SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

71
 LOGO  Sisteme Inform aţionale Geog raf ice în carto gr af ie şi cadastru C01: SIG pentru cartografie şi cadastru. Particularităţi pentru cartografie. Produse cartografice realizate cu un SIG. Particularităţi pentru cadastru. Componente SIG. Avantaje SIG. Exemple de SIG. Conf. un iv . dr. ing . Tiberius TOMOIAGĂ T el.: 0722.91.46. 22 Email: [email protected] m

Transcript of SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 1/71

LOGO

Sisteme InformaţionaleGeografice în cartografie

şi cadastruC01: SIG pentru cartografie şi cadastru.

Particularităţi pentru cartografie. Produsecartografice realizate cu un SIG. Particularităţi

pentru cadastru. Componente SIG. Avantaje SIG.Exemple de SIG.

Conf. univ. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂTel.: 0722.91.46.22

Email: [email protected]

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 2/71

Cartografia

 Cartografia este arta şi ştiinţa de a crea hărţi, având ca

scop diseminarea informaţiilor   legate de caracteristicilefizice, sistemele de coordonate, profilele climatice,structura solului, poziţiile geografice, floră şi faună ş.a.

  Termenul  îşi   are originea în două   cuvinte greceşti:

chartis, care înseamnă hartă şi graphos, care înseamnăa desena sau scrie.

  În vechime, un cartograf desena de mână   o  întreagăhartă de unul singur, deseori având informaţii limitate.

  Cartografii moderni beneficiază   de avantajelecalculatoarelor şi a altor echipamente care le pot veni însprijin, putând crea hărţi mai precise. Ştiinţa cartografieia evoluat de asemenea, numeroase hărţii   devenind

produse multimedia, saturate cu informaţii.

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 3/71

Harta

 Harta este o reprezentare a uneiselecţiide elemente reale de pe suprafaţa

Pământului. Ea are ca scop înregistrarearelaţiilor   dintre elemente şi   permiterea

efectuării de analize pe baza acestora. O hartă   poate fi foarte simplă   (de ex.

schiţa unei curţi) sau foarte complexă (de

ex. harta topografică   dintr-o zonămuntoasă).

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 4/71

Pirireis, 1513

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 5/71

World by Ptolemy, 1522

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 6/71

World, 1534

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 7/71

World, 1535

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 8/71

Eastern Europe, 1588

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 9/71

 America, 1592

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 10/71

Terrarum, 1594

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 11/71

Old Jerusalem

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 12/71

North Atlantic, 1601

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 13/71

Europe, 1609

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 14/71

World, 1609

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 15/71

World, 1619

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 16/71

 Asia, 1623

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 17/71

 Africa, 1644

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 18/71

Italia, 1700

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 19/71

Danube, 1705

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 20/71

Mediterranean Sea, 1715

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 21/71

City of Perrugia, 1722

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 22/71

 Asia, 1849

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 23/71

Contemporaneous map

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 24/71

Contemporaneous map

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 25/71

Cadastru - definiţie• Cadastru - registrul în care se ţine evidenţa  bunurilor 

imobile

• Conform Legii nr. 247/2005, Titlul XII: – “Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă

tehnică, economică şi juridică  a tuturor imobilelor de pe întregteritoriul ţării;

 – Prin imobil se  înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cusau fără construţtii, aparţinând aceluiaşi proprietar;

 – Prin parcelă se  înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie

de folosinţă; – Sistemul de evidenţă   al cadastrului general are ca finalitate

 înscrierea în registrul de publicitate imobilară”.

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 26/71

Cadastru - definiţie

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 27/71

Cadastru - origine

  Originea cuvantului cadastru  nu este stabilita in mod

cert, existand mai multe ipoteze privind aparitia acestuia.   O prima varianta atribuie termenului origine greaca,

potrivit careia ar deriva din cuvantul compus ,,katastikon"(prefixul ,,kata" inseamna de sus in jos, iar ,,stikon" are

semnificatia de registe, de impunere, carte de insemnari,carte de comert).

  Potrivit altor opinii, termenul cadastru   ar deriva dincuvantul de origine latina ,,capitastrum", care are

legatura cu ,,capitionis registrum" sau ,,capitumregistrum",ceea ce ar insemna impozit pe capul familiei(,,capitatio").

 Împăratul   Vespasian – presupus a fi iniţiatorulcadastrului.

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 28/71

Cadastru - clasificare

Cadastrul general

Cadastrele de specialitate  Cadastrul agricol

 Cadastrul forestier 

 Cadastrul apelor 

  Cadastrul fondului imobiliar    Cadastrul retelelor edilitare

  Cadastrul terenurilor cu destinatie speciala• Cadastrul cailor ferate;

• Cadastrul drumurilor;

• Cadastrul porturilor;• Cadastrul aeroporturilor, Cadastrul industrial, Cadastrul minier, Cadastrul

energetic, Cadastrul petrolier, Cadastrul monumentelor istorice, Cadastrulmilitar,etc..

