Teodora iconomescu abstract

of 29 /29
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A REPUBLICII MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 371.037.1:796 ICONOMESCU Teodora Mihaela EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA DISCIPLINA „EDUCAŢIE FIZICĂ” DIN CICLUL LICEAL ÎN BAZA STRATEGIILOR DIDACTICE CONTEMPORANE Specialitatea: 13.00.04 -Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare AUTOREFERAT al tezei de doctor în pedagogie CHIŞINĂU, 2010

Transcript of Teodora iconomescu abstract

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A REPUBLICII MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 371.037.1:796

ICONOMESCU Teodora Mihaela

EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA DISCIPLINA „EDUCAŢIE FIZICĂ” DIN CICLUL LICEAL ÎN BAZA STRATEGIILOR

DIDACTICE CONTEMPORANE

Specialitatea: 13.00.04 -Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului

sportiv şi culturii fizice de recuperare

AUTOREFERAT al tezei de doctor în pedagogie

CHIŞINĂU, 2010

2

Teza a fost elaborată în Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova

Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice

Conducător ştiinţific:

Carp Ion - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, USEFS, Chişinău

Referenţi oficiali: Goncearuc Svetlana – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar,

USEFS, Chişinău Raţă Gloria - doctor în pedagogie, profesor universitar, FEFS, Bacău

Membrii Consiliului Ştiinţific Specializat: 1. Manolachi Veaceslav – preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor

universitar, USEFS, Chişinău 2. Povestca Lazari – secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar

universitar, U.S.E.F.S., Chişinău 3. Guţu Vladimir - doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM 4. Jurat Valeriu - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, USEFS 5. Badiu Toma - doctor în ed. fiz., profesor universitar, Universitatea

„Danubius”, Galaţi, România

Susţinerea va avea loc la 28 octombrie 2010, ora 14.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 40-13.00.04 - din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Adresa: or. Chişinău, str. Andrei Doga 22.

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, pe site-ul www.cnaa.acad.md şi la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Autoreferatul a fost expediat la 28 septembrie 2010.

Secretar ştiinţific al Şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat dr., conf. univ. Povestca Lazari Conducător ştiinţific dr., conf. univ. Carp Ion Autor Iconomescu Teodora Mihaela

© Iconomescu Teodora Mihaela

3

REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII

Actualitatea şi importanţa problemei abordate . Reforma învăţământului pe plan naţional şi internaţional reprezintă o problemă centrală a oricărei societăţi. Aceste acţiuni îşi propun să satisfacă necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii ce vizează compatibilitatea în ansamblu cu valorile general umane.

O reformă de amploare cuprinde toate componentele învăţământului, inclusiv de educaţie fizică, şi îşi propune să determine schimbări profunde la nivelul infrastructurii, al curriculum-ului, al managementului educaţional, al formării iniţiale, al evaluării rezultatelor şcolare în scopul optimizării, modernizării şi eficientizării procesului instructiv-educativ din instituţiile preuniversitare.

Descrierea sistuaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare. Problema organizării eficiente a procesului instructiv-educativ la disciplina „Educaţie

fizică” a fost în atenţia specialiştilor din toate timpurile. Astfel specialiştii: [1, 5, 6, 10, 11, 31, 32, 33], au dovedit că calitatea procesului de instruire depinde esenţial de necesitatea selectarii conştiente a mijloacelor, metodelor şi procedeelor de instruire, prin intermediul cărora se pot obţine rezultate trainice şi performante.

Analiza retrospectivă a cercetărilor din domeniul eficientizării procesului de instruire la

disciplina „educaţie fizică” [2, 10, 13, 14, 28, 29, 33, 138], a permis scoaterea în evidenţă a unor

contradicţii, cum ar fi:

a. între necesitatea perfecţionării calităţii procesului de instruire şi imperfecţiunea strategiilor didactice tradiţionale;

b. între posibilităţile oferite de noile tehnologii de instruire privind trecerea elevilor în regimul de învăţare activă prin intermediul metodelor contemporane şi lipsa unor repere conceptuale, praxiologice privind utilizarea acestor strategii;

c. între necesitatea proiectării unităţilor de învăţare şi realizarea procesului de instruire în baza strategiilor elaborate pentru aceasta;

Contradicţiile menţionate au permis de a formula problema cercetării: fundamentarea metodologiei şi elaborarea strategiilor didactice specifice „educaţiei fizice” are ar permite eficientizarea procesului de instruire în ănvăţământul liceal.

Necesitatea argumentării cu scop determinat a eficacităţii strategiilor didactice contemporane asupra procesului instructiv-educativ de educaţie fizică din învăţământul liceal a devenit factorul principal de actualitate a cercetării noastre având în vedere că majoritatea cercetărilor desfăşurate în această direcţie, nu soluţionează în măsură deplină fondul problemei abordate la nivelul cerinţelor contemporane care ar reflecta un concept unic

Scopul cercetării constă în eficientizarea procesului de instruire a elevilor din ciclul liceal la disciplina „educaţie fizică” prin aplicarea strategiilor ddiactice contemporane.

Ipoteza certcetării. S-a presupus că prin elaborarea şi aplicarea în practică a strategiilor didactice contemporane în cadrul disciplinei „Educaţie fizică” se va eficientiza procesul instructiv educativ din învăţământul liceal, care se va reflecta prin:

• formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice din domeniul în scopul formării motivaţiei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice;

• perfecţionarea competenţelor psihomotrice la nivelul standardelor educaţionale ale programei de educaţie fizică;

4

• formarea şi obţinerea competenţelor socio-afective; • sporirea calităţii însuşirii conţinuturilor didactice ale programei – curriculum la

disciplina „Educaţie fizică” pentru învăţămîntul liceal (prin strategiile didactice). Obiectivele tezei constă în elaborarea metodologiei de aplicare a strategiilor didactice

contemporane pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ din cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în ciclul liceal. Pentru atingerea scopului formulat se propun spre rezolvare următoarele obiective:

1. Analiza teoriei şi practicii educaţiei fizice cu privire la eficientizarea procesului de instruire în baza strategiilor didactice moderne de instruire.

2. Aprecierea nivelului iniţial de a elevilor din învăţământul liceal în aspect psihomotor şi cognitiv.

3. Elaborarea programei (model) de utilizare a strategiilor didactice în cadrul procesului instructiv-educativ de educaţie fizică la nivelul învăţămîntului liceal.

4. Argumentarea experimentală a eficacităţii aplicării strategiilor didactice contemporane în scopul eficientizării procesului de instruire la disciplina „Educaţie fizică” în ciclul liceal.

acestea asigurând o eficienţă maximă a utilizării lor. Metodologia cercetării ştiinţifice Pentru rezolvarea sarcinilor stabilite pe parcursul cercetării au fost folosite în sistem,

permanent sau temporar următoarele metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate; sondajul sociologic (chestionare, discuţii, interviuri); metoda observaţiei; metoda testării; experimentul pedagogic; metode matematico-statistice de prelucrare şi interpretare a datelor; metoda grafică şi tabelară

Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape, după cum urmează: Etapa I, septembrie 2004 - septembrie 2005 care a avut ca obiective principale: aprobarea

temei, alcătuirea planului de lucru şi sondajul sociologic. În prima etapă s-au folosit ca metode de cercetare metoda studiului bibliografic, observaţia

şi ancheta – chestionar. Ancheta chestionar s-a desfăşurat în rândul specialisţilor din educaţie fizică şcolară, precum

şi în rândul elevilor din treapta liceală. Chestionarea sociologică sub formă de anchetă s-a desfăşurat pe un eşantion alcătuit din 121 de profesori de educaţie fizică şi 300 elevi, din patru judeţe.

Etapa a II-a, septembrie 2005 - septembrie 2006 care a avut ca obiective principale: desfăşurarea experimentului constatativ, aprecierea nivelului pregătirii fizice, compararea programelor şcolare la disciplina educaţie fizică

Experimentul constatativ s-a realizat pe un eşantion format din 699 elevi, dintre care 412 fete şi 287 băieţi din Galaţi, Brăila, Bacău, Focşani. Scopul acestui studiu constă în aprecierea nivelului general al pregătirii motrice şi a nivelului de însuşire a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri sportive a elevilor de clasa a IX-a, în vederea demostrării oportunităţii folosirii unor strategii didactice contemporane în lecţia de educaţie fizică.

Etapa a III-a, septembrie 2006 - septembrie 2007 a avut ca obiective principale organizarea şi desfăşurarea experimentul pedagogic de bază care a avut loc în cadrul Colegiului Naţional „Costachi Negri” din Galaţi şi aprobarea metodicii propuse în cadrul educaţiei fizice şcolare.

Activitatea în grupele experimentale s-a desfăşurat conform metodologiei propuse, iar cu grupele martor activitatea s-a desfăşurat după metodele clasice, potrivit programei şi metodologiei existente.

5

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de elaborarea metodicii de aplicare a strategiilor didactice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu eleviii treptei liceale.

Semnificaţia teoretică constă în întemeierea ştiinţifică şi analitică a pregătirii fizice, a însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri sportive, a cunoştinţelor teoretice şi atitudinilor manifestate în timpul lecţiei de educaţie fizică la elevii ciclului liceal (clasa a IX-a). Elaborarea unei programe ce include modul de aplicare a strategiilor didactice contemporane pe parcursul unui an şcolar la disciplina educaţie fizică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetărilor pot fi folosite cu succes în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, precum şi pentru sporirea interesului elevilor faţă de disciplina “Educaţia fizică”. Datele experimentale acumulate pot fi aplicate în cadrul disciplinelor de învăţămînt de profil specializat şi psihopedagogice ale instituţiilor de educaţie fizică şi sport.

