Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate...

41
Capitolul 2 ECUAT ¸II CU DERIVATE PART ¸ IALE DE ORDINUL AL DOILEA Studiul ecuat ¸iilor cu derivate part ¸iale ˆ ı¸ si are originea ˆ ın seco- lul al XVIII-lea ¸ si a fost inspirat de modele concrete din mecanic˘a (elasticitate, cˆ amp gravitat ¸ional). Ulterior acest studiu a fost impulsionat de probleme de teoria difuziei, electrostatic˘ a, elec- tricitate sau magnetism. Prima ecuat ¸ie cu derivate part ¸iale stu- diat˘ a a fost ecuat ¸ia coardei vibrante. Toate problemele studiate ˆ ın perioada de debut a ecuat ¸iilor cu derivate part ¸iale au fost liniare. Ulterior, probleme din ge- ometria diferent ¸ial˘ a au dat na¸ stere la ecuat ¸ii cu derivate part ¸iale neliniare precum ecuat ¸ia Monge-Amp´ ere sau ecuat ¸ia suprafet ¸ei minimale. Studiul ecuat ¸iilor cu derivate part ¸iale a fost impul- sionat ¸ si de teoria clasic˘ a a calculului variat ¸ional, bazat˘ a pe principiul lui Euler-Lagrange,cˆat¸ si de teoria Hamilton-Jacobi. Studiul unor fenomene fizice ca vibrat ¸iile firelor ¸ si membra- nelor, propagarea c˘ aldurii, propagarea undelor electromagnetice, etc., conduc la ecuat ¸ii diferent ¸iale cu derivate part ¸iale de ordinul al doilea. Aceste ecuat ¸ii descriu ˆ ın timp (tsi spat ¸iu (x) evolut ¸ia unui fenomen care se realizeaz˘a prin aplicarea unor legi speci- fice fenomenului respectiv. Ele reprezint˘a rezultatul model˘ arii 1

Transcript of Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate...

Page 1: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Capitolul 2ECUATII CU DERIVATE

PARTIALE DE ORDINUL ALDOILEA

Studiul ecuatiilor cu derivate partiale ısi are originea ın seco-lul al XVIII-lea si a fost inspirat de modele concrete din mecanica

(elasticitate, camp gravitational). Ulterior acest studiu a fostimpulsionat de probleme de teoria difuziei, electrostatica, elec-tricitate sau magnetism. Prima ecuatie cu derivate partiale stu-

diata a fost ecuatia coardei vibrante.Toate problemele studiate ın perioada de debut a ecuatiilor

cu derivate partiale au fost liniare. Ulterior, probleme din ge-ometria diferentiala au dat nastere la ecuatii cu derivate partiale

neliniare precum ecuatia Monge-Ampere sau ecuatia suprafeteiminimale. Studiul ecuatiilor cu derivate partiale a fost impul-

sionat si de teoria clasica a calculului variational, bazata peprincipiul lui Euler-Lagrange, cat si de teoria Hamilton-Jacobi.

Studiul unor fenomene fizice ca vibratiile firelor si membra-

nelor, propagarea caldurii, propagarea undelor electromagnetice,etc., conduc la ecuatii diferentiale cu derivate partiale de ordinul

al doilea. Aceste ecuatii descriu ın timp (t) si spatiu (x) evolutiaunui fenomen care se realizeaza prin aplicarea unor legi speci-

fice fenomenului respectiv. Ele reprezinta rezultatul modelarii

1

Page 2: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

matematice a fenomenului respectiv, pe langa care sunt date siconditiile suplimentare concrete ın care s-a realizat fenomenul,

care asigura ın general existenta si unicitatea solutiei proble-mei cercetate.

1 Definitii

In general, prin ecuatie cu derivate partiale de ordin doi ın nvariabile independente se ıntelege o ecuatie care leaga valorile

celor n variabile independente de valorile functiei necunoscute siale unor derivate partiale ale acesteia pana la ordinul doi. Mai

precis, pentru o functie u, avem n derivate partiale de ordinul

ıntai∂u

∂xi(se mai noteaza cu uxi

) sin(n+ 1)

2derivate partiale

de ordinul doi∂2u

∂xi∂xj=

∂2u

∂xj∂xi(sau uxixj

= uxjxi).

Avem urmatoarea definitie:

Definitia 1.1. Fie o ecuatie de forma

F

(x1, x2, . . . xn, u,

∂u

∂x1, . . . ,

∂u

∂xn, . . . ,

∂mu

∂xj1 . . . ∂x

kn

)= 0 (1.1)

cu functia necunoscuta u = u(x1, x2, . . . , xn) ın variabilele in-

dependente x1, x2, . . . , xn ımpreuna cu derivatele sale partiale

pana la ordinul m,∂mu

∂xj1 . . . ∂x

kn

se numeste ecuatie cu derivate

partiale de ordinul m.In particular, pentru m = 2 ecuatia (1.1) devine

F

(x1, x2, ..., xn, u,

∂u

∂x1, . . . ,

∂u

∂xn,∂2u

∂x21,

∂2u

∂x1∂x2, . . . ,

∂2u

∂x2n

)= 0,

si se numeste ecuatie cu derivate partiale de ordinul 2.

2

Page 3: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

In tot ceea ce urmeaza vom considera doar cazul ecuatiilorcu derivate partiale de ordinul 2.

Definitia 1.2. O functie u=u(x)=u(x1, x2, ..., xn) :D⊂U→R

(D deschisa) se numeste solutie particulara a ecuatiei cuderivate partiale de ordinul doi definite de functia F daca u este

de clasa C2D (continua si toate derivatele partiale de ordinul 2

exista si sunt continue pe D), si ecuatia este verificata ın orice

punct al lui D, adica

F

(x1, x2, ..., xn, u,

∂u

∂x1, ...,

∂u

∂xn,∂2u

∂x21, ...,

∂2u

∂x2n

)= 0,

(∀)(x1, x2, ..., xn) ∈ D.

Uneori pentru o ecuatie cu derivate partiale data se poatestabili o expresie din care sa rezulte toate sau aproape toate

solutiile acelei ecuatii. O asemenea expresie se numeste solutiegenerala a ecuatiei cu derivate partiale. Multa vreme eforturilematematicienilor au fost ındreptate spre gasirea unor asemenea

solutii generale. Cu timpul s-a dovedit ca o asemenea problemanu este bine pusa, ın sensul ca ea nu are totdeauna solutie. De

altfel, asa cum vom vedea, problemele practice cer gasirea uneisolutii care sa satisfaca anumite conditii.

2 Exemple

Exemplul 2.1. Ecuatia cu derivate partiale de ordinul ıntai

∂u

∂x1= 0

ın R2 are solutia generala u(x1, x2) = f(x2) unde f este o functie

continua arbitrara.

3

Page 4: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Exemplul 2.2. Ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi

∂2u

∂x1∂x2= 0

ın R2 are solutia generala u(x1, x2) = f(x1) + g(x2), unde f si g

sunt doua functii arbitrare cu derivate continue.

Cele doua exemple ilustreaza faptul ca asa cum solutia gene-

rala a unei ecuatii diferentiale de ordinul m depinde ın generalde m constante arbitrare, solutia generala a unei ecuatii cu

derivate partiale de ordinul doi, daca exista, depinde dedoua functii arbitrare. Acest fapt este justificat, asa cum

vom vedea, de solutia problemei Cauchy, la fel cum se justificasi ın cazul ecuatiilor diferentiale.

Exemplele urmatoare (prezentate mai ın detaliu la sfarsitulcapitolului) arata ca o multime de fenomene fizice conduc larezolvarea unor ecuatii cu derivate partiale de ordinul doi.

Exemplul 2.3. Ecuatia transferului de caldura

∂T

∂t= a2∂

2T

∂x2

unde T = T (x, t) este temperatura la momentul t ın punctul x

a unei bare izolate termic, a este o constanta.

