DIT{ OZ. - cdn4.libris.ro din Oz - Lyman Frank Baum.pdf · taifunultii; unde'familia se putea...

of 6 /6
L. FRANKBAUM DIT{ OZ. Traclucere MIHAEI"ASIPO$ Editura MondoRO -Eucure$r0t-B U

Embed Size (px)

Transcript of DIT{ OZ. - cdn4.libris.ro din Oz - Lyman Frank Baum.pdf · taifunultii; unde'familia se putea...

 • L. FRANKBAUM

  DIT{ OZ.Traclucere

  MIHAEI"ASIPO$

  Editura MondoRO-Eucure$r0t-B

  U

 • Intradw*rg

  Folclorul, legendele, mituri,le qi povestiTile cu ztne ne'autne6ntat copiliria. Orice tfln6r este atras de povegtile fantastice,mlnunate gi irreale. Zfinele inaripate aie 'fralilor Grimt 9iAndersen atr adus mai multd bucrrrie tn sq.fl€,ttle cqnitrry decfrtosicealtd creafie. :

  ,- ,,: Qu toate acestee, yechile poveotiri,care.,su iap,{qtat.gcl4'

  fatji tqg.re#,$ugt acurr eatalogate -drept*invqeliite.i in,bi$jgtqcilecoplitoE ?, venit vrernea P-9-.4tIr,9 .n9un, serie-.de'.pqvgq-liitmiiunate, in care stereotipiilq ,eu pj,lici q-i z6ng au foit ldsate la oparte; 'ca iiealtfel Si toate acel*j tigrozitoaie povciStiri'{noraliia-toare. Educalia moderni inciude moralitatea; 'de'aebea, copiluldin zilele noastre-caritil doar distraclie in povegti gi se dispen-seazh cu bucurie de acele povegti moralizatoare' ' Cu-acest scoli'in minte a'fosteciish povestearlffi;itarul"di'nOz, doar pentru a ineAnta copiii din zilele noastre. Sq dorqgte a fio poveeteutodemS., ln, caqe,uimirea gi.fu{cirea' slrr,rt prezegte, ierpalpitaliile gi cogmaruriie sunt date la o parte.

  1.,. PlavrkBduutChicggo, aprilie,1900

  .t ' ';' ' .:

  5

 • Ca,pitalul 1

  Taifunul

  ' . Eorothy.loeuia in rnijloeul ma.rii prerii dinKansas, cuunchiul Henry, cafe era fermier 6i cu mituga Ern, so,tia sa.Casa lbr era mici. deoarece cheresteaua necesard pentru ao construi trehuia adusi de la multe mile distanfd, cucSrufa. Avea doar patru perefi, podea pi acoperig, earealcdf,uiau o singura camer6. in aceast[ camerd se gdsea osob6" ruginita uu ,4ulap. p.entru yase,. o rrrag[, trei saupatru scaurr€" gi paturile, Unchiul ,Hengy $i m6.trr$a Emayeau uu pat mare intr-un co$ al inc6perii, iar Darothyunul mis, fu alt co$. Nu,aveau po[ gi niei pivai[d - doar ogaur5 micd, sflpatd'in pam&nt,, numit6,adipost impotrivataifunultii; unde'familia se putea aseunde fun'cazul Ar carear fi inceput sd batd acele venturi puternice eare distrugtoate cl5.dirile in calea lor. Accesul se ficea printr-o trapidin mijlocul,podelei, de sub eare o scard cobora i:r gauramici gi intunecatd

  CAnd st5tea pe prispa casei, Dorothy nu vedeaaltceva decdt tntinderea vastd gi Sri a preriei, 1n orice

  6

  parte ar fi. priviLtatinderea acestuieele patru ziri.intr-o intindere gri,mScar iarba nu rneiffrele.ascu{ite [email protected] ovedeai pestepalele a scorojitaeum avea o culoare

  Cdnd mbtugaqi draguqe. Soareleetrdltrcirea ochilor snrau luat roqul obrajielahE gi sfrijiti, 9iDorothy',,care eraEm era atflt demdna:pe gurfl ori deajungea la urechi;copild,, cdnd r6dea

  UnchiuJ Henr5rde dimineafa pflnamulte bucu,rii' inbarb6,gi pdn6. larareori'vorbea.

