Sivaism nondualist cașmirian yogaezoteric colaj 2018.docx

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Sivaism nondualist cașmirian yogaezoteric colaj 2018.docx

Înlănt,uirea s,i eliberarea spirituală privite din punct de vedere s,ivait

Conceptul eliberării (MOKSHA) implică două aspecte. În primul rând există un

„eu”, un suflet care atinge MOKSHA s,i, în al doilea rând, acest suflet sau „eu” este înlănt,uit, deoarece doar o fiint,ă care este înlănt,uită poate să devină liberă. Astfel, MOKSHA presupune înlănt,uirea. S, ivaismul cas,mirian acceptă existent,a unei individualităt,i, a unui „eu” ca fiind cel care cunoas,te (JNATA) s,i cel care act,ionează (KARTA). Acest „eu” este înlănt,uit s,i de aceea nu este capabil să se bucure de natură sa reală. De aceea, înainte de a înt,elege ce este MOKSHA, Eliberarea, este necesar să cunoas,tem natura înlănt,uirii.

Lant,ul este ignorant,a (AJNANA) sau, mai bine spus, ignorarea naturii reale a fiint,ei noastre. Literal, cuvântul AJNANA înseamnă „absent,a cunoas,terii”, însă este utilizat cu sensul de „iluzie”, care nu este o absent,ă a cunoas,terii, ci o cunoas,tere gres,ită. Această cunoas,tere gres,ită este de fapt o cunoas,tere incompletă sau imperfectă a realităt,ii (APURNA JNANA sau APURNA KHYATI).

Ne putem întreba: dacă ignorant,a este ca o cunoas,tere gres,ită, cum poate ea să înlănt,uie o fiint,ă? Este ignorant,a atât de puternică încât să producă o transformare esent,ială în fiint,ă astfel încât ea să devină diferită – să-l transforme pe SHIVA în PASHU? Răspunsul este DA. Această putere a ignorant,ei de a aduce o schimbare în personalitate este evidentă în starea de vis. Când un rege, în vis, se vede lipsit de regat s,i hoinărind asemeni unui cers,etor, suferind de foame, nici o schimbare fizică nu s-a produs. Totul se petrece doar în mintea regelui. El se consideră un cers,etor s,i chiar suferă în vis, însă atunci când se va trezi s,i mintea sa va fi din nou „sănătoasă”, el se va transforma din nou în rege. Înt,elegerea gres,ită poate schimba realitatea din toate punctele de vedere. Aforismul „ceea ce gândim aceea suntem” poate fi înt,eles mult mai clar din acest punct de vedere, al s,ivaismului, conform căruia cons,tiint,a sau gândul este însăs,i realitatea. Nu este o mare diferent,ă între imaginat,ie s,i realitate. Prin puterea gândului, MANTRA, yoghinul poate produce chiar schimbări la nivel fizic.

Suntem un suflet înlănt,uit pentru că ne identificăm cu un suflet înlănt,uit. Bineînt,eles că aceasta nu este o neînt,elegere intelectuală (BAUDHA AJNANA), ci una existent,ială (PAURUSHA), as,a cum apare în vis. Visul ignorant,ei nu este o ignorant,ă intelectuală. Dar în acelas,i timp modificarea care apare în vis nu este una fizică, ci este doar o schimbare a stării de cons,tiint,ă, altfel spus este o schimbare virtuală a personalităt,ii în vis, datorată doar ignorant,ei care este legată de minte, s,i nu de materie.

Incons,tient,i de un atotcuprinzător adevăr

Înlănt,uirea cons,tiint,ei nu poate fi una materială, ea poate fi doar mentală. Natura ignorant,ei s,i iluziei este astfel gândirea gres,ită datorată unei cunoas,teri gres,ite. Bineînt,eles, limbajul utilizat pentru a descrie înlănt,uirea este material. „Lant,”, „văl”, „ocultare”, „impuritate” (MALA) sunt termeni care se aplică lumii materiale s,i doar în mod simbolic ei se aplică s,i Cons,tiint,ei, pentru a exprima astfel impuritatea spirituală. Această impuritate spirituală este gândirea gres,ită, caracteristică unei mint,i înlănt,uite. Dacă înlănt,uirea este datorată ignorant,ei s,i cunoas,terii gres,ite, care este atunci natura acestei cunoas,teri gres,ite? Răspunsul este „dualitatea” (DVAITA-PRATHA), sentimentul că oamenii s,i obiectele acestei lumi sunt diferite sau altceva decât propria noastră fiint,ă.

Abhinavagupta spune că sentimentul dualităt,ii este adevărata ignorant,ă s,i aceasta este ceea ce cu adevărat ne înlănt,uie. Non-dualitatea este cons,tiint,a că totul este un singur lucru sau apart,ine unei singure fiint,e; este sentimentul unităt,ii cu totul, starea de iubire universală. Ceea ce face ca fiint,a să fie diferită este egoul, care este sentimentul de a fi limitat la o individualitate particulară, datorită căreia spunem „eu”. Egoul provine din faptul că ne considerăm o individualitate, văzând în restul lumii pe „ceilalt,i”. Acesta este un alt nume pentru egoism s,i aceasta este ignorant,a sau iluzia care leagă. Este ca în cazul mamei care, datorită unor evenimente nefericite, a fost separată de copiii ei. Când, într-un târziu, copiii sunt adult,i s,i în fat,a ei, ea nu mai s,tie că aces,tia sunt propriii ei copii s,i îi ia drept alt,ii. Marea descoperire a clarvăzătorilor tantrici s,i vedici este că întregul Univers este una cu Sinele propriu, însă ignorant,a ne face să fim incons,tient,i de acest atotcuprinzător adevăr.