Exemplul 2.4. Ecuatia undelor sonore

∂2u

∂t2− a2∂

2u

∂x2 = 0,

descrie oscilatiile mici transversale ın raport cu axa Ox, iar aeste o constanta.

Exemplul 2.5. Ecuatia oscilatiilor transversale ale unei corzi

∂2u

∂t2(x, t) = a2∂

2u

∂x2(x, t) + f(x, t),

4

Page 5: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

unde u = u(x, t) este pozitia la momentul t a punctului x alcorzii, iar a este o constanta.

Exemplul 2.6. Ecuatia oscilatiilor transversale ale membraneiConsideram o membrana care ın pozitia de repaus ocupa un

domeniu D din planul xOy. Presupunem ca ın vibratiile libere

ale membranei, fiecare punct al sau ramane pe o perpendicularaa planului xOy si notand cu u(x, y, t) deplasarea u la momentul

t a unui punct M(x, y) fata de ozitia sa de repaus M0(x, y), uverifica ecuatia cu derivate partiale

∂2u

∂t2= a2Δu+ p(x, y, t),

cu a2 =T0

ρ, unde T0 este tensiunea ın pozitia de repaus, iar ρ

este densitatea superficiala a membranei.

Exemplul 2.7. Ecuatia oscilatiilor longitudinale ale unei bare

∂2u

∂t2(x, t) = a2∂

2u

∂x2(x, t) + f(x, t).

3 Problema lui Cauchy, clasificarea ecuatiilor

Prin problema lui Cauchy pentru ecuatia cu derivate partiale de

ordinul 2

F

(x1, x2, ..., xn, u,

∂u

∂x1, ...,

∂u

∂xn,∂2u

∂x21, ...,

∂2u

∂x2n

)= 0,

se ıntelege problema determinarii unei solutii u = u(x1, x2, ..., xn)

pentru care se cunosc valorile sale u si ale derivatei normale∂u

∂npe o hipersuprafata S din spatiul variabilelor independente deecuatie ϕ(x1, x2, ..., xn) = 0

u(x1, x2, ..., xn)|S = ϕ0(x1, x2, ..., xn),

5

Page 6: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

∂u

∂n|S = ϕ1(x1, x2, ..., xn)

Din punct de vedere geometric problema lui Cauchy revine la

determinarea unei hipersuprafete integrale u = u(x1, x2, ..., xn)care sa treaca prin suprafata n− 1-dimensionala din R

n+1

u = ϕ0(x1, x2, ..., xn)

ϕ(x1, x2, ..., xn) = 0

si pentru care se cunosc planele tangente.

O ecuatie cu derivate partiale de ordinul doi se numeste nor-mala ın raport cu variabila independenta x1 daca ecuatia

este de forma explicita ın raport cu derivata∂2u

∂x21

∂2u

∂x21

= Φ

(x1, x2, ..., xn, u,

∂u

∂x1, ...,

∂u

∂xn,∂2u

∂x1∂x2, ...,

∂2u

∂x2n

).

De exemplu, ecuatia corzii vibrante

∂2u

∂t2− a2∂

2u

∂x2 = f(x, t)

poate fi adusa la forma normala atat ın raport cu variabila t,

cat si cu variabila x.Ecuatia caldurii

∂u

∂t− a2∂

2u

∂x2 = f(x, t)

poate fi adusa la forma normala ın raport cu variabila x, dar nu

poate fi adusa la forma normala ın raport cu variabila t.Ecuatia

∂2u

∂x∂y= f(x, y)

6

Page 7: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

nu poate fi adusa la forma normala nici ın raport cu variabila x,nici ın raport cu variabila y.

Prin problema a lui Cauchy pentru o ecuatie cu derivatepartiale normala ın raport cu variabila x1 se ıntelege problema

determinarii solutiei u = u(x1, x2, ..., xn) pentru care se cunoscvalorile sale si ale derivatei normale pe hiperplanul x1 = x0

1:

u(x1, x2, ..., xn)|x1=x01= ϕ0(x1, x2, ..., xn),

∂u

∂x1(x1, x2, ..., xn)|x1=x0

1= ϕ1(x1, x2, ..., xn).

O problema a lui Cauchy pentru o ecuatie cu derivate partiale

normala ın raport cu o variabila se mai numeste si problemacu conditii initiale.

4 Ecuatii cu derivate partiale de ordinul doi

cvasiliniare ın doua variabile

Definitia 4.1. O ecuatie cu derivate partiale de ordinul doi

(1.2) se numeste cvasiliniara daca functia F este liniara ınderivatele partiale de ordinul al doilea.

In cazul ın care u = u(x, y), ecuatia cvasiliniara are forma

A11uxx + 2A12uxy + A22uyy + f(x, y; u, ux, uy) = 0

cu Aij = Aij(x, y; u, ux, uy).Daca ın plus, coeficientii derivatelor de ordinul al doilea sunt

functii numai de variabile independente, Aij = Aij(x, y), ecuatiase numeste semiliniara.

Daca F este liniara ın u si ın derivatele lui u de ordinul ıntaisi al doilea, atunci ecuatia se numeste liniara.

7

Page 8: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

In cazul ın care u = u(x, y), ecuatia liniara are forma

A11uxx+2A12uxy +A22uyy+2A13ux+2A23uy+A33u+f(x, y) = 0

cu Aij = Aij(x, y).

O ecuatie cu derivate partiale de ordinul doi cvasiliniara ın

n variabile cu coeficienti constanti poate fi redusa la formacanonica. In cazul coeficientilor variabili pentru a reduce laforma canonica, functiile ξi(x), i = 1, 2, ..., n care dau schim-

barea de variabile ar trebui sa verifice anumite conditii.Problema va fi posibila numai daca numarul total de conditii

este mai mic decat numarul de functii necunoscute, adica n = 2.Vom arata ca ın cazul ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul

doi cvasiliniare cu doua variabile x, y putem stabili anumiteforme canonice.

Fie o asemenea ecuatie

A11(x, y)∂2u

∂x2 + 2A12(x, y)∂2u

∂x∂y+A22(x, y)

∂2u

∂y2

+f

(x, y, u,

∂u

∂x,∂u

∂y

)= 0.

(4.1)

Ecuatia curbelor caracteristice ca linii de nivel constanteste

A11(x, y)

(∂ϕ

∂x

)2

+ 2A12(x, y)∂ϕ

∂x

∂ϕ

∂y+ A22(x, y)

(∂ϕ

∂y

)2

= 0,

(∂ϕ

∂x

)2

+

(∂ϕ

∂y

)2

�= 0,

8

Page 9: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

iar ın diferentiale este

A11(x, y)

(dy

dx

)2

+ 2A12(x, y)dy

dx+A22(x, y) = 0.

Discriminantul care da tipul ecuatiei este

Δ(x, y) = A12(x, y)2 −A11(x, y)A22(x, y).

Daca ambii coeficienti A11(x, y), A22(x, y) sunt nuli ın dome-

niu atunci ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi este de tiphiperbolic si, dupa ımpartire cu 2A12, se scrie

∂2u

∂x∂y+ f ∗(x, y, u,

∂u

∂x,∂u

∂y) = 0

sau cu schimbarea de variabile

ξ = x+ y,

η = x− y,

ecuatia devine:

∂2u

∂ξ∂η+ f ∗∗(ξ, η, u,

∂u

∂ξ,∂u

∂η) = 0.

In cazul general putem presupune A11(x, y) nenul ın dome-niu. Facem schimbarea de variabile

ξ = ξ(x, y),

η = η(x, y)

unde ξ(x, y), η(x, y) sunt functii oarecare cu derivate partiale deordinul 2 continue si cu iacobianul nenul. Atunci

9

Page 10: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

u(x, y) = u(x(ξ, η), y(ξ, η)) = u(ξ, η)

si

ux = uξξx + uηηx

uy = uξξy + uηηy

uxx = uξξ(ξx )2 + 2uξηξxηx + uηη(ηx)

2 + uξξxx + uηηxx

uxy = uξξξxξy + uξη(ξxηy + ξyηx ) + uηηηxηy + uξξxy + uηηxy

uyy = uξξ(ξy)2 + 2uξηξyηy + uηη(ηy)

2 + uξξyy + uηηyy.

