Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

69
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Transcript of Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Page 1: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri

forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de

ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează

reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin

seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante:

- butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri;

- explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale;

B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Page 2: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

2

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi

de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi

al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau

controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie;

d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea;

e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat;

f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone.

C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe;

D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă;

E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează:

a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe;

b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul;

Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică;

Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută;

F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret;

G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10;

H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2;

I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură

regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3;

Page 3: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

3

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării;

K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de

familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5.

L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară

pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri;

M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări

servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de

reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn;

N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în

Uniunea Europeană;

O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă;

P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază;

Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază;

R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare.

S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie;

T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar;

U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;

Page 4: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

4

W. Autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la

nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi; X. Scop forestier - orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri,

aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare; Y. Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului

forestier. Z. Furnizor - orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al

importului de material forestier de reproducere. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone

sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ.

Art. 4. – Nu intră în noţiunea de scop forestier, aşa cum este ea definită la art.3 lit.X, următoarele activităţi care au ca rezultat:

a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport; b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor; c) producerea de pomi de Crăciun; d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. Art. 5. - (1) Nu intră în noţiunea de utilizare, aşa cum a fost definită ea la art. 3 lit. Y,

materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantaţii forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier naţional .

(2) Prin excepţie de la alin. (1) materialul forestier de reproducere, folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional, subvenţionat parţial sau total din fonduri publice, intră în noţiunea de utilizare. Art. 6. – Autoritatea, în conformitate cu legislaţia naţională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere.

Art. 7. - Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei

legi, la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii, iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. 6, de către conducătorul acestora.

Art. 8. - Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din

material de bază aprobat. Art. 9. - Pentru utilizarea în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie

însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. Art. 10. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt

folosite pentru scopuri neforestiere.

Page 5: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

5

CAPITOLUL II

Material de bază aprobat

Art. 11. - (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază, numai de către autoritate.

(2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face:

a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată; b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau

locală; c) de către personalul desemnat conform art. 7 din prezenta lege, în cazul pădurilor proprietate

privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală, dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. (3) Părinţii de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare.

Art. 12. - Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze, în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării, la intervale de

minimum 5 ani, materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat", "Calificat" şi "Testat";

b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete;

c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condiţiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie.

d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar, inspecţii periodice la materialul de bază aprobat;

e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a), b), c) şi d) nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.

Art. 13. - Dacă materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) şi c) constă în organisme modificate genetic, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător.

Art. 14. - (1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:

a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată", "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat";

b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat";

c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "Testat".

Page 6: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

6

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:

a) testare, cercetare ştiinţifică, activitate de selecţie sau conservare genetică; b) altele decât scop forestier.

Art. 15. - Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat

conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

CAPITOLUL III

Regiunile de provenienţă

Art. 16. - Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază, din România, din

care se obţin materiale forestiere de reproducere; b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin

materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”, pentru speciile de interes din România;

c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.

Art. 17. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau, ca informaţii despre arboret, la fiecare reamenajare.

(2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut.

(3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali, se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

CAPITOLUL IV

Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază

Art. 18. - Catalogul naţional al materialelor de bază, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă, cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

Art. 19. - Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază, dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5; b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Art. 20. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere,

prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp.

(2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerinţe. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime, pe eticheta lotului

materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse".

Page 7: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

7

Art. 21. - (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de provenienţă, din care se obţine

material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", b) toate unităţile-sursă, pentru categoriile "Calificat" şi "Testat", cu informaţiile din Catalogul

naţional al materialelor de bază. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează, la cerere, Comisiei Europene şi

statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 22.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii.

CAPITOLUL V

Producerea materialelor forestiere de reproducere

Art. 23. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare.

(2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.

(3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate.

Art. 24. - (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi în standardele naţionale armonizate.

(2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

CAPITOLUL VI

Certificatul de identitate

Art. 25. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare, se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea.

Art. 26. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite, fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie:

a) alb – pentru primul loc de destinaţie, respectiv: unitatea de prelucrare, uscătoria de seminţe şi altele asemenea;

b) roz - pentru autoritate; c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate; d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure, după caz.

Art. 27. - (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material

forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia, prin schiţe după caz, tăbliţe indicatoare, etichete.

(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează, pentru

fiecare lot, în registrul de evidenţă propriu, datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de

Page 8: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

8

bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat", obţinut din material de bază conform art.12 lit.c), în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu".

(4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

(5) În situaţia obţinerii de loturi divizate, producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia.

Art. 28. - (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat", obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material.

(2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou.

Art. 29. - Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere, documentată prin eliberarea unui certificat de identitate, constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. 11.

CAPITOLUL VII

Separarea, amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere

Art. 30. – (1) Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă

de material, din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", situate într-o singură regiune de provenienţă. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. Pentru amestecul obţinut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeaşi categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie, sau pentru categoria sursă identificată, în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material;

b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută";

c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiţi de producţie. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie.

(2) Când amestecul se face conform prevederilor alin.(1) lit. a) şi b), numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă.

Art. 31. – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi

observat, iar sigiliul devine inutilizabil.

