Tehnium 02 1976

download Tehnium 02 1976

of 24

Transcript of Tehnium 02 1976

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  1/24

  PUBLICATIE LUNARA

  E D I T A T DE C.C. AL U.T.C.

  C O N S T R U C T I I P E N T R U A M A T O R I

  RECEPTOR REFLEXP A G I N A 4

  STATIE DETELECOMANDI

  P A G I N A 6

  DIODELE ZENERP A G I N A 9

  MATRICEPENTRU A F I A J

  AUTOMATPENTRU L U M I N

  P A G I N A 11

  PESCADORUL "PORTITA"P A G I N A 1 2

  GENERAREA

  CURENTULUI ELECTRICP A G I N A 1 5

  "MOBRA-SOP A G I N A 1 6

  PREAMPLIFICATOR

  'COMPLEXPENTRlJ MIXAJ

  P A G I N A 1 9

  sA C R E T E MVIERMI DE M T A S E !

  P A G I N A 2 D

  OUADRIFONIEP A G I N A 2 2

  RADIOSERVICEP A G I N A 2 4

  ADRESA REDACTIEI:

  BUCURESTI, PIATA SCINTEIINR. 1, OF. P.T.T.R. 33SECTORUL 1, TELEFON

  17.60.10. in t . 11021734

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  2/24

  .......D...............U......1.-.. 1.1...... .......01............n........1,........ . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . .

  Una dintrecele mai importante sarcinitrasate de Congresul al X-lea al U.T.C.este cea cu privire la ridicareape o t r e a p t s u p e r i o a r a niveluluide p r e g t i r e t e o r e t i c i p r a c t i c a elevilor i s t u d e n i l o r ,f u r irea procesuluide integrare a ! n v m n t u l u icu cercetarea i p r o d u c i a .

  Impletirea n v m n t u l u icu cercetarea i p r o d u c i a- c e r i n f a i n v m i n t u l u imodern - aimpus creareacelor mai eficiente forme tncare eleviis - it n s u e a s c ic u n o t i n e l ela niveluld e z v o l t r i iindustriei i tehnicii romn e t i .Atelierele, microtntreprinderile i centrelede ateliere c o l a r esint p r e g t i t epentru a oferip o s i b i l i t 1 ilargi uneibune d e s f u r i r ia a c t i v i t i ide instruirepractici a elevilor,de orientarep r o f e s i o n a l ,de educare a tineri lor In spiritulnaltelorexigente ale cincinalului r e v o l u i e it e h n i c o - t i i n i f i c e . .

  Indeplinirea cu succes a sarciniloractualului cincinaL cincinalula f i r m rii depline a cucefirilor t i i n e i i tehnicii. n e c e s i t o t e m e i n i c p r e g t i r ein toate sectoarele de activitate. In-troducerea celor mai noi cuceriri ale t i i n e i ,a tehnicilor i tehnologiiloravansate i m p l i c ,in a c e l a itimp, asigurarea cadrelor necesare economiei,cadre cu o t e m e i n i c p r e g t i r ecare s le p e r m i t integrarea r a p i d in activitatea p r o d u c t i v la un randament citmai ridicat Trebuie subliniat faptulc un loc de s e a m in asigurarea f o r e ide m u n c c a l i f i c a t pentru intreagaeconomie ii revine c o l i iprofesionale,principala f o r m de e d u c a i e i p r e g tire a viitorilor muncitori cu n a l t calificare. c o l i l eprofesionalec t r ecarese n d r e a p t un n u m rto t mai mare detineri trebuie s adopte acele m s u r ice sint n d e p l i n c o n c o r d a n 1 cu neces i t f i l eintreprinderilor, ale viitoarelorlocuride m u n c .

  R s p u n z n dacestor c e r i n e ,la In-treprinderea de utilaj chimicP l o i e t i ,intreprindere ceva c u n o a t ein cincinalul 1976-1980o p u t e r n i c dezvoltare, p r e g t i r e atinerilor din c o a l ap r o f e s i o n a l a fost o r i e n t a t c t r e -

  n s u i r e atehnologiilor avansate, tehnologii ce snt introdusen unitate icare tac. de exemplu, ca mai multde 50%din o p e r a i i l ede s u d u r s seefectueze automat. De aceea, absolv e n i i c o l i iprofesionale in specialitatea s u d u r .care in timpul c o l a r iz r i inu pot executa l u c r r ide s u d u r automata, neavind a u t o r i z a i aISCIR,inainte de incadraresint s u p u ila unexamen practic pe e p r u v e t ( p l c idecontrol) s u p u s controalelor RX i inf u n c i ede aceasta sint a d m i ica muncitoric a l i f i c a i .Cei a d m i i ,d u p angajare u r m e a z un curs de specializare,pentru a fi auforiza1i pe un anumeprocedeu de sudare, procedeu sprecare sint o r i e n t a iin funeiie de aptitudinile pe care led o v e a e t efiecarecursant. I a t i procedeele pentru caresint p r e g t i icei 40 de c u r s a n l ,p r e g tire ce se face in cadrul laboratoruluide s u d u r al intreprinderii: procedeul

  in laboratorul de s u d u r al ln treprinderii de utilaj chimic P l o i e t i ,do ta t cu a p a r a t u r m o d e r n .viitoriisudori, a b s o l v e n iai c o l i iprofesionale,su b direc ta indrumare a s p e c i a l i t i l o r ,se p e r f e c i o n e a z ntr-un procedeu des u d u r automat.

  automat sub strat de flux,p r o c ~ d e u fMIG,MA G i TIG automat.

  I n s u i r e aacestor procedee de sudare a permis crearea de noi locuride

  } m u n c ,c u r s a n i ifiind n c de pe acump u iin s i t u a i ade a executa l u c r r idin planul dep r o d u c i eal intreprin-derii. Astfel, pentrue x e c u i as u d r i i e v i l o rcap la cap prin procedeul TrGautomat, au fost organizate d o u

  schimburi complete, deservite deoptfete la fiecare schimb.De asemenea, organizarea liniei de

  s u d u r a u t o m a t a t u u r i l o r i racordurilor de la Dn 25 la Dn 600 va fiintegral d e s e r v i t de a b s o l v e n iaicursului sus-amintit. Un aspect deosebit de important ilp r e z i n t i faptulc la montarea acestei liniip a r t i c i p aproape in exclusivitate viitorii sudorice acum i c o n t i n u p r e g t i r e a ispecializarea.

  Organizarea.acestor cursuri in ca-

  drul laboratorului des u d u r al Intreprinderii de utilaj chimicP l o i e t iafost n e c e s a r ,pe de o parte, pentrua asigura c o n d i i i l eoptime de p r e g tire, avindin vedere dotarea laboratorului, iar pe dea l t parte, pentru a puteabeneficia de sprijinuls p e c i a l i t i l o rce i d e s f o a r activitatea aici. Programa a n a l i t i c ,cu un c o n i n u tspecial, cuprinde toate n o u t i l etehniceatitpe plan n a i o n a lct i i n t e r n a i o n a l ,studiile i e x p e r i m e n t r i l e f c ncu t o a t aparatura din laborator.

  Putem afirma decic binecunoscutaintreprindere p l o i e t e a n , i n i n dseama de nevoile p r o d u c i e i ,de sarcinilesporite ce trebuie rezolvate, a g s i tforma e f i c i e n t de a asigura p r e g t i r e acadrelor la cotele cele mai inalte aletehnicii moderne, constituind, in aceI a itimp, un exemplu i pentru alteu n i t ide p r e g t i r e i c o l a r i z a r eacadrelor.

  Grupul c o l a rprofesional depe l n g ntreprinderea de utilaj chimic G r i v i aR o i e din C a p i t a l preg t e t eanual peste 900 de muncitoric a l i f i c a in meseriile de strungar, frezor, rabotor, l c t u ,cazangiu,sudor etc.

  Intregul proces de n v m n tse d e s f o a r aiciin cabinete i taboratoare c o l a r e ,iar p r e g t i r e aprof e s i o n a l ,t e h n i c o - p r o d u C t i v are loc in atelierele dincadrul c o l i i i direct n ntreprindere. Atelierul c o -lar devine astfel loculde confruntaren e m i j l o c i t ntreceea ce i se o f e r elevului in orelede p r e g t i r eteore-t i c i c e r i n e l e p r o d u c i e i ,pentru o r a p i d integrarea acestuia in intreprindereca muncitor calificat.

  n cabinetele c o l a r esnt create la s c a r r e d u s (1 :10) cea mai mare parte din produsele ntreprinderii, cu directa participare i c o n t r i b u i eprofesion a l a elevilor cazangii, sudori i constructori.

  P r e g t i r e a p r o f e S i o n a l p r o p r i u - z i s ncepe prinfamiliarizarea elevilorcu aparatele i uneltele decare vor avea nevoie. cu piese simple. organede ma i n ietc., iar activitateap r a c t i c p r o d u c t i v cu m b i n r i i a s a m b l r isimple, prin nituire i suduri. Concomitent cu p r e g t i r e at e o r e t i c ,l u c r r i l eexecutate aicide c t r eelevi devin dince n ce maicomplexe. Utila-jele chimice realizate de elevi sint montate n u p planul de e x e c u i e ,respectInd toate repereie. Pentrucazangii practicase d e s f o a r n u z i n ,elevii participind, a l t u r ide muncitori, la executarea utilajelornecesare industriei chimice.Pentru ca viitorii muncitoris r s p u n d e x i g e n elor tehnologiilor viitorului, intreaga activitate a elevilor este d i r e c i o n a t spre descoperirea i cultivareatalentelor tehnice. de n s u i r ecii: mai t e m e i n i c aprofesiei.

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  3/24

  PRACTICA

  PRODUCTiVA

  N iNTREPRINDERI

  Intregul proces de i n v m i n tde la Grupul c o l a rc o n s t r u c i ide m a i n idi n municipiul Suceava esteorientat astfel ncit s existe o s t r n s l e g t u r ntretoate disciplinele de profil, p r e g t i n d u - s emuncitoric a l i f i c a iin meseriile de strungar, frezor, rabotor,l c t u ,mecanic, electrici an. Intregul proces de

  Instrumentul de m s u r prezentat este diferit decele uzuale, avnd o c a r a c t e r i s t i c d e o s e b i t prinfaptul c , folosind un circuit de memorie, valoaream s u r a t se poate citi timp de citeva secunde, chiard a c vrfurile de testare au fost in d e p r t a t ede lapunctele de m s u r ,respectiv la intrarea nstrumentului nu se mai a p l i c nici o tensiune.

  Analiznd schema din fig. 1, sepoate vedea c s-aufolosit citeva artificii care permit o b i n e r e aunor perf o r m a n ebune utilizind piese p u i n e .Astfel, tranzistoarele cu siliciu BC 107 (T1 i T2) snt folosite carepetor pe emitor intr-un montaj Darlington. Montindtranzistoarele n acest mod, se o b i n eo r e z i s t e n de intrare foarte mare, e c h i v a l e n t cu a tranzistoarelorcu efect de cmp (FET). in acest fel este posibil de ainseria cu borna de m s u r de polaritate p o z i t i v or e z i s t e n de ordinul megaohmHor,f r a altera esential valoarea tensiunii m s u r a t e .. M e n t i o n mc metoda p r a c t i c cea mai r a p i d is i g u r 'pentru a determina r e z i s t e n ade intrare aunui instrument de m s u r se r e a l i z e a z astfel: seintroduce o tensiune e g a t cu i n d i c a i acap de s c a l ,se n s e r i a z apoi n circuitul de intrare o r e z i s t e n v a r i a b i l ,care se a j u s t e a z p i n cnd acul i n d i c exactj u m t a t e ascalei. Se m s o a r valoarea r e z i s t e n e iinseriate, care n acest caz va fi e g a l cu r e z i s t e n ade intrare a instrumentului in domeniul m s u r a t .A s t f e l , d a c la 5 V se o b i n ecap de s c a l (domeniu0 - 5 V) i la o i n d i c a i ede 2,5 V r e z i s t e n a i n s e r i a t este de 50 kfl.. r e z i s t e n ade intrare este de 50 kO.Se vede astfel c d a c n voltmetrulelectronic prezentat putem nseria n circuitul de m s u r o rezist e n de ordinul megaohmilor f r a altera e s e n i a li n d i c a i ai n i i a l ,r e z i s t e n ade intrare este aproximativ de o s u t de ori mai mare.

