Vremuri de cotitură vol.1 - colaj 2018.pdf

of 95 /95
yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s , i implanturi pentru control mental (1) :: De Lisa Renee Când avem o mai bună înt , elegere a modului în care sunt folosite gândurile implantate s , i implanturile de control mental, putem discerne mai bine agenda care ni se impune s , i putem refuza să participăm la realizarea ei. Dacă cineva s , i-ar propune să modeleze o societate bolnavă care conduce oamenii la adorarea autodistrugerii, absorbt , iei egoiste în ei îns , is , i s , i a materialismului, în timp ce îi împinge la auto-medicat , ie s , i adict , ie ca metode pentru a scăpa de golul interior, ar urma proiectul general al controlului mental care este utilizat în societatea noastră. Pe scurt, este vorba de blocarea perceperii realităt , ii prin blocarea receptorilor neurologici s , i deturnarea creierului astfel ca masele de fiint , e umane să nu poată decodifica sau percepe ceea ce se petrece de fapt. Mult , i dintre noi pot simt , i cum a fost pusă în act , iune presiunea pentru a se produce deconectarea de suflet s , i asimilarea inteligent , ei artificiale (IA) la nivel de mase. Antidotul pentru răspândirea pe scară largă a controlului mental s , i a implanturilor de spălare a creierului este strâns legat de propria noastră transformare spirituală s , i de refuzul de a deveni un sclav al impulsurilor automate. Din acest motiv vom prezenta în continuare cele mai comune forme de gânduri implantate s , i implanturi pentru control mental, precum s , i modul în care le putem identifica. Din momentul în care au apărut Majestic-12 s , i acordurile de schimb cu extrateres , trii din specia Micii Cenus , ii – Zeta, aproximativ acum 85 de ani, locuitorii planetei Pământ au fost în mod agresiv supus , i experimentării cu tehnologii ascunse folosite pentru a implanta gânduri – una din multele falange ale programelor de inginerie socială. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a existat o revolut , ie majoră în ceea ce prives , te militarizarea s , i abordarea războiului, ca rezultat al contactului guvernelor principale ale lumii cu extrateres , trii malefici, care au furnizat o serie de tehnologii avansate în schimbul accesului la genetica umană, programele de reproducere s , i resursele Pământului. În timpul acestei faze de punere la punct, sub acoperire, a programelor militare pentru experimentarea acestor tehnologii avansate de provenient , ă extraterestră, a devenit ceva bine s , tiut în rândul serviciilor secrete că undele cerebrale umane s , i comportamentul pot fi influent , ate sau controlate prin expunerea la lumină s , i sunet sau frecvent , e electromagnetice. Aceste expuneri au fost testate, pe ascuns, pe fiint , e umane pentru multe scopuri, prin dezvoltarea unor implanturi cu variate frecvent , e electromagnetice. Unele expuneri la unde electromagnetice sunt invizibile s , i pot schimba modul în care creierul procesează informat , ia, influent , ând anumite condit , ii în minte s , i în trup, de multe ori fără ca persoana să fie cons , tientă de aceasta. Metodele utilizate pentru abordarea războiului împotriva inamicilor s-au schimbat rapid, virând spre un control total asupra proceselor biologice umane prin combinat , ii de expuneri la un spectru de câmpuri electromagnetice. Prin t , intirea creierului uman s , i a proceselor biologice de la nivelul sistemului nervos, mintea, trupul s , i sufletul pot fi manipulate în scopul controlului gândurilor s , i emot , iilor, transmiterii de 1

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Foxit pdf reader și cu Adobe Acrobat Reader PDF păstrează diacriticele dar fontul e totuși mic pe telefoanele mobile.

Transcript of Vremuri de cotitură vol.1 - colaj 2018.pdf

 • yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s, i implanturi pentrucontrol mental (1) ::

  De Lisa Renee

  Când avem o mai bună înt,elegere a modului în care sunt folosite gândurileimplantate s, i implanturile de control mental, putem discerne mai bine agendacare ni se impune s, i putem refuza să participăm la realizarea ei. Dacă cinevas, i-ar propune să modeleze o societate bolnavă care conduce oamenii la adorareaautodistrugerii, absorbt, iei egoiste în ei îns, is, i s, i a materialismului, în timp ce îiîmpinge la auto-medicat, ie s, i adict, ie ca metode pentru a scăpa de golul interior,ar urma proiectul general al controlului mental care este utilizat în societateanoastră. Pe scurt, este vorba de blocarea perceperii realităt, ii prin blocareareceptorilor neurologici s, i deturnarea creierului astfel ca masele de fiint,e umanesă nu poată decodifica sau percepe ceea ce se petrece de fapt. Mult, i dintre noipot simt, i cum a fost pusă în act, iune presiunea pentru a se produce deconectareade suflet s, i asimilarea inteligent,ei artificiale (IA) la nivel de mase. Antidotulpentru răspândirea pe scară largă a controlului mental s, i a implanturilor despălare a creierului este strâns legat de propria noastră transformare spiritualăs, i de refuzul de a deveni un sclav al impulsurilor automate. Din acest motivvom prezenta în continuare cele mai comune forme de gânduri implantate s, iimplanturi pentru control mental, precum s, i modul în care le putem identifica.

  Din momentul în care au apărut Majestic-12 s, i acordurile de schimb cuextrateres,trii din specia Micii Cenus, ii – Zeta, aproximativ acum 85 de ani,locuitorii planetei Pământ au fost în mod agresiv supus, i experimentării cutehnologii ascunse folosite pentru a implanta gânduri – una din multelefalange ale programelor de inginerie socială. În timpul celui de-al DoileaRăzboi Mondial a existat o revolut, ie majoră în ceea ce prives,te militarizarea s, iabordarea războiului, ca rezultat al contactului guvernelor principale ale lumii cuextrateres,trii malefici, care au furnizat o serie de tehnologii avansate în schimbulaccesului la genetica umană, programele de reproducere s, i resursele Pământului.În timpul acestei faze de punere la punct, sub acoperire, a programelor militarepentru experimentarea acestor tehnologii avansate de provenient,ă extraterestră,a devenit ceva bine s,tiut în rândul serviciilor secrete că undele cerebrale umanes, i comportamentul pot fi influent,ate sau controlate prin expunerea la luminăs, i sunet sau frecvent,e electromagnetice. Aceste expuneri au fost testate, peascuns, pe fiint,e umane pentru multe scopuri, prin dezvoltarea unor implanturicu variate frecvent,e electromagnetice.

  Unele expuneri la unde electromagnetice sunt invizibile s, i pot schimba modulîn care creierul procesează informat, ia, influent,ând anumite condit, ii în minte s, iîn trup, de multe ori fără ca persoana să fie cons,tientă de aceasta. Metodeleutilizate pentru abordarea războiului împotriva inamicilor s-au schimbat rapid,virând spre un control total asupra proceselor biologice umane prin combinat, ii deexpuneri la un spectru de câmpuri electromagnetice. Prin t, intirea creierului umans, i a proceselor biologice de la nivelul sistemului nervos, mintea, trupul s, i sufletulpot fi manipulate în scopul controlului gândurilor s, i emot, iilor, transmiterii de

  1

 • sugestii, interferării memoriei de lungă s, i scurtă durată, inserării de imagini,derulării de experient,e audio s, i senzoriale s, i preluării controlului asupra funct, iilorautonome s, i voluntare ale trupului. Scopul este acela de a produce confuzie saude a distruge semnalele organice care în mod normal ment, in mintea s, i trupulîntr-o stare de echilibru s, i homeostazie, în timp ce sunt inhibate comutatoarelegenetice care sunt responsabile de semnalizarea la nivelul ADN-ului în trupuluman.

  În acest articol urmărim să explorăm în profunzime impactul s, i efectul gândurilorimplantate s, i al implanturilor care generează modelul mental patologic al ego-uluiîn populat, ia umană. În scopul de a identifica s, i localiza sursa gândurilor implan-tate, s, i de a refuza să devenim sclavi ai impulsurilor automate, trebuie să s,tim căaceastă tehnologie chiar există. Agenda care vizează controlul mental este foartecomplexă, dar este important să realizăm că utilizarea tehnologiilor de inteligent,ăartificială construite pentru a implanta gânduri la nivelul colectivităt, ilor este ceeace ment, ine operative buclele temporale de inteligent,ă artificială (IA) în câmpuriledimensionale joase. Când curăt,ăm gândurile implantate s, i implanturile din câm-pul cons,tiint,ei noastre, când refuzăm să ne pliem pe tiparele de control mentalale fricii, violent,ei s, i divizării, ajutăm la colapsarea grilei colective (impuse) deinteligent,ă artificială. Când refuzăm să hrănim insert, ia sau implantul holograficprin ment, inerea unei stări de neutralitate (detas,are) s, i observând într-o starede martor corpul nostru de suferint,ă, făcând efortul de a ne vindeca emot, ional,implantul se dizolvă în lumina pe care o creăm în locul acestuia. Când alegemiubirea în locul fricii, când ne orientăm către virtut, i mai înalte, când facemeforturi să urmăm modelul lui Iisus, putem dizolva implanturile de frecvent,ăs, i curăt,a atractorii durerii care sunt combinat, i cu acestea. Pe măsură ce luat, iîn considerare informat, iile prezentate aici, fit, i atent, i asupra acestor tehnologii,astfel ca, dacă avet, i nevoie să le localizat, i pentru dezamorsare, să putet, i realizaaceasta în mod cât mai cons,tient, fiind sust, inut, i de Sinele dvs. Dumnezeiesc.

  Oricine controlează mintea unui individ prin gânduri implantate, de asemeneadobândes,te controlul asupra identităt, ii, a direct, iei în care se orientează sufletuls, i a energiei cons,tiint,ei acelei persoane. Astfel, oricine care controlează minteacolectivă a maselor prin utilizarea premeditată a tacticilor secrete de controlmental, cum ar fi at, intirea tehnologiilor electromagnetice de transmitere deimplanturi spre un public care nu este cons,tient de aceasta, va obt, ine, deasemenea, influent,area gândurilor incons,tiente s, i cons,tiente ale acelor grupuride indivizi, s, i a motivat, iilor, percept, iilor s, i credint,elor lor asupra realităt, ii.

  Aceasta înseamnă că dacă suntem expus, i la tactici secrete de control mentalsau permitem ca ceva exterior să dobândească controlul asupra impulsurilorgândurilor din mintea noastră, atunci credint,ele noastre, atitudinile, comportărileas,a-zis instinctive s, i activitatea creierului nu sunt cu adevărat ale noastre. Laoamenii cu o dezvoltare slabă a caracterului sau cu traume emot, ionale nevinde-cate, uneori aceasta înseamnă că act, iunile exterioare ale unei astfel de persoanenu sunt cu adevărat ale ei, deoarece ele sunt controlate la nivel fizic de gânduriimplantate care sunt proiectate din exterior la nivelul incons,tientului acelei

  2

 • persoane. Când oamenii nu pot controla impulsurile distructive care genereazăact, iuni exterioare distructive, ei devin agent, i incons,tient, i de răspândire a fort,elorîntunecate s, i a haosului periculos. Împingerea oamenilor la limita nebuniei astfelîncât ei să act, ioneze distructiv este exact ceea ce dores,te agenda extrateres,trilormalefici, deoarece aceasta este o tactică divide et impera foarte eficientă s, igenerează foarte multă durere s, i suferint,ă care poate fi adunată s, i folosită pentrua manipula mai departe percept, ia.

  Dacă gândurile noastre nu sunt generate cu grijă în urma propriei noastrehotărâri s, i a unui consimt,ământ informat pentru a lua decizii personale înt,elepte,s, i în loc de aceasta permitem altora să gândească pentru noi, sau act, ionămîn virtutea impulsurilor incons,tiente generate de implanturi, pierdem controlulasupra intent, iilor personale, a exprimării consimt,ământului s, i asupra proprieiautorităt, i. Dacă nu ne putem controla s, i disciplina cont, inutului propriei mint, i,atunci suntem pentru totdeauna sclavii acesteia. Sclavia s, i subjugarea suntscopul principal din spatele oricărei agende de implementare de strategii secretepentru gânduri implantate s, i implanturi în orice populat, ie.

