Planificare chimie clasa a IX-a

of 22 /22
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director, Instituţia de învăţământ.. Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009 Clasa a IX-a, filiera teoretică/tehnologica 2 ore pe săptămână PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I - 30 ore Nr. U.Î . Unitatea de învaţare Competen ţe specific e vizate Conţinuturi Nr. de ore alocat e Saptăm â na Obser vaţii 1. ATOMUL 1.1;2.2; 2.3 3.1;3.2; 4.1 4.2 Atomul. Nucleul atomului Structura învelişului de electroni Ocuparea cu electroni a învelişului de electroni 8 S1–4 2. CORELAŢIA ÎNTRE 1.1;2.1; Corelaţia intre configuraţia electronică a 10 S5–9 Page 1 of 22

Embed Size (px)

Transcript of Planificare chimie clasa a IX-a

Page 1: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

AvizatResponsabil comisie metodica,

Avizat Director,

Instituţia de învăţământ..Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didacticAn şcolar 2011-2012Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009Clasa a IX-a, filiera teoretică/tehnologica2 ore pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I - 30 ore

Nr. U.Î.

Unitatea de învaţare Competenţe specifice

vizate

Conţinuturi Nr. de ore

alocate

Saptămâna

Observaţii

1. ATOMUL 1.1;2.2;2.33.1;3.2;4.1

4.2

Atomul. Nucleul atomuluiStructura învelişului de electroniOcuparea cu electroni a învelişului de electroni

8 S1–4

2. CORELAŢIA ÎNTRE STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI, POZIŢIA ÎN TABELUL PERIODIC ŞI PROPRIETĂŢIALE ELEMENTELOR

1.1;2.1;2.22.3;3.1;3.24.1;4.2;5.1,

5.2

Corelaţia intre configuraţia electronică a unui element şi locul ocupat în tabelul periodicCaracterul metalicCaracterul nemetalicElectronegativitateaRaze atomice şi raze ionice

10 S5–9

3. INTERACŢIUNI ÎNTRE IONI, ATOMI ŞI MOLECULE

1.1;1.2;1.33.2;4.1;4.2

Legătura ionică. Cristalul de NaClLegătura covalentăPolaritatea legăturii covalente

9 S10–14

Page 1 of 14

Page 2: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Legătura covalentă coordinativăInteracţiuni intermoleculare

. LUCRARE SEMESTRIALĂ

Recapitulare Lucrare scrisăDiscutarea lucrării semestriale

3 S14–15

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

“ATOMUL” – 8 ORE

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Structura atomului 3.14.14.2

Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei ştiinţifice pentru a defini atomul, particula elementară, număr atomic, număr de masă ;Stabilirea numărului de particule elementare folosind numărul atomic şi numărul de masă ;

Sistem periodic, manual;Fişe de lucru;

Probă oralăObservare sistematică

Elementul chimic . Izotopi

2.22.33.13.24.2

Definirea elementului chimic, a izotopilor;Scrierea simbolurilor izotopilor unor elemente;Calcularea masei atomice a unui element ca medie ponderată a maselor tuturor izotopilor stabili identificaţi pentru elementul respectiv.Folosirea surselor bibliografice pentru întocmirea unui referat vizând importanţa izotopilor.

Sistem periodic, manual, culegeri de probleme;Fişe de lucru;

Probă oralăReferat

Structura învelişului de electroni

2.22.33.13.24.14.2

Definirea noţiunii de orbital, spin electronic;Clasificarea orbitalilor în funcţie de formă, orientare, energie, număr de electroni ;Deducerea relaţiei dintre orbitali, Straturi, substraturi şi reprezentarea lor ;Întocmirea diagramei energetice de distribuire a electronilor în straturi, substraturi şi orbitali.

Planşă, manual.Aplicaţia AEL

Observare sistematică;

Ocuparea cu 2.2 Modelarea configuraţiilor electronice pentru elementele Sistem periodic Observarea

Page 2 of 14

Page 3: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

electroni a învelişului electronic (configuraţia electronică)

2.33.13.24.14.2

din perioadele 1,2,3,4 utilizând regulile de completare.Clasificarea elementelor în funcţie de poziţia electronului distinctiv în elemente de tip s,p,d,f.Rezolvare de exerciţii aplicative.

