2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

download 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

of 22

Transcript of 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  1/22

  UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI A MEDIULUI

  DEPARTAMENTUL INGINERIA MEDIULUI SIANTREPRENORIATUL DEZVOLTARII DURABILE

  Studiile unive !it" e de #"!te "t

  PRECIZARI METODOLOGICEDE INTOCMIRE SI REDACTARE ARAPORTULUI DE CERCETARE

  1. Consideratii preliminare

  Activitatea de cercetare face parte integranta din procesul de învăţământ alstudiilor universitare de masterat, fiind obligatorie pentru toţi masteranzii.Durata de desfăşurare a activitatii de cercetare este:

  • „activitatea de cercetare 1” in semestrul 1 - !"#D, $%$ , !D&DD ' 1()*studiu individual+, ore cu ) credite

  • „activitatea de cercetare $” in semestrul - !"#D, $%$ , !D&DD ' 1()*studiu individual+ ore, ) credite

  • „activitatea de cercetare 3” in semestrul - !"#D, $%$ ' /( *studiuindividual+ ore, 1( credite

  • activitatea de cercetare 3” in semestrul - !D&DD ' 1() *studiu individual+ore, ) credite

  • „activitatea de cercetare 4” in semestrul ) - !"#D, $%$ , !D&DD ' 0(*studiu individual+ ore, cu 1 credite.

  Forma de verificare: colocviu.De asemenea, in semestrul ), ca parte integranta din procesul de invatamant,

  face parte si activitatea%elaborare lucrare de disertatie &cu durata de 0( *studiuindividual+ ore si 1 credite. &laborarea lucrari de disertatie, ca proba obligatorie pentrue2amenul de disertatie, necesita prezenta unui conducator stiintific, care, de drept, esteunul din cadrele didactice din specialitatea de apartenenta a subiectului lucrarii.

  Activitatea de cercetare este coordonata de catre responsabilul cu cercetarea pentru programul de studiu / conducatorul stiintificstabilit.

  %ctivitatea de cercetare presupune parcurgerea mai multor etape, care sesucced într-o ordine strict ierar3izată.

  Datorită interdependenţelor strânse între toate etapele unei cercetări, foarteimportantă rămâne faza initială, a alegeriidomeniului de cercetare si stabilirii tematicii de cercetare. #u e2istă criterii strict stiintifice de selectare a unei tematici de cercetare,alegerea poate fi determinată de nivelul atins de cunoasterea în domeniu.

  4e recomanda ca masterandul sa abordeze o tematică de actualitate in domeniulprotectiei si ingineriei mediului.

  1

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  2/22

  Tematica abordată la activitatea de cercetare poate fi dezvoltata inlucrarea dedisertatie .

  asterandul finalizeaza activitatea de cercetare din fiecare semestru prinredactarea unuiRaport de cercetare, care va fi predat tiparit si in format electronic.

  2. tuctura Raportul de cercetare

  !1 " tuctura Raportul de cercetare pentru semestrul 1

  !n semestrul 1, in cadrul activitatii de cercetare, va fi desfasurata oactivitate deinformare - documentare.

  Raportul de cercetare intocmit in semestrul 1 va fi un studiu documentar ,structurat în conformitate cucerinţele specifice fiecărei teme în parte, cu urmatorulcuprins orientativ:

  • #efinirea tematicii care se dore te a fi abordat$%ș• &ncadrarea intr'un domeniul (n care se subsumea)$ tematica propusa spre

  cercetare%• *odalitatea de documentare practicat$%• +re)entarea surselor identificate si e aminarea sumar$ a acestora

  !cuprinsul acestora, semnifica-ia, posibilitatea de folosire ulterioar$ etc.".4e recomandă un număr de minim 1 pa/ini a raportului de cercetare.