  Dacă oamenilor nu li se spune s, i nu devin cons,tient, i că sunt supus, i în mod secretla asemenea tactici de control mental, ei devin sclavii fort,ei celei mai puternice,care exercită un mecanism de control invizibil în biologia sistemului lor nervos.Mecanismul implanturilor bio-neurologice este conceput pentru a manipulagândurile oamenilor, motivat, iile s, i dorint,ele lor, s, i act, ionează mai departe pentrucontrolarea percept, iei lor asupra realităt, ii. Odată ce percept, ia asupra realităt, iieste controlată, formatată în consensul majorităt, ii sau al versiunii aprobate aistoriei care a fost decisă de agenda extrateres,trilor malefici, atunci oameniiobis,nuit, i vor sust, ine cu convingere aceeas, i poveste fabricată, fără să s,tie că suntfolosit, i ca pioni în jocul de control care acoperă îns,elăciunea extrateres,trilorarchoni (entităt, i reptiliene eterice). Prin controlarea s, i manipularea percept, ieiasupra realităt, ii, multe fiint,e umane de pe planetă îs, i auto-consolidează stareade sclavie prin perpetuarea războaielor s, i a exploatării resurselor planetare.

  Realitate diminuată

  Ca rezultat al exercitării unui control electronic asupra activităt, ii cerebrale s, i aformelor-gând, asupra emot, iilor, amintirilor s, i cunoas,terii acumulate de-a lungultimpului, harta noastră mentală poate fi manipulată s, i rescrisă, cu scopul de ane face să credem în ceva care nu este concret sau adevărat. Aceasta este cevasimilar cu efectele utilizării realităt, ii mediate de computer prin dispozitive deinteligent,ă artificială pentru a edita, sustrage s, i îndepărta informat, ii, sau cu amanipula percept, ia asupra realităt, ii prin tehnologie care act, ionează ca un filtruvizual între lumea reală s, i ceea ce percepe utilizatorul. Când un implant sau otehnologie computerizată este utilizată de cineva pentru a edita sau a diminuapercept, ia realităt, ii a altor fiint,e umane, precum s,tergerea din minte a amintirilor,aceasta are efecte s, i consecint,e nefaste asupra funct, ionării interioare a individuluis, i a abilităt, ii sale de a-s, i ment, ine o coerent,ă psihologică s, i emot, ională.

  Tehnologia care este folosită pentru a diminua percept, ia realităt, ii de fapt frac-

  3

 • turează întregul multidimensional al cons,tiint,ei, iar port, iuni din aceasta suntconectate la realitatea virtuală dezvoltată, în timp ce alte sect, iuni există îninteriorul straturilor temporale ale cons,tient,ei organice.

  Această act, iune a mai fost denumită s, i „fragmentarea sufletului”. Implanturilesunt utilizate specific pentru a diminua realitatea percepută prin manipulareafunct, iei bio-neurologice a creierului uman, pentru a nu fi percepute sau văzutesubiecte, obiecte sau anumite lucruri neaprobate, care controlorii nu vor să fievăzute. Aceasta se produce prin blocarea percept, iei realităt, ii, prin blocareareceptorilor neurologici s, i deturnarea creierului astfel ca masele să nu poată de-codifica fluxurile de informat, ii sau anumite frecvent,e specifice ale acelui cont, inutsau lucru care a fost selectat pentru a fi în mod intent, ionat s,ters din memorie.

  Dacă datele pe care le-am acumulat s, i de care dispunem, care ne educă s, i neinformează despre viat,ă, sunt bazate pe un fundament de minciuni s, i îns,elăciuniintent, ionate, filtrate prin implanturi care diminuează realitatea, suntem într-un dezavantaj sever în ceea ce prives,te luarea de decizii clare, inteligente s, iîn cunos,tint,ă de cauză, decizii care vor avea impact asupra stării noastre debine (prezente s, i viitoare). Un exemplu este falsa informat, ie dată umanităt, ii deagenda extrateres,trilor malefici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial carestabilea convent, ia pentru curricula institut, iilor academice publice. Versiuneafalsificată a datelor s,tiint, ifice s, i istorice, care a fost scrisă în manualele s,colarepentru a întări povestea fabricată asupra diferitelor subiecte, este încă sust, inutăde institut, iile academice. Prin manipularea inteligent,ei s, i a controlului accesuluila informat, ii, ceea ce diminuează percept, ia asupra realităt, ii, s, i de asemeneaprin alimentarea, prin dezinformare, a percept, iei asupra a ceea ce consideră a fiinamici, fiint,ele umane sunt ment, ine în ignorant,ă cu scopul de a le păcăli pentrua lua decizii gres, ite bazate pe minciuni.

  Manipularea percept, iilor oamenilor asupra realităt, ii, făcându-i să creadă înfalsuri s, i minciuni care sunt create printr-o lungă serie de false impresii furnizatede-a lungul timpului, este o metodă folosită pentru a diminua percept, ia asuprainformat, iilor adevărate s, i de a controla accesul la acestea s, i la o cunoas,tere maiînaltă. Fiecare fiint,ă umană (obis,nuită) de pe Pământ este subiectul unui fluxcontinuu de dezinformare s, i gânduri implantate, a tentativelor de manipularea percept, iei în timp ce îi este blocat accesul la informat, ii adevărate s, i precise.Acum a venit momentul să cerem să aflăm adevărul s, i să luăm act cu curaj deceea ce s-a petrecut în realitate cu planeta Pământ s, i cu întreaga umanitate întimp ce oamenii au fost adormit, i s, i implantat, i cu gânduri care nu erau ale lor.

  Controlarea percept, iei înseamnă subjugare

  Dacă vom începe să reflectăm profund asupra motivelor pentru care controloriis, i agenda extrateres,trilor malefici muncesc din greu pentru a diminua percept, iaoamenilor asupra realităt, ii lumii exterioare, prin controlarea formelor gând s, ia credint,elor pe care le au fiint,ele umane în mintea lor, prin ce alte metode neimaginăm că îs, i vor putea implementa agenda, decât prin arme de control mental?În prezentul material sunt explorate metodele pe care ei le utilizează în mod

  4

 • obis,nuit sub formă de tehnologii ascunse care proiectează gânduri implantates, i implanturi, cu scopul de a dobândi controlul s, i accesul în mintea personală,mintea colectivă s, i mintea planetară. Cei care au acces la cea mai mare partedin cunoas,tere, inteligent,ă s, i sunt cons,tient, i de ceea ce se petrece cu adevărat înlume au cel mai strategic avantaj de pe planetă.

  Din acest motiv, controlorii utilizează această cunoas,tere spre marele lor avantajpentru a abuza de putere. În climatul prezent, de război purtat pentru subju-garea cons,tiint,elor, diminuarea accesului facil la surse deschise de cunoas,tere,manipularea prin intermediul mass-media principală concomitent cu blocarearăspândirii informat, iilor adevărate în comunitatea globală, sunt concepte careeste important să fie înt,elese. Acesta este un exemplu al modului în care tacticiledivide et impera sunt folosite pentru a gestiona inteligent,a, a controla percept, iiles, i pentru a conduce cons,tiint,a maselor direct spre ignorant,ă s, i subjugare.

  Când trupul s, i creierul uman sunt blocate printr-un anumit implant de controlmental sau printr-o formă de hărt,uire electronică bio-neurologică, sistemul nervoss, i creierul sunt redirect, ionate pentru a fi mai accesibile la a primi transmisii degânduri generate din numeroase surse externe la care oamenii sunt expus, i. Cândatent, ia persoanei este concentrată pe o serie de imagini luminoase s, i sunete, cumeste în cazul filmelor s, i al muzicii, aceste imagini transmit informat, ii holografices, i uneori transmit implanturi de frecvent,ă în sistemul nervos central, creier s, isubcons,tient. De notat suprasaturarea cu imagini legate de moarte, violent,ăs, i comportamente inumane cu care publicul este în mod constant bombardatprin mass-media, ceea ce dezvăluie un nivel al implantării de gânduri nocive castrategie.

  Ret,elele artificiale trimit în exterior în mod continuu pulsuri electromagnetice deinformat, ie prin dispozitive electronice văzute sau nevăzute, pentru a t, ine oameniifixat, i pe drame fără rost, poves,ti false 3D s, i emot, ii extrem de nefaste, pentrua produce mint, i patologice. Dacă majoritatea umanităt, ii nu este cons,tientă defaptul că oamenii utilizează în primul rând o minte patologică pentru co-creareapropriei realităt, i, atunci ne dăm seama cu us,urint,ă ce fel de lume este creată înmod incons,tient. Este necesar ca tot, i oamenii să deschidă ochii s, i să privească înjur, să fie sinceri asupra a ceea ce văd ca reflectare globală. Astfel, este necesarsă înt,elegem natura mint, ii patologice s, i a formelor ei gând cu scopul de a îi oprifunct, ionarea, realizând că este o minte patologică care co-creează o societatepatologică.

  yogaesoteric 31 iulie 2018

  yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s, i implanturi pentrucontrol mental (2) ::

  De Lisa Renee

  Minte patologică, societate patologică

  Va veni un anumit moment când fiecare fiint,ă umană va ajunge să se confruntecu întrebări interioare asupra motivelor pentru care sunt atât de multe conflicte

  5

 • armate, ucideri fără sens, sărăcie, abuzări de copiii, trafic de fiint,e umane, traumesexuale s, i distrugere intent, ionată a resurselor naturale, care produc suferint,eoribile pe tot globul. Doar dacă cineva s-a degradat până la a deveni un psihopatprădător care evită orice responsabilitate personală în fat,a agendelor egoiste, nueste complet evident pentru el că se desfăs,oară un război total împotriva întregiiumanităt, i, frumuset, i s, i creat, ii.

  Ni se spune în mod repetat că războiul împotriva noastră îns, ine vine de lapropria noastră natură războinică. Totus, i, fort,ele Soarelui Negru care se află înspatele aducerii în prim plan a acestei agende, dispret,uiesc în mod absolut totceea ce reprezintă sursa de lumină din interiorul fiint,ei umane, care este esent,aadevărului, purităt, ii, creativităt, ii, iubirii necondit, ionate s, i compasiunii. De cenu sunt dezvoltate s, i sust, inute aceste calităt, i ca valori etice esent, iale în interiorulsocietăt, ii? În loc de a fi încurajate, aceste virtut, i sunt în general considerateslăbiciuni ale personalităt, ii s, i fiint,ele umane care le manifestă sunt hărt,uite,îns,elate, devenind victime. În consecint,ă, cei care manifestă aceste calităt, i înaltedin punct de vedere moral se pot confrunta cu faptul că sunt aspru pedepsit, i desocietate, deoarece societatea patologică îi recompensează din plin pe prădătoriiei.

  Pentru a decodifica mintea patologică, următoarea întrebare pe care fiecare fiint,ăumană ar trebui să s, i-o pună este cine a creat de fapt aceste tendint,e nefaste. Înce moment cultura mort, ii, modelul epuizant s, i răspândirea incoerentă a haosuluis, i distrugerii în rândul maselor a devenit modul de viat,ă acceptat, tolerat s, inormalizat pentru umanitate? Când au ales oamenii să abandoneze luminacreat, iei din interiorul lor pentru umbrele goale ale întunericului, brutalităt, ii s, idisperării? Mai mult, cum a putut fi aceasta cu putint,ă? Luând în consideraretoate acestea, s, i cu o minte deschisă, să reflectăm asupra întrebării: ar puteagândurile implantate s, i implanturile extraterestre să fi contribuit la manifestareamint, ilor extrem de patologice s, i a cons,tiint,ei patologice?