Aplicaţie AEL sistematicăProbă oralăFişe de lucru

Evaluare sumativă Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2“CORELAŢIA ÎNTRE STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI, POZIŢIA ÎN

TABELUL PERIODIC ŞI PROPRIETĂŢIALE ELEMENTELOR” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Corelaţia între structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1,2,3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor

2.22.33.14.14.2

Efectuarea de exerciţii de scriere a unor configuraţii electronice pentru diverse elemente in vederea identificării locului în sistemul periodic, variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3

Tabelul periodiccretă coloratăFişă de lucru

Observarea sistematică a elevilorRezolvarea fişei de lucru

Corelaţii între structura învelişului electronic pentruelementele din perioada a 4-a,poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor;

2.2,2.33.14.14.2

Exerciţii de scriere a unor configuraţii electronice pentru diverse elemente din perioada a 4-a , Stabilirea variaţiei proprietăţilor periodice ale elementelor din perioada 4.

Tabelul periodiccretă coloratăFişă de lucru

Observarea sistematică a elevilorRezolvarea fişei de lucru

Caracterul metalic 1.12.15.1

Studierea variaţiei caracterului metalic ale elementelor din perioadele 1, 2, 3 prin cercetare experimentală: reactivitatea Na, Mg, Al, faţă de O2, H 2O;

Fişă de laboratorText suport cu informaţii despre proiect

Observarea sistematică a elevilor

Page 3 of 14

Page 4: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

5.2 Intocmirea unui referat despre importanţa sodiului Interpretarea rezultatelorChestionare oralăPrezentarea temei proiectului

Caracter nemetalic 1.12.15.15.2

Studierea variaţiei caracterului nemetalic:reactivitatea nemetalelor din grupa VII ARealizarea unor investigaţii care dovedesc relaţii structură – proprietăţi: caracterul metalic/nemetalic, Studierea proprietăţilor chimice ale clorului prin reacţiicu: Fe, Cu, iodură de potasiu şi bromură de sodiu; (activitate experimentală pe grupe de studiu)Intocmirea unui referat despre importanţa clorului

Fişă de laboratorSticlărie şi substanţe chimiceText suport cu informaţii despre proiect

Observarea sistematică a elevilorInterpretarea rezultatelorChestionare oralăPrezentarea temei proiectului

Caracter metalic şi nemetalic

1.12.15.1

Studierea variaţiei caracterului metalic şi nemetalic în perioada a 4-a (grupele principale);Realizarea unor investigaţii care dovedesc relaţii structură – proprietăţi: caracterul metalic/nemetalic, Studierea caracterului acido-bazic al oxizilor elementelor din perioada a 3-a şi din grupa a IV A (activitate experimentală pe grupe de studiu)

Fişă de laboratorSticlărie şi substanţe chimice

Observarea sistematică a elevilorInterpretarea rezultatelor

Număr de oxidare 3.13.2

Calcularea numerelor de oxidare a elementelor din diverse combinaţii pe baza regulilor

ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilor

Electronegativitatea 1.13.1

Studierea variaţiei electronegativităţii în grupele principale şi perioadele 1, 2, 3 ;Studierea variaţiei electronegativităţii în perioada a 4-a (grupele principale);

Tabel periodicManual

Observarea sistematică a elevilor

Raza atomică, raza ionică

1.12.12.22.33.1

Studierea variaţiei razei atomice, razei ionice, în tabelul periodicReprezentarea grafică a unor raze atomice şi ionice

Tabel periodicModelarea

Observarea sistematică elevilorReprezentare grafică a razelor atomice şi ionice

Page 4 of 14

Page 5: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Energia de ionizare 1.12.12.22.33.1

Studierea variaţiei energiei de ionizare în sistemul periodic

Tabel periodicManual

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare finală Rezolvarea testului de evaluare finală Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 3“INTERACŢIUNI ÎNTRE IONI, ATOMI ŞI MOLECULE” – 9 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Legătura ionică. Cristalul de NaCl

1.11.21.34.1

Valorificarea informaţiilor care se pot obţine din configuraţia electronică/poziţia elementelor în tabelul periodic;Generarea de ipoteze asupra formării legăturii ioniceModelarea legăturii ionice în NaCl şi în alţi compuşi ioniciDefinirea legăturii ioniceRealizarea experimentelor cu ajutorul cărora se studiază proprietăţilor ioniceInterpretarea observaţiilor desprinse din experimenteIdentificarea claselor de compuşi care prezintă legătură ionicăRealizarea unui referat cu tema: Importanţa NaCl