  Toto o f[cea pedeveni gi ea la fel deera un cileluq mic giOchiqsrii sii mici gis6u caxaghios. TotoDorothy, iar Dorothy

 • parte ar fi privit. Niciun copac sau nu intrerupeaintinderea acestui linut plat care se unea cu cerul in toatecele patru zirj. Soarele arsese pdm6ntul qi-l transforrnaseintr-o intindere gri, cu mici cr5pdturi ce-l stribdteau. Nicimdcar iarba nu mai era verde, deoarece soarele a-rsesefirele asculite p6n6 cAnd cdpdtaserd aceeagi culoare gri peeare o vedeai peste tot. CAndva, casa fusese zugrdvith' insdsoarele a scorojit vopseaua gi ploaia a spdlat-o, astfel inc6t

  acum ayea o culoare la fel de terrri ca qi restul.Cdnd mStuga Em a venit si locuiasci aici, era tdn{ri

  qi drdgufd. Soarele qi v6.ntui au schimbat-o. Au luatstrdlucirea ochilor sii qi i-au l6sat la fel de gri ca gi restul;au luat roqul obrajilor 6i buzelor sale qi le-a f[cut gn. Eraslabi. gi sfrijitd, qi nu mai z5mbea de multi weme. CAndDorothy, care era or{an6, a venit sfl locuiascd aici, mitugaEm era atAt de uimitd de r$sul copilei, incAt ti puneamAna pe guri ori de cAte ori vocea veselS a lui Dorothy iiajungea la urechi; gi in prezent o privea cu uimire pecopil5", c6.nd rddea firi motiv

  Unchiul Henry nu rAdea niciodati. Muncea din greude dimineala pAnS seara qi nu avusese parte de preamulte bucurii in viala tui. El era la fel de cirunt, de labarb6 qi pAni la cizmele sale. Pi.rea aspru 5i serios, girareori vorbea.

  Toto o fflcea pe Dorothy s5. rAdi qi o .salvase de la adeveni gi ea la fel de gri ca lmprejurimile. Toto nu era gri;

  era un cdlelug rnic gi negru, cu blani lungd gi mltisoasd'ochigorii sai mici qi negri straluceau deasupra nisuculuisiu caraghios. Toto se juca at6t cflt era ziua de lungi cuDorothy, iar DorothY il iubea mult.

  casa

  .br-

  I

  il

  rii prerii din Kansas, cui cu mituqa Em, solia sa-teaua necesari Pentru amulte mile distan!6, cupodea gi acoPeriq, care

  oBasia cameri se gdsea oYase. o masd, trei sau

  ul Henry qi mdtuga Emal inciperii, iar DorothYod qi nici pivni![ - doar onmdta adS.post imPotrivar ascunde irr cazul in caremi puternice care distrugrol se fdcea Printr-o traPie o scari cobora in gaura

  easei. DorothY nu vedeagr gn a Preriei, in orice

  i

  it

  W,*

 • f, 1

  ; Astfiui inse,' nu 'se jueau. Unehiul Heary €ra pepribpn gi privea nelinigtit cerul;reare era mai gri decet deobiCei: Domthy stdtea in prag eu Toto tn brafe gi privea qiea cerul. Mituga Em spdla vasele.

  Din nordul indepdrtat se auzea urletul v6.ntului, iarunchiul'Henry gi Dorothy puteau vedea cum'Ee apleac6iarba iR valuri, inaintea furtunii care venea. Acum seauzea un quierat asculit al vAntului dinspre sud, iar cAndpriviri i:rtr-acoho v6.zurd valurile de iarbi ce se unduiaudin acea direcfie.

  Dintr'odat6, unchiul Henry se ridici in picioare.

  -,Yine taifunul, Em, ii spuse el sofiei: .Mi duc sIinchid animalele.' fugi citre grajdul unde finea vacile qi eaii. Mitu.6aEm se opri din treabi qi veni la uq6. Dintr-o privire, tgidddu seama de pericol.