  Pentru mare parte din umanitate a fost înlăturată normalitatea psiho-mentală,coerent,a s, i setea de cunoas,tere superioară, precum s, i capacitatea de a fi calmi,pacificatori s, i fericit, i. Omenirea este condusă la limita stresului traumatic s, i aleziunilor narcisiste, în goana de a atinge obligat, iile de consum s, i supraviet,uirecare sunt intens promovate în această societate patologică. Când privim imagineade ansamblu a realităt, ii controlului mental al maselor prin utilizarea de tehnologieelectromagnetică ascunsă pentru a proiecta gânduri în ambiant,ă s, i în mint, ileoamenilor, începe să aibă mult mai mult sens comportamentul patologic periculospe care îl observăm, care este atât de obis,nuit astăzi.

  Găses,te sursa gândurilor patologice, manifestă intent, ia de a le curăt,a

  Este responsabilitatea noastră să ne observăm gândurile s, i să decidem dacădorim să le recunoas,tem ca fiind în mod autentic ale noastre. De unde vingândurile noastre, s, i suntem noi cons,tient, i de noi îns, ine suficient de profundastfel încât ne putem simt, i trupul react, ionând la impulsuri provenind de lastimuli externi care nu sunt naturali? Este necesar ca fiecare să înceapă să vadă

  6

 • de unde îi vin gândurile, să caute sursa impulsurilor, trăirii sau stimulării pecare o experimentează la un moment dat s, i să fie atent la impulsurile care îlîndeamnă să facă ceva anume. Când vă focalizat, i atent, ia s, i aleget, i să modificat, ipercept, ia, vă direct, ionat, i cons,tiint,a astfel încât să devină mai atentă la ceea cese petrece în interiorul trupului.

  Umanitatea a fost condit, ionată, prin control mental bazat pe traumă s, i prinimplanturi specifice, să aibă setări automate pentru a construi o minte patologicăcare este folosită la a gândi, rezolva probleme s, i dezvolta sisteme distorsionate decredint,e care direct, ionează fiecare fiint,ă umană spre a lua decizii autodistructiveîn ceea ce prives,te propria viat,ă. Ca rezultat al instalării timpurii a controluluimental programat care a produs mintea patologică, oamenii au co-creat ulterioro viat,ă distorsionată patologic împreună cu o dinamică familială distorsionatăpatologic. În plus, dacă omenirea rămâne blocată în interiorul strânsorii mint, iipatologice, cum fiecare fiint,ă este conectată la incons,tientul colectiv, fiecareajută la co-crearea s, i hrănirea societăt, ii bolnave care are impact asupra fiecăruiadintre noi.

  Dacă fiecare dintre noi ne permitem în mod sincer s, i în profunzime să reflectămasupra condit, iilor patologice curente care există la nivelul întregii civilizat, iiumane, la ce concluzie ajungem: acestea au apărut în mod natural, sau au fostfabricate intent, ionat? De ce oare ar alege o specie, în mod repetat, gânduri,comportamente s, i act, iuni patologice care sunt de natură să o distrugă în moddeliberat s, i să distrugă lumea în care trăies,te? Cine beneficiază de fapt dedistrugerea intent, ionată a Pământului, de divizarea nat, iunilor s, i de uciderilefără sens din cadrul rasei umane?

  Când analizăm cine este responsabil pentru crearea evenimentelor care contribuiela realitatea sinistră care a devenit ceva obis,nuit pe Pământ în ciclul întunecat,este necesar să luăm în considerare ce responsabilitate are fiecare persoană încadrul conexiunii ei cu întreaga umanitate. Când o persoană se trezes,te s, i poateîn sfârs, it să vadă mai mult din lipsa de omenie care cres,te cu rapiditate în lume,ce poate face ea imediat pentru a fi o cauză eficientă pentru vindecarea lumii?

  Toate sistemele de credint,ă care separă fiint,ele umane una de alta sunt tacticidivide et impera care în cele din urmă sunt distructive pentru tot, i. Fiecareeveniment oribil din istorie care a adus lumea mai aproape de a manifestarealitatea iadului s, i a suferint,ei perpetue în cultura mort, ii, ar fi putut fi prevenits, i înlocuit cu unul opus prin transformarea profundă (reinventarea) propriilornoastre fiint,e, prin centrarea în inimă s, i hotărârea de a trăi s, i afirma adevărul. Atrăi în adevăr s, i autenticitate necesită transformarea fiecărei fiint,e umane, astfelîncât ea să vrea să privească s, i să accepte responsabilitatea personală pentruîntunericul care există în interiorul ei. Cum s-ar transforma viat,a pe Pământdacă fiecare fiint,ă umană ar vrea să îs, i asume responsabilitatea pentru cele maiîntunecate frici pe care le are s, i ar vrea să înfrunte cele mai întunecate fricireferitoare la existent,ă? Tu vrei să faci asta?

  Pentru a refuza participarea la agendele distructive făptuite de mint, ile patologice

  7

 • care fabrică societatea patologică ce este pusă la cale de agenda extrateres,trilormalefici, este necesar să explorăm mai în profunzime cele mai comune patologiiale mint, ii. Mint, ile patologice au fost fabricate în dimensiunile inferioare printr-ovarietate de strategii de control mental bazate pe traumă, ca s, i prin hărt,uireelectronică ce trimite implanturi pe bază de frecvent,e în mintea subcons,tientă s, iîn întregul câmp energetic al fiint,ei.

  Implanturile produc mint, i patologice s, i parazit, i

  Astfel, utilizarea luminii s, i a sunetului pentru a stimula undele cerebrale poatemodifica s, i schimba activitatea cerebrală a unei persoane, procesele de gândire s, icomportamentul acesteia într-o perioadă relativ scurtă de timp, prin implanturide frecvent,ă. Ceea ce este put, in înt,eles este faptul că această metodă poate fifolosită, de asemenea, pentru a altera funct, ionarea naturală a semnalizării prinADN în trupul uman, inhibând sau activând comutatori genetici în trupul fiint,eiumane, care pot altera percept, ia.

  Implanturile extraterestre sunt folosite pentru a insera gânduri în mint, ile maselor,pentru a face acceptabile din punct de vedere social sisteme de credint,ă careimpun sisteme de valori anti-umane, pentru a sust, ine principalii piloni de controlai societăt, ii. Aceasta este o formă de inginerie socială folosită pentru a condit, ionaomenirea să accepte abuzarea cons,tiint,ei (abuzul spiritual) de către extrateres,triimalefici s, i să-s, i auto-întărească sistemele de gândire prădătoare, prin sistemede sclavie ierarhică bazate pe frică. Aceasta este strategia primară divide etimpera ce este aplicată împotriva planetei s, i a omenirii. Implanturile extratere-stre s, i comportamentele arhonice îns,elătoare contribuie la îmbolnăvirea fizică,emot, ională, mentală s, i spirituală a fiint,elor umane. Mas, inăria extraterestrămalefică s, i implanturile lor de control mental fac ca oamenii să se simtă răuprintr-o varietate de moduri.

  Implanturile extraterestre act, ionează în trupul uman într-un mod similar pro-cesului geoingineriei de răspândire a dârelor mort, ii (chemtrails) pe cer, pentrua manipula sau controla fort,ele electromagnetice din materia fizică. Modulde construct, ie s, i substant,ele utilizate în implanturile extraterestre sunt foartenumeroase, iar unele dintre acestea sunt necunoscute. Ele pot fi făcute dinmaterial biologic, material sintetic, substant,e eterice, precum s, i din nanobot, iprogramabili sau nanit, i care sunt folosit, i în tehnologii de inteligent,ă artificială.Implanturile extraterestre sunt tehnologii de bioinginerie concepute să modificefiziologia umană prin gânduri implantate, fapt care produce subjugare, princontrol mental, fat,ă de agendele extrateres,trilor malefici. Chemtrail-urile cont, insubstant,e chimice s, i nanoparticule de geoinginerie care sunt folosite pentru acontrola vremea, dar, de asemenea, s, i pentru a transmite game de frecvent,eprogramabile în ariile populate pentru a experimenta controlul gândurilor.

  În ambele exemple, când materialul străin, nenatural sau artificial este introdusîn organism, acesta perturbă echilibrul energetic electromagnetic s, i ritmurilehomeostatice din trup. Emiterea repetată de semnale de unde radio sau electro-magnetice de frecvent,ă joasă este concepută să perturbe homeostazia naturală

  8

 • s, i echilibrul electromagnetic al fiint,ei. Aceasta pune organismul într-o stare dehiperstres sau de hiper activare a sistemului imunitar s, i de epuizare adrenergică,pentru a se lupta cu “invadatorul”. Organismul dezvoltă mecanisme deflectoarepentru a putea gestiona interact, iunea cu invadatorul străin, în timp ce sistemulnervos central, creierul s, i sistemul imun sunt supuse unui stres extrem.

  Ca s, i în cazul chemtrail-urilor, marea majoritate a implanturilor extraterestreact, ionează ca o expunere la – sau o supraîncărcare cu – frecvent,e specificemetalelor, pentru a impregna energiile trupului în ansamblu s, i câmpul auriccu frecvent,e de metale grele. În cele din urmă aceasta alterează echilibrulorganismului s, i, ca rezultat, parazit, i, fungi, ciuperci s, i alte microorganismepatogene se înmult,esc peste măsură s, i produc dezechilibre în trup.

  Este important să înt,elegem că parazit, ii energetici sunt un subprodus al implan-turilor extraterestre, s, i în cele din urmă ei se pot manifesta, devenind parazit, ifizici de numeroase feluri, care slăbesc organismul uman.

  Parazit, ii fizici impactează toate funct, iile organismului, funct, iile mentale s, iformele-gând nefaste. Ei pot induce stări emot, ionale de tip isteric s, i de asemeneafavorizează deconectarea de Sinele Dumnezeiesc s, i de energiile spirituale. Multedintre aceste organisme patogene atrag parazit, i, care atrag energii demoniace încorpul uman slăbit, s, i aceasta este principala rat, iune a acestei strategii. Dacăorganismul are multe (astfel de) implanturi, s, i în consecint,ă mult, i parazit, i, terapiide deparazitare cum ar fi diete de detoxificare, post negru cu apă, meditat, ii s, irugăciuni sunt foarte recomandate pentru a ajuta la redobândirea echilibruluienergetic în cadrul funct, iilor homeostaziei întregului trup, a mint, ii s, i a sufletului.Este de asemenea necesară stoparea consumului de alimente modificate genetic,care fac să crească exponent, ial invazia de parazit, i în organismul uman prinsistemul digestiv.

  Profilul comportamental indus de implanturi

  În aplicarea unui implant de inteligent,ă artificială, cum ar fi implantul de controlmental codificat pe frecvent,ele pentru traume sexuale sau frecvent,ele victimă-victimizator, mecanismul acestora act, ionează asemeni unei căpus,e sau uneilipitori care se fixează adânc în zonele joase ale corpului astral, în special înprimul s, i în al doilea strat, corelate cu perineul s, i organele sexuale. Un implant lanivelul stratului energetic al organelor sexuale are impact direct asupra react, iilorinstinctuale s, i a funct, iilor de răspuns emot, ional, ceea ce generează impulsuri cese transmit spre măduva spinării, creier s, i tot sistemul nervos.

  Multe implanturi t, intesc, de asemenea, plexul nervos de la baza cutiei craniene,care este localizarea Intrării Atomice (cunoscută s, i sub numele de ChakraAscensiunii), aria de acces spre bulbul rahidian (medulla oblongata) unde luminaspirituală interioară provenită de la Monada întrupată se reflectă în ochi. Acealumină interioară va muri sau va deveni moartă la nivelul ochilor după ce acestimplant de control mental va prelua controlul asupra trupului prin manipulareasistemului nervos central, ceea ce stimulează gânduri patologice ale ego-ului.Aceasta se face pentru a bloca corpul spiritual să coboare să se manifeste în

  9

 • straturile fizice. Este ceva obis,nuit fixarea de implanturi eterice în creierulreptilian pentru a activa gândurile bazate pe frică sau supraviet,uire, s, i acesteimplanturi sunt plasate în structura de bază a trunchiului cerebral, prin bulbulrahidian. Aceasta este o modalitate de a manipula impulsurile autonome trimisecreierului cu scopul de a modifica percept, ia sau de a stimula controlul gândurilorprin mecanismele nefaste ale egoului, care declans,ează activitate în cele treistraturi de jos ale matricei mint, ii subcons,tiente, instinctuale s, i cons,tiente. Pânăcând o persoană nu realizează că aceasta i se petrece printr-o setare făcută îninteriorul sistemului nervos autonom (luptă-s, i-fugi) s, i învat,ă să se reangrenezeprin sistemul parasimpatic, ea nu este capabilă să iasă din react, iile egotice nefastestimulate de implanturi.

