VRAJITORUL DIN OZ - Libris.ro din Oz...VRAJITORUL DIN OZ Traducere de Joszefina qi Camil Baltazar **...

of 9 /9
L. Frank Baum VRAJITORUL DIN OZ Traducere de Joszefina qi Camil Baltazar **

Embed Size (px)

Transcript of VRAJITORUL DIN OZ - Libris.ro din Oz...VRAJITORUL DIN OZ Traducere de Joszefina qi Camil Baltazar **...

 • L. Frank Baum

  VRAJITORUL DIN OZ

  Traducere de Joszefina qi Camil Baltazar

  **

 • CAPITOLUL XXIVDin nou acasl

  Mr*U* Em toemai ieEise din casl pentru a stropiniqte strafuri de varzi cdnd, ridicfiniu-gi privirea,o viz. u pe Dorothy alergAnd spre ea.

  -Copila mea dragf,, exclaml ea, strAngdnd fetilain bralele ei qi acoperindu-i fala cu sirutdri. Undeai fost pdnE acum? De unde vii?

  -Din fara lui Oz, rlspunse Dorothy cu seriozi_tate, gi uite-l gi pe Toto! Vai, mItuql Em, sunt at6tde fericitl ci sunt din nou acasl!

  CUPRI NS

  Cronologl'e

  Introd,ucere.

  Capitolul l. Ciclonul " " "Capitolul !I. Sfatul cu altinezii

  Capitoiul III. DorothysalveazE o sperietoare'''''''Capitolul IV. Drumul Prin Pidure

  Capitolul V. Eliberarea tdietorului de lemne

  CapitolulVl. Leul cel Laq. . .

  CapitolulVll. C6l5toria spre Marele Oz' ' ' '

  CapitolulMll. Cdmpul de maci ucigltori' "Capitolul IX. Regina qoarecilor de cimp ' '

  CapitolulX. Pazniculporfilor ' ' ' ' '''' : '''''

  Oz cel cumplit. . . .

  Capitolul XVI. Meqtegugul vrijitoresc al marelui

  inselltor

  Capitolul K. O^z qi minunatul Oraq al Smaraldelor' ' ' 90CqpitolulXII. incf,utareavrijitoareiceleirele" "'' ro5Capitolul)Gll. Eliberarea t2oCapitolulKV.Maimuleleinaripate" " '; r25Capitolul)(\/. Acum descoperim cine este

  5

  l1

  r3

  rB

  27

  36

  43

  52

  5e67

  75

  Br

  r33

  r4,5

 • Capitolul XVII. Cum a fost lansat balonulCapitolul XVIII. Spre MiazdziCapitolul ffi. Atacali de copacii luptltoriCapitolul)0L lara grngagi de por.relanCapitolul )Oil. LeuI devine regele animalelorCapitolul )0OI. lara QuadlingilorCapitolul )O(IL Glinda indeplineqte dorin{a

  lui Dorothy

  Capitolul )OtrV. Din nou acasi

  r50

  r55

  r6r$5ry3t77

  rBa

  rBB

  Srnrn Lnctunt gcoLARE2

  - LITERATURA ROMANA:

  M. Eminescu,Poezii

  M. Eminescu,Basme

  I.L. Caragiale, O scrisoare pierdutd

  I.L. Caragiale, Momente qi schite

  Ion Creangi , Amintiri din copildrie

  Ion Creangi , Povegti, Povestiri

  Ioan Slavici, Mara

  Iona Slavici , Moara cu noroc

  Ioan Slavici, P ddure anca

  Petre IsPirescu,

  Harap-Alb Ei alte basme nemuritoare

  _ LITERATURA UNIVBRSALA:

  L.F. Baum, Vrdiitorul din Oz

  R.L. Steven sar,, Comoara din insuld

  R..L. Steven son, RdPit de Piragi

  G.A. Burger,

  Av entur ile b aronului Mun chh aus en

  Mark Twain , Pring 9i cerretor

 • t2 L. Frank Baum

  Cu aceastd idee in minte, povestea lulinunotulwiYrd,jitor d,in Oz a fost scrisi numai pentru a fi pe pla-cul copiilor din ziua de aqtlzi. Se doreqte a fi un basmmodernizat, in care sunt pistrate uimirea qi bucu-ria, iar suferinlele gi cogmarurile sunt inliturate.

