0 Planul Educativ 20122013

download 0 Planul Educativ 20122013

of 19

Transcript of 0 Planul Educativ 20122013

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  1/43

  MINISTERUL EDUCAȚIEIDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET și SPORT

  LICEUL TEORETIC,,V.ALECSANDRI,

  Aprob_____________________

  Director___________________

  PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

  PENTRU ANUL DE STUDII2012-2013

  Realizator:

  Blîndu Galina,

  drector adjunct l/ed.

  grad managerial II

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  2/43

  mun.Bălți

  RAPORT de evaluare a activitǎţii educative pentru anul de studii 2011-2012

  MOTTO : „ „Spre deosebire de rolul familiei sau al prieteniei, rolul managementuluinu este unul natural.. Ai fost numit manager pentru a obţine rezultate, nu pentru că ai

  câ tigat un concurs de popularitate. ! "#ruce $%land ). Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permitetransferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândute în sistemul deînvăţământ. Prin formele sale specifice,activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltăgândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextulrespectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o

  simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritateabsolută şi un agent c eie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţireaclimatului democratic european. !ctivitatea educativă a fost centrată pe"

  !c iuni scolare si extrascolare ce vizează toate laturile educa ieiț țeducarea tinerilor în spiritul cetateniei democratice- europeneformarea unei conduite participative la via a socială si la protec ia mediului încon#urător ț ț

  I.Activitatea organizatorica.

  $a începutul anului şcolar %&''-%&'% a fost elaborate i aprobat Planul manageriaș pentru activitatea educativă , Planul activită ilor extraşcolare , (alendarul activită ilor educativeț ț,Planul de parteneriat. )-a constituit (omisia diriginţilor , au fost desemnaţi responsabilii pe anulde studiu * au fost întocmite documentele comisiei diriginţilor, au fost realizate materialemetodice , a fost reorganizat (onsiliul elevilor , a fost desemnat reprezentantul evilor în(onsiliul de administraţie * a fost constituită (omisia de prevenire şi combatere a violenţei . !ufost planificate şedinţele cu părinţii, au fost aleşi membrii (+P ,s-a aprobat Planul de activitatecu !gen ii educa ionali. n acest context a activat corpul didactic din ,,$. .,, .!lecsandri,,avîndț țcondi ii optime de lucru,care au diri#at /&0 elevi la ciclul primar,/&% învă ămîntuț țgimnazial.,'10-învă ămîntul liceal.ț

  II Activitatea metodica(atedra dirigin ilor a activat diri#ată de 2ariciuc eronica,profesoară de istorie,gradțdidactic33.(atedra a acordat cadrelor didactice spri#in permanent în solu ionarea problemelor cțin de activitatea educativă ,în vederea sporirii eficien ei procesului educa ional.ț ț ț

  (atedra a activat în componen a a 4' de dirigin i i a fost divizată în 5 grupe"ț ț ș

  I.învă ămînt primar-ț cl 3-3 - 6 învă ători,responsabil 3a co 7alinaț țII.învî ămînt gimnazialț - cl. -38- '6 dirigin i responsabil 2ariciuc .țIII.învă ămîntul liceal -ț cl.8-83- 6 dirigin iț

  Pe parcursul anului au fost atinse obiectivele trasate la început de an colar,ș şi fiecare diriginte aderulat permanent activităţi,a făcut demersuri pentru"

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  3/43

  cunoaşterea elevilor sub aspectul personalităţii 9aptitudini, abilităţi, interese,pasiuni,temperament, caracter, aspiraţii şi valori:*cunoaşterea modului de integrare în şcoală şi a randamentului şcolar*cunoaşterea mediului socio-cultural de provenienţă* motivarea elevilor pentru pregătirea la un nivel superior în vederea susţineriiexamenelor finale*dezvoltarea capacităţii de autoinstruire şi adaptare continuă la sc imbările permanente şiutilizarea optimă a resurselor personale de către fiecare elev.

  Acti&itatea educati&ă a fiecărui dirigintea fost orientată spre satisfacerea nevoii fiecărui elev dea se simţi integrat eficient în structura şcolii .Pe parcursul anului au avut loc 5 întruniri metodice i / edin e de catedră în cadrul cărora auș ș țfost discutate problemele stringente ,s-a făcut analiza activită ilor desfă urate, i s-au discutatț ș ș pa ii pentru realizarea activită ilor pentru luna viitoare.ș ț

  n cadrul sc imbului de experien ă pe parcursul anului s-au desfă urat ; ore demonstrative9% laț șînvă ămîntul primar,4 ore la învă ămîntul gimnazial:de către profesorii (iobanu !la,(iocîrlanț ț$ivia,( ebici $ 9cl 3-(:,:,?egritu$udmila9cl.38->: @rele au eviden iat profilul dirigintelui,care- i con tiintezează rolul integratorț ș șîn formarea civică a elevului,ca acesta să pornească în via ă cu tăria con tiin ei de sine,deoareceț ș țidealul educa iei este dobîndirea unei complete pregătiri pentru via ă.ț ț(oncluzii"

  '.>irigin ii de clasă ,concducătorii de cercuri au dus o activitate amplă spre consolidareațgrupului de elevi,.%.irigen ie,, i-au perfec ionat abilită ile pedagogice,folosind înț ș ț țactivitatea sa performante te nici i metode de lucru.ș

  5.@rele de dirigen ie in a fi una din cele mai oportune i eficiente forme de comunicareț ț șîntre cadre didactice i eleviș+ecomandări">e a continua îmbunătă irea abilită ilor pedagogice în scopul eficientizării calită iiț ț țmanagementului clasei, i de a spori atmosfera de cooperare i asisten ă reciprocă între dirigin iș ș ț ți de contribui la îmbună ă ireaș ț ț parteneriatului elev- coală-familie-comunitateș

  III.Monitorizarea i evaluarea activită ii educativeș țn proectul de activitate a institu iei au fost incluse spre evaluare i monitorizare următoarelț ș

  întrbări din educa ie"ț(ontrol personal

  3nvestiga ia personal a dirigintei (roitoru Elena,privind implementarea curricumului lațdirigen ie-februarieț

  (ontrol tematic>ezvoltarea competen elor de gîndire critice ale elevilor claselor a 8-a,în luareațdeciziilor în contextual colii prietenoase copilului.șEvaluarea calită ii organizării i desfă urării sec iilor sportive.ț ș ș ț

  (ontrol de generalizareEvaluarea i monitorizarea activită ii de profilaxie a delicven ei #uvenile i colaborarea cuș ț ț școmisia de minori.

