Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

download Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

of 100

Transcript of Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  1/100

  N r . 12 d e c e m b r i e 1 9 7 6

  REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  VLAD EPE : 500 de ani n acest numr

  Moartea lui Viad epe"o pies de Dan Trchil

  I A I ; 1 6 0 D E A N I D E T E A T R U R O M A N E S C

  S ce n d i n R c d u l a " d e M . R . I a c o b a n

  l a T e a t r u l Na iona l Vas i l e A l c c s a n t l r i " ,

  cu Teofi l Valeu i C o n s t a n t i n P o p a

  N D E J D E A M E A I N C A T O T C U O C H I IM A R I D E S C H I I S P R E V I I T O R . . . "

  Z a m o l x e " d e L u c i a n R l a g a ,

  n premie r l a T e a t r u l Giule t i .

  I n fo togra f ie , Ge lu Niu i M i h a i S t a n

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  2/100

  N r . 1 2 ( X X I )de c e mbr i e 1976

  Re v i s t l una r e d i t a t de

  C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i Social is te i deU n i u n e a S c r i i t o r i l o r d i nR e p u b l i c a Social is t Ro*m n i a .

  Redactor-ef

  R A D U P O P E S C U

  C o l e g i u l de redac ieA U R E L B A R A N G AM I H N E A G H E O R

  G H I U , G . I O N E S C UG I O N , H O R E A P OP E S C U , A L E C U P OP O V I C I , D I N U SRAR U , N A T A L I A S T A N

  C U - A T A N A S I U , F L O

  R I N T O R N E A (redactor-ef a d j u n c t ) .

  M e s a j u l t ova r u l u i N I C O L A E CE A U E S CU , a d r e s a t colec

  t i v u l u i T e a t r u l u i Na iona l d in Ia i ou p r i l e j u l s r b t o r i r i i 1 60 d e a n i d e l a p r i m u l spectacol nl i m b a r o m n 1

  * * * Lec ia u n u i j u b i l e u 2

  R E P . : Agen d s rb t orea sc . . . * . . . p. 4

  M I H N E A G H E O R G H I U : A r t a i t i ina t e a t r u l u i . . p . 5

  M I H A I N A D I N : G e ne r oz i t a t e a t e a t r u l u i p . 7

  D e z b a t e r i

  M I R A I O S I F i V A L E R I A D U C E A : Galai Colocviu

  de s p r e a r t a comedie i p . 8M I R A I O S I F : Oradea Sptmna t e a t r u l u i s c u r t . . p . 12CRCIUN P ARASC A : F o r m u l e scenice i n e d i t e n t e a

  t r u l de a m a t o r i d i n j u d e u l B i h o r p. 15

  L E O N I D A T E O D O R E S C U : N e ce s i t a t e a p i e s e i n t r - un a c t p . 17

  I O N U N I C U L E S C U : N ot e p. 18

  V. M . : Pitet i D i a l o g u l t e a t r u l u i ou p u b l i c u l . . . p . 19

  A

  P u n c t e de su spen s ie - -

  A L . M I R O D A N : M i n o r - m a j o r ; Ani m a ie . . . . p. 20

  S e m n a l

  V I R G I L M U N T E A N U : V r e i s v o r b i m de s p r e t e a t r u ? . . p . 2 1

  P A U L T U T U N G I U : O c onvor b i r e cu Rom u l u s G u ga . . p . 22

  T E F A N I U RE : L u m e a n t r -o r e p l i c p . 26

  C R O N I C A D RA M A T I C S e mn e a z : P A U L C O R N E LC H I T I C , V A L E R I A D U C E A , M I R A I O S I F , V I R G I LM U N T E A N U , C O N S T A N T I N P A R A S C H I V E S C U . . p . 2 8

  V i i t o r u l r o l

  M A R I A M A R I N : M a r g a r e t a Pogona t i Corne l Dumi t ra p . 40

  T e a t r u l de a m a t o r i

  P A U L T U T U N G I U : La Clrai Oel i t e a t r u . . p . 42

  O a s pe i de pe s t e ho t a r e

  D O I N A M O G A : A n s a m b l u l folc lor ic Om a ya d " . . . p . 45

  F e s t i v a l u l na i ona l C n t a r e a Rom n i e i "M I H A I CRIAN : Zile le t e a t r u l u i st esc p. 46S T A N V L A D : P on t ica " i Cib in iu m " p. 47V I R G I L M U N T E A N U : T e a t r u l P o p u l a r d i n D r o b e t a - T u r n u

  S e ve r in Cronic l a spec tacolu l Doamna m i n i s t r u "de B r a n i s l a v Nu ici p . 48

  V A L E R I A D U C E A : L a A . T . M . Profesioniti i a m a t o r i

  fa -n fa p . 49

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  3/100

  Mesaju ltovarului Nicolae Ceauescuadresat

  colectivului Teatrului Naional din laicu prilejul srbtoririi a 160 de ani

  de la primul spectacol n limba romn

  Dragi tovari,

  A n i v e r s a r e a a 1 6 0 d e a n i d e l a p r i m u l s p ce l ao o l d e t e a t r u n l i m b a r o m n i i ,

  c u r e a a v u t l o c l a I a i , m i o f e r p l c u t a ocazie d e a v a d r e s a d u m n e a v oa s t r ,

  s l u j i t o r i l o r s c e n e i i e e n e , t u t u r o r o a m e n i l o r d e t e a t r u d i n a r a n o a s t r , cele m a i c a l d efe l ic i t r i i u r r i d e n o i succese n a c t i v i t a t e a c o n s a c r a t d e z v o l t r i i a r t e i t e a t r a l e

  r o m n e t i , n f l o r i r i i c u l t u r i i n o a s t r e n o i , s o c i a l i s t e .

