceramica. Cimentul.

Sticla . Ceramica. Cimentul. 1 Asalt de idei , algoritmizarea problematizarea

scrisă

51 24 Carbonul - element chimic și substanță simplă: răspîndirea în mediu, alotropia, proprietățile fizice, importanța, rolul biologic și utilizarea. Noțiunea de adsorbție (cărbune activat). Interacțiunea cu oxigenul, hidrogenul, metalele (calciu, aluminiu), oxizii metalelor /reducerea (CuO, Fe2O3).

Carbonul . 1 Asalt de idei , algoritmizarea problematizarea

scrisă

52 25 Oxidul de carbon (II). Obţinerea. Proprietăţile fizice. Oxidarea în oxid de carbon (IV), proprietăţile reducătoare (CuO, Fe2O3).

Oxidul de carbon (II). 1 Experimentul explicațiua demonstrația

scrisă

Page 16: clasa IX-a

Caracterul nociv, acţiunea asupra organismului uman. Evitarea formării CO în procesul de ardere. Oxidul de carbon (IV). Obţinerea prin arderea carbonului, metanului; din carbonaţi. Proprietăţile fizice şi chimice generale. Identificarea. Utilizarea.

53 26 Acidul carbonic, sărurile lui (carbonaţi, hidrocarbonaţi de calciu, sodiu). Răspîndirea în natură. Reacţii de descompunere. Reacţia sărurilor cu acizii. Circuitul carbonului în natura.

Acidul carbonic , sărurile lui. 1 Explicația demonstrația observația algoritmizarea descrierea

frontală

54 27 Lucrarea practică nr. 3. Rezolvarea problemelor experimentale la tema „Nemetalele”

Lucrarea practică nr. 3. Rezolvarea problemelor experimentale la tema „Nemetalele”

1 Experimentul graficul T diagrama Wien conversația descoperirea

scrisă

55 28 Evaluare sumativă. Evaluare sumativă ″ Nemetalele″ 1 test scrisă

Compuşii organici ai carbonului56 29 1.Să explice noțiunea de

substanță organică, deosebirile dintre substanțele organice și anorganice. 2.Să descrie compoziția, proprietățile fizice, rolul și importanța substanțelororganice: metan, etan, propan, butan, etanol, metanol, acid acetic, substanțe

Substanţe organice: compoziţia, importanţa şi utilizarea lor. Deosebirile dintre substanţele organice şi anorganice, dintre chimia anorganică şi organică. Metan, etan, propan, butan, acetilenă: compoziţia (formula moleculară), proprietăţile fizice, reacţia de ardere şi utilizarea ei.

Hidrocarburile 1 Conversația problematizarea

scrisă

57 30 Regulile de securitate la utilizarea gazului natural şi

Compuşii organici cu oxigen. 1 Investigația experimentul

frontală

Page 17: clasa IX-a

organice cuimportanța biologică, polietilenă. 3. Să coreleze domeniile de utilizare ale substanțelor organice studiate cu proprietățile lor. 4.Să elucideze impactul substanțelor organice și a produșilor lor de ardere asupra omului, sănătății lui și mediului 5.Să modeleze reacțiile de ardere a metanului, etanului (componenți ai gazului natural); propanului, butanului (componenți ai gazului din butelii); acetilenei (sudarea și tăierea metalelor), etanolului; proprietățile generale ale acidului acetic în comparare cu acidul clorhidric, prin ecuații chimice. 5.Să stabilească legătura dintre reacția de ardere a alcoolului etilic și posibilitatea de utilizare în calitate de combustibil. 6.Să estimeze importanța procesului de fotosinteză, rolul vitaminelor, medicamentelor pentru sănătatea omului. 7. Să manifeste

gazului din butelii. Influenţa produşilor de ardere asupra mediului, efectul de seră. Metanolul şi etanolul: compoziţia, proprietăţile fizice, acţiunea asupra organismului, adoptarea modului sănătos de viaţă. Reacţia de ardere a etanolului

demonstrația conversația asalt de idei lucru în grup

58 31 Rerolvarea problemelor. Rezolvarea problemelor. 1 Algoritmizarea problematizarea

scrisă

59 32 Polietilena: proprietăţi fizice şi utilizare,protecţia mediului de deşeuri. Acidul acetic: compoziţia, proprietăţile fizice, fiziologice, interacţiunea cu bazele, sărurile acidului carbonic, utilizarea cotidiană

Compuşii organici cu oxigen.Polietilena. 1 Explicația asalt de idei algoritmizarea lucru cu postere ciorchinele Ș-V-Î descoperirea dirijată

Frontală

60 33 Acidul acetic: compoziţia, proprietăţile fizice, fiziologice, interacţiunea cu bazele, sărurile acidului carbonic,utilizarea cotidiană.

Acidul acetic. 1 Explicația asalt de idei algoritmizarea lucru cu postere ciorchinele Ș-V-Î

Frontală

61 34 Substanţe organice cu importanţă biologică: grăsimi , hidraţi de carbon (glucoză, zaharoză, amidon, celuloză), aminoacizi, proteine: răspîndirea în natură, rolul lor biologic (ca componente ale produselor alimentare). Importanţa procesului de fotosinteză.

Grăsimile.Hidrații de carbon. 1 Explicația asalt de idei algoritmizarea lucru cu postere ciorchinele Ș-V-Î descoperirea dirijată

Frontală

62 35 Produsele chimice de uz casnic şi de igienă personala (săpun, detergenţi, agenţi de

Medicamentele.Vitaminele.Produsele chimice de uz casnic.

1 Explicația povestirea

Frontală

Page 18: clasa IX-a

responsabilitate și grijă față de protecția mediului și a sănătății în utilizarea produselor chimice de uz casnic și de igienă personala. 8. Să formuleze reguli de utilizare inofensivă a gazului natural, gazului din butelii, etanolului, acidului acetic în baza proprietăților lor.

curăţare, pastă de dinţi, parfumuri); medicamente, vitamine. Măsuri de utilizare inofensivă.

63 36 Evaluare sumativă Evaluare sumativă :Compușii organici. 1 test scrisă

Chimia pentru mediu . Importanța substanțelor pentru viața omului.5ore64 1 1.Să descrie principalele

surse de poluare a mediului și măsurile de protecție. 2.Să exemplifice importanța substanțelor chimice în viața omului. 3.Să utilizeze diverse surse didactice pentru elaborarea și prezentarea unui proiect ecologic. 4.Să argumenteze avantajele pe care le oferă chimia în soluționarea problemelor de mediu și pentru îmbunătățirea calității vieții.

Chimia în activitatea cotidiană.

Chimia în activitatea cotidiană. 1 Lucru cu postere Frontală

65 2 Chimia pentru protecţia mediului.

Chimia pentru protecția mediului.

1 Lucru cu postere Frontală

66 3 Chimia şi sănătatea. Asigurarea securităţii personale şi sociale

Chimia și sănătatea. Asigurarea securității personale și sociale

1 Lucru cu postere Frontală

67 4 Realizările savanţilor chimişti din Republica Moldova.

Realizările savanților chimiști din Republica Moldova.

1 Comunicări Frontală

68 5 Evaluare finală Evaluare finală 1 colocviul scrisă