Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

download Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

of 14

Transcript of Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  1/14

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  2/14

  Activitatea de producţie şi comercializare este

  evidenţiată printr-un sistem de indicatori carecuprinde: cifra de afaceri; producţia marfă fabricată; producţia vândută şi încasată; producţia exerciţiului; valoarea adăugată; valoarea nou creată.

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  3/14

  (Qaf  ) este indicatorul valoric ce evidenţiazăsuma totală a veniturilor din activitatea comercială într-o

  perioadă determinată de timp. Cea mai mare parte din nivelulsău este dat de producţia marfă vândută (Qv) care estedenumită şi cifra de afaceri din activitatea de bază a uneisocietăţi comerciale şi care reflectă vânzările din activitatea debaza a unei societăţi comerciale.

  Qm) reprezintă producţia obţinutădestinată livrării. Ea cuprinde:

  - valoarea produselor finite şi semifabricatelor destinatevânzării(Qf);

  - valoarea lucrărilor executate către terţi(Le) - valoarea serviciilor prestate (Sp)

  Qm=Qf+Le+Sp

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  4/14

  (Qex) este indicatorul ce dimensionează întreaga activitate cu caracter util a unui agent economic. Este

  denumită şi producţie globală sau produs global şi cuprindevaloarea producţiei vândute (Qv), modificarea stocurilor deproduse finite şi semifabricate la sfârşit de perioadă faţă de începutul perioadei analizate (∆Qm=Qmf   – Qmi  ), modificareastocului de producţie neterminată la sfârşitul perioadei faţă de începutul perioadei (∆QN-QNf-QNi), valoarea imobilizărilorcorporale şi necorporale realizate în regie proprie (Li):

  Qe = Qy + ∆Qm + ∆ON + Li 

  sau Qe = Qm + ∆QN + Li 

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  5/14

  (Q ad  ) se calculează ca diferenţă întreproducţia exerciţiului şi consumurile intermediare (C in ), acestea

  din urmă fiind date de costurile materiale în sens restrâns, adicăcosturile cu munca trecută din care se scade amortizareaanuală. Aceste costuri se referă la consumul valoric de materiiprime şi materiale de bază şi auxiliare, combustibil, energie,apă, abur, valoarea lucrărilor şi serviciilor prestate de terţi etc.

  Qad =Qe-Qin

  (Q and  ) este alt indicator ce oglindeştelatura calitativă a activităţii de producţie şi comercializare,

  exprimând valoarea nou creată într-o perioadă determinată detimp.

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  6/14

   În analiza cifrei de afaceri se pot utiliza următoarele modeledeterministe:

  1. Qaf = Vb + Va + Vs  în care: Vb reprezintă veniturile din activitatea de bază; Va-venituri din activităţi auxiliare;

  Vs- venituri din prestări de servicii. Pentru urmărirea veniturilor din activitatea de bază, denumite şi

  cifra de afaceri din activitatea de bază, se poate folosi următorulmodel:

  unde: q reprezintă producţia vândută pe sortimente de produse; p- preţul de valorificare pe unitatea de produs, denumit şi preţ

  de facturare fără TVA.

  ∑=

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  7/14

  Primul model determinist pune în evidenţă elementelestructurale ale cifrei de afaceri, iar aportul acestora la creştereasau reducerea absolută a cifrei de afaceri este dată demodificarea lor faţă de baza de comparaţie.

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  8/14

  2.

   În care: Qm reprezintă producţia marfă fabricată; g - ponderea producţiei vândute în producţia marfa

  fabricată;3.

  unde:

  N reprezintă numărul mediu de personal; Waf productivitatea anuală a muncii calculată pe baza cifrei

  de afaceri.

  ⋅=

  ⋅=

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  9/14

  Modelul trei determinist explică acţiunea directă a consumuluide muncă şi a eficienţei muncii asupra cifrei de afaceri.

  001   )(    Waf   N  N  N 

  ⋅−=∆

  inf 

   )(  011   Waf  Waf   N Waf  

  −=∆

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  10/14

  4.

  unde:

  Af reprezintă activele fixe;

  g  p - ponderea activelor fixe productive în total active fixe;

  E fp - eficienţa activelor fixe productive calculată prin raportareaproducţiei fabricate (Qm) la valoarea activelor fixe productive (Afp).

  100

   g  Efp ⋅⋅

  ⋅=

  =

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  11/14

  Ultimul model utilizat în analiza cifrei de afaceri face legătura întreactivele fixe de care dispune un agent economic, compoziţia

  tehnologică a acestora, eficienţa utilizării activelor fixe productive şiponderea producţiei vândută în producţia fabricată, pe de o parte, şicifra de afaceri pe de altă parte.

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  12/14

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  13/14

  Qad- valoarea adăugată Qex – producţia exerciţiului; Qadi- valoarea adăugată obţinută pe subunităţi componente

  sau tipuri de activităţi; g – ponderea costurilor intermediare în producţia exerciţiului.

  Primul model determinist pune în evidenţă influenţa producţieiexerciţiului şi a consumurilor intermediare cunoscute sub numele decosturi cu materii prime şi materiale de bază şi auxiliare, combustibil,energie, apă etc asupra valorii adăugate.

  Cel de-al doilea model permite localizarea acţiunii factorilor, Qadireprezentând valoarea adăugată obţinută într-o anumită subunitatecomponentă a unui agent economic (secţie, fabrică, etc.)

  Modelul trei pune în evidenţă influenţa producţiei exerciţiului şi aeficienţei consumurilor intermediare asupra valorii adăugate.

 • 8/18/2019 Analiza Activitatii de Productie Si Comercializare

  14/14

   )100(  )(  00x 

   Qex    g  Qex    −⋅−=∆

   )(  10x x 

   gm    g  g    −⋅=∆