  Hărt,uire electromagnetică prin semnale electromagnetice

  Există o varietate de emisii externe atât de unde sonore cât s, i de unde luminoase,stimuli audio s, i vizuali, emanând din gamele spectrului de frecvent,e electro-magnetice. Unele dintre aceste emisii sunt mai naturale, în timp ce altele suntconcepute pentru controlul artificial al mint, ii s, i provin din surse non-umane.Trupul uman emite unde electromagnetice s, i semnalele folosite pentru a controlamajoritatea funct, iilor cerebrale s, i ale organismului sunt situate în gama defrecvent,e foarte joase (ELF – extremely low frequency). Frecvent,ele extremde joase pot fi foarte us,or emise printr-o varietate de tehnologii s, i ele suntfolosite ca o metodă de hărt,uire electronică, ce este t, intită asupra multor fiint,eumane. Aceste semnale electromagnetice sunt direct, ionate în corpul planetar s, ila suprafat,a Pământului, cu scopul de a controla sistemul neurologic s, i creierulindivizilor s, i grupurilor de oameni.

  Implanturile s, i tehnologia de control mental sunt reale, acesta este un faptstabilit, certificabil, despre care mass-media nu vă va spune nimic. Tehnologiaexistă, programele rulează, brevetele sunt înregistrate iar agent, iile care le folosescs, i le controlează sunt pe pozit, ii s, i operează cu aceste tehnologii de mult timp.

  Hărt,uirea electronică generează deteriorări bio-neurologice în trupul uman, carepot inversa s, i amesteca semnalele creierului. Agenda satanică implică inversareafunct, ionării neurologice prin condit, ionarea fiint,elor umane să creeze s, i să simtădurere pentru a-s, i activa centrii plăcerii. Ciclul interconectării între centrii dureriis, i plăcerii este reîntărit s, i condit, ionat non-stop în interiorul bio-neurologiei, faptcare conduce la adict, ii periculoase sau comportamente deviante. Când acordămatent, ie s, i ne pasă de ceea ce se petrece cu planeta s, i cu oamenii, începem săvedem cu claritate o agendă concepută să asalteze s, i să afecteze sistemul nervosuman. Dacă suntem mai cons,tient, i de modul în care funct, iile neurologice suntlegate de stările noastre mentale s, i emot, ionale, atunci suntem mult mai binepregătit, i pentru a prelua controlul direct, iei propriilor noastre gânduri s, i emot, ii.Apoi ne putem deschide s, i antrena căile nervoase pentru a primi direct mesaje dela corpurile noastre mai elevate, de la Sinele Dumnezeiesc, eliminând mesajele dela ego, care sunt principalul spectru de frecvent,e utilizat în hărt,uirea electronicăs, i implanturi.

  10

 • yogaesoteric

  7 septembrie 2018

  yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s, i implanturi pentrucontrol mental (3) ::

  16-21 minutes

  De Lisa Renee

  Semnalele de frecvent,ă foarte joasă provoacă suferint,ă

  Pentru a impacta s, i manipula cons,tiint,a umană, tot ceea ce este necesar este să secreeze un semnal complex prin intermediul unei frecvent,e consecutive răspunsului,atunci când creierul se închide pe un semnal provenit din mediul exterior s, iîncepe să oglindească acel semnal. Semnalul poate fi o undă transportoaredintr-un spectru de frecvent,e destinate să creeze senzat, ii de stres sau să atragădurere emot, ională. Ca rezultat, chimia creierului se alterează s, i se modifică,prăbus, ind cons,tiint,a persoanei în gama de emot, ii nefaste joase s, i a percept, iilorconfuze. Frecvent,e specifice pot fi transmise unor grupuri populat, ionale mariîn anumite arii demografice, pentru a genera agitat, ie, agresivitate s, i anxietate.Apoi, prin mass-media principală se difuzează s,tiri care să incite s, i să alimentezestări de frică, vinovăt, ie s, i să promoveze senzat, ionalul, prin aceasta instigându-sela violent,ă, viol, ostilitate s, i comportament criminal. Este posibil ca astfelde semnale să fie modulate pe orice aparat care emite unde electromagnetice,pentru a se transmite un mesaj în creier în scopul de a-i altera chimia, a implantaforme-gând s, i a instiga diferite comportamente, pentru a formata s, i pregătipersoana să facă act, iuni vătămătoare sau criminale.

  Mas, inărie artificială s, i mas, inărie extraterestră

  Mas, inăriile neorganice ce sunt plasate în multe straturi ale corpului de lumină decătre extrateres,trii malefici prin programe care implică inteligent,a artificială suntde asemenea utilizate pentru a intra în posesia fiint,elor umane. Aceste mas, inăriipot fi de la simple dispozitive mecanice la sisteme complexe care au fost folositepentru a infiltra s, i a vătăma sistemul biologic organic uman. Aceste programe deinteligent,ă artificială infiltrează procesele biologice neurologice ale organismuluiasemeni unui virus, cu scopul de a „infecta” s, i de a bloca frecvent,ele naturale săfunct, ioneze adecvat. Dacă dispozitivul este complex, necesită o sursă de energie,caz în care s-a observat că anumite implanturi extraterestre funct, ionează cabaterii ce colectează energii, pe care apoi le direct, ionează spre o altă sursă dealimentare.

  Când o persoană ajunge să aibă o minte patologică, aceasta este instabilă dinpunct de vedere mental s, i, ca rezultat, este mult mai vulnerabilă la metodelede manipulare ale fort,elor întunecate, precum s, i la posesie. Scripturi (software)pentru control mental s, i comenzile corespondente sunt utilizate pentru scanareîn vederea localizării oamenilor instabili, cum ar fi bărbat, i extrem de narcisis,ti,pentru a-i face să act, ioneze cu violent,ă s, i pentru a răspândi semnalul programului

  11

 • de inteligent,ă artificială, astfel încât să fie infectat, i mai mult, i oameni care auprobleme traumatice similare sau care se potrivesc cu rana narcisistă.

  Arme eterice

  Armele eterice pot fi văzute ca având forma unor cut, ite, topoare, ace s, i alteobiecte ascut, ite, dar de natură energetică, care se găsesc în corpul de lumină,în anumite părt, i ale trupului, la nivelul organelor genitale, a corpului calos, asistemului nervos s, i al creierului. În cele mai multe cazuri este vorba de unimplant de frecvent,ă de tip pulverizare care creează perturbări vătămătoare alefrecvent,elor electromagnetice, fiind de asemenea utilizat pentru a slăbi corpulauric cu scopul de a permite folosirea mai extinsă a hărt,uirilor electromagnetice.Uneori armele eterice provin de la un eveniment sângeros petrecut într-o altălinie temporală în care s-au folosit arme pe timp de război. De multe ori fiint,aumană a decedat s, i trupul i-a fost distrus din cauza acelei arme care a fostfolosită împotriva ei, când avea o altă identitate, în trecut.

  Armele eterice sunt în general conectate la impregnări reziduale din corpulauric care provin din înregistrările de la nivelul matricei sufletului ale trecutuluirăzboinic, sau din alte linii temporale s, i identităt, i. De multe ori, când persoanarealizează un progres pe calea transformării spirituale s, i ajunge să cons,tientizezeun strat din corpul spiritual unde a avut loc o traumă, înregistrările din memoriacelulară se revelează s, i persoana poate să vadă prin viziune interioară armeleeterice ca pe un eveniment sângeros din alte linii spat, io-temporale. Armeleeterice sunt de asemenea utilizate de spiritele impostoare s, i de extrateres,triimalefici ca metode de manipulare prin fort,e întunecate pentru a crea durere,stres, boală sau pierderi de energie fiint,elor umane.

  Sigiliul Zeta s, i barierele de frecvent,ă

  Tehnologia militară extraterestră de la micii cenus, ii a fost înscrisă artificial înmultiple ret,ele de câmp inversat (ret,elele inversate colectează fort,a viet, ii dincâmpurile colective ale tuturor locuitorilor de pe pământ s, i creează energiemalefică, trimit,ând curent, i energetici în patternuri inversate (patternuri anti-viat,ă), pe care le sintetizează prin mas, inăriile de inteligent,ă artificială în ret,eauacâmpului planetar – n.n.) s, i a generat vătămări independente de cele cauzate dearmele lor militare, experimente genetice, programe de linii temporale, inteligent,ăartificială, inserturi holografice s, i miraje astrale, răpiri/urmăriri de fiint,e umanes, i manipulări ale planului astral. O distorsiune semnificativă pe care o aducemîn atent, ie este sigiliul Zeta, deoarece implanturile de acest tip au fost mai activeîn populat, ia generală din planul 3D în acest timp de tranzit, ie către următorulunivers armonic, care aduce frecvent,e mult mai înalte pentru mase. Sigiliul Zetaeste amplasat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentrua preveni activarea celui de-al patrulea lant, ADN, fapt care blochează accesul lainteligent,a mai înaltă a câmpului mentorului (sau mentalul superior – un corpde energie care este activat între cons,tiint,a arhetipală (5D) s, i cons,tiint,a celestă(6D) a Matricei superioare a sufletului), sau primul strat al Sinelui superior dinstraturile celei de-a 5-a dimensiuni. Este conceput să interfereze cu structura

  12

 • de nadi-uri care transmite informat, ii sistemului nervos s, i comunică cu circuiteleinimii s, i ale rinichilor. Impulsuri electrice sunt generate din corpul de luminăprin structura de nadi-uri, care este o parte din corpul spiritual. Structura denadi-uri este alcătuită dintr-o ret,ea de receptori s, i transmit,ători energetici caresunt intrinseci funct, iilor interconectate de transmitere de mesaje în nivelurilecons,tiint,ei umane specifice sufletului s, i spiritului.

  S, tergerea cons,tiint,ei

  Blank slating (tabula rasa) sau s,tergerea cons,tiint,ei este un termen care se referăla tehnologia de s,tergere a mint, ii folosită de personalul militar s, i de extrateres,triimalefici, de obicei în operat, iuni sub acoperire pentru a înlătura amintirile curentesau informat, ii acumulate despre (în) proiecte de operat, iuni negre, când proiecteledevin depăs, ite sau persoana nefolositoare.

  Utilizarea tehnologiei blank slating a fost investigată de la distant,ă pentrua observa dacă a fost aplicată ret,elei s, i liniilor de câmp planetare de cătreextrateres,trii malefici, în dorint,a lor de a distruge amintirile din cons,tiint,aplanetară s, i înregistrările evenimentelor care au avut loc de-a lungul istoriei.Aplicarea acestei tehnologii asupra câmpului cons,tiint,ei planetare, spre exempluîn ret,elele orizontale, face ca multe fiint,e umane să fie amnezice s, i incapabilesă-s, i amintească cine sunt s, i care le sunt adevăratele origini. Această tehnologieeste foarte eficientă asupra fiint,elor umane care trăiesc în frecvent,ele joase alecelor trei straturi ale egoului (al mint, ii incons,tiente, al mint, ii instinctuale s, i almint, ii cons,tiente – n.n.). Aceasta este mai put, in eficientă asupra fiint,elor dincategoria Semint,e Stelare, a fiint,elor Indigo s, i a fiint,elor umane care tind în modnatural să aibă inima deschisă, să fie empatice s, i intuitive. Această tehnologiedistructivă este aplicată destul de des asupra oamenilor, fără consimt,ământullor informat.