Ignorant,a - starea de afirmare a unei cunoas,teri gres,ite

A devenit clar din expunerea de mai sus faptul că ignorant,a nu reprezintă o negat,ie, ci o afirmat,ie – starea de afirmare a unei cunoas,teri gres,ite. Cunoas,terea gres,ită este ea însăs,i o stare de impuritate spirituală (ASHUDDHI). MALA este un termen care apart,ine lumii fizice, însemnând literal „murdărie” sau „mizerie”. Aplicat cons,tiint,ei, acest termen desemnează impuritatea mentală sau spirituală datorită căreia cons,tiint,a, în starea sa prezentă (starea de înlănt,uire individuală), este întemnit,ată.

Deoarece impuritatea ascunde vederii Cons,tiint,a (Sinele), este numită „întunecare” (TIMIRA sau TAMAS). Pentru că acoperă sau învăluie Cons,tiint,a, este numită „văl” (AVARANA sau ACCHADANA), ea fiind asemeni unei haine sau învelis, (KANCUKA) care învăluie adevărata natură a Sinelui; deoarece impuritatea împiedică lumina Sinelui să strălucească, ea este numită „ocultare”

(AVARODHA); deoarece leagă cons,tiint,a, este numită „lant,” (BANDHA) sau „legătură” (ARGALA).

Care este legătura dintre MALA, care reprezintă înlănt,uirea s,i SHIVA?

Din punctul de vedere al lui SHIVA înlănt,uirea este un joc (KRIDA sau LILA) prin care El se limitează. Dorint,a lui SHIVA de a se limita sau ascunde este însăs,i această impuritate.

În tradit,ia Tantrică, impurităt,ile sunt de trei feluri: a) ANAVA MALA, b) MAYIYA MALA, c) KARMA MALA. Toate aceste trei impurităt,i sunt produse de MAYA, principiul ocultării s,i al limitării. De aceea, toate trei ar putea fi numite MAYIYA MALA. Însă numele de MAYIYA este dat unei anumite MALA, care constă în a vedea diferent,ele sau altceva decât pe noi îns,ine. Abhinavagupta scrie în acest sens: „Numele de MAYIYA dat impurităt,ii care ne determină să vedem diferent,e este doar un nume. Toate cele trei MALA-uri sunt MAYIYA datorită faptului că toate trei sunt produse de MAYA”.

ANAVA MALA înseamnă identificarea Cons,tiint,ei cu o individualitate limitată numită „Eu”. ANAVA MALA este astfel simt,ul egoului. Cuvântul ANAVA este adjectivul lui ANU, care înseamnă „suflet limitat”.

Deoarece faptul de a fi limitat sau finit înseamnă a fi imperfect, ANAVA are deci sensul de „a fi imperfect”. Însă trebuie subliniat faptul că SHIVA, Absolută Cons,tiint,ă, nu a devenit prin aceasta cu adevărat limitat. De fapt, sufletul individual (ANU sau PASHU) face o confuzie între Sine s,i o fiint,ă limitată sau imperfectă. Este la fel precum ceea ce se petrece în vis. Regele, când devine un cers,etor în vis, nu devine s,i în realitate un cers,etor; el doar gândes,te gres,it că a devenit un cers,etor s,i mintea sa este cuprinsă de iluzie. Dar această neînt,elegere a naturii sale reale aduce cu sine o schimbare virtuală (imaginară) în existent,a sa s,i astfel el este un cers,etor din toate punctele de vedere cât timp visul persistă. În acelas,i fel, individul (ANU), care are cu adevărat natura perfectă a lui SHIVA, se confundă pe sine cu o fiint,ă limitată s,i această confuzie îl transformă într-o fiint,ă limitată din toate punctele de vedere. Aceasta este puterea ignorant,ei (AJNANA). Acest lucru este valabil s,i pentru celelalte impurităt,i. Libertatea înseamnă absent,a tuturor limitărilor

În continuare, individul, ANU se consideră imperfect, cu toate că natura sa reală este cea a lui SHIVA, deoarece se identifică cu o individualitate care îs,i are limitările sale fires,ti. Astfel individul devine finit s,i, prin aceasta, imperfect. El simte o lipsă în propria sa fiint,ă, care creează dorint,a pentru acele lucruri cărora le este simt,ită lipsa. ANAVA MALA este neîmplinirea, senzat,ia de a fi incomplet. Din cauza acestei impurităt,i te simt,i incomplet – în toate sensurile – s,i datorită acestei senzat,ii apare ABHILASA, dorint,a de împlinire.

Utpaladeva spune că ANAVA poate fi înt,eleasă în două feluri:

a. nu există o libertate a Cons,tiint,ei

b. nu există cons,tiint,a libertăt,ii

Ambele moduri de a înt,elege ANAVA MALA au la bază pierderea cons,tiint,ei naturii reale a fiint,ei, care este Cons,tiint,a Absolută sau SHIVA. Libertatea, SVATANTRYA, înseamnă absent,a tuturor limitărilor s,i, de asemenea, ea mai înseamnă s,i perfect,iunea, care este adevărata natură a Purei Cons,tiint,e. Această libertate a Cons,tiint,ei este pierdută în starea de ANAVA, Cons,tiint,a devenind înlănt,uită s,i limitată.

În al doilea rând, datorită lui ANAVA MALA fiint,a nu este cons,tientă de această libertate, care este adevărata sa natură. Libertatea deja există, dar nu este recunoscută. Aceste două lant,uri ale sufletului, pierderea libertăt,ii cons,tiint,ei s,i uitarea acestei libertăt,i (pentru că dacă ai s,ti că există ai dori să o atingi), act,ione