  L. FrankBaumChicago, aprilie rgoo

  CAPITOLUT I

  Ciclonul

  T\IJorothy triia in mijlocul cAmpiilor intinse dinKansas crr unchiul ei Henry, care era fermier, qi cumltuga Em, care era nevasta fermierului. Casa incare locuiau era mic5, pentru c[.materialul tre-buincios pentru ridicarea ei fusese adus cu c5rulade la mare depirtare. Casa avea patru pereli, o po-dea qi un tavan care lnchipuiau o odaie. Aceastlodaie conlinea gi o magini de gitit ruginit5, un dulappentruvase, o mas5, trei sau patru scaune gi patu-rile. Unchiul Henry gi mifuga Em aveau patul lormare intr-un col1, gi in alt coll se afla patul cel mical lui Dorothy. Casa n-avea pod, nici pivni{i, d.oar ogaurd mic5, slpatd in pdm6nt gi numiti ,,pivnilapentru ciclon", unde familia putea si se adipos-teasci in cazul cdnd se ridica unul dintre acele mariv0rtejuri de vAnt care erau destul de puternicepentru a sflrArria orice aspzare omeneasci din calealor. in mijlocul podelei se afla un chepeng pe care,

 • t4 L. Frank Baum

  dacl il ridicai, vedeai o scarl ce ducea intr-o gaurlmici gi intunecoasi.

  CAnd Dorothy stdtea in pragul casei Ei iqi roteaprivirea in jurul ei, cdt vedea cu ochii era numaio cAmpie vastf, qi cenugie. Niciun pom qi nicio casinu intrerupeau intinderea qesului care, pretutin-deni, se apropia parci de cer. Soarele pArjoliseplmAntul arat, preflcAndu-l intr-o masi cenuqiein care se vedeau mici cripituri. Nici micar iarbanu era verde, pentru cI soarele uscase cregtetulfirelor ei lungi pdnd cdnd cipitaseri aceeagi culoarecenugie ce se vedea pretutindeni in jur. Casa fuseseqi ea odati zugrivit5, dar soarele coqcovise tencuiala,iar ploile o sp5laseri, gi acum casa se infefga la felde posomorAtl gi de cenugie ca orice lucru de aici.

  Cdnd mItuEa Em venise sI locuiascd in locurileacestea, fusese o femeie tAnlrl Ei drlgu![. Soarelegi v0ntul o schimbaserl insl Ei pe ea. ii furaseri scli-pirea ochilor, lesAndu-le o.culoare posacl Ei cenu-qie; ii furaserl qi roEeala obrajilor -si a buzelor, careacum erau Ei ele cenugii. Era slabf, gi pr,ipiditi gi nuz6mbea nicic6nd. CAnd Dorothy, care era orfanl,sosise aici, mifuga Em tresirise aga de tare la rAsulei, incAt fusese cAt pe ce sd !ipe. igi ap[sa pieptulcu mAna ori de cAte orivoceavesel5 a fetilei ii ajun-gea Ia ureche. $i acum incd privea cu mare mirarela acest copil, care mai putea gisi un lucru ca sd-limbie sI rAd5.

  VrSjitorul din Oz

  Unchiul Henry nu rAdea niciodati. Lucra sArguin-cios de diminealI pdni in noapte Ei nu gtia ce in-seamnl bucuria. $i el era cenuqiu. De la barba lunglpAnd la cizmele butucinoase, avea qi el o inflligareaspri Ei gravi qivorbea, de obicei, foarte pulin.