  N't"(#ocumentarea va include trei forme:

  • documentarea bibliografică,• documentarea directă asupra faptelor empirice *practice+,• consultarea specialiştilor, care se poate efectua în toate etapele şi fazele activitatii de

  cercetare. %bordarea operaţiei dedocumentare bibliografică trebuie începută printr-o sistematizare a

  categoriilor de publicaţii e2istente şi construirea unui sistem propriu de procesare a documentării.0tapele de lucru necesare a fi parcurse succesiv în cadrul operaţiei de documentare

  propriu-zisă sunt:a) informarea asupra surselor de documentareb) culegerea surselor de documentare

  c) studierea surselor de documentared) utilizarea surselor de documentare.a) !nformarea asupra surselor de documentare cuprinde următoarele operaţiuni principale:• identificarea surselor e2istente pentru tema de cercetare• locul unde este depozitată şi posibilităţile de obţinere, de acces• conturarea unui program de continuare a informării şi pe parcursul etapelor de cercetare

  care urmează documentarii în ansamblu, până la înc3eierea temei de cercetare.b) "ulegerea surselor de documentare include activităţile de:• obţinerea *procurarea+ surselor• notarea *fişarea+ surselor• e2aminarea sumară a surselor *cuprinsul acestora, semnificaţia, posibilitatea de folosire

  ulterioară etc.+.

  c) #tudierea surselor de documentare este etapa care cuprinde următoarele activităţi maiimportante:• gruparea surselor documentare în mai multe clase, în raport cu conţinutul temei de

  2

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  3/22

  cercetare şi cu timpul disponibil pentru studiu• evaluarea globală a unor surse• studiul aprofundat al surselor din perspectiva nevoii de cunoaştere a literaturii de

  specialitate, a faptelor empirice, a ipotezelor şi ideilor teoretice pro şi contra, a metodei deanaliză şi calcul etc.

  d) $tilizarea surselor de documentare în cadrul procesului de documentare se referă la:• consemnarea sistematizată a informaţiilor unei surse ca bază de comparaţie şi confruntare

  cu alte surse• interpretarea generală a surselor• pregătirea utilizării informaţiilor documentare în cadrul celorlalte etape ale cercetării propriu-

  zise.ursele de documentare biblio/rafic$ se structurează în patru categorii:

  a+ documente primareb+ documente secundarec+ documente terţiared+ microformatele.a) Documentele primare sunt acelea în care se cuprind rezultatele cercetărilor ştiinţifice,

  contribuţiile originale ale cercetătorilor, adică informaţia ştiinţifică. Documentele primare sunt

  impărţite în urmatoarele grupe:• documente primare periodice) cum sunt seriale, editoriale, reviste, ziare, publicaţii, anuare• documente primare neperiodice - tradiţionale, cum sunt cărţi *tratate, manuale, monografii+,

  broşuri, publicaţii ale unor instituţii şi organisme naţionale şi internaţional, congrese şisimpozioane

  • speciale% standarde, brevete de invenţii, cataloage şi prospecte comerciale şi te3nice,rapoarte de cercetare ştiinţifică, teze de doctorat

  • documente de evidenţă a faptelor empirice% evidenţa contabilă şi statistică *dări de seamă şianc3ete+, evidenţa operativă, analize, e2pertize şi studii etc.

  b+Documentele secundare sunt rezultatul prelucrării documentelor primare în vederea facilităriimuncii cercetătorului de identificare, selecţie şi de utilizare a documentelor primare. Documentelesecundare se clasifică in:

  • periodice, ca de pildă: reviste de referate, reviste de titluri• neperiodice, cum sunt: enciclopedii, dicţionare, bibliografii, cataloage, inde2uri bibliografice,

  sinteze documentare, g3iduri bibliografice ş.a.c+ Documentele terţiare sunt acelea care rezultă din prelucrarea documentelor secundare.

  Documentele terţiare sunt: bibliografii, culegeri de traduceri, sinteze de referate etc.Distincţia dintredocumentele terţiare şi documentele secundare nu are prea mare importanţă pentru beneficiariicercetători *studenţi, economişti, ingineri+ decât în fazele incipiente ale documentării şi aceastanumai în scop de informare şi selectare a documentelor primare. Documentele secundare şi terţiaresunt elaborate de specialişti din reţeaua de informare documentare, precum şi de alţii din afaraacesteia *in cazul dicţionarelor, enciclopediilor etc.+.

  e+ &icroformatele sunt inregistrări pe benzi, discuri, imagini etc, facilitate de e2tindereate3nologiilor informaţionale moderne şi de amplificarea sc3imbului internaţional de informaţieştiinţifică. 5ntre microformate pot fi menţionate: microfilme, microfişe, fotocopii, benzi şi discuri

  magnetice, mi6loace de difuzare în masă, 78, "adio, filme etc.