  Insert, ii holografice

  Insert, ia holografică este o insert, ie de frecvent,ă plasată în corpul de luminăpentru implantarea unei amintiri false sau reale, ce a fost programată în scopulcontrolului mental sau pentru manipulare genetică. Insert, iile holografice suntutilizate pentru a curba timpul s, i spat, iul s, i, în consecint,ă, pentru a manipulaimaginile holografice s, i liniile temporale. Insert, iile sunt implantate în straturilecons,tiint,ei prin manipularea frecvent,ei câmpurilor energetice ale corpurilor saucorpului de lumină. De multe ori aceste insert, ii pot rula fragmente de filmeholografice în versiune auditivă sau vizuală, s, i reprezintă unul dintre motivelepentru care trebuie să fim foarte atent, i în evaluarea mesajelor ce apar princlarvedere sau clarauz. De multe ori o imagine holografică a unei persoane saupersonalităt, i spirituale care este foarte apreciată poate fi manipulată într-unanume fel pentru a trezi dezamăgire s, i a modifica percept, iile celorlalt, i asupraacelei persoane. A ne baza doar pe indicii auditive sau vizuale pentru comunicareasenzorială elevată cu entităt, i spirituale nu este recomandată, datorită graduluimare de manipulare a percept, iilor care poate să apară.

  Somnambulii

  13

 • Când este exercitat un control neurologic asupra anumitor subiect, i, cum s-apetrecut spre exemplu cu cei care au fost inclus, i în programul MK-Ultra, sau cucei răpit, i de extrateres,tri, persoana respectivă poate fi activată neurologic pentrua manifesta anumite comportamente sau pentru a înfăptui act, iuni criminale.Acea persoană la care este declans,ată realizarea involuntară a acestui gen deact, iuni prin anumite cuvinte sau fraze cheie, sau prin fazare energetică, estenumită “somnambul”. A mai fost de asemenea numită s, i „Candidatul Manciurian”.După manipulări repetate bio-neurologice ale persoanei t, intă, sistemul de controlse mută spre lobul parietal pentru a bloca răspunsurile senzoriale curente alecons,tientizării sau cognit, ia directă. Persoana este acum „închisă în interiorul uneiferestre 3D" s, i nu poate percepe nimic în exteriorul acestei ferestre de percept, ie.În esent,ă, cons,tiint,a este prinsă într-o mică celulă-bloc materială a realităt, ii.Lobul parietal poate fi prins în cus,că sau funct, iile senzoriale mai înalte pot ficontrolate de către entitatea manipulatoare sau de programator. Acesta estemodul în care inserturile holografice ale imaginilor s, i formelor gând proiectatepot fi controlate în vederea schimbării percept, iilor fiint,ei umane. Acesta estemodul în care masele sunt controlate prin perceperea diminuată / modificată arealităt, ii, sunt adormite sau li se fragmentează mintea.

  Fragmentarea mentală s, i simptomele ei

  Fragmentarea mentală constă în insert, ii holografice care declans,ează în sistemulneurologic senzat, ii anume proiectate să t, ină oamenii în ignorant,ă s, i orbi fat,ă deceea ce li se petrece. Mult, i indivizi răpit, i de extrateres,tri au mintea fragmentatăpentru ca ei să nege ulterior această experient,ă s, i s-o îngroape adânc în spatelezidurilor incons,tientului sau barierelor amneziei. Când individul care este con-trolat sau posedat de entitatea extraterestră vine în contact cu anumite subiecteneaprobate, aceasta va programa activarea insert, iei holografice (compartimentulmental), atunci când anumite cuvinte, fraze sau coduri sunt citite sau auzite.

  Uneori, când persoana este lezată în zona din trup ce a fost traumatizată prinsuprimarea amintirilor legate de răpirea de către extrateres,tri, ea va trece debariera amnezică s, i va retrăi experient,a traumatică. Compartimentele mentalesunt inserate în sistemul neurologic uman s, i au rolul de a activa tehnologiade control mental pentru a impulsiona receptorul cerebral. Aceasta poate luaforma unui script de control mental, cum că răpirea nu a avut loc niciodată,că este imaginat, ia persoanei respective, poate stimula frica de a nu înnebuni,ori chiar poate rula imagini sau filme în mintea acelei persoane. Unele dintresimptomele fragmentării mentale de acest tip apar când fiint,a respectivă vine încontact cu anumite cuvinte neaprobate, cum ar fi: „răpire de către extrateres,tri“,„agenda extrateres,trilor malefici”, „reptilian“, „abuz prin ritual satanic”, „OZN“,„implanturi”, „răpiri de către fort,ele militare pentru experimente“.

  Aceste simptome includ:

  • persoana adoarme sau mintea îi devine încet,os,ată (sistemul nervosanesteziat);

  • persoana simte un s,oc electric sau o lovitură în plexul solar;

  14

 • • impulsul puternic de a părăsi camera s, i de a se îndepărta demesager/informat, ie;

  • persoana se simte iritată sau excesiv de agitată, resimte violent,ă interioarăsau exterioară care stimulează ies, iri necontrolate;

  • impulsul puternic de a fuma sau de a lua medicamente;

  • persoana manifestă rezistent,ă sub forma negării, react, iilor agresive,etichetării informat, iei ca fiind ridicolă;

  • sentimente ostile generate pentru a ataca verbal mesagerul (prin progra-mare);

  • evocarea de imagini sau emot, ii nefaste care resping informat, ia;

  • vise modificate – cu încărcătură nefastă extremă sau interferent,e în stareaastrală prin vise lucide.

  Avem de-a face cu un program de fragmentare mentală atunci când fiint,ele umaneignoră complet subiecte sau cuvinte neaprobate, termeni sau probleme care le-arclătina sistemul de credint,e în versiunea oficială a evenimentelor, sau ar expunestarea lor de sclavie care a fost ascunsă în spatele barierei amnezice. De multe ori,chiar dacă vin fat,ă în fat,ă cu aceasta, fiint,ele umane neagă sau invalidează ceeace li s-a petrecut. Compartimentarea mentală este o formă de control mentalcare poate fi implementată prin unde radio care dau nas,tere la frecvent,e cetransmit în mintea subcons,tientă a persoanei, în câmpul bioenergetic. Aceastase poate petrece atât în timpul somnului cât s, i în starea de veghe, iar oameniisunt în mod special susceptibili la implanturi subcons,tiente dacă lasă pornittelevizorul sau radioul atunci când dorm, sau când sunt treji dar se concentreazăasupra altor activităt, i.

  Un compartiment mental de s,tergere a cons,tiint,ei este un program de insert, iiholografice plasat la nivelul mint, ii planetare care s,terge sau modifică înt,elesul unuicuvânt neaprobat, a unei fraze neaprobate sau a unei game de subiecte neaprobate,când acestea sunt expuse maselor care au fost implantate de mas, inăria artificialăa extrateres,trilor malefici.

  Un exemplu este atunci când oamenii care deschid dialoguri sau dezvăluie dovezidespre extrateres,tri, răpiri, abuz sexual asupra copiilor sau abuzuri ritualicesatanice – ei sunt în mod obis,nuit ridiculizat, i, persecutat, i, defăimat, i, făcut, ide rus, ine s, i prezentat, i ca nebuni fat,ă de alte persoane a căror minte a fostfragmentată.

  Control mental sexual

  Numele jocului pentru ret,eaua Grila Inversă Nefilimică este propagarea s, i ali-mentarea adict, iilor extrem de distructive, incluzând atitudini s, i comportamentesexuale deviante, în populat, ia globală umană. Aceasta este o parte a programăriicolective de control mental numită suferint,a sexuală, împreună cu programelearhetipale de tip victimă-victimizator. Prima prioritate a acestor programe

  15

 • este să coreleze orice activitate sexuală cu vina s, i rus, inea în cele mai de josforme posibile de perversiune umană s, i durere. În funct, ie de atitudinile culturalacceptate, se va folosi nivelul perceptiv de acces social pentru a servi paradigmasocietală curentă în moduri distorsionate dureros s, i vătămător. Programele desuferint,ă sexuală sunt concepute să distrugă uniunea interioară s, i exterioarădintre principiile feminin s, i masculin, s, i să facă pe oricine pe planetă să se simtămizerabil din punct de vedere sexual. Aceste tipuri de implanturi pot fi resimt, itedirect la nivelul organelor sexuale, s, i pot fi transmise între iubit, i în timpulinteract, iunii erotice. Sexualitatea sacră, iubirea s, i comportamentele sănătoasepentru vindecare sexuală sunt antidotul.

  Abuzuri ritualice satanice, implanturi Moloch de subjugare

  Moloch este o entitate malefică ce subjugă sufletul s, i, în acelas, i timp, un recipientenergetic folosit pentru a colecta energia în abuzurile ritualice satanice. Mult, ioameni nu sunt cons,tient, i că au fost implantat, i cu însemnul sau implanturileMoloch, fenomen care are loc când portalurile de la nivelul organelor genitale aufost sparte, mai ales în actele sexuale violente. De multe ori Moloch este utilizatîn ritualul satanic pentru a colecta energiile vitale ale fiint,elor umane s, i a ledispersa apoi către ierarhiile de spirite satanice, într-un schimb pentru obt, inereade putere s, i control pe Pământ. Când un anumit procent din fort,ele vitales, i energiile spirituale ale unei fiint,e umane este colectat de spiritele satanice,există un risc foarte mare ca acelei persoane să îi fie subjugat sufletul, să fiesupusă fragmentării mentale, manipulării de către fort,ele întunecate s, i posedată.Rezervorul Moloch este un tip de construct „canal de sifonare” care este folositde entităt, ile Lant,ului Lunii (Moon Chain) ca s, i de entităt, ile satanice pentru a-imarca pe copiii de pe Pământ cu însemnul lui Moloch cât de repede posibil. S-aobservat în ritualurile de mutilare genitală că implanturile Moloch sunt atas,atede trupul respectivei fiint,e umane (copil sau adult) prin intermediul dureriitraumatizante pe care aceasta o experimentează.

  (va urma)

  yogaesoteric

  12 septembrie 2018

  yogaesoteric.net La s,coala KGB - ipocrit, i s, i carieris,ti de toate felurile ::

  9-12 minutes

  În decursul anilor, aflasem ceva date despre „S, coala KGB-ului” de la Moscova,acolo unde erau trimise pentru perfect, ionare cadre din serviciile de informat, ii s, icontrainformat, ii din România, dar totul mi se părea prea general, foarte vag s, ifără consistent,ă ca să merite o anumită atent, ie.

  În vara trecută însă, călătorind cu trenul de la Constant,a spre Bucures,ti alăturide un fost ofit,er de informat, ii, om cu experient,ă de un an în s,coala respectivă,am auzit lucruri care, într-un fel, m-au pus pe gânduri. Depănând amintiri dinperioada respectivă, ofit,erul în retragere de astăzi îs, i mai amintes,te câte ceva,

  16

 • oameni s, i fapte care merită a fi cunoscute. Mai ales că anumite aspecte suntpline de învăt,ăminte pe linia relat, iilor interstatale s, i umane.

  În select, ionarea s, i trimiterea de cadre militare din t,ara noastră pentru specializarela Moscova, s-au avut întotdeauna în vedere câteva criterii:

  a) Candidatul la frecventarea unor astfel de cursuri să nu prezinte probleme„la dosar”, respectiv „să fie curat” din punct de vedere informativ s, icontrainformativ (origine socială sănătoasă, fără legături în străinătates, .a.m.d.);

  b) Să aibă o funct, ie de conducere, ceea ce presupunea, în mod automat, căeste corespunzător atât din punct de vedere profesional cât s, i politic;

  c) În activitatea desfăs,urată până la momentul propunerii de a fi trimisîn URSS să fi dovedit calităt, i pentru munca specifică de informat, ii s, icontrainformat, ii s, i că este un „cadru de perspectivă”.

  Se s,tia apriori că mult, i dintre cei care au absolvit „specializarea” de la Moscova,odată reîntors, i în t,ară erau promovat, i în funct, ii de conducere;

  d) Tinerii necăsătorit, i erau candidat, ii preferat, i. Mult, i dintre aces,ti nefamilis,tiau revenit în t,ară cu neveste rusoaice. Cadrele didactice de la Moscovanu sugerau asemenea „împerecheri” dar, după cum vom vedea, condit, iileîn care „cursant, ii” îs, i puteau petrece timpul liber facilitau s, i stimulaucăsătoriile mixte.

