Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

download Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

of 100

Transcript of Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  1/100

  \ MARGINE DE PARADIS"

  Irfna Rchijeanu-iriaCu un surs victorios

  ntimpm limjml

  s j diamantul lui ascuit

  Care- mi sculpteaz obrazul

  (N i na C a s '

  Florin Piersic

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  2/100

  N r . 5 ( a n u l 2 1 ) m a i1 9 7 6

  R e v i s t l u n a r e d i t a t d eC o n s i l i u l C u l t u r i i f i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i d eU n i u n e a S c r i i t o r i l o r d i n

  R e p u b l i c a S o c i a l i s t R o m n i a .

  Rcdactor- yefRADU P O P E S C U

  Colegiul de redacie :

  A U R E L BARANGA,MIHNEA GHEOR-

  GHIU, G. IONESCU-GION, HOREA POPE SC U, A L E C U P 0-POVICI, DINU SARA-RU , NATALIA A-TANASIU, F L O R I NT O R N E A (redactor-ei adjunct).

  I N P R E G T I R E A C O N G R E S U L U I E D U C A I E I P O L I T I C E l

  C U L T U R I I S O C U L I S T E

  * U n a n i m a d e z i u n e . p . 1

  A M Z A S A C E A N U : P r i m v a r a c u l t u r a l b u c u r e t e a n " l au I V- a e d i i e p . 4

  V A L E R I A D U C E A : C o l o c v i u l d i r e c t o r i l o r d i n t e a t r e l e

  b u c u r e s t c n e p . 5

  C R I S T I N A C O N S T A N T I N I U : O d p a r t i d u l u i - . . . p . tt

  C O N S T A N T I N R A D U - M A R I A : S p e c t a c o l d e p o e z ie p o p u -

  I a r : I r i n a R c h i e a n u i r i a a u i T u d o r G h e o t r g b e . p . 7

  F L O R I A N P O T R A : B u c u r e t i i v z u i d e l a B u f t e a . . p . 8

  C. P A R A S C H I V E S C U : O m u l i p i a t r a " p . 9I O N U N I C U L E S C U : E x p o z i i a Ac t o r i r o m a n i " . . . p . 9

  M . I . : B r L a d C o l o c v i u l t i n e r i l o r r e g i z o r i . . p . I U

  P A U L C O R N E L C H I T I C : E d u c a i a p r i n s c e n o g r a f i e P- 1 1

  A L E X A N D R U B A J L A C I : F r u m u s e e i a d e v r . . . p . 1 3

  V A L E N T I N S I L V E S T R U : A t i t u d i n i c r e a t o a r e i n d r a m a t u r g i a r o m n c o n t e m p o r a n p . 1 5

  S e m n a l

  V 1 R G I L M U N T E A N U : S n t e i i n v i t a t l a T e a t r u l d e p o e z i e , p . 3 0

  C r o n i c a d r a m a t i c

  C r o n i c i La s p e c t a c o l e l e : C s t o r i a " d e N . V . G o g o l , J o c u ld r a g o s t e i i a l i n t m p l r i i " d e M o r i v a u x , A r b o r e l eg e n e a l o g i c " d e L u c i a D e m e t r i u s , O s t e a p e r u g "d e S i i t 6 A n d r a s , S i m b t l a V e r i t a s " d e M i r c e aR a d u I a e o b a n , At e n i e l a c o t i t u r !" d e M e h e sG y S r g y , S v e j k Sn a l d o i l e a r z b o i m o n d i a l " d e

  B e r t o l t B r e c b t , M o a r t e a u n u i c o m i s - v o i a j o r " d eA r l h u r M i l l e r , M a c b e t b " d e S h a k e s p e a r e , M a r t i nL u t h e r i T h o m a s M u n z e r s a u I n t r o d u c e r e a c o n t a b i l i t i i " d e D i e t e r F o r t e , S l u g l a d o i s t p n i "d e C a r i o G o l d o n i , V a r a t r e c u t l a C i u l i m s k " d eA l e k s a n d r V a m p i l o v , S n z i a n a i P e p e l e a " d e Va -s i l c A l e c s a n d r i , N e b u n a d i n ( h a i l l o t ' " d e J e a nG i r a u d o u x . . f o c u l d e - a v a c a n a " d e M i h a i l S e b a s t i a n .

  S e n m e a z c r o n i c i l e : R A D U A L B A L A , C R I S T I N A C ON -S T A N T I N I U . V A L E R I A D U C E A , M I R A I O S I F ,V I R G I L M U N T E A N U , I O N U N I C U L E S C U , C P A R A S C H I V E S C U , F L O R I N T O R N E A p . 3 1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  3/100

  F o t o : I l e a n a M u n c a c i u .

  REDACIA l ADMINISTRAIA

  Str. Constantin Miile

  Nr. 579 Bucureti

  Tel . 14.35.88 fi 14.35.58

  T u r n e e d e p e s te h o t a r e

  F L O R I A N P O T R A : T e a t r u l D r a m a t i c S o f i a " . C r o n i c iIa s p e c t a c o l e l e : R o u i b r u n " d e I v a n R a d o e v , C u m v p l a c e " d e S h a l t e s p e a r e , S u n b t a 2 3 " d e t e f a n a n e v p . 5 5

  V i i t o r u l r o l

  M A R J A M A R I N : D a n a C o m n e a i t e f a n T a p a l a g i . . p . 5 8

  T V

  D U M I T R U S O L O M O N : T r e i p r e m i e r e p . 6 0

  T e a t r u l r a d i o f o n i c

  M . A L E X A N D R U : C r o n i c a p . 6 2

  Z i l e l e t e a t r u l u i d e a m a t o r i

  M I I I VI C R I ! ? A N : N o i f o r m u l e d e t p e c t a c o l . . . . p . 6 4

  L A M A R G I N E D E P A R A D I S

  C o m e d i e t r a g i c a i n t r e i a c t e

  d e O V I D I U G E N A R U. . p . 6 6

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  4/100

  N PREGTIREA CONGRESULUIEDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

  Unanim adeziune

  Zi l e l e i m e d i a t p r e m e r g t o a r e i s t o r i c u l u i C o n g r e s a l e d u c a i e i p o l it i c e i c u l t u r i i s o c i a l is t e a u f os t a n i m a t e , d u p v a r i a t e , m u l t i p l e i s u b

  s t a n i a l e i n i i a t i v e p r e g t i t o a r e d i n p a r t e a o a m e n i l o r d e c u l t u r d i n

  toa te , d o m e n i i l e , d e o s e a m d e v i i i c r e a t o a r e d e z b a t e r i n c a d r u l u n i u n i l o r

  i a s o e i a i ilo r de c r e a ie , p e n t r u a c u l m i n a c u l u c r r i l e p l e n a r e l o r c o m i t e t e l o r

  j u d e e n e d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l is t i c u P l e n a r a l r g i t a C o n s i li u l u i

  C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l is t e . T o a t e a c e s t e a c i u n i a u fo s t n c h i n a t e a n a l iz e i

  m o d u l u i i n c a r e s e n f p t u i e t e p r o g r a m u l p o l i t i c a l p a r t i d u l u i , r e a l i z r i l o r n

  t o a t e d o m e n i i l e c u l t u r ii n p e r i o a d a 1 9 7 1 1 9 7 5 , f e l ul ui n c a r e c u l t u r a , C Um i j lo a c e l e e i s p e c i f ic e , a p a r t i c i p a t l a o p e r a d e f u r i r e i d e z v o l t a r e a c o n t i

  i n e i s o c i a l i s t e , d e f o r m a r e a o m u l u i n o u , c o n s t r u c t o r a l s o c i a l is m u l u i i c o m u

  n i s m u l u i . S c r i it o r i i, a r t i t i p l a s t i c i , m u z i c i e n i , o a m e n i d e t e a t r u i c i n e a t i , n

  s p i r i t u l u n e i n a l t e e x i g e n e c r i t i c e i a u t o c r i t i c e , a u f o s t u n a n i m i n a s u b l i n i a

  c a n ii c a r e a u t r e c u t d e l a P l e n a r a C C . a l P . C . R . d i n 3 5 n o i e m b r i e 1 9 7 1

  a u f o s t a n i de o r o d n i c i e . n fa pte * d e a r t , d e n e t g d u i t ; e i a u c o n f i r m a i ,

  a l i t pe p l a n u l c o n i n u t u l u i , c t i p e c e l a l e x p r e s i e i , ju s t e e a o r i e n t r i lo r d a l e

  d e p a r t i d i a i n d i c a i i lo r p r e i o a s e a le t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u .

  D n d g l a s a c e s t o r c o n v i n g e r i i s e n t im e nt e .' , p a r t i c i p a n i i l a P l e n a r al r g i t a C o n s i l iu l u i C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l is t e i- a u e x p r i m a t , n a c e s t

  s e n s , p r i n t e l e g r a m a a d r e s a t C o m i t e t u l u i C e n t r a l a l p a r t i d u l u i , t o v a r u l u i

  N i c o l a e C e a u e s c u d e p l i n a a d e z i u n e l a p r o g r a m u l d e c o n s t r u c i e s o c i a l i s t m a t e

  r i a l i s p i r i t u a l c e s e d e s f o a r n p a t r i a n o a s t r s u b c o n d u c e r e a p a r t i d u l u i

  i s u b d ir e c t a i n e l e a p t n d r u m a r e a s e c r e t a r u l u i s u g e n e r a l .

  Purlnd ampre nta v ie a iniiative lor, a ndrumrilor i pe rso nalitii

  dumneavoastr s e s p u n e n t e l e g r a m c e i cinci ani care s - au scurs de la

  Plenara din noiemb rie 197 1 repre zint o et ap es en ial n dez vo ltarea ec o-

  nomico- social a Rom niei i, tot odat, n nflorire a culturii noi, socialiste.

  Grija dumneavoast r permanent pentru destinele culturii, ndrumrile pre

  ioase i orient rile dale n loi ace t i ani au stal la te me lia munc ii de creaie,

  a activitii cullural- arlislicc, de educ aie so cialist a mas elor, dnd o perspec

  tiv clar i un puternic impuls ntregii noastre vie i spirituale, a form rii

  omului nou. constructor al so cietii com uniste . Marcate de acest spirit nnoitor,

  rspunzind cu mai mult prompt itudine comenzii sociale, au aprui ntr- o

  mare diversitate de stiluri i mo daliti de expresie opere profund realiste,

  nsufleite de naltele idealuri ale s ocialismului, ale umanism ului rev oluionar,

  ale de mnitii umane, ale libe rtii i dre ptii sociale, opere care glorific tre

  cutul de lupt al popo rului, v oina ne clintit de a- i apra fiina naional,

  lupta com unitilor din ileg alitate , eroismul constructorilor noii noastre societi.''