Tezele de bază propuse pentru susţinere: 1. Dezvoltarea fizică a individului precum şi formarea personalităţii creative, permanent

adaptată la condiţiile de mediu, constituie obiectivele de orientare a procesului instructiv-educativ la disciplina “Educaţia Fizică” în cadrul treptei liceale.

2. Alegerea unor metode, mijloace şi forme de organizare, moderne, care alături de cele tradiţionale să permită o abordare teoretică şi practică oportună pentru eficientizarea lecţieie de educaţie fizică în treapta liceală.

3. Metodele, mijloacele, tehnologia şi formele de organizare utilizate raţional în cadrul lecţiei asigură o evoluţie semnificativă a parametrilor psihomotrici, cognitiv şi afectiv, precum şi o sporire a atractivităţii lecţiei, a interesului şi a motivării elevilor în practicarea exerciţiilor fizice.

4. Aplicarea strategiilor didactice în lecţia de educaţie fizică la nivelul treptei liceale, trebuie efectuată luând în considerare particularităţile psiho-motrice, motivaţia elevilor în practicarea exerciţiilor fizice, nivelul dotării materiale din licee, toate

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Datele rezultate în urma investigaţieiştiinţifice privitoare la eficientizarea procesului

educaţional în baza strategiilor didactice contemporane în ciclul liceal au fost implementate în unităţi şcolare din judeţele Galaţi, brăila, Focşani, Bacău şi Iaşi. Ele pot fi utilizate în procesul instructiv – educativ de către cadrele de specialitate din domeiul şi mca material ştiinţifico-metodic de către studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sportla disciplina „Metodica educaţiei fizice pe grupe de vârstă”.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în cadrul activitătţilor de educaţie fizică desfîăşurată cu elevii din cadrul Colegiului Naţional „Costache Negri” din Galaţi şi aplicată în cadrul procesului de instruire, inclusiv şi în cadrul forurilor ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor „Cultura fizică:Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului”, USEFS, 2007; Revista ştiinţifică:Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală, Chisinău, 2009; Conferinţa ştiinţifică internaţională Inovation and creation in the field of psysical activity, sources of human performance, Galaţi, 2008, 2009.

Publicaţii la tema tezei sunt prezentate în 12 lucrări Volumul şi structura tezei Introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie - 206 surse citate, 214

pagini, 18 tabele, 55 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: eficientizare, proces instructiv-educativ, proces educaţional, strategii

didactice, învăţămînt liceal, curriculum, calităţi motrice, deprinderi şi priceperi motrice specifice unor ramuri sportive, cunoştinţe teroetice, atitudini.

6

CONŢINUTUL TEZEI

În introducere este argumentată actutalitatea cercetării, este determinat gradul de cercetare a problemei, este stabilit obiectul cercetării, aspectul cercetat şi scopul cercetării. Este formulată ipoteza cercetării şi sunt identificate problema cercetării. De asemenea, introducerea conţine epistemiologia şi metodologia cercetării. Este descrisă baza experimentală a cercetării, etapele cercetării, inovaţia ştiinţifică, semnificaţia teoretică a cercetării, valoarea practică a investigaţiei, implementarea rezultatelor ştiinţifice. Sunt formulate tezele principale înaintate spre susţinere.

Capitolul I „Bazele teoretice generale ale eficientizării procesului educaţional în baza strategiilor didactice contemporane din cadrul disciplinei „educaţie fizică”în ciclul liceal conţine problematica sistemului şi procesului de învăţământ în instituţiile preuniversitare, tendinţele metodologice privind eficientizarea procesului instructiv-educativ de educaţie fizică din învăţământul liceal şi strategiile didactice contemporane utilizate în lecţia de educaţie fizică din învăţământul liceal.

În problematica sistemului şi procesului de învăţământ în instituţiile preuniversitare se descrie sistemului şi procesului de învăţământ din instituţiile preuniversitare şi conţine o analiză a sistemului şi procesului de învăţământ din România, reliefându-se cauzele, care au afectat calitatea învăţământului.

Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (economice, politice, culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, anturaj) care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice explicite sau implicite, în mod direct sau indirect [7, 9,15].

Tendinţe metodologice privind eficientizarea procesului instructiv – educativ de educaţei fizică din învaţamântul liceal prezintă o analiză a metodologiei privind eficentizarea procesului instructiv educativ luând în considerare principiile de învăţământ, formele şi metodele de învăţare actuale precum şi particularităţile sitemului de învăţământ din ciclul liceal cu scopul asigurării unui randament funcţional a procesului de învăţământ, prin prisma criteriilor stabilite.

Eficientizarea se bazează pe organizarea ştiinţifică a activităţii elevilor, orientată, nu numai spre un simplu randament, ci şi spre obţinerea unor rezultate, raportate la condiţiile concrete [1, 184]. Reliefarea necesităţii îmbinării diferitelor metode de lucru în cadrul eficientizării procesului de învăţământ este făcută de specialiştii [1, 2, 3].

În cadrul strategilor didactice contemporane utilizate în lecţia de educaţie fizică în ciclul liceal se evidenţiază diferite abordări ale acestora, de pe poziţii sistemice şi de pe poziţiile teoriei instruirii. Din cele expuse concluzionăm că la etapa actuală contemporană se poate menţiona că organizarea procesului didactic prin utilizarea raţională a strategiilor didactice contemporane orientează activitatea de învăţământ spre elev, spre nevoile lui interne şi contribuie în mod direct la eficientizarea procesului instructiv-educativ la disciplina „Educaţie fizică”, reflectânduse asupra noilor relaţii social-culturale şi tendinţelor educaţionale în ansamblu.

Capitolul II „Determinarea experimentală a necesităţii utilizării strategiilor didactice contemporane în cadrul disciplinei „educaţie fizică” pentru eficientizarea procesului instructiv educativ din ciclul liceal” conţine metodologia organizării şi desfăşurării cercetării, necesitatea aplicării metodologieie strategiei didactice în educaţia fizică şcolară, constatarea nivelului de pregătire motric şi cognitiv al elevilor din învăţământul liceal, planul tematic anual de abordarea a unităţilor de învăţare şi metodologia de aplicarea a strategiilor didactice în cadrul procesului instructiv-educativ la nivelul învăţământului liceal.

7

Metodologia cercetării. În scopul examinării aspectelor specifice, complexe a caracterului şi a conţinutului activităţii în cadrul lecţiilor de educaţie fizică din treapta liceală, s-au folosit următoarele metode de cercetare, care evidenţiază efectele unei noi abordări metodologice privind aplicabilitatea strategiilor didactice în lecţia de educaţie fizică: studiului materialului bibliografic, analiza documentelor şcolare, metoda anchetei tip chestionar, metoda observaţiei pedagogice şi psihologice, metoda testărilor, experimentul pedagogic, metodele statistico-matematice.

Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape, după cum urmează: Etapa I, septembrie 2004 - septembrie 2005 care a avut ca obiective principale: aprobarea

temei, alcătuirea planului de lucru şi sondajul sociologic. În prima etapă s-au folosit ca metode de cercetare metoda studiului bibliografic, observaţia

şi ancheta – chestionar. Ancheta chestionar s-a desfăşurat în rândul specialisţilor din educaţie fizică şcolară, precum

şi în rândul elevilor din treapta liceală. Chestionarea sociologică sub formă de anchetă s-a desfăşurat pe un eşantion alcătuit din 121 de profesori de educaţie fizică şi 300 elevi, din patru judeţe.

Etapa a II-a, septembrie 2005 - septembrie 2006 care a avut ca obiective principale: desfăşurarea experimentului constatativ, aprecierea nivelului pregătirii fizice, compararea programelor şcolare la disciplina educaţie fizică

Experimentul constatativ s-a realizat pe un eşantion format din 699 elevi, dintre care 412 fete şi 287 băieţi din Galaţi, Brăila, Bacău, Focşani. Scopul acestui studiu constă în aprecierea nivelului general al pregătirii motrice şi a nivelului de însuşire a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri sportive a elevilor de clasa a IX-a, în vederea demostrării oportunităţii folosirii unor strategii didactice contemporane în lecţia de educaţie fizică.

Etapa a III-a, septembrie 2006 - septembrie 2007 a avut ca obiective principale organizarea şi desfăşurarea experimentul pedagogic de bază care a avut loc în cadrul Colegiului Naţional „Costachi Negri” din Galaţi şi aprobarea metodicii propuse în cadrul educaţiei fizice şcolare.

Activitatea în grupele experimentale s-a desfăşurat conform metodologiei propuse, iar cu grupele martor activitatea s-a desfăşurat după metodele clasice, potrivit programei şi metodologiei existente.

Analiza rezultatelor sondajului sociologic privind aplicarea strategiilor didactice contemporane în opinia specialiştilor din domeniu, în cadrul acestui subcapitol sunt descrise rezultatele sondajului sociologic cu privire la necesitatea utilizării strategiilor didactice în scopul eficientizării procesului de instruire. În acest scop s-a efectuat un sondaj la care au participat un număr de 121 profesori de educaţie fizică din diferite judeţe ale României.