Se poate observa ca termenii scrisi ıngrosat din uij se pot obtine

din ınmultirea formala ıntre ui si uj, i, j ∈ {x, y}.Inlocuind acum ın ecuatia (), ea devine

A∗11(ξ, η)

∂2u

∂ξ2 + 2A∗12(ξ, η)

∂2u

∂ξ∂η+ A∗

22(ξ, η)∂2u

∂η2

+f ∗(ξ, η, u,

∂u

∂ξ,∂u

∂η

)= 0.

unde

A∗11 = A11(x, y)

(∂ξ

∂x

)2

+ 2A12(x, y)∂ξ

∂x

∂ξ

∂y+A22(x, y)

(∂ξ

∂y

)2

A∗12=A11(x, y)

∂ξ

∂x

∂η

∂x+A12(x, y)

(∂ξ

∂x

∂η

∂y+∂ξ

∂y

∂η

∂x

)+A22(x, y)

∂ξ

∂y

∂η

∂y

A∗22 = A11(x, y)

(∂η

∂x

)2

+ 2A12(x, y)∂η

∂x

∂η

∂y+ A22(x, y)

(∂η

∂y

)2

.

10

Page 11: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Intre discriminanti are loc relatia

Δ∗(ξ, η) = Δ(x, y)

(D(ξ, η)

D(x, y)

)2

,

adica semnul discriminantului nu depinde de schimbarea de vari-

abile.Deci ecuatiile cu derivate partiale de ordinul doi cvasilineare

pot fi clasificate ın urmatoarele tipuri:

Definitia 4.2. Daca Δ(x, y) > 0 ecuatia se numeste de tiphiperbolic.

Daca Δ(x, y) = 0 ecuatia se numeste de tip parabolic.Daca Δ(x, y) > 0 ecuatia se numeste de tip eliptic.

In ipoteza ca A11(x, y) �= 0, ecuatia caracteristicilor se scrie

y′ =A12(x, y) ±

√Δ(x, y)

A11(x, y).

Daca suntem ıntr-un domeniu de hiperbolicitate Δ(x, y) > 0,acestea reprezinta doua ecuatii diferentiale si daca coeficientii

sunt continui, cele doua ecuatii admit doua integrale prime(orice functie constanta pe solutiile unei ecuatii diferentiale si

neidentic constanta)ξ(x, y) = C1,

η(x, y) = C2

date prin functii cu derivate de ordinul doi continue. Ele satisfacecuatia caracteristicilor si ecuatiile

∂ξ

∂x= −A12(x, y) +

√Δ(x, y)

A11(x, y)

∂ξ

∂y

11

Page 12: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

∂η

∂x= −A12(x, y) −

√Δ(x, y)

A11(x, y)

∂η

∂y

de unde rezulta

D(ξ, η)

D(x, y)=∂ξ

∂x

∂η

∂y− ∂η

∂x

∂ξ

∂y= −2

√Δ(x, y)

A11(x, y)

∂ξ

∂y

∂η

∂y.

Cum derivatele partiale ale ale fiecarei functii ξ(x, y), η(x, y) nu

se pot anula simultan rezulta ca iacobianul este nenul si rezultaca

ξ = ξ(x, y),

η = η(x, y)

este o schimbare de variabile si A∗11(ξ, η) = 0, A∗

22(ξ, η) = 0,

A∗12(ξ, η) �= 0 pentru ca

Δ∗(ξ, η) = A∗12(ξ, η)

2 �= 0.

Dupa ımpartire cu A∗12(ξ, η), ecuatia devine

∂2u

∂ξ∂η+ f ∗(ξ, η, u,

∂u

∂ξ,∂u

∂η) = 0.

Daca facem schimbarea de variabile

ξ′ = ξ + η,

η′ = ξ − η

ecuatia capata forma

∂2 ˜u

∂ξ′2− ∂2 ˜u

∂η′2+ f ∗∗(ξ′, η′, ˜u,

∂ ˜u

∂ξ′,∂ ˜u

∂η′) = 0,

unde˜u(ξ′, η′) = u(ξ, η) = u(x, y).

12

Page 13: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Oricare din aceste forme se numeste forma canonica aecuatiei cu derivate partiale de ordinul doi cvasiliniare

ın doua variabile de tip hiperbolic.Daca o ecuatie cu derivate partiale de ordinul doi este de

tip parabolic Δ(x, y) = 0 atunci avem o singura familie decaracteristici

y′ =A12(x, y)

A11(x, y)=A22(x, y)

A12(x, y).

Cand coeficientii sunt continui avem o singura integrala prima

ξ(x, y) = C data printr-o functie de doua ori derivabila careverifica relatiile

∂ξ

∂x= −A12(x, y)

A11(x, y)

∂ξ

∂y

∂ξ

∂x= −A22(x, y)

A12(x, y)

∂ξ

∂y.

Alegand schimbarea de variabile

ξ = ξ(x, y),

η = η(x, y)

unde functia η(x, y) este supusa numai conditiei

D(ξ, η)

D(x, y)�= 0,

totdeauna posibila, coeficientii noii ecuatii vor fi astfel ıncatA∗

11(ξ, η) = 0. Rezulta si A∗12(ξ, η) = 0 si A∗

22(ξ, η) �= 0. Dupa

ımpartire cu A∗22(ξ, η) ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi

devine∂2u

∂η2 + f ∗(ξ, η, u,∂u

∂ξ,∂u

∂η) = 0,

13

Page 14: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

forma numita forma canonica a ecuatiei cu derivate par-tiale de ordinul doi cvasiliniare ın doua variabile de tip

parabolic.In cazul ecuatiei cu derivate partiale de ordinul doi de tip

eliptic Δ(x, y) < 0, ecuatia caracteristicilor se descompune ındoua ecuatii complex conjugate

y′ =A12(x, y) ± i

√−Δ(x, y)

A11(x, y).

De aceea vom cauta integralele prime tot sub forma complexaconjugata

ϕ(x, y) = ξ(x, y) ± iη(x, y).

Inlocuind ın relatia

∂ϕ

∂x= −A12(x, y) ± i

√−Δ(x, y)

A11(x, y)

∂ϕ

∂y

si separand partile reala si imaginara obtinem

∂ξ

∂x= −A12(x, y)

A11(x, y)

∂ξ

∂y+

√−Δ(x, y)

A11(x, y)

∂η

∂y

∂η

∂x= −A12(x, y)

A11(x, y)

∂η

∂y−√−Δ(x, y)

A11(x, y)

∂ξ

∂y.

Se poate arata ca daca coeficientii ecuatiei cu derivate partiale de

ordinul doi sunt functii analitice, atunci acest sistem are solutiedata de functii analitice, ceea ce ındreptateste ipoteza cu privirela integrala prima ϕ(x, y). Observam ca

D(ξ, η)

D(x, y)=∂ξ

∂x

∂η

∂y− ∂η

∂x

∂ξ

∂y

14

Page 15: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

=

√−Δ(x, y)

A11(x, y)

(∂ξ

∂y

2

+∂η

∂y

2)=

√−Δ(x, y)

A11(x, y)

∣∣∣∣∂ϕ∂y∣∣∣∣2

�= 0.

Deci se poate face schimbarea de variabile

ξ = ξ(x, y),

η = η(x, y).

Daca separam partile reala si imaginara ın ecuatia verificata de

ϕ(x, y) = ξ(x, y)± iη(x, y)

obtinem relatiile A∗11(ξ, η) = A∗

22(ξ, η) �= 0, A∗12(ξ, η) = 0.