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  5/100

  Pe n t r u a n e r e s l r i n g e l a d o m e n i u l r e v i s t e i n o a s t r e , s c r i i t o r i i a u r e l e v a i u n i t a t e a n d i v e r s i t a t e a l i t e r a l unii n o a s t r e a c t u a l e , u n i t a t e d eg i n d i r e i de ideal f i lozof ia ' , s o c i a l i pol i t ie , u n i t a t e n m e s a j u l

  u m a u i s t - s o c i a l is l , d i v e r s i t a t e n fo r m u l a r e a a r t i s t i c a a a c e s t o r a . A fos t r e l e v a t ,d e a s e m e n e a , n e c e s i t a t e a d e a p t r u n d e m a i a d i n e , c u f o r d e e x p r e s i e s p o r i t , in c o m p l e x i t a t e a v ie ii n o a s t r e s o c i a l e , d e a d a o m a i p u t e r n i c r e z o n a n e c o u r i lo r in a c t u a l it a t e a l e li c e n t u l u i n o s t r u i s t o r i e , c o n t i n u i t i i d e id e a l u r i a l e

  p o p o r u l u i , a le n a i u n ii n o a s t r e .Cu d e o s e b i r e , l i t e r a t u r a d r a m a t i c , a n g a j a t n p r o s p e c t a r e a d i n a m i c i i

  s o c i e t ii n o a s t r e n p li n d e v e n i r e r e v o l u i o n a r , e s t e s o li c it a t , in a c e a s t ap e r s p e c t i v , la o s p o r i t r e s p o n s a b i li l a l e c iv i c i a r t i s t i c . F i i n d c , c u d e o s e b i r e , l it e r a t u r a d r a m a t i c e s t e l e g a l n e m ij lo c i t d e p u b l i c u l l a r g i , c a a t a r e ,l e g a l s d e a f u n c i e i s a l e e d u c a t i v e o e f i c i e n t m a x i m . F i r e t e , p e a c e s tp l a n s e a a / i a r t e l e s c e n i c e . S- a s u b l in i a t n r e p e t a t e r n d u r i s i m u l t ev o c i s- au ros t it n a c e s t s e n s i n c a d r u l P l e n a r e i l r g i t e a A s o c i a i e i o a m e n i l o rd e a r t d i n in s t i t u i i le t e a t r a l e i m u z i c a l e c , f a d e n e r m u r i t a g r i j p ec a r e p a r t i d u l o p o a r t d e z v o l t r i i m i c r i i n o a s t r e t e a t r a l e . F a d e c o n d i i i l em a t e r i a l e p e care : i Ic a s i g u r i d e i m p o r t a n a a c o r d a t i n s t i t u i il o r i c o l iin o a s t r e t e a t r a le , t e a t r u l n o s t r u s e r e m a r c . n u l t i m i i a n i . p r in tr - o p r o g r e s i ed e v a l o r o a s e r e a l iz r i , c a r e fa c b u c u r i a s p e c t a t o r i lo r i c o n f e r a r t e i n o a s t r ep r e s t i g iu n u n t r u l i n a f a r a h o t a r e l o r r i i. C u a l l m a i m u l t , f a d e e f o r t u lc o n s t r u c t i v s p o r i t a l p o p o r u l u i n o s t r u , c r e a t o r i lo r d in t e a t r e le r e v i n n d a t o r i r is p o r i t e . S- a p u s a c c e n t p e o j u d i c i o a s p r o m o v a r e a r e p e r t o r i u lu i n a i o n a l d ea c t u a l i t a t e i , n a c e l a i t i m p , a fo s t s e m n a l a t , c a o n e c e s it a t e , a t e n i a d e o s e

  b ii c e s e c u v i n e a c o r d a t n c o n t i n u a r e v a l o r i f i c r i i m o t e n i r i i d r a m a t i c e im u z i c a l e , n tr - o m a i r e s p o n s a b i l d e s c h i d e r e , d u b l a t d e o r i g o a r e c r i tic s u b l i n i a t . A u f o s t p u s e n l u m i n p r o b l e m e l e g a l e d e v a l o r i f i c a r e a m a x i m a o p e r e l o r m i l i t a n t e , s t r b t u t e d e u n v i b r a n t s u f l u p a t r i o t i c . n c h i n a t e p r o g r e s u l u i s o c i a l . Jn a c e s t c o n t e x t , u n e l e r i n n e r i n u r m d e c a r e s e f a c ev i n o v a t a r t a r e g i zo r a l n r a p o r t c u m a r e l e n u m r a l s c e n e l o r e x i s t e n t e in a r i a l s p e c t a c o l e l o r m o n t a t e , c a i n r a p o r t c u d i v e r s i t a t e a i n a l t a v a l o a r ea t a l e n t e l o r a c t o r i c e t i s e c e r a fi l i c h i d a t e . S e c e r e i m p u l s i o n a t g i n d i r e ac r e a t o a r e r e g i z o r a l , a c t u l r e g i z o r a l s a p a r c a r e z u l t a t a l u n e i c u l t u r i a s i

  m i l a t e i al u n o r i n i i a t i v e c u l t e ; a a fe l n c t r u t i n a n e x e r c i t a r e a a c e s t e ip r o f e s iu n i, r a t a r e a , d a t o r i t u n o r m e d i o c r e n s c e n r i , a u n o r o p e r e d r a m a t i c e i m u z i c a l e i m p o r t a n t e , s t a g n a r e a u n o r c o l e c t i v e d e i n t e r p r e i , f o l o s i r e a n e r a i o n a l a z e s t r e i lo r a r t i s t i c e , i n e g a l i t a t e a v a l o r i c a v ie i i t e a t r a l e , n g e n e r e , s a uc h i a r n l u n l r u l r e a l i z r i l o r a c e l u i a i c o l e c t i v , s i n t r e n d o m e n i u l t r e c u t u l u i .Au fo s t v i z a t e , m a i c u s e a m , un e l e s p e c t a c o l e d e c a l i t a t e s c z u t a l e t e a t r e l o rd e o p e r i o p e r e t , m i n a t e d e v i z i u n i i p r a c t i c i v e t u s t e . S - a p u s u n d e o s e b i i,a c c e n t p e n e c e s i t a t e a s p r i j i n i r i i a c t i v i t i i a r t i t i l o r a m a t o r i i p e m o d e r n i z a r e aa r t e i c o r e g r a f ic e , p e l r g i r e a r e p e r t o r i u lu i c o r e g r a f i c , p e s t i m u l a r e a c r e a i e i

  n a c e s t d o m e n i u .

  De c i z i a c r e a t o r i l o r d e a r t d e a d e p u n e t o a t e e f o r t u r i l ep e n t r u n d r e p t a r e a u n o r a s e m e n e a n t r z ie r i s a u n e a j u n s u r ia fo s t . d e a l t f e l , s u b l i n i a t i n t e l e g r a m a a d r e s a t C C . a l P . C . H . ,

  t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u :Ptruni de importan a cov riloare pe care o repre zint cultura in

  opera de edificare a so cietii soc ialiste multilateral dezvoltate, contieni de

  nes ecata ei pute re de a nnobila suflet ele oamenilor de a mobiliza conti

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  6/100

  inele, avlnd convingerea c mai avem nc mult de fcut pentru a ridica

  munca noastr la nivelul naltelor ex igene ale partidului i poporului, ne

  angajm s transpunem in via, cu i mai mare hotrre i consecvent,

  Programul partidului, pentru a face din creaiile i aciunile cultural- artislicc

  instrumente puternice i eficace de educaie comunist, de furire a omului

  nou, constructor al celei mai dre pte ornduiri s ociale pe pmintul Romniei.

  Snte m fe rm holrii s muncim cu i mai mult competen i nsufle

  ire pe ntru nlturarea ne ajunsurilor i lipsurilor ce mai dinuie in activitatea

  cullurul- arlislic, pent ru com batere a unor tend ine i fenomene necorespunz

  toare in domeniul creaiei, a unor rmncri n urm n organizarea muncii de

  educaie socialist a maselor. V om depune efo rturi neo bos ite pent ru nfptuirea

  n sfera vieii culturale a principiilor fundamentale ale partidului nostru, vom

  milita ne abtut pe ntru aplicare a politicii sale interne i externe. Vom aciona

  ca aria i cultura s devin i mai mult mesageri ai spirituali lii soc ialis te

  romneti in ntreaga lume, ai so lidaritii noas tre internaionalist e , un factor

  activ n lupta pentru pace i progres, penii u dezvoltarea liber, independent

  i suveran a tuturor popoarelor, pent ru ntrirea priete niei i colaborrii intrenaiuni, pentru ca fiecare dintre e le s- i poat aduce contribuia spe cific la

  patrimoniul culturii universale.

  Vom face toiul se s p u n e n n c h e i e r e a t e l e g r a m e i ca, prin coni

  nutul e i patriotic, umanist, revoluionar, cultura socialist s se ridice pe

  trepte tot mai nalte, s contribuie la continua elev are spiritual a naiunii

  noastre socialiste, la nlarea Romniei pe noi culmi de civilizaie i progres."

  C e e a c e s->a d e s e n a t c u p r e g n a n n a c t i v it a t e a t u t u r o r d o m e n i i l o r de

  c r e a i e a fo s t c l i m a t u l p a r t i n i c , s p i r i t u l m i l i t a n t , r a p o r t u r i le f r u c t u o a s e d e c o l a

  b o r a r e n t r e u n i u n i l e d e c r e a i e , o r g a n i z a i i le d e m a s i o b t e t i i f o r u r i l e c a r e

  au a t r ibu i i i n d o m e n i u l a c t i v it i i c u l t u r a l - e d u c a t i v e . T o a t e d e z b a t e r i le a u

  fo s t n c u n u n a t e d e a f i r m a r e a a d e z i u n i i f e r m e i d e p l i n e a p a r t i c i p a n i lo r l a

  p o li t ic a i n t e r n i i n t e r n a i o n a l p r o m o v a t d e p a r t i d u l i s t a t u l n o s t r u , la

  p r i n c i p i il e m a r x i s t - l e n i ni s t e c a r e c l u z e s c n t r e a g a n o a s t r v i a a s o c i a l i

  c u l t u r a l , d e a n g a j a m e n t u l d e o n o a r e a l o a m e n i lo r d e c u l t u r , a l c r e a t o r i lo r

  d i n l i t e r a t u r i a r t , a l t u t u r o r c e l o r c e l u c r e a z n i n s t i t u i il e c u l t u r a l - e d u

  c a t i v e d e m a s , d e a s l u j i , c u t o a t d r u i r e a , c a u z a i i d e a l u r i l e so c i a l is t e a l e

  p a r t i d u l u i i p o p o r u l u i n o s t r u .

  T "i i

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  7/100

  N PREGTIREA CONGRESULUI

  Primvara cultural bucuretean"la a IV-a

  edijieE d i i a d i n a c e s t a n a P r i m v e r i i c u l t u r a l e b u c u r e t e n e " , c a r e a a v u t l o c i n p e r i o a d a 3 1 ) m a i , a f o s t d e d i c a t a n i v e r s r i i a 5 5 d e a u t d e l a c r e a r e a P a r t i d u l u i C o m u -n i s l R o m n i a u r i n r i i t o t o d a t s c o n t r i b u i e l a i n t e n s i f i c a r e a v i e i i s p i r i t u a l e a C a p i t a l e i , i n p r e g t i r e a C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i c u l t u r i i s o c i a l i s t e .

  A c i u n i l e p o l i t i c e . i c u l l u r a l - a r t i s t i c e o r g a n i z a t e c u a c e s t p r i l e j i- a u p r o p u s s c o n t r i b u i e l a i n f o r m a r e a p o p u l a i e i C a p i t a l e i a s u p r a t r a d i i i l o r d e l u p t a l e p a r t i d u l u in o s t r u , a r e z u l t a t e l o r o b i n u t e , s u b c o n d u c e r e a s a , n d e z v o l t a r e a e c o n o m i c i s o c i a l a C a p i t a l e i i a n t r e g i i r i , l a r i d i c a r e a n i v e l u l u i d e c u l t u r i d e c u n o a t e r e a l c e t e n i l o r , l a p o p u l a r i z a r e a c e l o r m a i v a l o r o a s e l u c r r i s o c i a l - p o l i l i c c . l i t e r a r e , m u z i c a l e i p l a s t i c e , l a s t i m u l a r e a c r e a i e i l i t e r a r - a r t i s l i c e , i n s p i r i t u l p r o g r a m u l u i i d e o l o g i c a l p a r t i d u l u i

  n o s t r u .

  n a c e s t s c o p , n c a d r u l P r i m v e r i i c u l t u r a l e b u c u r e t e n e " a u f o s t o r g a n i z a t ep e s t e . '$ 0 0 d e m a n i f e s t r i i n l l n i r i c u a c t i v i t i d e p a r t i d i d e s t a t , d i a l o g u r i c u o a m e n id e t i i n , a r t i c u l t u r , s e s i u n i t i i n i f i c e , s i m p o z i o a n e , d e z b a t e r i , l a n s r i d e c r i , s p e c t a c o l e t e a t r a l e i m u z i o a l - c o r e g r a f i c e , p r e m i e r e c i n e m a t o g r a f i c e , r e c i t a l u r i d e p o e z i e , t a f e t e , c u l t u r a l - s p o r t i v c , c a r n a v a l u r i e l e . i n n t r e p r i n d e r i i i n s t i t u i i , t e a t r e , m u z e e , c l u b u r i s i n d i c a l e i a l e U . T . C . , c a s e d e c u l t u r , c m i n e c u l t u r a l e , b i b l i o t e c i , l i b r r i i , c i n e m a -l o g n a f c i t e a t r e d e v a r .