  Te'noredactarea se va face in conformitate cu instructiunile de redactare pentrulucrarea de diserta ite.ț

  $entru copertă, subcopertă, prima pagina i cuprins se recomanda modelul deșmai 6os:

  • cuprinsC +R 1. #efinirea tematicii

  2. &ncadrarea intr'un domeniu3. *odalitatea de documentare practicat$

  3

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  4/22

  4. +re)entarea surselor de documentare biblio/rafic$ identificate. 0 aminarea sumar$ a acestora

  • Coperta ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!;< D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!Ș

  (Arial 18/12)

  "%$?"7 D& ;&";&7%"& 1(Arial 28

  $?$&4;9 !?# & %#9&=(Arial 18)

  ;lu6-#apoca (1) - (1(Arial 16)

  4

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  5/22

  • ubcoperta ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!; < D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!Ș

  (Arial 18/12)

  "%$?"7 D& ;&";&7%"& 1(Arial 28

  $?$&4;9 !?# & %#9&=(Arial 18)

  !%#9%"!&(1(Arial 16)

  5

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  6/22

  • prima pa/ina format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!; < D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!ȘD*+A TA&* T$ ! ! * !A &*D!$ $! ! A T *+ * 0 !AT$ȘD*120 T3 !! D$ A4! *

  "%$?"7 D& ;&";&7%7& 1

  #umele şi prenumele absolventului:$opescu !on &manuel$rogramul de studiu: 479D!9 9#!8&"4!7%" D& %47&"%74pecializarea:DD$ BDD$CB$%$ B !"#DB!D&DD

  7itlul tematicii decercetare: .................................................................................................................

  ;onducător ştiinţific:.........................................................................

  Durata programului de cercetare:(1.1(. (1) - (.(1 (1

  %47&"%#D *semnătura+

  6

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  7/22

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  8/22

  Coperta ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!; < D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!Ș

  (Arial 18/12)

  "%$?"7 D& ;&";&7%"& (Arial 28

  $?$&4;9 !?# & %#9&=(Arial 18)

  ;lu6-#apoca (1)- (1

  (Arial 16)

  8

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  9/22

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  10/22

  • prima pa/ina ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!;< D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!ȘD*+A TA&* T$ ! ! * !A &*D!$ $! ! A T *+ * 0 !AT$ȘD*120 T3 !! D$ A4! *

  "%$?"7 D& ;&";&7%7&

  #umele şi prenumele absolventului:$opescu !on &manuel$rogramul de studiu: 479D!9 9#!8&"4!7%" D& %47&"%7

  4pecializarea:DD$ BDD$CB$%$ B !"#DB!D&DD

  7itlul tematicii decercetare .................................................................................................................

  .;onducător ştiinţific:.........................................................................

  Durata programului de cercetare: februarie- E mai (1

  %47&"%#D *semnătura+

  10

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  11/22

  !3" Raportul de cercetare pentru semestrul 3

  In !e#e!t ul / va fi realizata ocercetarea te nolo/ic$ sau o de)voltare aunui studiu analitic studiu de ca), strâns legată de tema abordată.

  aportul de cercetare pentru semestrul 5 va fi un proiect de cercetare ,structurat în conformitate cucerinţele specifice fiecărei teme în parte, cu urmatorulcuprins orientativ:

  !1" ntroducere%- incadrarea temei de cercetare in domeniul stiintific

  - evidentierea motivelor pentru care s-a optat pentru respectiva tema- avanta6ele pe care le implica o asemenea abordare (noutatea, importanta,

  caracterul inovativ, gradul de aplicabilitate, etc.)!2" ;biectivele temei de cercetare:

  - se formuleaza un numar de cel putin trei obiective ma6ore (realizarea unei documentări profunde in domeniul de cercetare propus cercetareaaplicativa/fundamentala/dezvoltarea te'nologica utilizarea modelelor

  e7perimentale/modelelor matematice etc.)- prezentarea etapelor care trebuie parcurse in vederea atingerii obiectivelor

  propuse- avanta6ele pe care le implica solutia propusa.