  Numai Toto o flcea pe Dorothy si rAdf,, ajutAnd- oastfel sd nu devinS gi ea la fel de cenugie ca tot ceo inconjura. Toto nu era cenugiu; era un cAine micqi negru, cu piruI lunggi mltisos gi cu ochii mici Einegri, care striluceauveseli de o parte qi de alta anasului micu! gi caraghios. Toto se juca toatl ziulica

  Ei Dorothy se juca qi ea cu c5leluEul qi il iubea nespusde mult.

  Astezi insi, nu se jucau. Unchiul Henry qedea inpragul casei Ei privea cu ingrijorare citre cer, careera, de asti datd, mai cenuqiu ca de obicei. Dorothyst[tea in ug5, cu Toto in bra{e, Ei privea qi ea sprecer. M5tuqa Em spilavasele.

  Dinspre miazdnoapte auzirl jelania inceatl qigrea avAntului, gi unchiul Henry cu Dorothy vdzur1curn firele lungi de iarbl unduiau frimAntate, pre-simlind apropierea furbunii. Deodatl se auzi, din-spre miazizi, un Euier ascu{it in aer, gi, cAnd iEiintoarseri privirea intr-acolo, v5zur5 iarba miq-eindu-se, frlmAntatl qi in partea aceea.

  Deodati unchiul Henry se ridicl qi strigi citrenevastl-sa:

  -Vine ciclonul, Em! Md duc slvdd devite.

  15

 • r6 L. Frank Baum

  Apoi fugi spre gopronul unde se adlposteauvacile Ei caii.

  MItuEa Em incetl lucrul qi veni la ug5. O singuriprivire afar[ ii fu de ajuns ca s[ intrevadl primejdiacare ii piqtea.

  - Repede, Dorothy! strigl m5tuEa. Fugi in piwrila !Toto o zbughi din bralele lui Dorothy gi zdup! se

  bagi sub pat, iar fata se cdzneasi-i scoati de acolo.M5tuga Em, grozav de speriati, deschise chepenguldin podea Ei cobori scara care ducea in gaura miclEi intunecoasi. Dorothy reuqi, in sfArEit, s5-l prindipe Toto givoi s-o urmeze pe mItuEI inpivni!5. Cdndfu la jumltatea drumului, se auzi deodatd urletulingrozitor alvAntnlui, gi casa se zgudui atAt de tare,incdt fata igi pierdu echilibrul Ei clzu pe neaqtep-tate pe podea.

  Apoi se intdmpl[ un lucru ciudat.Casa fu invArtitd de cAteva ori pe loc, apoi se

  ridici incet-incet in aer. Dorothy simlea cd parcls-ar fi inillat cu un balon.

  VAnturile potrivnice din miazinoapte gi dinmiazdzi se intAlniseri pe locul unde se afla casa giflcuseri din ea tocmai centrul ciclonului. in mij-locul unui ciclon aerul este de obicei mai linigtit,dar marea presiune a v6nturilor ridica mica locuin!5din ce in ce mai sus, pAnI cdnd ajunse in culmeavArtejului ciclonului. RS.mase acolo qi fu purtatd ladepirtare de mulli kilometri, tot aga de uEor cumaipurtaunfulg.

  Vrljitorul din Oz

  Era intuneric gi vAntul urla groaznic, dar Dorothyse simlea de parcl era plimbatl ugurel, cilare. Dupdprimele invdrtituri ale casei Ei apoi dupl un momentcAnd aceasta se aplecase nileluq mai tare, feti{a sesimlea acum ca qi cum ar fi fost clstinat5 usor, ca unprunc inleagdnul s5u.

  Lui Toto insi nu-i pldcea treaba asta. Alerga din-tr-un coll intr-altul al od5ii, letr6nd cu putere.Dorothy insi gedea foarte cuminte pe podea, agtep-tdnd sI vadi ce o si se mai intdmple.