Impartind cu A∗11(ξ, η), ecuatia devine

∂2u

∂ξ2 +∂2u

∂η2 + f ∗(ξ, η, u,∂u

∂ξ,∂u

∂η) = 0,

forma numita forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale

de ordinul doi cvasiliniare ın doua variabile de tip elip-tic.

5 Metoda separarii variabilelor

Fourier-Bernoulli

Aceasta metoda se aplica unei clase largi de ecuatii cu derivatepartiale, scalare si vectoriale, de tip eliptic (Laplace, Poisson siHelmholtz), de tip parabolic (ecuatia difuziei) si de tip hiper-

bolic (ecuatia undelor). Ea consta ın folosirea functiilor carac-teristice pentru aducerea ecuatiei la forma canonica, apoi din

solutia generala se deduce solutia particulara cautata prin im-punerea conditiilor initiale.

15

Page 16: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

5.1 Ecuatia coardei vibrante

Reluam ecuatia omogena a coardei vibrante

∂2u

∂t2− a2∂

2u

∂x2 = 0, (x, t) ∈ [0, l]× (0,∞). (5.1)

Este numita de obicei ecuatia omogena a coardei vibrante sauecuatia micilor oscilatii libere ale coardei desi ea are forma omo-

loaga cu ecuatii ce descriu si alte tipuri de oscilatii pentru bare,sisteme electrice, etc. Ea descrie fenomenul de oscilatie al corziiperfect ıntinsa ın jurul pozitiei sale de echilibru ın urmatoarele

conditii:-ın fiecare punct M de abscisa x, la orice moment t, tensiunea

ın coarda are o valoare constanta T0

-coarda este un fir elastic flexibil, omogen (densitatea ρ este

constanta)-oscilatiile sunt numai transversale, adica perpendiculare pe

pozitia de echilibru Ox.Constanta a2 din ecuatia coardei este data de relatia

a2 =T0

ρ.

Integrarea ecuatiei omogene a coardei ınseamna a-i determina

unul din modurile posibile de vibratie descris de functia u(x, t),mod ce va fi bine determinat numai daca i se impun si anumite

conditii la limita

u(0, t) = u(l, t) = 0, (∀)t ∈ [0,∞) (5.2)

si conditii initiale{u(x, 0) = f(x)∂u∂t (x, 0) = g(x)

, f, g ∈ C1[0,l], (5.3)

16

Page 17: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

ceea ce ınseamna ca ın timpul vibratiei realizate prin modul pecare vrem sa-l determinam, vom cunoaste ın fiecare moment t

pozitia punctului de pe coarda de abscisa x. Daca la ınceputulmiscarii, t = 0, este data pozitia fiecarui punct al corzii prin

f(x), precum si distributia vitezelor fiecarui punct al acestuigrafic prin valorile functiei g(x), vitezele fiind perpendiculare pe

Ox.Conditiile la limita arata ca cele doua capete ale coardei sunt

fixe. Aceste conditii pot sa lipseasca daca coarda se considera

infinita, (cand lungimea ei este foarte mare ın comparatie cuelongatiile maxime, de exemplu un fir de telegrafie foarte lung).

Compatibilitatea conditiilor () si () impune ca functiile f sig sa verifice conditiile:{

f(0) = f(l) = 0

g(0) = g(l) = 0.

Definitia 5.1. Metoda separarii variabilelor consta ın aconstrui pentru ecuatia data solutii de forma particulara, si a-

nume de formau(x, t) = X(x)T (t) (5.4)

Solutia ecuatiei de mai sus va fi solutia particulara a ecuatiei() daca si numai daca

X ′′(x)X(x)

=1

a2

T ′′(t)T (t)

(5.5)

pentru x ∈ [0, l], t ∈ [0,∞).Daca fixam pe x la x0, iar t ∈ [0,∞) sau daca t = t0 si

x ∈ [0, l], obtimem ca atat primul cat si al doilea membru raman

constanti, deci putem scrie:

X ′′(x)X(x)

=1

a2

T ′′(t)T (t)

= λ ∈ R (5.6)

17

Page 18: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Din (), obtinem pentru determinarea lui X(x) si T (t) douaecuatii diferentiale ordinare liniare de ordinul doi

X ′′(x) − λX(x) = 0 (5.7)

T ′′(t) − a2λT (t) = 0. (5.8)

Dintre solutiile ecuatiilor (), trebuie sa determinam numai peacelea care satisfac conditiile la limita si conditiile initiale. Avem:

u(0, t) = X(0)T (t) = 0

u(l, t) = X(l)T (t) = 0

pentru orice t ∈ [0,∞). Nu putem lua T (t) = 0, caci am obtinesolutia banala si deci vom avea

X(0) = 0, X(l) = 0. (5.9)

Rezulta ca functia X(x) trebuie sa satisfaca prima ecuatie din

() si ().Am ajuns astfel la urmatoarea problema: se cere sa se gaseasca

toate valorile λ pentru care vom avea solutii nebanale ale ecuatiei

X ′′(x) − λX(x) = 0 (5.10)

cuX(0) = X(l) = 0. (5.11)

Problema formulata astfel se numeste problema lui Sturm-Liouville pentru ecuatia data, valorile lui λ care satisfac aceste

conditii se numesc valori proprii, iar solutiile obtinute se numescfunctii proprii.

Ecuatia () este o ecuatie diferentiala liniara de ordinul doi cu

coeficienti constanti.

18

Page 19: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

Ecuatia caracteristica asociata este

r2 − λ = 0, r1,2 = ±√λ

si solutia depinde de semnul lui λ. Avem trei cazuri:

1. λ > 0. Atunci integrala generala a ecuatiei () este

X(x) = c1e√

λx + c2e−√

λx.

Conditiile la limita ne conduc la

X(0) = c1 + c2 = 0

X(l) = c1e√

λl + c2e−√

λl = 0

Cum e√

λl − e−√

λl �= 0, avem c1 = c2 = 0 si rezulta ca ecuatia ()

cu conditiile () nu admite solutii decat X(x) = 0, deci nu putemconsidera valorile λ > 0.

2. λ = 0. Atunci X(x) = c1 + c2x cu conditiile

X(0) = c1 = 0

X(l) = c1 + c2l = 0

de unde c1 = c2 = 0, deci si pentru λ = 0 obtinem solutia banala

X(x) = 0.3. λ < 0. Ecuatia caracteristica admite radacinile r =

±i√−λ. Notam λ = −k2 si atunci integrala generala a ecuatiei() este

X(x) = c1 cos kx+ c2 sin kx.

Conditiile la limita ne dau

X(0) = c1 = 0

X(l) = c1 cos kl + c2 sin kl = 0

19

Page 20: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

de undec1 = 0, c2 sin kl = 0.

Cum pentru c2 = 0 nu avem decat solutia banala X(x) = 0,

rezulta ca trebuie sa avem

sin kl = 0, kl = nπ

sau

λ = −n2π2

l2, n = 1, 2, . . . .

Deci vom avea solutii nebanale pentru ecuatia () cu conditiile ()numai pentru

λ = −n2π2

l2, n = 1, 2, . . . . (5.12)

Valorile lui λ date de () sunt deci valorile proprii ale problemei

()-(), solutiile proprii fiind date de

Xn = sinnπx

l, (5.13)

Pentru valorile () ale lui λ, va trebui sa determinam solutia T (t)a ecuatiei

T”(t) +(anπ

l

)2T (t) = 0.

Gasim

Tn(t) = An cosanπt

l+Bn sin

anπt

l, (5.14)

unde An si Bn sunt constante arbitrare depinzand de n.Revenind la ecuatia omogena a coardei vibrante, rezulta ca

solutiile de forma () care verifica conditiile la limita () sunt de

forma

un(x, t) =

(An cos

anπt

l+ Bn sin

anπt

l

)sin

nπx

l, (5.15)

20

Page 21: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

n ∈ N. Ramane sa determinam acea solutie care satisface siconditiile initiale. Pentru determinarea unei astfel de solutii

vom folosi metoda denumita ın fizica metoda suprapuneriiefectelor sau metoda suprapunerii solutiilor.