  !3"

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  12/22

  4e recomandă un număr de minim 2 pa/ini a raportului de cercetare.

  Te'noredactarea se va face in conformitate cu instructiunile de redactare pentrulucrarea de diserta ite.ț

  $entru copertă, subcopertă, prima pagina i cuprins se recomanda modelul deșmai 6os:

  • cuprins

  CUPRINS

  1. ntroducere72.;biectivele temei de cercetare 3.

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  13/22

  ;lu6-#apoca (1)- (1(Arial 16)

  • ubcoperta ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!;< D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!Ș

  (Arial 18/12)

  "%$?"7 D& ;&";&7%"& (Arial 28

  $?$&4;9 !?# & %#9&=(Arial 18)

  !9#!& (1(Arial 16)

  13

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  14/22

  • prima pa/ina ( format A )%

  9#!8&"4!7%7&% 7& #!;< D!# ;=9>-#%$?;%@%;9=7%7&% D& !#A!#&"!% %7&"!%=&=?" ! % &D!9=9!ȘD*+A TA&* T$ ! ! * !A &*D!$ $! ! A T *+ * 0 !AT$ȘD*120 T3 !! D$ A4! *

  "%$?"7 D& ;&";&7%7&

  #umele şi prenumele absolventului:$opescu !on &manuel

  $rogramul de studiu: 479D!9 9#!8&"4!7%" D& %47&"%74pecializarea:DD$ BDD$CB$%$ B !"#D

  7itlul tematicii decercetare .................................................................................................................

  .

  ;onducător ştiinţific:.........................................................................

  Durata programului de cercetare:(1.1( (1) - ( ianuarie (1

  %47&"%#D *semnătura+

  14

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  15/22

  !4" Raportul de cercetare pentru semestrul 4

  In !e#e!t ul 0 va fi continuata cercetarea te nolo/ic$ sau de)voltarestudiului analitic=studiului de ca), strâns legată de tematica abordată.

  aportul de cercetare pentru semestrul va filucrarea de disertatie.LUCRAREA DE DISERTATIE )structurata în conformitate cucerinţele specifice

  fiecărei teme în parte,va avea urmatorul cuprins orientativ:• Cuprins%•

  ntroducere%• +artea . Considera-ii teoretice !stadiul actual al cunoa6terii (ndomeniul abordat"%

  • +artea . Contribu-ii proprii !materialul, metoda, re)ultate 6idiscu-ii ' ob-inute de autor (n urma propriilor investi/a-ii"%

  • Conclu)ii%• 8ista de acronime 6i abrevieri !dac$ este ca)ul"%•

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  16/22

  +artea ! va cuprinde partea teoretică a problematicii studiate, sub forma unuistudiu critic *e2primându-se punctele de vedere proprii referitoare la informaţiile incluse în lucrare+ asupra literaturii de specialitate referitoare la tema abordată, a autorilor şisurselor de renume intern şi internaţional, cărţi, tratate, cursuri, monografii, lucrări despecialitate, reviste, articole ştiinţifice, internet etc.

  +artea !-a va constitui suportul teoretic pe care se bazează lucrarea de disertaţieBlucrarea e absolvire investigaţiile şi documentarea trebuie să asigure un fundamentconsistent pentru 6ustificarea din punct de vedere ştiinţific şi practic a temei alese. 4evor indica cu acurateţe cercetările şi rezultatele obţinute în domeniul abordat precum şimodul în care autorul intenţionează să contribuie la cunoaşterea domeniului studiat,astfel încât să nu repete, în fapt, cercetările sau rezultatele de6a realizate *importanţa şistadiul actual al cercetărilor pe plan naţional sau mondial, 6ustificarea temei prin prismaimportanţei, rolului economic, social etc. %l problematicilor abordate, actualitateaacestora şi perspectivele în domeniu etc.+. De aceea, în această parte a lucrării se vor include doar acele elemente teoretice care vor fi utilizate sau studiate în $artea a !!-alucrării.