  DeodatI, Toto se apropie de chepengul deschisgi alunecl afard. in prima clipd, Dorothy crezu cA ilpierduse, dar indatf, zdri o ureche care rlslrea dingaur5, pentru cI apisarea puternicl a aerului lineac5lelul sus, astfel incAt nu putea si cad5. Fata se tdripe brAnci pAnI la gauri, il lngfIcl pe Toto de urechigi-l trase inapoi, in odaie, dupl care inchise che-pengul, ca sI nu se mai poati intAmpla alt accident.

  Ceasuri intregi treeuri Ei, incetul cu incetul, spai-ma ii pieri, dar se simlea foarte singurl qi vAntulurla atAt de cumplit imprejurul ei, cI aproape oasurzea. in prima clipa iqi inchipuise c5, atuncic6nd va c5dea, casa va fi sfirdmatl in bucf,li; dar,cum orele treceau qi nu se intAmpla nimic groaznic,Dorothy inceti de a se mai neciji gi se hotdri siasJepte cuminte sf,vad5 ce iiva aduce ziua de mAine.Se sui in pat, iar Toto o urml Ei se culci ldngi ea.

  Cu toate c[ incdperea se leglna qi vdntul urla, fatainchise ochii gi adormi indat5.

  L7

 • CAPITOLUL IISfatul cu altinezii

  ItLl orothy fu deqteptat[ de o zguduiturd atdtde puternicl incAt, daci nu s-ar fi aflat intinsl pepatul moale, s-ar fi lovit. Aqa insi, pdrAitut o fecusi-qi lind respiralia gi-Ei zise cu uimire, ,oCe s-oP.^n lnramplatr

  Toto igi puse nasul lui mic qi rece pe obrazulfetilei Ei scheunl inspf,im6ntat. Dorothy privi injurul ei qi-qi didu seama ci odaia nu se mai migca;nu mai era nici intuneric, pentru cE razele soareluiintrau pe fereastrf, gi inundau toatl odaia. Seri dinpat qi, cu Toto incurcdndu-i-se printre picioare,alergi qi deschise uga.

  Privind inainte, fetila scoase un{ip5t de uluire giochii i se mlrird din ce in ce mai mult la vedereaminunatei priveligti din fala ei.

  Ciclonul depusese casa foarte uqurel pe p5mAnt -a-sa de uEurel cum e in stare s-o facd un ciclon -,in mijlocul unui linut de o frumusele ferl seamin.Se aflau in jurul lor pajiqti verzi, cu copaci ce purtau

  Vrijitorul din Oz

  fructe bogate Ei dulci. Flori strilucitoare erau rIs-p6ndite pretutindeni qi pislri cu pene frumoscolorate cAntau gi zburau prin pomi Ei prin tufiquri.Pulin mai incolo, printre malurile inverzite, curgeaun p6rAiag Ei murmura cu un sunet de-a dreptulfermecltor pentru fetila care trlise atdt timp incAmpiile uscate qi cenugii.

  Stand aqa qi privind cu luare-aminte la prive-liqtea din jurul ei, Dorothy observi venind spreea un grup de oameni atit de ciudali, cum nu maivlzuse pAnI atunci. Nu erau inalli cAt oamenii mari,dar nu aritau nici prea mici; de fapt, pireau si fietot atdt de inalli ca qi Dorothy, care era o feti!5 foartebine crescutE pentru vArsta ei; oricum, aritau, pecdt iqi putea da ea seama, mult mai bf,trdni ca ea.

  Erautrei berba{i gi o femeie, toli imbrlcali foartecurios. Purtau pil5rii rotunde, cu calota inalte giluguiat[, iar in jurul borului aveau clopolei mici,care sunau melodios la orice miqcare. P5l5riileberbalilor erau albastre; pll5ria femeii era albi.Aceasta purfa o rochie care cddea in falduri de laumeri in jos, presirati cu mici stelu{e scAnteietoarece striluceau in soare ca diamantele. Berbalii erauimbrlcali in haine albastre, de aceeaqi culoare capil5riile 1or, gi purtau pantofi frumos lustruili,cuvdrful albastru.