Ecuatia () fiind liniara, daca u1,u2,,...,un, sunt n solutii par-

ticulare ale ecuatiei, atunci sin∑

k=1αkuk este o solutie a ecuatiei.

Sa presupunem ca am gasit un sir de solutii (un)n∈N∗, aleecuatiei () si ca exista un sir de numere (αn)n∈N astfel incatseria

u =

∞∑k=1

αkuk (5.16)

sa fie convergenta si sa verifice ecuatia.

Aceasta operatie se numeste suprapunerea solutiilor. Cumın general sirul (αn)n∈N este arbitrar, uneori este posibil sa ıl

alegem astfel ıncat () sa satisfaca diverse conditii suplimentare,care sa determine complet solutia. Aceste conditii suplimentare

sunt uneori conditii de tip Cauchy, sau chiar conditii mai com-plicate impuse de fizica.

In cazul nostru, am obtinut un sir (un) de solutii care satisfac(0 si (). Orice combinatie liniara de un numar finit de solutii

este tot o solutie a ecuatiei. Daca consideram seria∞∑

k=1αkuk,

trebuie ca acesta serie sa fie derivabila de doua ori ın raport cu

x, respectiv cu t. Vom cauta pentru ecuatia () o solutie de forma

u(x, t) =

∞∑n=1

(An cos

anπt

l+ Bn sin

anπt

l

)sin

nπx

l, (5.17)

care sa verifice condtiile initiale.Expresia () este o serie Fourier ın raport cu x de perioada 2l

21

Page 22: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

si ın raport cu t de perioada2l

a. Din conditiile initiale avem:

∞∑n=1

An sinnπx

l= f(x),

∞∑n=1

anπ

lBn sin

nπx

l= g(x).

Relatiile de mai sus determina ın anumite conditii coeficientii

An, Bn. Intr-adevar, din teoria Fourier stim ca daca functiilef(x) si g(x) sunt continue si derivabile pe portiuni din intervalul(0, l), atunci ele pot fi dezvoltate ın serie Fourier si An, nBn vor

fi coeficientii dezvoltarii ın serie Fourier de functii impare de

perioada 2l ai functiilor f(x) sil

aπg(x)

An =2

l

l∫0

f(x) sinnπx

ldx,

Bn =2

anπ

l∫0

g(x) sinnπx

ldx.

Se poate arata ca seria () cu coeficientii astfel obtinuti este serie

uniform convergenta si verifica atat ecuatia () cat si conditiilesuplimentare () si ().

Ca semnificatie fizica

σn(x) =√A2

n + B2n

∣∣∣sin nπxl

∣∣∣reprezinta amplitudinile armonicilor vibratiilor punctelor corzii

care au abscisa x, iar

ϕn = arccosBn

±√A2n + B2

n

22

Page 23: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

este faza la momentul initial, aceeasi pentru armonica respectivaın toate punctele corzii situate ıntr-o semiperioada.

Tonul fundamental al sunetului produs de vibratia corzii estedat dupa cum se stie de armonica de ordinul ıntai u1(x, t), iar

celelalte armonici superioare contribuie la determinarea timbru-lui sunetului.

5.2 Ecuatia propagarii caldurii

Sa consideram o bara rectilinie, omogena si izotropa, situata peaxa Ox. Notam cu u(x, t) temperatura ıntr-un punct M(x) albarei la momentul t. In ipoteza ca ıntre suprafata barei si mediul

ınconjurator nu exista schimb de caldura (bara este izolata ter-mic), functia u verifica ecuatia

uxx =1

a2ut (5.18)

unde a2 =k

cρ, k - coeficientul de conductibilitate termica, c

caldura specifica, ρ-densitatea liniara.Presupunem bara nemarginita ın ambele sensuri si vom cauta

solutia u : R × [0,∞) care satisface conditia initiala

u(x, 0) = f(x), (∀)x ∈ R

adica este data distributia temperaturilor ın bara la momentult = 0 si se cere distributia la momentul t > 0, arbitrar.

Functia f o presupunem continua pe R, derivabila pe portiuniın orice interval finit I ⊂ R si absolut integrabila pe R.

Sa remarcam ca se pot da si alte probleme referitoare la

propagarea caldurii ıntr-o bara, ın care, pe langa conditia initialapot fi date conditii la limita cand bara este marginita fie ıntr-un

23

Page 24: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

sens, fie ın ambele sensuri, capetele barei fiind mentinute la tem-peratura constanta sau ıntre capetele barei si mediul ınconjurator

exista un schimb de caldura. Toate aceste probleme se trateazaprin metoda separarii veriabilelor ca si ecuatia coardei vi-

brante.Revenind la ecuatia propagarii caldurii cu conditia initiala ()

sa cautam solutia sub forma

u(x, t) = X(x)T (t)

care conduce laX”(x)

X(x)=

1

a2

T ′(t)T (t)

= λ.

Valorile pe care le poate lua λ vor fi impuse de problema fizica.Avem de integrat ecuatiile liniare si omogene

T ′ − λa2T = 0 (5.19)

X” − λX = 0 (5.20)

Prima ecuatie are solutia generala de forma

T (t) = ceλa2t

unde c este o constanta reala arbitrara.Pentru λ > 0, T (t) cu t > 0 poate depasi orice numar pozitiv;

ar rezulta ca, pornind cu o anumita distributie a temperaturiiın bara, cand t creste, temperatura ar putea depasi ın modul

orice valoare pozitiva, fapt care din punct de vedere fizic esteinacceptabil.

Pentru λ = 0, T s-ar reduce la o constanta, adica tempera-

tura ar ramane aceeasi si deci ın fiecare punct al barei nu arexista schimb de caldura ıntre punctele barei, fapt de asemenea

24

Page 25: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

inacceptabil. Prin urmare λ nu poate lua decat valori strictnegative.

Notam λ = −s2, s > 0. Solutia generala a ecuatiei () este

T (t) = ce−s2a2t

iar solutia ecuatiei () va fi de forma

X(x) = c1 cos sx+ c2 sin sx

cu c, c1, c2 constante arbitrare care pot diferi de la o ecuatie la

alta cand s variaza.Notam A(s) = cc1, B(s) = cc2 si avem pentru ecuatia ()

solutii de forma

U(x, t; s) = (A(s) cos sx +B(s) sin sx) e−s2a2t, t ∈ (0,∞),

(5.21)In general nu exista nicio functie din familia () care sa verifice

conditia initiala (), functia f trebuind sa fie o functie sinusoidala.De aceea vom cauta solutia problemei sub forma:

u(x, t) =

∞∫0

U(x, t; s)ds =

∞∫0

(A(s) cos sx +B(s) sin sx) e−s2a2tds

(5.22)analoaga seriilor ın cazul problemelor la limita ın care intervin

valorile proprii si functiile proprii.

In ipoteza ca∂2u

∂x2 si∂u

∂tse pot obtine derivand sub semnul

integral, avem:

∂2u

∂x2 −1

a2

∂u

∂t=

∞∫0

(∂2U

∂x2 − 1

a2

∂U

∂t

)ds

25

Page 26: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

deoarece U verifica ecuatia (), oricare ar fi s ∈ (0,∞).Prin urmare functia u data de () este o solutie a ecuatiei ().

Acesta functie satisface conditia initiala () daca si numaidaca:

∞∫0

(A(s) cos sx+B(s) sin sx) e−s2a2tds = f(x), (∀)x ∈ R.