  M a n i f e s t r i l e c u l l u r a l - a r t i s t i c e , c a r e a u a v u t l o c i n a c e s t i n t e r v a l d e t i m p , a u f o s tr e u n i t e t e m a t i c , p c z i l e . A s t f e l , c e l e d i n p r i m a z i s - a u d e s f u r a t s u b g e n e r i c u l B u c u -r e l i u l l a a 5 5 - a a n i v e r s a r e a P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m n " i a u f o s t m e n i t e s p o p u l a r i z e z e r e a l i z r i l e o b i n u t e d e o a m e n i i m u n c i i d i n C a p i t a l , s u b c o n d u c e r e a p a r t i d u l u i , n d e z v o l t a r e a e c o n o n u c o - s o c i a l i e d i l i t a r - i ir b a n i s t i c a B u c u r e l i u l u i , t r a d i i i l ed e l u p t a l e c l a s e i m u n c i t o a r e i a l e P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m n . C e l e l a l t e z i l e a u f o s td e d i c a t e c r i i , f i l m u l u i , t e a t r u l u i , m u z i c i i i d a n s u l u i , a r t e l o r p l a s t i c e , i a r i) c a d r u l z i l e id e n c h e i e r e a u a v u t l o c m a n i f e s L r i c u l l u r a l - a r t i s t i c e , s p o r t i v e i r e c r e a t i v e , r e u n i n dt o a t e g e n u r i l e d e a r t i m o d a l i t i l e d e a c i u n e d i n c e l e l a l t e a s e z i l e .

  J n a c e l a i t i m p , i n t o a t p e r i o a d a d e d e s f u r a r e a P r i m v e r i i c u l t u r a l e b u c u r e t e n e " , n m a j o r i t a t e a n t r e p r i n d e r i l o r i i n s t i t u i i l o r , i u c o m u n e l e s u b u r b a n e , p r i ns t a i i l e d e r a d i o f i c a r e , a u f o s t t r a n s m i s e e n l e c e i p o e z i i p a t r i o t i c e i r e v o l u i o n a r e ,c a r e e x p r i m b u c u r i a d e a m u n c i i a t r i i n p a t r i a n o a s t r l ib e r . R o m n i a s o c i a l i s t .

  I n c o l i i f a c u l t i a u f o s t o r g a n i z a t e m a n i f e s t r i p o l i l i o o - e d u c a t i v e , s e r i d e m u z i c i l i r i c p a t r i o l i c , s e s i u n i t i i n i f i c e , c o n c u r s u r i i m a n i f e s t r i s p o r t i v e d e d i c a t e a n i v e r s r i i a 5 5 d e a n i d e I a n f i i n a r e a P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m n .

  L a c l u b u r i l e s i n d i c a l e i a l e U . T . C . , l a c a s e l e d e c u l t u r i c m i n e l e c u l t u r a l e , n n t r e p r i n d e r i i i n s t i t u i i , a u f o s t o r g a n i z a t e e x p u n e r i , s i m p o z i o a n e , n t i l n i r i c ua c t i v i t i d e p a r t i d i d e s t a t . e u o a m e n i d e t i i n , a r t i c u l t u r , p e t e m e p r i v i n da c t i v i t a t e a p a r t i d u l u i n c e i 5 5 d e a n i d e e x i s t e n , r e a l i z r i l e o b i n u t e d e p o p o r u ln o s t r u , s u b c o n d u c e r e a P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m n , i n e d i f i c a r e a e c o n o m i c i SOcia l -c . u l t u r a l a p a t r i e i n o a s t r e .

  P r i m v a r a c u l t u r a l b u c u r e t e a n " s - a i m p u s i n v i a a C a p i t a l e i c a o m a n i f e s t a r ed e l a r g c u p r i n d e r e , a v n d o d e o s e b i t i n f l u e n e d u c a t i v n r i n d u r i l e m i i l o r d c

  b u c u r e l e n i .P r i n c a r a c t e r u l s u d e m a s , p r i n a t r a g e r e a u n o r p e r s o n a l i t i p r o e m i n e n t e a l e

  c u l t u r i i r o m n e t i c o n t e m p o r a n e l a u n d i a l o g v i u , d e s c h i s , c u m a r e l e p u b l i c , p r i n a n t r e n a r e a i n s t i t u i i l o r a r t i s t i c e , a u n i u n i l o r d c c r e a i e , a a e z m i n t e l o r d e c u l t u r , a o r g a n i z a i i l o r d e m a s i o b t e t i l a r e a l i z a r e a u n u i e v a n t a i l a r g d e m a n i f e s t r i s p e c i f i c e ,. . P r i m v a r a . . . " s e n s c r i e c a u n m o m e n t s p i r i t u a l d e r e f e r i n i n v i a a C e t i i .

  P r o g r a m e l e a c i u n i l o r c u p r i n s e s u b g e n e r i c u l P r i m v e r i i c u l t u r a l e b u c u r e t e n e " ,p r i n c o n i n u t u l l o r p a t r i o t i c , m i l i t a n t , s - a u c o n s t i t u i t n a d e v r a t e s r b t o r i a l e s p i r i t u l u i , i n m a n i f e s t r i c a r e a u a v u t u n p u t e r n i c e c o u n c o n t i i n a p u b l i c u l u i b u c u -r e t e a n . P a d e c e i l a l i a n i , a c t u a l a e d i i e s - a c a r a c t e r i z a t p r i n o r g a n i z a r e a m a j o r i t i ia c t i v i t i l o r c u l t u r a l - a r l i s t i c e n m a r i l e n t r e p r i n d e r i . A c r e s c u t c a r a c t e r u l d e m a s a l

  m a n i f e s t r i l o r , c a u r m a r e a m b o g i r i i c o n i n u t u l u i , a c r e t e r i i c a l i t i i i d i v e r s i f i c r i it e m a t i c e a p r o g r a m e l o r .

  m z a S c e a n u

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  8/100

  EDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

  Colocviuldirectorilor din teatrele bucuretene

  De s f u r a t s u b g e n e r i c u l T e a t r u l n c e

  t a t e " , c o l o c v i u l o r g a n i z a t n s a l a m i c a

  T e a t r u l u i N a i o n a l , p e t e m a Programul

  ideologic al partidului linie directoare n

  orientarea repertoriului teatrelor bucuretene",

  s- a c o n s t i t u i t c a u n a d i n c e l e m a i s u b s t a n

  i a l e i m a i s e m n i f i c a t i v e m a n i f e s t r i n

  c a d r u l P r i m v e r i i c u l t u r a l e b u c u r e t e n e " .M e n i t s r e l e v e o p i n i a c o n d u c t o r i l o r t e a t r e

  l o r d i n C a p i t a l a s u p r a c o n c e p t u l u i d e r e

  p e r t o r i u , n d o m e n i u l p o l i t i c i i t e a t r a l e , n

  g e n e r a l , a l o r i e n t r i l o r i a l e c h i l i b r u l u i

  d i n t r e d i f e r i t e l e c o m p a r t i m e n t e a l e i s t o r i e i

  d r a m a t u r g i e i , c o l o c v i u l a e x c e l a t p r i n s e r i o

  z i t a t e a c u c a r e a u f o s t p u s e n d i s c u i e t i t

  s u c c e s e l e , c t s i n e a j u n s u r i l e i , t m a i a l e s , p r i n

  f r u c t u o a s e l e r e f l e c i i a s u p r a p o s i b i l i t i l o r d e

  m b u n t i r e a a c t i v i t i i v i i t o a r e . I n l u r i l e

  l o r d e c u v n t , o p t d i r e c t o r i d e t e a t r u ( E l e n a

  D c l e a n u , Ma r g a r e t a N i c u l e s c u , F r a n z Au e r -

  b a c h , L u c i a n G i u r c h e s c u , H o r i a L o v i n c s c u ,

  N i c o l a e M u n t e a n u , A' le c u P o p o v i c i , E m i l R i

  m a u ) a u n t r e p r i n s . n l u m i n a P r o g r a m u l u ii d e o l o g i c a l p a r t i d u l u i i . n g e n e r a l , a d o c u -

  i n e n l o l o r C o n g r e s u l u i a l X I - l c o , o a n a l i z

  n u a n a t a m o d u l u i n c a r e t e a t r e l e b u c u

  r e t e n e i a f i r m p o z i i a p o l i t i c , i e x e r

  c i t f u n c i a s o c i a l d e m e s a g e r i a i i d e i l o r

  n a i n t a t e , d c n a l t e c o l i d c c u l t u r , d e e d u

  c a r e c e t e n e a s c i e s t e t i c .

  n s c r i s n t r e c e l e d o u m a r i e v e n i m e n t e

  d i n v i a a c u lt u r a l - a r t i s t i c a r i i P l e n a r a

  d i n n o i e m b r i e 1 9 7 1 i p r i m u l Co n g r e s a l

  e d u c a i e i p o l i t i c e i c u l t u r i i s o c i a li s t e .d i a l o g u l o a m e n i l o r d e t e a t r u b u c u r e t e n i a

  r e i n u t c e e a c e a f o s t r e p r e z e n t a t i v i e s e n

  i a l p e d r u m u l s t r b t u t d e f i e c a r e t e a t r u

  d e l a o e t a p l a a l t a , d e l a u n a n l a a l t u l ,

  t e n d i n e l e c a p a b i l e s d e f i n e a s c e v o l u i a t e a

  t r u l u i n r a p o r t c u d e z v o l t a r e a s o c i e t i i

  n o a s t r e .

  A a c u m J I U s u b l i n i a t n u n a n i m i t a t e v o r

  b i t o r i i , d i r e c t i v e l e p a r t i d u l u i a u a v u t u n r o l

  n o t r i l o r n d i n a m i z a r e a v i e i i t e a t r a l e , ni m p u l s i o n a r e a o p e r a t i v i t i i , n s t i m u l a r e a s p i

  r i t u l u i t i i n i f i c n a l c t u i r e a r e p e r t o r i u l u i ,

  n e l e s c a p r o g r a m i d e o lo g i c i a r t i s t i c a l

  f i e c r u i t e a t r u . I n l u m i n a e x i g e n e l o r p o l i

  t i c e i i d e o l o g i c e a l e p a r t i d u l u i , c o l e c t i v e l e

  t e a t r a l e b u c u r e t e n e i - a u s p o r i t e f o r t u r i l e i

  r s p u n d e r e a . S- a m u n c i t ( m a i s e r i o s i m a i

  i n t e n s , m a i a n g a j a t d o a t n a l t e p e r i o a d e ,

  p e n t r u a l e g a r e p e r t o r i u l d e c e r i n e l e s p i r i

  t u a l e r e a l e a l e p u b l i c u l u i , p e n t r u a s t a b i l i u n

  r a p o r t d i a l e c t i c e f i c i e n t n t r e c e i d o i f a c t o r ie s e n i a l i , t e a t r u i p u b l i c , p e n t r u c o n s o l i

  d a r e a a c e s t e i r e l a i i d e a v a n t a j o a s r e c i p r o

  c i t a t e " . P r i n c i p i i l e f e r m e e x p u s e n d o c u

  m e n t e l e P l e n a r e i d i n 1 9 7 1 a u f o s t c u p r o f u n ds i m d e r s p u n d e r e a p l i c a t e n e l a b o r a r e a

  p l a n u l u i r e p e r t o r i a l a l f i e c r u i t e a t r u . S- a r e a

  l i z a i , a s t f e l , o d e s c h i d e r e m a i j u d i c i o a s s p r e

  l u c r r i l e d e v a l o a r e d i n p a t r i m o n i u l c u l t u r i i

  u n i v e r s a l e , 6- a p u s a c c e n t u l p e p r o m o v a r e a

  s c r i e r i l o r d r a m a t i c e a n i m a t e d c u n p r o f u n d

  c a r a c t e r s o c i a l , d c o p o z i i e f i lo z o f i c n a

  i n t a t .

  D e z v o l t a r e a c u l t u r i i n o a s t r e s o c i a l i s t e , i m -

  p l c n d s p o r i r e a e x i g e n e l o r p u b l i c u l u i , a d e

  t e r m i n a t , n a c e a s t p e r i o a d , t e a t r e l e b u c u

  r e t e n e s a s i g u r e i o s e l e c i e m a i r i g u r o a s

  a l u c r r i l o r d i n r e p e r t o r i u l c l a s i c i c o n t e m

  p o r a n , s u b r a p o r t u l v a l o r i i a r t i s t i c e , a l c a l i

  t i i l o r r e p r e z e n t a t i v e . C o n d u c e r e a c o l e c t i

  v e l o r t e a t r a l e a f o s t a n i m a t , v d i t , d e o

  g n d i r e r e v o l u i o n a r ; d o v a d , o r i e n t a r e a

  s p r e p r o b l e m a t i c a d c a c t u a l i t a t e , s p r e c r i s t a

  l i z a r e a i d e i i d e n o u t a t e , d e c o n t e m p o r a n e i t a t e .