  Aplicnd o tensiune la intrare, peemitorul tranzistorului T2 va a p r e ao tensiune p o z i t i v f a t de m a s ,care n s va fi cu 1:J. V mai m i c decil: cea a p l i c a t la borna de intrare de polaritate p o z i t i v d a t o r i t c -derilor de tensiune pe j o n c i u n i l ede siliciu ale tranzistoarelor T1-T2. Emitorul lui T2 vafi astfel cu 1,2 Vmai negativ dect borna de intrare de polaritate pozit i v .Pentru o b i n e r e aunei tensiuni egale la emitorullui T2 cu cea de la intrare, borna de polaritate negat i v de la intrare nu face m a s c o m u n cu borna neg a t i v a instrumentului indicator. Borna n e g a t i v ainstrumentului indicator este l e g a t la polul negatival sursei B1, iar borna n e g a t i v de intrare la un poten i o m e t r u(R10) cu care se r e g l e a z i n d i c a i ade zero.Acest artificiu este necesar pentru a compensa c -derea de tensiune de 1:J. V p r o v e n i t de la j o n c i u -nile tranzistoarelor. In vederea a S i g u r r i ilinear i t ii

  POZ. K 2:

  1; : 0 - 5 V2::: 0 - tDV3= a - 20V

  +-av

  p r e g t i r e t e o r e t i c se d e s f o a r n laboratoare, icabinete c o l a r e .Ci t p r i v e t epractica p r o d u c t i v a elevilor, ea se d e s f o a r in atelierele c o l a r edel c t u e r i e i m a i n i - u n e l t epentru elevii anului 1,ia r pentru cei din anii II, III i IV n intreprinderiindustriale. Organizind activitatea p r a c t i c atit nateliere c o l a r eci t i in intreprinderi, se u r m r e t eeducarea elevilor prin m u n c i pentru m u n c ,fiinda s i g u r a t o b u n l e g t u r intre p r e g t i r e at e o r e t i c i p r a c t i c .intre e d u c a i a t i i n i f i c i activitateac o n c r e t .

  P r e g t i r e a p r o f e s i o n a l incepe in atelierele c o l are. unde, sub indrumarea m a i t r i l o rinstructori. eleviie x e c u t primele l u c r r ide l c t u e r i e i de prelucrare a pieselor prin a c h i e r e .Incadrarea i efectuarea orelor de o r a c t i c p r o d u c t i v n intreprinderi

  i n d i c a i e i i la tensiuni mici s-a folosit un alt artificiu.Prin r e z i s t e n aR8 se c u p l e a z emitorul lui T2 la unpotential care este cu 9 V mai negativ decit polulnegativ al sursei B1. Folosind sursa B2 i r e z i s t e n aR8 se a s i g u r trecerea unui curent de emitor la T2,chiar la o i n d i c a i ezero a instrumentului de m s u r .

  Instrumentul indicator M1 de 100 )I A cu rezistenrele fixe i semireglabile aferente (R2 ..R7) a s i g u r m s u r a r e atensiunilor care apar pe emitorul lui T2.Comutatorul K2 permite folosirea domeniului coresp u n z t o rtensiunii de m s u r a t . R e z i s t e n ade intrareCi acestui subansamblu de m s u r este de 10 kO/V i se poate inlocui cu un multimetru c o r e s p u n z t o r(fig. 2).

  Sursa B1 (27 V) este f o r m a t din trei baterii de9 V.Curentul consumat este extrem de mic, de 0,6-0,7 mA .Sursa B2 (9 V) are un consum i mai mic de 0,09-0,3 mA, folosindu-se n acest scop o s i n g u r bateriede 9 V. D a t o r i t consumului mic, durata de exploatare a bateriilor este e g a l cu durata lor de depozitare.

  CIRCUITUL DE MEMORARE

  Cu ajutorul comutatorului K1 se poate comandapunerea n f u n c i u n esau oprirea memoriei. Tensiunea a p l i c a t la borna cu polaritate p o z i t i v trece prinr e z i s t e n aR1 la baza tranzistorului T1. Condensatarul C1 a s i g u r decuplarea i n t r r i if a t de eventualep e r t u r b a i istatice sau de r e e acaptate eventual decordoanele de m s u r i care ar putea modifica valoarea r e a l a tensiunii m s u r a t e .

  In p o z i i apornit, comutatorul K1 introduce n

  paralel pe acest condensator unul suplimentar (C2).Acest condensator de 3 MF este, de fapt, piesa princ i p a l a memoriei, intrucit se i n c a r c la tensiuneam s u r a t i r e i n eaproximativ cinci secunde tensiunea i n m a g a z i n a t .Acest timp este suficient pentrua putea citi comod valoarea i n d i c a t ,d u p n d e p rtarea virfurilor de la punctele de m s u r .nainte dea incepe o n o u m s u r t o a r e ,virfurile se scurtcircuit e a l pentru d e s c r c a r e a c o m p l e t a condensatorului C2, respectiv aducerea din nou la zero a instrumentului indicator.

  Condensatorul C2 nu trebuie s a i b c u r e n idef u g . ,deci trebuie folosit un condensator cu dielectric de plastic, de b u n calitate. Se po t lega, eventual,in paralel trei condensatoare de 1 MF, a c e a s t valoare fiind mai u o rde procurat. Atragem , a t e n i ac folosirea in acest scop a condensatoarelor electrolitice este c o n t r a i n d i c a t .

  Rezistenta R1 l i m i t e a z curentul de n c r c a r ea condensatorului C2 la o valoare m a x i m de 0,2 mA la20 V. Acest curent extrem de mic nu poate periclitanici o p i e s din circuitele electronice la care se test e a z tensiunile.

  CIRCUITUL DE PROTECTIE

  toate c aparatul nu este p r e v z u tcu un circuitde p r o t e c i e ,piesele componente nu se dis

  trug d a c accidental se introduce un timp scurt otensiune de polaritate i n v e r s ,d a c acesta nu d e p e t etensiunea m a x i m a domeniului de m s u r folosit.

  pentru elevii anilor n. In i IV au fost realizate indublu scop: pentru ridicarea nivelului de p r e g t i r ep r o f e s i o n a l i pentru ca absolvenful s se integreze imediat in procesul de p r o d u c i ein viitorul lo cde m u n c .Atit in atelierele c o l a r eci t i in intreprinderi, elevii iextind activitatea i in domeniul deproiectare-cercetare i respectiv executarea unoradi n reperele propuse. Inaltul grad de p r e g t i r et e o r e t i c i p r a c t i c este concretizat in produselerealizate ca: mobilier c o l a r .machete didactice in

  stare de f u n c i o n a r epentru autodotare. polizoare im a i n ide g u r i ttip G5 ce au fost construite oentrut e r ipe baza unor comenzi ferme etc. Executareaf i e c r u ireper, a f i e c r u isubansamblu, asamblarealor, executarea i n s t a l a i e ielectrice sint dovada uneibune p r e g t i r iprofesionale.

  AUTODOTAREA

  UaORATORULUI C O L A R

  La o tensiune m i c cu polantate i n c o r e c t ,tranzistoarele T1 i T2 nu conduc; instrumentul de m s u r va indica in sens invers (sub zero), fiind deplasat detensiunea de o p o z i i e .D a c tensiunea a p l i c a t al polaritate incorecti la intrare d e p e t etensiunea maxim i n v e r s a d m i s i b i l a j o n c i u n i l o rE-B. aceste jonc i u n ivor f u n c i o n aca diode Zen el", iar instrumentulindicator va fi din nou deplasat in sens invers. Trebuie s subliniem c domeniul maxim care se poater h s u r acu acest montaj este de 20 V. intrucit j o n c i u

  oile E-B aletranzistoarelor indicate

  nus u p o r t

  o tensiune mai mare.

  PUNEREA iN FUNCTIUNE I FOLOSIREA

  D u p asamblarea pieselor comoonente, d a c aparatul este executat conform variantei din Jig. 1, inaintea punerii in f u n c i u n ea montajului se va etalonasubansamblul de m s u r prin reglarE!at,r e z i s t e n e l o rsemivariabile. Introducind o tensiune etalon de 5-10 i 20 V intre borna minus a lui M1 i ploturile 1-2,respectiv 3, ale comutatorului K2, se aduce acul indicator la o i n d i c a i ede cap de s c a l cu ajutorul rez i s t e n e l o rR2-R4, respectiv R6. Se v e r i f i c conexiunile montajului i se a l i m e n t e a z apoi conform indic a i i l o rschemei. Virfurile de testare se oun in scurt,iar cu p o t e n i o m e t r u lR10 se r e g l e a z i n d i c a i ade

  zero a instrumentului. Se p l " e s u p u n e c reglajul dezero mecanic al insirumentului indicator a fost verificat n prealabil.

  D a c se r e a l i z e a z schemareglajului de zero este i d e n t i c tru fig. 1, n s comutarea domeniilor der e a l i z e a z prin comutarea muifimetrufiuimeniile c o r e s p u n z t o a r e .Se va aveacaz ca tensiunea m a x i m m s u r a . mnu d e l p : e , : i s < : 20 V. Tensiunea mulfimetru e g a l cu cea a p l i c a t la testare, re-z i s t e n ade intrare a montajului estevoltmetru electronic.

  3

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  4/24

  Un microradioreceptor reflex, conceput pentru r e c e p i o n a r e aunui singur post, are dimensiunile geometrice comparabile cu ale uneicutii de chibrituri.

  Necesitnd piese p u i n e ,acest montaj estefoarte indicat a fi realizat de n c e p t o r i ,care sevor familiariza cu modul de legare a pieselor,iar bunele rezultate o b i n u t ele vor da curaj s abordeze i alte scheme ceva mai complicate.

  De remarcat n c un atribut al montajului: alimenta ea cu energie e l e c t r i c se poate asigura

  din d o u baterii de 1,5 V legate n serie, dintr-obaterie de 3 V sau chiar dintr-o baterie de 4,5V.Evident, cu bateria de 4,5 V a u d i i aeste maip u t e r n i c ,dar greutatea aparatului c r e t esimtitor. S e l e c i o n a r e apostului de radiodifuziune dorit se face din circuitul oscilant L1C1C2, apoiprin i n d u c i esemnalul este aplicat bazei tranzistorului T1. Aici, n T1, semnalul este amplificat i aplicat pe baza tranzistorului T2.

  n colectorul tranzistorului T2 este c u p l a t n f u r a r e aL4 a transformatorului de radiof r e c v e n .Semnalul indus n n f u r a r e aL3este detectat de d i o d ,apoi componenta dea u d i o f r e c v e n ,prin condensatorul de 1 jl F i n f u r a r e aL2, este a p l i c a t bazei tranzistorului T1. De a c e a s t d a t ,componenta de audiof r e c v e n este a m p l i f i c a t de T1, apoi de T2 i T3 i a p l i c a t difuzorului sau c t i i .

  Constructiv, pe o b a r de f e r i t ,l u n g de4-5 cm, se b o b i n e a z L1 i L2. n lipsa barei def e r i t se pot lipi cap la cap cteva miezuri de labobine p n se o b i n ebara d o r i t .

  Bobina L1 are 100 de spire, iar bobina L2are 6 spire cu s r m de cupru i z o l a t cu emailsau m t a s e i cu diametrul de 0,08sau 0,1 mm. n f u r r i l eL3 i L4 se r e a l i z e a z pe un to r(inel) de f e r i t cu diametrul de 7 mm i n f u -rarea L4 are 60 de spire, iar L3 are 70 de spire.n lipsa inelului de f e r i t se poate utiliza un

  MASINALUIZEEMAN.,

  Dispozitivul (fig. 1) c o n s t dintr-un disccircular (din material plastic, t a b l .cartonetc.). fixat printr-un pivot central pe unplan orizontal (o s c n d u r a d e c v a t ) ;disculse poate roti liber n jurul pivotului central.

  Intr-un punct oarecare al. c i r c u m f e r i n e i(n f i g u r .punctul M) snt legate d o u fireelastice: firul MQ. a c r u iextremitate Qeste f i x a t de planul suport. i firul MP. ac r u iextremitate P este l i b e r .putnd fim i c a t n mod arbitrar n planul discului(prin elasticitatea celor d o u fire). u

  P r a f . M . A L E X A N D R U

  v w

  miez de f e r i t cu lungimea de 1,5-2 cm i nacest caz n u m r u lde spire pentru L3 i L4seva dubla.

  Srma u t i l i z a t pentru aceste n f u r r iestea c e e a ica la n f u r r i l eL1 i L2.

  Toate tranzistoarele snt de a c e l a itip, ianume BCtp7-BC 108-BC 109-BF 214-BF215etc,"

  D u p ce montajul a fost terminat, n loculcondensatoarelor C1 i C2 se m o n t e a z uncondensator variabil. Prin rotirea acestuia seface acordul pe postul de emisie preferat. t i i n dc un condensator variabil cu aer arecapacitatea m a x i m de aproximativ 500 pF, sea p r e c i a z valoarea n e c e s a r pentru r e c e p i a .postului i apoi condensatorul variabil se nloc u i e t ecu unul fix (C2) i unul semivariabil(C1), din care se face acordul fin,

  III

  x y zE x p e r i e n apune n e v i d e n e x i s t e n aunei zone n f o r m de romb curbiliniu.ABCD (n planul suport). cu u r m t o a r e aproprietate: d a c P se a f l n afara acesteizone. discul ar e o s i n g u r p o z i i ede echilibru stabil; d a c P este situat n interiorulzonei. discul are d o u p o z i i idistincte deechilibru stabil.