Art. 32. – Pentru seminţele amestecate, se va elibera un nou certificat de identitate, care identifică componentele amestecului.

Page 9: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

9

CAPITOLUL VIII

Comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Art. 33. - Pentru păstrarea identităţii, producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi.

Art. 34. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însoţit de:

a) eticheta producătorului; b) certificat emis de producător, în care sunt menţionate elementele minime de identificare

pentru lot, prevăzute în anexa nr. 9; c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor; d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate, numai în cazul

seminţelor; e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. (1), lit. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere, verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”, roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.

Art. 35. - Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi.

Art. 36. - Materialul forestier de reproducere trebuie, să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară, după caz.

Art. 37. - Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe, părţi de plante şi puieţi din

speciile incluse în anexa nr. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.7.

CAPITOLUL IX

Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere

Art. 38. - (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.

(2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi.

(3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însoţire vor fi incluse, în mod obligatoriu, menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.

Art. 39. - Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)- Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional.

Art. 40. - Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.

Page 10: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

10

CAPITOLUL X

Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere

Art. 41. - (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor, furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic.

(2) Producătorii, furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.

(3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 42. - Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de

reproducere are efect negativ asupra pădurii, sănătăţii oamenilor sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea şi utilizarea acestuia, să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă.

CAPITOLUL XI

Verificarea producerii, comercializării, importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere

Art. 43.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în

vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.

Art. 44. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.

CAPITOLUL XII

Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere

Art. 45. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice, respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN, se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă, descriere şi identificare specifice, pentru fiecare resursă genetică.

(2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere, întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Catalogul prevăzut la alin. (1), se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

Page 11: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

11

CAPITOLUL XIII

Sancţiuni

Art. 46. - Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art. 47. - Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 48. - Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului, prin schiţe după caz, tăbliţe indicatoare, etichete, pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 49. - Necompletarea de către producător, la momentul constituirii lotului, a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, în condiţiile art. 27 alin. (3) şi ale art. 27 alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art. 50. - Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere, obţinute în condiţiile art.28 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Art. 51. - Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Art. 52. - Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau art. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 53. - Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Art. 54. - Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei.

Art. 55. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate.

(2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Art. 56. - Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a

pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Page 12: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

12

Art. 57. - Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Art. 58. - Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)- Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. 59. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. Art. 60. - Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. 61. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.

Art. 62. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

Art. 63. – Modificarea anexelor la prezenta lege, în cazuri justificate, se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 64. – Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul etichetei lotului/lotului divizat; c) modelul buletinului de analiză a seminţelor; d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere; e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru

speciile de interes forestier din România. Art. 65. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani, se poate aproba materialul

de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi, dacă, din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 5, se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege, atunci când testele sunt terminate.

Page 13: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

13

Art. 66. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii

prevederilor prezentei legi.

Art. 67. – Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. Art. 68. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului

nr.11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.161/2004, cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind

comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. JO. L 11 din 15 ianuarie 2000.

Page 14: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

14

Anexa nr. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI

FORESTIERE ÎN ROMÂNIA

Nr. crt.

Denumire botanică Denumire populară

1 Abies alba Mill. Brad 2 Acer platanoides L. Paltin de câmp 3 Acer pseudoplatanus L. Paltin de munte 4 Alnus glutinosa Gaertn. Anin negru 5 Alnus incana Moench. Anin alb 6 Betula pendula Roth. Mesteacăn 7 Betula pubescens Ehrh. Mesteacăn pufos 8 Carpinus betulus L. Carpen 9 Castanea sativa Mill. Castan comestibil 10 Fagus sylvatica L. Fag 11 Fraxinus excelsior L. Frasin comun 12 Fraxinus angustifolia Vahl. Frasin de luncă 13 Juglans nigra L. Nuc negru 14 Larix decidua Mill. Larice european 15 Larix x eurolepis Henry Larice eurolepis 16 Larix kaempheri Carr. Larice japonez 17 Picea abies Karst. Molid 18 Picea sitchensis Carr. Molid de Sitka 19 Pinus cembra L. Zâmbru 20 Pinus nigra Arnold Pin negru 21 Pinus nigra var.banatica Pin negru de Banat 22 Pinus sylvestris L. Pin silvestru 23 Populus spp. şi hibrizii artificiali între aceste specii Plopi 24 Prunus avium L. Cires păsăresc 25 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco Duglas 26 Quercus cerris L. Cer 27 Quercus frainetto Ten. Gârniţă 28 Quercus pedunculiflora K. Koch. Stejar brumăriu 29 Quercus petraea Liebl. Gorun 30 Quercus pubescens Willd. Stejar pufos 31 Quercus robur L. Stejar pedunculat 32 Quercus rubra L. Stejar roşu 33 Quercus suber L. Stejar de plută 34 Robinia pseudacacia L. Salcâm 35 Tilia cordata Mill. Tei pucios 36 Tilia platyphyllos Scop. Tei cu frunza mare 37 Tilia tomentosa Moench Tei argintiu

Page 15: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

15

Anexa nr. 2

CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor

forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată"

1. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă.

2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră.

3. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. 4. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se

face, prin sondaj, de către autoritate. 5. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie

folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic, în zone poluate şi altele asemenea, controlul prevăzut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere, care se foloseşte în aceste scopuri. 6. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea, precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere.

Page 16: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

16

Anexa nr. 3

CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii

materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat"

1. Materialul de bază este un arboret. 2. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie, din materialul

forestier de reproducere obţinut din acesta, viitorul arboret. 3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. 4. Se admit, în aceeaşi regiune de provenienţă, şi arboreturi neautohtone/neindigene, cu caracteristici

fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se menţionează originea, dacă este cunoscută. 5. Izolarea faţă de surse de polen străine. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o

distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie, cu caracteristici inferioare; b) alte arboreturi, formate din specii înrudite, susceptibile la hibridare. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine, formate din aceeaşi

specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită, este necesar ca pe o fâşie exterioară, care urmăreşte

conturul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.

În cazul speciilor forestiere entomofile, lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine).

6. Numărul de arbori din arboret. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistenţa optimă este, pentru foioase, 0,6, iar pentru răşinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha.

7. Vârsta. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc.

8. Omogenitatea. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. Determinările se fac pe bază statistică. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi, după caz.

9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă.

10. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.

11. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice

analoage; b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii

materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. Se îndeplineşte prin:

- asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă, la foioase;

- trunchiuri cilindrice, elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală, număr mic de ramuri în verticil, subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫, la răşinoase;

c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate;

d) alte scopuri. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi, în funcţie de acesta, se acordă prioritate altor criterii, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Page 17: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

17

Anexa nr. 4

CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor

forestiere de reproducere din categoria "Calificat"

1. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestec de clone.

A. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv

corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate;

b) toate schimbările referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare şi de încrucişare, componentele, izolarea, locul de instalare, precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;

c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice, acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 3;

d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate, criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora, lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană, fertilizări, combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual;

e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut.

B. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile, o atenţie deosebită fiind acordată

cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 3, sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare;

b) obiectivul, planul de încrucişare şi sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;

c) identitatea, numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate;

d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut.

C. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate; b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare

suficient de lungă sau stabilită prin teste; c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor

remarcabile, o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr.3;

d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. D. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. C lit. a), b), c) şi d); b) identitatea, numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum şi metoda

de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate.

Page 18: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

18

Anexa nr. 5

CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor

forestiere de reproducere din categoria "Testat"

1. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. 3 sau 4. 2. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite, instalate, conduse şi

rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. 3. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie

comparate cu unul sau, de preferat, mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. 4. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor

specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării, creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. În plus, alte caractere, considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus, vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.

5. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor, mai ales situaţia

geografică, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioară, instalarea, lucrările silvice efectuate, precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate.

6. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate,

plantate şi tratate identic, atât cât permite tipul de material utilizat; b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de

constituenţi, pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. 7. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan

internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat; b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie

accesibile; c) trebuie să se menţioneze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea

materialului, precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă, comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul;

d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare, atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază.

8. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora.

9. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 1-8:

a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje, părinţi de familii, clone şi amestecuri de clone;

b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: - identitatea, originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi; - planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat

în testele de evaluare; c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele:

Page 19: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

19

- valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri, dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere;

- superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat;

d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate; e) pentru interpretarea rezultatelor: - estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu

arboretul de referinţă, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor; - trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este

inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. 10. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară

îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele

de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea; b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată, care sunt supuse testelor, trebuie: - să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători; este admisă polenizarea

artificială; - să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative; c) performanţele martorilor utilizaţi în teste, în scopul comparării, trebuie, pe cât posibil, să fie

cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Martorii reprezintă în principal materiale care, la începutul testului, au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Martorii provin, pe cât posibil, din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate;

d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori;

e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. În caz de necesitate şi bine justificat, martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate;

f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste, care să acopere diferite condiţii de mediu;

g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă, în raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important;

h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată.

Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. 11. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată.

Dovada superiorităţii, bazată pe testele timpurii, trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.

12. Teste precoce, efectuate în pepinieră, în seră sau în laborator, sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală, dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. 10.

Page 20: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

20

Anexa nr. 6

ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de

materialul de bază aprobat din care provin

Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei Materialul de bază din care

provine materialul forestier de reproducere

Sursă

identificată/galben

Selecţionat/verde

Calificat/roz

Testat/albastru

Sursă de seminţe

Arboret Plantaj Părinţi de familii

Clone Amestec de clone

* umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut

Page 21: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

21

Anexa nr. 7

CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe, părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. 1 pentru comercializare

1. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating

nivelul minim de puritate a speciei de 99%. 2. Pot fi admise, fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1, loturile de seminţe

rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, incluse în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali.