Ancheta chestionar cuprinde 12 întrebări care vizează strategiile didactice contemporane realizate cu preponderenţă în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu scopul eficientizării acesteia.

Din datele profesorilor anchetaţi rezultă că 78 de profesori care constituie 64,46% au răspuns că ponderea strategiilor didactice în eficientizarea lecţiei de educaţie fizică este medie, iar 43 adică 35,55% dintre aceştia consideră ca ponderea acestora este mare (figura 1).

Analiza răspunsurilor profesorilor despre strategiile didactice denotă că aproape jumătate din profesorii chestionaţi consideră că strategiile didactice sunt importante în procesului instructiv – educativ de educaţie fizică dar le utilizează în cadrul lecţiei destul de rar.

8

35.54%

64.46%Mare

Medie

Fig. 1 Ponderea strategiilor didactice în eficientizarea procesului lecţiei educaţie fizică Cât priveşte sondajul sociologic desfăşurat în rândul elevilor, acesta a avut drept obiectiv de

a evidenţia punctul de vedere a elevilor privind eficientizarea lecţiei de educaţie fizică, aprecierea atitudinii elevilor faţă de lecţiile de educaţie fizică, ce factori ar contribui la eficientizarea lecţiei de educaţie fizică precum şi la formarea şi dezvoltarea interesului elevilor faţă de procesul instructiv-educativ.

Pentru aceasta s-a aplicat tehnica chestionarului în rândul elevilor ciclului liceal. Au fost chestionaţi 300 elevi (187 fete, 113 băieţi), din diferite licee din Galaţi, Brăila, Focşani, Bacău.

La întrebare „Ce este atractiv la lecţia de educaţiei fizică?”, elevii au răspuns că: personalitatea profesorului – 46%, modul de organizare a lecţiei - 30%, mijloacele propuse - 15% şi locul de desfăşurare - 9% .(Figura 2)

46,00%

30,00%

15%9,00%

Personalitatea profesorului

Modul de organizare

Mijloacele propuse 

Locul de desfăşurare

Fig. 2. Interesul şi atitudinea elevilor făţă de lecţia de educaţie fizică

În concluzie se observa o nepotrivire între răspunsurile date de profesori despre posibilităţile de selectare a strategiilor didactice şi a modului lor de aplicare în cadrul lecţiei de educaţie fizică. După cum rezultă din cercetare cunoştinţele teoretice despre strategiile didactice şi despre oportunitatea varietăţi lor în cadrul procesul educaţional pentru eficientizarea activităţi instructiv - educative a elevilor sunt limitate. Mulţi profesori în cadrul lecţiilor aplică aceleaşi strategii în cadrul temelor şi tipului de lecţie având aceiaşi succesiune.

Interpretarea experimentală a cercetării vizând aprecierea nivelului de pregătire motric şi cognitiv a elevilor din învăţământul liceal argumentează nivelului de pregătire a elevilor ciclului liceal unde am avut ca obiectiv evidenţierea nivelul de pregătire motric la care se află elevii la această vârstă. Performanţele realizate de elevi şi notele obţinute la diferite probe de control prevăzute de sistemul naţional de evaluare şi apreciere pot crea o imagine asupra eficienţei metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a lecţiei de educaţie fizică.

9

Numărul celor testaţi a fost de 699 elevi din Galaţi şi judeţele limitrofe (Brăila, Vrancea, Bacău). Din totalul celor testaţi 412 au fost fete, reprezentând 59%, iar 287 băieţi, reprezentând 41%. În tabelul 1 sunt reflectate mediile obţinute la fiecare probă de către eşantionul studiat atât la fete cât şi la băieţi. De asemenea, în tabel sunt redate şi valorile ce trebuie obţinute conform sistemului de evaluare şi apreciere pentru nota 10.

Tabelul 1. Centralizarea datelor eşantionului studiat privind nivelul iniţial de pregătire motrică şi a nivelului de însuşire a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri

sportive al elevilor treptei liceal Băieţi (n = 287) Fete (n = 412)

Proba Model

Eşantion m±x

Model

Eşantion m±x

Flotări cu picioarele sprijinite pe bancă (nr. repetări) 11 7,61±0.167 - - Flotări cu mâinile sprijinite pe bancă (nr. repetări) - - 10 6,95±0.668 Ridicarea simultană a trunchiului şi picioarelor (nr. repetări) 8 5,01±1.02 - - Ridicarea genunchilor la piept din atârnat (nr. repetări) - - 9 5,03±1,18 Trei sărituri în lungime de pe loc, succesive (cm) 7 5,63±0.59 - - Sărituri peste banca de gimnastică (nr. repetări) - - 13 9,03±3,56 Naveta 5x10 m (secunde) 19,2 20,22±0.314 21 22,09±0.340 Alergarea de viteză cu startul de jos, 50 m (sec.) 7,7 8,09±0.167 8,7 9,10±0.299 Alergarea de rezistenţă, 800 m fete/1000 m băieţi (min.) 4 4,20±0.163 4 4,40±0.087 Elemente acrobatice izolate 10 7,15±0.457 10 7,18±0.395 Săritură la un aparat de gimnastică 10 7,08±0.692 10 7,09±0.616 Procedee tehnice izolate 10 7,29±0.703 10 7,36±0.602

Pentru a analiza cunoştinţele teoretice ale elevilor treptei liceale am conceput un test de

cunoştinţe cu zece itemi care fac parte din temele indicate în curriculumul de educaţie fizică, treapta liceală, itemi ce necesită enunţarea, definirea noţiunilor şi a fenomenului educaţie fizică şi sport, cu alegere multiplă, în care pot fi unul sau mai multe soluţii.

Generalizând rezultatele testării am putut observa, figura 3, că din totalul de 699 elevi chestionaţi doar 98 de elevi adică, 14,02% au reuşit să acumuleze un punctaj pentru nota 10 iar 24,74% au realizat punctajul pentru nota 4 demonstrând astfel că în cadrul lecţiei de educaţie fizică nu se pune accentul pe cunoştinţele teoretice, astfel demonstrând că elevii îşi însuşesc şi dezvoltă deprinderile, priceperile şi calităţile motrice fără a conştientiza importanţa lor.

10

Fig. 3. Testarea cunoştinţelor teoretice Faptul că la majoritatea probelor eşantionul testat nu este la nivelul modelului de promovare

arată că este necesar să se contribuie atât la îmbunătăţirea nivelului pregătirii fizice cât şi la învăţarea şi consolidarea unor deprinderi şi priceperi motrice specifice prin abordarea în lecţiile de educaţie fizică a unor metode, mijloace şi forme de organizarea care să ne conducă la realizarea unor performanţelor superioare.

În subcapitolele 4 şi 5 ale capitolului II este descrisă proiectarea tematică anuală a unităţilor de învăţare pe domenii de activitate cognitiv, psihomotor şi afectiv şi metodologia de aplicarea a strategiilor didactice contemporane în procesul de instrure a elevilor din clasele liceale.

Elaborarea unei proiectări didactice corecte depinde de o serie de factori din care fac parte: pregătirea teoretică specifică a profesorului, cunoaşterea, receptarea, înţelegerea şi aplicarea documentelor curriculare cu rol reglator (planuri de învăţământ, programe şcolare, ghiduri de aplicare a programelor), raportarea la caracteristicile mediului geografic şi climateric, al bazei materiale, a nivelului achiziţiilor anterioare şi opţiunile elevilor. Proiectarea eşalonată se realizează la nivelul fiecărui profesor, având ca sursă de concepere prevederile modelului de educaţie fizică şi cu deosebire a conţinuturilor stabilite pentru predarea probelor/disciplinelor sportive pe an de studiu. Gestionând cu eficienţă cele 72 de ore de educaţie fizică am conceput un proiect de eşalonare anuală a unităţilor de învăţare la clasa a IX-a prezentat în tabelul 2 [19, 23, 24].

Cunoscut fiind interesul crescut al elevilor pentru practicarea anumitor discipline sportive, timpul disponibil pentru dezvoltarea calităţilor motrice rămâne foarte puţin, fapt ce impune o atentă gestionare a acestuia, materializată în stabilirea unor priorităţi, alegerea unor metode şi mijloace specifice care să ofere un bun randament şi stabilirea unor instrumente de evaluare stimulative, din care elevii să aibă dreptul de opţiune, concordante cu volumul de ore din schemele orarelor ale claselor. În planificarea ciclurilor tematice pentru dezvoltarea calităţilor motrice am ţinut cont de particularităţile de vârstă şi nivelul de dezvoltarea a acestora şi în funcţie de aceastea am stabilit strategiile didactice. (Figura 3)

.