De la integrala Fourier, ın ipoteza ca f satisface conditiile enun-

tate anterior, se stie ca:

f(x) =1

π

∞∫0

ds

∞∫−∞

f(ξ) cos s(x− ξ)dξ (5.23)

Dezvoltand

f(x)=1

π

∞∫0

⎛⎝cos sx

∞∫−∞

f(ξ) cos sξdξ+sin sx

∞∫−∞

f(ξ) sin sξdξ

⎞⎠ds

si comparand cu egalitatea precedenta, se observa ca putem sa-

tisface conditia initiala luand

A(s) =1

π

∞∫−∞

f(ξ) cos sξdξ

B(s) =1

π

∞∫−∞

f(ξ) sin sξdξ

Inlocuind ın () avem

u(x, t) =1

π

∞∫0

e−s2a2tds

∞∫−∞

f(ξ) cos s(x− ξ)dξ

26

Page 27: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

sau, schimband ordinea de integrare

u(x, t) =1

π

∞∫−∞

f(ξ)dξ

∞∫0

e−s2a2t cos s(x− ξ)ds (5.24)

Aceasta functie satisface evident conditia initiala.Se mai poate arata ca () verifica ().

Folosind formula lui Poisson∞∫

0

e−ax2

cos bxdx =1

2

√π

ae−

b2

4a (5.25)

() se poate scrie sub forma

u(x, t) =1

2a√πt

∞∫−∞

f(ξ)e−(x−ξ)2

4a2t dξ, (∀)x ∈ R, t ∈ [0,∞).

(5.26)Se demonstreaza ca () este unica solutie a lui () ın conditiile

initiale corespunzatoare.

6 Exemple

Sa revenim acum la exemplele din paragraful () cu cateva con-

sideratii fizice care au dus la obtinerea ecuatiilor cu derivatepartiale.

6.1 Ecuatia transferului de caldura

Din punct de vedere microscopic, caldura este rezultatul miscariitermice dezordonate a particulelor materiale. La nivel macro-

scopic, gradul de ıncalzire al unui corp este determinat de tem-peratura punctelor sale. Intre energia miscarii termice a unui

27

Page 28: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

corp care ocupa domeniul D din spatiu raportat la un sistemde coordonate rectangular Oxyz, sau, cum se mai spune, can-

titatea de caldura Q(D) acumulata de acel corp si temperaturapunctelor sale T (x, y, z, t) este o legatura simpla bine determi-

nata.Vom considera ca transferul de caldura de la o portiune la alta

portiune a corpului se realizeaza numai prin transferul de ener-gie de la o particula la alta particula, neglijand transferul prinradiatie, prin procese chimice, etc. Daca consideram o suprafata

S ın interiorul corpului, energia termica a particulelor situate deo parte si de alta a suprafetei S se modifica ın timp fie datorita

ciocnirilor particulelor ıntre ele, fie datorita trecerii unor parti-cule dintr-o parte ın alta.

Sa presupunem ca ın interiorul corpului sunt distribuite con-tinuu surse de caldura. Campul vectorial al fluxului de caldura

ıntr-un corp este evident legat de temperatura punctelor sale.Caldura, arata experienta, se transfera de la partile cu temper-atura mai ridicata spre cele cu temperatura mai joasa.

Daca temperatura exterioara Te si intensitatea i a surselorinterioare nu depind de timp, este de asteptat ca dupa un anu-

mit timp temperatura ın punctele corpului nu se mai modificaın timp, adica devine, cum se spune, stationara. In acest caz

problema transferului stationar de caldura revine la rezolvareaecuatiei lui Poisson

ΔT (x, y, z) = − 1

a2ρci(x, y, z)

cu una din conditiile la frontiera. Se subıntelege ca valoareainitiala a temperaturii nu mai conteaza.

Daca corpul care ocupa domeniul D este o bara cilindricacu generatoarele paralele cu axa Ox, dimensiunile unei sectiuni

28

Page 29: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

transversale fiind mici ın comparatie cu lungimea barei, dacapresupunem ca prin suprafata laterala nu are loc transfer de

caldura, ca intensitatea surselor depinde numai de abscisa x asectiunii transversale i(x, t), ca temperatura initiala depinde nu-

mai de abscisa sectiunii T0(x), se poate presupune si ca ın toatepunctele unei sectiuni transversale temperatura este aceeasi,

T (x, t). In acest caz se obtine ecuatia unidimensionala a trans-ferului de caldura

∂T

∂t= a2∂

2T

∂x2 +1

ρci.

Aceasta trebuie rezolvata tinand cont de conditia initialaT (x, 0) = T0(x) si de conditiile la capete ın cazul cand bara

este finita 0 ≤ x ≤ l. Aceste conditii la capete se deduc usor dinconditiile cazului general. Cazul stationar revine la rezolvareaecuatiei

T ′′(x) = − 1

a2ρci(x)

cu conditii la capetele barei.

Revenind la ecuatia omogena a transferului de caldura caremodeleaza cazul ın care ıntre suprafata barei si mediul ınconju-

rator nu exista schimb de caldura, adica bara este izolata termic:

∂T

∂t= a2∂

2T

∂x2 .

Presupunem bara nemarginita ın ambele sensuri si vom cauta

solutia T : R × [0,∞) care satisface conditia initiala

T (x, 0) = f(x), (∀)x ∈ R,

adica este data distributia temperaturilor ın bara la momentulinitial si se cere distributia la un moment t arbitrar.

29

Page 30: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

6.2 Ecuatia undelor sonore

O perturbatie oarecare, cum ar fi sunetul produs de o persoana,se propaga ın aer sub forma undelor sonore. Daca ıntr-un capatal unui tub cu gaz se misca un piston, perturbatia produsa de

acesta se propaga de-a lungul tubului. Ne propunem sa stabilimecuatiile care guverneaza un asemenea fenomen.

Presupunem ca ın starea de echilibru la momentul 0, aerul(gazul) are o densitate ρ0 constanta ın ıntreaga masa.

Experienta arata ca miscarea nu este izoterma, ci adiabatica:deplasarile sunt mici, dar mult mai mari decat drumul liber mij-

lociu parcurs de moleculele de gaz ın miscarea termica, asa caın timpul miscarii nu are loc un schimb de caldura. Fortelecare actioneaza asupra particulelor la momentul t sunt datorate

presiunii din partea particulelor exterioare (neglijam fortele ex-terioare cum ar fi de exemplu greutatea gazului).

In fenomenul studiat, abaterile densitatii si presiunii, poten-tialul miscarii si componentele vectorului deplasare sau viteza

satisfac o aceeasi ecuatie de forma

∂2u

∂t2− a2Δu = 0,

unde constanta a =

√γp0

ρ0, unde p0 este valoarea presiunii la

echilibru, ρ0 este valoarea densitatii la echilibru, γ este o con-stanta care pentru aer are valoarea γ= 1.4, a are evident dimen-

siunea unei viteze. Ea se numeste viteza sunetului. Ecuatiade mai sus se numeste ecuatia undelor sonore. Daca nu amfi neglijat fortele exterioare, ın dreapta ecuatiei ar fi aparut un

termen legat de densitatea �f . O ecuatie asemanatoare se obtinesi ın cazul undelor electromagnetice, din acest motiv ecuatia este

30

Page 31: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

numita pur si simplu ecuatia undelor. Pentru aer, unde γ=1.4, p0 = 1atm = 1.01×105N/m2, ρ0 = 1.29kg/m3 gasim pentru

viteza sunetului valoarea a ∼= 332m/s. Newton, presupunandmiscarea izoterma obtinuse valoarea a ∼= 280m/s.

Cum miscarea unui punct material este determinata de cu-noasterea pozitiei este de asteptat ca din cunoasterea valorilor

initiale sa putem determina valorile lui u la orice moment. La felın ce priveste abaterea presiunii sau potentialul. Am consideratca miscarea are loc ın ıntreg spatiul.

In cazul unui tub de sectiune S dispus dupa axa Ox toatemarimile considerate mai sus vor fi functii numai de abscisa x

a unei sectiuni si de timp si vor verifica ecuatii de ordinul doilineare de forma

∂2u

∂t2− a2∂

2u

∂x2 = 0.

La aceasta ecuatie trebuie atasate conditii initiale{u(x, 0) = u0(x),∂u

∂t(x, 0) = v0(x).