3. Părţile de plante şi hibrizii artificiali, Populus sp, nu pot fi comercializate, dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: - sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani; - au mai puţin de 2 muguri bine formaţi; - sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători; - au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire; b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt - lungime minimă: 20cm - diametru minim la vârf: - Clasa CE1 8mm - Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: - lemnul are mai mult de 3 ani; - au mai puţin de 5 muguri bine formaţi; - sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători; - au vătămări, altele decât tăierile iniţiale; - au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire; - au tulpini multiple; - au curburi excesive ale tulpinii; d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt:

Clasă Diametru minim (mm) la o lungime medie

Înălţime minimă (m)

Regiuni nonmediteraneene N1 6 1,5 N2 15 3,00 Regiuni mediteraneene S1 25 3,00 S2 30 4,00

4. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali, incluse în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea şi calitatea fiziologică.

5. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.

6. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice; b) lipsa mugurelui terminal; c) tulpini multiple; d) sistemul radicelar deformat; e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate

dăunătorilor specifici; f) formă asimetrică. 7. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.

Page 22: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Anexa nr. 8/A

Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE

(certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact)

ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ............ Ţara: România Certificat: RO ........ /Nr. ……/An……

1. Denumirea botanică/populară………………………..

2. Natura materialului forestier de reproducere: - seminţe - părţi de plantă - puieţi

3.Categoria materialului forestier de reproducere: - sursă identificată - selecţionat - testat

4. Tipul de material de bază: - sursă de seminţe - arboret

5. Scopul: ……………………………………………. 6. Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. 7. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint, după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….. 10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. Anul recoltării, pentru seminţe:……………………12. Cantitatea: ………………….. 13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….. 14. Vârsta puieţilor (din pepinieră):…………………………. 15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….Numărul de cicluri de propagare:………………. 16. Alte informaţii utile:……………………………

22

17.Numele şi adresa producătorului:

Numele şi adresa autorităţii împuternicite

Ştampila autorităţii împuternicite Data:

Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura

Page 23: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Anexa nr. 8/B

Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din

PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact)

ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ………….. Ţara: România Certificat: RO……. /Nr. ………/An…

1. a) Denumirea botanică/populară………………………..

b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)…………………

23

5. Scopul: ………………………………………… 6. Codul de identificare din Catalogul Naţional: …………………………………………………….. 7. Autohton / Indigen ; Non-autohton / Non-indigen ; Necunoscut 8. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 11. Anul recoltării pentru seminţe:………………12. Cantitatea:………………….. 13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….. 14. Vârsta puieţilor (din pepinieră)…..….

16. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materia

…………………………………………………………………………… lul de bază:

… 17. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?:Da Nu M

etoda de propagare: ……………….Numărul de cicluri de propagare:……………….

2

0. Alte informaţii utile:……………………………

21.Numele şi adresa producătorului:

Numele şi adresa autorităţii împuternicite

Ştampila autorităţii împuternicite Data:

Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura

10.Seminţe obţinute din: - polenizare liberă - polenizare suplimentară - polenizare controlată

15. Numărul componentelor parentale: Familii:............................ Clone:.............................

18. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: - Sistemul de încrucişare:........................... - Procentul de participare a familiilor componente:...............

2. Tipul materialului forestier de reproducere: - seminţe - părţi de plante - loturi de puieţi

3.Categoria materialului forestier de reproducere: - calificat - testat

4. Tipul de material de bază: - plantaj - părinţi de familii

19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?:Da Nu Metoda de propagare: ……………….Numărul de cicluri de propagare:……………….

Page 24: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Anexa nr. 8/C

Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din

CLONE / AMESTEC DE CLONE

(certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……..…………

Ţara: România Certificat: RO…................... /Nr. ………/An…....

1. a) Denumirea botanică/populară………………………..

b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….

5. Scopul: ……………………………………………….. 6. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………. 7. autohton non-autohton necunoscut

indigen non-indigen 8. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene, dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 12. Cantitatea:………………….. 13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….. 14. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………. 15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?:Da Nu 16. Alte informaţii utile:……………………………

2. Natura materialului forestier de reproducere: - părţi de plantă - puieţi

3.Categoria materialului de reproducere: - calificat - testat

4. Tipul de material de bază: - clone - amestec de clone

17.Numele şi adresa producătorului:

15. Pentru amestecuri de clone: Numărul de clone din amestec: ...... Procentul de participare a clonelor componente: ..............

11. a) Metoda de propagare:.......................... c) Numărul de cicluri de propagare.........

24

Numele şi adresa autorităţii împuternicite

Ştampila autorităţii împuternicite Data:

Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura

Page 25: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

25

Anexa nr. 9

DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA)

1. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. Denumirea botanică/populară 3. Categoria de material forestier de reproducere 4. Scopul*: a) forestier; b) alte scopuri. 5. Tipul materialului de bază 6. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii

de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. Regiunea de provenienţă - pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă

identificată" 8. După caz, când originea materialului este autohtonă sau indigenă, neautohtonă sau

neindigenă ori necunoscută 9. În cazul loturilor de seminţe, anul fructificaţiei 10. Vârsta şi tipul lotului de puieţi, pentru puieţi sau butaşi, atunci când sunt tăiaţi,

transplantaţi sau containerizaţi 11. Dacă este modificat genetic.

_______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit.

Page 26: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

26

Anexa nr. 10

CRITERII

de delimitare a regiunilor de provenienţă

1. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 1.

2. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".

3. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai

mare de 2 grade; b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească

500 m; c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care

separă expoziţii generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului. 4. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie

multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C; b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din

diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm; c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din

diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. 5. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul

staţional pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior); b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu

caracteristici extreme (sărături, lăcovişte, gleizate/pseudogleizate etc.); c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu

trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. 6. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică, rezultată prin aplicarea

criteriilor menţionate la pct. 1-5.

Page 27: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

27

Anexa nr. 11

VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere

- Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării

prevederilor prezentei legi, de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă

A. Material de reproducere din categoria sursă identificată

- Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori

B. Material de reproducere din categoria selecţionat

a. Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de - 20 arbori pentru speciile: Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus

nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur. - 10 arbori pentru celelalte specii b. Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte. c. Cantitatea minimă a probei pe arbore: - Abies alba, Picea abies.......................................................................................... 1 con - Larix decidua, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii .................3 conuri - Alnus glutinosa, Alnus incana..........................................................................5 conuleţe - Quercus petraea, Q. Robur, Q. Rubra, Q. Cerris............................................10 seminţe - Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus

angustifolia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Robinia pseudacacia, Tilia cordata, Tilia platyphillos....................................................................................................... 20 seminţe

C. Material de reproducere din categoriile calificat şi testat - pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat.

Page 28: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

TABEL DE CONCORDANŢĂ

Legislaţie comunitară Legislaţie naţională Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie

1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. JO. L 11 din 15 ianuarie 2000.

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare

Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea

materialelor forestiere de reproducere

Diferenţe Observaţii

Art./Al. Prevederi Art./Al. Prevederi 1 2 3 4 5 6 1 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate

comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii.

1 Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.

- -

2 În înţelesul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări:

3 În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

- -

2. (a) Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora, care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi, şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1;

3 A Material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr.1.

- -

2. (b) Prin material de reproducere se înţelege, după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri, infructescenţe, fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină, de

3Aa,b,c Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută - seminţe,

conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate

- -

Page 29: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

2

frunze şi de rădăcină, culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare, muguri, marcote, rădăcini, altoi, butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe, din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală;

producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi,

frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în

micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinute

din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale;

2. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită

suprafaţă de la care se recoltează seminţele; (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori, care

posedă suficientă omogenitate în compoziţie; (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii

selectate, care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente, abundente şi uşor de cules;

(iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască, cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi);

(v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã, de exemplu prin butaşi, micropropagare, altoi, marcote sau divizări;

(vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite;

3B

material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativã, respectiv prin butãşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse

-

Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.

Page 30: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone.

2.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care, în mod normal, s-a regenerat continu prin regenerare naturală. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate; (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe, a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă.

3C

3D

arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă;

- -

2.(e) Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe , originea este locul unde cresc arborii. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută.

3E origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate

-

-

3

Page 31: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută;

Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.

2.(f) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret 3F provenienţa - locul în care se găseşte un arboret;

- -

2.(g)

2.(h)

Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie, regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare, luând în considerare limitele de altitudine, acolo unde este cazul.

Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută, prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.

3G

3L

regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante, b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor, c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri.

- -

2.(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare, oferirea spre vânzare, vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii.

3M

Comercializarea materialului forestier de reproducere : - stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; - vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; - comerţul între state membre; - orice cedare, sau transfer, în scopul

- -

4

Page 32: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată - furnizarea de material de reproducere în sistem lohn

2.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere.

3Z Furnizor - orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere

- -

3N

3O

3P

3Q

3R

3S

3T

3U

importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă. listă naţională a materialului de bază - rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă - sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; certificare - confirmarea, de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru

-

Termeni definiţi în art.3 literele N, O, P, Q, R, T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar.

5

Page 33: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

6

2k

Organism oficial: (i) o autoritate, înfiinţată sau desemnată de către statul membru, sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere;

(ii) orice autoritate publică înfiinţată: - fie la nivel naţional, - fie la nivel regional, sub controlul autorităţilor naţionale, în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv.

3V

3W

3X

3Y

3Z’

4

5

comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6 ,sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi; scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri, aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare; utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier, aşa cum este ea definită la art. 3, lit. X, următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport; b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor; c) producerea de pomi de Crăciun; d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare, aşa cum a fost definită ea la art. 3 lit.Y, materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantaţii forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier

Termeni definiţi în art.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar.

În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. 3 lit.Y.

Page 34: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

7

naţional . (2) Prin excepţie de la alin. (1) materialul forestier de reproducere, folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional, subvenţionat parţial sau total din fonduri publice, intră în noţiunea de utilizare.

Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar.

2k

Organismele menţionate anterior pot, în conformitate cu legislaţia lor naţională, să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care, în temeiul statutului său recunoscut oficial, este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice, cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate.

În plus, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2), poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism, cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate.

Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre.

6

7

Autoritatea, în conformitate cu legislaţia naţională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care, în temeiul statutului său recunoscut oficial, este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi, la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii, iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. 6, de către conducătorul acestora.

- -

Page 35: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

43

Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.

2.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază, care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe, sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II;

(ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază, care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă, ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III;

(iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri clonale, ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual, şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea;

(iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri clonale. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V.