Fişe pentru activităţi experimentaleReferate întocmite. Materiale suport aduse de elevi. Manualeaplicaţie AELSubstanţe: NaCl, CCl4, ulei şi toluenUstensile: sticlă de ceas, spatulă, mojar, creuzet, triunghi ceramic, trepied, sursă de încălzire, cleşte de fier, sursă de curent continuu, fire conductoare, bec, cristalizor

Observare sistematicăLucrare practicăProiect. Referat

Legătura covalentă. Polaritatea legăturii covalente

1.24.14.2

Generare de ipoteze asupra formării legăturii covalenteDefinirea şi clasificarea legăturii covalenteModelarea legăturii covalente polare şi nepolare în anumiţi compuşi

Fişă cu exerciţii şi problemeManual şi culegere de problemeaplicaţie AEL

Observare sistematicăTest de autoevaluare

Page 5 of 14

Page 6: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Explorarea structurii unor compuşi în care apar legături simple, duble şi tripleRecunoaşterea claselor de compuşi cu legătură covalentă polară şi nepolarăReliefarea diferenţelor dintre o moleculă polară şi o moleculă nepolarăActivităţi de modelare a unor molecule folosind trusa pusă de dispoziţie de profesorRezolvare de exerciţii şi probleme

Trusă pentru modelat

Legătura covalent-coordinativă

1.21.34.14.2

Generare de ipoteze asupra formării legăturii covalente coordinativeStabilirea diferenţelor între legătura covalentă şi legătura covalentă coordinativăModelarea formării legăturii covalente coordinative în anumiţi ioni: NH4

+, H3O+

Stabilirea claselor de compuşi în care apare legătura covalent coordinativăProiectarea unei investigaţii experimentale în scopul obţinerii unor combinaţii complexeRezolvare de exerciţii şi probleme

Fişă pentru activitate experimentalăFişă cu exerciţii şi problemeExperimentaplicaţii AELSubstanţe: soluţie de CuSO4, soluţie NH3, soluţie NaOH, soluţie AlCl3,soluţie AgNO3

Ustensile: eprubete şi pipete

Observare sistematicăLucrare practicăTema pentru acasă

Interacţiuni intermoleculare

1.24.2

Stabilirea diferenţelor dintre legăturile chimice care se stabilesc prin intermediul electronilor de valenţă şi legăturile intermoleculareClasificarea legăturilor intermoleculareIdentificarea condiţiilor structurale în vederea formării legăturii de hidrogen, dipol-dipol, van der WaalsIdentificarea compuşilor chimici care prezintă legături de hidrogen. dipol-dipol şi van der Waals între moleculeExtragerea unor informaţii semnificative privind consecinţele interacţiunilor intermoleculare asupra proprietăţilor fizice ale substanţelor chimiceRezolvarea de exerciţii şi probleme

Fişă cu exerciţii şi problemeProblematizareaaplicaţie AEL

Observare sistematicăTema pentru acasă

Recapitularea tipurilor de

1.11.2

Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la legături chimice între atomi şi ioni şi a legăturilor între

Manual şi culegere de probleme

Observare sistematică

Page 6 of 14

Page 7: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

interacţiuni între atomi, ioni şi molecule

moleculeRezolvare de exerciţii şi probleme

Test de autoevaluare

Evaluare 3.2 Verificare cunoştinţelor Test sumativ Probă scrisă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II - 40 ore

Nr. U.Î.

Unitatea de învaţare Competenţe specifice

vizate

Conţinuturi Nr. de ore

alocate

Saptămâna

Observaţii

4. STAREA GAZOASĂ 3.2;4.2 Gazul ideal. Parametrii de stareVolum molarEcuaţia de stare a gazelor idealeDensitatea gazelor

6 S16-18

5. SOLUŢII 1.2;1.3;2.13.2;3.3;4.2

5.1; 5.2

DizolvareaSolubilitateaConcentraţia soluţiilorCristalohidraţi

8 S19-22

6. ECHILIBRUL CHIMIC 1.1;2.1; 2.22.3;3.1;3.2

3.3;4.2

Echilibrul chimicFactorii care influenţează echilibrul chimic

6 S23-25

7. ACIZI ŞI BAZE 1.1;1.2;1.32.1;3.2;4.25.1; 5.2;

Acizi şi bazeCuplul acid-bază conjugatăpH-ul soluţiilor apoase

8 S26, S28-30

8. REACŢII REDOX 1.1;1.3;2.12.2;2.3;3.13.2;3.3;4.1

4.2;5.2

Număr de oxidareOxidarea şi reducereaStabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimiceAgenţi oxidanţi şi reducătoriPile electrochimiceCoroziuneaProbleme recapitulative

