Numerologie - colaj 2018.docx

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  46
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Numerologie - colaj 2018.docx

ANALIZA DESTINULUI

Capitolul 1

Numărul destinului dumneavoastră

Noi facem o diferent,iere între analiza destinului s,i analiza numelui. Prima este cuprinsă în capitolele 1-3; ultima, în capitolele 4-8.

Se spune că numărul destinului stabiles,te predispozit,iile genetice s,i tendint,ele fundamentale ale personalităt,ii, în timp ce analiza numelui evaluează ceea ce persoana respectivă a realizat pornind de la aceste date genetice. Dacă v-at,i ocupat vreodată de chiromant,ie, s,tit,i că, s,i în acest caz, sunt căutate aptitudinile înnăscute în mâna stîngă, iar în mîna dreaptă se analizează evolut,ia. Citit,i, as,adar, în primul rând, analiza destinului dumneavoastră, până să începet,i să vă calculat,i numărul numelui (cap.4). Apoi, comparat,i: evolut,ia dv. s-a petrecut total diferit de cum o indicau tendint,ele fundamentale? Dacă DA, atunci întrebat,i-vă:

Este o evolut,ie pozitivă?

Este o evolut,ie negativă?

Dacă răspunsul este “pozitivă”, atunci putet,i fi mult,umit. Dacă totus,i răspunsul este “negativă”, atunci poate ar fi bine să tratat,i acest lucru în mod critic s,i foarte la obiect. Întrebat,i-vă dacă nu cumva încercat,i să act,ionat,i în domenii care nu vă sunt foarte potrivite. Dacă nu cumva lucrat,i împotriva înclinat,iilor dvs naturale, deci dacă nu vret,i să înotat,i împotriva “curentului” viet,ii. Acest lucru ar putea reprezenta sursa unor evenutale nemult,umiri neconcordante, sau chiar a unor stări depresive.

Cum se calculează numărul destinului?

Numerologia modernă calculează numai cu ajutorul cifrelor 1-9, astfel încât toate numerele mai mari trebuie reduse la acestea. Singura except,ie constă în analiza zilei de nas,tere (cap.3), care urmează analizei destinului. Calculul este foarte simplu. Luat,i un creion s,i urmărit,i primul nostru exemplu practic, scriind apoi propriile dv. date, în dreapta celui de-al doilea exemplu practic al nostru. În acest fel, facet,i un calcul paralel cu al doilea exemplu.

În continuare, scriem data nas,terii, având grijă să trecem numărul complet al anului (de ex. 1897 sau 1955) nu numai ˘97 sau ˘55.

Ziua nas,terii 26 Luna 04

Anul complet 1946

Apoi facem suma numerelor. Acest calcul va arăta astfel: 26 + 04

1946 + 1976

Acum adunăm cifrele una câte una, astfel încât să obt,inem suma orizontală a numărului 1976: 1+9+7+6 = 23

Întrucât s,i această sumă(23) are mai mult decât o singură cifră, calculăm din nou suma orizontală: 2+ 3 = 5

As,adar, s,tim că numărul destinului cuiva, născut în 26.04.1946 este cinci. De altfel, îl s,i numim pe purtătorul său “cinciul”.

S, i acum, urmează cel de-al doilea exemplu, al nostru în partea stângă, pentru ca dv. să putet,i nota în dreapta, în paralel cu noi, propriile date:

Exemplu practic Propriul meu număr: Ziua nas,terii 30 ________________

Luna 12 ________________ Anul complet 1921 ________________ Suma 1963 ________________

Acum să calculăm suma orizontală:

1+9+6+3 = 19

S, i din nou, suma orizontală: 1+ 9 = 10 _________________

Dacă această sumă constă din mai mult de o cifră (s,i zeroul trebuie să dispară!), atunci se mai face încă o sumă orizontală:

1+0=1 __________________

As,adar, exemplul nostru practic ar fi un “unu”

Ce suntet,i dv.? ___________________

Pentru citirea analizei destinului dv., avet,i nevoie de două numere: Numărul destinului dv., pe care tocmai l-at,i calculat.Vă rugăm să îl notat,i aici:

Ziua nas,terii dv., ca număr suplimentar. Aici nu se va calcula suma orizontală a cifrelor, chiar dacă numărul are două cifre. Notat,i acest număr aici:

Acum putet,i citi aprecierile despre dumneavoastră în cap. 2 s,i 3. Dacă dorit,i să facet,i calculele s,i pentru unii membri ai familiei sau pentru prieteni, notat,i numerele acestora aici: Numerele de destin ale membrilor familiei mele¤ prietenilor mei:

Nume:..............................................nr......................

Nume:..............................................nr......................

Nume...............................................nr...................... Nume...............................................nr....................

CAPITOLUL 2

Analiza destinului dumneavoastră

Indicat,ie: imediat după ce at,i citit numărul destinului dv., studiat,i cu atent,ie analiza zilei dv. de nas,tere (cap.3)

Numărul de destin 1

Pionierul – intelectualul + masculin

Corpul ceresc: Soarele

Suntet,i un deschizător de drumuri, un conducător de oameni înnăscut. Avet,i o natură pozitivă s,i o puternică individualitate. Locul dv. este cel al cârmaciului, pentru că, întotdeauna, suntet,i la cârma corabiei viet,ii (pe când ceilalt,i se lasă condus,i bucuros). Nu îi servit,i pe ceilalt,i cu plăcere s,i nu vă supunet,i niciodată – cea ce, uneori, poate avea s,i dezavantaje.