  Co o r d o n a t a p r i n c i p a l a d i s c u i i l o r a c o n

  s t i t u i t - o , c u m e r a i f i r e s c , promovarea

  dramaturgiei originale, ponderea p i e s e ir o m n e t i n r e p e r t o r i u . M a j o r i t a t e a d i r e c t o r i

  l o r a u s u b l i n i a t , o u c i f r e c o n c l u d e n t e , c d r a

  m a t u r g i a r o m n e a s c , f i e c l a s i c , f i e c o n t e m p o r a n , s e s i t u e a z n p r i m - p l a n u l r e p e r t o r i u

  l u i f i e c r e i s t a g i u n i . E x i s t t e a t r e b u c u r e t e n e

  n c a r e j u m t a t e s a u c h i a r p e s t e j u m

  t a t e d i n n u m r u l t o t a l a l t i t l u r i l o r i n c l u s e n r e p e r t o r i u r e p r e z i n t t i t l u r i d e p i e s e

  r o m n e t i . I n a c e s t c o n t e x t , s- a c o n s t a t a t c u

  s a t i s f a c i e c , f a d e a l i a n i , n u l t i m e l e

  d o u s t a g i u n i , l a a c e l a i n u m r d e t i t l u r i d e

  p i e s e r o m n e t i , s - a d u b l a t i n d i c e l e d e f r e c

  v e n a s p e c t a t o r i l o r ; t i n e l e t e a t r e a u a j u n s

  s r i d i c e c i f r a d e r e p r e z e n t a i i a p i e s e i r o

  m n e t i l a o s u t s a u m a i m u l t e s u t e . i ,

  c e e a c e e s t e c u d e o s e b i r e s e m n i f i c a t i v i

  d e m n d e r e l e v a t , c o a s t p e r f o r m a n p r i

  v e t e a d e s e a l u c r r i l e d c p r o b l e m a t i c m a j o r . M a i o n u l i v o r b i t o r i a u a r t a t , d e a l t f e l ,

  c n u a t t n u m r u l d e t i t l u r i , c i f r e l e s t a

  t i s t i c e s n t g r i t o a r e , c t s p o r u l d e c a l i t a t e

  n r e g i s t r a t d e u n e l e t e x t e r o m n e t i , o r i e n

  t a r e a a u t o r i l o r s p r e o t e m a t i c d e a d i n c

  r e z o n a n n c o n t i i n , d e s c i n d e r e a s p r e d e z

  b a t e r e a p r o b l e m e l o r e s e n i a l e a l e v i e i i n o a s t r e

  d e a z i , s p r e o g l i n d i r e a r a p o r t u l u i d i n t r e i n d i

  v i d i s o c i e t a t e , n l u m i n a u m a n i s m u l u i s o

  c i a l i s t . D r a m a t u r g i a o r i g i n a l i- a m b o g i t

  s - a s u b l i n i a t r e p l i c a , a d e v e n i t m a i

  c o n s i s t e n t , m a i e x p r e s i v , d o v e d i n d o m a i

  5

  www cimec ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  9/100

  m a r o . g r i j d i n p a r t o a a u t o r i l o r p e n t r u c i ze

  l a r e a a r t i s t i c . S - a u e v i d e n i a t , d e s i g u r , i

  n e a j u n s u r i , p r i v i n d a t t c o n i n u t u l , p e a l o c u r i

  n c s r a c , o r i a t e m a t i c n c r e s t r n s , c t

  i n t r u c h i p a r e a i d e i l o r n f o r m e a r t i s t i c e

  a d e s e a n c o r e s p u n z t o a r e , m i n a t e d e s u p e r

  f i c i a l i t a t e , d e a r t i f i c i o s c t c .

  C e r i n a u n o r t e x t e d r a m a t i c e m a i b u n e a

  f o s t f o r m u l a t n u n u m a i c a o c h e s t i u n e d e

  c o n t i i n , c i c a u n a l e g a t d e n s i exi

  s tena e f i c i e n t a t e a t r u l u i .

  P r i n t r e m a r i l e r s p u n d e r i c i v i c e p u s e n

  f a a t e a t r u l u i , c o l o c v i u l a e v i d e n i a t n e c e

  s i t a t e a p r o m o v r i i s u s i n u t e a d r a m e i i s t o r i c e

  r o m n e t i , a u n o r r e p r e z e n t a i i t e a t r a l e s e m

  n i f i c a t i v e , a u n o r s p e c t a c o l e - e v e n i m e n t , oa -

  p a h i l e s d e z v l u i e t r s t u r i l e c a r a c t e r i s t i c e

  a l e p o p o r u l u i n o s t r u , i d e a l u r i l e s a le d e p a c e

  i p r o g r e s .

  As t a l , a p o i , n a t e n i a p a r t i c i p a n i l o r l a

  d i s c u i e , d a r m a i a l e s n a t e n i a c e l o r

  d o i d i r e c t o r i a i T e a t r e l o r C r e a n g " i

  n d r i c " , p r o b l e m a e d u c r i i t i n e r e t u l u i n

  s p i r i t r e v o l u i o n a r , a a c u m e s t e e a p r e f i g u

  r a t , t i i n i f i c , n c o n c e p i a p a r t i d u l u i n o s t r u .

  S- a r i d i c a t p r o b l e m a a l c t u i r i i u n u i r e p e r t o r i u

  p e n t r u t i n e r e t , i n s p i r a t d i n r e a l i t i l e r i in o a s t r e , c u r o l f o r m a t i v , i d e o l o g ie i p o l i t i c ,

  n t r - o i n u t a r t i s t i c n a l t . E x i s t n t e a

  t r u l n o s t r u c o n d i i i i f o r e p e n t r u a r e a l i z a

  a s e m e n e a s p e c t a c o l e e m o i o n a n t e , n c a r e

  t e m a e r o i c i p a t r i o t i c , c h i p u l n a i n t a t a l

  c o m u n i t i l o r , a l e r o i l o r i s t o r i e i n o a s t r e , p r o

  f i l u l a t t o r F e i - f r u m o i d i n b a s m e i l e g e n d e

  s p o a t c o n s t i t u i m o d e l e v r e d n i c e d e u r i n a t .

  S- a a c c e n t u a t n e v o i a d e a f i r e f l e c t a t , m a i

  a m p l u i m a i b o g a t , n r e p e r t o r i u l t e a t r u l u i

  p e n t r u t i n e r e t , v i a a p i o n i e r i l o r r i i ; d e a

  o f e r i t i n e r i l o r c e t e n i s p e c t a c o l e l a f e l d e

  b u n e , d a c n u c h i a r m a i b u n e d e c t c e l e

  a d r e s a t e a d u l i l o r " , s p e c t a c o l e n s t a r e s a n g a j e z e u n d i a l o g v i u i d i r e c t c u t i n e r i i

  s p e c t a t o r i , d e s p r e e s e n a c o n t e m p o r a n e i t i i ,

  d e s p r e u r i a u l p r o c e s r e v o l u i o n a r d e c o n

  s t r u c i e a r i i i d e a n t r e n a r e a n t r e g i i

  g e n e r a i i t i n e r e l a d e s v r i r e a a c e s t u i p r o c e s .

  Tr e c e r e a n r e v i s t a r e a l i z r i l o r ( b n

  t e a t r e l e b u c u r e t e n e a n r e g i s t r a t , c a

  u n f e n o m e n p o z i t i v , d i v e r s i f i c a r e a a c t i

  v i t i i r e p e r t o r i a l e , i n t r o d u c e r e a i n p r o g r a m u l

  t e a t r e l o r a u n o r n o i f o r m u l e d e s p e c t a c o l ,

  c h e m a t e s s t a b i l e a s c o l e g t u r v i e i d i

  r e c t c u p u b l i c u l . P e l i n g d e p l a s r i l e n

  u z i n e i c o l i , a n t i e r e , c o o p e r a t i v e a g r i c o l e

  d e p r o d u c i e , u n i t i m i l i t a r e c u p i e s e

  a d e c v a t e d i n r e p e r t o r i u l c u r e n t , t e a t r e l e b u c u

  r e t e n e a u i n i i a t . n a c e t i c i n c i a n i , o s e r i i ;d e r e p r e z e n t a i i s p e c i f i c e : s p e c t a c o l e p a t r i o

  t i c e , r e c i t a l u r i d e v e r s u r i , s p e c t a c o l e d e m u

  z i c i p o e z i e , s p e c l a c o l e - c o u p e , N o c t u r n e " ,

  s p e c t a c o l e d e i n i i e r e m u z i c a l c t c . , c t c . S- a

  o r g a n i z a t , d e a s e m e n e a , o s e r i e d e d e z b a t e r i

  c u p u b l i c u l p e m a r g i n e a m o n t r i l o r r e p r e

  z e n t a t i v e , s c h i m b u r i d e e x p e r i e n i n t r e t e a

  t r e i e c h i p e l e d o a r t i t i a m a t o r i .

  C o l o c v i u l a s c o s n e v i d e n c r e t e r e a s p i

  r i t u l u i d o r e s p o n s a b i l i t a t e c o l e c t i v , d i s p a r i i a

  t r e p t a t a s p i r i t u l u i i n d i v i d u a l i s t , a m o d u l u i d e a g n d i r u t i n i e r . S- a u n t r i t o r g a n i

  z a i i l e d e b a z P . C . R . d i n t e a t r e , s - a r i d i c a t

  n i v e l u l e d i n e l o r , s t i m u l n d u - s e i n i i a t i v e l ec r e a t o a r e , c o m b a t i v i t a t e a . A s p o r i t r o l u l c o n

  d u c e r i i c o l e c t i v e , a l c o n s i l i i l o r o a m e n i l o r

  m u n c i i i a l s e c r e t a r i a t e l o r l i t e r a r e . S - a u c o n

  s o l i d a i o r g a n i s m e d e c o o r d o n a r e a m i c r i i

  a r t i s t i c e d e a m a t o r i , l s a t , n u r m c u c i v a

  a n i , c a m l a v o i a n t m p l r i i .

  n c o n c l u z i i , p r e e d i n t e l e C o m i t e t u l u i d e

  c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t a l m u n i c i p i u l u iB u c u r e t i , A m z a S c e a n u , a s u b l i n i a t e f o r t u l

  d e p u s d e c a d r e l e m u n i c i p i u l u i B u c u r e t i

  p e n t r u c o n s o l i d a r e a u n o r r e l a i i o r g a n i c e i

  a r m o n i o a s e c u t e a t r e l e , p e n t r u s t i m u l a r e a t u

  t u r o r i n i i a t i v e l o r c r e a t o a r e a l e c o n d u c e r i l o r

  t e a t r e l o r . I n d o r i n a d e a s e c r e a u n c l i m a t

  f a v o r a b i l d e z v o l t r i i m i c r i i t e a t r a l e b u c u

  r e t e n e , d e a s t i m u l a p r o m o v a r e a c a d r e l o r

  t i n e r e , s - a u p r e c o n i z a t c t e v a a c i u n i i m p o r

  t a n t e , p r i n t r e o a r e u n f e s t i v a l p e n t r u t i n e r i i

  i n t e r p r e i i t i n e r i i r e g i z o r i , t r e c e r e a n r e

  v i s t , l a n c e p u t u l s t a g i u n i i v i i t o a r e , l a m o d u l

  c o m p e t i t i v , a s p e c t a c o l e l o r r e a l i z a t e , d e t e a

  t r e l e b u c u r e t e n e n a c t u a l a s t a g i u n e , d i s t i n

  g e r e a c e l o r m a i b u n e s p e c t a c o l e .

  Valeria Ducea

  Spectacolul inaugural al

  Primverii bucuretene".

  O d p a r t i d u l u i , a avut loc

  pe scena mare a Naionalu

  lui, constituindu- se n tr- o

  ampl trecere n revist a

  vieii artistice bucuretene.