  Evaluarea perfectării actelor elevilor pentru a#utorul material oferit de primărie i pentrușodi na de vară în sezonul estival %&''-%&'%.

  (ontrol frontal

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  4/43

  Evaluarea respectării regulamentului intern de func ionare a liceului.ț,,Arecven ăț în clasele de liceu

  (ontrol complexEviden a i controlul frecven ei elevilor.ț ș ț

  ?ecătînd la toate eforturile care au fost depuse din partea administra iei i a colectivului deț ș

  pedagogi , frecvența la ore a rămas o problemă la nivelul liceului pentru care nu s-a găsitîncă o soluție. oate activită ile întreprinse pe parcursul anuluiț școlar s-au arătat nu pe deplinsuficiente. @ explicație a ineficienței acțiunilor întreprinse poate fi pusă pe seama inexistențeiunor instrumente de constrângere a elevilor din învă ăț mântul obligatoriu i cel liceal de așfrecventa cursurile.@ simplă Bmustrare B aplicată elevului, însoțită de înștiințarea familiei prinadresă scrisă, produce de cele mai multe ori efecte nesesizabile. @ dovadă a acestei explicațiieste înregistrarea unui absenteism grav la clasele 83-!9 diriginte icol.$.: i 83-=9 diriginteș(iolacu $idia: unde numărul de lipse mediu ce revine la un elev este de 0/.''. n aceste clase nueste exclusă i neresposabilitatea dirigin ilor fa ă de problema dată,lipsa contactului cu grupul deș ț țelevi i colaborare neeficientă cu familia.ș(oncluzii"

  n anul de studii %&''-%&'% !dministra ia liceului a efectuat o monitorizare i evaluare continț șa îndeplinirii tuturor cerin elor din Planul de activitate a liceului .ț+ecomandări" n anul de studii %&'%-%&'5 să se continue monitorizarea respectă+egulamentului 3ntern de func ionare a liceului , i a tuturor domeniilor ce in de educa ie.ț ș ț țIV. Activitatea extraşcolarăProgramul activită ilor extra colare i extracurriculare pentru anul %&''-%&'% a urmăritț ș șurmătoarele obiective"

  Evaluarea i consolidarea competen elor creative la elevi.ș ț

  )timularea calită ii activită ii dirigin ilor ț ț ț)timularea implicării în activitatea extracurriculară a elevilor cu dificultă i înțcomportament.

  !cţiunile extraşcolare au fost organizate atât la nivelul claselor , cât şi la nivelul liceului . )-ainstituit condica pentru activităţile educative şcolare şi extraşcolare. Programul activităţilor aţinut cont de implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea valenţelor educative aledisciplinelor de învăţământ * raportul despre activităţile claselor au fost prezentate la fineleanului,printr-o prezentare PoCerpoint ,Procesele verbale se află în portofoliul fiecărui diriginte

  '. Acti&ităţi ce au a&ut ca obiecti& formarea ele&ilor (n spiritul tradiţiilor, obiceiurilor i&alorilor na ionale:ț

  )esti&alul *olindelor Măr i or+ -'ț ș

  Organizat i desfă urat pe paralele sub egida dirigin ilor de clasăș ș ț articipare (n cadrul acti&ită ilor municipale consacrate /ilei 0ictoriei iț ș $ramului ora uluiș

  . 1n cadrul acti&ităţilor cu caracter artistics-au realizat următoarele2iua Pedagogului-responsabil =îlici ) .,(atană !.=alul =obocilor- responsabil dirig.cl 2iua $iceanului- responsabil dirig.cl 8!niversarea de %& ani a liceului responsabil (onsiliul Elevilor

  !ceste activită i au vizat îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor țşi talentelor artistice ale elevilor claselor a i 8ș -a .+esponsabili de activită ă ile date au fostț țdirigin ii claselor a -a i respectiv claselor a 8-aț ș

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  5/43

  ntîlnirea cu absolven ii- organizată de elevii claselor 833ț5. n cadrul parteneriatului de colaborare cu @?7-ul .,+epe co (.în colaborare cu ! 3) au participat la un ir de activită i de nivelș ș țmunicipal.n luna mai, liceul nostru a participat în calitate de beneficiar la campania Dons on .!stfel

  elevele claselor 33 au avut ocazia să asiste la o prezentare,prin urmare fiecare elevă a primidin partea organizaţiei produse de igienă intimă./.Elevii liceului au participat la concursurile municipale i republicaneș

  >e desene,,) @P 3@$E? ,,, ,,?atura în viziunea copiilor,,, ,,EnciclopediaȚfamiliei,,(oncursul de desene cu genericul,,Aamilia noastră,,-3lievici @lesea cl.; ! locul33>e eseuri ,,Europa la noi acasă,, 7rumeza !-o problemă a contemporanită ii,,-7recu )mărăndi a,>abi#a ?atalia-ț țlocul 33.

  =raga !ndreea G men ionată în cadrul un ir de concursuri republicane iț ș șinterna ionale de muzică.ț

  ;. n cadrul competi iilor sportiveț( i lari $eonid a ocupat locuri de frunte la (ompeti iile de turizm i sport,atleticăș ț șu oară,ș(olac e a proecta pentru anul de studii %&''-%&'% i de a implementaș activităţiextracurriculare şi extraşcolar pe baza parteneriatului dintre elevi, profesori şimembri ai comunităţii locale.>e a implica un număr cât mai mare de elevi în implementarea activităţilor

  extraşcolare*>e a diversifica activităţile extracurriculare 9prin realizarea de cercuri, redacţia revistelorşcolare, >E=! E etc.: pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoareastrăzii*>e a mări responsabilitatea elevilor şi dinamiza (onsiliului Elevilor*

  V.Activitatea profilacticăAenomenul delicvenţei #uvenile ca prim factor al degradării tinerei generaţii, prin amploarea pecare a luat-o în ultimii '&-'/ ani, pune în alertă unitatea şcolară care intră în contact cu aceastăformă malignă de manifestare a unor indivizi.