9 S31-35

Page 7 of 14

Page 8: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

LUCRARE SEMESTRIALĂ

Recapitulare Lucrare scrisăDiscutarea lucrării semestriale

3 S35-36

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂTARE 4“STAREA GAZOASĂ” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Gazul ideal. Parametrii de stare

3.24.2

Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice ale relaţiilor de dependenţădintre parametrii de stare,

ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică Chestionare

Volum molar 3.24.2

Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante

ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilorChestionarea

Ecuaţia de stare a gazului ideal

3.24.2

Rezolvarea de probleme demonstrând raţionamente inductive şi deductive

ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilorChestionarea orală a elevilor

Densitatea gazelor 3.24.2

Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilorChestionarea orală a elevilor

Probleme 3.24.2

Rezolvarea de probleme utilizând expresiile matematice ale relaţiilor de dependenţă dintre parametrii de stare

ManualCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare finală Rezolvarea testului de evaluare finală Test final Evaluare sumativă

Page 8 of 14

Page 9: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 5“SOLUTII” – 8 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Dizolvarea. Factorii ce influenţează dizolvarea.Dizolvarea substanţelor ionice în solvenţi polari.Dizolvarea substanţelor covalent-polare în solvenţi polari.

1.32.14.25.1

Definirea soluţiilorDefinirea dizolvăriiInvestigarea factorilor ce influenţează dizolvareaExemplificarea noţiunii de soluţii concentrate/diluateImportanţa practică a soluţiilor

Fişe pentru activităţi experimentaleaplicaţie AELSubstanţe: NaCl, KMnO4, H2SO4, NH4NO3

Ustensile: Pahare Berzelius, termometru, pipetă, spatulă

Observare sistematicăLucrare practicăProiect. Referat

Solubilitate 1.21.32.13.35.2

Definirea solubilităţiiInvestigarea factorilor ce influenţează solubilitatea substanţelorExemplificarea noţiunii de soluţie saturată/nesaturatăRezolvarea unor probleme cu solubilitate

Fişă pentru activitate experimentalăFişă cu exerciţii şi problemeSubstanţe: NaCl, zahăr, iod, ulei alimentar, toluen, CCl4, CuSO4∙5H2OUstensile: eprubete, cilindru gradat, spatulă, pahar Berzelius

Lucrare practicăObservare sistematică

Concentraţia soluţiilorConcentraţie procentuală.Concentraţie molară

2.13.25.1

Definirea concentraţiilor soluţiilorConcentraţie procentuală/ concentraţie molarăDescoperirea modului de calculare a relaţiei- concentraţiei procentuale/ concentraţie molarăPrepararea unor soluţii de anumite concentraţii molare/ procentualeConducerea unor investigaţii pe tema

Fişă pentru activitate experimentalăFişă cu exerciţii şi problemeSubstanţe: NaCl, apă distilată, soluţie H2SO4 20%Ustensile: pahare Berzelius, balon cotat de 100mL,

Observare sistematicăLucrare practicăTema pentru acasăAutoevaluare

Page 9 of 14

Page 10: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

diluării/concentrării/ amestecării soluţiilor folosind date numericeRezolvarea de probleme de calcul pe baza relaţiei concentraţie procentuală/ concentraţie molară a soluţiilor

pipetă, cilindru gradat, spatulă şi balanţă

Cristalohidraţi 2.13.25.1

Definirea cristalohidraţilorConducerea unei investigaţii pentru studiul proprietăţilor unor cristalohidraţiCompletarea fişelor de activitate experimentalăRezolvarea unor probleme cu cristalohidraţi

Fişă pentru activitate experimentalăFişă cu exerciţii şi problemeExperimentaplicaţie AELSubstanţe: CuSO4∙5H2O, apă distilatăUstensile: capsule, spatulă, cilindru gradat pahar Berzelius