  Au participat actori, inter

  prei muzicali, ansambluri

  orchestrale i formaii de

  dans ale Capitalei, n tr- un

  spectacol- montaj purtnd sem

  ntura regizoral a lui

  Nicolae Dincscu. Dorina de

  Odpartidului"

  a cuprinde cil mai multe

  genuri ale ariei interpreta

  tive a condus la alctuirea

  unui spectacol tic mari di

  mensiuni, e u numeroase mo

  mente bine realizate, dar nu

  destul de omogen. Am ascul

  tat versuri patriotice din

  creaia poeilor Nichita Sl-

  nescu, Constana liuzea, A

  drian Punescu, Constantin

  Florea, versuri din lirica

  noastr popular, in lectura

  actorilor : Silvia Popovici,

  Adela Mreulescu, Dorel la-

  cobescu, George Paul Av ram,

  Mariela Petrescu i Nicolae

  Dinic (acetiadoi din urm

  ndeplinind i oficiul de

  prezentatori). Am reinut,

  6

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  10/100

  de asemenea, im foarte in

  spirat fragment din specia

  lului V i a i i , d r a g o s t e a o m u l u i , prezentat de baletul

  Teatrului de Opereta (con

  du s de coregrafa Miharla

  Alanasiu, pe recitarea acto

  rului Ion Caramitru.

  Un program de muzic

  popular foarte bun. cu un

  repertoriu atent ales i beneficiind de prezenta unor in

  terprei cunoscu(i s i iubii

  de public, ne - a oferit an

  samblul artistic Rapsodia

  romn" (dirijor Poroaebiv

  Oprea. soliti tefania

  Hare, Ionela Prodan, Marin

  Apostol, Ion Dolnescu i

  Gheorghe Turda).

  Teatrul ..Constantin Tna

  se" a nscris in programul

  s u nume cunoscute ale mu

  zicii uoare (dirijor Gelu

  Solomonescu, soliti Doina

  Badea. Aurelia n Andreescu,George Enache, Mihaela

  Oancea i Angela Ciochin).

  Dar, ca i momentele comi

  ce , susinute dc Stela Po-

  pescu i tefan Bnic (po

  trivite, desigur, ntr- un spec

  tacol dc divertisment sau n

  tr- un show dc televiziune),

  ele s - au ncadrat anevoie

  liniei generale a spectaco

  lului.

  Menionm, n ncheiere,

  contribuia meritorie a coru

  rilor ..Atheneum" (dirijor

  prof. Nicolae Chit) i Car-mina Tenera" (dirijor

  prof. Constantin Popescu).

  Cristina Constantinii!

  Spectacol

  de

  poezie p o p u l a r Irina Rchieanu-irianu

  "Tudor Gheorghe

  i

  S u l ) e g i d a b i b l i o t e c i i m u n i c i p a l e M i h a i l Sn -

  d o v e a n u " , s c a r d e p o e z i e p o p u l a r . D o i p r e

  u i i a r t i t i ni s c e n e i n o a s t r e I r i n a R c h i

  e a n u - ir i a n u i T u d o r G h e o r g h e c u n o s c u i

  p u b l i c u l u i i p e n t r u p a s i u n e a i f o r a e m o t i v

  c u c a r e i n c h i n v o c a i a v a l o r i f ic r i i t e z a

  u r u l u i n o s t r u f o l c l o r i c , a u n f i a i , n c a d r u l

  u n o r r e c i t a l u r i , o s e a m d i n m r i i l e v i r t u i

  a l e v e r s u l u i i m e l o s u l u i p o p u l a r r o m a n e s c .

  U n c u v i n t n a i n t e " a l i s t o r i c u l u i l i t e r a r

  E m i l M a u u a r e a m i n t i t v a l o a r e a p o e z ie i

  p o p u l a r e i , c u p r e c d e r e , a b a l a d e i e a e p o s

  n a i o n a l , l l r m n d c o n c e p i e i l u i H c r d e r , c e r -

  c o t t o r u l a c o n s i d e r a t b a l a d e c a Mioria,

  Meterul Monoic s a u Toma Alimo d r o p l

  n i l e c o l o a n e a f e c t i v e r m a s e d i n t r - u n s t r

  v e c h i e p o s m i l ic o - e r o i c .

  P e v e r s u r i d e o a l e a s s i m i r e , I r i n a R

  c h i e a n u - i r i a n u a d e s f u r a t u n j o c , d r a m a t i c

  s u b t i l n u a n a t , p e u n r e g i s t r u l a r g d e t r i r e

  a s e n t i m e n t u l u i d e d r a g o s t e i d o r a l f e m e i i ,

  v z u t c a i u b i t i c a m a m . S e n t i m e n t u l d ed r a g o s t e p l e a c d e l a t o n u r i l e c a l d e a l e t a n

  d r e e i i g r a i e i f e c i o r e l n i c e c a . d e p i l d ,

  n t r - o in v o c a i e a s o a r e l u i , u r c n p l e n i t u

  d i n e a e x i s t e n e i s a l e p e t o n u r i l e h o r i r i i , a-

  l i n g n d m ic o r i z o n e a l e u n e i n v o l b u r r i

  p t i m a e i p o s e s i v e , c a n t r - u n d e s c n t e c d e

  i u b i t , p e n t r u a c p t a m a i a p o i a c c e n t e l e d e

  t r i s t e e a l e n s i n g u r r i i i p r s i r i i , n c e t

  s c z u t e n a p a g r e a a j a ' l e i i p l n s u l u i , c n d

  p r e s e n t i m e n t u l m o r i i c e l u i i u b i t d e v i n e c e r -

  i i t u d i n e . I n t i m p , a c e s t e a c c e n t e v o r f i n t r e

  r u p t e le n o t e l e s u a v - d u io a s e p e n t r u p r u n c

  f r u c t v i u a l d r a g o s t e i n t r - u n r e m a r c a b i l

  c i n i c e d o ' l e a g n . D a r s e n t i m e n t u l m a t e r n n u

  p o a t e t e r g e s u f e r i n a f e m e i i p r s i t e p r i n

  m o a r t e a i u b i t u l u i , c a r e c a p t p r o p o r i i c o s

  m i c e , p e t o n p s a l m o d i a t d e l i t a n i e . D u r e r e a

  i g s e t e f i r e s c d e z l e g a r e a t o t p r i n c n t e c

  s i n g u r u l c a r e r e f a c e , l a i z v o r u l f i i n e i ,

  l i n i e r e a d e a t r i , d e n e x i s t a , d e a s e r i

  d i c a o m e n e t e d e a s u p r a d e s t i n u l u i .

  A c e s t e a a u f o s t c t e v a d i n s e m n i f i c a i i l e

  r e l e v a t e d c j o c u l s o b r u i n a c e l a i t i m p

  p l i n d e s e n s i b i l i t a t e a l I r i n e i R c h i e a n u - i

  r i a n u , o a r e a t i u t s r e d e a , n i n f l e x i u n i l ev o c i i , n t r e a g a g a m d e s i m i r i c o n i n u t n

  r e c i t a t i v . M i c a r e a a f o s t s t p n i t , s t i l i

  z a t , f e r i t d e o r i c e u s c c i u n e , c a i d c

  f a l s h i e r a t i s m , d i m p o t r i v , b o g a t n s e v a v i e

  o p s i h o l o g i c u l u i .

  C e l d e - a l d o i l e a m o m e n t a l s p e c t a c o l u l u i ,s u s i n u t d e T u d o r G h e o r g h e , n e - a n c n t a t ,

  l a r n d u - i , p r i n t r e c t e v a i n t e r l u d i i l i r i c e , c u

  b a l a d e l e Voica i arpele, c e l e m o i f r u

  m o a s e v a r i a n t e p e c a r e le - a im a u z i t p n

  a z i .

  A m r e c u n o s c u t , n i n t e r p r e t a r e a a c e s t u i

  a n d r z n i a z i c e r e s t a u r a t o r a l c n

  t e c u l u i b l r n c s c , a c e l s t i l r n e s c o r i g i n a r

  d i n z o n a d e d e s c le c a r e C m p u l u n g - A r g e ,

  c a r a c t e r i z a t p r i n m p l e t i r e a r e c i t a t i v u l u i m e

  l o d i c , a m p l u , c u ridicarea t o n a l i t i i v o c i ip n l a a c u t e , d a r i c u m l d i e r i m e l o d i c e

  7

  www cimec ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  11/100

  p e r e g i m u r i l e s o n o r e l c c u v i n t e l o r , c u m o

  d u l jmrlallo p a r t e a r am; se z i c e " ' n u

  m a i p o t o l i t , u r m n d c u r g e r e a v e r s u l u i p e

  v e r b e l e d e s c h i s e n v o c a l a i m p e r f e c t u l u i , c u

  v o c e a o p r i t , p a r c s u s p e n d a t p e r i m a d e

  p r e , p u s n v a l o a r e p r i n t r i a r o s t i r i i .

  T u d o r G h e o r g h e e s t e , i n c o n t e s t a b i l , c e l m a i

  b u n c n t r e d e b a l a d e p e o ar c - 1 a v e m . s i n

  g u r u l p r e o c u p a t , n m o d c o n t i e n t i , d e c i .

  p r o g r a m a t i c , d e g s i r e a l i n i i l o r T u c l o d u c c i

  a t o n u r i l o r j u s t e , a u t e n t i c e , n o a r e s e c f f n t a u

  l a n o i , o d i n i o a r , b a l a d e l e . M u n c i l o r s c r u p u

  lo s i a r t i s t a l g u s t u l u i , T u d o r ( i b e o r g h e a

  a j u n s , n c e p r i v e t e i n t e r p r e t a r e a b a l a d e l o r ,

  la r e u i t e c e r t e . N e n t r e b m d e c e H l e c t r e -

  o o r d ' *- u l o a r e i m p r i m i l a n s e a z , a d e s e a ,

  c u u u r i n ( i u u r t a t e ) d i s c u r i d o m u z i c

  f r iv o l - l u t r e a s c n u a c o r d a t e n i e i

  a c e s t u i r a p s o d d e v a l o a r e , c u m d e l a M a n a

  T n a s e n u t i m s m a i a v e m m u l i .

  Constantin Radu-Maria

  Inferferenfe

  FLORI AN POTRA

  Bucuretiivzui de la Buftea

  De bun scam c dintr- 0

  manifestare ca Primvara

  cultural bucuretean", a

  juns la ediia a IV- a, nuputea s lipseasc filmul.

  Adic, alturi dc poezie i

  de proza Literar (Partidu

  lui, poezia primverii",

  Bucureti, personaj literar")

  sau de artele plastice (Bra

  v ii me i contemporani",

  Plastica generaiei tinere"),

  i- a creat un spaiu propriu,

  specific, i cinematograful :

  Redescoperind Bucuretii

  prin film". Am participat, in

  sting maestrului D. 1. Su-

  chianu, la seral, incercind

  s stabilim cleva momente

  de relaie strlns ntre viata

  Capitalei noastre i arta fil

  mului. Bucurctean nscut

  i , s- arputea zice, nnscut.

  Suchianu a trasat un rapid

  i eficace portret al Bucu

  retilor de la nceputul s e

  colului (cu cei 200.000 de locuitori, din care se vedeau"

  doar vreo zece mii, foarte

  activi" pe frumoasa Calea

  Victoriei), portret imediat

  pus n legtur cu apariia

  i dezvoltarea cinematogra

  fului, ini ii. ca proiec ie- spee-

  tacol, apoi ca proces dc cre

  aie.

  Fa de literatur i de

  celelalte arte, care au capa

  citatea fiecare in felul

  c i s nregistreze pulsai

  ile unui ora, filmul e mult

  mai avantajos, deoare ce ,dup cum bine s e tie, re

  produce (sau exprim) lu

  crurile in micare. Existena

  Bucuretilor a fost deseori

  cercetat de aparatul de luat

  vederi, f ie pentru scurte do

  cumentare, f ie pentru lungi

  sau medii- metraje de fici

  une. ntrebarea esenial,

  ns, c urmtoarea : cind i

  dac Bucuretii devin efec

  tiv personaj ( p h i l m i c a p e r

  s o n a j i cind rmin doar

  decor, fundal, cadru relativ

  neutru. Ba s e mai d i ca

  zul, intermediar, iu care ora

  ul trie te odat cu perso

  najele, prin relaiile lor.

  nc din perioada veche, n

  A a e v i a a , bunoar, s au

  in G o g u l i c o h e f e r i s t , pen

  tru a nu mai vorbi de N

  b d i l e O l e o p a t r e i , de B i n g -b a n g i dc V i s u l u n e i n o p i

  d e i a r n avem imagini

  mai mult sau mai puin

  dense, care s e ofer ca ve

  ritabile documente", ea

  ..urme" s au izvoare" vizuale

  ale istoriei bucuretene, la

  diferite momente dale. Dei

  reconstituii pe platou, Bucu

  retii din O n o a p t e f u r t u n o a

  s au patina autenticitii,

  nw i ales in faimoasa secven

  de la Iunion".