  P r i n p i e s e l e p r e z e n t a t e n c e i 1 6 0 d e a n i d e a c t i v i t a t e , t e a t r u l d i n I a i a

  a d u s o c on t r i b u i e d e s c a m l a d e t e p t a r e a c on t i i n e i n a i on a l e , l a a f i r m a r e a

  n o b i l e l o r ' i d e i d e u n i t a t e n a i o n a l , l i b e r t a t e i i n d e p e n d e n , c a r e a u n s u fl e it

  l u p t a p o p o r u l u i n o s t r u , l a c u l t i v a r e a n a l t e l o r v a l o r i u m a n i s t e i p r o g r e s i s t e a l e

  s p ir i t u a l i t i i r o m n e t i . I n a n i i d e d u p e l i b e r a r e a r i i , t e a t r u l a p a r t i c i p a t i

  p a r t i c i p a c t i v l a n f p t u i r e a p o l i t i c i i p a r t i d u l u i , d e d e z v o l t a r e a a r t e i i c u l t u r i i

  s o c i a l i s t e , d e m b o g i r e i l r g i r e a o r i z o n t u l u i d e c u n o t i n e a l o a m e n i l o r m u n c i i ,d e e d u c a r e a l o r p a t r i o t i c , r e v o l u i o n a r , n s p i r i t u l m r e e l o r i d e a l u r i a l e s o c i a

  l i s m u l u i i c o m u n i s m u l u i .

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  4/100

  A n i v e r s a r e a t e a t r u l u i d u m n e a v o a s t r a r e l oc i n c on d i i i l e c n d h o l r i r i l e C o n

  g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e , p r e c u m i P r o g r a m u l d e m s u r i i n

  d o m e n i u l i d e o l o g i c, a d o p t a t d e r e c e n t a p l e n a r a C C . a l P . C . R. , a u d e s c h i s n o i

  o r i z o n t u r i i p e r s p e c t i v e n fa a o a m e n i l o r d e a r t i cu l t u r , a u c h e m a t n t r e g u l

  p o p o r l a o m u n c i n t e n s , c o n s a c r a t m b o g i r i i c u n o i v a l o r i a p a t r i m o n i u l u i

  n a i o n a l , e d u c r i i i f o r m r i i o m u l u i n o u , n a i n t a t , a l s o c i e t i i n o a s t r e , p r o m o v r i i

  l a r g i , n n t r e a g a v i a s oci a l , a n o r m e l o r i p r i n c i p i i l o r e t i c i i i e ch i t i i s o c i a l i s t e .

  S n t c o n v i n s , d r a g i t o v a r i , c b i l a n u l p e c a r e - l f a ce i c u p r i l e j u l aces t e i

  a n i v e r s r i v a c o n s t i t u i u n i m b o l d d e a c i o n a i m a i h o t r i l i . . d e a c o n t r i b u ii u t r - o m s u r i m a i i m p or t a n t l a t r a n s p u n e r e a c u succes n v i a a P r o g r a m u l u i

  i d e o l o g i c a l p a r t i d u l u i , de a v m o b i l i z a i m a i p u t e r n i c fo r e l e n v ed e rea r e a l i

  z r i i u n o r s p e ct a col e d e n a l t v a l o a r e , c a r e s i n s u f l e o a m e n i l o r n i m i c i i p u t e r n i c e

  s e n t i m e n t e p a t r i o t i c e , m i l i t a n t e , s l e s t i m u l e z e t o t m ia i m u l t e f o r t u r i l e n l u p t a

  p e n t r u e d i f i c a r e a s o c i e t i i s o c i a l i s t e m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e , p e n t r u f u r i r e a u n e i

  v i e i l i b e r e i f e r i c i t e p e p i n n t u l R o m n i e i .

  A c i o n n d n a c e s t s p i r i t , c on t i n u n d i d c z v ol t n d t r a d i i il e p r o gr e s i s t e , p a t r i o

  t i c e a l e t e a t r u l u i r o m n e s c , p u m i n d u - v t a l e n t u l i fo r a d e c rea i e n s l u j b a e d u c r i i

  m a s e l o r , a m b o g i r i i v i e i i l o r s p i r i t u a l e , v v e i face d a t o r i a c e t e n e a s c f a d ep a t r i a n o a s t r s o c i a l i s t , f a d c c a u z a p r o g r e s u l u i i n f l o r i r i i p o p o r u l u i . S n t n c r e

  d i n a t c n c a d r u l F e s t i v a l u l u i n a i o n a l C i n t a r e a R o m n i e i " c a r e a c u p r i n s ,

  p r a c t i c , n t r e a g a a r v v e i s t r d u i s n c u n u n a i c u n o i i f r u m o a s e r e a l iz r i

  a c t i v i t a t e a d e p i n a c u m .

  C u a c e a s t c o n v i n g e r e , d o r e s c s v u r e z d u m n e a v o a s t r , c o l e c t i v u l u i T e a t r u

  l u i N a i o n a l d i n I a i , i t u t u r o r o a m e n i l o r d e t e a t r u d i n a r a n o a s t r succese i

  s a t i s fa c i i t o t m a i m a r i n m u n c a n o b i l c r e i a v- a i co n s a c r a t , n o i r e a l i z r i p e

  l r m u l c u l t u r i i i a r t e i n o a s t r e s o ci a l i s t e , m u l t s n t a t e i f e r i c i r e .