Observare sistematicăLucrare practicăTema pentru acasă

Evaluare 3.2 Verificare cunoştinţelor Test sumativ Probă scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 6“ECHILIBRUL CHIMIC” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Reacţii reversibile – ireversibile

2.12.22.3

Efectuarea de clasificări ale reacţiilor în funcţie de sensul de desfăşurare având la bază investigaţia experimentală ;Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice ireversibile şi reversibile efectuate practic

Fişă experimentală, substanţe chimice şi vase de laborator;Lecţie interactivă - Intuitext

Observarea sistematică .Fişă de lucru

Echilibrul chimic. Legea acţiunii maselor

1.12.13.13.2

Definirea stării de echilibru;Descoperirea dirijată a proprietăţilor unui sistem aflat în echilibru având la bază activităţile experimentale propuse prin fişa de lucru;

Fişă experimentală;Substanţe chimice şi ustensile de laborator;

Probă oralăObservare sistematică

Page 10 of 14

Page 11: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

4.2 Enunţarea legii acţiunii maselor şi exprimarea constantei de echilibru funcţie de concentraţie.

Aplicaţii ale legii acţiunii maselor

2.12.23.13.2

Aplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea problemelor de echilibru chimic;

Manual, culegere;Exerciţiul;

Probă orală;Fişă de lucru.

Principiul lui Le Chatelier şi factorii care infulenţează echilibrul chimic.

1.12.12.33.13.23.34.2

Formularea de concluzii cu privire la factorii care influenţează echilibrul chimic, folosind informaţiile furnizate de datele experimentale ;Enunţarea Principiului lui Le Chatelier ;Identificarea sensului de deplasare al echilibrului în funcţie de factorii externi în cazul unor sisteme aflate în echilibru;

Fişă experimentală;Substanţe şi ustensile de laborator;

Fişă de lucru;Observare sistematică.

Aplicaţii ale legii actiunii maselor şi a Principiului lui Le Chatelier

2.12.23.13.2

Aplicarea algoritmilor specifici în rezolvarea problemelor de echilibru chimic;Stabilirea condiţiilor optime pentru obţinerea unor randamente maxime în cazul unor reacţii cu aplicaţii practice;

Manual, culegeri;Fişe de lucru;

Probă oralăFişă de lucru

Evaluare sumativă Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 7 “ACIZI ŞI BAZE” – 8 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Acizi şi baze 2.15.15.2

Recunoaşterea caracteristicilor generale ale acizilor şi bazelor pe baza cunoştinţelor acumulate în clasele anterioare.Scrierea ecuaţiei reacţiei chimice dintre amoniac şi acid clorhidric cu scopul de a evidenţia teoria protolitică a acizilor şi a bazelorInvestigarea experimentală a utilizării indicatorilor în

ManualReactivi şi ustensile de laboratorFişă de activitate experimentală

Observare sistematicăChestionare orală

Page 11 of 14

Page 12: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

soluţii de acizi şi bazeActivitate experimentală pentru determinarea tăriei relative a acizilor prin reacţia cu sărurile altor aciziActivitate experimentală pentru determinarea tăriei relative a bazelor prin reacţia cu sărurile altor baze

Soluţii apoase de acizi tari şi slabi

1.24.2

Introducerea suportului noţional : -Constantă de aciditate-Acizi poliprotici-Ionizare în trepte-Clasificarea acizilor după tăria lor

Manual, Observare sistematicăChestionare orală

Soluţii apoase de baze tari şi slabe

1.24.25.2

Introducerea suportului noţional : -Constantă de bazicitate-Clasificarea bazelor după tăria lor

Exersarea scrierii cuplurilor acido-bazice

Manual, Observare sistematicăChestionare orală

Ionizarea apei 3.24.25.2

Deducerea constantei de echilibru la ionizarea apei, pH-ulDocumentarea cu privire la pH şi importanţa practică a acestuia

ManualText suport cu informaţii despre proiect

Observare sistematicăChestionare oralăPrezentarea temei proiectului

pH-ul soluţiilor apoase

1.11.32.15.1

Activitate experimentală în scopul evidenţierii caracterului acid, bazic sau neutru al unor soluţii cu ajutorul hârtiei indicator

ManualReactivi şi ustensile de laboratorFişă de activitate experimentală

Interpretarea rezultatelorObservare sistematicăChestionare orală

Amfoliţi acido-bazici 2.1 Activitate experimentală în scopul preparării hidroxidului de aluminiu şi evidenţierii caracterului amfoter