  Este de ment, ionat faptul că la „perfect, ionare”, alături de români, au fost s, igrupuri de ofit,eri din celelalte t,ări socialiste europene. Primii care s-au retrasau fost albanezii, aces,tia considerând că nu au ce învăt,a de la sovietici s, i că suntprea „hărt,uit, i” (se subînt,elege ce anume vroiau să spună albanezii prin această„hărt,uială”).

  Grupurile din RDG s-au confruntat mai tot timpul cu ostilitatea sovieticilor.Rus, ii nu puteau uita că RDG-is,tii erau totus, i „nemt, i”, din cauza cărora poporulsovietic suferise atât de mult. În fat,ă s, i în public le zâmbeau s, i le vorbeau frumos,însă imediat ce „tovarăs, ii germani” plecau, „tovarăs, ii sovietici” îi vorbeau derău, scrâs,nind din dint, i s, i înjurându-i de mama focului.

  Aceeas, i ostilitate o manifestau sovieticii s, i fat,ă de evrei. Ori de câte ori veneavorba despre aces,tia, instructorii KGB nu scăpau prilejul de a-s, i arăta ura fat,ăde ei. „At, i văzut evrei muncind în mină, la sapă sau pe tractor?”, se întrebau eipe un ton plin de subînt,elesuri. Această atitudine părea ciudată, întrucât, ses,tia, în conducerea politică a URSS, inclusiv a KGB-ului, s-au aflat mult, i evrei.

  Se pare că românii constituiau un grup aparte fat,ă de care sovieticii manifestauun interes distinct. De multe ori, în discut, iile purtate cu românii, KGB-is,tiicăutau să le afle părerea în legătură cu două chestiuni care, probabil, îi preocupaupermanent s, i în mod deosebit: personalitatea politico-militară a mares,alului IonAntonescu s, i sentimentele lor fat,ă de Basarabia.

  17

 • KGB-is,tii, ca mai tot, i rus, ii angrenat, i în probleme politice, căutau să-i convingăpe „student, ii” români că Moldova dintre Prut s, i Nistru este pământ rusesc s, ică Republica Socialistă Sovietică Moldovenească face parte din component,aURSS-ului prin voint,a liberă a poporului de acolo.

  Din când în când, în discut, iile pe care le purtau, „instructorii” se opreau asupraunui cuvânt sau termen rusesc, căutând să-s, i convingă interlocutorii români câtde mult se aseamănă, nu cu limba română, ci cu cea moldovenească. Unii dintrecursant, i, în loc să adopte o atitudine corespunzătoare adevărului, le dădeaudreptate. „Ăs,tia erau lingăii, oportunis,tii”, îs, i dădea cu părerea interlocutorulmeu. Alt, ii, însă, respingeau insinuările KGB-is,tilor.

  Printre cursant, ii români erau s, i destui ipocrit, i, depăs, ind orice limită în aprecierilelor cu privire la „calităt, ile omului sovietic” s, i „condit, iile de viat,ă excelente” careexistau, chipurile, în Uniunea Sovietică. De pildă, cazul celui care se îmbrăcacu rubas,că, zicând că as,a se simte el cel mai bine. Sau al altuia care, la unmoment dat, a afirmat că, după părerea sa, România de mult ar fi trebuit să fieuna dintre republicile socialiste sovietice din component,a URSS. Ca să nu maivorbim despre zăpăcitul care, la plecarea spre t,ară, plângea pe peronul gării dinMoscova spunând că-l doare inima când se gândes,te că nu-s, i va revedea preacurând profesorii-instructori s, i prietenii sovietici pe care s, i-i făcuse cât a fost las,coala KGB-ului.

  Printre cursant, ii români au fost fel de fel de lichele s, i prefăcut, i care, as,a cum dejaam arătat, în ciuda evident,elor, aduceau „omului sovietic” laude pe care atuncinu le merita. De pildă, faptul că este avid de cultură. „Omul sovietic cites,temult, în tramvai, autobuz s, i metrou”, spunea câte unul. Altul: „La Moscovapeste tot este o curăt,enie exemplară”. De fapt, lucrurile nu stăteau chiar as,a.Erau, într-adevăr, s, i oameni care citeau, cartea fiind ieftină, iar librăriile s, ibibliotecile la tot pasul, dar, la vremea aceea, „omul sovietic”, bărbat sau femeie,era preocupat în primul rând de nevoile s, i grijile zilnice iar când nu reus,ea săle răzbească, trecea pe băutură. Votca era, la vremea aceea, „valuta forte” arusului. Cu aceasta s, i prin aceasta rezolva totul sau aproape totul. „Curăt,enia,da, era în centrul Moscovei s, i pe toate liniile de metrou, dar, în afara acestora,trona mizeria”, spune fostul student, interlocutorul meu de drum.

  În discut, iile cu acesta au mai fost atinse s, i alte două aspecte: supravegherea s, icontrolul permanent pe care KGB-is,tii îl efectuau asupra militarilor străini aflat, ila specializare, precum s, i asupra relat, iilor acestora cu oamenii din afara s,colii,în special cu femeile autohtone.

  Tot, i cursant, ii s,tiau că sunt t, inut, i sub supraveghere – în sălile de curs, îndormitoare s, i chiar în afara Centrului de pregătire. Aces,ti oameni, mult, i dintreei având deja experient,ă în domeniul muncii de informat, ii s, i contrainformat, ii,îs, i verificau din când în când presupunerile s, i bănuielile. Atunci, doi sau treiorganizau câte o discut, ie într-un loc unde s,tiau, în mod sigur, că sunt ascultat, i s, iînregistrat, i prin mijloace tehnice. În conversat, ie mai strecurau s, i câte o s,opârlăcare nu era deloc pe placul rus, ilor.

  18

 • După câteva zile, unul sau altul era chemat la conducerea s,colii, „pentru a lămuriproblema”. Erau însă greu de verificat măsurile ce se luau pentru supraveghereacursant, ilor când aces,tia se aflau în oras, . În timpul liber, aces,tia puteau mergeoriunde doreau. Ordinul era să se meargă în civil, ceea ce-i bucura pe români,întrucât erau scutit, i de explicat, ii fat,ă de tert,e persoane. Din când în când, laplecarea în oras, li se cerea să fie foarte prudent, i pe unde merg s, i cu cine seîntâlnesc. Mai ales când era vorba de femei, atrăgându-le atent, ia că acestea arputea fi cam us,uratice sau agente ale vreunui serviciu de informat, ii din exterior.As,a de mult au fost dădăcit, i pe această linie, încât, la un moment dat, un cursants-a adresat unui cadru didactic cu următoarea întrebare: „Dar bine, tovarăs,e, peaici, la dumneavoastră, toate femeile sunt ori curve ori agente străine?”

  Greu de dat un răspuns exact la o astfel de întrebare, însă la Moscova, înperioada aceea, a anilor 50, femeile dădeau mult de furcă autorităt, ilor. S, i nunumai acestora. Războiul nu de mult încheiat, care măcinase sute s, i sute de miide bărbat, i, inclusiv pe băiet,andrii s, i tinerii adolescent, i, a dat nas,tere la multeprobleme sociale. Cea mai mare parte dintre acestea nu puteau fi rezolvate nicimăcar în două sau trei cincinale. As,a se face că „tovarăs, ii români”, în cea maimare parte bărbat, i chipes, i, simpatici s, i întreprinzători, se bucurau de un maresucces la „femeia sovietică”. Când Natas,a, Katya sau Ludmila sau oricare altăfată din Moscova aflau că proaspătul lor prieten din România a sosit acolo pentrustudii, perfect, ionare sau specializare, interesul lor fat,ă de el cres,tea enorm. S, tiaus, i ele că nu oricine are această s,ansă s, i că perspectiva omului de a cres,te pelinie socio-profesională este sigură s, i de lungă durată. Cunoscând toate acestea,Ludmila făcea tot ce-i stătea în putint,ă să nu scape ocazia de a se mărita cu unasemenea bărbat.

  Bineînt,eles, KGB-is,tii cunos,teau toate acestea încă de la primele contacte,stimulând căsătoriile mixte. As,a se face că unii dintre ofit,erii necăsătorit, i ajuns, ila specializare la Moscova s-au căsătorit cu tinere rusoaice. Mai târziu, dupăce s-au stabilit în România alături de sot, i, rusoaicele s, i-au dat arama pe fat,ă,rezultând că cea mai mare parte dintre ele continuau să se afle în schema deorganizare a KGB-ului, lucrând asiduu pentru acesta. Informat cu toate aspecteles, i problemele ivite pe această linie, Nicolae Ceaus,escu a ordonat eliminarea dinrândul cadrelor active a tuturor militarilor căsătorit, i cu rusoaice.

  În finalul discut, iei cu fostul cursant, ca un corolar la destăinuirile sale în legăturăcu s,coala făcută la Moscova, acesta mi-a mărturisit un gând: „Sunt convinscă unii dintre noi, mai labili s, i oscilant, i, mai us,or de influent,at, au căzut încapcanele serviciilor secrete sovietice, lăsându-se recrutat, i”. Mi-a dat doar douăexemple binecunoscute: Militaru s, i S, erb, des, i au mai existat mult, i alt, ii.

  de V.D. Fulger

  Articol preluat din revista Lumea.

  yogaesoteric 5 august 2015

  yogaesoteric.net Serviciile secrete, loviturile de stat s, i atentatele ::

  19

 • 19-24 minutes

  de Valentin Manoliu

  Dizidentul sovietic Vladimir Bukovski afirma în anul 1990 că: „Niciodată rolulKGB-ului în interiorul t,ării [URSS] s, i în străinătate nu a fost atât de important.Serviciile secrete sovietice sunt printre cele care au vegheat la răsturnarea luiCeaus,escu în România, au lansat „revolut, ia de catifea“ în Cehoslovacia, auluat măsuri pentru răsturnarea lui Erich Honecker în Germania Răsăriteană,producând îndeosebi circumstant,ele favorabile distrugerii zidului Berlinului.“(L’Empire du moindre mal, Libre Journal, Paris, no. 1, sept-oct, 1990, p.30).

  Loviturile de stat din toate t,ările foste comuniste din blocul sovietic au fost pusela cale încă din 1984, de Andropov s, i KGB (Directoratul nr. 1 - PGU) s, i aveauun scop strategic, care a fost definit de contele Alexandre de Maranches (fostuls,ef al SDECE-ului, serviciul de informat, ii externe francez), citându-l pe unuldintre apropiat, ii lui Gorbaciov, Gheorghi Arbatov:

  „U.R.S.S. va face cel mai rău lucru cu putint,ă: vă va lipsi de dus,manul vostru.“(Le Figaro, Paris, 10 ianuarie 1990) Alfel spus, Rusia sovietică bols,evică nu vamai fi aliatul lor din umbră, ci aliatul lor pe fat,ă la noua împărt, ire a lumii.

  Jean-François Deniau, membru al Consiliului Europei, expune mai limpedeaceastă strategie sovietică, ce a fost init, iată de Andropov s, i pusă în practică deGorbaciov, precizând că:

  „Uniunea Sovietică îs, i propusese drept scop acela de a pleca pentru a rămâne“(„Les marches lointaines de l’Empire: partir pour rester“, în Jean Marie Benoist,Après Gorbatchev, Paris, 1990, p.137).