  La 160 de ani de teatru romnesc

  Lecia unui jubileu

  In m i e z u l f i e r b i n t e a l m a n i f e s t r i l o r a r t i s t i c e i c u l t u r a l e ce ee des foarp e t o t c u p r i n s u l r i i i n t o a t e s ec to a re l e d e a c t i v i t a t e p r o d u c t i v , c r e a t o a r e , s u b s e m n u l e n t u z i a s m u l u i n c h i n a t C n t r i i R o m n i e i " , u n m o m e n t

  d e n l a r e s u f l e t ea s c d eo s eb i t a n c l z i t . n p r a g u l d e ia r n a l a c e s t e i l u n i a s f r i t u lu id e a n , c u ge t e l e o a m e n i l o r d c a r t i i u b i t o r i l o r a c es t e ia : a n i v e r s a r e a s r b t or e a s c , l aI a i , a c e l e i d in i i r o s t i r i d e c u v i n t e ro m n e t i p e o s cen d e t e a t r u . A u t r e c u t d e a t u n c i d e l a n d r z n e a e x p e r i e n a l u i A s a c h i o s u t a i z e c i d e a n i . Ceea ce ap rea n d r z n e n s a l o a n e l e h a t m a n u l u i C o s t a c l u G h i c a ( u n d e t i n r u l p o e t i i n g i n e r a m e n a j a s e ,ou r u d i m e n t e l e v r e m i i i a l e i m p r o v i z a i e i , p o d i u m u l , d e c o r u l , c o r t i n a , j o c u l n f o r i i "l u i ) e r a m a i p u i n c a r a c t e r u l i n s o l i t a l e x p e r i e n e i , c t c a r a c t e r u l e i d e m o n s t r a t i v . i ,p e n t r u ce i ce t i au s n e leag , s u b s t r a t u l e i p r o f u n d i m i l i t a n t p a t r i o t i c . C u a p a r e n ti n o c e n t e l e r e p l i c i a le u n e i p a s t o r a l e , a d a p t a t i i n t e r p r e t a t n l i m b a r i i, d c a c t o r i ". . n v s c u i " n v e m i n t e l e c i m p e n e t i a l e r i i , p o e t i c u l i a r t i s t i c u l n u n u m a i c n c e t a s e r s f i e a p a n a j u l e x c l u s i v a l g r a i u r i l o r i c u l t u r i l o r d e p r e s t i g i u , s t r i n e , p e n t r u

  a d a r e l i e f i sens ib i l i t i i i g r a i u l u i v o r b i t d e i n p o p o r , d o r d o b n d i s e r , n p e r s p e c t i v , p e n t r u d e m n i t a t e a a c e s t u i p o p o r i p e n t r u d e s t i n e l e l u i , fu n c ia u n u i i n s t r u m e n td e p e r s u a s iu n e i d c l u p t p o l i t i c . Aces t i n s t r u m e n t , a l c u v n l u l u i p o e t i c l a n s a t , ca de

  www cimec ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  5/100

  p e o t r i b u n , d e p e s cen , u v ea s c o n t r i b u i e l a a f i r m a r e a p e r s o n a l i t i i d i s t i n c t e a u n e in a i u n i ce s e i g n o ra s e , p a rc , p n a t u n c i , n p r o p r i i i c i o c h i ; a v e a s n d r e p t e a s c ,a p o i , i n o c h i i l u m i i , o v ia d e - s in e - s t t t oa r e a c es t e i n a i u n i , u n d r u m i u n loc, a le e i ,i n i s t o r i a s i i n c o n c e r t u l c u l t u r i l o r i c iv i l i za ie i o m e n i r i i .

  n cele 1G d e cen i i s t r b tu t e d c l a v i c t o r i a (d e m on s t r a i e i l u i A s a c h i , t e a t r u lr o m n e s c s - a d e z v o l t a t , a s t f e l , ca u n f e r m e n t d e l u m i n a r e , d c e d u c a r e i d ca n i m a r e a c on t i i n e i n a i on a l e , ca u n s t a t o r n i c m a r t o r i c a u n a c t i v n s o

  i t o r p r i n t o t ce a p r o d u s m a i v a l o r o s i m o i t r a i n i c a l d e v e n i r i i i s t o r i c e a p o p o r u l u i i r i i n o a s t r e . N

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  6/100

  La 160 de ani de teatru romnesc

  A g e n d a s r b t o r e a s c a

  Aleea-parc care te poart spre frumosuledificiu octogenar (inaugurat la 10 decembrie 1896) al Teatrului Naional Vasile

  Alecsandri" se ncheia, pn ieri, cu monumentul bardului de la Mirceti. Din dim ineaaaniversrii, ea promite s devin un drum dereculegere m uzeal : de o parte i dc alta aaleii au fost nlai in jnatr i Matei Millo,George Enescu, Mihail Sadoveanu, Mihai Co-dreanu. Busturile acestor corifei al gestului

  dramatic, al melosului, al ariei cuvntului ial versului , att de strins legai de scenaieean, snt opera sculptorilor Ion Irimescu,Dan Covtaru, Vladimir Florea i Vasile Con-durache. In incinta teatrului au fost dezvelite

  i patru panouri de m arm ur, pe care snt ncrustate, cu litere de aur spre pioas adu-ecre-aminte , numele ctitorilor i ale celorlalte personaliti artistice, cte au ilustrat i

  fcut, de-a lungul vremii, prestigiul artei i coalei teatrale ieene, i nu numai ieene.

  Atm osfer solemn , potrivit festivitii.Un cuvint naripat de evocare a nain tailor i de nfl crare cet eneasc aslujitorilor deazi ai teatrului naional local, rostit de tovarul Ion Ilicscu, prim-secretar al Comitetului

  judeean departid, a precedat lectura pecare n aclama iile slii tovarul MiuDobrescu, preedintele Consiliului Culturii iEducaiei Socialiste, a fcut-o Mesajului adresa t de tovaru l N icolae Ceauescu colectivului Teatrului Naional din Iai i, prin el,tuturor creatorilor de teatru din ar. Seaplaud cu cldur i cinstirea acordat, prin Decret Prezidenial, colectivului Teatrului Naional Vasile Alecsandri" : Ordinul Meritul Cultural", clasa I .