  Istoricii culturii trebuie

  s nu uite c noua via,

  democratic i socialist, a

  Capitalei, odat cu aceea a

  rii, a fost prompt atestat

  cinematografic i, n primulritul, prin documentare : ()-

  r a u l n u d o a r m e n i c i o d a t ,

  de exemplu, cruia i cores

  pund, astzi, nsutite ca nu

  mr, pelicule cu titluri mai

  subtile, O r a u l i n e f a b i l s au

  C i n e v a i n e l a m i n e . Firete,

  aciunea multor filme de

  lung metraj s e petrece, n

  ntregime sau n parte, la

  Bucureti : de la D i r e c t o r u ln o s t r u la A n o t i m p u r i , dc la

  D u m i n i c l a o r a ( i la F a c e

  r e a l u m i i , la T r e c t o a r e l e

  i u b i r i , la F i l i p c e l b u n .

  Filmat de jos n sus, de

  la un metru" uneori, sau de

  sus in jos, din avion s au eli

  copter. Capitala noastr a

  fost nu rareori rsfat de

  cincali. To i au plcut- o,

  muli i- au fcut curte i i- au

  oferii flori, dar nici unul

  nu a cucerit- o, pn acum,

  cu adevrat. Ce - i drept, nu

  e uor. Nu e uor s cap

  tezi cinematografic umorile

  i vibraiile intime, ascunse,

  ale unui univers ce s e chea

  m Bucureti, firea i men

  talitatea lui specifice. Me

  re u prezeni prin nfi

  ri exterioare n nume

  roase filme. Bucuretii i

  ateapt nc poetul, ciul-

  rcul cinematografic. Un Ar-

  ghezi, s zicem, care n loc

  de baston" s aib o came

  r de filmare. Bucuretii de

  ieri, de totdeauna, dar mai

  cu scam Bucuretii de azi,

  una din puinele, rarele,

  metropole ale lumii care,

  modernizndu- se, nu i- au

  pierdut farmecul i omenia.

  8

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  12/100

  N PREGTIREACONGRESULUIEDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

  Luni, 3 mai : prima zi a

  Primverii culturale bucu

  retene". Afiul zilei cu

  prinde mai multe aciuni,

  in toate sec toarele Capi-

  tulci (nu ndeajuns de

  popularizate, pentru jirima

  zi) ; printre ele, un spec-

  t iu- ol dc sunet i lumin

  la Muzeu l arhivelor, cu pri

  lejul sem icentenarului aceste i

  instituii, organizat de colec

  tivul de peste drum, Tea

  trul Lucia Sturdza Rulndra".

  Realizatorii i- au concreti

  zat, astfel, continuitatea unei

  frumoase idei,creia anul

  trecut i- au

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  13/100

  precum i vitrinele dedicate

  Aglaei Pruteanu, Mriei Fi-

  lotti, lui V. Maximilian s au

  Soniei Cluce.ru dovedesc, prin

  relicve nepreuite, cit dc lu

  minoas este istoria teatru

  lui nostru, cile strdanii no

  bile i- au animat pe corifeii

  e i, cit nentre rupt rivn

  s- a depus pentru afirmarea

  unui viguros spe cific rom

  nesc in teatru. Asemenea

  expoziii, mpreun cu prestigiosul Muzeu al Teatrului

  Naional, sint neces are opere

  patriotici' i artistice..

  lonu Niculescu

  O aciune de real impor

  tan pentru dezv oltarea fer

  til a micrii noastre teatrale a avut loc n luna a-

  ]>rilie la Rirlad : Colocviul

  regizorilor tineri din teatre

  le dramatice (1519 apri

  lie). Conceput ca o nlUnire

  de lucru, schimb de idei i

  de experiene , pornit de la

  0 baz concret O eta

  lare de opt spectacole, sem

  nate, evident, de tineri di

  rectori dc scen colocviul

  a urmrit o sintetizare a pro

  blemelor multiple cu care s e

  confrunt teatrul romnesc de

  azi. In cent rid acestora este

  situat, inevitabil, regizorul,

  rspunztor de nfiarea sce

  nic a operei dramatice, ca

  spirit creator, director i in

  tegrator al ei ] )C coordonate

  ideologice i estet ice. Orga-

  zarca excelent gn-

  dit cu competen profesio

  nal, a acestei substaniale

  manifestri, plasat s ub

  semnul pregtirii Congresului

  educaiei politice i culturii

  socialiste, a revenit Consiliu

  lui Culturii i Educaiei So

  cialiste, Asociaiei oamenilor

  de art, Comitetului de

  cultur i educaie socialist

  al judeului Vaslui i, desi

  gur, Teatrului Victor IonPopa" din Birlad, gazd n

  sufleit i priceput, al c

  rui public fidel s - a solida

  rizat aciunii, participnd

  masiv la gala spectacolelor.

  Montrile alese ca mo

  stre" de creaie, apte s ge

  nereze i s incite la discu

  ii cu funcii generalizatoare,

  au fost, aadar ) I v o n a , p r i n

  c i p e s a B u r g u n d i c i de W.

  B R L A D

  Colocviul

  tinerilorregizori

  Gombrowicz (regia Brandy

  Barasch, Teatrul Naional

  Vasile Alccsandri" din Iai) ;

  M a c b e l h de Shahespeare (re

  gia Aure'iu Manea, Teatrul

  Municipal din Ploieti) ; A

  m u r g u l u n u i c o c o r de Junji

  Kinoshita (regia Alex andru

  Tocii eseu. Teatrul A. Davila"

  din Piteti) ; A c u m i n c e l e

  < l i n u r m de Theodor Mncs-

  cu (regia George Rada, Tea

  trul Dramatic din Galai) ;

  S l u g l a c l e i s l p n i de Gol-

  doni (regia Iulian Via, Tea

  trul Tinerelului din Piatra-

  Neam) ; N p a s t a de Cara-

  gialc (regia Alex a Visarion,

  Teatrul Ciuleti) ; S n z i a n a

  i P e p e l e a de Alccsandri

  (regia Anca Ovanez- Dorocn-c.o, Teatrul Dramatic din Con

  stana) ; P u t e r e a n t u n e r i c u

  l u i dc Tolstoi (regia Muala

  Mucenic, TeatrulV . I.

  Popa" din Rirlad). Spectaco

  lele, urmate dc discuii zil

  nice (coordonate cu autoritate

  critic dc Valentin Silvestru),

  au finalizat, n ultima z i,

  colocviul" propriu- zis, pe

  agenda cruia au figurat

  cteva referate, susinute cu

  modestie , dar i cu compe

  ten i pasiune, de tineriiMuata Mucenic, Alexa V i

  sarion i Dan Micu. Dezba

  terile au fost deosebit de

  interesante, la obiect i dc

  natur s antreneze un mare

  numr de tineri regizori, cri

  tici, actori, se cretari literari

  Concluziile, preioase, au fost

  trase de Constantin Mciuc,

  director al Direciei institu

  iilor de spectacol artistic i

  a artelor plastice din C.C.E.S.,

  n f>rczcna tuturor partici

  panilor i a oaspeilor, bi

  roul Comitetului judeean

  P.C.R. Vaslui i primul s u

  sec retar. Gheorghe T unase.

  Intilnirea de la Rirlad a ti

  nerilor regizori s - a constituit,

  ca un adevrat eveniment

  profesional i politie de vi

  tal necesitate n buna i or

  ganica funcionare a vieiiteatrelor noastre ; ea a fost

  cu promptitudine i compe

  ten oglindit n j>resa cul

  tural (remarcm articolele

  ample, ce i- au fost dedicate

  de Valentin Silvestru, Mar

  gareta Brbu, Ion Cocora).

  Revista noastr (care i- a

  spus cuvntul n legtur cu

  toate spect acolele prezentate

  la Rirlad i, totodat, a con

  semnat toate montrile sem

  nale dc tinerii regizori din

  aceast stagiune) va consa

  cra colocviului spaiul cuve

  nit, publiend n numerele

  viitoare, in extenso, refera

  tele, discuiile, concluziile i,

  desigur, punctul de vedere

  al redaciei.

  M. I.

  10

  www.cimec.ro

  http://cluce.ru/http://cluce.ru/
 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  14/100

  EDUCAIAPRIN

  SCENOGRAFIE

  t i m c a c t i v i t a t e a d c c r e a i e a r t i s t i c : !

  e s t e u n u l d i n i n s t r u m e n t e l e , d i n m i j l o a c e l e

  d c e d u c a i e p o l i t i c i c u l t u r a l a m a s e l o r ;

  t i m , d e a s e m e n i , d i n e x p u n e r e a t o v a r u l u i

  N i c o l a e C e a u e s c u c u p r i v i r e l a P r o g r a m u l

  P . C . H . p e n t r u m b u n t i r e a a c t i v i t i i i d e o l o g i c e , c u r i a i i a c t i v i t a t e c r e a t o a r e d e f o r m a r e

  a o m u l u i n o u , t r a n s f o r m a r e a o a m e n i l o r , n a r

  m a r e a l o r c u c o n c e p i a n a i n t a t d e s p r e v i a

  i s o c i e t a t e m a t e r i a l i s m u l d ia l e c t i c i i s t o

  r i c c u c e l e m a i n o i c u n o t i n e i c o n c l u z i i

  a l e t i i n e i c o n s t i t u i e u n a d i n c e l e m a i c o m p l i c a t e p r o b l e m e , c u m u l t m a i g r e a , n m u l t e

  p r i v i n e , d e c t d e z v o l t a r e a e c o n o m i e i " .

  n e v o l u i a s o c i e t i i n o a s t r e a p a r , a s t f e l ,

  n o i p r o b l e m e l e g a t e d e c i l e , m e t o d e l e i

  i n s t r u m e n t a r u l p r i n c a r e p o a t e f i f c u t e d u c a i a politic, tiinific i cultural a m a s e l o r . U n a d i n t r e a c e s te p r o b l e m e d e v i t a l

  i m p o r t a n e s t e i r a p o r t u l d i n t r e a c e t i t r e i

  v e c t o r i a i a c t i v i t i i s p i r i t u a l e , g r a d u l d e

  r e c i p r o c i n t e r d e p e n d e n i d e r e l a t i v a u

  t o n o m i e a a c e s t o r a . S c e n o g r a f i a e s t e u n a d i n

  a c e l e a c t i v i t i a r t i s t i c e a p t e s o f e r e c e r

  c e t t o r u l u i t e r e n u l u n o r i n v e s t i g a i i f r u c t u o a

  s e n a c e s t s e n s . 1 1

  U n d o o o r d e t e a t r u s a u d e f i l m n u e s t e

  n u m a i p r o d u s u l u n u i a r t i s t i a l u n o r b u n im e t e u g a r i . S a r c i n i l e c e r e v i n s c e n o g r a f i l o r

  n u s n t u o a r e i n i c i n u p o t f i r e z o l v a t e

  c u s u c c e s p r i n c t e v a s o l u i i d e m o m e n t .

  P e n t r u a r e l e v a p o n d e r e a s p e c i f i c i c o m

  p l e x i t a t e a s a r c i n i l o r c e r e v i n c r e a i e i s c e n o

  g r a f i c e , p r e c u m i p e n t r u a p u t e a e v a l u a

  o b i e c t i v r e z u l t a t e l e o b i n u t e , e s t e , d e s i g u r ,

  d c a j u n s s r e a m i n t i m c r a m u r a a r

  t e l o r p l a s t i c e s c e n o g r a f i a n u p o a t e f i

  p r i v i t n a f a r a m i s i u n i i e d u c a t i v e , p o l i t i c -

  e s t e t i c e c e r e v i n e a c e s t o r a r t e , d a r i c r o l u lc i s e c o m p l i c i , a z i c e , d o p e t e r a z a l o r

  P A U L C O R N E LCHITIC

  d e a c i u n e , d i n c l i p a c n d o p r i v i m n r e l a

  i i l e e i c u a r t e l e p r i n s i n t e z a c r o r a s e n a t e

  t e a t r u l ; c u a l t e c u v i n t e , c n d n u u i t m c d e c o r u l e s t e o i m p o r t a n t c o m p o n e n t o r

  g a n i c n m a j o r i t a t e a f o r m e l o r d e s p e c t a c o l

  n t l d e n d r g i t e d e p u b l i c , n t e a t r u l l i r i c i d e p r o z ( f i e n t e a t r u l d e s c e n , f i e i ns p e c t a c o l u l T V ) .