  Lev Nevrozov explică acest plan în „The Kremlin and the Western Politico-Cultural Establishment“, Midstream, pag. 1, în care scrie: „În partida de s,ahpentru dominat, ia mondială, Kremlinul s, i-a sacrificat stăpânirea Europei deEst, efectuând un schimb de piese, pentru a-s, i asigura o mai bună penetrare aeconomiei s, i tehnologiei Europei Occidentale.“

  De fapt, acesta este chiar planul de restructurare (perestroika în stilul luiGorbaciov) care face parte din conspirat, ia mondializării, prin care cetăt,eniisovietici-rus, i îmbătrânit, i sunt înlocuit, i cu alt, i cetăt,eni sovietici-rus, i mai tineri.Aces,tia sunt adus, i la studii gratuite în toate t,ările foste comuniste din sfera deinfluent,ă sovietică, iar după terminarea studiilor sunt infiltrat, i prin sust, inerefrancmasonică în toate institut, iile acestor state s, i de aici controlează industria,agricultura s, i comert,ul. Ei sust, in din aceste posturi cheie interesele Moscoveis, i ale aliat, ilor s, i nu pe ale popoarelor respective, în vreme ce oamenilor lesunt confiscate casele, terenurile s, i pădurile de către agent, ii sovietici-rus, i s, iinternat, ionali - altfel spus de către francmasonii mondialis,ti - care au participatla conspirat, ia internat, ională din anul 1989.

  Un alt aspect este acela că URSS avea o tehnologie depăs, ită, în acea perioadă,fat,ă de Occident s, i Statele Unite. De exemplu în ceea ce prives,te industria de

  20

 • calculatoare, URSS era depăs, ită din toate punctele de vedere. As,a încât se poatespune că industria de calculatoare este cea care a impus participarea URSS lanoua împărt, ire a lumii.

  „RESTRUCTURAREA“ COMUNISMULUI GERMAN

  La 21 noiembrie 1990, în Germania, Erik Honecker, stăpânul STASI (serviciilesecrete est-germane), dezvăluia într un interviu acordat ziarului Berliner Wochen-post, că: „Destituirea mea ca s,ef al partidului s, i al statului este rezultatul uneimanevre de anvergură, ai cărei instigatori continuă să rămână în umbră. Ceicare astăzi se laudă cu această act, iune nu sunt altceva decât plevus,ca. Ne aflămîn prezent,a unor schimbări extrem de importante, care nu au apărut de la o zi laalta, ci au fost planificate de multă vreme, la scară europeană s, i chiar mondială.“

  Evenimentele de după anul 1990 au confirmat această conspirat, ie masonicăinternat, ională: a se vedea în această direct, ie eliminarea lui Mobutu Seseseko înAfrica s, i a lui Suharto în Asia, precum s, i declans,area războiului din Yugoslavia din1991. Există s, i alte evenimente care indică un proces continuu la scară mondială,de exemplu războaiele din Afganistan, Irak s, i Cecenia, sau transformările careau loc în Georgia s, i în toate t,ările Baltice.

  Au urmat apoi tratativele dintre Mihail Gorbaciov (pres,edintele URSS) s, i HelmutKohl (cancelarul vest-german), privind condit, iile reunificării Germaniei, cares-au materializat prin pactul Kohl-Gorbaciov de la Geneva, din septembrie 1990,unde s-au stabilit s, i noile sfere de influent,ă din Europa de Est s, i Balcanică.

  Gyula Horn, pe atunci ministru de externe al Ungariei – s, i membru al serviciuluisecret maghiar AVO – a deschis granit,a pentru miile de refugiat, i est germaniaflat, i la frontiera cu Austria, iar Zidul Berlinului a căzut în urma unui as,a-zis„accident“, care de fapt a fost planificat cu grijă dinainte.

  Realitatea este că la mijiocul anilor 1980, KGB-ul a creat la Berlin o unitate derezistent,ă ultasecretă, codificată Luci (Fulgerul), care act, iona independent desediul est-german al KGB-ului, de la Kalhorst, care nu avea contact cu STASI.Existent,a acestei unităt, i de rezistent,ă ultrasecretă nu era cunoscută decât demembrii Diviziei a 4-a a KGB-ului s, i de cât, iva dintre membrii statului său majorde la Moscova, printre care generalul Anatoli Novikov. Misiunea grupului Luciera „restructurarea peisajului politic est-german, conform strategiei Kremlinului,ca pregătire în vederea reunificării Germaniei“ (Raif Georg Reuth, Andrea Bonte,„Das Komplott“, München, 1993, p. 210).

  Grupul Luci a organizat manifestat, ii de stradă - unele însumând câte 100.000de oameni - cu caracter anticomunist s, i chiar antisovietic, aceste act, iuni anti-comuniste s, i antisovietice având de fapt ca scop eliminarea din viat,a politică aliderului interimar Hans Modrow. Demolarea Zidului Berlinului a fost o altăsarcină a grupului Luci, în cadrul modelării peisajului est-german în vedereareunificării Germaniei.

  „REVOLUT, IA PAS, NICĂ“ DIN CEHOSLOVACIA

  21

 • De asemeni, pres,edintele ceh Vaclav Havel afirmă că „revolut, ia de catifea“ dela Praga, din 17 noiembrie 1989, a fost declans,ată de KGB pentru abolirearegimului comunist condus de brejnevistul Gustav Husak.

  Generalul Viktor Grus,ko, adjunctul lui Vladimir Kriucikov - pres,edintele KGB-ului, a sosit în ajunul revolut, iei la Praga, împreună cu un grup de visautniki,ofit,eri spetznaz (seviciu secret rus de operat, iuni speciale), care act, ionează deregulă în civil.

  Generalul Grus,ko, generalul Teslenko (însărcinatul la Praga al KGB-ului) s, i cehulAlois Lorenc (s,eful STB, Securitatea Cehoslovacă, care vizitase anterior Moscova)au condus întreaga desfăs,urare a „revolut, iei de catifea“ dintr-un apartamentconspirativ din Praga.

  Evenimentele de la Praga au fost provocate de locotenentul STB Ruzicka, celcare a transformat, cu ajutorul ofit,erilor spetznaz, manifestat, ia de comemorarea unei victime a milit, ienilor praghezi într-una de protest. Ofit,erii spetznaz,sosit, i la aeroportul Ruzine, s-au împrăs,tiat în toată Praga, conform unui planstabilit dinainte, ment, inând permanent legătura cu Moscova, prin intermediulgen. Grus,ko, privitor la mersul revolut, iei cehe.

  Corespondent, ii străini au sesizat un fenomen straniu: „Milit, ienii praghezi, cares-au manifestat init, ial extrem de violent fat,ă de manifestant, i, au dispărut apoipur s, i simplu, lăsând bulevardele în mâna manifestant, ilor.“

  Violent,a init, ială neobis,nuită manifestată de milit, ia pragheză împotriva protes-tatarilor a avut un caracter provocator deliberat, după care milit, ienii au dispărut.În noaptea aceleias, i zile de 17 noiembrie 1989, gen. Grus,ko s, i ofit,erii spetznazau părăsit Praga, la fel de discret precum apăruseră. Revolut, ia de catifea seîncheiase.

  „REVOLUT, IA“ ROMÂNĂ

  Acelas, i lucru s-a petrecut s, i în dimineat,a de 22 decembrie 1989 la Bucures,ti,când armata a dispărut instantaneu. Cum spunea un participant la lovitura destat: „Armata a intrat în pământ.“ Sediile institut, iilor de stat au fost lăsate,temporar, în mâna manifestant, ilor.

  În realitate, din dispozit, ia lui Victor Atanasie Stănculescu s, i până la noi ordine,unităt, ile speciale ale Securităt, ii se retrăseseră în tunelurile s, i galeriile subteraneale Bucures,tiului, iar unităt, ile motorizate în cazărmi.

  După cum afirmă Igor Toporovski, unul dintre colaboratorii apropiat, i ai luiGorbaciov, „Iliescu avea în vremea aceea legături destul de strânse cu PCUS s, iera desemnat drept candidatul cel mai potrivit pentru a-l înlocui pe Ceaus,escu.“

  S, i tot el adaugă: „Pentru a începe operat, iunea propriu-zisă, noi am ales momentulcând Ceaus,escu se afla la Teheran, deoarece altminteri act, iunea ar fi prezentatdificultăt, i.“

  Mark Almond, profesor de istorie modernă la Oxford University, în cartea

  22

 • „Gorbacev and the Est-European Revolutions“ (Gorbaciov s, i revolut, iile est-europene), publicată la Londra în 1990, spune că:

  „Moscova s, i KGB-ul sunt cele care au armat pistolul cu care s-a dat startultransformărilor din Europa răsăriteană s, i centrală, iar aceste transformări s-au săvârs, it cu cea mai mare us,urint,ă, deoarece a fost suficient să fie activatestructurile [securităt, ii sovietice-ruse] care existau deja.“

  ATACUL CRIMINAL ÎMPOTRIVA IRAKULUI

  În ceea ce prives,te atentatul din 11 septembrie 2001 împotriva statului s, i poporu-lui american, acesta a fost în realitate un auto-atentat organizat de către CIA,pentru ca Statele Unite să aibă un pretext pentru a ataca Irakul s, i a intra cufort,a în posesia petrolului irakian.

  Petrolul este necesar pentru asigurarea consumului de energie al Statelor Unites, i pentru dezvoltarea programelor militare s, i spat, iale, în vederea manipulăriis, i controlului de către FRANCMASONERIE a tuturor fiint,elor umane de pesuprafat,a globului. Astfel, după 11 septembrie 2001, americanii au ajuns să aibăbaze militare chiar s, i în Rusia.

  Atacul SUA împotriva Irakului a fost plănuit cu mult timp înainte, lucru pre-cizat de agentul William Cooper din cadrul serviciului de informat, ii al marineiamericane, Naval Intelligence of Navy, în cartea „Behold a Pale Horse“. Înaceastă carte, el dezvăluie documente ale unui plan de operat, iuni împotrivat,ărilor arabe, care preconiza folosirea trucului lui Roosvelt cu Pearl Harboursau al lui Churchill cu oras,ul Coventry (din al doilea război mondial), amândoicunoscând ziua s, i ora atacului japonez, respectiv german. Din aceste documentereiese că într-unul dintre marile oras,e ale Statelor Unite urma să fie declans,ată oexplozie puternică, un auto atentat care să fie pus pe seama fundamentalis,tiloriranieni, irakieni sau libieni s, i să constituie un pretext pentru dezlănt,uirea unuirăzboi de coalit, ie, care să primească girul Consiliului de Securitate s, i al ONU.

  Blocurile-turn gemene ale lui World Trade Center au fost, în realitate, demolateprin implozie cu dinamită, plasată de expert, ii CIA în punctele cheie ale structuriiclădirilor, iar Pentagonul a fost lovit de un avion us,or doar într-o aripă dezafectată,aflată în curs de reamenajare, care nu adăpostea personal, birouri s, i calculatoare.Ambele act, iuni au fost puse la cale de CIA în cârdăs, ie cu pres,edintele masonGeorge Bush.

  În aprilie 2005, USAF (US Air Force, Fort,ele Aeriene ale SUA) a lansat unmicrosatelit XSS-11, care are capacitatea de a bruia satelit, ii de recunoas,tere s, icomunicat, ii ai altor nat, iuni.

  În prezent, Statele Unite dispun de un program militar spat, ial, numit „Rodsfrom God“ (într-o traducere aproximativă Urgia lui Dumnezeu, „rod“ însemnând,la propriu, bâtă, ciomag), care urmăres,te lansarea, de la limita dintre spat, iulcosmic s, i atmosferă, a unor cilindri din tungsten, titaniu sau uraniu, care sădistrugă t, inte la sol, lovindu-le cu o viteză de 11.600 de km/h, impactul avândfort,a unei mini bombe atomice.

  23

 • De asemenea, se află în stadiu de experiment folosirea unor satelit, i care pot lovicu raze laser bazele sau rachetele inamice.

  Aici trebuie subliniat faptul că Statele Unite au un consum imens de petrol s, ică, fără petrolul din Afganistan s, i Irak, puterea lor va ajunge în doi, trei anisă se destrame. În curând, SUA nu vor mai avea mercenari, aliat, i s, i petrol s, is-ar putea să plece din toate t,ările planetei cu coada între picioare, odată cualiat, ii lor rus, i, deoarece s-a văzut cine sunt americanii s, i aliat, ii lor. Consiliulde Securitate s, i ONU, care sprijină act, iunile imperialiste ale americanilor s, i alealiat, ilor împotriva fiint,ei umane, se vor destrăma de la sine.