  Cuvinte de entuziast adeziun e la srbtoarea teatrului vin din partea reprezentan ilor aut oritilor de stat i de partid, aioamenilor muncii, ai creatorilor i animatorilor de teatru, ai nvm ntu lui de toategradele, ai scrisului literar, ai stud enilor ielevilor. Cu deosebire emoionan te, pentru frgezimea ipuritatea gndurihrr mrturisite, prezena i cuvn tu l pionierei Liliana Tomei.

  e Spectacolul E v o c r i p a r a d a p e r s o n a je lor d i n t e a t r u l r o m n e s c , un florilegiu almomentelor i rolurilor semnificative din literatura noastr dram atic, scris n rstim pu lcelor 16 decenii srbt orite ; un int eligentcolaj, datorat lui Val. Condurache. Vrednicde notat : nt reg colectivu l teatrului a fostdistribuit n spectacol. Alt not care secuvine sublinia t : spectacolul a m arcat, n

  persoana lu i Cristian Hagi-Culea, cea mai

  tnr promisiune regizoral a teatrului, cu onetgdu it bogat i original nzestrare, n scenarea lui a excelat prin disponibilitate m etaforic, lipsit de orice ostent a

  ie, prin subtilitate poetic in expresie, prin tiina d e a nv lui o m are varietate stilisticde tipuri i de situaii dramatice ntr-o unitate tonal de ansamblu. Fugara trecere nrevist a repertoriului nostru (clasic i contemporan, de la pastorala srbtorit, a lui

  Gessner-Florian- Asachi, la lucrrile de im ediat actualitate) a fost prilejul unui excursdemonstrativ i prin feluritele modaliti ncercate, n timp, de arta teatrului dc lacea destinat contem plrilor i emoiilor pasive, la cea a relaiilor vii, participative,reciproc determ inan te, ntre scen i spectatori.

  e In Casa Pogor (Muzeul de literatur alMoldovei), din iniiativa i sub egida Academiei de tiine Sociale i Politice a R.S.R.

  i a Consiliului jud eean Iai al educaieipolitice i culturii socialiste, dou zile decom un icri tiinifice i de dezbateri pe temaRolul teatrului rom nesc n educaia multilateral a m aselor". Pornind de la da tele invmintele istoriei, comunicrile s-au axat.n general, pe problemele de azi ale teatrului

  i pe rolul lui n viaa social i n perspectivele istorice ale rii. Au vorbit academicieni, profesori universitari, cercettori, criticide teatru, cond uctori de institu ii teatrale etc.

  0 preioas iniiativ editorial : J un imea" a scos de sub teascuri, n chiar primelesi/e ale. festivitilor, albumul omagial ilustrat 160 de ani de teatru romnesc". Lucrarea sparge limitele tipriturilor de circumstan, pentru a se recom and a ca un adevrat instrument de lucru pe masa iubitorilorde art i a cercett orilor n tiin ele teatrale:nalt calitate tipografic, bogie i acuratee la capitolul iconografiei, date informative

  preioase, un valoros studiu-eseu de adn-cime sintetic {semnat de Constantin Cio-

  praga) i, mai ales, un dicionar al actorilor Naionalu lui ieean (dat orat lu i N . Barbu),primul de acest gen n bibliografia noastrteatral.

  Firete, spectacole oma giale : toate N a ionalele rii i-au da tconcursul fresc. Na ionalu l ieean a prezenta t n premier noualucrare a lui Mircca Rad Iacoban, R e d u t a .

  Rep.

  4

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  7/100

  MIHNEAGH EOR GH I U

  A r t ai

  tiina t e a t r u l u i *

  a l i n ! r o m n e s c d e i n e i i l u s t r e n z , n c d e l a n c e p u t u r i l e s a l e i n n t r e a g al u i d e z v o l t a r e i s t o r i c , u n u l d i n a t r i b u t e l e f u n d a m e n t a l e a l e a ce s t ei a r t e u n i *v e r s a l c m u l t i m i l e n a r e , i a n u m e , a c e l a d e a s e i n f f i i i s a c a u n a c t d e c u l t u r

  i de u m a n i t a t e , ca o ex p re s i e a r t i s t i c a u n u i m o m e n t d e c iv il iz a i e , c a r a c t e r i s t i c p e n t r us o c i e t a t e a i n a i u n e a c r e i a i a p a r i n . P e p l a n f i l o zo f i c , a ce s t a t r i b u t d e p i n d e d e r a p o r t u ld i n t r e e t i c i e s t e t i c , d e m s u r a n c a r e a u t o r u l i i n t e r p r e t u l s p e c t a c o l u l u i d r a m a t i c r e u e s c s r e f l e c t e i s c o m u n i c e v a l o r i l e m o r a l e , fr u m u s e e a i p r o f u n z i m e a s p ir i t u a l a u n u ip o p o r a n g a j a t i s t or i ce t e n r e a l i z a r e a v oc a i e i i n z u i n e l or s a l e p r o p r i i d e p r o g r e ss o c i a l - eco n o m ic i c u l t u r a l .

  O a l t t r s t u r c a r a c t e r i s t i c a t e a t r u l u i r o m n e s c a f o s t p a r t i c i p a r e a s a e d u c a t i v ,d i r e c t , l a e m a n c i p a r e a c u l t u r i i n a i on a l e , l a p e r p e t u a r e a i d e s v r i r e a v a l o r i l o r e i s p e cif ice i l a p r o m o v a r e a a c e s t o r a l a n i v e l u l v a l o r i l o r u n i v e r s a l e ; i, r e c i p r o c, l a c u n o a t e r e a ,

  n s u i r e a i p o p u l a r i z a r e a v a l o r i l o r c u l t u r i i u n i v e r s a l e n R o m n i a , p u n n d u - le n s e r v i c i u la r t e i i c u l t u r i i r o m n e t i .

  M i s e p a r e , d c aceea , u t i l i n e c e s a r s r e m a r c m c a m p l u l p r o g r a m i d e ol og i c a lp a r t i d u l u i n o s t r u n a p l i c a r e a c r u i a s e a l i n i a z a s t z i t o i s l u j i t o r i i a r t e i , o a m e n i i d ec u l t u r , p a r t i d u l , n t r e g u l n o s t r u p o p o r c u p r i n d e , n ceea ce p r i v e t e a r t e l e s p e c t a c o l u l u id i n a r a n oa s t r , n d r u m r i i e x i ge n e ce c or e s p u n d , n ch i p a r m o n i o s , t o c m a i a c es t o rt r s t u r i c a r a c t e r i s t i ce a l e i s t o r i e i t e a t r u l u i l a r o m n i , o f er i ci t c o n t i n u a r e d i a l e ct i c aa c e s t e i v o c a i i i a a c e s t o r n z u i n e , p r o p r i i e d u c a i e i m o r a l e i e s t e t i c e i c iv i l iz a i e i

  n o a s t r e m i l e n a r e , a s u p r a c r o r a g n d i r e a s oci a l -p ol i t i c c on t e m p o r a n i -a p u s a m p r e n t ac i r e v i t e l i z a n t i n n o i t o a r e .