3H

3I

3J

3K

“sursă-identificată” - material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2; “selecţionat” - material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3; „calificat” - material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; „testat” - material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative, sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5.

-

-

3.1 Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

63 Modificarea anexelor la prezenta lege, justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice, se face prin hotărâre a Guvernului.

8

Page 36: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

3.2. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă, statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu.

2 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: - puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; - materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice, conservării genelor;

- -

3.3. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. În astfel de cazuri, materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. În absenţa unor dispoziţii de acest fel, în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere, cât şi material care este menit altor scopuri, acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”.

9

10

Pentru utilizarea în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere.

- -

3.4. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe.

Nu e cazul

4.1 Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează.

8

Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat.

- -

4.2. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale, dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II,III,IV sau V la prezenta directivă, după caz,; (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare.

11 (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază, numai de către autoritate. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată;

- -

9

Page 37: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală; c) de către personalul desemnat conform art. 7 din prezenta lege, în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală, dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. (3) Părinţii de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare.

4.3. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite; (b) după aprobare, materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate, calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante.

12

Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze, în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat", "Calificat" şi "Testat"; d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar, inspecţii periodice la materialul de bază aprobat.

- -

4.4. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3), pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine, care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de

12 b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la

- -

10

Page 38: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

eroziunea genetică, statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II, III, IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3).

realizarea noilor arborete; c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condiţiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a, b, c şi d nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză.

4.5. Statele membre pot autoriza, pentru o perioadă de maximum 10 ani, pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor, material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde, din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V, se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă, atunci când testele sunt terminate.

65 Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani, se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi, dacă, din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 5, se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege, atunci când testele sunt terminate.

- -

5.1. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC, astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător.

13 Dacă materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) şi c) constă în organisme modificate genetic, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător.

- -

5.2. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra

42 Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra

- -

11

Page 39: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

12

mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC; (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse, printr-o propunere a Comisiei, în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament, materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive, după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC; (c) articolele 11 - 18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b); (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

pădurii, sănătăţii oamenilor sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea şi utilizarea acestuia, să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă.

6.1. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) - (d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”, „selectată”, „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II, III, IV şi respectiv V; (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”, „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II, III, IV şi, respectiv, V; (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”, „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte

14(1)

Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat, nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr.1, nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”, „Selecţionat”, „Calificat” sau „Testat”, b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”, „Calificat” sau „Testat”, c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria “Testat”.

- -

Page 40: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

cerinţele din cadrul anexelor III, IV şi respectiv V. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe; (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I, şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic, nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V.

6.2. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI.

15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

- -

6.3. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare, iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

35

37

23

Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe, părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.7. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate.

- -

13

Page 41: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

6.4. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC, sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. Cu toate acestea, aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive.

- -

6.5. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), statele membre pot autoriza pe teritoriul lor, comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări, scopuri ştiinţifice, muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere.

14(2)

Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare, cercetare ştiinţifică, activitate de selecţie sau conservare genetică; b) altele decât scop forestier.

- -

6.6. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

Nu e cazul - -

6.7. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1), statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

Nu e cazul - -

6.8. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică.

20

- -

7. Statele membre pot impune, pe teritoriul lor, cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere, în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII.

(1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere, prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerinţe. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din

14

Page 42: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse".

8. Statele membre pot să restrângă, pe teritoriile lor, autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”.

Nu este cazul

9.1. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”, statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective.

16

- -

9.2. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre.

Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază, din România, din care se obţin materiale forestiere de reproducere; b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”, pentru speciile de interes din România; c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.

- -

10.1. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare, inclusiv referinţa unică de înregistrare, sunt înregistrate în registrul naţional.

18

19

22

Catalogul naţional al materialelor de bază, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă, cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază, dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5; b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii.

- -

15

Page 43: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

16

10.2. Un rezumat al registrului naţional, sub forma unei liste naţionale, este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”, se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică; (b) categoria; (c) scopul; (d) tipul de material de bază; (e) registru de referinţe sau, acolo unde este adecvat, rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă; (f) locaţia: un nume scurt, dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente:

(i) pentru categoria „sursă identificată”, regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale; (ii) pentru categoria „selectat”, regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale, (iii) pentru categoria „calificat”, poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază; (iv) pentru categoria „testat”, poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază;

(g) altitudinea sau limitele altitudinale; (h) întindere: mărimea sursei (surselor), a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor); (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen, neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen, originea este menţionată în cazul în care este cunoscută; (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”, trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. (k)

21

(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de provenienţă, din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", b) toate unităţile-sursă, pentru categoriile "Calificat" şi "Testat", cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează, la cerere, Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.

- -

Page 44: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

10.3 Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

Nu este cazul - -

11.1. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru, Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”.

Nu e cazul - -

11.2. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării, precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8, 17 sau 20.

Nu e cazul - -

12.1. După recoltare, organismele oficiale eliberează, pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat, un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII.

25

26

29

(1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. 8. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare, se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite, fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie, respectiv: unitatea de prelucrare, uscătoria de seminţe şi altele asemenea; b) roz - pentru autoritate; c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate; d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure, după caz. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere, documentată prin eliberarea unui certificat de identitate, constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. 11.