  : Eepede, Dorotlry! strigi ea. Fugi spre pivni{,i!Toto sdri din brafele lui Dorothy pi se ascunse sub

  pat. Fetila incerci s6-l prindd. Mdtuga Em, speriati riu,desehise o

  ^trapd din podea gi cobori intr-o gaurd

  intunecat6. In sfdrgit, Dorothy 1l'prinse pe Toto qi o urmdp'e mdtuga ei. Cend ajunse la jumdtatea drumultri, se auziun sunet strident fficut de vdnt gi casa se scuturd atAt detare, inc0t fetita igi pierdu echilibrul gi cdzu pe podea.

  Apoi un lucru ciudat se int0mpld.Casa se invflrti de doud-trei ori qi apoi se ridi*i in

  aer. Dorothy se simlea ca intr-un balon.V6nturile dinspre nordrgi sud se int0lnird exact ln

  locul tn care era casa, pi acolo se formi ruijlocul taifunului.in eentrul taifunului, aerul este de lobicei linigtit, dar

  8

  presitrnea vdntuluic&nd ajunse ihmulte mile dePIo pqna..

  Era intuneric,Dorothy d.escoPerirotiri gi obebeluq in pdtu[ul

  Lui Toto nu iiprin eamer5 gi litrepodea gi agtePta si

  O dat5, Toto seq! c6z'u;.la incePut,una di-ntre urechiqerului il finea. si?oto de uqecho gi ilsa nu se rnal

  Orele treceaufriqa; dar se sim$ea sijurul ej,.cE aproapeva fi zdrobiti in miim6nt; dar eurn oreleincetat sd"gi maisi vadi ce ti va.pod€aua ahrnecoasi.urmat-o qi s-a intins

  tn ciuda caseiquiera, tn curOnd,

 • I Henry era penai gri decdt derat€ Si privea qi

  firl vantului, iarcum se apleaci

  Y'mea. Acum sepe sud, iar c6ndli ce se unduiau

  rtn picioare.n$ei. NIi duc sb

  tr Si caii. Md"tuqaffi{ privire, iqi

  ryre pivnila!

  i se ascunse subEm, speriati riu,ffi intr-o gaur6pe Toto qi o urmddmmului, se auzip scuturd atAt deizu pe podea.

  i apoi se ridici in

  tntdlnird exact inrlilocul taifunului'*icei liniqtit, dar

  presiunea r,Antului ridic6 din ce in ce,mai sus casa, pdndcfrnd ajunse in vdrful taifunului; rdmase acolo 9i fu dusi lamulte mile depirtare, cu aceeagi ugurinld cu care ar fr duso pand..

  Era intuneric, vAntui urla groaznic in jurul lor, darDorothy descoperi cd plutea destul de lin. DupE c6tevarotiri gi o zmueiturE, ea simli cd e leginati ugor, ca unbebeluq in p6tulul siu.

  Lui Toto nu ii pl6.cea deloc ce se intAmpli. Fugeaprin camerl gi litra tare; Dorothy lns6 st6tea in linigte pepod.ea qi aqtepta sd vadi ce urmeazd. sd se int6mple.

  O dati, Toto se apropie prea mult de trapa deschisiqi c6zu; la inceput, fetita crezu cd l-a pierdut. Dar ii vizuuna d"intre urechi ieqind din gauri, deoarece presiuneaaerului lt,tinea si nu cad6. Se t6r{ spre trapd, il prinse peToto cle ureche qi ii trase inapoi in camer6. inchise ugi{a casd nu se mai intAmple alte accidente'

  Orele treceau qi, incet, i:lcet, lui Dorothy ii trecufnca; dar se simfea singurd qi vfintul quiera atfrt de tare injurul ei, cd aproape o asurzea. La inceput, se intreba dac[va fi zdrobiti. in mii de buc6{ele c6nd casa va c[dea pe pe-mdnt; dar cum.orele treceau gi nimic rdu nu se intAmpla, aincetat s6-gi mai faci griji gi s-a hotdr6t si aqtepte liniqtitdsd vadl ce Ii va aduce viitorul. Intr-un final, s-a tArdt pepodeaua alunecoasf, citre patul ei qi s-a culcat; Toto aurmat-o qi s-a intins l6"ng& ea'

  in ciuda casei care se legf,na gi a vdntului carequiera, tn cur6nd, Dorothy lnchise ochii gi adormi'

  i

  I