0

50

100

150

200

Nota 10 Nota 9 Nota 8 Nota 7 Nota 6 Nota 5 Nota 4

98

7356

11285

102

173

11

Tabelul 2. Model pedagogic de eşalonare anuală a unităţilor de învăţare clasa a IX-a[23] SEMESTRUL I SEMESTRUL II

Sept Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie UNITĂŢI

DE ÎNVĂŢARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cunoştinţe teoretice 3’ ▲

7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 4’ ∆

Viteză ▲ ∆ Îndemânare Rezistenţă

Forţă ▲ ∆ CA

LITĂŢ

I M

OT

RIC

E

Mobilitate Alergarea de

viteză ▲ ∆

Alergarea de rezistenţă

▲ ∆

Atle

tism

Săritura în lungime cu

elan

▲ ∆

Acrobatică ▲ ∆

Gim

nast

ică

Sărituri la aparate

▲ ∆

Fotbal (băieţi) ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

PRO

BE

ŞI R

AM

UR

I SPO

RT

IVE

Joc

spor

tiv

Baschet (fete) ▲

VA

CA

NŢĂ

DE

IAR

VA

CA

NŢĂ

SEM

ESTR

IALĂ

VA

CA

NŢĂ

DE

PAŞT

E

Atitudini ▲- Testări iniţiale ∆ - Testări finale

12

Fig. 3. Proiectarea schematică a strategiilor didactice propuse în cadrul experimentului [24]

CUNOŞTINŢE TEORETICE

DEPRINDERI ŞI PRICEPERI MOTRICE

SPECIFICE UNOR

CALITĂŢI MOTRICE

Specifice Generale Atletism Gimnastică Joc sportiv Viteză Forţă Rezistenţă Îndemânare

Alg

oritm

izar

e

Prob

lem

atiz

are

Inst

ruire

pr

ogra

mată

Mod

elar

e

Trat

are

dife

renţ

iată

STRATEGII DIDACTICE

Alg

oritm

izar

e

Prob

lem

atiz

are

Mod

elar

e

Inst

ruire

pr

ogra

mată

Alg

oritm

izar

e

Alg

oritm

izar

e

Inst

ruire

pr

ogra

mată

Prob

lem

atiz

are

Analiza opiniei specialiştilor cu privire la problema abordată, aprecierea nivelui de pregătire a elevilor în cadrul experimentului prealabil ne-a permis să elaborăm o programă de aplicare a strategiilor didactice şi să determinăm căile de utilizare ale acestora în cadrul procesului instructiv educativ de educaţie fizică în învăţământul liceal.

Capitolul III – „Argumentarea experimentală a metodologiei aplicării strategiilor didactice contemporane în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ din cadrul disciplinei „educaţie fizică” în treapta liceală” conţine descrierea experimentului pedagogic şi analiza rezultatelor cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor teoretice, dinamica dezvoltării indicilor calităţilor motrice, dinaminca însuşirii deprinderilor motrice specifice unor ramuri sportive şi analiza eficienţei formării atititudinilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică prin aplicarea strategiilor didactice.

La etapa de constatare a fost identificat faptul că utilizarea metodologieie tradiţionale de desfăşurare a procesului de instruire la educaţie fizică în învăţământul liceal nu contribuie eficient la formarea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, dezvoltarea calităţilor, capacităţilor motrice şi a atitudinilor.

Pentru a ameliora situaţia la etapa finală a cercetării am realizat analiza comparativă a nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice printr-un test de cunoştinţe teoretice cu 15 itemi care fac parte din temele indicate în curriculumul de educaţie fizică, ciclul liceal, itemi ce necesită enunţarea, definirea noţiunilor, fenomenelor, în care pot fi una sau mai multe soluţii. Fiecare item are un punctaj, iar evaluarea făcându-se în funcţie de numărul de puncte obţinute. În urma analizei punctajului obţinut s-a stabilit că nici una din grupe nu a depăşit punctajul notei 6 ceea ce demonstrează că elevii treptei liceale au cunoştinţele teoretice la un nivel scăzut. La testarea finală din figura 4 se observă un progres al ambelor grupe dar mai semnificativ la grupa experiment.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

52%

18.00%

29.50%35.40%

30.60%25.80%

8%

Martor 

Fig. 4. Rezultatele obţinute de grupa martor şi experiment la testarea finală a cunoştinţelor teoretice

Aceasta ne demonstrează că datorită aplicării strategiilor didactice propuse de noi privind însuşirea cunoştinţelor teoretice, grupa experiment a obţinut punctajul notei zece.

În urma analizei testării finale a cunoştinţelor teoretice faţă de modelul notei 10 grupa martor are o medie mai mică cu 43% faţă de grupa experiment care are o medie mai mică cu 20%, şi o creştere semnificativă decât grupa martor.

În cadrul dinamicii dezvoltării indicilor calităţilor motrice a elevilor supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogic, pentru stabilirea capacităţilor motrice ale elevilor cercetaţi la diferite etape ale lecţiilor în cadrul experimentului pedagogic au fost utilizate teste

14

motrice din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi apreciere care reflectă, în măsură suficientă, nivelul pregătirii motrice.

Rezultatele experimentului pedagogic efectuat în vederea constatării nivelului capacităţilor motrice ale elevilor cercetaţi sunt prezentate în tabelele 4 şi 5.

Tabelul 4. Analiza comparativă a indicilor iniţiali şi finali ai nivelului de pregătire motrică a băieţilor în cadrul experimentului pedagogic

BĂIEŢI (n=45) PROBE DIN SISTEMUL

NAŢIONAL DE EVALUARE

Testări Grupa

martor(n=21) m±x

Grupa experiment(n=24)

m±x

T P

TI 7,10±0,35 7,21±0,36 0,22 >0,05 TF 7,88±0,34 8,66±0,33 2,08 <0,05 t 2,11 4,34 - -

Flotări cu picioarele sprijinite pe banca de

gimnastică (nr. reptări) P <0,05 <0,001 - -

TI 6,48±0,26 6,57±0,28 0,24 >0,05 TF 7,05±0,24 7,70±0,20 2,09 <0,05 t 2,11 4,18 - -

Ridicarea simultană a trunchiului şi picioarelor

(nr. reptări) P <0,05 <0,001 - - TI 5,72±0,25 5,69±0,24 0,08 >0,05 TF 6,28±0,23 6,91±0,21 2,03 <0,05 t 2,15 4,88 - -

Trei sărituri în lungime de pe loc, succesive

(m) P <0,05 <0,001 - - TI 19,81±0,90 19,83±0,91 0,01 >0,05 TF 17,83±0,85 15,45±0,80 2,03 <0,05 t 2,13 4,70 - -

Naveta 5x10 m (sec.)

P <0,05 <0,001 - -

Analizând datele centralizate în tabelul de mai sus se poate observa că valorile consemnate la testările iniţiale confirmă existenţa unui nivel de pregătire apropiat între cele două grupe de băieţi incluşi în cadrul experimentului pedagogic. Diferenţele dintre acestea apar în mod evident în cazul testărilor finale.

Testele de semnificaţie statistică pentru dezvoltarea motrică a elevilor (fete şi băieţi) din cele două grupe (martor şi experiment) arată (tabelul 4 şi 5) că există diferenţe semnificative între grupa martor şi grupa experiment la testarea finală, fapt ce conduce la concluzia că strategiile didactice utilizate în lecţia de educaţie fizică pentru dezvoltarea calităţilor motrice, au influenţat în mare măsură performanţele obţinute de grupa experiment la testarea finală [20].

15

Tabelul 5. Analiza comparativă a indicilor iniţiali şi finali ai nivelului de pregătire motrică a fetelor în cadrul experimentului pedagogic

FETE (n=78) PROBE DIN SISTEMUL

NAŢIONAL DE EVALUARE

Testări Grupa

martor(n=40) m±x

Grupa experiment(n=38) m±x

T P

TI 7,03 ±0,30 6,95±0,31 0,18 >0,05 TF 7,70±0,28 8,45±0,25 2,03 <0,05 t 2,03 4,54 - -

Flotări cu mâinile sprijinite pe banca de

gimnastică (nr. reptări) P <0,05 <0,001 - -

TI 6,18±0,33 6,46±0,31 0,62 >0,05 TF 7,06±0,31 7,94±0,28 2,09 <0,05 t 2,38 4,35 - -

Ridicarea genunchilor la piept din atârnat

(nr. reptări) P <0,05 <0,001 - - TI 7,25±0,43 7,63±0,38 0,66 >0,05 TF 8,29±0,40 9,40±0,33 2,13 <0,05 t 2,11 4,21 - -

Sărituri peste banca de gimnastica

(nr. reptări) P <0,05 <0,001 - - TI 21,89±1,02 21,78±1,02 0,07 >0,05 TF 19,48±0,99 16,53±0,95 2,15 <0,05 t 2,04 4,56 - -

Naveta 5x10 m (sec.)

P <0,05 <0,001 - - Dinamica nivelului însuşirii deprinderilor motrice specifice unor ramuri de sport a

elevilor supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogi În scopul determinării eficacităţii aplicării strategiilor propuse în lecţia de educaţie fizică, s-a organizat un experiment pedagogic, în cadrul căruia la clasa martor programa şcolară a fost parcursă fără nicio intervenţie specială, iar la clasa experiment, s-au propus în cadrul sistemelor de lecţii strategii didactice contemporane pentru învăţarea şi fixarea deprinderilor motrice specifice unor ramuri sportive.

După cum rezultă din analiza comparativă a rezultatelor iniţiale ale testării deprinderilor şi priceperilor motrice specific atletismului ale elevilor cercetaţi din grupa experimentală şi grupa martor (tabelul 6), existând fireşte o anumită diferenţă a indicilor la toate testele dinamice, însă aceasta nu este semnificativă, ceea ce înseamnă că la începutul experimentului pedagogic grupele martor şi experimentală erau omogene.

Din analiza indicatorilor statistici (tabelul 7) putem observa că la toate probele în cadrul testării iniţiale indicele de semnificaţie P>0,05 în cadrul grupei martor, progresul fiind nesemnificativ, însă performanţele obţinute la testarea finală la ambele grupe atât de fete cât şi de băieţi este diferită, grupa experiment un progres semnificativ P<0,05 comparativ cu grupa martor. Aceste performanţe au fost obţinute datorită eficienţei strategiilor didactice propuse în cadrul sistemelor de lecţii [26].