  !lături de #ustiţie, care are un rol corectiv, şcoala şi familia are un rol de prevenire. nsăacest fapt nu este uşor de realizat în condiţiile în care valorile umane au luat o întorsăturăsurpinzătoare faţă de cele ale generaţiilor anterioare

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  6/43

  )uccesul activităţii profilactice în unitatea şcolară în mare parte depinde de un şir de activităţi pur individuale .Programul recuperatoriu pentru elevii devianţi a fost constituit din mai multe modele psi ologice de influenţă"

  au fost efectuate cîte 5 convorbiri individuale cu fiecare elev în parte, scopul lor fiind

  stabilirea contactului, formarea atitudinii pozitive şi de încredere. n cadrul acestorconvorbiri s-a analizat profilul psi ologic al adolescentului, a accentuărilor de caracter, aatitudinilor, a valorilor, a planurilor de perspectivă* s-a discutat despre diferite situaţii,reacţii comportamentale, factori externi şi interni care au determinat, în opiniaadolescentului, aceste reacţii*convorbirile individuale au fost urmate de / şedinţe în grup mare în cadrul cărora au fostorganizate dezbateri la temele" I@mul şi societateaB, I$ibertatea omului în societateB*I(odul comportamentului umanB*

  (auzele care-l determină pe minor să adopte un comportament delicvent sunt greu de clasificatla modul absolut, deoarece evoluţia personală, cea care-l conduce la tipuri de comportamentedeviante, se explică în fiecare caz printr-un context individual specific. n cadrul şedinţelorcomisiei profilactice din $ ,, .!lecsandri,,se pun în discuţie problemele" comportamentulneadecvat al elevilor* eşecul şcolar* frecvenţa la orele de studii* încadrarea elevilor cu devieri îcomportament în activităţi extraşcolare.Pe lîngă problema absentismului şcolar în liceu se pune în discuţie şi vandalismul şcolar carereprezintă o violenţă specifică, orientată spre deteriorarea bunurilor liceului.VI.Activitatea consiliului şcolar al elevilor!ctivitatea derulată în cadrul (onsiliului Jcolar al Elevilor s-a desfăşurat în conformitatecu prevederile 4egulamentului de organizare i funcţionare a *onsiliului 3le&ilor . (onsiliului Elevilor a activat într-o colaborare strînsă cu administra ia liceului i a avut caț șobiectiv"

  >ezvoltarea capacităţii de asociereși organizare a elevilor*)timularea şi spri#inirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării activită ilorțeducative destinate formării comportamentului psi osocial, participativ-activ al

  tinerei generaţii*+eprezentarea elevilor din liceu în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de

  activitate.! coordotat activitatea (onsiliului Elevilor

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  7/43

  VII. oordonarea i orientarea efortului educa ional al familieiș ț3n anul şcolar %&''-%&'% implicarea părinţilor în viaţa şcolii în general şi în managementulacesteia în mod special, vizează câteva obiective prioritare"

  >ezvoltarea relaţiilor comunitare prin implicarea (onsiliului +eprezentativ al Părinţilor în stabilirea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare a liceului,

  !sigurarea transparenţei în activităţile şcolii printr-o relaţie permanentă cu părinţii,comunitatea locală3nformarea părin ilor despre problemelor constatate în derularea activitț ăţii

  didactice, în eficientizarea actului de predare - învăţare care trebuie sa fie o premisă creşterii calităţii procesului instructiv - educativ*

  (olaborarea cu cadrele didactice în ceea ce priveşte integrarea elevilor claselor 3, ,8,încolectivele nou formate şi în ansamblul şcolii*(olaborarea cu diriginţii şi cu celelalte cadre didactice pentru pregătirea elevilor în

  perspectiva susţinerii examenelor de absolvire .

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  8/43

  (onstituirea asociaţiei nonprofit

  I.I. A &IVI&A&'A (R)A*I+A&(RI ,A &IVI&A&'A (R)A*I+A&(RI ,

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  9/43

  Drepturile şi o li!"#iu$ile

  ele%ilorEle%ii "u &reptul'

  Să aleagă tip l i!"tit #iei $e %!&ă#ă'%!t %!

  ( !)#ie $e )apa)ită#i *i aptit $i!i+Să ,e!i )ie.e $e ) /" /i p#i !ale) !" lta#ii+Să aleagă *i "ă e ale*i %! ) 'p !e!#a ! /

  /ga!e a$'i!i"t/ati&e *i ) !" ltati&e alei!"tit #iei $e %!&ă#ă'%!t+

  Să /ep/e.i!te i!tit #ia $e %!&ă#ă'%!t la) !) /" /i li'pia$e *i alte a)ti&ită#ie t/a*) la/e+Să e 'e!#i !a#i pe!t/ /e. ltate$e "e,ite la %!&ă#ăt /ă *i p /ta/ee e'pla/ă

  Ele%ii (u$t o li!"#i'

  Să /e"pe)te p/e&e$e/ile "tat t l ii!"tit #iei $e %!&ă#ă'%!t+Să %!" *ea")ă 'ate/iile p/e&ă. te $e) //i) l '- l *) la/+Să (/e)&e!te.e ) /eg la/itate /ele $e) /"+

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  10/43

  Să pa/ti)ipe la a)ti&ită#ile ,ligat /"ta,ilite %! pla! l $e %!&ă#ă'%!t+Să ai,ă p /ta/e )i&ili.ată *i #i! tă

  $e)e!tă+Să /e"pe)te ! /'ele $e ) !$ ită %! *) ală pe "t/a$ă %! l ) /ile p ,li)e+Să pă"t/e.e %! , !ă /$i!e i' ,il l' ,ilie/ l *) lii tila4 l 'a! alele/i)5i.itele *) la/e

  67IECTIVUL EDUCA8I6NAL9ormarea şi dezvoltarea la elevi a capacită!ilor integratoare ale

  personalită!ii contemporane definită în contextul şcolii prietenoase copilului .