  !nvestigaţiile şi documentarea trebuie să asigure un fundament consistent pentru 6ustificarea din punct de vedere ştiinţific şi practic a temei alese şi să ofere candidatuluila &2amenul de Disertaţie B &2amenul de certificare o bază de cunoştinţe generale şi despecialitate în domeniu, în concordanţă cu cerinţele unui e2amen de finalizare astudiilor.

  7oate citările bibliografice din te2t, trebuie să se regăsească la finalul proiectului în lista bibliografică.

  +artea !-a va cuprinde unul sau mai multe capitole, după cum consideră autorulcă este necesar. ;a e2tindere, partea cuprinzând date şi informaţii din literatura despecialitate pe marginea temei poate avea9

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  17/22

  5n urma informaţiilor acumulate pe baza investigării literaturii de specialitate, arezultatelor proprii în urma e2perimentărilor efectuate şi prezentate în lucrare şiformulării concluziilor, autorul va emite eventuale recomandări, care pot aveaimportanţă aplicativă sau ştiinţifică.

  5n F;oncluziiG se va evita repetarea unor enunţuri sau rezultate prezentate încapitolele anterioare. 5n acest capitol se vor specifica cu acurateţe care au fostcontribuţiile proprii ale autorului în cercetarea temei abordate.

  "oncluziile 8i recomandărilepot fi structurate pe;- pagini sau mai multeacestea pot cuprinde unul sau mai multe capitole, după cum consideră autorul că estenecesar.

  Li!t" de ", 'ni#e 9i "+ evie i .d",< e!te ,"2ul1 5n acest capitol se vor e2plica, în ordine alfabetică, acronimele şi abrevierile

  utilizate în lucrare *de e2emplu, ' inisterul ediului+. 4e va evita includerea înaceastă listă a abrevierilor comune, unanim acceptate *de e2emplu Fetc.G+

  Bi+li'4 "3i"7rebuie să cuprindă toate titlurile din literatura de specialitate care a servit ca

  bază de documentare, respectiv autorii care au fost citaţi în te2t la capitolele anterioare, însă doar acele titluri care au fost citate în lucrare *1 ' pagini+."eferinţele vor fi menţionate în limba în care au fost consultate *nu vor fi

  traduse+.4e recomandă ca în lista bibliografică *referinţe+ să fie incluse cele mai

  reprezentative cărţi sau lucrări în domeniu, evitându-se cele nesemnificative, cu uncaracter formal.

  ;3iar dacă pot fi citate lucrări de referinţă vec3i, care sunt recunoscute pentruvaloarea şi actualitatea informaţiei, este de dorit ca ma6oritatea titlurilor să fie recente*ultimii -1 ani+.

  "eferinţele vor fi numerotate, se trec în ordine alfabetică şi cronologică, începândcu sursele la care se poate menţiona numele autorului, continuând cu sursele scrise lacare nu se poate menţiona autorul *legislaţie, documente de sinteză elaborate deinstituţii etc.+ ' caz în care, în loc de numele autorului, se va folosi FKKKG şi înc3eindu-secu sursele consultate pe !nternet.

  4ursele bibliografice la care se poate menţiona autorul se vor specifica astfel:autor va avea numele urmat de iniţiala *iniţialele+ prenumelui, în cazul femeilor se vascrie prenumele complet. %nul apariţiei se va scrie între virgule şi va fi urmat dedenumirea articolului şiBsau a cărţii, editura şi locul apariţiei *pentru cărţi+, volumul,numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării citate.

  *7emplu%

  "usu 7, ((E, LCazele conceptului de dezvoltare durabilăG, &ditura 9.7.$ress,;lu6- #apoca.4ursele bibliografice la care nu se poate menţiona autorul se vor specifica astfel:

  FKKKG anul apariţiei *ce se va scrie între virgule+ urmat de denumirea articolului şiBsau acărţii, editura şi locul apariţiei *pentru cărţi+, volumul, numărul acestuia, prima şi ultimapagină a lucrării citate.