  D a c punctului P i se d o m i c a r el e n t n plan. p o z i i ade echilibru al discului ses c h i m b ~ n general, a c e a s t schimbareeste de asemenea l e n t .Totusi. d a c P sed e p l a s e a z lent. traversnd m ~ c h i i l ezoneiABCD. e x i s t s i t u a i in care discul sare

  brusc de la o p o z i i ede echilibru stabil laalta d i s t a n a td i f e r i t .Spre exemplu. d a c P se d e p l a s e a z pe drumul rectiliniu secantUVWXYZ. un salt al discului se va produce atunci cnd P iese din romb prinpunctul Y. dar nu i la intrarea lui P n

  punctul V. i mai s u r p r i n z t o reste n s ceea ce se petrece la parcurgerea a c e l u i a idrum n sens invers, ZYXWVU: disculsare to t la iesirea lui P din romb (de dataaceasta n V), dar nu i la intrarea sa n Y.Cu alte cuvinte. comportarea discului nu

  4

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  5/24

  REC PTO

  CUn receptor m i n i a h . J r se poate

  realiza i cu d o u tranzistoare,o b i n n d u - s eo a u d i i ede b u n caiitate, cu o selectivitatem u l u m itoare, fiindn a c e l a itimp cu reactie si reflex., Semnalul selectat de circuitulL1C este aplicat primului tranzisto r i readus n circuitulde a n t e n prin bobina l2. Aducerea acestuisemnal n f a z cu semnalul de laintrare, deci o b i n n d u - s eo reac i e p o z i t i v ,duce la o c r e t e r es u b s t a n t i a l a s e n s i b i l i t t i isi respectiv a' s e l e c t i v i t i i .Din' colectorul tranzistoruluiT1, prin condensatorul de 1nF, semnalulde radiof r e c v e n este aplicat d odelor ded e t e c i e i prin o c u lde radiofrecv e n componenta audio este aplic a t i a r s ibazei tranzistorului T1.A c e a s t 'readucere a componentei de a u d i o f r e c v e n n primultranzistor constituie efectul reflex.

  Pentru r a d i o f r e c v e n ,sarcinaprimului tranzistor este o c u lmontat n colector, iar pentru audiof r e c v e n sarcina tranzistoruluiT1este r e z i s t e n ade 5 kO, n serie cusocul. Semnalulde a u d i o f r e c v e n t amplificat de T1 este aplicat pebaza tranzistorului T2 prin condensatorul de 10 ).lF.

  c

  se i n v e r s e a z atunci cnd i n v e r s mtraseulparcurs de P.Teoria e x p l i c a c e a s t comportare ciu

  d a t a discului, lundn considerare energia. " " ' I a g a z i n a t n firele elastice pentru

  o o z i i iale tu..! P de-a lungul seg"WXYZ. In fig. 2 este a r t a t

  . E n raport cu p o z i i i l eI')entru punctele U, V.

  TranzistorulT2 a m p l i f i c i maimult semnalul de a u d i o f r e c v e n i prin intermediul transformatorului Tr il a p l i c difuzorului.

  Bobinele de la intrare se realiz e a z pe o b a r de f e r i t l u n g de 10-12 cm si cu diametru! de8 mm. Astfel, p'entrur e c e p i o n a r e aundelor medii, bobina L1 are 70 despire din s r m de cupru emailatcu diametru! de 0,08 mm, bobinaL2 are 10 spire, iar L3 are 6 spire,ambele din s r m cu diametrul de0,3 mm.

  Transformatorul se e x e c u t peun miez cu sectiunea de 2-3 cm2,n primar bobinndu-se500de spirecu diametrul de 0,2 mm, iar n secundar 25 de spire cu diametrulde 0,3 mm. o c u r i l ede radiofrecv e n t se r e a l i z e a z bobinnd pec a r c a ~ emici cu miez de f e r i t cte60 de 'spire cu s r m de diametru0,15-0,2 mm.

  Condensatorul C este variabil,avnd capacitateam a x i m de 500pESe poate utiliza un condensatorvariabilce are d o u sectiuni a cte230 pF, care se vor conecta nparalel.

  Reglajul a m p l i f i c r i ise o b i n edin p o t e n i o m e t r u lde 50 kO, cucare se poate modifica polarizarea

  W. x, Y i Z. In afara rombului, n U saun Z, f u n C i aE are un singur minim. Ininteriorul rombului, n W sau n X, e x i s t ,d u p curn se vede, d o u minime situate deo parte i de c e a l a l t a unui maxim. Pemuchiile rombului, n V i Y, unul dintreminime este contopit cu maximumul, formnd un punct de inflexiune. Imediatd u p i e i r e adin romb, acest punct de inflexiunedispare complet.

  Atunci cnd punctul P se m i c de la Ula Z, discul p o r n e t edintr-un minim i n i i a lsi - din cauza f r e c r i l o rinerente - el~ m n en acest minim to t timpul drumuluilui P p n n Y. Cnd P ajungen Y, tocmaiacest minim se s u p r i m i astfel disculeste

  obligats s a r

  n sigurul minimr m a s ,

  care este situat la o a n u m i t d i s t a n f a de cel i n i i a l .

  Comportarea c i u d a t - la prima vedere- a discului a lega tnumele acestui dispozitiv ingeniosde termenul c a t a s t r o f :cunoscut sub denumirea de masina luiZeeman, d u p numele celui care i-a conceput, dispozitivul maieste ntlnit si subeticheta de m a s i n a - c a t a s t r o f ..

  Realizarea p r a ~ t i c a d ispozitivului (fig.3) este la alegerea constructorului. Fiinddestinat e x p e r i e n e l o rdemonstrative dinlaboratoare. este de preferat s se cons t r u i a s c la dimensiuni mari. Lungimilefirelor MQ i MP (elastic o b i n u i tdin mercerie) se aleg experimental. In functiede p o z i i apunctului fix Q se stabile;te(experimental) zona ABCD, care va ' fiapoi d e s e n a t (sau v o p s i t )pe placasuport.Pentru manevrarea u o a r a c a p t u l u iliberP, acesta poate fi p r e v z u tcu o b u c l ncare se introduce vertical un mner adecvatcu vrf a S C U i t .Sistemul de fixare a disculuitrebuie s p e r m i t rotirea u o a r a acestuia,dar f r joc apreciabil.Gaura va fi perfectc e n t r a t ,iar ntre disc i placa suport seva introduce (pe axul de prindere) o a i b d i s t a n i e r pentru a mpiedica rezema readiscului de p l a c .Ideal este ca discul s posede n centru un rulment de dimensiunimici.

  bazei tranzistorului T1.D a c amplificarea nu este destul de mare,se i n v e r s e a z la bobinaL2, u r m r i n d u - s edeci o b i n e r e ar e a c i e i

  iar tranzistorulT2 fi BC107,SC 108, se 109. D1 si D2snt cu contact deEFD 106, EFD EFD115 sauindiferentce alt tip. Difuzorul estem i n i a t u r ,cu i m p e d a n ade 6 -8 O.

  Cel maifrecvent, fabricile constructoarede ;omponente electronice marc h e a z valoarea sau indicativulf i e c r u iprodus nu direct cu cifre,ci prin dungicolorate, ac r o rc o m b i n a i e r e s p e c t un anumit cod. Utilizareac o r e c t n diversemontaje a pieselor impuneb i n e i n e l e ss le c u n o a t e mvaloarea, t o l e r a n avalorii i celelalte caracteristici, cum ar fi tensiuneade lucru sau coeficientul de temper a t u r .

  in montajele tranzistorizate, condensatoarele ceramice sint omniprezente.Pe aceste condensatoare snt trecute 5 sau 3 dungi colorate. Citirease faceincepind cu marcajul apropiat terminalelor.

  Condensatoarele careau numai 3 dungi colorateau t o l e r a n mare de la valoarea n o m i n a l , c u p r i n s intre -2 0 i +8 0 %.

  La condensatoarele cu 5 benzi colorate primab a n d i n d i c coeficientul det e m p e r a t u r , u r m t o a r e l e3 benzi i n d i c valoarea, iar banda a5-a i n d i c t o l e r a n a .

  Tabelul a l t u r a tc o n i n etraducerea codului culorilor in valori exprimate in pF.

  Coeficientul termical c a p a c i t i ir e p r e z i n t v a r i a i a r e l a t i v a c a p a c i t i ipentru o v a r i a i ea temperaturii cu 1C. Valoarea n o m i n a l a c a p a c i t i ieste d a t pentru temperatura de +25C.

  Coeficientul termicse e x p r i m in mili onimi din valoarean o m i n a l .De exemplu,un condensator avnd capacitatea C=100pF la +25C i un coeficientde temper a t u r de -220, pentru o c r e t e r ea temperaturiicu 1OC,noua sa capacitateva fi:C + A C = 100+ [100x (.-220 x 10"6)x 10] = 100- 100.220.10-6 .10 == 100-0,22 = 99,78 pF,

  Un asemenea condensator (din exemplu) este marcatcu 5 benzi coloratenu r m t o a r e aordine: galben, maro, negru, maro i n c o b a n d c o l o r a t - c ei n d i c t o l e r a n a .

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  6/24

  D e is t a i ade t e l e c o m a n d este deti p s e c v e n i a l ,utilizind in acest senstrei filtre de a u d i o f r e c v e n ,se poto b i n ecomenzile stinga. dreapta, inainte i napoi, comenzi care satisfacpe deplin pe tinerii constructori amatori de telecomenzi.

  S t a i apoate fi u t i l i z a t la telecomanda unei a l u p esau automobil,d u p tipul machetei disponibile.

  Radioreceptorul are un etaj de det e c i es u p e r r e a c i eechipat cu tranzistorul 2SA 340 (P 403, AF 215), ac r u ib a z este p o l a r i z a t prin poten i o m e t r u lP1 (5 kn). Semnalul captatde a n t e n p r o v o a c amorsarea oscil a i i l o rsuperaudibile generate de tranzistorul T1. Sensibilitatea etajului ester e g l a t din p o t e n i o m e t r u lP1 (fig.1).Semnalul detectat este aplicat prindroselul Dr unui etaj de audiofrecv e n ale c r u itranzistoare T2, T3 iT4 snt cuplate galvanic.

  R e z i s t e n ade ~ 2 kO a s i g u r o reac i e n e g a t i v intre primele d o u etaje,facilitind trecerea unui spectru marede semnale de a u d i o f r e c v e n t .Dinemitorul ultimului tranzistor T4 semnalul se a p l i c unor filtre de audiof r e c v e n t .Cind frecventa semnaluluidetectat nu coincide cu f r e c v e n apro

  prie de r e z o n a n a circuitului oscilant, r e a c t a n ai n d u c t i v a bobinei l2este m i c , i n n dbaza tranzistoruluiT5 la un p o t e n i a lpozitiv.

  la a p a r i i aunui semnal a c r u ifrecv e n este e g a l cu f r e c v e n ade rez o n a n a unui filtru, i n d u c t a n areact i v va c r e t e ,negativind baza tranzistorului, ceea ceconduce ia c r e t erea curentului de colector le, c r e t e r ecare. prin circuitul de r e a c i ep o z i t i v format de condensatorul de 47 nF idioda D2, a s i g u r un curent le suficient pentru atragerea releului R(tipHU101 12.01,de f a b r i c a i eR.S.C.). nschema p r e z e n t a t s-a utilizat unmon-

  A

  6

  taj Darlington, careo f e r o s i g u r a n s p o r i t n exploatarea s t a i e i .

  Bobina l1 va fi c o n f e c i o n a t pe oc a r c a s din polistiren cu diametrul de8 mm, bobinnd12 spire cu s r m deCu-Em cu diametrul de0,3 mm. o c u lde r a d i o f r e c v e n se e x e c u t pe corpulunei r e z i s t e n ede 1 MO/0,5W, avnd60 de spire din s r m de Cu-Em cudiametrul de0.1 mm.

  Droselul Dr se e x e c u t pe o o a l

  de f e r i t q, 14x14 mm, avnd bobinatecca 920 de spire cu s r m de Cu-Emcu diametrul de0,08 mm.

  Pentru filtre se r e c o m a n d utilizarea unor oale de f e r i t de tip Mullard(FX2236) sau Philips (P14/8-3B7), saude fabricatie TESlA, utilizate la filtrele de c o r e c i eale magnetofoanelor(q, 18x12).

  Constructiv, radioreceptorul afostconceput pe sistemul de module realizabile pe p l c u ecu circuit imprimat (fig. 2).

  Modulul de r a d i o f r e c v e n se exec u t i se r e g l e a z inaintea celorlaltemodule, montind o pereche dec t iintre punctelea i b. Reglajul c o n s t in o b i n e r e aunui semnal de audiof r e c v e n t de Intensitate m a x i m .