  Realizarea o iectivului va !i "#idată de un auto$ana"e$ent educaţional

  centrat pe copil% precu$&

  'or$area conceptului de sine('or$area tre uinţelor de realizare per$anentă şi continuă( )ezvoltarea culturii co$porta$entale('or$area a ilităţilor de auto$ana"e$ent al propriei !or$ări&

  !izice% intelectuale% spirituale('or$area *n spiritul $*ndriei naţionale şi o li"aţiunilor civice

  !unda$entale

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  11/43

  +!icienţa activităţii educaţionle *n şcoală

  ' /0 A1IA '#&' 2* '#'*1, # 3IM4AR'A II*1'I 0MA*' /I* 4I*' #5R'

  MAI 4I*' 6I #' 4A+'A+, 5' ( 5'R ' 1I0*' (*&I*0, . 2*&R0 R'A7I+AR'A

  A '#&'I #50#' I' AR' AV'M *'V(I' /' ( '/0 A1I' I* 70+IV, /' A7I&A&'

  A8A&, 5' %

  0tilizarea creativă a strategiilor didactice.

  Racordarea curriculumului la dirigen!ie

  la sc9im$ările din societate.

  0tilizarea metodelor activ-participative

  în cadrul orelor de dirigen!ie şi

  activită!ilor extraşcolare.

  2nvă!ămînt modern şi performant.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  12/43

  6coală pentru to!i copiii.

  Adaptarea la nevoile şi necesită!ile copiilor.

  Responsa$ilită!ile elevului de serviciu

  • ncepe serviciul la 65&*

  • Este responsabil de ordinea şi curăţenia în liceu*

  • Este obligat să semnaleze dirigintelui de serviciu orice incident apărut înliceu*

  • Poartă responsabilitate de respectarea orarului sunetelor*

  • nregistrează elevii întârziaţi*

  • a întreba în mod politicos persoanele străine despre scopul vizitei şi vor fiîndrumate la administratorul de serviciu*

  • Elevul de serviciu nu are voie să părăsească locul unde desemnat să-şiefectueze serviciul*

  • nlocuirea elevului de serviciu de către un alt coleg nu este permisă decât cuavizul dirigintelui clasei de serviciu*

  • ?u are dreptul să c eme elevii în timpul lecţiilor decât cu avizuladministraţiei liceului sau administratorului de serviciu*

  • Poartă responsabilitate de integritatea florilor de la eta#e, galerii şi olulliceului*

  • Pe durata serviciului este responsabil de consumul raţional al energieielectrice din ol , al apei pentru curăţarea încălţămintei la intrarea în liceu.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  13/43

  Responsa$ilită!ile dirigintelui de serviciu

  • ncepe serviciul în liceu la ora 65&*•

  >iri#ează activitatea clasei de serviciu în decurs de o săptămână*• ntocmeşte orarul elevilor de serviciu în ol şi la eta#e*• !sigură îndeplinirea obligaţiunilor fiecărui elev de serviciu*• !sigură corectitudinea orarului sunetelor*• Hrmăreşte comportamentul decent al elevilor în incinta şi curtea liceului*• (oordonează activitatea cu administratorul de serviciu până la ora '/&&*• !sigură prezenţa ecusoanelor la elevii de serviciu*• Hrmăreşte ţinuta şi vestimentaţia elevilor în corespundere cu +egulamentul

  de funcţionare internă.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  14/43

  Administratorul de serviciu

  #arcinile de $ază%

  • a menţine regimul de lucru (n liceu• a rezol&a situaţii e5traordinare par&enite (n timpul zilei de lucru• a depista (ncălcările de regim i a le lic6ida (n măsura posibilităţilor /repturile administratorului de serviciu%

  • să întreprindă măsurile necesare în caz de absenţă a profesorului la ore9situaţie neprevăzută" îmbolnăvire, întîrziere etc:

  • să facă c emarea poliţiei, salvării, serviciului de incendiere şi a altor servicii deavariere în caz de necesitate

  • să întrerupă orice oră de studiu în caz de sitaţie extraordinară• să ia măsuri cu cei care nu respectă disciplină de muncă şi de comportament din

  rîndul profesorilor, elevilor, personalului de deservire, lucrătorilor medicali, personalului de la ospătărie, bibliotecarilor, lucrătorilor de la paza liceală

  ($liga!iunile administratorului de serviciu

  • să ia în primire liceul de la paza de noapte la ora 6.4& şi să-şi înc eie serviciula ';.'&

  să fixeze datele despre situaţia în liceu la momentul primirii liceului• să fixeze datele despre situaţiile extraordinare în liceu şi măsurile întreprinse

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  15/43

  • să ia măsuri în vederea lic idării încălcărilor de disciplină de către elevi şi profesori şi alţi colaboratori ai liceului

  • să anunţe directorul liceului în cazuri de încălcări grave ale regimului de lucru• să anunţe situaţiile extraordinare la > )• să coordoneze şi să controleze acţiunile "- clasei de serviciu- profesorilor liceului în vederea respectării disciplinei de muncă- tuturor participanţilor la procesul de instruire în vederea respectării )tatutului

  liceal- starea regimului sanitaro-igienic la ospătărie în sălile de clasă şi în vecee, cît şi

  în alte încăperi unde se desfăşoară procesul de studii

  ,,.A T, ,TAT+A /+TO), A ,,.A T, ,TAT+A /+TO), A

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  16/43

  II. A &IVI&A&'A M'&(/I , A /IRI)I*1I7(R

  II.:. ($iectivele%

  1. eri!icarea nivelului teoretic de pre"atire a diri"inţilor pentru rezolvarea sarciniloreducative *n con!or$itate cu curriculu$ul naţional la diri"enţie spre crearea unei şcoli prietenoase copilului.

  2. Respectarea caracterului unitar al procesului educativ şi sta ilirea "radului de pro$ovare a idealului educaţional.

  . +valuarea o iectivelor de !or$are a capacităţilor intelectuale% a valorilor $orale%civice% etice ale elevilor *n vederea trans!or$ării acestora *ntr-o personalitate activă şicreativă.