  *7emplu%KKK, 1001, L&conomia de materiale: valorificarea materialelor refolosibileG,

  Cucureşti.4ursele bibliografice consultate pe !nternet se vor specifica astfel: pagina care a

  fost consultată, data ultimei accesări. &ste recomandat să se înlăture linM-ul către

  pagina respectivă de internet.*7emplu%

  17

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  18/22

  3ttp:BBJJJ.madr.roB, ultima accesare 1(.1 . (1 .Ane>e .d",< e!te ,"2ul1 %ne2ele se ataşează la lucrare după bibliografie şi includ informaţii, documente,

  studii care vin în completarea lucrării şi care sunt considerate necesare de către autor. %ne2ele se numerotează şi se denumesc fiecare în parte. @iecare ane2ă va începe pe opagină separată.3. nstructiuni de redactare .e>t "!1

  Coperta si prima pagina vor fi redactate conform modelelor ane2ate.>ormatul paginii este A *nu G=etterG ' atenţie la setările necesare, atât la

  redactare, c?t 8i la printare@).&arginile paginii vor fi de , cm stânga *pentru compactare+, cm sus , cm

  dreapta şi cm 6os.+aginile vor fi numerotate în partea de 6os, centrat,utiliz?nd fontul ArialB mărime

  9< . După prima pagină completată conform model, urmează pagina ;uprins ce va purtanumărul 1.

  >ontulutilizat pentru titlul capitolelor va fi F%rialG mărime 1 , spaţiat la un rând şi 6umătate, ma6uscule, boldat, aliniat F;entratG.

  >ontul utilizat pentru titlul subcapitolelor va fi F%rialG mărime 1 , spaţiat la un rândşi 6umătate, ma6uscule, fără bold, aliniat F;entratG.

  >ontul utilizat pentru te7t va fi %rialB mărime 9;, spaţiat la un r?nd 8i 6umătate,aliniat Custif G.

  @ontul de la notele de subsol *dacă este cazul + va fi F %rialG mărime 1(. #otelede subsol se utilizează, în special, atunci când autorul consideră că sunt necesaree2plicaţii suplimentare referitoare la anumiţi termeni, denumiri, unităţi de măsură

  prezentate în te2t şi care, pentru uşurarea lecturii nu sunt e2plicate în te2t.Dacă sunt ane2e acestea se vor ataşa la finalul lucrării, după bibliografie.Tabelele, graficele ,figurile,fotografiile,etc . trebuie să fie numerotate si să aibă

  denumire, utilizând F %rialG mărime 1 spaţiat la un rând şi 6umătate, centrat stânga. &2.Tabelul E- Anga6amentele om?niei pentru perioada ;

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  19/22

  G H I Divind int',#i e" d',u#ent" ieiț

  %ELABORARE LUCRARE DE DISERTATIE&

  !n conformitate cu planul de invatamant la disciplina%ELABORARE LUCRARE

  DE DISERTATIE&se va elabora REZUMATUL LUCRARII DE DISERTATIE*6* Se v" "!t " ,' e t") !u+,' e t" i i#" "4in" de l" lu," e" deș

  di!e t" ieț ) d" ,u e,i2" e" ,< e!te REZUMATUL lu, < ii de di!e t" ie*ț

  • coperta (format A )%

  UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR I A MEDIULUIȘ.A i"l 6 6$1

  REZUMATULLUCRARII DE DISERTA IEȚ.A i"l $ 1

  POPESCU ION EMANUEL.A i"l 6 1

  19

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  20/22

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  21/22

 • 8/16/2019 2_Ghid Redactare Raport Cercetare Sem 1 - Sem 4_2014-2015

  22/22

  $* Re2u#"tul v" ,'ntine(• cuprinsul re)umatului%• introducerea, care poate fi reprodusa inte/ral din lucrarea de disertatie%• pre)entare succinta a capitolelor din lucrarea de diseratie%• conclu)ii si contributii personale,• sinte)a a biblio/rafiei.

  3. Se e,'#"nd< un nu#< de #ini# 6 "4ini pentru R0> *A5 ? o pre)entare de minim 1 slide'uri.

  22