  P r i n t r e l u c r r i l e f u n d a m e n t a l e , n u m e r o a s e i i m p o r t a n t e , ce f i g u reaz n p l a n u l d ec e r c e t a r e t i i n i f ic d i n a ce s t c i n c i n a l , a p r o b a t d e c on d u c e r e a p a r t i d u l u i , a c r u i r e a l i z a r e n d o m e n i i l e d e a c t i v i t a t e ce ne r e v i n e c o o r d o n a t , l a n i v e l r e p u b l i c a n , d c A c a d e m i a de t i in e soc ia le i p o l i t i c e , f i g u r e a z i t r a t a t u l d e I s t o r i e a t e a t r u l u i r o m n e s c .

  E l a b o r a r e a a c es t e i l u c r r i a n t r e n e a z , d e p e a c u m , c er c e t t or i , c a d r e d i d a c t i c e ia c t i v i t i p e t r m u l a r t e l o r c h e m a i s a d u n e , s r e v a d i s o r g a n i z e z e o i m p r e s i o n a n t c a n t i t a t e d e d o c u m e n t e i i n f or m a i i i s t o r i c e d e s p e c i a l i t a t e , p r i n t r e c a r e socotesc c ea b s o l u t n e ce s a r s sc n u m e r e i ce r c et t or i i d i n c e n t r e l e d r a m a t i c e r e g i on a l e , i u b i t o r i ia n i m a t o r i a i a r t e i i t i i n e i t e a t r u l u i . I n s t i t u t u l d e i s t o r i a a r t e l o r d i n B u cu r e t i l u cr e a z

  n p r e z e n t l a t e z e i l a p r o i e c t u l d e s u m a r , u r m n d ca s e c i a d e r e s o r t a A ca d e m i e is -1 i a n d i s c u i e c i l m a i c u r n d . I n f e l u l a c e s t a , t e a t r o l o g i a r o m n e a s c i v a n d e p l i n io n d a t o r i r e d c o n o a r e f a d e i s t o r i a c u l t u r i i n a i o n a l e , c o m p l e t n d , n a c e l a i t i m p , c ud a t e l e i c on c l u z i i l e e i , c a p i t o le l e r e s p e c t i v e d i n m a r e l e t r a t a t d e I s t o r i a R o m n i e i , i a

  * Comu nicare la colocviu l R olul teatrului rom n esc n educaia m ultilateral amaselor" inu t la Iai, cu prilejul an iversrii a 160 de an i de teatru romnesc(1112 decembrie 1976).

  5

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  8/100

  ca r e d e a s e m e n e a , l u c r m , n l r - u n co l e c t i v p r e s t i g i os d e i s t o r i c i , d i n c a r e f a c p a r t e , b i n e n e l e s , o a m e n i d e t i i n d i m t o a t e c e n t r e l e u n i v e r s i t a r e .

  I s t o r i a i t e o r i a t e a t r u l u i n a i o n a l i u n i v e r s a l o b ie c t u l s p ec i f i c d c s t u d i u a l d i s c i p l i n e i t e a t r o l o g i e i n u se po t c o n c e p e s e p a r a t d e a n s a m b l u l c e l o r l a l t e t i i n e d e s p r es o c i e t a t e , d e i s t o r i a p ro p r iu -z i s , d c s o c io lo g i e , d e e t i c i e s t e t i c i . b in e n e l e s , d e i s t o r i al i t e r a t u r i i i a a r t e l o r , d e e d u c a i e . 0 a s e m e n e a c e r c e t a r e t r e b u i e s i n s e a m , d e s i g u r , i d c s i t u a i a b aze i I c lm ico -eo o n o m icc a s u p r a s t r u c t u r i l o r a n a l i z a t e . R a p o r t n d u - n e l a c l e m e n t e l e n o i i n t e r v e n i t e n t e o r i a i p r a c t i c a s p e c t a c ol u l u i t e a t r a l n u l t i m a j u m t a t e d ev eac , a z i , l u c r u l o a m e n i l o r d e t e a t r u , a r t a i t i i n a t e a t r u l u i c on t e m p o r a n se n ca d r e a z t o t m a i f ir e s c n s f e r a de a c i u n e a m i j l o a c e l o r m o d e r n e d e co m u n i c a r e n m a s i . p r i n

  e x t r a p o l a r e , n s f e ra r e v o lu i e i t i i n i fi ce i t eh n i ce , n ca r e a i n t r a t n t r e a g a s o c i e t a t ec on t e m p o r a n , cu t o a t e m o d i f i c r i l e p e c a r e a c ea s t a I e p r e s u p u n e i l e i m p u n e p e t o a t ep l a n u r i l e , i n c l u s i v , i m a i a l e s , n cu l t u r . P e n t r u c e v o r b a d c o c u l t u r a l c r e i t r e c u t i a l c r e i v i i t o r e x p r i m a c e e a i f er i c it t e n d i n i d o r i n : d e a r e f l e ct a a d e v r u l i s t o r i c i de a s e r v i p o p o n d c r e a t o r d e i s t o r i c .