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 29/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Geographic Information Systems (GIS)

Crează, stochează, analizează șiprelucrează informații   distribuite spațialprintr-un proces computerizat

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 30/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

  “In the strictest sense, a GIS is a computer systemcapable of assembling, storing, manipulating, anddisplaying geographically referenced information, i.e.data identified according to their locations. Practitioners

also regard the total GIS as including operatingpersonnel and the data that go into the system.” USGS

  “În cel mai strict sens, un SIG este un sisteminformaţional  capabil de a introduce, stoca, manipula   şi 

afişa informaţii referenţiate   geografic,   adică   dateidentificate   după   localizarea acestora. Practicieniiconsideră de asemenea un SIG ca incluzând operatoriişi  datele care intră în acest sistem.” USGS

Si t l I f ţi l

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 31/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

 A geographic information system (GIS) is a computer-based tool for mapping and analyzing things that existand events that happen on earth. GIS technologyintegrates common database operations such as queryand statistical analysis with the unique visualization andgeographic analysis benefits offered by maps.” ESRI

  “Un Sistem   Informaţional    Geografic (SIG) este uninstrument   informaţional    pentru cartarea   şi    analizaobiectelor care   există şi  evenimentelor care se produc

pe   Pământ . Tehnologia GIS   integrează operaţiuni obişnuite cu baze de date cum ar   interogările şi  analizastatistică,   cu avantajele unor   vizualizări   unice   şi   aanalizei geografice oferită de către hărţi .” ESRI

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 32/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

  “GIS is an integrated system of computer hardware,software, and trained personnel linking topographic,demographic, utility, facility, image and other resourcedata that is geographically referenced.” NASA

  “SIG este un sistem complex de echipamenteelectronice, software   şi    personal specializat careintegrează   date topografice, demografice,   utilităţi,

imagini   şi    alte tipuri de   informaţie   care suntgeoreferenţiate.” NASA

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 33/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Sistemul decizional

(Sistemul de conducere)

Sistemul informatic

Sistemul operațional

(Sistemul de execuție)

Decizii

Date

Date

Informații

Decizii

automatizate

Sistem

informațional

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 34/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Ce este la -? adică localizarea unei anumitecaracteristici. O locaţie poate fi descrisă în maimulte feluri. De exemplu, ce reprezintă unanumit areal, care sunt coordonatele geografice

ale unui anumit punct etc. Unde se găseşte - ? adică exprimarea unei

condiţii. Mai precis, în loc să identificăm ce este

la o anumită locaţie, dorim să ştim în ce locaţiisunt satisfăcute anumite condiţii. De exempluunde se află o zonă defrişată mai mare de 1km2.

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 35/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Ce s-a schimbat la -? adică evoluţia. Sedetermină variaţiile în timp ale unui areal. Deexemplu ce cantităţi de precipitaţii zilnice cad peo anumită suprafaţă în decursul unui an.

Ce se întâmplă dacă -? adică modelarea. Deexemplu ce impact asupra mediului estedeterminat de adăugarea unei şosele la reţeaua

de drumuri. Sau ce se întâmplă cu clienţii unuifurnizor de servicii dacă în zonă apare un noucompetitor. Sau ce modificări se produc înstructura pieţei în cazul în care se înfiinţează un

nou magazin.

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 36/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Grad mare de interdiscipl inaritate  Geografia

 Cartografia

Teledetecţia  Fotogrammetria

 Geodezia

 Statistica

 Informatica  Matematica

Sistemele Informaţionale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 37/71

Sistemele InformaţionaleGeografice - SIG

Număr

utilizatori SIG

 în anii ‘80

Număr

utilizatori SIG

 în anii ‘90

Numărutilizatori SIG

după 2006

Dezvoltatori SIG

Utilizatori experţi în SIG

Utilizatori neexperţi în SIG

Neexperţi incapabili să citească o hartă (folosind sisteme de navigaţie)

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 38/71

Componente SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 39/71

Componente SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 40/71

Componente SIG - Date

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 41/71

Componente SIG - Date

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 42/71

Componente SIG - Date

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 43/71

Componente SIG - Date

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 44/71

Componente SIG – Surse date

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 45/71

Aplicaţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 46/71

Aplicaţii SIG

Utilităţi.  Aplicaţiile   din această   categorie facparte din domeniul cunoscut sub numeleAutomated Mapping and Facilities Management(AM/FM). Este vorba de gestiunea reţelelor  de

apă,   gaz, electricitate, telecomunicaţii   etc.Aceste aplicaţii necesită hărţi foarte precise, iar modelele vectoriale domină acest domeniu. Totaici putem include amplasarea staţiilor   deemisie/recepţie   din sistemul de telefoniecelulară. La acest gen de aplicaţii, configuraţiaterenului este extrem de importantă. Modelele

raster tind să fie predominante în acest sector.

A li ii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 47/71

Aplicaţii SIG

Mediu. Într-o primă variantă, produsele SIG suntfolosite pentru inventarierea teritoriilor afectatede poluare (apă, sol, aşezări). La un nivel mairidicat se pot face studii privitoare la procesele

de eroziune, alunecări de teren, studii de impact,studiul calităţii   apei (care pot fi corelate cudiferite softuri specifice) etc.