16

Tabelul 6. Indicatorii statistici între testările iniţiali şi finali ai testelor deprinderilor motrice specifice atletismului la elevii grupelor martor şi experiment

FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45) Probe din sistemul

naţional de evaluare

Tes

tări

Grupa martor (n=40)

m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment

(n=24) m±x

TI 9,22±0,28 9,26±0,28 8,43±0,24 8,21±0,24 TF 9,00±0,27 8,23±0,24 7,90±0,23 7,24±0,20 t 0,69 3,43 2,12 4,04

Alergare de viteză 50 m (sec.)

P >0,05 <0,01 <0,05 <0,001 TI 277,63±6,99 278,80±6,90 257,20±6,22 255,46±6,24 TF 260,47±6,41 242,30±6,38 243,20±6,12 225,88±6,01 T 2,18 4,71 2,13 4,42

Alergare de rezistenţă -800m

F, 1000m B (sec) P <0,05 <0,001 <0,05 <0,001

TI 3,07±0,16 3,11±0,17 3,14±0,18 3,16±0,18 TF 3,77±0,15 3,91±0,13 3,52±0,16 3,95±0,13 T 2,19 4,44 2,11 4,64

Săritură în lungime cu 1½

paşi (m) P <0,05 <0,001 <0,05 <0,001

Tabelul 7. Indicatorii statistici iniţiali şi finali ai testelor deprinderilor motrice

specifice atletismului la elevii grupelor martor şi experiment FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45)

Probe din sistemul

naţional de evaluare

Grupa martor (n=40)

m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

t P Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment

(n=24) m±x

t P

TI 9,22±0,28 9,26±0,28 0,10 >0,05 8,43±0,24 8,21±0,24 0,65 >0,05 Alergare de

viteză 50 m (sec.) TF 9,00±0,27 8,23±0,24 2,14 <0,05 7,90±0,23 7,24±0,20 2,20 <0,

05 TI 277,63±6,99 278,80±6,90 0,12 >0,05 257,20±6,22 255,46±6,24 0,19 >0,

05 Alergare de rezistenţă -

800m F, 1000m B

(sec)

TF 260,47±6,41 242,30±6,38 2,01 <0,05 243,20±6,12 225,88±6,01 2,02 <0,05

TI 3,07±0,16 3,11±0,17 0,17 >0,05 3,14±0,18 3,16±0,18 0,88 >0,05

Săritură în lungime cu

1½ paşi (m)

TF 3,47±0,15 3,91±0,13 2,20 <0,05 3,52±0,16 3,95±0,013 2,05 <0,05

Rezultatele experimentului pedagogic efectuat în vederea constatării rezultatelor

deprinderilor şi priceperilor motrice specific gimnasticii ale elevilor cercetaţi sunt prezentate în tabelele 8 şi 9.

Din analiza comparativă a rezultatelor iniţiale ale nivelului de însuşire a deprinderilor motrice specific gimnasticii ale elevilor cercetaţi din grupa experimentală şi grupa martor (tabelul 8 ), se poate observa o diferenţă a indicilor la toate probele, însă aceasta nu fiind

17

semnificativă, ceea demonstrează că la începutul experimentului pedagogic grupele martor şi experimentală erau omogene.

Tabelul 8.Indicatorii statistici al testelor deprinderilor motrice specifice gimnasticii la elevii grupelor martor şi experiment între testările iniţiale şi finale

FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45) Probe din sistemul

naţional de evaluare

Testări Grupa martor

(n=40) m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment(n=24)

m±x

TI 6,81±0,29 6,86±0,30 6,90±0,33 6,98±0,35 TF 7,51±0,27 8,31±0,25 7,59±0,28 8,38±0,27 t 2,12 4,53 2,09 4,11

Elemente acrobatice

(notă) P <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 TI 6,87±0,30 6,93±0,32 6,74±0,34 6,90±0,35 TF 7,57±0,28 8,39±0,26 7,50±0,32 8,42±0,28 t 12,99 4,29 2,17 4,34

Sarituri la un aparat de

gimnastică (notă) P <0,05 <0,001 <0,05 <0,001

Tabelul 9. Indicatorii statistici iniţiali şi finali ai testelor deprinderilor motrice specifice

gimnasticii la elevii grupelor martor şi experiment FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45)

Probe din sistemul

naţional de evaluare

Tes

tări

Grupa martor (n=40)

m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

t P Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment

(n=24) m±x

t P

TI 6,81±0,29 6,86±0,30 0,12 >0,5 6,90±0,33 6,98±0,35 0,16 >0,5 Elemente acrobatice

(notă) TF 7,51±0,27 8,31±0,25 2,16 <0,5 7,59±0,28 8,38±0,27 2,02 <0,5

TI 6,87±0,30 6,93±0,32 0,14 >0,5 6,74±0,34 6,90±0,35 0,33 >0,5 Sarituri la un aparat de

gimnastică (notă)

TF 7,57±0,28 8,39±0,26 2,15 <0,5 7,50±0,32 8,42±0,28 2,19 <0,5

Rezultatele experimentului pedagogic efectuat în vederea constatării rezultatelor

deprinderilor şi priceperilor motrice specific jocului sportiv ale elevilor cercetaţi sunt prezentate în tabelele 10 şi 11.

Generalizând date obţinute în urma analizei comparative a rezultatelor iniţiale ale nivelului de însuşire a deprinderilor motrice specific jocului sportiv ale elevilor cercetaţi din grupa experimentală şi grupa martor (tabelul 10), se poate observa o diferenţă a indicilor la toate probele, însă în cadrul testării iniţiale progresul fiind nesemnificativ, ceea demonstrează că la începutul experimentului pedagogic grupele martor şi experimentală erau omogene.

18

Tabelul 10. Indicatorii statistici al testelor deprinderilor motrice specifice jocului sportiv la elevii grupelor martor şi experiment între testările iniţiale şi finale

FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45) Probe din sistemul

naţional de evaluare

Testări Grupa martor

(n=40) m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment(n=24)

m±x

TI 6,13±0,24 6,18±0,27 6,57±0,34 6,46±0,37 TF 6,66±0,22 7,33±0,18 7,43±0,32 8,66±0,33 t 1,93 4,26 2,46 5,79

Procedee tehnice

Fotbal B Baschet F

(notă) P >0,05 <0,001 <0,05 <0,001

TI 6,30±0,26 6,46±0,28 6,68±0,35 6,54±0,38 TF 7,19±0,26 8,32±0,25 7,70±0,34 9,10±0,37 t 8,75 6,00 2,75 6,24

Joc sportiv Fotbal B Baschet F

(notă P <0,01 <0,001 <0,05 <0,001

Tabelul 11. Indicatorii statistici iniţiali şi finali ai testelor deprinderilor motrice specifice jocului sportiv la elevii grupelor martor şi experiment

FETE (n=78) BĂIEŢI (n=45) Probe din sistemul

naţional de evaluare

Testări

Grupa martor (n=40)

m±x

Grupa experiment

(n=38) m±x

t P Grupa martor (n=21)

m±x

Grupa experiment

(n=24) m±x

t P

TI 6,13±0,24 6,18±0,27 1,40 >0,5 6,57±0,34 6,46±0,37 0,22 >0,5 Procedee tehnice

Fotbal B Baschet F

(notă)

TF 6,66±0,22 7,33±0,18 2,38 <0,5 7,43±0,32 8,66±0,33 2,67 <0,5

TI 6,30±0,26 6,46±0,28 0,42 >0,5 6,68±0,35 6,54±0,38 0,27 >0,5 Joc sportiv Fotbal B Baschet F

(notă

TF 7,19±0,26 8,32±0,25 3,14 <0,5 7,70±0,34 9,10±0,37 2,80 <0,5

Indicatorii statistici finali al însuşirii deprinderilor motrice specifice jocului sportiv

prezentat în tabelul 11 ne arată diferenţele existente la testarea finală între cele două grupe, chiar dacă în cadrul testărilor iniţiale valorile sunt aproximativ egale, datorită valorilor crescute obţinute de grupa experiment în urma aplicării strategiilor didactice propuse, indicele de semnificaţie fiind P<0,001.

Analiza eficienţei formării atitudinilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la elevii cercetaţi în experimentul pedagogic Din studiul realizat, publicaţiile pedagogice tratează problema atitudinală ca o componentă importantă în realizarea actului educaţional cu multiple influenţe ale acesteia asupra eficienţei procesului de învăţământ [8, 12].

Particularizând problema formării atitudinilor la disciplina „Educaţie fizică” putem sublinia faptul că acestea devin decisive la nivelul de eficienţă obţinută şi contribuţia acestei discipline la realizarea obiectivelor şi finalităţilor stabilite pentru fiecare nivel de învăţământ.

19

Atitudinea elevilor faţă de educaţie fizică, la modul general, poate fi influenţată de o serie de factori obiectivi şi subiectivi cum sunt: existenţa bazei materiale, dotarea materială, profesionalismul şi personalitatea cadrelor didactice, nivelul cunoştinţelor elevilor pentru practicarea exerciţiilor fizice [22, 27].

