Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

20
DISCIPLINA DISCIPLINA DE BIOFIZICĂ DE BIOFIZICĂ DEPARTAMENTUL III DEPARTAMENTUL III ŞTIIN TIINŢE FUNC E FUNCŢIONALE IONALE DEPARTAMENTUL III DEPARTAMENTUL III ŞTIIN TIINŢE FUNC E FUNCŢIONALE IONALE 1

Transcript of Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

Page 1: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

DISCIPLINADISCIPLINA DE BIOFIZICĂDE BIOFIZICĂ

DEPARTAMENTUL III DEPARTAMENTUL III ŞŞTIINTIINŢŢE FUNCE FUNCŢŢIONALEIONALEDEPARTAMENTUL III DEPARTAMENTUL III ŞŞTIINTIINŢŢE FUNCE FUNCŢŢIONALEIONALE

1

Page 2: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

DISCIPLINA DEDISCIPLINA DE BIOFIZICBIOFIZICĂĂ

2

Page 3: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

CCOLECTIVUL DISCIPLINEIOLECTIVUL DISCIPLINEICCOLECTIVUL DISCIPLINEIOLECTIVUL DISCIPLINEI

CoordonatorCoordonator disciplinădisciplinăProf. dr. Prof. dr. Adrian Adrian NeaguNeagu (BF003)(BF003)

Cadre didactice:Cadre didactice:ConfConf.. drdr.. Monica Monica NeaguNeagu (BF004)(BF004)Ş.l.Ş.l. dr. dr. OanaOana MunteanuMunteanu (BF005)(BF005)Lector dr. Lector dr. IulianaIuliana CreCreţţescuescu (BF002)(BF002)Lector dr. Lector dr. IulianaIuliana CreCreţţescuescu (BF002)(BF002)Lector dr. Lector dr. EleonoraEleonora PredaPreda (BF002)(BF002)

3

Page 4: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

Dotarea disciplineiDotarea disciplineiDotarea disciplineiDotarea disciplineiDouă săli de laborator :Două săli de laborator :

l l ))l l 11 (( ))Sala Sala 11 ((parterparter))(BF001)(BF001)

4

Page 5: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

Sala Sala 22 ((etajetaj IIII)) Dotarea disciplineiDotarea disciplineiSala Sala 22 ((etajetaj IIII))(BF205)(BF205)

Dotarea disciplineiDotarea disciplinei

5

Page 6: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

Activitatea de laboratorActivitatea de laboratorct tat a a oratorct tat a a orator

oo OrganizareaOrganizarea lucrărilorlucrărilor practicepracticeoo PrelucrareaPrelucrarea datelordatelor experimentaleexperimentaleoo PrelucrareaPrelucrarea datelordatelor experimentaleexperimentaleoo 4 4 săptămânisăptămâni lucrărilucrări pepe echipeechipepp pp ppoo Test Test şişi lucrarelucrare demonstrativădemonstrativă !!oo 4 4 săptămânisăptămâni lucrărilucrări pepe echipeechipeoo 4 4 săptămânisăptămâni lucrărilucrări pepe echipeechipeoo Test Test şişi lucrarelucrare demonstrativădemonstrativă !!oo RezolvăriRezolvări de de problemeprobleme !!

RecapitulăriRecapitulări ((şişi recuperărirecuperări))oo RecapitulăriRecapitulări ((şişi recuperărirecuperări))oo ExamenExamen practicpractic ((probaproba practicăpractică))

6pp ((pp pp ))

Page 7: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

www.umft.ro

Studenţi

Noutăţi

Metodologia de examinare a studenţilor de la UMF ”Victor Babeş” Timişoara

”Prezenţa la examen este Prezenţa la examen este condiţionată de participarea

studenţilor la minim 70% dintreţcursuri şi minim 85% dintre

lucrările practice.”7

p

Page 8: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

ExamenExamen practicpracticpp“Examenul practic precede examenul teoretic,

t bli t i i li i t i ”este obligatoriu şi eliminatoriu.”

Proba practică Proba scrisă (teste grilă)

0,5 0,4 0,1NP PP PS AL= ⋅ + ⋅ + ⋅NP = notă examen practic;PP = nota obţinută la proba practică;PP = nota obţinută la proba practică;PS = nota obţinută la proba scrisă;AL t ti it t d l b tAL = nota pe activitatea de laborator.

8Condiţia de promovare a examenului practic: 5≥PP

Page 9: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

BibliografieBibliografieBibliografieBibliografie

Monica Monica NeaguNeagu, , OanaOana MunteanuMunteanu, , IosifIosif I. Nagy, Adrian I. Nagy, Adrian NeaguNeagugg gygy ggLucrăriLucrări Practice de Practice de BiofizicăBiofizicăEdituraEditura EurobitEurobit, , TimişoaraTimişoara, 2013;, 2013;

G IG I MihalaşMihalaş MonicaMonica NeaguNeagu AA NeaguNeaguG. I. G. I. MihalaşMihalaş, Monica , Monica NeaguNeagu, A. , A. NeaguNeagu, , Curs de Curs de BiofizicăBiofizicăEdituraEditura EurobitEurobit, , TimişoaraTimişoara, 2008;, 2008;

9

Page 10: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

Desfăşurarea lucrărilor practiceDesfăşurarea lucrărilor practiceD sfăşurar a ucrăr or pract cD sfăşurar a ucrăr or pract c

NoţiuniNoţiuni teoreticeteoreticeImportanţaImportanţa medicalămedicalăDescriereaDescrierea aparatuluiaparatuluiDescriereaDescrierea aparatuluiaparatuluiModulModul de de lucrulucruTesteTeste de de verificareverificare a a cunoştinţelorcunoştinţelor

FişaFişa de de laboratorlaboratorrezumatrezumat redactatredactat înainteaînaintea oreiorei de de laboratorlaborator !!!!predarepredare la la sfârşitulsfârşitul oreiorei !!!!