  Modu'lelefiltrelor de a u d i o f r e c v e n t

  au a c e l e a idimensiuni cu moduleiede r a d i o f r e c v e n ,asamblarea lor fiindr e a l i z a t cu ajutorul a patru tije decupru cu diametrul de 2 mm. Schemade cablaj a fost r e a l i z a t pentru releele tip TESLA-HU 101 12.01.In cazul n care se dispune de alte tipuride relee, se va re-

  PIITRU TRil CAHlEI n g . S E R G I U F L O R I C

  face schema de cablaj, p s t r n dcotelede gabarit.

  __- - - - - . ~ 5 - - . ~ 1 0 ~ = _ M _ P _ 3 _ 9 - - ~ ~ ~ ~D1 -9VContactele r1 i fz

  aie primelord o u relee vor fj incluse insistemul de alimentare al microelectromotorului servome-

  c

  41nf I_ _ _ _ _ _ _ _ _ J

  canismului de d i r e c i e(fig. 3).Releul R3 poate, prin contactulr 3

  s n c h i d circuitul de alimentare alunui releu R4 care va schimba polarizarea sursei de alimentare a electromotorului de propulsie (fig.4). nc o n s t r u c i as t a i e ia mai fost p r e v z u t varianta de a c i o n a r ea releuluiR4 (fig.5), n sensul c acest releu vafi montat intr-un circuit basculant bistabil a c i o n a tde un impuls negativ.A c e a s t v a r i a n t p r e z i n t avantajulc la schimbarea sensului de deplasareal modelului se poatea c i o n a i asupra mecanismului de d i r e c i e ,deoarece tranzistoarele circuitului basculant bistbil r m nn a c e e a istarep n la primirea u r m t o r u l u iimpulsnegativ.

  R a d i o e m i t o r u l(fig.6) are un oscilator pilotat pe cristal dec u a r (f =27,120MHz), echipat cu un tranzistor2SA340, a c r u is a r c i n o constituiebobina l1 (12 spire cu s r m de Cu-Emcu diametrul de 0,4 mm), oscilatorcare este cuplat inductivcu un etajfinal p r e v z u tcu un tranzistor 2N 1613(2N 3375). Bobina l2 se e x e c u t cul i de r a d i o f r e c v e n 10 x q, 0,03mm,dublu i z o l a t n m t a s e ,bobinnd2,5spire peste l1 . Carcasa bobinei L1are un diametru de 6mm (polistiren),fiind p r e v z u t cu miez reglabil def e r i t .Etajul final estep r e v z u tcu unfiltru 17, realizat din d o u condensa-

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  7/24

  3xMP42

  ! 2 6 ~

  n c o n s t r u c i aunor casetofoane sintutilizate o serie de montaje pentrum e n i n e r e a c o n s t a n t a t u r a i e ielectromotorului de antrenare a benziimagnetice. Un astfel de dispozitiv esteredat n figura a l t u r a t ,r e ! J l r e 2 ~ e n t n l c l ,n e s e n ,un stabilizatorTensiunea c o n t i n u

  pe250 si colectorul s u este

  alimentat' p I A r t r , n m n t r , r t i l Starea deeste in -

  Tr ' : ' n 7 i , ! : ' ' ' ' , . , r " I , , , i T2

  cu s r m cu r i i : : lmp ' t r l l l1 mm, e x e c u t a t aer pe un dia-metru de 12 mm).

  Generatorul de a u d i o f r e c v e n t areun tranzistor TUJ ( u n i j o n c i u n e )de

  care, ia rindul s u ,va fi cOlmand,3tb a z de tranzistorulT 3nea de polarizare a

  este m o d i f i c a t cu p o i t e n i o i m e ' t nkf i montat intr-un re-

  1 \ l l .n .r! iT ' i , . . ," ."i tensiunea de polari-

  P L C U T DINMATERiALiZOlANT

  HOl0S

  1 - E - - - - 1 2 0

  12Vr

  ! o o o I e - - - - - 1 6 5

  2N 2646, care g e n e r e a z un semdinti de f i e r s t r u ,semnal care

  este transformat intr-un semnal dreptUI1(lhil.!lar dec t r etranzistorulT4 cu

  cu tranzistorul fina!care a l i m e n t e a z cu intermi-

  t e n (perioadele de c o n d u c i ealetranzistoruluiEFT 124) tranzistorul der a d i o f r e c v e n T2. F r e c v e n antreruperilor se r e g l e a z cu ajutorul poten i o m e t r e l o rP1, P2 i P3.

  R a d i o e m i t o r u lse introduce ntr-oc a s e t c o n f e c i o n a t din t a b l de alu-miniu g r o a s de 1,5 mm 7). ninter iorul cutiei se ecraneleB 2C tot din

  de mm.Cotele vor fi stabilite

  instrumEmtiJlui i al butoaB2, B3 utilizate de radio-

  carcasei se r e c o m a n d aun sablon

  c o r l 1 e < ; l o n a td i n t r ~ u nlemn decare cutia se va introduce

  ntr-o de s o d c a u s t i c sare de b u c t r i evederea s a b l r i iti a d u r e a z cca 30 de s p l a r ein je t de a p a

  cutiei se va pre!vec:!eao m a s c b u c a t de g r o a s de

  0,5 mm. Antena = 1,25 m) se vaprinde pe un izolant (materialplastic).

  ca materialele r e d a c i e inoastre s fie dactilografiate sau scrise cit e

  i deseexecutatenormelorin creion).

  M : : a t A r i ~ I A l i Q .nepu-se restitu e

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  8/24

  CQ-

  YO 2.

  Aplicnd j o n c i u n i ipn o tensiune inv e r s i studiind raportul ce e x i s t ntrevariatia tensiunii la borne i curentul cetrece 'prin j o n c i u n e ,se o b s e r v c , de lao a n u m i t valoare, tensiunea r m n eaproape c o n s t a n t pentru v a r i a i insemnate ale curentului, A c e a s t proprietatea sugerat utilizarea j o n c i u n i l o r ,deci adiodelor, n scopul s t a b i l i z r i itensiunii,diode ce snt actualmente cunoscute subdenumirea Zener.

  Un montaj foarte simplu de utilizarea diodei Zener este cel din fig. 1, undesnt prezentate modul de. conectare, simbolul i respectiv anoda i catoda.

  Curentul normal de f u n c i o n a r eestea c e l a ila un tip de diode Zener, cum arfi m i n i a t u r ,de putere medie sau de mareputere, fiind cuprins ntre 3 mA i c i v aamperi.

  n fig. 2 snt prezentate curba caracter i s t i c a unei diode Zener i limitele devariatie ale tensiunii la borne pentru va

  riatii' ale curentului ntre valori admisibile i valori maxime.Fabricile p r o d u c t o a r ei n d i c tensiu

  nea n o m i n a l de stabilizare Vz i abaterile de la aceasta, f u n c i ade dispersie deparametri p r o v e n i t chiar din procesulde f a b r i c a i e .Astfel, pentru dioda DZ 308cu Vz = 8 V, la bornele unor exemplarese po t g s ivalori cuprinse ntre 7,7 V i8,7 V la un curent Iz de 5 mA.

  R e z i s t e n ad i n a m i c - al t parametrual diodei - este totdeauna i n d i c a t ncataloage i valoarea acestei r e z i s t e n eeste cu att mai m i c cu ct valoarea curentului Iz este mai mare, lucru evident,deoarece tensiunea este aproape constant . O mare i n f l u e n are i temperaturaasupra diodelor Zener.

  n fig. 3 snt prezentate deplasareacurbei n f u n c i ede v a r i a i atemperaturii,precum i abaterea de tensiune stabiliz a t .I n f l u e n atemperaturii este totdeaunap r e z e n t a t sub forma unui coeficient exprimat n mV;CC i care poate fi valoricnegativ sau pozitiv.

  De o b i c e ~diodele cu tensiunea Zeneri n f e r i o a r lui 5 V au coeficient de temp e r a t u r negativ, iar diodele cu tensiu-

  +

  U.t:: 18V20%

  8

  nea Zener peste 7 V au coeficientul pozitiv. Se o b s e r v c diodele cu Vz n jurde 6 V au un coeficient aproape nul ipentru montajele ce vor lucra la v a r i a i imari de t e m p e r a t u r vom monta diodeZener cu Vz = 5,6 -;- 6 V.

  n cataloage, tensiunea Zener Vz ested a t pentru fiecare tip de d i o d la temperatura de + 25C.

  D a c la o d i o d cu un coeficient det e m p e r a t u r de +4 mVrC i Vz = 7 Vla 50 mA i c r e t e mtemperatura la + 7SOC,deci o v a r i a i ede t e m p e r a t u r de 50C,noua tensiune s t a b i l i z a t va fi:

  410- 3 x 50 +- 7 = 7,2 V.Coeficientul de t e m p e r a t u r se maI poa

  te exprima i n procente pentru v a r i a i ide lOC.

  Revenind la montajul din fig. 1, decila un montaj practic, s vedem modulcum se c a l c u l e a z fiecare element dins c h e m i i n t e r d e p e n d e n adintre elemente.

  Rezistenta de s a r c i n Rs d e t e r m i n curentul Is' ca raport ntre tensiunea Vzla bornele diodei i valoarea sa i trebuie s fie mult mai mare ca raportuldintre Vzjl zM '

  C o n d i i aca Is (curentulprin s a r c i n )s fie mai mic d ~ c tIZM esteobligatorie. Este recomandabIl pentru calcularea r e z i s t e n e iR1, pornind de la faptul c Is este cunoscut i trebuie l u a t od i o d cu lz M > Is, s stabilim mai ntiun curent de lucru Iz care apare ca semisuma dintre Is i IZM' Spreexemplu, d a c Is = 15 mA, vom lua o d i o d Zenercu IZM = 25 mA ~ pornind de la rela i a de mai sus, Iz = 20 mA. Calculul rez i s t e n e iRl se face n f u n c i ede cazurilereale, care pot fi :

  a. Curentul Is este constant.D a c tensiunea de intrare este, de exem

  plu, Ui = 14 V i Is = 15 mA, IZM25 mA, Vz = 6 V, atunci Rl =

  = Ui - Vz ~ ~ = 200 OIs +IzM 0,04

  b. Curentul Is v a r i a z ntre i Is.n acest caz, d i f e r e n aintre Ui i Vz se

  mparte la I zM :

  R 1 = Ui - V z = ~ - 6 = --.!_I zM . 0,025 0,025

  3200

  Vz= 0V

  !

  c. Curentul Is v a r i a z ntre d o u valori Is1 i Is2.

  Presupunem c Is i = 5 mA i Is2= 15 mA.

  De a s t d a t ,RlUi-Vz

  = -----Is1 + IZM

  -::--.!- = 266 O0,03 .Un indiciu privind modul cum f u n C I O -

  n e a z o s c h e m de stabilizator cu d i o d Zener este a a - n u m i t aeficacitate, ca raport ntre v a r i a i atensi unii de la i e i r ef a t de v a r i a i atensiunii de la intrare.

  'Astfel, d a c la i e i r etensiunea va a ~ e avalori cuprinse ntre 8 i 8,2 V, ~ e ~ ov a r i a i ede 200 m V pentru ? v a r I a i e~tensiunii la intrare ntre 12 I 16 V, decIde 4V eficacitatea este 0,2 = 0,05., 4

  Se s u b n e l e g e c optim este ca, pentruorice v a r i a i ea tensiunii la intrare, varia-

  7

  +

  Ui.

  6,45 6,1I I

  I '6I1 ,1 / 'I I II I

  "

  Vz (V)

  5

  Rl Uimax - Vz 21,6- 1 0= I ; + ! z M = 0,035 =

  =_11,6 = 3 3 1 0 .0,035

  Se ntlnesc caZUrI cind dorim o tensiune s t a b i l i z a t de valoare mai r i d i c a t ,pentru care nu p o s e d mo d i o d Zener i atunci m o n t md o u diode in serie(fig. 5). Diodele montate pot fi de oricetip, da r n acest caz trebuie avut ndere c : tensiunea st a b i l i z a t este sumatensiunilor nominale ale celor d o u dio-

  I > de; valoarea curentului IZM este d a t dedioda ce are Vz mai m i c (pentru diodedin a c e e a ifamilie), sau pentru diode diferite IZM admis n lucru este cel al dio-

  o

  dei cu IZM mai mic; r e z i s t e n aechival e n t n curent continuu este suma rezist e n e l o rcelor d o u diode.

  CatadOZAnod

  5,9 S,4I l' 'Tensiune\ n v Q . l ' s M

  6' I 4

  I ar --- ---- ---1...... ---- ----- - . - - - - 10 II

  Tj=150oCI..e-IIIIII foE Tj;25(.II,~

  tia tensiunii la i e i r es fie n u l .Cu aceste n o i u n igenerale despre dio

  deie Zener. s c a l c u l melementele' unor~ c h e m eutilizate n p r a c t i c i , prin exemplele date, aria a p l i c a i i l o r s p o a t fi( ' x l i n s .