  ONU, Organizat, ia Nat, iunilor Unite, este o organizat, ie mafiotă, teroristă s, i impe-rialistă FRANCMASONICĂ în care corupt, ia este un sport general s, i planetar.

  Trebuie ment, ionat faptul că America a intrat deja în faza de distrugere s, idestrămare prin vânzările de arme de mare calibru. Aceste vânzări de armamentgreu au fost aprobate de fratele lui Bush, SUA fiind conduse după bunul plac alacestei familii de mafiot, i.

  Mai mult, în 2004, secretarul de stat american Colin Powell, un alt mincinosordinar s, i criminal internat, ional, a recunoscut că: „O serie de dovezi-cheieprezentate ca argument pentru intervent, ia militară americană în Irak sunt false.“

  Colin Powell a mai afirmat ulterior că: „Cea mai importantă parte a prezentăriisale din februarie 2003, făcută în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, potrivitcăreia Irakul ar fi avut laboratoare mobile pentru fabricarea armelor biologice,s-a bazat pe declarat, ii false.“

  Americanii au invadat rapid Irakul sperând să mai găsească armamentul chimics, i bacteriologic livrat tot de ei irakienilor în timpul războiului dintre Irak s, iIran, s, i să producă astfel dovada incriminatoare că Saddam dispunea de arme dedistrugere în masă.

  Acum, după trei ani de zile de distrugere a Irakului s, i de terorizare s, i masacrarea populat, iei civile, americanii s, i aliat, ii recunosc cu criminală seninătate că nuau avut în realitate nici o dovadă că Irakul ar fi dispus de arme de distrugere înmasă.

  TERORISM S, I ATENTATE

  În ceea ce prives,te atentatele, acestea sunt o malefică invent, ie a sovieticilor-rus, idin perioada celui de-al doilea război mondial s, i erau comise de partizani rus, i,care ucideau numeros, i copii s, i cetăt,eni sovietici, dând apoi, cu perfidie, vina pegermani, pentru ca astfel să atragă compasiunea opiniei publice internat, ionale s, isă primească sprijin de la statele occidentale - hrană s, i, mai ales, armament -dar s, i pentru a atrage aliat, i împotriva Germaniei.

  ORGANIZAT, IA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

  În Palestina lui Yasser Arafat, KGB-ul sovietic-rus a impus ca serviciul desecuritate palestinian să aibă o structură dublă, respectiv Organizat, ia pentru

  24

 • Eliberarea Palestinei s, i Hamas.

  După cum afirmă Christopher Story, analist american în domeniul serviciilorsecrete: „Hamas s, i unităt, ile sale sunt s, i au fost dintotdeauna o componentăoperat, ională aflată sub umbrela organizat, iei cunoscută sub numele de Organizat, iapentru Eliberarea Palestinei.“

  La mijlocul secolului al XIX-lea, anarhis,tii rus, i - care în realitate erau membriai unor grupuri masonice ce urmăreau înlăturarea t,arului s, i preluarea puterii -au teoretizat dubla structurare, politică s, i teroristă, a unei grupări subversive.

  La „suprafat,ă“ se află Organizat, ia, o grupare care are un rol politic, respingeformal violent,a s, i practică discursul ideologizat, în vreme ce la „subsol“ se aflăInfernul, grupul militar secret al grupării, care este însărcinat cu asasinate, răpiri,jefuirea băncilor, traficul de arme, de droguri s, i altele.

  Începând din perioada Internat, ionalelor, toate partidele comuniste din întreagalume, - care sunt sust, inute de Moscova - au avut această dublă structură înlupta clandestină pentru acapararea puterii. Grupările teroriste contemporane,precum Brigăzile Ros, ii, Potere Operaio, Septembrie Negru, Sendero Luminosoetc. au procedat la fel.

  Renumitul analist Steven Emerson subliniază, într-un articol apărut în WallStreet Journal, că: „Fort,ele de securitate ale lui Arafat, sub pretextul cooperăriipe linie de securitate în regiunile ocupate, au ucis, torturat, răpit s, i terorizatmii de palestinieni.“

  Ca o paranteză, Yasser Arafat, cu ocazia participării la Forumul „Crans Montana“din aprilie 1994, forum sponsorizat de Zaher Iskandarani s, i Kamel El Kader,la care a participat s, i Ion Iliescu, s, i-a amintit cu nostalgie de anii de student, ie,de serile moscovite s, i de Ion Iliescu, colegul său de student, ie: „Am fost colegila Moscova [n.a. este vorba despre studiile la GRU - serviciul secret militarsovietic], numai că Iliescu, spre deosebire de mine, era s,ef mare.“

  ÎNSCENĂRILE LUI PUTIN

  Omul de afaceri rus Boris Berezovski a afirmat într-o conferint,ă de presă t, inutăla Londra că: „În spatele atentatelor care au făcut aproape 300 de mort, i înRusia, în august s, i septembrie 1999, s-a aflat FSB [ex-KGB], iar Vladimir Putins,tia prea bine despre acest auto atentat.“

  Înscenarea auto-atentatului a avut, după Berezovski, un dublu scop: crearea unuipretext pentru atacarea Ceceniei s, i cres,terea popularităt, ii lui Putin: „Autorităt, ileruse i-au acuzat mereu, fără a furniza probe, pe separatis,tii ceceni de organizareaatentatelor care au dus la intervent, ia armatei ruse în Cecenia. Cei din FSB eraude părere că Putin nu poate să acceadă la putere pe cale cinstită, democraticăs, i că o campanie teroristă, urmată de un război în Cecenia, ar crea contextulpsihologic favorabil alegerilor.“

  Să luăm aminte că renumitul luptător cecen Dudaev a fost ucis în timp ce vorbeala telefonul mobil. Racheta care l-a ucis pe Dudaev a fost direct, ionată cu precizie

  25

 • către locat, ia acelui telefon, prin satelit. Operat, iunea a fost pusă la cale de rus, is, i americani, iar tehnologia folosită a fost americană.

  COLABORAREA TERORISTĂ SUA-URSS

  La vârful structurilor de conducere, infiltrate masonic, americanii s, i rus, ii aufost de fapt aliat, i s, i atunci când iranienii au arestat s, i au capturat membriiambasadei Statelor Unite din Teheran, în anul 1987.

  În realitate, americanii s, i rus, ii organizaseră o lovitură de stat împotriva conduceriide la Teheran. Avionul care transporta militarii americani s, i tehnica militarăpentru instalarea centrului de comandă în apropierea capitalei iraniene, Teheran,a fost dirijat de rus, ii din stat, ia spat, ială sovietică-rusă MIR. Avionul a aterizat cubine. La scurt timp, s,ase elicoptere americane, burdus, ite cu militari americani,au pornit spre Iran. Destinat, ia era avionul deja aterizat. Elicopterele americane,dirijate de rus, ii de pe stat, ia spat, ială MIR, s-au deplasat în timpul unei furtunide nisip, pentru a nu fi detectate de radarele armatei iraniene. La aterizare, unelicopter a lovit avionul s, i amândouă navele au explodat s, i au luat foc.

  Zgomotul produs de explozia avionului s, i a elicopterului, care erau pline amân-două cu munit, ie s, i armament, precum s, i incendiul produs chiar în apropiereaoras,ului Teheran, au atras trupele militare iraniene, care i-au arestat pe tot, iatentatorii rămas, i în viat,ă.

  La nivelele inferioare ale serviciilor de informat, ii ale armatei americane s, i ruseau existat, totus, i, s, i unele neînt,elegeri.

  Vom aminti aici faptul că submarinul nuclear american Scorpion a fost torpilatde submarinele sovietice, pentru că se apropia prea mult de acestea. Cei de peScorpion au fost atent, ionat, i de rus, i să înceteze aceste act, iuni provocatoare, darei nu s-au oprit s, i atunci rus, ii l-au torpilat. La nivelul superior al serviciilorde informat, ii s, i al conducerii politice a americanilor s, i rus, ilor s-a mus,amalizatacest incident, pentru a nu se crea o psihoză anti-sovietică, deoarece în toateinstitut, iile statului american sunt infiltrat, i, cu cunos,tint,a superiorilor s, i pe filierămasonică, agent, i rus, i.

  Un agent sovietic, Aleksei Voronin, redactor la agent, ia de presă rusă Novosti dinBucures,ti, a afirmat, referitor la incidentul pomenit mai sus, că: „Americaniis-au jucat în fundul gol pe lângă. . . organul erect.“

  Acest articol este un fragment din cartea Dezvăluiri uluitoare despre modul încare este afectată România de gigantica conspirat, ie internat, ională a Noii OrdiniMondiale

  mai 2006 yogaesoteric

  yogaesoteric.net

  Dezvăluiri despre armele cu energie dirijată folosite pentru controlul maselor decătre as,a-zis, ii «Iluminat, i» (I)

  26

 • Trăim într-o eră în care radiat, iile electromagnetice sunt folosite pe ascunsîmpotriva noastră

  În ultima vreme, a devenit tot mai limpede că atât în cazul tehnologiei nucle-are, cât s, i în cazul tehnologiei bazate pe radiat, iile electromagnetice (REM),în care suntem atât de „îmbăiat, i” zi s, i noapte, cel mai adesea fără s,tirea s, iconsimt,ământul nostru, suntem obligat, i cu tot, ii să suportăm efectele nefasteale radiat, iilor. Putem spune că suntem supus, i unui experiment gigantic, carea cuprins întregul glob s, i în care electro-poluarea, stresul biologic, tensiunilepsiho-mentale s, i neregularităt, ile sistemului judiciar ne afectează pe tot, i în celmai înalt grad. În ciuda faptelor, cei mai mult, i oameni preferă, în mod irespons-abil, să ignore această realitate, fiindu-le mai comod să îs, i închipuie că tot cese petrece este doar rodul erorii sau al ignorant,ei generale. Adevărul este căimpactul pe care telefonia mobilă s, i tehnologia WiFi le au asupra organismuluiuman s, i pericolele inerente tehnologiei electromagnetice le sunt demult chiarfoarte bine cunoscute cercetătorilor implicat, i în studiile finant,ate de armată,începând cu proiectul Pandora, desfăs,urat la mijlocul anilor ’60.

  Nu există dubii că suntem „îmboldit, i” s, i „mânat, i” electromagnetic

  De la aparit, ia radarelor, simptomele grave ale operatorilor de radar – sterilitate,căderea părului, cataractă, proliferarea globulelor albe s, i modificările cromozomi-ale, precum s, i copiii născut, i cu sindromul Down – au punctat drumul dezvoltăriiacestor aparate. Răspunsul oficialilor din structurile de conducere ale armateila protestele s, i revendicările celor care aveau probleme de sănătate s-a rezumatla impunerea unor măsuri de securitate s, i a unor coduri s, i mai secrete pentruaceste operat, iuni s, i proiecte negre s, i ignorarea completă a oricăror efecte nefasteîn manualele tehnice s, i în normele de protect, ie. Tehnologia a fost dezvoltatăfără a t, ine seama de impactul distructiv pe care ea îl are asupra fiint,ei umane.Războiul Rece s, i câmpul deschis de cercetare pentru tehnologia aparaturii REM(radiat, ii electromagnetice) au fost considerate prioritare, sănătatea populat, ieifiind astfel complet desconsiderată.

  La mijlocul anilor ’90, Institutul Nat, ional American de Standarde a adoptatnivelurile de sigurant,ă ale Institutului de Inginerie Electrică s, i Electronică(The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE): astfel, limitelecâmpurilor electrice s, i magnetice trebuie să se încadreze între 300 kHz s, i 100 GHz,pentru sigurant,a publică, aceasta în condit, iile în care majoritatea sistemelorelectrice de utilitate publică din SUA, Europa s, i Japonia funct, ionează pe ofrecvent,ă de 50-60 Hz. În ceea ce prives,te emitant,a (radiant,a) suprafet,ei unuimaterial, limitele acesteia au fost stabilite la 1-10 microW/cm2 – valori care eraudeparte de standardul Rusiei sovietice. Dacă limita sovietică de 1-10 microW/cm2la locul de muncă ar fi fost adoptată în SUA, 90% din stat, iile radio F