Urmărind „felul cum reacţionează elevul la sarcinile propuse în lecţia de educaţie fizică” fişa de observaţie nr.1 ne-a furnizat date despre profilul grupului atât pentru grupa martor cât şi pentru grupa experiment, date de ordin cantitativ, făcând posibil determinarea unui profil psihologic al grupelor astfel: înţeleg indicaţiile profesorului 80,65% din subiecţii grupei experiment faţă de 60,66% din subiecţii grupei martor iar cei care nu înţeleg indicaţiile profesorului sunt de 19,35% din grupa experiment în comparaţie cu 39,34% din grupa martor.

În urma observaţiei realizate şi prezentată în figura 3.4 reiese că subiecţii din cadrul grupei experiment s-au manifestat în mod pozitiv faţă de mijloacele (exerciţiile) impuse de profesor pentru rezolvarea temelor de lecţie şi datorită metodelor aplicate şi a formelor de exersare. Urmărind cu atenţie indicaţiile date de profesor, implicându-se cognitiv şi afectiv, grupa experiemnt a obţinut un procentaj mai bun în comparaţie cu grupa martor.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

Înțeleg indicațiile Nu înțeleg indicațiile

60.66%

39.34%

80.65%

19.35%

Martor 

Experiment 

Fig. 3.4. Felul cum reacţionează elevul la sarcinile propuse de profesor în cadrul lecţiei de

educaţie fizică La nivelul valorilor constitutive pe cei doi parametri (înţelege.....şi nu înţelege...)

situaţia se prezintă astfel: • La grupa martor din 60.66% care înţeleg indicaţiile profesorului, 13,11% sunt

receptivi şi interesaţi, 14,75% sunt opozanţi, 31,15% indiferenţi şi 14,75 receptivi, faţă de 39,34% care nu înţeleg indicaţiile date şi din care 11,48% nu sunt receptivi, 19,67% sunt refractari iar 8,19% indiferenţi.

• La grupa experiment din 80,65% care înţeleg indicaţiile profesorului, 37,1% sunt receptivi şi interesaţi, 22,58% sunt opozanţi iar 20,97% indiferenţi, faţă de cei 19,35% din elevii care nu înţeleg indicaţiile şi care 12,91% nu sunt receptivi, 3,22% refractari şi doar 3,22% indiferenţi.

Din prezentarea statistică se obervă modificări semnificative ale atitudinilor manifestate de elevi mai ales la grupa experiment, modificări datorate metodelor diversificate aplicate de profesor în cadrul lecţiei de educaţie fizică, metode apreciate prin receptivitatea şi interesul manifestat de elevi atât pentru sarcinile propuse cât şi pentru modul de prezentare şi aplicare ale acestora de către profesor.

Fişa de observaţie nr.2 prezintă „modul în care îşi exersează elevul acţiunea” figura 3.5 evidenţiind următoarea situaţie:

• Grupa martor în cadrul observaţiei a obţinut următorul procentaj: pentru „înţelege”, 27,86% dar sunt precipitaţi, 14,76 % se organizează cu atenţie iar 14,75% pe bază

20

de deliberare, pentru „nu înţelege”, 3,28% sunt precipitaţi, 14,75% sunt neatenţi şi 24,60% pe bază de deliberare.

• La grupa experiment pentru „înţelege”, 29,04% sunt precipitaţi, 32,25% se organizează cu atenţie iar 22,58% pe bază de deliberare, pentru „nu înţelege”, 1,61% sunt precipitaţi, 8,07% sunt neatenţi şi 6,45% pe bază de deliberare.

În cadrul analizei fişei de observaţie prezentată în figura 3.5 se evidenţiază diferenţe mari în ceea ce priveşte modul în care elevii îşi organizează acţiunile în cadrul celor două grupe, semnificative fiind cele ale grupei experiment datorită metodelor aplicate şi a cunoştinţelor teoretice. S-au evidenţiat carenţe la nivelul autoorganizatoric în cadrul grupei martor, presupunând situaţii similare în activitatea independentă în afara şcolii.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

Înțeleg mesajul motric

Nu înțeleg mesajul motric

57.38%

42.62%

83.87%

16.13%

Martor 

Experiment 

Fig. 3.5. Modul în care elevul îşi exersează acţiunea

Astfel prin participarea în cadrul lecţiei de educaţie fizică la jocurile de echipă,

respectarea regulilor jocului, necesitatea finalizării activităţilor începute, s-a dezvoltat voinţa dar şi perseverenţa, tenacitatea, curajul, hotărârea, trăsăturile pozitive de caracter (autocontrol, modestie, solidaritate, competitivitate, cinste) şi spiritul fair-play (spirit de echipă, spirit de luptă, dorinţa de a învinge, respectarea adversarului, acceptarea înfrângerii şi respectarea învingătorului).

Rezultatele experimentului pedagogic desfăşurat în baza metodologiei propuse de noi permite să constatăm că tendinţa eficientizării procesului didactic de educaţie fizică prin aplicarea strategiilor didactice contemporane îl face pe elev să conştientizeze obiectivele propuse în cadrul lecţeiei de educaţie fizică, care pot fi realizate numai prin accentuarea procesului cognitiv, pentru a le forma convingeri stabile de practicare sistematică a exerciţiilor fizice care contribuie la însuşirea deprinderilor motrice specifice unor ramuri de sport, la dezvoltarea calităţilor motrice de bază precum şi a manifestării unei atitudini pozitive privind activitatea din cadrul lecţiei, respectarea regulilor impuse, acordarea ajutorului colegial

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

1. Studierea teoriei şi practicii procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice la

nivelul treptei liceale, demonstrează că în planul cadru de învăţământ se observă lipsa unui

21

sistem de abordare a predării prin prisma utilizării în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a

strategiilor didactice. Examinarea aspectelor legate de folosirea acestora în cadrul lecţiei de

educaţie fizică, ne demonstrează că acestea constituie un factor de optimizare a procesului

instructiv-educativ contribuind la înzestrarea elevului cu capacităţi, cunoştinţe şi atitudini în

concordanţă cu idealul educaţional.

2. Rezultatul chestionarului aplicat profesorilor scoate în evidenţă faptul că

răspunsurile nu sunt la obiect şi că acestea, în general reduc strategiile numai la metodele

clasice, fără a cuprinde orientările metodologice, sistemele de acţionare, tehnologiile

didactice, formele de organizare şi evaluare. Rezultatul obţinut privind modul de aplicare a

strategiilor didactice în lecţia de educaţie fizică, arată că utilizarea acestora este în medie de

70% datorită lipsei unei metodici argumentate din punct de vedere metodico-ştiinţific. În

cadrul chestionarului aplicat elevilor, am putut constata din răspunsurile obţinute o

necunoaştere a terminologiei specifice educaţiei fizice şi sportului, şi chiar confuzii între

termeni. Un procent destul de mare 58% doresc o îmbunătăţire a bazei materiale iar 30% din

cei chestionaţi consideră atractiv la lecţia de educţie fizică personalitatea profesorului.

3. Rezultatele experimentului constatativ, atestă faptul că nivelul pregătirii elevilor sub

aspect psihomotor şi cognitiv este inferior baremurilor prevăzute în Sistemului Naţional de

Evaluare şi Apreciere. Valori mici s-au înregistrat în cadrul calităţilor motrice al următoarelor

probe: flotări cu picioarele sprijinite de bancă (băieţi) şi cu mâinile sprijinite pe bancă (fete),

cu 30,5% sub valoarea baremului propus, respectiv cu 39,7% pentru sărituri peste banca de

gimnastică (fete), dar şi in cadrul deprinderilor motrice specifice gimnasticii unde media se

situeaya între 7,15 pentru băieţi şi 7,18 pentru fete şi joc sportiv media fiind de 7,29 pentru

fete şi 7,36 pentru băieţi. Aceleaşi rezultate slabe au fost obţinute şi în cadrul testării

cunoştinţelor teoretice unde doar 14% din elevi au reuşit să obţină nota maximă. Aceste

rezultate demonstrează că procesul instructiv-educativ este insuficient din punct de vedere

calitativ şi conduce la necesitatea eficientizării procesului de educaţie fizică a elevilor treptei

liceale prin utilizarea strategiilor didactice.

4. În urma analizei surselor bibliografice şi a rezultatelor experimentului constatativ, a

fost elaborată o programă experiment şi stabilite strategii didactice utilizate în lecţia de

educaţie fizică din cadrul treptei liceale. Aceste strategii au fost selectate în funcţie de nivelul

de pregătire fizică, însuşirea deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri

sportive, cunoştinţelor teoretice obţinute anterior de elevi, baza sportivă şi materială existentă.

5. Rezultatele experimentului pedagogic privind nivelul cunoştinţelor teoretice însuşite

de grupa experiment şi grupa martor, indică creşteri semnificative (P<0,001), din punct de

22

vedere statistic, la grupa experiment 52% obţinând nota maximă 10, faţă de 35,4% din

subiecţii grupei martor care au obţinut ca nota maximă 7. Factorii care au determinat aceste

creşteri sunt în strânsă legătură cu strategiile didactice aplicate în cadrul lecţiei teoretice de

educaţie fizică pe parcursul anului şcolar.

6. Analiza indicilor calităţilor motrice a elevilor treptei liceale în perioada

experimentului pedagogic, a evidenţiat o creştere semnificativă a acestora pentru grupa

experiment P<0,001 faţa de grupa martor P<0,05, creşteri realizate datorită aplicării

strategiilor didactice propuse. La grupa martor, s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte

pregătirea motrică, dar acestea au fost inferioare progreselor înregistrate de grupa experiment.