  Presupunem c avem de alimentat unaparat la tensiunea de 10 V, care poateconsuma ntre i 5 mA, tensiunea deintrare avnd valoarea de 18 V, cu oabatere de 20 % (fig. 4). Aceasta ns e a m n c tensiunea de intrare poateavea valori cuprinse ntre 14,4 V i 21,6 V.

  ntruct Is 5 mA, vom lu a o d i o d cu IZM = 30 mA i Vz = 10 V, cum esteDZ 310.

  Valoarea rezistentei Rl se c a l c u l e a z pentru valoarea m a ' x i m a tensiunii deintrare:

  20

  IfII

  I ~ -1 c

  --- - -- ---I

  b20

  1 - - - - - ... l z ~ ~ J t ; .- - - ----..

  Astfel, pentru aIimentarea unui montajcu 15 V, putem utiliza d o u diode, DZ 307 i DZ 308, montate n serie. Calcululrez i s t e n e iRl se face i n n dcont de referirile f c u t eanterior.

  Obtinerea unor tensiuni stabilizate devalori' mici se poate realiza tot cu diodeZener, dar montate n sens direct.Astfel,pentru o j o n c i u n ecu siliciu tensiuneas t a b i l i z a t este de 0,7 V i d a c se mont e a z in serie d o u diode, tensiunea stab i l i z a t va fi de 1,4 V.

  Cu aceste c u n o t i n edespre modul cumf u n c i o n e a z i se m o n t e a z o d i o d Zener pentru o b i n e r e aunei tensiuni stabilizate, constructorul amator i va putearealiza i mai co mplicate sauva

  de functionare a unui prodin a c e ~ tdomeniu.

  V03CD

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  9/24

  Receptoarele folosite la v n t o a r e adA vulpi (radiogoniometrie) n bandad ~ 144 MHz, spre deosebire de celeICllte receptoare de unde ultrascurte,trebuie s n d e p l i n e a s c unele condi i i suplimentare, din care e r e m a r c :s a i b o b a n d de trecere de ordinula 50-100 kHz care s p e r m i t un acordcomod pe f r e c v e n avulpii (radioemi t o r u l u i )n c o n d i i i l en care concurentul fuge sau este n m i c a r e ; s asigureo atenuare mare a a m p l i f i c r i ireceptorului, de ordinul a 60-80 dB, care s p e r m i t goniometrarea vulpii la diferite d i s t a n ede aceasta; pentru imediata apropiere de vulpe s d i s p u n deun dispozitiv eficace de orientare spree m i t t o r .

  Receptorul prezentat satisface acestec e r i n e i f u n c i o n e a z d u p cumu r m e a z :semnalul cules de a n t e n sea p l i c pe borna de intrare i este amplificat de tranzistorul Ti (BF 181).Antena i carcasa receptorului, inclusiv asamblarea diferitelor blocuri, vor fi prezentate ntr-un n u m rviitor. Deoarece amplificatoruJ este neutrodinat (semnalulde intrare se a p l i c simultan i n fazediferite pe b a z i emitor), permiteatenuarea a m p l i f i c r i iacestuia, prin var i a i ap o l a r i z r i ibazei, p n aproape dezero. Atenuarea a m p l i f i c r i ise facea c i o n n d p o t e n i o m e t r u lP2. Acordulcircuitelor de intrare i de i e i r ealeamplificatorului (L2 i L3) se face nmijlocul benzii de doi metri (145 MHl).Tranzistorul T2 n d e p l i n e t erolul demixer: pe b a z se a p l i c semnalul cules

  p o t e n i o m e t r u l u i i m a s se c o n e c t e a z r e z i s t e n ade 56 kO, n s e m n a t cu stel u i care l i m i t e a z gradul de acoperire al benzii, care trebuie s fie deordinul a 2,5 MHz; valoarea de 56 kQse alege experimental, n f u n c i edefiecare exemplar de d i o d varicap imodul cum a fost realizat montaiul (cap a c i t iparazite etc.}, precum i de val o ~ r e ap o t e n i o m e t r u l u ifolosit.

  Intre dioda varicap i circuitul oscilatorului local este conectat condensatorul de 15 pF (vezi fig.1), caret e a z gradul de acoperire al benzii.cazul c folosim alte diode varicap, deexemplu BA 124, a c e a s t capacitate vaavea valoarea de 8-10 iardiodele varicap de tipulde ordinul a 18 pF.

  F r e c v e n aoscilato"ului local este maim i c cu 5,5 MHz decit f r e c v e n asemnalului cules de a n t e n .

  n circuitul de colector al mixerului(T2) este selectat semnalul de f r e c v e n i n t e r m e d i a r de 5,5 MHz cu ajutorulunui filtru de b a n d format din d o u circuite acordate, cuplate capacitiv (L5 i L6). La i e i r e afiltrului de b a n d ,semnalul (divizatcapacitiv) se a p l i c pebaza primului tranzistor amplificator alfrecventei intermediare (T4). Acest etajeste comandat (n paralel cu T1) desemnalul de reglaj manual al sensibilit i i .Deoarece se c o m a n d simultan iT1 i T4 cu semnalul de reglaj manual al s e n s i b i l i t i i ,se o b i n eo reducere a a m p l i f i c r i iglobale a receptorului de ordinul 60-80 dB. n continuare,semnalul este amplificat de al doileaetai de f r e c v e n i n t e r m e d i a r (T5),

  d u p care este detectat de dioda D5(orice d i o d p u n c t i f o r m cu germaniu).D u p d e t e c i e ,semnalul se a p l i c amJ:'lificatorului decurent continuu (T6)din colectorul c r u i ase culege semnalul de reglaj automat al a m p l i f i c r i i .Acest semnal, n serie cu r e z i s t e n ade150 kO. se a p l i c potentiometrului P2,

  1.-; = f (lb), se o b i n eo v a r i a i emare acurentului de colector (deCi i a tensiunii de pe colector), pentru o v a r i a i em i c a curentului injectat n circuitulbazei. Acest fapt este n avantajul Vn t o r u l u i ,deoarece o variatie m i c avalorii semnalului receptionat (o apropiere sau o d e p r t a r emai m i c sau maimare de vulpe) se traduce printr-ovariatie n s e m n a t a frecventei oscila-torului. .

  n felul acesta, d u p minimumul de(de ton) se poate determina

  cu d i r e c i aspre n cazulapropierii de aceasta, desemnalul r e c e p i o n a teste puternicnu mai practic fixarea

  semnalului direct.cazul n care dorim s obtinem un

  ton care s nu varieze n ritnwl ma-vom un cond,en:sa-

  P ~ I I ' ( ' t l - n l l ' t l ( 'de 50 .uF n circuitula bazelor osciiatorului mul

  (n s c h e m este a r t a ttat). Comutatorul K permite :::l"''''"I-r:::l,rp:::lfie a semnalului r e c e p i o n a t ,fie a muitivihratorului.

  A u d i i ase face in c a s c ( c t i )cui m p e d a n ade cel p u i n100 fl . Amplificatorul de ascultare este compus din g (amplificator) i T10 (repetor peemitor). o c u lde r a d i o f r e c v e n n l -t u r p t r u n d e r e an receptor a semnalelor nedorite, culese de cordonul c -tiloL

  Receptorul c o n s u m ,la a u d i i emaxim , circa 15 mA. Alimentarea sede la d o u baterii de l a n t e r n de 4,5P o t e n i o m e t r u lde volum este p r e v -zu t i cu n t r e r u p t o ral a l i m e n t r i itK3). Ca instrument indicator S sepoate folosi unul de magnetofon (casetofon), de sensibilitate 0,4-0,6 mA .n lipsa acestuia, r e z i s t e n ade 10 kf ise l e a g direct la m a s .

  in fig. 2 este p r e z e n t a t fotografiamontajului, realizat pe o p l a c de cablajimprimat.

  T1 -BF 181 ls LS T3-SF 215 l7 T5-BF215

  r 1 ~ - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - ~ ~

  TS - BF 215

  de a n t e n i amplificat, iar pe emitorse a p l i c semnalul oscilatorului local,cules de pe p r i z al i n d u c t a n e iL4.Oscilatorul local este realizat cu untranzistor de tipul BF 215 n montaj cubaza la m a s .R e a c i ap O Z i t i v este asig u r a t de capaCitatea de 3,9 pF conect a t ntre colector si emitQr. Acorduln b a n d al oscilato'rului local se facecu ajutorul diodei varicap D1 de tipulBB 109, f o l o s i t i n selectoarele decanale cu acord continuu din televizoare (de exemplu, Astronaub.

  Pentru a asigura o stabilitate sufic i e n t a frecventei oscilatorului localo d a t cu v a r i a i atensiunii de alimentare( m b t r n i r e abateriei n anumite limite),pentru comanda diodei varicap se folos e t eo tensiune s t a b i l i z a t de ordinul1.9-2.1 V.

  Stabilizarea se face cu 3 diode cusiliciu de m i c putere (indiferent tipul)conectate n serie. n c o n d u c i ed i r e c t .

  'In locul acestor diode se pot folOSI cudeplin succes tranzistoare deteriorate,care au numai cte o j o n c i u n eb u n (orice tranzistoare de tipul BF sau Be).Se va folosi, b i n e n e l e s ,j o n c i u n e ar -m a s i n t a c t .A c e a s t tensiune stabil i z a t se a p l i c la bornele p o t e n i o m e -trului P1 de tipul liniar cu valoare de100+500 kO. ntre c a p t u linferior al

  pestesemnalul

  de reglajmanual

  alsen

  s i b i l i t i i .Reglajul automat al amplific r i incepe s actioneze numai atuncicnd semnalul detectat d e p e t evaloarea de 0,8-0,9 V, mai exact atuncicnd se r e c e p i o n e a z un semnal puternic (n apropierea r a d i o e m i t o a r e l o rvulpi).

  Pentru depistarea d i r e c i e icorecte avulpii,n imediata apropiere a acesteia (sub 50-100 m) se f o l o s e t edispozitivul auxiliar format de T7 i T8.Aceste d o u tranzistoare constituie uncircuit multivibrator care g e n e r e a z unsemnal cu f r e c v e n ade ordinul a 1 ,5 -2 kHz.Din s c h e m se vede c ceie d o u baze ale tranzistoarelor T7 i Ta sintpolarizate cu semnalul de pe colectorul tranzistorului T6. Cnd semna-iUidelectat este mai mic de 0,7+0B V, tranzistorul T6 este blocat, iar pe colectorapare o tensiune de circa 8 V ( f a deemitor). Cnd valoarea semnalului de

  tectatd e p e t e

  0,8-0,9 V, tranzistorul T6 ncepe s c o n d u c ;drept cons e c i n ,tensiunea de pe colector vancepe s s c a d .Deci va s c d e a itensiunea de polarizare a bazelor multivibratorului, care va conduce, n final,la s c d e r e afrecventei de oscilatie. Deoarece tranzistorul 'T6 f u n c t i o n e a z np n r i u n e an e l i n i a r a caracteristicii

  Nr

  Ll

  L2

  L3

  L4

  L5L6L7L8

  L9

  SRF

  too"

  Nr. spire

  1,25

  6

  5

  3

  20

  15

  40

  , . . ; . . i 1 - - - 4 - I I H

  10011

  ~ ~ t - ~ ~. . ~ . - - - n42,2n ~

  . i ~

  I n g . G E O R G E P I N T I L I E

  - m a e s t r u a l s p o r t u l u i - V 0 3 A V E

  Conductor f/J c a r c a s int. O b s e r v a i i

  f/J 1 Cu f/J 8 L1 peste L3

  f/J 1 Cu-Ag Ijy 6

  f/J 1 Cu-Ag f/J 6 p r i z la 1 s p i r -

  Ijy 1 Cu-Ag f/J 6 pas 1,5 mm

  Se folosesc trafo FJ . deC/J 0,1 - la S-631-T, Albatros,Cu-Em Milcov, Cora

  o 0,1 Cu-Em L8 peste L9,

  o 0,2 Cu-Em - Se b o b i n e a z pe un basto-n a din f e r i t cu 1(2) 2,7 mm i lungimea de 15 mm. I

  9

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  10/24

  AM PIIMITDELA

  mTITIIBI ...

  A u d i i am u z i c a l de i n a l t fidelitatese poate asigura i cu mijloace simple,d a c ascultarea se face in c a s c .A a!1-tajul acestui na f a r deeconomic,l COflstiltuiesonore a mediuluiamlOliJLUL.