Suntet,i un om creator, original. Avet,i o anumită agresivitate de fond, care vă dă puterea să vă transpunet,i ideile în realitate.

Ambit,ia s,i năzuint,a spre succes sunt cuvinte-cheie în viat,a dv. Prin acestea, suntet,i motivat să muncit,i în plus, pentru a vă atinge scopurile pe care vi le-at,i propus. Nu as,teptat,i nimic pe gratis. Suntet,i gata să muncit,i din greu s,i să evoluat,i permanent.

Capacitatea dumneavoastră de a conduce oamenii se va impune mereu, fie că suntet,i capul unei afaceri sau al unei familii; întotdeauna se lucrează (sau se trăies,te) cu plăcere sub conducerea dv.

Mijloacele străduint,ei dv. sunt fermitatea, hotărârea s,i puterea voint,ei, pentru că putet,i combina excelent voint,a cu încrederea (v.cap.10)

Dacă, totus,i, nu se desfăs,oară totul conform dorint,elor dumneavoastră, avet,i tendint,a să devenit,i dominator s,i să act,ionat,i pripit. Este mai înt,elept să le venit,i celorlat,i în întâmpinare, în loc să căutat,i să îi constrânget,i. În afară de aceasta, suntet,i înclinat să fit,i foarte critic s,i să îi ceret,i aproapelui dv. foarte mult (sau chiar prea mult). Cu toate acestea, vă vine deosebit de greu să acceptat,i criticile din partea celorlalt,i. Pentru că, în adâncul sufletului dv., suntet,i extrem de sensibil, chiar dacă, privit din afară, putet,i disimula bine acest lucru. Urmat,i-vă impulsurile generoase ale inimii, s,i vet,i avea prieteni!

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii,cap.3)

Numărul de destin 2

Cel care ajută – sentimental s,i feminin

Corpul ceresc: LUNA

Ceea ce dorit,i să obt,inet,i, vet,i s,i dobândi, fără a fi nevoie să o ceret,i, datorită celor două trăsături de caracter remarcabile ale dumneavoastră, tactul s,i diplomat,ia. Cuvântul-cheie al viet,ii dv. este cooperarea. Avet,i mai mult succes când lucrat,i împreună cu alt,ii decât de unul singur. Suntet,i deosebit de dotat să îndeplinit,i sarcini dificile, chiar dacă ideea originală a fost adesea concepută de altcineva.

Ceea ce vă deranjează în mod special este lipsa de armonie, conflictele s,i neînt,elegerile de tot felul dintre oameni. De aceea, vă dat,i ves,nic silint,a de a face pace. Avet,i un farmec natural s,i un sentiment de deosebită compasiune pentru ceilalt,i; două trăsături care fac din dv. prietenul potrivit, gazda ideală s,i aproapele care ît,i sare în ajutor.

Nu suntet,i agresiv. Nu obt,inet,i nimic prin fort,ă. Suntet,i un câs,tigător, adică vă vin “pe tavă” multe lucruri, pentru care alt,ii trebuie să lupte din greu.

Atunci cînd vă simt,it,i bine, răspândit,i în jurul dv. farmec s,i bună dispozit,ie, cât s,i o anumită armonie cu propria fiint,ă s,i cu lumea care vă înconjoară. Vechiul simbol al numărului doi era sufletul, pentru că dat,i viat,ă formelor moarte. Putet,i aprinde flacăra entuziasmului în ceilalt,i.

Cu toate că lucrat,i cel mai bine împreună cu alt,ii, putet,i foarte bine să o facet,i s,i singur, stând pe picioarele dv. proprii. Putet,i fi chiar foarte independent, dar numai atunci când s,tit,i exact totus,i “unde vă este locul de care apart,inet,i”.

Cel mai bun ciocan nu poate exista fără fierărie. Dumneavoastră ajutat,i să fie modelat fierul dur în forme delicate!

Deoarece suntet,i un om foarte sentimental, acest lucru are o influent,ă pozitivă asupra mediului dv., atunci când vă simt,it,i bine. Nu uitat,i însă că putet,i fi la fel de molipsitor pentru alt,ii, s,i atunci când suntet,i într-o dispozit,ie proastă. Din această cauză, putet,i fi considerat capricios. Folosit,i-vă tactul s,i diplomat,ia în mod optim!

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3) Numărul de destin 3

Artistul – Legea dragostei

Corpul ceresc – Jupiter

Trăit,i din autoîmplinire. Aspectele spirituale vor juca întotdeauna un rol important în viat,a dv. Suntet,i dispus să privit,i lucrurile în mod clar s,i deschis (în loc să vă mint,it,i singur, ca atât,ia alt,ii). Vă este limpede faptul că viat,a nu este făcută doar din bucurii s,i din zile senine. Dar, când este vorba despre ceva plăcut, s,tit,i să vă bucurat,i cu adevărat de acel lucru (ceea ce, în mod surprinzător, put,ină lume este capabilă să o mai facă în zilele noastre).

Avet,i o nemaiîntâlnită structură polivalentă: suntet,i înzestrat cu atât de multe talente, încât vă este greu să aleget,i unul singur s,i să îl dezvoltat,i până la capăt. Tot timpul încercat,i să vă exprimat,i, într-un fel sau altul.

Învăt,at,i us,or s,i repede, aproape fără nici un efort. Cu toate acestea, nu suntet,i un teoretician, pentru că,