  O r i c e f o r m d e s p e c t a c o l a r e s a r c i n a d e a

  r e f l e c t a r e a l i t a t e a c o n t e m p o r a n s a u d e a

  r e c o n s t i t u i d i m e n s i u n i l e i s t o r i c e p r i n p r i s m a

  c e l e i m a i n a i n t a t e c o n c e p i i d e s p r e v i a i

  s o c i e t a t e m a t e r i a l i s m u l i s t o r i c * . A r e f l e c t a

  r e a l i t a t e a n s e a m n a d e s c o p e r i i a d ae x p r e s i e a r t i s t i c a s p e c t e l o r i r e l a i i l o r c a

  r a c t e r i s t i c e s o c i e t i i n o a s t r e , n s e a m n a p a r

  t i c i p a l a a c t i v i t a t e a d e c o n t i e n t i z a r e a p r o c e s e l o r s o c ia l e . E x p r i m a r e a a r t i s t i c d o b n d e t e , a s t f e l , o d e o s e b i t f o r c l a r i f i c a t o a r e

  i s t i m u l a t o a r e , c c i , n t o c m a i c u m s p u n e a

  t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u n e x p u n e r e a

  c u p r i v i r e l a P r o g r a m : numai atunci cnd

  oamenii vor dirija n mod contient proce

  sele sociale i vor obine efectele voite

  de ei, se va putea vorbi cu adevrat de

  trecerea la comunism". T o a t e a c e s t e c i d u c

  la d e z v o l t a r e a i m a g i n a i e i c r e a t o a r e a p u b l i

  c u l u i , m i j l o a c e p r i n c a r e p o p o r u l , b e n e f i c i a r u l c u l t u r i i , p o a t e m a i l e s n e d e s l u i d i m e n

  s i u n e a , s t r u c t u r a i d i n a m i c a s p r e v i i l o r a

  s o c i e t i i n o a s t r e c o n t e m p o r a n e .

  t i m c s c e n o g r a f i a s e n a t e d e o b i c e i

  d i n p r o p u n e r i l e u n u i t e x t l i t e r a r i , c aa t a r e , e x i s t e n a c i e s t e d e p e n d e n t d e t e x t u l

  p e c a r e l s l u j e t e . D a r a c e a s t d e p e n d e n

  t r e b u i e s o n e l e g e m n u m a i c a o p r e m i s

  a a p a r i i e i s a l e . N u m a i o s c e n o g r a f i e n e i z

  b u t i t e s t e o p a r a f r a z i l u s t r a t o a r e a c u v i n

  t e l o r r o s t i t e p e s c e n ; o a u t e n t i c o p e r s c e n o g r a f i c n u e s te t r a n s f e r u l n a l t s i s t e m

  11

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  15/100

  s e m n i f i c a t i v d e v a l o r i e x p r i m a b i l e i f r e a , n u e s t e s u b s t i t u t u l a l t o r f a p t e i a l t o rl i m b a j e . S e m n i f i c a i i l e t e x t u l u i m o r a l e ,s o c i a le , p o l i t i c e , c u l t u r a l e s i n i s u p u s e d ec t r e a r t i s t u l s c e n o g r a f u n e i d u b l e o p e r a i im i n t a l e d e n e l e g e r e i d e m a n i f e s t a r e a. a c e s t o r s e m n i f i c a i i . T r a d u c i n d s i m u l t a n nl i m b a j u l a r t e i a c e a s t a d u b l o p e r a i e m i n t a l , a c t u l s c e n o g r a f i c r e f l e c t , n e s e n ,

  n s u i r a p o r t u l d i n t r e s p e c i f i c u l c e l o r d o u

  m o d u r i d e g n d i r e : p o l i t i c i a r t i s t i c .A m c o n s i d e r a t u t i l a c e a s t p a r a n t e z n -

  t r u c l e a s u g e r e a z n e c e s i t a t e a l u r i i f i e i i n f u g n d i s c u i e a r a p o r t u l u i d i n t r e v a l o a r e a o p e r e l o r d e a r t s c e n o g r a f i c i s t i l u r i l e , m i j l o a c e l e i l i m b a j e l e a r t i s t i c ea d o p t a t e n r e a l i z a r e a l o r .

  0 p r i v i r e r e tr os pe c tiv a s u p r a s c e n o g r a f i e i

  d e t e a t r u v a d e s c o p e r i c v a l o r o a s e l e c r o a i i

  d i n u l t i m i i a n i s e c a r a c t e r i ze a z p r i n i t r - o n e

  s p u s d e m a r e d i v e r s i t a t e d e s t i l u r i , m i j l o a c e

  i l i m b a j e p l a s t i c e . K g r o u d c s t a b i l i t e c h i v a l e n e n t r e e x p r e s i i l e i m o d a l i t i l e a r

  t i s t i c e n t l n i t e n c e l e l a l t e a r t e i s c e n o -

  g r a f i o ; t o t u i , e v a n t a i u l d e s o l u i i a r t i s t i c e

  l a o a r e a u a p e l a t s c e n o g r a f i i r s p u n d e d i

  v e r s i t i i m i j l o a c e l o r n t l n i t e n p i c t u r ,

  s c u l p t u r , g r a f i c e t c . , d e l a a u s t e r i t a t e a s e

  v e r a a r t e i s r a c e " d i n s c e n o g r a f i i l c l u i

  J J e l m u t S t i i r m e r l a Azilul de noapte i a

  l u i Y i t t o r i o H o l t i e r l a Sizwc Bansi a murit

  l a a b u n d e n a b a r o c a m a n i e r i s m u l u i r e n a s

  c e n t i s t s u g e r a t c u f i n i r o n i e i n d e c o r u lE l e n e i P t r c a n u V e a k i s l a Imblinzirea

  scorpiei; d e l a c i n e t i s m u l d i n d e c o r u l l u i

  I o n P o p e s c u U d r i t c l a c e l e T r e i surori a

  l u i C e b o v l a e x p r e s i o n i s m u l s u b t i l d i n d e c o

  r u l l u i D a n J i t i a n u l a Iledda Gabler ; d e l a

  i m p r e s i o n a n t u l m o n u m e n t a l i s m a l d e c o r u l u i

  Ia Danton a l l u i P a u l B o r t n o v s k i l a a r t a

  t o p o l o g i c r e p r e z e n t a t p r i n s c e n o g r a f i a F l o

  r i c i M l u r c a n u l a Npasta. D e s i g u r , n - a m

  f c u t , p r i n a c e a s t s u m a r e n u m e r a r e , d e c t

  s s u g e r e z e v a n t a i u l d e s t i l u r i i p r o c e d e e

  a r t i t i i * n t l n i t n c r e a i a n o a s t r s c e n o

  g r a f i c . C o r o b o r i n d c e l e d o u r e z u l t a t e :

  r e a l i z a r e a i n t e g r a l a s a r c i n i l o r i de o lo g ic o - e -

  d u c a l i v c i c u l t u r a l e i d i v e r s i t a t e a e x p r e s i e i

  a r t i s t i c e , p u t e m e x t r a g e o c o n c l u z i e d e o

  i m p o r t a n t v a l o a r e t e o r e t i c i p r i n c i p i a l :

  n u s r c i r e a i n s t r u m e n t a r u l u i a r t i s t i c a s i g u r

  n d e p U n i r e a i m p o r t a n t e l o r s a r c i n i c e r e v i n

  a r t e i ; d i m p o t r i v , n u m a i a d o p t a r e a t u t u r o r

  c u c e r i r i l o r a r t e i c o n t e m p o r a n e p o a t e g a r a n t a

  s u c c e s u l t r a n s f i g u r r i i a r t i s t i c e a m e s a j u l u i

  s o c i a l p e o a r e t r e b u i e s - 1 c o n i n a r t a . N ue x i s t m i j l o c a r t i s t i c , s t i l s a u m a n i e r c a r e

  s g a r a n t e z e e f i c i e n a s o c i a l a a c t u l u i a r

  t i s t i c . S c o p u l o r i c r e i a c t i v i t i c r e a t o a r e e s t e

  d e a s l u j i n o b i l e l o r e l u r i a l e s o c i e t i i n o a s t r e i d e a r e f l e c t a r e a l i t a t e a n o a s t r s o c i a l .

  D i v e r s i t a t e a a s p e c t e l o r s o c i a le n s e a m n i o

  d i v e r s i t a t e a r e l a i i l o r d i n t r e e l e , p r e c u m i

  o f a s c i n a n t d i v e r s i t a t e a f o r m e l o r p r i n c a r e

  s e c o r e l e a z a c e s t e a , n i n t i m u l m e c a n i s m s o c i a l , c u e l u r i l e , i d e i l e i d e z i d e r a t e l e p o l i

  t i c e , c u l t u r a l e i e d u c a t i v e a l e s o c i e t i i n o a s

  t r e . D i a l e c t i c , a c e a s t d i v e r s i t a t e i m p u n e , nm o d o b i e c t i v , d i v e r s i f ic a r e a e x p r i m r i l o r a r t i s t i c e .

  H o l u l i f u n c i a s c e n o g r a f i e i s e f a c s i m it e n u n u m a i in s p e c t a c o l i pentru s p e c t a c o l . I n d i f e r e n t d e d u r a t a n c a r e d e c o r u l t r i e t e " p e n t r u s p e c t a t o r c e l e d o u o r ed e r e p r e z e n t a i e t e a t r a l , a c e s t c a d r up l a s t i c , s p a i u d c d e s f u r a r e a j o c u l u i a c t o r i l o r , s e d o v e d e t e a f i m i j l o c u l c e l m a i

  r s p n d i t p r i n c a r e p u b l i c u l i a c o n t a c t c us p e c i f i c i t a t e a e x p r i m r i i i c u l i m b a j e l e t u t u r o r a r t e l o r p l a s t i c e ; s e d o v e d e t e a f i c a l e ac e a m a i f r e c v e n t p r i n c a r e p u b l i c u l i m b o g e t e c a p a c i t a t e a d e a c i t i i d e a m a n e v r a m i n l a l s i m l i o l u r i i m e t a f o r e v i z u a l e ,d e c o r u l d o v e d i n d u - s e a f i , a s t f e l , o e f i c i e n t ,n e o s l e n t a i t iv i c o n t i n u le c i e p r a c t i c d e s p r e v i r t u i l e , n e l e s u r i l e , l e g i l e i o p o r t u n i t a t e a d i v e r s i t i i l i m b a j e l o r p l a s t i c e .

  Diversitatea limbajelor i intensificareafrecventei d e r e a l i z a r e p r a c t i c a a c e s t e i d i v e r s i t i s n t cele dou ci prin care scenografia capt, n procesul cunoaterii, v a

  loare experienial i, prin aceasta, funcie,

  educat iv- t i in ific.

  S i n u e s t e o e x a g e r a r e c i n d s p u n e m l e c i ep r a c t i c , e f i c i e n t i n p e r m a n e n t d e s f u r a r e , c c i , i a t , p e c e l e 4 5 d c s c e n e d et e a t r u d r a m a t i c , l i r i c i d e p p u i s c r e a l i z e a z a n u a l p e s t e 4 0 0 d e p r e m i e r e , c e e a c e

  n s e a m n a p r o a p e o p r e m i e r i j u m t a t e p ez i . S a d u g m l a a c e s t e a n u m r u l s p e c

  t a c o l e l o r c a r e i c o n t i n u e x i s t o n a , o r e l e d ct e a t r u i s p e c t a c o l e T V , i v o m c o n s t a t a c ,

  n t r - a d e v r , p u t e m v o r b i d c o p e r m a n e n t d e s f u r a r e a e d u c a i e i a r t i s t i c e a m a s e l o rr e a l i z a t i p r i n s c e n o g r a f i e .