  Casca de n a l t fidelitate estecea mai costisitoare a prezentat a l t u r a tC t i l ecu m e m b r a n m e t a l i c nu satisfac cerintelede n a l t fidelitate i de aceea eleSe pot utilizanumai control.

  priltlcll)aleale amplifide alimentare

  V); curentul consumatr e z i s t e n ade intrare= 250 kn ;

  Iinearitatea ldB,d a c R s =200 n)=37 kHz;amplificare n tensiune = 25 ; tensiunede i e i r ela 1 kH z pentru Rs =200 fi - V pentru Rs =2 000 coeficient de

  n la 1 V -

  nla 3 V- O , 5 ~ , ~ .

  din f i g u r ,o b s e r v m

  R4

  S t u d e n t C . I O S I F

  unele p a r t i c u l a r i t i .Astfel, tranzIstorulfinal T3 l u c r e a z n c l a s A i este alimentat de la o s u r s de curent constantf o r m a t din T2 cu piesele aferente.Cuacest artificiuse a s i g u r o fidelitate i od i n a m i c mai bune. Deasemenea,dator i t acestui arti ficiu. rezistentade s a r c i n ~ lpoate avea valori cuprinse'ntr-un domeniu destulde mare, realizndu-set o t u io adaptare de i m p e d a n c o r e s p u n z -toare. Diodele D1 - D2 snt cu siliciu i se pot folosin locul celor indicate ialte tipuri.

  Tranzistorul T3 are bazac u p l a t directla colectorul tranzistoruluide intrare Tbcare este de asemenea alimentat ntr-of o r m mai p u i no b i n u i t .Folosindu-seo bue l de r e a c i en e g a t i v ,se a s i g u r o i m p e d a n de intrare mare i evitareadistorsunilor.

  Schemap r e z e n t a t mai poate fi folos i t i n alte scopuri dectcel m e n i o n a t ,de exemplu, ca preamplificator pentruun etaj finalde putere.

  ~ ____~ ~ ____~ = = j -______~ ______~ ______~ __- o + ~ V(+6 .. +24 v)

  iNTRARERi ::.25lJ/(.n.

  10

  1001lm amlphtudinesi ton.

  N " ' n ' l < i ....n' carlale:lor dei ~ t r a r ese poateextinde p n la zece. n acest caz, sursade alimentare trebuiec o r e l a t cu putereaa b s o r b i t .Datele tehnice ale preampli-ficatorului sint: liniaritate -30..20 dB; distorsiunik -

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  19/24

  Datele tehnice alep n ~ , a J J l l p l l i f i , : a t ' [ ) ) l f l i l . i i l J l isnt: sensibilitate10 kQ; semnalraport SeJnnall-:Z2:()m,m:te 30 ..18k

  fOK

  l E / R E:n:.

  r--'_---'-- '- __ t2x 75 mV

  19 j

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  20/24

  O c u p a i ecu o veche t r a d i i epentrulocuitorii r i inoastre, c r e t e r e aviermilor de m t a s ea devenit a s t z ioa d e v r a t industrieg o s p o d r e a s c ,ad u c t o a r ede mari venituri att pentruu n i t i l e

  socialiste cit i

  pentru cresc t o r i i l edin g o s p o d r i a p e r s o n a l ceau un aport s u b s t a n i a lla sporireap r o d u c i e iglobale de m t a s en a t u r a l .In trecut, a c e a s t r a m u r de activitateera p r a c t i c a t pentru o b i n e r e afiruluide borangic folosit lac o n f e c i o n a r e ade marame, a costumelor n a i o n a l e i a altor e s t u r i .

  In g o s p o d r i i l eindividuale,c r e t erea viermilor de m t a s e ,la sate io r a e ,se poate practica cu u u r i n ,deoarece c r e s c t o r u lnu trebuie s i n v e s t e a s c in amenajarea unor n c peri speciale. EI f o l o s e t euna din n c p e r i l el o c u i n e isale, n care s p o a t realiza c o n d i i ic o r e s p u n z t o a r ec e r i n e l o rbiologice.. ale viermilor dem t a s e .

  P r e z e n t min continuare un model

  de pat dec r e t e r e ,

  singurul utilaj

  D a c nu mai a v e incredere n c a l i t i l efiletului respectiv,d u p o p e r i o a d respect a b i l de exploatare, p u t e i c h e r n r u i cu p r u d e n materialul carcasei astfel ncts m p i e d i c a irotirea u r u b u l u i .

  U r m t o a r e ae t a p ar fi refacerea filetului din corpul carburatorului n limitelepermise de grosimea materialului i alegerea c o r e s p u n z t o a r ea noilor u r u b u r i imai apoi nlocuirea corpului carburatorului. Este evident c uitarea a i b e l o rgrowe r la montaj poate fi foarte costisitoare.

  'In cazul n care, n ciuda r e s p e c t r i io p e r a i u n i l o rde reglare a relantiuluif c u t eca lacarte si desi filtrulde aer este curat,motorul i t ~ b a'de e a p a m e n tnecalaminate, iar i n s t a l a i ade aprindere n b u n ordine, nu p u t e ir e u I un bun reglajal acestuia, printre cauzele cele maiprobabilesnt: uzarea pistonuluisertar (suber) i uneori a cilindruluis u ,pe l n g plstonp t r u n z n daer fals; uzarea unuia dinsimeringurile ce s t r j u i e s c carterul motorului (a se vedea n u m r u lanterior al revistei).Uzura f i e c r u i adintre elementele enumerate are simptome auditive i vizuale(n cazul simeringuluidintre carter sicarcasa ambreiajului - fum negru la evacuare d a t o r i t u"eiului n exces). Diagnosticarea j u s t n s ,c o r e l a t cu starea tehn i c a ntregului motor i a echipamentelor auxiliare, este,de obicei, apanajuls p e c i a l i t i l o rcu e x p e r i e n 'n acest domeniu.

  In cazul uzurii pistonuluisertar, acestase n l o c u i e t e ,iar n cazul uzurii cilindrului este n e c e s a r nlocuirea corpului carburatorului.

  Pentru pornirile la rece, carbura

  torul estep r e v z u t

  cu ot i j

  6 (fig. 5),carea p a s n jos plutitorul, realizndu-se o crestere a nivelu luide combustibiln c a m e ~ ade nivel constant i pe a c e a s t cale o mb o g i r ea amestecului, n e c e s a r n astfelde c o n d i i i .A c i o n a r e aacestei tiietrebuief c u t cu g r i j pentru a nu deforma plutitorul n cazul n care arcul tijei i - apierdutelasticitatea.

  20

  necesar dintr-o c r e s c t o r i e ,a l t u r ideo informare despre tehnologiac r e terii viermilorde m t a s e ,n a a felincit s p o a t constitui punct de plecare pentru aceia care se h o t r s cs p u n bazele unei c r e s c t o r i i .Viermelede m t a s e(Bombyx Mori)face parte din ordinul fluturilor.

  V i a afluturi orse d e s f o a r ciclic;pornind din ou,ei i s c h i m b n f i a r e ade mai multe ori pe parcursulv i e i i .Astfel, dino u l efecundate, d u p o s c u r t p e r i o a d ,ies larvele, carer e p r e z i n t stadiul u r m t o rde c r e tere i d u r e a z o l u n de zile; elecresc i a c u m u l e a z n corpul lormateria din care s e c r e t i d e a p n firul de m t a s ecu care urzesc gogo i l eprotectoare. n interiorulg o g o i i ,larva se t r a n s f o r m n p u p sau cris a l i d ,un stadiu intermediar ntrel a r v si fluture. D u p 15-20 de zile, insecta aparesub n f i a r e ade fluture, ncheindu-seciciul biologic.D u p imperechere,fluturele f e m e l depune o u l e i cu

  To t n c o n d i i ide frig sau motor rece,pornirea se face ~ u a c i o n a r e a p r e a l a b i l a obturatorului de aer (reper 12, fig. 3). o c u lpoate fi l s a tp n cnd motorul ser o t e t eregulat.A c i o n a r e a o c u l u itrebuiee v i t a t atunci cnd nueste n e a p r a tneces a r (motor cald), deoarece intrarea lui nf u n c i u n eeste n s o i t de amplificarea depunerilor n motor i t o b .

  Lamela princare plutitorul a C i o n e a z acul supapei deintrare a combustibiluluin C.N.C. poate fi n d o i t pentru a asigurao p o z i i ec o a x i a l a plutitorului cu tubulpulverizator, p e r m i n d m i c a r e al i b e r aprimului. La reglarea nivelului pea c e a s t cale a p e l a ila un specialist.

  D a c se d o r e t eo sporire s u p l i m e n t a r a nivelului, sepot a e z a a i b ede cartonsub t r e u lde pe corpul carburatoruluiprin care benzina dm rezervor p t r u n d en sediul supapei ac,a d u s de tu bul flexibil.

  D u p ce s-a reglat regimul de relantial motorului prin a c i o n a r e a u r u b u r i l o r1 i 2 (fig. 5), trebuie s c o r e l mp o z . i i apistonu lui sertar, s t a b i l i t de u r ubul 1,cu ntinderea cablului de a c c e l e r a i e .Pentru aceasta a C i o n m u r u b u l9 (fig. 3) dentindere a cablului p n Cndacesta tindes n c e a p ridicarea pistonului, apoirotim u r u b u ln sens invers j u m t a t ede t u r .Prin aceasta s-aasigurat o lejeritate m i n i m a cablului de a c c e l e r a i e ,n e c e s a r unora c c e l e r r iprompte, dar i e v i t r i ir i d i c r i ipistonului la eventualele t r e p i d a i iale cablului n c o n d i i ide mers pe drumuri grele.

  (81 La fixareacarburatorului pe racorduls u , strngerea b u c e ielastice 7 (fig. 5)trebuie f c u t cu atentie

  Strngerea trebu ie s 'u r m r e a s c o b u n fixare a carburatorului pe racord i nu oalipire a celor d o u urechi ale bucsei. O n e p e n i r e de maniera aceasta a bucseiduce la pierderea p r o p r i e t i l o rsale elastice; a a apare, d a t o r i t n e c e s i t i idestu Ide frecvente a d e m o n t r i icarburatorului,fixareacu s r m a acestuia pe racord -procedeu n e g a l m s u r nesigur i inestetic.

  A L F R E O B A U M G A R T E N

  aceasta reincepe ciclul. Elaboraream a s i v a m t s i iare locLa unii viermide m t a s eciclul de la s f r i t u lv i e i ilarvare. nultimav r s t ,

  v i a se d e s f o a r o s i n g u r d a t pe Cnd viermele trebuie s - iconstruan, d u p care u r m e a z o l u n g pe- i a s c J n v e l i u lprotector. D e p n a r e ar i o a d de l i n i t ein stadiul de ou, p n firului de m t a s ec o n t i n u p n lan anul u r m t o rei a p a r i n n draselor terminarea substantei m t s o a s edinmonovoltine. Sint n s i rase bivoltine, rezervoarele glandeior,m u n c ce dutrivoltine, polivoltine,d u p n u m r u lde r e a z f r intrerupere 3 zile i 3 n o p icicluri dev i a pe an. Cele mai produc- n i r . Firul de m t a s eal g o g o i iestetive n s care dau recolte mai bogate cont inuu, cu o lungime care poatede g o g o i i m t a s ede calitate mai d e p ichiar 1 000m.b u n snt rasele monovoltine. ,. Forma, m r i m e a ,culoarea i caii-

  O u l e( s e m i n e l e )au un diametru tatea g o g o ilor n tfoarte variated u p de cca 1 mm i o culoare c e n u i e ;r a s i c o n d i i i l ede c r e t e r e .intr-un gram de s m n se g s e s c Greutatea g o g o i l o reste c u p r i n s cca 1 500 de b u c i .in a r an o a s t r ,intre 1 i 4 g; din aceasta numai15 -s m n ade viermi de m t a s eeste 2 0 ( : ~r e p r e z i n t greutatea firului dep r o d u s de stat n s t a i u n i l ede seri- m t a s e .c i c u l t u r . Stadiul u r m t o r ,c r i s a l i d ,d u r e a z

  La i e i r e adin ou, corpul larvei nu n medie 15-18 zile, la temperaturam s o a r mai mult de 3 mm, este vioi c a l d o b i n u i t de v a r din iunie,d u p i m a n i f e s t o mare p o f t de mncare. care iese flutu rele prins t r p u n g e r e aLa s f r i t u lperioadei de c r e t e r e ,care peretelu i de m t a s e .d u r e a z aproximativ o l u n de zile, La ora a c t u a l ,n a r a n o a s t r segreutatea corpului c r e t ede 7000- cresc nmajoritate rase noi,r o m n e t i .8000 de ori f a de greutatea i n i i a l ;Cteva rase mai importante sntu r m de la0,00060g, ct a c n t r i tla ecloziune, toarele:Al b de B n e a s a ,Alb de O r olarva ajunge la 4-4,5 g la s f r i t u lva, Al b de C i s l u ,Galben de B n e a s a .perioadei larvare, cnd ncepe s - i De la rasa Al b de O r o v a - 3 1se o b i n ec o n s t r u i a s c g o g o a a . o p r o d u c i emedie de g o g o ide 3,180 kg