  II.;. omisia metodică a dirigin!ilor

  5reşedintele Reuniunii dirigin!ilor+ARI I0 V'R(*I A

  Mem$rii" 3! (@ 7!$3?!- clasele primareȚP@P@ 3(3 $3$3!?!- clasele gimnaziale

  $3(F33 >!?! G clasele liceale

  II.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  17/43

  )eminar metodic,,Parteneriatuleduca ional-obiectiv prioritar al coliiț șviitorului.

  octombrie >ir. !d#unct.Psi ologul colar ș

  5. Experienţa avasează prin experienţă ?oiembrie >iriginţii cuexperienţă

  4. >emonstrarea activităţilorextracurriculare

  >ecembrie >iriginţii cuexperienţă

  4. @rganizarea şi desfăşurarea săptămîniicatedrei

  Aebruarie Preşedintele>ir. !d#unct

  /. @re de dirigenţie publice şi activităţiextracurriculare, Jedinţe cu părinţii cuinvitarea diriginţilor tineri.

  octombrie G aprilie

  >iriginţii cuexperienţă

  ;. Evaluarea modulelor la diriginţieJedinţă cu părinţii.

  !prilie >ir. !d#unct

  II.= .5lanul activită ilor metodice cu dirigin ii de clasă conducători de cercuri.ț ț

  5rogramul întrunirilor metodice

  ?r.r

  (on inutul tematicț irigen ie,,ț

  Process verbal

  Fartasociologică aliceului

  % Parteneriatul educa ional-țobiectiv prioritar al coliișviitorului

  )eminarmetodic

  octombrie =lîndu 7.directorad#unctefulș

  catedrei,,>irigen ie,,ț

  Process verbal

  5 (riterii de notare finală a !telier de lucru decembrie director ?otă

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  18/43

  comportamentului elevilor ad#unct, psi ologul

  informativă

  4 +ezultatele monitorizăriactivită ii colectivelor de clasăț

  i ale dirigin ilor ș ț

  ntruniremetodică

  mai =lîndu 7.director

  ad#unct.efulșcatedrei,,>irigen ie,,ț

  ?otăinformativă

  II.>. &ematica orelor de dirigin!ie recomandate de M2 al RM

  ?Lr ematica orelor obligatorii ermenul +esponsabili

  '. >oina i 3on !ldea- eodorovici- alșneamului

  5)etembrie >iriginţii

  %. 2iua !rmatei naţionale 5 septembrie >iriginţii

  5. 2iua 3nternaţională a păcii %' septembrie >iriginţii

  4. 2iua >reptul de a (unoaşte %6septembrie >iriginţii

  /. 2iua 3nternaţională a bunicuţelor % @ctombrir >iriginţii;. 2iua #ustiţiei %5 octombrie >iriginţii

  6. 2iua 3nternaţională de reducere ariscurilor drogurilor

  noiembrie >iriginţii

  0. 2iua internaţională a combateriiF3AL)3>!

  decembria >iriginţii

  1. iolenţa G arma celor slabi 6 aprilie >iriginţii

  '&. (omemorarea victimelor de la(ernobîl

  %/ aprilie >iriginţii

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  19/43

  ''. ictoria G preţul omenirii 1mai >iriginţii

  '%. 2iua 3nternaţională a familiei '/ mai >iriginţii

  '5. Electrocutarea şi incendiul )emestrial >iriginţii

  '4. +eguli de securitate şi protecţie )emestrial >iriginţii

  ,,,. ),R, AR+A , + A 3AR+AȘ ,,,. ),R, AR+A , + A 3AR+AȘ

  A T, ,T4 ,, +)3 AT, + Ț A T, ,T4 ,, +)3 AT, + Ț

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  20/43

  III. :.Inspec ii i activită i de monitorizareț ș ț($iectiv%+ealizarea unui management de calitate ,bazat pe principii democratice.

  Aspectulmonitori zării

  Tematica inspec ieiț Tipulcontrolului

  7ataefectuării

  8nde9 c(nd see5aminează

  responsabil ndicatori

  A c t

  i v i t a

  t e a e d u c a

  i o n a l ă

  ț

  '. (u privire la asigurarearegimului sanitaro-igienic în cantinaliceulu i aprobareașlistei elevilor pentrualimentarea gratuită

  generalizator septembrie (.!. %1.&1 >irector ad#.lLed

  (ontrolrealizat ?otăinformativă

  (alitatea organizării şidesfăşurării orelor decerc la nivel deinstituţie.

  (urent decembrie (! %0ianuarie

  =lîndu 7.

  )trategii didacticeutilizate la orele deeduca ie fizică înțscopul eficientizării procesului de predare-învă are -evaluareț

  3nvestiga iețdespecialitate

  decembrie edin ăș țconvocatădeeful.> )ș

  )pecialistul principalresponsabildedisciplină

  3nspec iețrealizată

  (alitatea frecvenţei înclasele liceale.

  Arontal decembrie. (P ,&1ianuarie

  =lîndu 7. (ontrol realizat

  !ctivitatea de profilaxiea delicven ei #uvenile înț

  sistemul educa ionalțmunicipal

  3nspec iețtematică

  ianuarie edin ăș țconvocată

  de efulș> )

  )pecialistul principal

  responsabilde prevenirea

  3nspec iețrealizată

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  21/43

  delicven eiț #uvenile

  (u privire la calitateadesfă urării sec iilorș țsportive i a grupelorșmedicale speciale.