ManualReactivi şi ustensile de laboratorFişă de activitate experimentală

Observare sistematicăChestionare oralăInterpretarea rezultatelor

Aplicaţii 2.1 Activitate interactivă elev–calculator: pentru consolidarea noţiunilor însuşite despre amfoliţi acido-

Activitate experimentală virtuală în laboratorul AEL

Sarcini înlaboratorul AEL

Page 12 of 14

Page 13: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

bazici Manual Observare sistematicăChestionare orală

Evaluare finală Test. Corectarea testului Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 8“REACŢII REDOX” – 9 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Oxidarea şi reducerea – reacţii cu transfer de electroni. Numărul de oxidare

1.12.12.22.33.14.2

Introducerea conceptelor de oxidare / reducere, agent reducător – agent oxidant, număr de oxidare având la bază activităţile experimentale propuse în fişa de lucru;Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice şi interpretarea proceselor prin prisma transferului de electroni ;Stabilirea N.O. pe baza regulilor

Fişă experimentală, substanţe chimice şi ustensile de laborator;

Observarea sistematică ;Fişă de lucru;

Stabilirea coeficienţilor în reacţii redox

1.11.33.13.24.2

Exerciţii de stabilire a coeficienţilor în reacţii redox utilizând algoritmul de egalare a ecuaţiilor reacţiilor care au loc cu transfer de electroni.;

Manual, culegeri de probleme,

Probă oralăTemă de lucru în clasă

Caracterul reducător al metalelor

1.11.33.3

Cercetarea caracterului reducător al metalelor : Na, Mg, Zn, Fe, Cu;Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice şi a transferului de electroni, egalarea reacţiilor redox;Clasificarea metalelor în funcţie de capacitatea de a forma ioni în soluţie, faţă de hidrogen, ca element de referinţă (seria reactivităţii chimice a metalelor);

Fişa experimentală, substanţe chimice şi ustensile de laborator;

InvestigaţiaObservarea sistematicăFişa de lucru

Obţinerea metalor prin reducere

1.11.33.3

Scrierea ecuaţiilor reactiilor de obţinere a metalelor, utilizând ca agenţi reducători H2, C, CO şi metale active;Evidenţierea transferului de electroni şi egalarea reacţiilor

Fişă experimentală;Substanţe chimice şi ustensile de laborator;

Probă orală.Fişa de lucru.

Page 13 of 14

Page 14: Planificare chimie clasa a IX-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA a IX-a, 2 ORE

Efectuarea practică a reacţiilor de obţinere a Cu şi Ag prin reducerea pe cale umedă

Caracterul oxidant al unor săruri

1.12.1

Cercetarea caracterului oxidant al KMnO4 şi K2Cr2O7;Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice, evidenţierea transferului de e, egalarea reacţiilor;Rezolvarea de probleme de calcul pe baza reacţiilor redox.

Fişă experimentală, substanţe şi ustensile de laborator;

Observarea sistematică

Aplicaţii ale reacţiilor redox – elemente galvanice

1.11.32.12.23.34.14.25.2

Definirea elementelor galvanice;Construirea pilei Daniel şi interpretarea funcţionării ei;Modelarea reacţiilor la electrozi şi simbolul pilei;Interpretarea proceselor redox care au loc în pile din punct de vedere al conversiei energiei chimice în energie electrică;Clasificarea pilelor în primare şi secundare;Descrierea elementului Leclache şi a acumulatorului cu plumb şi interpretarea funcţionării lor.Identificarea domeniilor de utilizare a elementelor galvanice.

Fişă experimentală, substanţe şi ustensile de laborator;Aplicaţia AEL

InvestigaţieObservarea sistematică

Aplicaţii ale reacţiilor redox – Coroziunea şi protecţia anticorozivă

1.14.14.25.2

Definirea coroziunii, clasificarea în funcţie de modul de acţiune a factorilor din mediul înconjurător;Interpretarea coroziunii electrochimice prin formarea unor micropile galvanice locale.Modelarea reacţiilor redox;Identificarea metodelor pentru prevenirea şi combaterea coroziunii.Comunicarea informaţiilor dobândite prin documentare pe tema protecţiei anticorozoive.

Aplicaţia AELManual,

Fişă de lucruProiect

Page 14 of 14