  Periodic are loc o nlocuire a e s u t u -dintr-un gram de o u ,corespunzndrilor i organelor chitinoase, acest 20,1% m t a s e .proces numindu-se n p i r l i r e .N p i r - O c o n d i i e e s e n i a l pentruca muncalirea este p r e c e d a t de o p e r i o a d de c r e t e r es dea rezultate s a t i s f c de repaus profund, numit somn larvar. toare este asigurarea bazei furajere;In apropierea somnului, larvaince- frunza de dud este materia p r i m dint e a z s mai m n n c e , i f i x e a z bine care se e l a b o r e a z firul de m t a s . e .p i c i o r u e l eabdominalecu fire fine de n a t u r a l .In a r a n o a s t r c o n d i i i l em t a s ede locul unde se , g s e t e i pedoclimatice snt prielnicec r e t e r i iapoi r m n ei m o b i l ntr-o p o z i i eca- dudului cu deosebire in regiunileder a c t e r i s t i c ,cu capul i partea ante- cmpie i deluroase. Cel mai r s p i n d i tr i o a r a corpului ridicate. este dudul alb (Morus alba),cel mai

  n timpul c r e t e r i i ,viermele de m - productiv i de preferat pentru c r e tase trece prin 4 somnuri i n p i r l e t eterea viermilorde m t a s e .tot de atitea ori. Aceasta face ca pe Frunza duzilor tinerin primii anidet o a t perioada de c r e t e r es existe exploatare se culege in p r o p o r i ede5 etape, numite virste: vrstap r i m a r 20%; restul de 80% este necesar s d u r e a z 41/2-5 zile; vrsta a doua - r m n pomului pentru a-i asigura3Y2-4zile; vrsta a treia- 4 1/2- 5 zile; h r n i r e a i dezvoltarea n o r m a l .Lavrsta a patra - 5 ~ 2 - 6zile; virsta a duzii careau d e p i tvrsta de zececincea - 7 - 9 zile. ani de la plantare, recoltarea frunzei

  - -" ' i ' " 'E ' - - - - - -_ 2ml i i i l l ~ ~ = = : : : : : : = : ~ ~ ~ : : : : i = =

  Fig. 1. Paturi mobile suprapuse.

  35cm

  PLASADE SRMA

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  21/24

  poate face n p r o p o r i ede 6 0 - 70%.a recoltare trebuie s se protejezerful l s t a r ilor care a s i g u r o grab

  c refacere a pomului.Localurile i s p a i i l ede c r e t e r eebuie s n d e p l i n e a s c anumite con

  i icare s creeze a m b i a n a n e c e s a r entru dezvoltarea n o r m a l a larvelor

  perioada de c r e t e r e .Camera dee t e r etrebuie s fie l u m i n o a s ,cu

  restrele largi i orientate de prefen c t r esud. In f a aferestrelor s nu

  xiste copaci sau alte c l d i r icare ar

  mpiedica lumina soarelui sau circu i aaerului.C r e s c t o r u ls t a b i l e t ecantitatea de

  m i n n e c e s a r d u p volumul i n c erilor de care dispune. Tn general seo c o t e t ec pentru a c r e t e1 g de m n n c o n d i i ibune este nevoiee 4-4,5 m3 In c a m e r trebuie s se s e a s c o s o b b u n de t e r a c o t

  au de c r m i d care s m e n i n inod constant temperaturac e r u t .Mobilierul principal in camerelede

  r e t e r eil constituie paturile specialeentru h r n i r e alarvelor. Ele snt conruite, de obicei, din material lemnos

  au plastic sub forma unors u p r a f e eane, care se a a z suprapuse pentru

  a intr-un s p a i udat s se o b i n ou p r a f a ct mai mare pentru c r e rea larve or. R e c o m a n d mconstrui

  ea paturilor suprapuse mobile carent foarte practice, fiind n c p t o a r e , o a r e i lesne de mnuit. Fiecare patte format dintr-un cadrude lemn

  e brad cu dimensiunile a r t a t engura 1.S u p r a f a aunui raft este de 2 m2 interiorul cadrului estei n t i n s i

  x a t o p l a s de s r m cu ochiurilee 8/8 cm.Fiecare cadru este p r e v z u tcu 4cioare bine fixate i inalte de 35-

  0 cm.Paturile se a a z unul deasupra

  eluilalt, formind atitea rafturi cteermite n l i m e acamerei. Asemeneaaturi snt u o a r e ,se pot ridica ianipula d u p nevoie, sin t economicese folosesc n s t a i u n i l enoastre der i c i c u l t u r .

  N u m r u lde paturise s o c o t e t ed u p u p r a f a an e c e s a r pentru c r e t e r e an t i t i ide s m n sau de larve

  rimite,f i i n d ~ s a rs se c u n o a s c u p r a f a am a x i m o c u p a t de larve

  ultima v r s t .Se va i n eseama c rvele i e i t edintr-un gram des m n ,unci cnd au ajuns la s f r i t u lc r e rii lor corporale,au nevoie de o sur a f a de h r n i r e i m i c a r ede 3 m2ealtfel, pe m s u r ce larvele cresc,

  u fiecare v r s t s u p r a f a ade c r e t e r ee m r e t ecam de d o u ori (vezibelul a l t u r a t ) .Paturile nu se a a z rea aproape de f e r e a s t r sau expuserect la lumina soarelui, sau lac u r e n ie aer rece p r i m v a r a ,dar nici prea

  3mm

  aproape de sobele de n c l z i t .In toate cazurile este absolut nece

  s a r folosirea unui a t e r n u tcurat iuscat din carton sau hrtiea i b g r o a s i r e z i s t e n t sau din foide p o l i e t i l e n ,care se s c h i m b o d a t cu primenireapaturilor. Pentru10 g de s m n sntnecesare 50-60 de coli. Hrtia perfor a t este i n d i s p e n s a b i l pentru u urarea l u c r r i l o rde primenire a larvelor i c u r i r ea paturilor. G u r i l ehirtieiau 5 dimensiunic o r e s p u n z t o a r em rimii larvelor in cele 5 vrste; prin ele

  viermii pot s t r e a c u o r (fig. 2).G r t a r e l ede n g o g o a r e(fig.3) sintnecesare in ultima v i r s t , i anume inpreajma l l I f n g o g o r i i .Ele sint n i t esuporturi c o n f e c i o n a t edin i p c isub i r i de brad sub forma unor g r t a r eduble in s p a i i l ec r o r alarvele g s e s clocuri potrivite pentru fixarea i urzireag o g o i l o r .

  La 10g de s m n snt necesarecirca 80 de g r t a r e .

  C u r i r e a i d e z i n f e c i alocalului iinventarului sint l u c r r i l eprealabilee s e n i a l ecare p r e g t e s catmosferan e c e s a r s n t i i i s t i m u l r i iprocesului.de c r e t e r ea larvelor. Cele maifolosite s u b s t a n edezinfectante sintformolulsau aldehida f o r m i c ,sulful,cloramina etc.

  In cadrul c r e t e r i iviermilor dem

  tase deosebim trei perioade care sesuc.ced: 1) i n c u b a i a s e m i n e i ;2) c r e terea p r o p r i u - z i s a larvelor; 3) ing0-g o a r e a .

  Pentru i n c u b a i as e m i n e ise realiz e a z c o n d i i i l enecesare de temperat u r ,l u m i n ,umiditate i aerisire favorabiled e s f u r r i inormale a acestuiproces. S e m i n e l ese a a z in cutioarede carton curat (25x 10x3 cm), fiecarecutie cuprinzind10g de s m n .

  Inceperea i n c u b a i e ieste n s t r i n s l e g t u r cu perioada de v e g e t a i eact i v a dudului; ecloziunea larvelor trebuie s c o i n c i d cu infrunzirea. Inmugurirea i n d i c momentul puneriila i n c u b a i ea s e m i n e i .

  Din practicade p n acum, in a r an o a s t r perioada cea mai p o t r i v i t pentru inceperea i n c u b a i e ieste ntre15 i 20 aprilie pentru regiunile sudicede e s i cu 10-15 zile mai trziu pentruzonele deluroasa i n regiunile nordice.

  In medie, perioadade i n c u b a i edur e a z 15-18 zile, iar temperatura camerei de i n c u b a i ese r i d i c de la14- 15C cu 0,5-1 n fiecare zi p n ce ajunge la 23C, cnd ea se m e n i n es t a i o n a r cteva zile p i n ce s m i n ancepe s se a l b e a s c .A doua sau atreia zi, in orele de d i m i n e a ,aparcteva larve numite spioni, care nuse opresc pentru c r e t e r e .In u r m toarele 2 -3 zile iese cel mai maren u m rde larve.

  Ridicarea larvelor din cutiise facecu ajutorul a d o u hrtii perforate, cu

  4mm 8mm

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0

  0 0

  1 0 0

  0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  o00

  2o

  0 04

  3

  o0 0 5

  orificii de3 -4 mm diametru, deasuprahrtiei p r e s r n dcteva frunze de dudtinere i fragede. Larvele ridicate snta e z a t en alte cutii de c r e t e r e .Larvele trebuie s beneficieze de o temp e r a t u r a m b i a n t de 22-2 5C umiditatea de 70-15% in primele2 -3 virste i 65-70% in vrstele u r m t o a r e ,aerp r o a s p tf r praf i f r miros, lum i n d i f u z i uniformr e p a r t i z a t .

  Factorul e s e n i a ln c r e t e r e alarvelor il constituie cantitatea i calitateahranei; frunza de dud trebuies fies n t o a s , p r o a s p t ,c u r a t ,f r a g e d i s u c u l e n t .Culesul frunzelorse poate face de d o u ori pe zi: d i m i n e a ad u p ce s-au uscat de r o u i searape r c o a r e .In ultimele vrste, larvelepot primi i l s t a r itineri. Frunzelesea d m i n i s t r e a z intregi sau tocate, inl s t a r isau c r e n g u eintregi,de preferatfiind frunzele tocate la 2 -3 mm lainceput, 5-10 mm d u p somnul aldoilea,ca d u p aceea s se dea frunzeintregi.

  Prinz urile vor fi mai dese i mai miciin primele d o u vrste i din ce in cemai rare i maiabundente c t r evirstelemari (7-8 prinzuri la inceput i 4-5la s f i r i t ) ,chiar i in cursul n o p i i .

  Necesarul de frunze distribuite larvelor provenite din10 g de s m i n se p r e z i n t in felul u r m t o r :vrsta1 -1 ,5 kg;vrsta a II-a- 4 , 0 kg;virsta aIII-a-1 3 ,5 kg; vrsta a IV-a - 4 3 kg;vrsta a Va - 263 kg.

  Schimbarea la timp a a t e r n u t u l u ide pe paturilede c r e t e r eeste absolutobligatorie i constituie una din principalele l u c r r ide i n t r e i n e r e .A t e rnutul se f o r m e a z treptat din resturilede frunze r m a s eneconsumate, amestecate cu excrementele larvelor.

  O p e r a i ade primenire a paturilor seface cu ajutorul hrtiei perforate i sep r o c e d e a z n felul u r m t o r : d i m i n e a ase a t e r npeste viermi colide hrtiep e r f o r a t ,peste care se p r e s a r frunzede dud proaspete. Cnd viermiiautrecut deasupra, se r i d i c hirtia i setrece pe un pat vecin. In prima v r s t este s u f i d e n t o s i n g u r primenire;n vrstele u r m t o a r e ,la 2-3 zile.

  Din c r e t e r e aa 10 g de s m i n r e z u l t p i n la u r m 100 kg de gunoi,din care excrementele r e p r e z i n t 25%.

  Larvele ajunse la maturitate se pre-

  g t e s cpentru a trece ntaza u r m t o a r ede c r i s a l i d ,ce are loc d u p circa7-9 zile d u p ultimul somn.

  Pofta de mincare scade i p n lau r m n c e t e a z .In a c e l a itimp see l i m i n treptat excrementele p n laevacuarea lor t o t a l i golirea tubuluidigestiv.

  Tn a c e a s t stare, larvele snt maturesau coapte i curnd prin filiera desub g u r apare firul lucitorde m t a s e .

  La a p a r i i aprimelor larve matureseface o n o u i u l t i m primenire a patu

  rilor i

  sei n s t a l e a z

  din vreme materialul i dispozitivele necesare pentru n g o g o a r e .In timp ce primelep r sesc paturile i nu mai c o n s u m frunze, celelalte c o n t i n u ' i n c s m nnce i chiar cu mare p o f t ;de aceeanu trebuie n t r e r u p t h r n i r e a .Ca suporturi pentru n g o g o a r erecomand mcele artificiale, i anume g r t a r e l ede n g o g o a r edescrise anterior.

  Acestea se a a z pe marginea paturilor, unulI i n g altul, n s p a i i l edintreetajele stelajelor. Se c o m p l e t e a z cusuporturi numai trei laturiale patului,r m n i n dl i b e r latura dinspre aleea deserviciu.