In cazul unui tub de sectiune S dispus dupa axa Ox ıntre

x = 0 si x = l la conditiile initiale de mai sus trebuie adaugateconditii care sa precizeze comportarea la capete. Aceste conditii

se numesc conditii la limita. Daca de exemplu, capetele tubu-lui sunt ınchise atunci trebuie verificate conditii de forma{

u(0, t) = u(l, t) = 0,v(0, t) = v(l, t) = 0.

Daca capetele tubului sunt deschise, atunci trebuie verificate

31

Page 32: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

conditii de forma ⎧⎪⎨⎪⎩

∂u

∂x(0, t) =

∂u

∂x(l, t) = 0,

∂v

∂x(0, t) =

∂v

∂x(l, t) = 0.

In relatiile de mai sus, v este componenta vitezei.

6.3 Ecuatia oscilatiilor transversale ale unei corzi

Prin coarda se ıntelege un mediu continuu unidimensional, o-mogen, elastic, perfect flexibil. Unidimensional ınseamna fap-

tul ca lungimea corzii este mult mai mare ın comparatie cu di-mensiunile sectiunii sale. Omogen ınseamna faptul ca vom pre-

supune ca peste tot sectiunea corzii este aceeasi si ca densitateacorzii-masa unitatii de volum-este o constanta ρ. Perfect flexibilınseamna faptul ca daca luam un punct M pe coarda actiunea

partii din dreapta punctului M asupra partii din stanga punctu-lui M poate fi reprezentata numai printr-o forta (vom arata ca

aceasta trebuie sa fie dirijata dupa tangenta la coarda ın punctulM), deci coarda nu opune nici o rezistenta la ıncovoieri. Elastic

ınseamna ca acea forta este dupa legea lui Hooke proportionalacu alungirea relativa a corzii ın punctul M . Vom presupune

ca ın pozitia de echilibru coarda este dispusa dupa axa Ox sica ea este tensionata, adica portiunea din dreapta punctului Mde abscisa x actioneaza asupra portiunii din stanga punctului

M cu o forta T0σ�i , �i fiind versorul axei Ox, T0 o constanta.Vom studia numai oscilatiile transversale ale corzii, adica vom

presupune ca punctul M care ın pozitia de echilibru avea vec-torul de pozitie x�i , la momentul t ın timpul oscilatiilor va

avea vectorul de pozitie x�i + �u(x, t) unde �u(x, t) este un vec-tor perpendicular pe Ox. Vom presupune ca oscilatiile sunt ın

32

Page 33: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

asa fel ıncat ın timpul oscilatiilor alungirea relativa este nula sideci marimea fortei cu care portiunea din dreapta punctului M

actioneaza asupra portiunii din stanga nu depinde de timp, cicel mult de abscisa. Sa notam cu �F (x, t) forta cu care portiunea

din dreapta abscisei x actioneaza asupra portiunii din stangaabscisei x. Conform principiului actiunii si reactiunii, portiunea

din stanga abscisei x va actiona asupra portiunii din dreapta cuforta −�F (x, t). La momentul t ın oscilatie punctul M va avea

viteza∂�u

∂t(x, t) si acceleratia

∂2�u

∂t2(x, t). Pentru a gasi ecuatiile de

miscare vom aplica teoremele fundamentale ale mecanicii pentru

o portiune oarecare de coarda cuprinsa ıntre abscisele x1 < x2.Forta �F (x, t) este dirijata dupa tangenta si presupunand ca forta

exterioara este si ea transversala si T0 tensiunea care era la echili-bru. Rezulta ca avem verificata relatia

∂2�u

∂t2(x, t) = a2∂

2�u

∂x2(x, t) + �f(x, t),

unde a2 =T0

ρ.

Notand cu u(x, t) si f(x, t) componentele corespunzatoare lui

�u(x, t) respectiv �f(x, t) pe una din directiile transversale avempentru fiecare din ele asa numita ecuatie a oscilatiilor corzii

∂2u

∂t2(x, t) = a2∂

2u

∂x2(x, t) + f(x, t),

Marimea introdusa a are dimensiunea unei viteze.

Ca sa putem cunoaste oricare componenta u(x, t) trebuie sastim valorile initiale {

u(x, 0) = u0(x),∂u

∂t(x, 0) = v0(x)

33

Page 34: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

ale pozitiei si vitezei initiale. Cand coarda este fixata la capeteavem conditiile la capete{

u(0, t) = 0,u(l, t) = 0.

Cand capetele corzii se misca dupa anumite legi avem conditiila capete de forma {

u(0, t) = μ1(t),u(l, t) = μ2(t).

6.4 Ecuatia oscilatiilor transversale ale membranei

Prin membrana se ıntelege un mediu continuu bidimensional,

omogen, elastic, perfect flexibil. Prin bidimensional se ıntelegefaptul ca membrana are de fapt forma unei suprafete cu grosimeafoarte mica. Omogen ınseamna faptul ca vom presupune ca

peste tot grosimea membranei este aceeasi si ca densitatea su-perficiala a membranei-masa unitatii de arie-este o constanta

ρ. Perfect flexibil ınseamna faptul ca daca luam un punct Mpe membrana si ın acest punct consideram o sectiune curbilinie,

actiunea partii din dreapta punctuluiM asupra partii din stangapunctului M poate fi reprezentata numai printr-o forta diri-

jata dupa normala la sectiune ın punctul M si situata ın planultangent la membrana ın punctul M , deci membrana nu opunenicio rezistenta la ıncovoieri si la compresiuni. Elastic ınseamna

ca acea forta este dupa legea lui Hooke proportionala cu alun-girea relativa a sectiunii ın punctul M . Vom presupune ca ın

pozitia de echilibru membrana este dispusa dupa planul Oxysi ca ea este tensionata uniform, adica daca luam un punct M

pe membrana si ın acest punct consideram o sectiune curbiliniede lungime ds, portiunea din dreapta punctului M actioneaza

34

Page 35: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

asupra portiunii din stanga punctului M cu o forta de marimeT0ds, T0 o constanta, dirijata dupa normala la sectiune. Cu o

precizie satisfacatoare membranele de cauciuc reprezinta mode-lul unor asemenea membrane.

Vom presupune ca asupra membranei actioneaza o forta nor-mala la planul de echilibru si vom studia numai oscilatiile trans-

versale ale membranei. Vom presupune de asemenea ca vibratiilemembranei sunt ın asa fel ıncat se pot neglija marimile de or-dinul doi.

Ecuatia oscilatiilor transversale ale membranei este

∂2u

∂t2= a2Δu+ p(x, y, t),

unde am notat a2 =T0

ρ, T0=constant fiind marimea initiala a

tensiunii, a avand dimensiunea unei viteze.Daca notam cu D domeniul ocupat de proiectia membranei

pe planul Oxy, problema determinarii vibratiilor membraneirevine la determinarea functiei u(x, y, t) care ın domeniul D

verifica ecuatia de mai sus. Trebuie sa ne mai dam pozitiainitiala

u(x, y, 0) = u0(x, y), (x, y) ∈ D

si viteza initiala

∂u

∂t

∣∣∣∣t=0

= v0(x, y), (x, y) ∈ D.

Daca pe frontiera domeniului D membrana este fixata, atunci

vom avea si conditia la limita

u(x, y, t)|(x,y)∈∂D = 0.