- -

17

Page 45: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

12.2. În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), se emite un nou certificat de identitate.

28

(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat", obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou.

- -

12.3. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a), (b), (c) sau (e), statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul.

30

32

(2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. 1 lit. a) şi b), numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. Pentru seminţele amestecate, se va elibera un nou certificat de identitate, care identifică componentele amestecului.

- -

13.1. Materialul de reproducere trebuie, pe perioada tuturor stadiilor de producţie, să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal; (b) numele speciei; (c) categoria; (d) scopul; (e) tipul materialului de bază; (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă; (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau, dacă este cazul, orice alt material de reproducere; (h) dacă este cazul, indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă, neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută); (i) în cazul seminţelor, anul coacerii; (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă

27 (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia, prin schiţe, după caz tăbliţe indicatoare, etichete. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează, pentru fiecare lot, în registrul de evidenţă propriu, datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat", obţinut din material de bază conform art.12 lit.c), în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (4) Modelul registrului de evidenţă

- -

18

Page 46: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

sau butaşi, dacă este retezat, repicat sau containerizat; (k) dacă este modificat genetic.

prevăzut la alin.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate, producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia.

13.2. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c), statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”, „calificat”, sau „testat”. În acest caz, materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare.

- -

13.3. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1), statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă, amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”; (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”, că noul lot combinat va fi certificat ca ; „material de reproducere provenit din surse de seminţe”; (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută, că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”; (d) când are loc în conformitate cu literele (a), (b) sau (c), că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1), litera (f); (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere; (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată, atunci când amestecul

30(1) Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material, din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", situate într-o singură regiune de provenienţă. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. Pentru amestecul obţinut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeaşi categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie, sau pentru categoria sursă identificată, în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material; b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se

- -

19

Page 47: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

are loc în conformitate cu litera (e). menţionează ca origine "Necunoscută"; c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiţi de producţie. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie.

14.1. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii, ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3); (b) numele furnizorului; (c) cantitatea furnizată; (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”, al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5), cuvintele „autorizate provizoriu”; (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ.

33

34(1)

Pentru păstrarea identităţii, producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însoţit de: a) eticheta producătorului; b) certificat emis de producător, în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot, prevăzute în anexa nr. 9; c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor; e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.

- -

14.2. În cazul seminţelor, eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare, evaluate, pe cât posibil, prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure, al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe; (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau, unde procentajul de germinare este imposibil

34(1) d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate, numai în cazul seminţelor.

- -

20

Page 48: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

sau impracticabil de evaluat, procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată; (c) greutatea a 1000 de seminţe pure; (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe, sau, unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat, numărul de seminţe viabile per kilogram.

14.3. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede, sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia, prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată, statele membre pot autoriza comercializarea lor, în cazul primului cumpărător. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp.

Nu e cazul - -

14.4. În cazul cantităţilor mici de seminţe, cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

Prin reglementare ulterioară, conf. Reg. 2301/2002 CE

- -

14.5. În ceea ce priveşte Populus spp., părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC, conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII, partea C, este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului.

24

(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi în standardele naţionale armonizate. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

- -

14.6. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat, culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere, verde în cazul materialului de reproducere „selectat”, roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.

34(2) Culoarea etichetei prevăzute la alin 1, lit a este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere, verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”, roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.

- -

14.7. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în

21

Page 49: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

organisme modificate genetic, acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document, oficial sau nu.

15. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate, dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis.

31 (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi observat, iar sigiliul devine inutilizabil

- -

16.1. Statele membre se asigură, printr-un sistem de control oficial, instituit sau aprobat de către acestea, că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi, rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces, de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate.

41 (1)

41 (3)

Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor, furnizorilor şi utilizatorilor, în mod regulat şi sistematic. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

- -

16.2. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive, în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul.

41(2) Producătorii, furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului.

- -

16.3. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate.

- -

16.4. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002.

Nu e cazul - -

16.5. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive, făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei, în scopul comercializării şi pe perioada comercializării.

41 (1)

44

Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor, furnizorilor şi utilizatorilor, în mod regulat şi sistematic. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.

- -

22

Page 50: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

23

16.6. Experţii Comisiei pot, în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre, să efectueze inspecţii la faţa locului, în măsura în care acestea sunt considerate necesare, pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor.

Nu e cazul - -

17.1. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale, cerinţele de examinare şi inspecţie, etichetarea şi sigilarea, cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă.

38

39

(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însoţire vor fi incluse, în mod obligatoriu, menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)- Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional

- -

Page 51: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

40 Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.

17.2. La cerere, un stat membru poate fi autorizat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3), să interzică, pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia, comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat.

O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că:

(a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior, în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice, are un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia, bazându-se pe - dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau - pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate, fie în interiorul sau în afara Comunităţii; (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv, au un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii, pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia.

Nu e cazul - -

17.3. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

Nu e cazul - -

17.4. Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”, pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final.

Nu e cazul - -

24

Page 52: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

18.1. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei, care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate, Comisia autorizează, la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2), ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare, pe o perioadă stabilită de Comisie, ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte.