  1 2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  16/100

  N PREGTIREA CONGRESULUIEDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

  Mari le evenimente a le acestor luminoase zi le de p r i m v a r , a d e v r a t es rb to r i a le n t regulu i popor r o m a n , a n i v e r s a r e a a cincizeci i cinci de an i dcla n temeierea g lor iosu lu i Par t id Comunis t Romn i Congresul educaiei politice i cultur i i social is te , a u mobil izat aten ia i n t reaga energ ie crea toarea tu turor for elor angajate n uriaul proces de desvr i re a cons t ruc ie i

  social is te . Od a t m a i mult s- au putut demons t ra jus te ea i d ina mis mul nd ru m r i i de ct re par t id a unitarei colect ivi t i romanet i , care d via celormai naintate idei de el iberare social i dc cons t ruc ie , rca l iz nd u n m a r csal t i s tor ic , pe toate planur i le complexei sa le ex is ten e .

  Apropia tu l Congres , n care s e v o r dezbate problemele cul tur i i i educa iei social is te , v a t rasa conturu l luminos a l bilanului real izr i lor d in aceas timpor tan t s f e r a act ivi t i i u m a n e , stabilind totodat liniile de for a ledezvol tr i i v i i toare . S e v o r sublinia. nc o da t. car act e r is t icile cul tur i i con

  t emporane romne t i , o rganica e i legtur c u tradiii le cele m a i nobile a leimensului patr imoniu de valor i spir i tuale, create de poporul roman n d e c u r s u lmi lenare i i dramat ice i sa le i s tor i i . Tradi ia c e a m a i valoroas a micr i inoas t re cu l tura le es te a unei ar te i l i te ra tur i profund legale de via a i idealurile poporu lu i , t rg ndu- i s e v a d in inves t igarea s t ructura l a real i t i i . 0asemenea t r ad i i e a fos t mbog i t de creator i i contemporani pe baza viziuniinoi despre lume, ar t i v ia , pe c a r e a acordat- o conce pia fi lozofic apart idului , operele noii noastre cul tur i f i ind caracter izate de n e legerea d ialectic a real i t i i , de dinamica pe r ma ne nt care s ch imb l ini ile vie i i indi

  viduale i colec t ive , descoper ind no i per spec t ive de dezvol tare i r e a l i z a r e , nf iecare fenomen. n acela i t imp, opere le cu l tur i i contemporane roma ne t ip o a r t n e l e , d r e p t c e a m a i pre ioas nc rc tu r , opt imismul genera t d e ncrederea depl in n m e r s u l cont inuu a l ntregi i societ i romnet i .

  Se v a putea sublinia la Congres , c e l m a i impor tan t forum ded ica t v reo dat anal ize i complexelor probleme a le cultur i i i educa ie i , o al t esenialt r s t u r a sp i r i tua l i t i i romne t i p r iv ind anularea d is tan e i c a r e , n anumiter e t rog rade concep i i , s epara pe c r e a t o r u l de valor i spir i tuale d e c e i m u l i , dece i c a r e s e mpr tesc d e l a izvoare le c lare a le ar te lor i l i te ra tur i i . n t reaganoas t r cu l tur i- a propus drept f inal i tate es tet ic i educat iv , c rez ndputern ic n func ia s a , pr imordia l format iv , og l indi rea in tegra l , s ub mariler e f l cc toa ic a le a r t e i , a problematici i complexe a omului con temporan ,

  A L E X A N D R UB A L A C I

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  17/100

  a individuali t i i cons truc tor ului s ocial ismului. Pr of i lul moral- idcologic alaces tui nou tip u m a n se con tu reaz me re u mai p rec i s , pe fondul efervescene ic rea toa re a edificrii n orice domeniu in patr ia noastr. In aces t a v in iunanim al energi i lor creatoare ale poporu lu i , scriitorii i oamenii de artau surprins i au redat n opere armonice izvorul venic viu, de nfptuir ia le omului nou. Crea rea unei noi tipologii umane se rs fr nge n opere le dca r i a , dup un cr i te r iu pe care l -am putut numi al concordane i d in t re es te t ic ,social , istoric i et ic . Exis t , para le l , i o v ibra ie profund genera l depaloul confruntr i i idei lor n procesul formri i cont i inei social is te . nfrunt a rea din t re menta l i t i t recute , n e legerea l iber t i i p r in pr isma umanismulu ire volu ionar s nt alte ca ra cte r is t ici ale cul tur i i conte mporane dimens ionate ide cl ica neconteni te i dep i r i .

  T e a t r u l romne s c contemporan a polar iza t a len t ia mas elor de spe ctator i , mereu mai numero i , p r in dezbaterea unor valor i umanis te , to tdeaunapledind pentru ncrederea n om i n minimale le sale facult i . Lucrr i ledramatice din ult ima vreme i propun drept obiec t cent ra l a l reprezentr i i

  ade vru l i s tor ic . Pro ta gonis t u l opere i dramat ice es te omul , reprezenta t in tegra l , pe n t reaga curb a evolu ie i sa le , f ie c apar ine t recutu lu i ndepr ta t ,dar e xe mplif ica tor , f ie c se af l n mie zul f ier binte al c ont e mpor an e it i i .Evo lu ia e roului dr ama tic nu e s te l ips i t de mar i contras te ex is te n iale , iarr e s p e c t a r e a ad e vr u lu i is tor ic es te con di ionat i de a de vru l ps ihologic .Pentru au tor i i , mereu mai numero i , de d r a m e is tor ice, is tor ia es t e , n rea l i ta tea ei ul t im, o sum a compor tamentu lu i u m a n , a tu turor complexe lo rati tudini psihologice, ra ionale, a tu turor pasiunilor i sent imentelor , f ruct if icate de condi i i economice i sociale corespunztoare unei anumite c lape a

  evolu iei societ i i omenet i . Motivul is tor iei es te pus n mic ar e de confl ictele oamenilor , de ascultarea legi lor inf lexibi le ale adevrului . Pr ima legea ar te i tea t ra le romne t i contemporane n i se pare a f i adevru l i s tor ic ,obs e r va r e a absolut a real i t i i . Aces t pr incip iu es te t ic capt carac ter is t ic ielice n d ramatu rg ia con t e mpor an . Res pec ta r ea ade vru lu i aduce s c r i ito ru lui i l i teratur i i demnitatea, iar funcia educativ a ar tei s tpni te de r e s p ec tu l adevru lu i contr ibuie p lenar la per fec ionarea uman. Scr i i to ru l , a l tur ide is loric, ps t reaz neschimbat subs tan a i d imens iuni le rea l i t i i . Dar ,spre deosebire de i s lor ic , prin specif icul harului su, o t ransf igureaz, acor-

  d ndu- i forma ar te i, forma poezie i , car e pot p t ru nde , cu magica lor for ,chiar dincolo de rea l i ta le , dincolo de crus te le n c are uneor i s n l nvlui te datele is tor ici , t inzind s pre a l inge re a miezului ei ira diant ; e les te nzes trat cu facultatea aprofundri i spir i tuale a real i t i i , iar operadc ar t poale s fie considerat i o proprie oglindire a sufletuluicreatorului , a biograf iei sale spir i tuale. Poezia i adevrul se interfereaz cu sens ib i l i ta tea scr i i to ru lu i ap lecat asupra personaje lor sa le ca asuprasa ns u i , ncor pora t n e le . Msu ra per sonaje lor es te ms ur a s cr i ito r u lu i, e lef i ind ncrcate de mesajul care propune adevru l d rep t t em fundamen ta la a r i e i , un adevr integral , is tor ic i et ic n consubstan. Un scr i i tor , rsfr n-g nd adevru l n pr ismele ar te i sa le , se cons ide r a f i o par te integ ra nt acon t i ine i cole ct ive . E I ca ut s individualize ze ps ihologic pe fur itor ii is tor iei , pe ntru a re al iza, cu uneltele infinite i s ale s e ns ibil it i , d e t e r m i n r i u m a n e , s ens ur i le dramat ice a le eve nimente lor pe car e lei lumineaz din pl in ref lectoarele is tor iei . nseta i de concret i de r e a l , s c r i itor i i Rom n ie i soc ial is te ade r la viaa ple na r n al cre i ce ntru s c af lomul, ncordat de tens iune i dc sperane , pe n t regul su arc ex is ten ia l .

  Ce i prezeni Ia marele f o r um vor r ep rezen ta o asemenea na l t concep ie , care d inamizeaz pe to i ce i care s e r v e s c adevru lu i i f rumuse i i cultu r i i, c re nd- o sau mpr t ind- o . 81

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 5, anul XXI, mai 1976

  18/100

  N PREGTIREA CONGRESULUIEDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALIS1E

  VALENTINS I L V E S T R U

  ATITUDINI CREATOAREIN

  DRAMATURGIAROMN CONTEMPORAN

  Cercetarea de faa reia consideraii din cronici, articole, studii s au rs

  punsuri la anchete pe care le- am publicat, in ultimii ani, in ..Scnteia", Era

  socialist", ..Contemporanul", Romnia literar'', Tribun a", Familia", ..Ha

  muri' i in volumele de teatrologie P r e z e n a t e a t r u l u i {Meridiane, V.)(iH),S p e c t a c o l e n c e r n e a l (Meridiane, 1912), C a l i g r a f i i p e c o r t i n (Eminescu, 1971),

  pentru a s e putea urmri nu atit istoria dramaturgiei ntr- un deceniu

  ceea ce ar necesita aJt instrumentar de investigaie i. alt spaiu , cil o

  anume micare a ideilor n literatura destinat scenei i n critica speciali

  zat ; aceasta, suspectat, adeseori, de incapacitate [a de fenomenul drama

  turgie, de indiferen, ori de reinere...

  Evident, nsi schiarea perspectivei de ansamblu i a unor direcii

  definitorii, ntreprins aici, precum i o bun parte din ftagini stil elaborate

  la pre- ora apariiei, cercetarea reve ndicindu- i integrala inserare n proble

  matica actual a domeniului.

  | n c e r e m a s c h i a o p e r s p e c t i v a s u p r a d r a m a t u r g i e i r o m n e t i m o d e r n e .

  A s u p r a d r a m a t u r g i e i c a g e n l i t e r a r , n t r u c t , d e i s c r i s n d e o b t e c u d e s t i -

  1 n a i e e x p r e s , p e n t r u r e p r e z e n t a r e , p ie s a d e t e a t r u t r i e t e i d i n c o l o d e

  s c e n , i n a f a r a e i , r m u n d n b i b l i o t e c d e s i n e s t t t o a r e i r e v e n d i c n d , c a o r i c e

  p r o d u c t l i t e r a r , u n s t a t u t b i b l i o g r a f i e p r o p r i u . K d r e p t c a u t o r u l n u c r e e a z , n c o n

  t e m p o r a n e i t a t e , c u o c h i u l s p r e r e d a c i a e d i t u r i i , c i s p r e s e c r e t a r i a t u l t e a t r a l ; d u p c u m

  s e t i e , n i c i E i s c h i l i n i c i I x > p e d e V o g a , n i c i A l c c s a n d r i i n i c i A l e x a n d r u K i r i e s c u

  n u i- a u c o n c e p u t o p e r e l e i n d i f e r e n i l a s o a r t a l o r s c e n i c ; d i m p o t r i v . n d e o b t e , d r a m a

  t u r g i a c t i p r i t d u p c e e j u c a t i n u m e r o a s e , f o a r t e n u m e r o a s e p i e s e s - a u p i e r d u t i a rp o u n e l e l e r e c u p e r m a z i c u m a r e d i f i c u l t a t e f i i n d c n - a u v z u t i l u m i n a t i p a r u l u i , c h i a r

  d a c a u f o s t l u x u r i a n t l u m i n a t e d e f c l i i o r i r e f l e c t o a r e . T o t u i , d u b l a c o n s i d e r a r e a

  d r a m a t u r g i e i , c a g e n l i t e r a r i c a g e n t e a t r a l , e i m p u s d e r e a l i t i . C u m t e a t r o l o g i a a

  r e c u n o s c u t a c e s t e r e a l i t i o b i e c t i v e , r m n c c a i t i i n a l i t e r a t u r i i s s e a d a p t e z e l a e l e

  i s b i r u i e p r e j u d e c a t a a f i r m a t s a u t a c i t c a r e i m p i e d i c i n v e s t i g a i a n a c e s t d o m e n i u .

  C c i c e a l t c e v a d e c t o p r e j u d e c a t a c r i t i c i i i n e l a m a r g i n e a i s t o r i e i l i t e r a r e , i

  c h i a r a e x e g e z e i c u r e n t e , d r a m a t u r g i a ? A u a p r u t , r e l a t i v r e c e n t , c t e v a v o l u m e c o m

  p a c t e d e i s t o r i e l i t e r a r c o n t e m p o r a n s e m n a t e d e v a l o r o i c r