Astfel, s-au înregistrat diferenţe la probele de forţă între grupa martor şi grupa experiment

înregistrând o creştere de 45%, la fete, respectiv 40-45% la băieţi. Testele de semnificaţie

statistică au evidenţiat faptul că aceste evoluţii sunt determinate de factori sistematici care

acţionează asupra grupei experiment, aceştia fiind reprezentaţi de aplicarea strategiilor

didactice propuse.

7. Analiza indicilor deprinderilor şi priceperilor motrice forme specifice a unor ramuri

sportive în perioada experimentului pedagogic, a evidenţiat o creştere semnificativă a acestora

pentru grupa experiment (P<0,001), în care s-au utilizat strategiile didactice. Şi la grupa

martor s-au înregistrat progrese, dar acestea au fost inferioare progreselor înregistrate de

grupa experiment. Astfel, s-au înregistrat diferenţe în cadrul alergării de viteză unde grupa

experiment şi-a îmbunătăţit performanţa cu 1,03 sec la fete, respectiv 0,97 sec la băieţi, iar la

grupa martor cu 0,22 sec la fete, respectiv 0,50 la băieţi. În cadrul testării elementelor

acrobatice din gimnastică creşterile au fost semnificative mediile îmbunătăţindu-se cu 14,5%

la grupa experiment şi 7% la grupa martor iar la băieţi cu 14% grupa experiment şi 7% grupa

martor. La jocul sportiv creşterile în cadrul grupei experiment au fost de 18,6% faţă de 9%

grupa martor la fete, şi 25,6% grupa experiement la băieţi iar grupa martor 10,2%. Creşterile

evidenţiază faptul că aceste evoluţii sunt determinate de factori sistematici utilizaţi în cadrul

grupei experiment, aceştia fiind reprezentaţi de strategiile didactice.

8. Aplicarea strategiilor didactice în lecţia de educaţie fizică cu elevii treptei liceale a

condus la schimbarea atitudinilor manifestate faţă de profesor, îmbunătăţirea activităţii depuse

în timpul lecţiei de educaţie fizică, la felul cum reacţionează elevul la sarcinile propuse

existând o diferenţă de 21,93 % între cele două grupe testate referitor la în modul cum înţeleg

indicaţiile. Relaţiile sociale din cadrul grupei experiment au demonstrat că în cazul relaţiei

elev-profesor, existând un feed-back şi datorită utilizării strategiilor didactice contemporane

folosite pe parcursul anului şcolar, s-au îmbunătăţit cunoştinţele teoretice, s-a revigorat

23

motivaţia pentru obţinerea de performanţe sportive şi un succes privind evaluarea finală. Prin

observarea atitudinilor manifestate în cadrul lecţiei de educaţie fizică, am mai putut constata

şi că elevii de nivel scăzut nu se remarcă neaparat datorită neînţelegerii algoritmilor propuşi

pentru exersare, problemele fiind generate de frica de eşec, apărând astfel atitudini negative

faţă de lecţia de educaţie fizică, aspecte amplificate şi de tachinările elevilor bine cotaţi, mai

ales atunci când se lucrează frontal. Grupa martor în cadrul observaţiei realizate nu şi-a

schimbat atitudinile manifestate faţă de profesor, relaţiile sociale şi activitatea depusă,

neconştientizând importanţa lecţiei de educaţie fizică.

***

Studiul realizat demonstrează că utilizarea strategiilor didactice contemporane ca

elemente de conţinut în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la nivelul treptei liceale conduce la o

mai bună realizare a obiectivelor lecţiei de educaţie fizică dar şi la o eficientizare a ei. Pentru

organizarea şi desfăşurarea cu succes a lecţiilor de educaţie fizică pe baza utilizării strategiilor

didactice contemporane este necesar de a se ţine cont de următoarele:

• Selectarea strategiilor didactice aplicate în lecţia de educaţie fizică se va realiza de

către profesorul de educaţie fizică cu scopul de a modela conţinutul activităţii procesului

instructiv-educativ şi a eficientiza/optimiza lecţia de educaţie fizică.

• Pe lângă pregătirea teoretică şi practică de bază, profesorul de educaţie fizică ce

aplică strategiile didactice, trebuie să cunoască metodologia de implementare a acestora, de

selectare a mijloacelor, metodelor, formelor de organizare şi evaluare a calităţii procesului de

instruire, astfel încât obiectivele propuse să fie atinse cu maximă eficienţă.

•Utilizarea acestor strategii trebuie realizată diversificat atât pentru calităţile motrice

cât şi pentru deprinderile şi priceperile motrice. Selectarea să ţină cont de nivelul iniţial de

pregătire a elevilor, baza material-sportivă, opţiunile elevilor pentru practicarea unui joc

sportiv. Aceste strategii didactice pot fi aplicate în toate etapele lecţiei, pe un ciclul de lecţii,

semestru sau întregul an şcolar.

•În utilizarea strategiilor didactice specifice procesului de formare a atitudinilor se

recomandă utilizarea metodelor specifice de cercetare (fişa de observaţie, observaţia

pedagogică, teste psihologice, conversaţia) prin care se urmăresc manifestările atitudinilor

elevilor faţa de munca depusă în cadrul procesului instructiv-educativ, faţa de profesorul de

educaţie fizică şi faţă de colegi.

•Plasarea temelor din domeniile cognitiv, afectiv şi psihomotor pe parcursul anului

şcolar va fi corelată cu selectarea strategiilor didactice specifice procesului de instruire în

vederea susţinerii accelerării şi eficientizării procesului de predare, învăţare, evaluare.

24

Bibliografie

1. Babanschii I.K. Optimizarea procesului de învăţământ. Bucureşti: EDP, 1977. p 205-230. 2. Badiu T. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Galaţi: Universitatea, 1997. p 40

-51. 3. Badiu T. şi colaboratorii. Strategii didactice de tip algoritmic şi euristic folosite în

educaţia fizică şcolară, Galaţi, Fundaţiei universitare „Dunărea de jos”, 2003, p 23-31. 4. Bontaş I. Tratat de pedagogie. Ediţia a VI-a revăzută şi adăugită. Bucureşti:Bic All, 2007.

p 121-129. 5. Cerghit I. Didactica. Bucureşti: EDP, 1993. 148 p. 6. Chiriţă G. Optimizarea lecţiei de educaţie fizică. Bucureşti: Stadion, 1972. p. 15 – 45. 7. Cristea s. Pedagogie, Vol II. Piteşti: Hardiscom, 1997. 231 p. 8. Cristea .G. Psihogia educaţiei. Bucureşti: CNI CORESI, 2000. p. 54 – 58. 9. Cojocaru V. Reforma învăţământului, obiective, orientări, direcţii, Chişinău, 2005, 187 p. 10. Cucoş C. Pedagogie Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Polirom, 2006, 464 p. 11. Dragnea A. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: FEST, 2002. p. 24-115. 12. Drăgan I. Psihologia pentru toţi, Bucureşti: EDP, 1991. 53 p. 13. Goncearuc S. Bazele metodologice ale formării profesionale ale specialiştilor de cultură

fizică corecţionale. În: Materialele congresului ştiinţific internaţional: Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI. Chişinău, 2008. p 112-116.

14. Grimalschi T. Tehnologia proiectării obiectivelor pedagogice specifice în contextul învăţământului curricular, Chişinău: Reclama, 2005. p 20.

15. Guţu V. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul liceal: cadru conceptual. Chişinău: Litera, 2000. 80 p.

16. Iconomescu T. M. Importanţa tratării diferenţiate în eficientizarea lecţiei de educaţie fizică, Conferinţa Internaţională de Comunicări. În: Prospectiv, creativ, aplicativ în domeniul educaţiei fizice şi sportului din România în perspectiva integrării europene: Conferinţa int. Galaţi, 2005, p. 53-56.

17. Carp I., Iconomescu T. M. Studiu cu privire la utilizarea strategiilor didactice contemporane în educaţia fizică şcolară În: Materialele conferinţei internaţionale a doctoranzilor. Chişinău: USEFS, 2007.

18. Iconomescu T. M. Studiu privind eficientizarea lecţiei de educaţie fizică din punct de vedere al elevilor ciclului liceal. În: Sesiunea Internaţională jubiliară de comunicări ştiinţifice. Activităţi motrice dirijate – limite şi perspective. Braşov, 2008, p. 70.

19. Iconomescu T. M., Manolache G. Aspecte teoretice cu privire la optimizarea procesului instructiv-educativ din învăţământul liceal. În: Sesiunea Internaţională jubiliară de comunicări ştiinţifice. Activităţi motrice dirijate – limite şi perspective. Braşov, 2008, p. 67

20. Iconomescu T. M. Studiu privind dinamica dezvoltării indicilor calităţilor motrice la elevilor din învăţământul liceal în baza strategiilor didactice contemporane. În Conf. Int. Bucureşti, 2009

25

21. Iconomescu T. M. Studiu privind dinamica rezultatelor deprinderilor motrice a elevilor din învăţământul liceal în baza strategiilor didactice contemporane. În Conf. Int Bucureşti, 2009.

22. Iconomescu T. M. Analiza eficienţei formării atitudinilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la elevii din ciclul liceal. În: Sesiunea ştiinţifică internaţională. Galaţi, 2009, p. 105-109

23. Iconomescu T., Carp I. Aplicarea strategiilor didactice contemporane în procesul educaţional de educaţie fizică la elevii treptei liceale. În: Sesiunea ştiinţifică internaţională. 2009, Galaţi, p. 101-105.