  3nvestiga iețdespecialitate

  ianuarie edin ăș țconvocatăde efulș> )

  )pecialistul principalresponsabildedisciplină

  3nspec iețrealizată

  +olul managementuluieducativ în orientareametodică a dirigin ilorțde clasă

  3nspec iețtematică

  februarie edin ăș țconvocatăde efulș> )

  )pecialistul principalresponsabildeactivitateaeducativă

  3nspec iețrealizată

  +ezultatele investiga ieițtematice,,Parteneriatuleduca ional ca formă dețcomunicare,cooperarei colaborare înș

  spriginul copilului lanivelul procesuluieduca ionalț

  3anuarie-februarir

  (P %4februarie

  >irectorad#.lLed

  (ontrolrealizat ?otăinformativă

  3nvestiga ia personală ațdiriguntei =alamatiuc$iliana , icol $.referitor la îndeplinireaobliga iunulorțfunc ionale.ț

  Personal martie (!%1 aprilie

  >irectorad#.lLed

  (ontrolrealizat ?otăinformativă

  Evaluarea perfectăriiactelor elevilor pentrua#utorul material iș pentru odi na de vară însezonul estival %&'5

  mai (! %6mai >irectorad#.lLed (ontrolrealizat ?otăinformativă

  Eviden a i controlulț șfrecven ei elevilor ț

  complex )eptembrie-mai

  (! dupănecesitate

  >irectorad#.lLed

  (ontrolrealizat ?otăinformativă

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  22/43

  , .PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ , .PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ +6TRA 3RR, 3 AR+ , Ș +6TRA 3RR, 3 AR+ , Ș

  +6TRA O AR+Ș +6TRA O AR+Ș

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  23/43

  IV. 5rogramul activită!ilor extracurriculare şi extraşcolare

  ($iectivele%M Evaluarea şi consolidarea competenţalor creative la elevi.M )timularea calităţii activităţii diriginţilor.M 3mplicarea părinţilor în procesul educaţional prin activităţi comune.M )timularea implicării în activitatea extracuriculară a elevilor cu dificultăţi în comportament.

  ?Lr (onţinut tematic !.șProgram de activi-tăţi municipale

  >ecembrie $ic ii >.psi ologcolar ș

  ''. (opil frumos, copil sănătos. (oncurs de educa-ţie pentru sănătate >ecembrie Profes de biologie>iriginţii'%. ,,=una seara gospodariB. Aestival municipal >ecembrie )obuleac 7. dirig. (l

  38 ='5. )ărbătoare de (răciun,,$eru-i ler iș

  florile-s dalbe,,Aestivalulcolindelor

  decembrie >irigin ii cl. -833ț

  '4 )ărbătoare de (răciun,,Primi ițurătoriiN,,

  (ompozi iețmuzicală

  decembrie nvă ătorii cl.3ț

  '/. 2iua comemorării lui 7. ieru !ctivitate şcolară Aebruarie (atedra de l. română';. ntîlnirea cu absolvenţii !ctivit.

  tradiţionalăAebruarie (lasele a 833-a

  '6. >ragobete !ctivit.Extracurric.

  Aebruarie (eban (orina

  '0. Aestivalul ,,

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  24/43

  Extracurric cl. -83'1. I înărul agent al circulaţiei rutiere. (oncurs (

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  25/43

  .PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ .PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ O78, ,3 3, )+ PRO', A6,+ O78, ,3 3, )+ PRO', A6,+ A )+ , +7 +, 3 +7, + Ț A )+ , +7 +, 3 +7, + Ț

  C6NSILIUL DE PR6:ILA;IE

  AL L T )

  !nul de studii %&'%-%&'5

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  26/43

  6/a/ l $e"(ă* /ă/ii *e$i!#el /

  ultima joi din lună

  C 'p !e!#a ) !"ili l i '

  Preşe&i$tele' Directorul liceului

  E.Un urean

  Vi)epreşe&i$te' Director ad!.lucru"ed "

  #.Bl$ndu.

  Me* rii'

  %. &ic'ii Dana- psi'olo (colar

  ). Ursu *atalia -diri inte

  +. Popovici &iliana-diri inte

  V. Activitatea profilactică($iective%

  Organizarea acţiunilor i acti&ităţilor de profila5ie i combatere a delic&enţei ;u&enile idiminuarea riscului infracţional (n r(ndul minorilor printr+un parteneriat real dintre părinte < coală < pedagog + poliţie.

  regătirea ele&ilor (n &ederea adoptării unui comportament bazat pe respectareanormelor de con&ieţuire socială, (n scopul pre&enirii &iolenţei i comiterii infracţiunilor(n rindul copiilor i tinerilor.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  27/43

  (omisia de Profilaxie"Preşedintele" >irectorul liceului ,E.Hngurean

  icepreşedinte">irector ad#unct lLed.,=lîndu 7.irectorii ad#uncţi peeducaţie în coloborare cucolaboratorii poli ieiț

  '' )tudierea cauzelor insuccesului şcolar şi a atitudiniinegative faţă de şcoală.

  !prilie >irectLad#.>iriginţii

  '%Evaluarea respectării I+egulamentului intern alliceuluiB

  )emestrial

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  28/43

  ,.PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ ,.PRO5RA/3 A T, ,T4 , ORȚ

  97 A)R3 PROT+ ,+, Ț 97 A)R3 PROT+ ,+, Ț )R+PT3R, OR OP,, OR )R+PT3R, OR OP,, OR

  VI .5rotec!ia drepturilor copiilor

  O iective &

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  29/43

  Preşedintele G >irectorul liceului - LE.Hngurean Lice preşedinte G director ad#. - L7.=lînduL

  Psi olog G L$ic ii >.L>iriginte -L Hrsu .?L

  VI.;. 5roiectul de activitate al consiliului de 5rotec!ie a /repturilor copiilor

  Activitatea Modul derealizare Termen Indicatori

  % )tudierea şi evidenţa elevilordin categorii vulnerabile " tutelaţiinvalizi , mulţi copii,social G vulnerabile.

  )tudierea şi analiză)eptembrie )tudiu

  realizat). !lcătuirea acteor şi listelor pentu

  alimentarea gratuită .Perfectarea lor.ntocmirea actelor )eptembrie

  3anuarie $isteîntocmite

  +. Propunerea a#utorului material după posibilitate

  Perfectarea actelor $a necesitate!cte perfectate

  ,. Promovarea orelor de dirigenţie cevizează protecţia vieţii copiilor " instruireaantiincendiară şi electrocutarea.

  Participarea activă $a necesitate@re promovate

  . ntocmirea listelor pentru susţinereamaterială în procurarea manualelor

  >epistarea a elevilor @ctombrie ?oiembrie $iste

  întocmite. @rganizarea odi nei de vară ntocmirea actelor (

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  30/43

  ,,. A T, ,T4 , )+ PART+7+R,AT Ț ,,. A T, ,T4 , )+ PART+7+R,AT Ț 3 'A/, ,A3 'A/, ,A

  VII. E+ortul e&u)"#io$"l "l +"*iliilor li)eului

  ($iectivel%

  >ezvoltarea managementului sc imbării în contextul şcolii prietenoase copilului.