În acest caz, etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte.

18.2. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

Nu e cazul - -

19.1. La propunerea Comisiei, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.

Nu e cazul - -

19.2. În plus, pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1, Consiliul decide asupra speciilor, a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1), precum şi asupra regiunilor de provenienţă.

Nu e cazul - -

19.3. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1), statele membre pot fi autorizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă, în toate privinţele, garanţii echivalente cu cele ale materialului

Nu e cazul - -

25

Page 53: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. În special, respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă.

20. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3), Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru, la cererea acestuia, de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru, cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1).

Nu e cazul - -

21. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive, se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii, în condiţii specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. În contextul unor astfel de experimente, statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică.

Nu e cazul - -

22. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească, unde este cazul, condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC.

36 Materialul forestier de reproducere trebuie, să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară, după caz.

- -

23. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

63 Modificarea anexelor la prezenta lege, în cazuri justificate, se face prin hotărâre a Guvernului.

- -

24. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): - articolele 2, 10, 14, 16, 18, 27.

Nu e cazul - -

26

Page 54: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

25. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). - articolele 3,4,5,6,17,19,20,21 şi 23.

Nu e cazul - -

26.1. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”).

Nu e cazul - -

26.2. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună.

Nu e cazul - -

26.3. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni

Nu e cazul - -

26.4. Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Nu e cazul - - 27.1. Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani,

începând cu 1 ianuarie 2003, statele membre pot folosi, cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC, rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior.

Nu e cazul - -

27.2. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani, de la 1 ianuarie 2003, statele membre pot folosi, cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă, rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003, şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior.

Nu e cazul - -

27

Page 55: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

27.3. În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară, perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

Nu e cazul - -

27.4. Statele membre pot fi autorizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2), să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie.

Nu e cazul - -

28.1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Nu e cazul Nu e cazul

- -

28.2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Nu e cazul - -

28.3. Statelor membre li se permite să comercializeze, până la epuizarea stocurilor, materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003.

Nu e cazul - -

29. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia, iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX.

Nu e cazul - -

30. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Nu e cazul - -

31 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Nu e cazul - - 17 (1) Informaţiile privitoare la

originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la

- -

28

Page 56: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

29

lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau, ca informaţii despre arboret, la fiecare reamenajare. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali, se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

45 (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice, respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN, se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă, descriere şi identificare specifice, pentru fiecare resursă genetică. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere, întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Catalogul prevăzut la alin. (1), se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

- A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere, întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.

Page 57: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

30

46

47

48

49

50

51

Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului, prin schiţe după caz, tăbliţe indicatoare, etichete, pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Necompletarea de către producător, la momentul constituirii lotului, a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, în condiţiile art. 27 alin. (3) şi ale art. 27 alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere, obţinute în condiţiile art.28 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art.

- În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni.

Page 58: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

31

52

53

54

55

56

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările

Page 59: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

32

57

58

59

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)- Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.

Page 60: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

60

61

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.

62 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- -

64 Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

- Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

Page 61: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

34

divizat; d) modelul buletinului de analiză a seminţelor; e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere; f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.

66

67

Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

- -

Page 62: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI, APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI

PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE

Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.

Conservarea biodiversităţii pădurilor, simultan cu dezvoltarea conceptului, inclusiv a diversităţii genetice, este esenţială în managementul durabil al pădurilor.

Page 63: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Proiectul de Lege privind comercializarea

materialelor forestiere de reproducere

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale

Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: - descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere; - insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia, până la utilizatorul final; - insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final, în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului; - introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului, care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere; - abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.

Page 64: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

2

Adoptarea prezentului proiect este determinată de: - necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.161/2004, cu completările ulterioare, care a transpus Directiva nr. 1999/105/CE a Consiliului, astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate, cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora, - necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene, deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 România era ţară terţă, - crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : - asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare, până la utilizatorul final; - descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere; - crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final; - precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat, în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului; - eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere, element care excede directivei mai sus-menţionate; - proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor; - introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului, - asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.

3. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Page 65: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

3

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului

Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. Conservarea biodiversităţii pădurilor, simultan cu dezvoltarea conceptului, inclusiv a diversităţii genetice, este esenţială în managementul durabil al pădurilor.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat , atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Proiecte de acte normative suplimentare

Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.161/2004, cu completările ulterioare. După intrarea în vigoare a prezentului proiect, vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: - ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi; - ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de

Page 66: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

4

bază, din România, din care se obţin materiale forestiere de reproducere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”, pentru speciile de interes din România; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere; - ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie

Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Page 67: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

5

4.Evaluarea conformităţii

Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi , în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Page 68: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

6

5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ

Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Prezentul proiect de lege, însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ , precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului, apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ.

3. Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Page 69: Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect, pe care îl supunem spre analiză si aprobare.

MINISTRUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Ilie SÂRBU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL MEDIULUI

Nicolae NEMIRSCHI

MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE

Vasile PUŞCAŞ

MINISTRUL FINANŢELOR

PUBLICE

Gheorghe POGEA

MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI

LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI

Cătălin Marian PREDOIU