10predarepredare la la sfârşitulsfârşitul oreiorei !!!!

Page 11: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

RegulamentRegulament de de laboratorlaboratorgu am ntgu am nt a oratora orator

Halat

Telefoane mobile deconectate

Halat

Telefoane mobile deconectate

Calculator

Creion, riglă

Tabelele şi graficele în creion

Maxim 2 absenţe11

Maxim 2 absenţecare trebuiesc recuperate ! ! !

Page 12: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

ExamenExamen scrisscrisExamenExamen scrisscris50 teste grilă50 teste grilă

Durata: 60 min.

0,5 0,4 0,1N NS NP A= ⋅ + ⋅ + ⋅NS = nota pentru examenul scris;

0,5 0,4 0,1N NS NP A+ +NS nota pentru examenul scris;NP = nota pentru examenul practic;A = nota pentru activitatea din timpul semestruluiA = nota pentru activitatea din timpul semestrului.

SeminarSeminar PrezenţăPrezenţă12

Page 13: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

BIOFIZICA BIOFIZICA –– caracter interdisciplinarcaracter interdisciplinar

ŞŞTIINTIINŢŢE EXACTE:E EXACTE:

BIOFIZICA BIOFIZICA caracter interdisciplinarcaracter interdisciplinar

ŞŞTIINTIINŢŢE EXACTE:E EXACTE:

MATEMATICMATEMATICĂĂMATEMATICMATEMATICĂĂ

CHIMIE CHIMIE –– FIZICFIZICĂĂ

INFORMATICINFORMATICĂĂ

ŞŞTIINTIINŢŢEE BIOLOGICE:BIOLOGICE:

FIZIOLOGIEFIZIOLOGIE

BIOCHIMIEBIOCHIMIEBIOCHIMIEBIOCHIMIE

GENETICGENETICĂĂ

13DISCIPLINE MEDICALEDISCIPLINE MEDICALE

Page 14: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

OBIECTIVEOBIECTIVEO E VEO E VE

CURSCURS

explicarea mecanismelor intime ale proceselor biologice explicarea mecanismelor intime ale proceselor biologice bazată pe utilizarea tehnicilor fizicebazată pe utilizarea tehnicilor fizice

LABORATOR LABORATOR

-- aprofundareaaprofundarea noţiunilornoţiunilor teoreticeteoretice prezentateprezentate lala curscurs;;-- formareaformarea deprinderilordeprinderilor dede utilizareutilizare aa aparaturiiaparaturii dindin-- formareaformarea deprinderilordeprinderilor dede utilizareutilizare aa aparaturiiaparaturii dindinlaboratorlaborator înîn vedereavederea unorunor măsurătorimăsurători câtcât maimai preciseprecise;;

ii lt t llt t l i t li t l bb-- exprimareaexprimarea rezultatelorrezultatelor experimentaleexperimentale pepe bazabazateorieiteoriei erorilorerorilor dede măsuraremăsurare şişi prinprin reprezentareareprezentareagraficăgrafică aa datelordatelor

14graficăgrafică aa datelordatelor

Page 15: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

moodle umft romoodle.umft.ro

Facultatea de Medicină

MG Anul IMG Anul I

fBiofizică

Logare ca vizitatorg

P l b* *2002 17Parola: cb*mg*2002

Page 16: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

MetodologieMetodologie notarenotare –– variantavarianta 22

Întrebări cu un singur răspuns corect:

gg

g p

A B C D EXRăspuns corect:

A B C D EA B C D ERăspuns student: Răspuns student: A B C D EX X

A B C D EX

Răspuns student: 1 punctRăspuns student: 0 puncte

X XX18

Page 17: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

MetodologieMetodologie notarenotare –– variantavarianta 22gg

Întrebări cu mai multe (2-4) răspunsuri corecte:Întrebări cu mai multe (2 4) răspunsuri corecte:

A B C D EX XRăspuns corect:

A B C D EA B C D EA B C D EX XA B C D E

X X XRăspuns student: 1 punctRăspuns student: 0 puncteRăspuns student: 0 5 puncte X XX X X1 punct0 puncte0.5 puncte

19

Page 18: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

APLICAAPLICAŢŢIIII

calcul de concentraţie molară

ŢŢ

calcul de concentraţie molară

calcul de pH la soluţii de acizi şi baze taricalcul de pH la soluţii de acizi şi baze tari

calculul presiunii osmotice a soluţiei

precizarea tipului soluţiei (moleculară,coloidală sau suspensie)

precizarea semnului sarcinii electrice a

coloidală sau suspensie)

precizarea semnului sarcinii electrice aunei proteine având pHi dat, dizolvateî l i d H 20într-o soluţie de pH cunoscut

Page 19: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

calcul de pH la sisteme tampon (formulaHenderson – Hasselbalch))

calculul potenţialului Nernst de echilibrupentru o specie ionică permeantă

l l l l l i d ă t b icalculul volumului de apă ce trebuieadăugat în soluţie pentru a modificaţpH-ul cu 1 unitate

precizarea formei ionice predominante aunui acid slab dizolvat într-o soluţie cuţpH cunoscut

21

Page 20: Bf Curs Introductiv a E 1314 Slides

BAFTĂBAFTĂBAFTĂBAFTĂ

22