  Dorothy se g6ndi c[ birbalii trebuie sI fie camtot atdt de bltreni ca unchiul Henry, pentru cI doidin ei purtau berbi, dar femeia era, firi indoiali,

  L9

 • 2a L. Frank Baum

  mult mai bdtrAne, fala ii era zbArcita gi pirul il aveaaproape alb, iar umbletul ii era foarte leapin.

  Cdnd se apropiarl de casa pe al cf,rei prag stlteaDorothy, oamenii acegtia se oprirl gi guEotirl intreei, de parcl s-ar fi temut sf, meargi mai departe.Dar betrdnica inaintl cA{iva paEi spre feti!5 Ei, duplo pleclciune, ii spuse cu un glas blAnd'

  -Fii bine venitS, nobih domni!5 plini de waj5,in Jara Altinezilor ! i1i suntem adAnc recunoscf,toricI ai omorAt-o pe ticdloasa de wljitoare din Reseritgi ai sclpat norodul nostru de robie.

  Dorothy asculte uimitl aceastl cuvAntare. Oare cevoia si spunlbitrdnica afunci cAnd o numea ,,dom-ni!5 plinl de vraj5" gi cind spunea cf, a omor6t-o peticlloasa de vrdjitoare a Resdritului? Dorot\r era ofeti{5 inocent5, nevinovati, care fusese adusi aici,la mii de kilometri deplrtare de cas5, de un ciclonEi care nu omorAse niciodatl niciun fel de vietate.

  Dar pesemne ci blbu{a aEtepta un rlspuns de laea, aEa ci Dorothygrli cu sfiali,

  -Sunte{i foarte bun5, dar trebuie s[ fie o gre-geali; gtiu cd n-am omorAt pe nimeni.

  -Oricum, atunci casa ta a ficut-o, rlspunse b5-trAna, rAzdnd. $i asta inseamnl acelaqi lucru. $icontinui, arltdnd spre un coll al casei' Privegte, aicisunt doud picioare... sub bucata asta de lemn.

  Dorothy privi intr-acolo. intr-adevir, intr-uncoll al casei rlmlseserl lipite doud picioare incdl-late inpantofi de argint, cuvArfurile ascufite.

  Vrdjitorul din Oz

  - Vai, Doamne ! striga fetila, frlmdntAndu - gi mAi -nile de spaimS. Pesemne cd a cdzut casa pe vrlji-toare. Ce ne facem acum?

  -Nu-i nimic de ff,cut, spuse betrAnica foarteliniEtits.

  - Dar cine era? intreb[ Dorot]ry.-A fost vrljitoarea cea ticdloasd din Ris5rit,

  dupl cum !i-am mai spus. De ani de zile ii linea petoli altinezii in robie, ficandu-i sclavii ei zi qi noap-te. Acum sunt cu totii liberi si iti sunt recunoscitoripentru fapta ta.

  -Cine sunt altinezii? amai intrebat Dorothy.- Poporul din {ara asta, a Risiritului, unde a dom-

  nit pAnI acumvrSjitoarea cea rea.

  -Dumneata egti o altinezi?

  - Nu, rispunse b5trAna. Dar sunt prietena lor,cu toate ci triiesc in lara de la Miazinoapte. CAndaltinezii au vlzut cI vrljitoarea e moarti, au trimisun sol la mine qi am venit numaidec6t. Sunt vrlji-toarea de la Miazinoapte.

  -O, strigi Dorothy, dumneata egti o vrdjitoareadevlrati?