  D a c a i s p r e z e c e d e c e n i i d c t e a t r u c u l t r o m n e s c n c p r i v e s c a c u m d e s u bb o l t a c e r u l u i m o l d o v e a n , l u m i n a t d c c o n s t e l a i a s t r l u c i t a c t i t o r i l o r s i decu l t u r n a i on a l , n u p o t s n u c u g e t l a f a p t u l c , p e f u n d a l u l , n c r c a t d e

  t i p u r i i p e r s o n a j e , a l f r e s c e l o r d e l a m n s t i r i a p a r f i g u r i a l e f i l o z o f i e i a n t i c e , n s t r a i ed e v o i e v o z i a i s p i r i t u l u i , a a c u m n u p o t u i t a t e o r i a c a n t e m i r i a n d e s p r e a l a i u l d i o n i s i a c " p e aces te p l a i u r i d e d u l c e a c o t n r e a s c . i g n d u l m ] > o a r t c h i a r m a i d e p a r t e i m a i a d i n e n i s t o r i c , s p r e v e s t i g i i l e t r a c i c e i p r e t r a c i e e , a l e r e c u z i t e i i . d e c o r u l u ia r t i s t i c n c a r e i o f i c i a s e r b r i l e m i s t e r i o a s e o m u l dc la C u c u t e n i . A c e a s t p o z i i er e f l ec t , n f o n d , p r e o c u p a r e a n o a s t r , j u s t i r e s p o n s a b i l , f a d e d e s t i n u l i s t o r i c a lt e a t r u l u i r o m n e s c , c a e x p r e s i e a u n e i c u l t u r i m i l e n a r e specif ice i a u n e i s p i r i t u a l i t if i d e l e s i c n s i . A t u n c i , c f i r e s c s m e d i t m i l a f a p t u l c ex i s t o l u n g i s t o r i e , n c i n s u f i c i e n t cu n o s cu t , d a r n u m a i p u i n a u t e n t i c , a r t e i s p e c t a c ol u l u i l a r u m n i , d c c a r ed e p u n m r t u r i e fo r m e l e c i p o p u l a r e s t r v e ch i . E s t e o p e r i oa d p a s i on a n t n u n u m a id i n p u n c t d e v e d e r e t i i n i fi c, d a r i e x t r e m d e u t i l p r a c t i c i l o r a r t e i n o a s t r e d r a m a t i c e ,c a r e n c e a r c , d e m a i m u l t v r e m e , s a p r o f u n d e z e t r s t u r i le d e e x p r e s i e i s t or i c s p e ci fi ca le t e a t r u l u i r o m n e s c , a l e c a r a c t e r u l u i s u p o p u l a r .

  R c v i r i m e n t u i s p ec t aco lo g i c i n c l u s , ou d r e p t d e c e t a t e , n m a n i f e s t r i l e a r t i s t i c ep o p u l a r e d i n c a d r u l F e s t i v a l u l u i n a i o n a l G n t a r c a R o m n i e i " n e v a o f e r i , i n aceas t d i r e c i e , s n t n c r e d i n a t , n u m e r o a s e p r i l e j u r i d e s a t i s f ac i e . Aceas t a s e ap l i c , n eg a l m s u r , t e a t r u l u i n l i m b i l e n a i o n a l i t i l o r c o n l o c u i t o a r e i t u t u r o r s p e c t a c o l e l o r p o p u l a r ed e p e t e r i t o r i u l r i i n o a s t r e , l e a g n d e c oe x i s t e n fr e a s c , d e p r i e t e n e a s c o s p i t a l i t a t e i de p a c e c u m e s a g e r i i t u t u r o r c u l t u r i l o r n a i o n a l e , p e d i r e c i i l e n o i i c o n t i i n e e s t e t i c ea s o c i e t i i n o a s t r e , aceea a u n e i n a i u n i s o c i a l i s t e .

  Te a t r u l c o n t e m p o r a n (i n u m r e f e r d o a r l a h o t a r e l e n a i on a l e ) se a d r e s e a z ,cu m a i m u l t i n t e n s i t a t e i p r e c i z i e , a n s a m b l u l u i m o d a l i t i l o r n o a s t r e d ec o n t a c t c u l u m e a n c on j u r t o a r e , i p o a t e s p a r c i u d a t c , p r o fe s n d u n

  t e a t r u , p r i n e x c e l e n , p o l i t i c , n e n t o a r c e m l a e t i m o l o g i a g e n e z e i s a l e, ca r e se t r a g e d i nc u v n t u l grecesc t l i e a t r o n , a d i c l o c u l p r e s t a b i l i t d e u n d e o m u l e p r e g t i t s p o a t v e d e a , n t r - u n t i m p p r e s t a b i l i t d e u n a l t o m , c a r e c p r e g t i t , l a r i n d u l l u i , s -i c om u n i c e ,p r i n t r - u n l i m b a j d i n a i n t e c on v e n i t , u n m e s a j de c o m u n i n t e r e s " .

  M e s a j u l t e a t r u l u i n o s t r u s t a b i l " e c u n o s c u t i p r o f e s a t c u p a s i u n e i succes d es l u j i t o r i i s i , d e a p r o u p e d o u v e a c u r i .

  I n p o l i t i c a c u l t u r a l a R o m n i e i , t e a t r u l o c u p u n l oc a l e s f i in d c , n t r - a d e v r ,e l c o r e s p u n d e m i c i p a s i u n i c u l t u r a l e a p o p o r u l u i , d a r i f i i n d c , n m p r e j u r r i l e a c t u a l ea le vie i i soc ia le a t u t u r o r n a i u n i l o r , a r t a t e a t r u l u i a ce a st d i m e n s i u n e p u r u r i a c t u a l a c u l t u r i i , c a r e a fo s t fo lo s it n t o a t e c i vi l i z a i i l e i c a r a c t e r i z e a z p r e z e n a n l u m ep r u i a t r i b u t e l e u n c i a r t e i m e d i a t e , c e n t r u c h i p e a z i e x p r i m , n l i m b a j u l c e l m a i d i r e c t ,i d e i l e i s i m m i n t e l e ca r e a g it l u m e a n o a s t r , o m u l c on t e m p o r a n , p r e o cu p a t , a z i m a im u l t ca o r i c n d , d e v i i t o r u l p e ca r e - 1 r e z e r v , n e ga l m s u r , s t r u c t u r a i n t i m a societ i i n ca r e t r i e t e i v i a a c o n t e m p o r a n i l o r s i d e p e m i c a p la n e t l a b o r d u l c r e i an a v i g m , l a o l a l t , p r i n i n f i n i t . D a c a c e a s t a e p u r p o e z i e , s a u r a i u n e p u r , r m n e d ed e m o n s t r a t . I a r d a c l u m e a e st e o s c e n , s a u d a c n u e, T e a t r u l m e r g e n a i n t e , c uca o d a t .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  9/100