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 48/71

Aplicaţii SIG

 Amenajarea teritoriului.   Consiliile locale sau judeţene pot beneficia de aportul adus de SIG înmonitorizarea terenului, planuri de amenajareurbanistice, comunale,  judeţene,   regionale,

interregionale. Ca exemplu amintim: studiulamplasării unor blocuri de locuinţe (coroborat cudate provenite de la utilităţi; hărţi ale conductelor de gaz, apă, informaţii   privitoare ladimensionările   acestora şi   deci, posibilitateacontrolului transportului de apă şi   gaz peacestea).

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 49/71

Aplicaţii SIG

Agricultură şi silvicultură. Inventariereasolurilor  însoţite de date atribut privitoare la tipulde sol, calitate, utilizare. Monitorizareaterenurilor agricole în vederea obţinerii   de

producţii   maxime. Inventarierea pădurilor,   azonelor geografice protejate (rezervaţii,  parcurinaţionale). Studiul privitor la oportunitateaamplasării exploatărilor   de cherestea şi   afabricilor de prelucare a lemnului. Studiiprivitoare la conservarea patrimoniului forestier naţional. Proiectele SIG din acest domeniu sunt

dublate de prelucrarea imaginilor satelitare.

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 50/71

Aplicaţii SIG

Resurse naturale. În ultimii ani, se investeştedin ce în ce mai mult în proiecte care conduc ladepistarea resurselor naturale (minereuri, petrol,gaz, apă)   utilizând produse SIG. Şi   acesta

activitate este dublată de prelucrarea imaginilor digitale sau aeriene. De fapt, acest domeniu abeneficiat din plin de programele de teledetecţieSkylab din anii '70, când s-au descoperit multeresurse naturale exploatate în momentul de faţă(petrol şi gaz în Marea Nordului, petrol în MareaNeagră, etc).

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 51/71

Aplicaţii SIG

Transport. SIG are un potenţial   considerabil îngestiunea şi optimizarea transportului urban sau regional(trasee optime pentru autobuze, tramvaie, trenuri, la carese adaugă determinarea numărului optim de mijloace detransport pe perioade de timp). Tot aici putem includealegerea traseelor optime pentru maşinile de intervenţie(pompieri, salvare, poliţie). În transportul maritim hărţileelectronice (electronic charts) le înlocuiesc tot maifrecvent pe cele tradiţionale,   iar orientarea navelor se

face automat cu ajutorul unor echipamente specializatede poziţionare cunoscute sub numele de GPS (GlobalPositionning System - sistem de poziţionare globală),acestea fiind direct legate de hărţile digitale.

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 52/71

Aplicaţii SIG

Demografie. Baze de date privitoare lapopulaţie (pe vârste, religii, profesii, învăţământ,sănătate etc) asociate cu o hartă administrativăla nivel de comună,   produc diferite hărţi

privitoare la distribuţia teritorială  a unor variatetipuri de informaţii,   rezultatul fiind o hartă   încartograme sau coroplete.

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 53/71

Aplicaţii SIG

Marketing. Având o hartă a unui oraş asociatăcu o bază de date ce conţin recensăminte, pluslocalizările firmelor, se pot face studii referitoarela corelaţii  dintre clienţi şi ofertanţii  de servicii.

Se poate merge până   la simularea amplasăriiunui magazin într-o anumită zonă. Rezultatuleste o hartă care prezintă modificarea clienteleimagazinelor învecinate, sugerând decioportunitatea amplasării   sau nu a aceluimagazin.

A li ţii SIG

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 54/71

Aplicaţii SIG

Cadastru. Inventarierea şi întreţinerea   datelor spaţiale şi   atribut a tuturor terenurilor. Odatărealizat un sistem cadastral informatizat,

 întreţinerea   datelor se face mult mai uşor   iar 

obţinerea   de date asupra terenurilor se faceimediat şi cu precizie de ordinul milimetrilor.

R l ţi SIG C d t

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 55/71

Relaţia SIG - Cadastru

P d SIG Hă ţi l

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 56/71

Produse SIG – Hărţi generale

P d SIG Hă ţi t ti

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 57/71

Produse SIG – Hărţi tematice

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 58/71

Produse SIG Hărţi cadastrale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 59/71

Produse SIG – Hărţi cadastrale

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 60/71

Produse SIG – Hărţi de navigaţie

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 61/71

Hărţi de navigaţieaeriană

SIG exemple

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 62/71

SIG - exemple

SIG exemple

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 63/71

SIG - exemple

SIG exemple

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 64/71

SIG - exemple

SIG exemple

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 65/71

SIG - exemple

 Web – based GIS

(GoogleMaps)

SIG 3D

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 66/71

SIG 3D

SIG 3D

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 67/71

SIG 3D

SIG 3D

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 68/71

SIG 3D

SIG 3D

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 69/71

SIG 3D

SIG 3D

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 70/71

SIG 3D

London

Eye

7/21/2019 SIG IN CARTOGRAFIE SI CADASTRU

http://slidepdf.com/reader/full/sig-in-cartografie-si-cadastru 71/71

 Întrebări?......