  !sigurarea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate.

  3mplicarea părinţilor în activitatea liceului.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  31/43

  VII.:. 6edin!e generale cu părin!ii organizate înanul de studii ;?:;-;?:< în 7.&."V.Alecsandri"

  n.r (on inutul activită iiț ț

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  32/43

  '.

  '.@rganizarea şi proiectarea activităţiiconsiliului.

  %.>elegarea şi desemnareafuncţiilor în organismele de

  conducere ale liceului

  iscuţii şi propuneri înactivitatea de consiliere,orientare socioprofesională şiintegrarea socială aabsolvenţilor. iziuni din prisma părinţilor.

  (lub de discuţie februarie

  !ctivitate realizată

  5.

  4.3niţiative deîmbunătăţire a calităţii vieţii

  şi activităţii elevilor.

  7rupă de creaţie februarie

  !ctivitate realizată

  4.

  /.)c imbul de opiniireferitor la organizarea şidesfăşurarea activiăţii I7ala premianţilorB.

  7rupul de creaţie martie !ctivitate realizată

  /.

  ;. otalizarea activităţii(onsiliului +eprezentativ alPărinţilor pentru anul destudii %&%'-%&'5.

  Jedinţă mai !ctivitate realizată

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  33/43

  ,,,. A T, ,TAT+A O78, ,3 3, )+ + + , ,,,. A T, ,TAT+A O78, ,3 3, )+ + + ,

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  34/43

  % O

  .

  " e n e r a

  l eO iective concrete /od de realizare responsa il ter$en

  A ) t

  i % i t "

  t e "

  & e * " $ " ! e * e $

  t+aportul deactivitate a ( E inȘanul scolar %&''L%&'%

  -sedinta de analiza Presedinteleconsiliuluielevilor

  )eptembrie,

  +eorganizarea(onsiliului colar alȘElevilor în anulcolar %&'%-%&'5ș

  -organizarea alegerilor.-stabilirea componentei (.).E -întărirea responsabilită ilor ț->esemnarea unui reprezentant alelevilor, care sa participe la edin eleș ț(!

  >irector,directoradlunct fo tișmembri ai(.).E

  septembrie

  Elaborarea proiectului de program al activită iiț( EȘ

  -stabilirea activită ilor consiliuluițelevilor pentru anul colarș%&'%L%&'5

  >irectoradlunct.Pre eșdintele (.).E

  septembrie

  %.

  ( r g a n

  i z a r e a . i

  n d r u m a r e a . c o n

  t r o l u

  l i e v a l u a r e a

  ș

  a c t i v i

  t a t i l o r

  3ni ierea unorțactivită i extracolareț

  ncura#area ișstimularea elevilor pentru participarea

  la diverse activită ițextra colare.șPromovarea imaginiicolii i a (.).E.ș ș

  - organizarea unor concursuri,serbări, întreceri sportive, etc- popularizarea diverselor concursuri,manifestări cultural artistice, ataberelor, excursiilor, etc. activitatiinscrise in calendarul activitatilor

  educative*-atragerea de sponsori+ealizarea unui avizier cu informa iițdespre (.).E i activită ile acestuiaș ț

  +eprezentanti(.).E.>irectorad#unct

  >irector

  ad#unctPre edinteleș(.).E.

  Permanent

  ?oiembrie,%&'%

  5. +educereaabandonului scolarsi a numarului deelevii problema

  -atragerea elevilor in activită ițeducative*-organizarea de intalniri cu personalitati, reprezentanti ai politiei, psi ologi, consilieri colariș

  >irector pre edinteș(.).E.>iriginti

  permanent

  (ooperareaconsiliului elevilorcu (onsiliuluiProfesoral

  -afi areaș programului educational*-analiza activitatii educative lanivelul fiecarei clase in consiliulelevilor*-prezentarea unui raport alconsiliului elevilor in consiliul profesoral

  >ir.ad#,reprezentatiiclaselor inconsiliulelevilor

  Permanent)fâr itulș

  sem. 3 i 3ș

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  35/43

  0 r m a r

  i r e a

  f r e c v e n

  t e i s i a s

  i g u r a r e a s u c c e s u

  l u i s c o l a r

  4 .

  / i v e r s i

  f i c a r e a o f e r

  t e i d

  e a c

  t i v i

  t a t i e x

  t r a s c o

  l a r e p e n

  t r u

  t i m p u

  l

  l i $ e r

  Propunerea deactivită ițextrascolareParticiparea proiectei programeș

  educativeElaborarea unor proiecte educative

  -realizarea unui sonda# de opinie înrândul elevilor colii privindșactivită ile extra colare în careț șdoresc sa se implice elevii*- -implicarea în diverse proiecteeducative derulate de coalăș-ini ierea unor proiecte educativeț

  (oordonator pentru programeeducative G >iriginti(.).E., to ițelevii coliiș

  )emestrial

  3anuarie-februarie,

  %&'%

  Permanent

  )eparta$entul 3 T3RA

  ?r. !ctivită iț

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  36/43

  %.

  >iscotecatematicaFalloCenB9concursuri:

  >ress-cod" costumsaumac ia#pefata9la intrarevor fi personae carevormac ia:(oncursuri" ':(elmai bun costum*

  %:sticla si creionul* 5:#ucaria de plus* 4:RSTUSTVWXU

  =oxele, sala, bostani,luminari, postere, 4 sticle, 4creioane, o #ucarie de plus*+esurse financiare Y '/& lei

  %; octombrie%&'%

  Dubirca3onela*>D-ul*

  5.>iscoteca tematica B@range partZB>ress-cod" fiecare persoana sa aibaceva oran#*

  =oxele, sala, frunze. %5 noiembrie%&'%

  Dubirca3onela*>D-ul*

  4.

  >iscoteca tematica !nul ?ouKB9concursuri:>ress-cod" =al G D-ul*

  6.>icoteca )firsitul anului scolarB>ress-cod" liber

  =oxele, sala, baloane*+esursefinanciareY 4& lei

  %4 mai %&'5 Dubirca3onela*>D-ul*

  )eparta$entul 8port

  ?r.