  G o g o i l er m npe suporturi timp de8 -9 zile de la nceperea i n g o g o r i ipentru ca toate larvele care s-au ridicatpe rnd n cele 4 zile s - itermine ur

  zirea, d u p care pot fi culese. D a c se ntirzie prea mult culesul, pots a p a r unii fluturi timpurii, careg u r e s cg o g o a a .

  Pentru recoltare se p r o c e d e a z dejos n sus; se ncepe cu paturile dejospentru a la feri de m u r d r i r e .D a c s-au respectat toate c o n d i i i l ede c r e tere se va o b i n eo r e c o l t b o g a t deg o g o i :aproximiltiv25-30 kg de gog o idin 10 g de s m n .

  In s i t u a i an care munca este bineo r g a n i z a t ,din perioada de30 de zile,numai 10 snt consumate n ntregimepentru ingrijirea viermilor; din restulde 20de zile se c o n s u m pentru aceast activitate numai 3 -4 ore pe zi,rMitul timpuluir m n n ddisponibilpentru alte muncin g o s p o d r i e .

  A c ~ r a m u r de p r o d u c i ezoot e h n i c ,practicMi rational, poate constiitu.i unizvorde beneficii atit pentrug . o s ' P o d r i H epartieulare ct i pentrueconomia nationali.

  S u p r a f a a n e c e s a r pentru c r e t e r e aviermilor

  S t l t l 9 , a t a anee _ _ lVirsta larveJor

  pentru 1'0 9 de s i " ' : ' f t

  13mm

  I 1-1 ,2 m 2

  II 2,5-3 m2

  II I 6-3 m2

  IV 10-14 m2

  V 28-30 m2

  Fig.2. Hirtie p e r f o r a t pentru schimbarea a t e r n utului ( n u m r u lhirtiei corespunde virstei respect ive a viermelui).Fig. 3. G r t a rdublu pentr u i n g o g o a r e .

  Nu . . ele "",1 a 2 m2Rece.are pentru 18 9 de

  ~ f t

  1

  2

  3 - 4

  5 - 7

  1'8-15

  21

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  22/24

  r - - - ~ ~ - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Ing . 1. M I H A I

  N o i u n igenerale de prezentare a cuadrifoniei,acest sistem care d o n o u dimensiune inreproducerile sonore, au fost tratate deja nrevista n o a s t r .

  De a c e a s 1 d a t ,amatorilor de a u d i i ide"i n a l t fidelitate ce p o s e d discuri inregistratecuadrifonic le p r e z e n t mun montaj practicde decodor cu ajutorulc r u i apot o b i n eintreagag a m s o n o r s p a i a l o f e r i t de acest sistem.Discurile cuadrifoniceau m e n i o n a tpe elesistemul in care au fost inregistrate, facilitindin acest mod redarea

  Aceste discuri sint cititecu doze de picupstereo, o b i n i n d u - s ein acest fel d o u semnaleelectrice: canal dreapta i canal stnga. Dinaceste d o u semnale trecute printr-un decodorse o b i npatru semnale, respectiv stnga f a ,stinga spate, dreapta f a i dreapta spate.

  in schema a l t u r a t este prezentat un decodorcuadrifonic pentru reproducerea discurilornregistrate in sisteme SQ i QS, sisteme cared i f e r intre eleDrinmodul n care la nregistraresemnalele celor patru canale snt defazate iamestecate prin intermediul unui codor.

  Semnalele se a p l i c la intrarea decodoruluidirect de la doza picupului sau dintr-un preamplificator.

  24/(

  '4

  K

  2511

  r - ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~

  2'1K

  DRFAPrA

  ~ ~ ~ ~ I I - - - ' ~ - - . SDREAPTA

  'J(

  la i e i r e aprimei p r idin montaj, semnaleleelectrice sint deja separate i defazate unelef a de celelalte. Montajul este continuatcu or e e ade r e z i s t e n e .Conectarea r e z i s t e n e l o rseface prin intermediul unui comutator cu 9x 2p o z i i i .

  ' - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  P o z i i aA este pentru citirea discurilor QS,iar p o z i i aB pentru citirea discurilor SQ.

  D u p r e e a u ade r e z i s t e n eu r m e a z un amplificator dei e i r econstruit cuun singur tranzistor.

  Toate tranzistoarele folosit e sint de tipul SC109.Din i e i r e adecodorului, semnalul electric

  se a p l i c pream plificatoru ui agregatului deredare c u a d r i f o n i c .Atit la intrare cit i lai e i r e ,amplitudinea semnalului nu trebuies d e p e a s c 500 mV.

  O separare o p t i m a semnalelor impune respectarea cu strictete a valorii pieselor indicate

  ..... '.".""'.'.. s t e l a i aTaurUlUi,.Sin?rima Alciorei (3 cuv.).

  STELE

  '

  ORIZONTAL S t r l u c i t o a r estea din con-

  """"i2.Brul lui Satum -

  C o n s t e l a i em u z i c a l in emisfera b o r e a l .3. N i e s c uMaria_

  'ocalitate in Alaska - Nistor Stela 4. In -1 2 3 '1 5 6 7 8 9 10 11 ~ e p u tde secol!-:-In_urma~ o m e t e l o r(pl.) -

  In Vega! 5. ASigura aterizarea aeronave-

  U L.) U lo r - O r e lin India 6. Aria stelelor der c inem a - St ea din constetatia Orion. cea

  . 'i:') mai l u m i n o a s de pe cer. 1. R s a r eluna! -L J f \ Cere ajutor - Gind buciumul s u n cu jale

  i stelele s c a p r - ncale. 8. Arma $ g e t torului - Ca stelele iernii - Cap de Icar!9. Cale in c ~ n t r u lgalaxiei noastre (neari.).- Comandant (abr.). 10. N e m i c a t- At r n c n i .11. Suport pentru stele - Unroi... de stele.

  VERTICAl: 1. Feeric grup de stele. 2.Planetii a sistemului nostru solar - Nicolescu Paula 3. Niorite - Aria stele-lor - in S.U.A. 4. Un snop netermi-n a t ! - - Ca p de arlechin! 5. Bun pen-

  stelele sterice - Timpul stelelor.6. Steadin Ursa - P o a r t o stea Cabr.). 1.

  - Stelele . s t r z i i(sing.).

  n s c h e m ,respect iv utilizarea unor componente_cu t o l e r a n ect mai mici. Tranzistoarelevor fi, e v e n t u a l , s o r t a t e , v r m r i n d uun zgo-mot propriu ci t mai mic i parametri cit maia p r o p i a i .

  Montajul poate fi executatpe circuitconven- i o n a lsau cablaj imprimat. Consumulgenera!este de ro mA la 25 V.

  - Stinjenei - Primele- C p e t e n i af u r c

  Careie ceruiui -emlisfera a u s f r a l .11. In-

  stelelor.

  Evidenlieream i n i a t u r i z r i icorn ponent,elorelectronice dar i exemplu det e h n i c fotog r a f i c .

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  23/24

  AM UZAMENTED o u u r u b u r iidentice snta l t u r aa acum se a r a t n f i g u r .S presu

  unem c i n e mfiecare u r u bin cite oi n i invirtim miinile in sensuriledicate de s g e i , f r a permite u r urilor s se r o t e a s c ntre degete.

  t o d a t p r e s mn p e r m a n e n uburile unulc t r ec e l l a l t ,astfel caetul lor s r m n imbinat.Cum se vor deplasan a c e a s t situa

  capetele u r u b u r i t o r :a) spre inior; b) spre ex terior sau c) vorr m n e

  a c e e a id i s t a n unul de altul?R s p u n s u lcorect trebuie g s i t f r ecurge la e x p e r i e n !

  Toate rezistentele continute ineaua e l e c t r i c 'din figuraa l t u -t au a c e e a ivaloare R (de exem

  u, 1 kO).Este relativ u o rde determinat

  tografia au r a t nu pret reftectoa

  a acu m pareima vedere,n nou mo

  e incinte ace pentruoare. Evi

  se fo i0 -n camere

  n u i t e i

  u puterieste.

  rezistenta t o t a l a structurii atuncicnd se' a p l i c o tensiune ntrevirfurile A i E. Desigur, v imagin a iun artificiu cares simplificemult calculele necesare!

  Problema pe care v-a propunemca divertisment este n s ceva maic o m p l e x :anume. s se determine

  toater e z i s t e n e l e

  care se poto b i n e

  conectnd sursa e x t e r i o a r de tensiune la d o u dintre nodurile sauvrfurile retelei.N u m r u lacestorr e z i s t e n eVa fi in prealabil restrnsla cele distincte, folosindu-sesimetria retelei.

  a verHicare a p r o x i m a t i v a rezultatelor obtinute esteo f e r i t derealizarea p r a c t i c a r e e l e i ,m surnd r e z i s t e n e l edorite cu ajutorul unei p u n i .

  : I

  ?

  Pe o a u t o s t r a d au fost instalate mai multe reclameturistice i comerciale. Un c o n d u c t o rauto. dorind s afle

  modul in care acestea au fost distribuite. de-a lunguldrumului, a procedat in felulu r m t o r : p s t r i n dc o n s t a n t vitezaautomobiluluis u ,Vi (n medie), el a n u m r a treclameled e p i t ein intervalulde timp de10 minute. Concluzia afosts u r p r i n z t o a r e ,deoarece i n m u l i n dcu 10 n u m r u lo b i n u trezuffa tocmai viteza automobilului in kilometripe o r .Crezind c a f c u to g r e e a l -deoevece coincidenta era preae x a c t - , e Ia repetat o p e r a i a ,dar de data aceasta, cu o a l t v i t e z medie a automobilu lui, V2 Rezultatul afost categoric:regula s t a b i l i t anterior.' i p s t r a i acum valabilitatea.

  Al i intuit, desigur, modul in caresint distribuite reclamele. Se cere. n plus, s se determine distan'la dintre ele.

  Fiind dat un cub cu muchiaL= 3 1, s presupunem c dorims - It i e mn27de cuburi cu muchiaI (lucru care este posibild a c sen e g l i j e a z pierderile de materialprin t i e r e ) .

  F r a n d e p r t ab u c i l erezul-

  - - - t - - - t -

  I

  tate d u p fiecare s e c i o n a r e ,sintnecesare in acest scop a s et i eturi. Un m e t e riscusit a l1Cercat n s s r e d u c la minimumn u m rul acestor t i e t u r i ,rearanjnd buc i l erezultate d u p fiecare oper a i e .La ce concluzie c r e d e ic aajuns el in final?

  I I- + - - , - ,

  I II

  a p r o b l e m d e v e n i t c l a s i c pentru valoarea ei de amuzament, dart o t o d a t i n s t r u c t i v pentru aplicarea e x p e d i t i v a calculului elementar,este acea a I t i m i ifluviului.

  Anume, d o u bacuri A i 8, care se d e p l a s e a z cu viteze constante,dar diferite ntre ele, pornesc simultan de pe celed o u maluri ale unuifluviu. Bacuriles t r b a tn p e r m a n e n apa d u p un drum perpendicularpe maluri.Ele se intilnesc in dreptul unui punct situat la720m d i s t a n de malul cel maiapropiat. Ajunse n chei, pe malurile opuse celor dincare au pornit, bacurile s t a i o n e a z 15 minute, d u p care e f e c t u e a z cursa retur cu aceleasi viteze constante. Ele sereintilnesc la ntoarcerela o d i s t a n 1 de 400m .de c e l l a l tmal.

  ntrebarea este e v i d e n t :ce l i m eare fluviul?

  Figura a l t u r a t r e p r e z i n t undreptunghi nscris intr-un sfertde cerc. Fiind date lungimile segmentelor indicate,p u t e ideterminalungimea diagonalei AC, f r creion i hirtie? Timp de gndire:un minut!

  23

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1976

  24/24

  BODEA SABfN - AradMaterialele trimise la r e d a c i evor fipublicate.

  HATV ANI C. - OradeaD u p cum v e d e i ,materialele solicitateau

  a p . r u tchiar in acestn u m r .B D I L D.- jud. Olt

  Numai prin- intermediul magazinelordespecialitate. .V C A R UG.-Craiova

  Desigur c vom publica i scheme maicomplexe.CRASOVEANUP.-Drobeta-Turnu Severin

  Sintem siguric e x p l i c a i i l ei n s o i t o a r esintsuficiente.D O R O B A N UV. - j u d . Ilfov

  A p e l a ila serviciile directeale unui specialist.MIRZA OVIDIU-D ev a

  I n s t a l a i i l ede radioemisie potfi folositenumai d a c d e i n e io a u t o r i z a i e e l i b e r a t de Ministerul Transporturilor i Telecomunic a i i l o r .VLAD BUCUR- B u c u r e t i

  Este vorba de un aparat cu alimentare univ e r s a l i destul,de greu de identificatd u p fotografia t r i m i s .Deci nu v putem ajutacu o s c h e m .V