35

Page 36: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

6.5 Ecuatia oscilatiilor longitudinale ale unei bare

Studiem acum oscilatiile longitudinale ale unei bare elasice omo-gene dispusa dupa segmentul (0, l) al axei reale. Punctelesectiunii de abscisa x vor suferi deplasari de marime u(x, t) de-a

lungul barei.Dupa legea lui Hooke, portiunea de bara din dreapta sectiunii

de abscisa x va actiona asupra portiunii din stanga sectiunii

de abscisa x cu o forta egala cu ES∂u

∂x(x, t) dirijata dupa Ox,

E fiind modulul lui Young corespunzator materialului barei, Sfiind aria sectiunii barei. Pentru a fi ın conditiile de liniaritate

cerute de legea lui Hooke vom presupune ca∂u

∂x(x, t) este asa

de mic ıncat putem neglija patratul sau si produsele ın careapare el ımpreuna cu alte derivate. In aceste conditii sectiunea

S este practic constanta. Daca notam cu ρ0 densitatea ın stareaneperturbata ıntr-o sectiune oarecare, cu ρ(x, t) densitatea ın

sectiunea de abscisa x la momentul t si cu f(x, t) marimea forteiexterioare dirijata dupa Ox care actioneaza asupra unitatii de

masa initiala a barei, rezulta

∂2u

∂t2(x, t) =

E

ρ0

∂2u

∂x2(x, t) + f(x, t),

sau notand a2 =E

ρ0

∂2u

∂t2(x, t) = a2∂

2u

∂x2(x, t) + f(x, t).

Constanta a introdusa are dimensiunea unei viteze.

Cum∂u

∂x(x, t) =

ρ0 − ρ(x, t)

ρ0,

36

Page 37: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

obtinem ca densitatea verifica o ecuatie de aceeasi forma:

∂2ρ

∂t2(x, t) = a2∂

∂x2(x, t)− ρ0∂f

∂x(x, t).

Functia u(x, t) trebuie determinata cand cunoastem valorileinitiale {

u(x, 0) = u0(x),∂u

∂t(x, 0) = v0(x).

si anumite relatii la capete. Daca extremitatea stanga x = 0

este fixata atunciu(0, t) = 0.

Daca extremitatea stanga se misca dupa o anumita lege atunci

u(0, t) = μ1(t).

Daca extremitatea dreapta x = l este libera si nu exista nicioforta exterioara atunci tensiunea ın aceasta sectiune este nula si

deci avem

−ES ∂u∂x

(l, t) = 0.

Daca asupra capatului x = l actioneaza o forta F (t) atunci

−ES ∂u∂x

(l, t) = F (t).

Daca extremitatea dreapta x = l este legata elastic la un sistem

mobil atunci

−ES ∂u∂x

(l, t) = −k(u(l, t) − θ(t)),

k fiind coeficientul de elasticitate, iar θ(t) dand miscarea sis-

temului.

37

Page 38: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

7 EXERCITII

1. Sa se reduca la forma canonica urmatoarele ecuatii si sa segaseasca solutia lor generala:

a.) x2uxx − y2uyy = 0.

R. uξη − 1

2uη = 0, ξ = xy, η =

y

x; u = ϕ(xy) +

√xy ψ

(yx

).

b.) x2uxx + 2xyuxy + y2uyy = 0.

R. uηη = 0, ξ =y

x, η = y; u(x, y) = ϕ

(yx

)+ yψ

(yx

).

c.) uxx − 2 sinxuxy − cos2 xuyy − cosxuy = 0.R. uξη = 0, ξ = x+ y − cosx, η = x− y + cosx;

u(x, y) = ϕ(x+ y − cosx) + ψ(x− y + cosx).

2. Sa se gaseasca solutia ecuatiei

(a− x)uxx1

2− ux − uyy = 0, 0 < x < a,

cu conditiile {u(x, 0) = f(x)∂u∂y

(x, 0) = g(x).

R. u =f(ξ) + f(η)

2+

1

2

∫ξη

g(z)√a− z

dz,

unde ξ = x−√a− x− 1

4y2, η = x+

√a− x− 1

4y2.

3. Sa se reduca la forma canonica ecuatiile:a.) uxx − 2 cosxuxy − (3 + sin2 x)uyy − yuy = 0.

R. uξη +η − ξ

32(uξ − uη) = 0,

ξ = 2x+ sinx+ y, η = 2x− sin x− y.

38

Page 39: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

b.) uxx − 2xuxy + x2uyy − 2uy = 0.

R. uηη − uξ = 0, ξ =x2

2+ y, η = x.

c.) (1 + x2)uxx + (1 + y2)uyy + xux + yuy = 0.

R. uξξ + uηη = 0, ξ = ln(x+√

1 + x2), η = ln(y +√

1 + y2).d.) yuxx + xuyy = 0.R. In cadranele II si IV forma canonica este

uξη +1

6(ξ − η)(−uξ +uη)+

1

6(ξ + η)(uξ +uη) = 0, cu schimbarea

ξ =2

3(−x)3/2 +

2

3y3/2, η = −2

3(−x)3/2 +

2

3y3/2 ın cadranul II si

respectiv ξ = −2

3x3/2 +

2

3(−y)3/2, η =

2

3x3/2 +

2

3(−y)3/2.

In cadranele I si III se obtine forma canonica

uξξ + uηη +1

2|x|−3/2 uη +

1

2|y|−3/2 uξ = 0, cu schimbarea

ξ =2

3|y|3/2, η =

2

3|x|3/2.

e.) 2 sin y uxy + uyy = 0, (x, y) ∈ (0,∞) × (0, π)

R. uξη +ξ − η

4 − (ξ − η)2 · uξ = 0, ξ = +2 cos y, η = x

4. Folosind metoda separarii variabilelor, ca ın §5.1, determinati

solutia ecuatiei∂u

∂t= 4

∂2u

∂x2 care satisface conditiile:

u(x, 0) = 3 sin 2x, ∀x ∈ [0, π]

u(0, t) = u(π, t) = 0, ∀ t ≥ 0.

R. Se obtine mai ıntai ca u(x, t) =∑n≥1

an sinnx · e−4n2t, apoi,

punand t = 0, din∑n≥1

an sinnx = 3 sin 2x rezulta a2 = 3, an = 0,

39

Page 40: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

∀n ∈ N \ {0, 2}, deci u(x, t) = 3 sin 2x · e−16t

5. Determinati functia u ∈ C2([0, π

2 ] × [0,∞))

care verifica:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂2u

∂t2= 9

∂2u

∂x2 , ∀ (x, t) ∈ [0, π2 ] × [0,∞)

u(x, 0) = cos2 x, ∀x ∈ [0, π2 ]

∂u

∂t(x, 0) = cos 2x, ∀x ∈ [0, π

2 ]

∂u

∂x(0, t) =

∂u

∂x(π

2 , t) = 0, ∀ t ≥ 0.

R. Se obtine mai ıntai ca

u(x, t) =∑n≥0

(cn cos 6nt+ dn sin 6nt) cos 2nx (∗),

apoi, punand t = 0, din∑n≥0

cn cos 2nx = cos2 x =1

2− 1

2· cos 2x

rezulta c0 = 12, c1 = −1

2 , si cn = 0 ∀n ∈ N \ {0, 1}. Pentru

a determina dn, se deriveaza relatia (∗) ın raport cu t, apoi se

pune t = 0. Se obtine∑n≥0

6ndn cos 2nx = cos 2x, de unde d1 = 16

si dn = 0, ∀n ≥ 2.

Se obtine u(x, t) = 12 + cos 2x(−1

2 · cos 6t+ 16 · sin 6t).

6. Integrati ecuatia uxx − 14 utt = 0 cu conditiile⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

u(x, 0) =

{x, x ∈ [0, 1

2

]1 − x, x ∈ (1

2 , 1]

∂u

∂t(x, 0) = 0

∂u

∂x(0, t) =

∂u

∂x(1, t) = 0.

40

Page 41: Capitolul 2 ECUAT¸II CU DERIVATE PART¸IALE DE ORDINUL … · Studiul ecuat¸iilor cu derivate part¸iale a fost impul- sionat ¸si de teoria clasic˘a a calculului variat¸ional,

R. Folosind metoda separarii variabilelor se obtine solutia

u(x, t) =∑n≥1

(An cos 2nπt+Bn sin 2nπt) sinnπx, unde

An =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

4

n2π2 , n = 4k + 1

0, n = 4k + 2

− 4

n2π2 , n = 4k + 3

0, n = 4k + 4

, k ∈ N, iar Bn = 0, ∀n ∈ N∗.

41