  !ctivităţi +esurse Perioada +esponsabil

  '.

  (ampionatul de fotbal % plasemingi

  )ept.-octom.aprilie.Gmai.

  3aţîc (ristina

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  37/43

  %.

  (ampionatul de volleZball Plasa pentru volleZball,

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  38/43

  :.

  Aviz @#e dă start 'Ș "9!viz, care va aduce la cuno tin ăș țelevii i profesorii, în privin aș țformării ( EȘ * anun area supliniriiț posturilor vacante de voluntari*anun area suplimentară nominală.:ț>istrubuirea cererilor, formarealistelor de voluntari.

  ' filă !4, Y4& cereri )eptembrie '4,%&'%

  Aviz - concurs @ ree / "9$ansarea avizului, care va informadespre concursul organizat pentrualegerea unui elev responsabil în postul de >D 9raspunzător demuzică în cadrul seratelor ișsărbătorilor din cadrul liceului:.

  nscrierea candida ilor ț

  ' filă !4 )eptembrie %4,%&'%

  ;.+iua profesorului!lcătuirea insignelor pentru profesori.

  '/ foi !4, 1& ace desiguran ă, resurse financiarețîn sumă de Y /& lei.

  @ctombrie&/,%&'%

  ecembrie%/,%&'%

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  39/43

  >.

  oncurs @ ea mai ingenioasăinsignă colarăș "9elevii vor realiza mac etul propriual insignei* va fi aleasă cea mai potrivită. Evaluatori administra iațliceului împreună cu ( E:Ș

  nscrierea candida ilor în concurs.ț9timp disponibil de lucru 5 zile:.Evaluarea lucrărilor* stabilireainsignei învingătoare.Implimentarea i distri$uireașinsgnei colareșK3nsigna va fi purtată de către eleviin mod obligatoriuK

  +esurse financiare Y %& leide la persoană.

  3anuarie &6,%&'5

  3anuarie '',%&'%

  3anuarie '4 G %0,%&'5

  B.+iua #fîntului Valentin9în olul colii, va fi instaurată oștablă, unde elevii vor puteatransmite mesa#e de felicitare:

  ablă de metalLflip c art,marQere

  Aebruarie '4,%&'5

  C.

  Ac iune contra fumatuluițoncurs de poze i deseneș @'u

  vreau să trăiesc i mîineș "9Elevii vor realiza poze i desene,șcare ar marca dauna fumatului* seva premia capitolul desene ișcapitolul fotografii aparte.Evaluatori ( EȘ :$ansarea avizului cu privire laorganizarea concursului.Evaluarea lucrărilor i stabilireașcî tigătorilor. 9timp de lucru oferit %șzile:.+emunerarea.

  $oc pentru amplasarealucrărilor elevilor, % căr ițsau dic ionare în calitate deț premiu pentru cî tigători, %șdiplome, resurse financiareY 0& lei.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  40/43

  ,6. A T, ,T4 , )+ PART+7+R,AT Ț ,6. A T, ,T4 , )+ PART+7+R,AT Ț 3 A5+7 ,, +)3 A ,O7A , Ț Ț 3 A5+7 ,, +)3 A ,O7A , Ț Ț

  ($iectivele%Perfecţionarea managmentului educaţional în domeniulasigurării calităţii.

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  41/43

  *Er on!inutul tematic Mod de organizare &ermenulrealizării

  Responsa$il

  '. Proiectul IEduca iaținterculturală,,

  Proiectul(entrului,,ir. ad#unvt Proiectrealizat

  %. !ctivitatea de profilaxie 3nspecţia pentru minori Pe parcurculanului

  (onsiliul deProfilaxie )tudiu

  realizat

  5. I(ombaterea violenţei şiabuzului în familieB.

  ntrunire cu I inerii pentru >reptul la iaţăB

  Pe parcursulanului

  >irectorad#unct

  >iriginţii

  !ctivitaterealizată

  4. IProfilaxia tuberculozeiBşivaccinarea 3nstrucţiuni I(entrulirectorad#unct

  !ctiviaterealizată

  ;. Pregătirea actelorrecruţilor.

  (omisariatul militar ?oiembrie >irectorad#unct

  Psi ologul

  $isteîntocmite

  6. IPrevenirea şi combatereatraficului de fiinţe umaneB.

  @re de clasăI(entrul detineretB

  Pe parcursulanului

  >iriginţii>irectorad#unct

  @rerealizate

  0. Ireptul la iaţăB

  Pe parcursulanului

  >irectorad#unct

  Psi olog

  edin ăș țrealizată

  1. Prevenirea delicvenţei #uvenile

  3nstitut de +eformePenale

  Pe parcursulanului

  >irectorad#unctPsi ologul

  ntîlniri promovat

  '&. )3>! ,,Programul de re-ducere a narcomanieiB

  (entrul I! 3)B $anecesitate

  >irectorad#unct ntîlniri

  promovat

  I8. Activitată i în cola$orare cu agen!ii educa!ionaliț I8. Activitată i în cola$orare cu agen!ii educa!ionaliț

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  42/43

  6. A T, ,T4 , 97 O7T+6T3 O ,, Ț Ș 6. A T, ,T4 , 97 O7T+6T3 O ,, Ț Ș PR,+T+7OA8+ OP, 3 3, PR,+T+7OA8+ OP, 3 3,

  Activită i des!ă urateț ș

 • 8/19/2019 0 Planul Educativ 20122013

  43/43

  *n contextual colii prietenoase copilului ș

  #u$iectul activită iiț orma de desfă urareș termen responsa$il indicatori: Aormarea axei valorice în

  contextul coliiș prietenoase copilului.

  )tudierea experien eițavansate a dirigintei2ariciuc .

  Pe parcur sulanului

  7.=lîndudir.ad#.

  3nvestiga-ieț

  realizată

  ; ,,Parteneriatuleduca ional ca formă dețcomunicare, cooperare ișcolaborare la nivelul procesului educa ional înțcontextul coliiș prietenoase copilului.

  3nvestiga ie tematicaț

  3anua-rie

  7.=lîndudir.ad#

  3nvestiga-ieț

  realizată