24. Iconomescu T. M. Metodologia aplicării strategiilor didactice contemporane în lecţia de educaţie fizică. În: Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. Chişinău 2009, nr. 2. P.7-9.

25. Iconomescu T. M. The assessment of motor and cognitive training level of high school students and the elaboration of the syllabus regarding the implementation of contemporary didactic strategies. În:Gymnasium, Journal of Physical Education and Sport, Bacău, 2009, nr. 2, Anul X, p 124-136,

26. Iconomescu T. M. Methodology regarding the application of contemporary didactic strategies for the development of the motor quality – a force in the high college physical education class. În: The annals of the university „Dunarea de jos”, Fascicle XV, Physical Education and Sport Management, Galati, 2009, p. 78-82.

27. Iconomescu T. M. Analiza eficienţei formării atitudinilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la elevii din ciclul liceal. În: Anuarul ştiinţific competiţional în domeniul de ştiinţă – Educaţie fizică şi sport, Anul I, nr.1, Bucreşti, 2009, p.16-19

28. Ionescu M. Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1995, p 86-94 29. Marolicaru M. Abordarea sistematică în educaţia fizică. În: EFS. 1988, nr. 1-12, p 5. 30. Ашмарин Б.А. Теория и методики физического воспитания: учеб. для студентов

фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03. «Физ.культура». М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

31. Матвеев А.П. Концепция структуры и содержания образования по физической культуре в школе// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, № 6, 2005. – с. 2-5.

32. Сухов А.Т. Теоретические знания по физической культуре// Физическая культура в школе. № 4, 2005. с.23-25.

33. Залетаев И.П., Муравьев В.А. Анализ проведенья и планирование уроков физической культуры. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Физкультура и Спорт, 2005. – 248 с.

26

ADNOTARE

Iconomescu Teodora Mihaela: Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane; teză de doctor în pedagogie, Chişinău, 2010.

Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie - 226 surse citate, 208 pagini, 18 tabele, 55 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte cheie: eficientizare, proces instructiv-educativ, proces educaţional, strategii didactice, învăţămînt liceal, curriculum, calităţi motrice, deprinderi şi priceperi motrice specifice unor ramuri sportive, cunoştinţe teroetice, atitudini.

Domeniul de studiu – pedagogie Scopul cercetării constă în eficientizarea procesului de instruire a elevilor din ciclul

liceal la disciplina „educaţie fizică” prin aplicarea strategiilor didactice contemporane. Obiectivele tezei sunt: analiza teoriei şi practicii educaţiei fizice cu privire la

eficientizarea procesului de instruire în baza strategiilor didactice moderne de instruire; aprecierea nivelului iniţial de pregătire a elevilor din învăţământul liceal în aspect psihomotor şi cognitiv; elaborarea programei (modelelor) de utilizare a strategiilor didactice în cadrul procesului instructiv-educativ de educaţie fizică la nivelul învăţămîntului liceal şi argumentarea experimentală a eficacităţii aplicării strategiilor didactice contemporane în scopul eficientizării procesului educaţional din cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în treapta liceală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de elaborarea metodicii de aplicare a strategiilor didactice contemporane în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu eleviii treptei liceale pe parcursul unui an şcolar.

Semnificaţia teoretică constă în întemeierea ştiinţifică şi analitică a: pregătirii fizice, a însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri sportive, a cunoştinţelor teoretice şi atitudinilor manifestate în timpul lecţiei de educaţie fizică la elevii ciclului liceal (clasa a IX-a). Elaborarea unei programe ce include modul de aplicare a strategiilor didactice contemporane pe parcursul unui an şcolar la disciplina educaţie fizică.

Valoarea aplicativă. constă în faptul că rezultatele cercetărilor pot fi folosite cu succes în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, precum şi pentru sporirea interesului elevilor faţă de disciplina “Educaţia fizică”. Datele experimentale acumulate pot fi aplicate în cadrul disciplinelor de învăţămînt de profil specializat şi psihopedagogice ale instituţiilor de educaţie fizică şi sport. Implementarea rezultatelor ştiinţifice

Rezultatele cercetării au fost aprobate şi implementate în procesul educaţional la disciplina „Educaţie fizică” în cadrul Colegiului Naţional „Costache Negri” precum şi în cadrul colegiilor şi liceelor din judeţele: Galaţi, Focşani, Brăila, Bacău şi Iaşi.

27

Аннотация Теодора Михаела Икономеску

«Эффективность воспитательного процесса по дисциплине «Физическое воспитание» проводимые в лицеях с применением современных дидактических стратегии». Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук, Кишинев,

2009. Структура диссертации; введение, 3 главы, выводы, практические рекомендации, библиография – 226 процитированных источников, 208 стр., 18 таблиц, 55 рисунков. Полученные результаты опубликованы 9 научных работах.

Ключевые слова: повышение эффективности, учебно-воспитательного процесса, воспитательный процесс, дидактические стратегии, лицейское образование, куррикулум, двигательные навыки и умения характерные некоторым спортивным видам, теоретические знания, отношение.

Область исследования - педагогика Цель исследования состоит в оптимизации учебно-воспитательного процесса

физическому воспитанию в лицеях посредством применения современных дидактических стратегий.

Задачи исследования: анализ теории и практики физического воспитания относительно повышения эффективности учебного процесса с применением современных учебных дидактических стратегий; установление начального подготовительного уровня учеников лицеев с познавательной и психомоторной точки зрения; разработка программы (моделей) применения дидактических стратегий в рамках учебно-воспитательного процесса физического воспитания на уровне лицейского образования и экспериментальное обоснование эффективности применения современных дидактических стратегий в целях повышения эффективности воспитательного процесса в рамках дисциплины «Физическое воспитание» на уровне лицеев.

Научная новизна и оригинальность определяются разработкой методики применения современных дидактических стратегий на уроках физического воспитания с учениками лицеев в течении одного учебного года.

Теоретическая значимость состоит в научном аналитическом обосновании: физического воспитания, освоения двигательных умений и навыков характерных для некоторых спортивных видов, теорeтических знаний и отношений, проявленных во время урока физического воспитания учениками лицеев (IX класс). Включает способ применения современных дидактических стратегий на протяжении одного учебного года на уроках Физического воспитания.

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут быть успешно применены на уроках c целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, а также для формирования интереса учеников к предмету «Физическое воспитание». Экспериментальные данные могут найти применение в рамках учебных предметов специализированного профиля и психопедагогических дисциплин физического воспитания и спорта.

Внедрение результатов исследования. Полученные результаты в процессе исследования были внедрены в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию в Национальном колледже «Костаке Негре» и в некоторых лицеях уездов Галаць, Фокшань, Брэила, Бакэу и Яссы

28

ANNOTATION

Iconomescu Teodora Mihaela: Streamlining the Educational Process within the Discipline of ”Physical Education” in Upper Secondary Education based on Contemporary Teaching Strategies; PhD thesis in teaching, Chişinău, 2010.

PhD Theisis Structure: Introduction, three chapters, conclusions, practical recommendations, bibliography, - 226 Sources cited, 208 pages, 18 tables, 55 figures. The results are published in 12 scientific papers.

Keywords: streamlining, the educational process, teaching strategies, secondary education, curriculum, quality drivers, driving habits and skills specific to sports, theoretical knowledge, attitudes.

Field of study: pedagogy Research goal is to streamline the training process to discipline students in high

school "physical education" by applying modern teaching strategies. Objectives of the thesis are: analysis theory and practice of Physical Education on

the effectiveness of the training process based on modern teaching strategies for training; assessment of initial training of secondary level students in as far as psychomotor and cognitive aspects are concerned; developing programs (models) in order to use the teaching strategies within the educational process of Physical Education at the level of secondary education and experimental arguments as to the effectiveness of application of contemporary teaching strategies to streamlining the educational process within the discipline of ”Physical Education” in the secondary stage.

The novelty and scientific originality is determined by the application of the developed methodology of contemporary teaching strategies in Physical Education lessons with high school students during a school year .

The theoretical significance resides in the foundation of the following scientific and analytical aspects: physical preparation, acquirement of the necessary motor skills specific to some sports, theoretical knowledge and attitudes to be manifested during the Physical Education lessons by high school students (Class IXth). The development of a program/curriculum that includes the application of contemporary teaching strategies within the Physical Education discipline during a school year.

Value of application. Research results can be successfully used within Physical Education lessons in order not only to render the educational process more efficient but also to increase student interest in as far as Physical Education is concerned. The experimental data accumulated can be applied within the disciplines of the same type and those of the psycho-pedagogical one in sports institutions.

Implementation of scientific results of research results were approved and implemented in the educational process discipline "Physical Education" in the National College "Costache Negri" and in colleges and high schools in districts: Galaţi, Focşani, Brăila, Bacău, Iaşi.

29

ICONOMESCU TEODORA MIHAELA

EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA DISCIPLINA „EDUCAŢIE FIZICĂ” DIN CICLUL LICEAL ÎN BAZA STRATEGIILOR DIDACTICE

CONTEMPORANE

Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare

Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie

Aprobat spre tipar Hârtie ofset. Tipar ofset Coli de tipar

Formatul hârtiei Tirajul Comanda

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

2024 Republica Moldova, Chişinău, Str. A.Doga 22