  -Da, firegte, rlspunse blbula. Dar sunt o waji-toare bund, qi poporul meu mi iubeEte. Nu sunt atAtde puternici pe cAt a fost vrijitoarea cea rea carea domnit aici, pentru ci altfel ag fi eliberat singuriacest popor.

  -Bine, dar eu qtiam cI toate vrljitoarele suntrele, spuse fetila, care era incl speriati ci se afla infala unei vrljitoare adevirate.

 • tt L. Frank Baum

  -O, nu, gregegti! Au fost numai patru w5jitoarein Jara Oz. DouI dintre ele, acelea care locuiesc inMiazlnoapte Ei in Miazdzi, sunt vrljitoare bune.$tiu cI acest lucru este adevdrat pentru ci eu inslmisunt una dintre ele, gi de aceea nu pot Sreqi.Aceleacare locuiau la Risirit qi la Apus erau intr-adevlrvrljitoare rele; dar acum, dacd tu ai ornordt peuna dintre ele, nu mai existl decAt o singuri weji-toare rea in toati Jara 02... Ei anume cea care locu-ieEte laApus.

  - Dar, spuse Dorothy, dupd o scurtl chibzuire,mltuga Em mi-a spus cI toate vrijitoarele au mu-rit - de ani de zile.

  *Cine-i mituqa Em?- E mituqa mea, care locuieEte in Kansas, de

  unde amvenit gi eu.Vrljitoarea de la Miazinoapte piru cI st5 o elipi

  pe ganduri, cu privirea alintitl in pdmAnt. Apoi ri-dici privirea qi spuse'

  -Nu qtiu unde se afl5 Kansasul, pentru cI nuam auzit niciodati de acest linut. Dar, spune-mi,rogu-te, Kansasul este o \arl"eivlIizatd?

  -O, da, rlspunse Dorothy.-Afunci inleleg. Cred cI in ldrile civilizate nu se

  gisesc vrij itoare, nici wijitori, nici scamatori, nicimagicieni. Dar, vezi, Jara Oz nu a fost niciodaticivilizatS, fiindcl noi trlim desp[rlili de restullumii, de aceea mai avem incl wijitori gi vrijitoa-re intre noi.

  Vrdjitorul din Oz

  -Dar cine sunt vrijitorii?-Oz insuqi este MareleVr5jitor, rlspunse babula

  cu un glas abia Eoptit gi plin de respe ct. E mai puter-nic decAt toli ceilalli impreunl qi locuiegte in OragulSmaraldelor.

  Dorothy era c6t pe ce sI punl o nou6 intrebare,dar tocmai atunci altinezii, care stltuserl pAni inclipa aceea ticuli gi nemigcali deoparte, scoaserl unstriglt, privind spre colqul casei, unde clzuse pIcS-toasa de vrljitoare.

  - Ce s -a intAmplat? intrebl blbula.Privind intr - acolo, incepu sI rAd5. Picioarele wi -

  jitoarei moarte dispf,ruserd gi in urmi nu mai rf,-miseserl dec6t pantofii de argint.

  -Era atdt de bitran5, ii explicivrljitoarea de laMiazinoapte fetilei, incAt picioarele i s-au uscatde soare. Asta i-a fost sfArqitul. Dar pantofii de argintsunt ai t5i Ei po{i si-i porli.

  intinse mina gi lui pantofii, iar dupi ce ii scuturide praf, ii dirui lui Dorothy.

  -Vrijitoarea de la Resdrit a fost foarte mAndrd depantofii ei de argint, spuse un altinez, gi incll![rileau o putere pe care noi nu o cunoagtem.

  Dorothy se duse cu pantofii in casl qi ii aEez5 pemas5. Apoi iegi din nou qi zise'

  -Mi gAndesc, ingrijoratS, cum si mi intorc lamltuga gi la unchiul meu. Sunt incredinlati cd eimi caut5. Puteli s5 mI ajutati si glsesc drumulintr-acolo?

  z3