  MIHAINADIN

  Generoz i t a t ea t e a t r u l u i

  D e a t t ca o r i , i cu a r g u m e n t e a l i t d c g re l e ,i s-a r e a m i n t i t t e a t r u l u i c a re d e n d ep l i n i t fu n c i i co m p lex e , n c t a f l m , d i n ce nc e m a i m u l t , i n e x p r e s i a s a , cunoatere icontiin, valoare i atitudine, adevr ( ch ia ra d e v r ) i rspundere ; d a r , p a r c , i m a i p u i n b u c u r i e . S i g u r , e x is t o b u c u r i e a c u n o a t e r i i , o b u c u r i e a c on t i i n e i c u r a t e , av a l o r i i descoper i te i a f i r m a t e , a a t i t u d i n i i

  d e m n e , a a d e v r u l u i s u s i n u t p u b l i c i ar s p u n d e r i i m p l i n i t e . D a r m a i e x i s t ibucuria-bucuric, d a c p u t e m s p u n e a a , aceeap e ca r e u n ve r s a l l u i R i l k e ne-o to t a m i n t e t e , a t u n c i c n d l u p t t o ru l i la s p l e t e l es ( f l u t u r e l i b e r e , c n d i u b i t u l i sp r i j inf r u n t e a d c a l t a r u l de l in i te al f i in ei cc-ii n s p i r p a s iu n ea , cn d e t i n v lu i t d e pace ia i p u t e a , d e b u c u r i e , n u d e a l t c e v a , sp l ng i i s r z i , to toda t .

  Bu.tour.iia t e a t r u l u i n u e s t e aceea a u n e i s e

  r a l e , in i c i

  a u n e i be i i ; ca n u es te t o t u n ac u sa t i s fac ia s u p o r t e r u l u i s p o r t i v i n i c i cuaceea , s e r i o a s , n o b i l , a u n e i d e s c o p e r i r i t i in i f i ce . Ea ncepe dc la b u c u i i a a c u m u lat n t e x t ( p e n t r u c ex is t o b u cu r i e as c r i s u l u i , d e t ec t ab i l c h i a r l a c h i n u i i i " s t i l u l u i , c u m a f o s t p n i s t r l u c i t o r u l C a r a g i a -l e ) , c o n t i n u n b u c u r i a d e s c o p e r i r i l o r t r a n s p u n e r i i scenice i d e v i n e b u c u r i a j o c u l u i , aco m u n ic r i i . C e i ca re i u b es c t e a t r u l n up u b l i c u l d e p rem ie r , p o t co av a s a cu d i a m a n t e " (diamond horseshoe, c u m i s p u n a n -g l o - s a xon i i ) - t iu c unele spectacole se na l c h i n u i t p e s cen . Aco lo u n d e t m p la ru li r e c u z i t e r u l , c r o i t o r i i i m a e s t r u l de l u m i n is-au c h i n u i t , e g r e u d e a t e p t a t b u c u r i a . D a rea e , n c , p o s ib i l . C n d , n s , c h i n u l see x t i n d e l a r eg i zo r (a l eg e u n t e x t i p e n t r u b u c u r i a c o n i n u t , i p e n t r u aceea p eca re o p o a l e p r o d u ce i a t u n c r i t e r i u r a rfolosi t ) i la a c t o r i p e n t r u c t e x t u l es tem e d i o c r u , s a u p e n t r u c i de i l e ce vor a r t i cu la r e p r e z e n t a i a s n t m e s c h i n e , s a u p e n t r u

  c se joac contre-coeur, c u m s p u n f r a n cezii b u c u r i a este e x c l u s .

  A r f i d e p r i s o s s m a i d m e x e m p l e d i nl i t e r a t u r a c l o v n u l u i . E l , c e l c r u i a i se p u t e a

  n t m p la o n en o ro c i r e , e l , c e l ca r e se n t o rcea n t r -o oda ie rece , u n d e - a tep ta o so ie sauu n cop i l p e m o a r t e , d a r c a r e t r e b u i a s nef a c s r d e m . M e l o d r a m a s t o r s s u b i e c t u l

  pn i de v e r o s i m i l . R i s u l , care es te meser iac l o v n u l u i , n u e , n e a p r a t , b u c u r i e . A s t a ot ie orice om de t e a t r u , o t iu at t m a r i i a ct o r i ) c t i c a b o t i n i i , r e g i i dc f iecare scar a ic r l i g u lu i " . B u c u r i a are de-aface , n t i i n t i ,cu ceea ce s im im, cu ceea ce t r im, cu sper a n e l e , c u m u n c a i cu p r e u i r e a e i . B a c h i a rface p a r t e d i n r s p l a t a m u n c i i . G r i m m - i - a - n -v a t a c e s t a d e v r p e m i l i o a n e de c op i i , d u p

  ce , l a r ndu l su , a l i i l nv aser pc e l . i ,p r o b a b i l , n p r i m u l r n d , m u n c a a .U n s p ec t aco l f o a r t e b u n e s t e o s u r s d e

  b u c u r i e . C h i a r d a c , p e n t r u a o a t i n g e , t r e b u i e s d e p u i e f o r l u l n e l eg e r i i . Sau . p o a t e ,t o c m a i d e aceea. U n s p e c t a c ol p r o s t es t e n t r i s t to r . S-ar n e lege de a i c i c b u c u r i ad e c u r g e d i n succes. L eg tu ra cau za l n t r e ce id oi t e r m e n i e s t e , p a r i a l , a d e v r a t . C i n ec o n s i d e r , n s , e f e c t u l u n u i succes n e l to rd r e p t b u c u r i e a r e a l i z a t o r i l o r s a u a p u b l i c u l u i gree te . B u c u r i a n e s c h i m b . I nb i n e . I l u z i a , ca r e m a i d e v r e m e s a u m a i t r z iuse v a s p u l b e r a , n e fa c e m a i p r u d e n i (ceeace n u e r u ) , m a i g r e u d e c o n v i n s (,nici a s t an u e r u ) , m a i a c r i (ceea ce e s t e r u ) . n d o i a l a s u b l i m c t r a n s m u t a t n s c e p t i c i s msui-generis. B u c u r i a a u t e n t i c n u e s t e t o t d e a u n a e x a l t a t . Coef i c i en tu l de i n t e r i o r i t a t ea l b u c u r i e i , fie ea a a c t o r u l u i covr i t deem o i e , s au s p e c t a t o r u l u i cov ? r i t , d ea s e m e n i ar e l eg tu r , n p r i m u l r n d , cup s i h o l o g i a , d a r n u e s t e n u m a i p s i h o l o g i c d e t e r

  m i n a t . 0 b u c u r i e r e a l n u n e n e a c no c e a n u l d in n o i n es f r i t el e n t r eb r i , c h i n u i t o a r e l e c h e s t i u n i de f iecare zi i de o via

  n t r eag , c c i o m u l e s t e , s p u n e a M a r x , of i i n ce p ro b l em a t i zeaz , ea p u n e n l e g tu r ace s t o cean cu t o a t e oceanele d e s i m i r e i n e l eg e re a l e s em en i lo r n o t r i . P r i nb u c u r i e , t e a t r u l ne face , con t ien t , s o l i d a r i cul u m e a .

  F u n c i i l e t e a t r u l u i se re f lec t , f i ecare , ns i n t e z a p c ca r e e l o r ep r ez in t . A p r o d u ceb u c u r i e i n e d e r a i u n e a s a d e a l i . C n d ,s u p e r f i c i a l s a u i r e s p o n s a b i l , e l a m g e t e , e u f or i a e p e m s u r a e g o i s m u l u i s u , a v a n i t i isa le . B u c u r i a pc care t e a t r u l t r e b u i e s o deao a m e n i l o r , b u c u r i a a d e v r a t , e s t e m s u r a g e n e ro z i t i i s a l e . L eg tu ra d i n t r e g r a d u l d e n e c e s i t a t e a t e a t r u l u i i ge n e r oz i t a t e a sa n u m a it r e b u i e s u b l i n i a t . H

  7

  www.cimec.ro

  http://bu.tour.iia/http://bu.tour.iia/http://bu.tour.iia/
 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  10/100

  DEZBATERI

  Gglaj

  Colocviud e s p r e

  a r t a comedie iPrintre nenu m ratele i substan ialele m an ifestri cultural-educative

  ncorporate marelui Festival naiona l Cnla rea R om niei", o semnifica ie m ajor a dobnd it Colocviul despre arta comediei. Galai, oraul-gazd al acestei prime ediii, important centru industrial pe hartaRomniei socialiste, ora aflat nt r-o spectaculoas dezvoltare, cu unpublic tinr, n din am ic form are, ora cu vechi i trainice tradiii nistoria teatrului romnesc, i-a propus ca, prin aceast manifestare, sintre in m area competiie artistic na iona l cu o suit de spectacole i dezbateri.

  P o r n i t d i n c a b i n e t u l s e c r e t a r i a t u l u i l i t e r a ra l t e a t r u l u i , i n i i a t i v a C o l o c v i u l u i a fos t c l d u r o s m b r i a t i f e r m s p r i j i n i t d e C o m i t e t u l J u d e ean P . C . R . Ga l a i , d e C o m i t e t u l jude ean de cu l tu r i educa ie soc ia l i s t i ,f i re te , de conducerea A . T . M . , a crei sec ied e c r i t i c d ram a t i c a a s i g u r a t b u n a d e s f u ra re o l u c r r i l or .

  T i m p d e o s p t m n ( 1 5 2 1 n o i e m b r i e ) ,op t co lec t ive t e a t r a l e a u p r e z e n t a t n ou spect a c o l e , u r m a t e de t o t a t t cu ed in e de dezba

  t e r i , n j u r u l r e s p ec t i v e lo r s p ect a col e . Aces t ed e z b a t e r i a u c u l m i n a t ou o ses iune de comun i c r i p e t em a Fu n c i i l e s o c i a l - ed u ca t i v e a l ec o m e d i e i ro m n e t i ; p r o b l em e d e crea i e im o d a l i t i d e e x p r e s i e " . I n a f a r a aces to r ac - i u n i -n u c l eu , z i l e l e C o l o c v i u l u i a u a v u t o desf u r a r e c o m p l e x , n e n u m r a t e a l t e i n i i a t i v e i m a n i f e s t r i m b o g i n d p r o g r a m u l de l u cr u : v i z i t e n n t r e p r i n d e r i i m a r i u n i t isoc ia l i s t e ( C o m b i n a t u l S i d e r u r g i c , a n t i e r u lN a v a l , I . A . S . - B u j o r e n i ) , p r e m i e r e a l e t e a t r u -

  8

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  11/100

  l u i d e p p u i d i n l o c a l i t a t e , o ez toa re l i t e r a r -n r t i s t i c a C e n a c l u l u i u m o r i t i l o r a l A s o cia ie i s c r i i t o r i l o r d i n Bu c u r e t i i, n n c h e i e r e , un s pe c t a c o l de d i v e r t i s m e n t , cu l a r gc a r a c t e r p o p u l a r , l a ca r e a u c ol a b o r a t for m a i ia r t i s t i c e a le co lec t ive lor -gazd i a l e i n v i t a i lo r . E l e m e n t u l c a l i t a t i v *nou a l aces te i comp l e xe e d i i i a r t i s t i c e 1-a c o n s t i t u i t p a r t i c i p a r e anemi j loc i t , a t t l a spec tacole , c t i l a d i scu i i ,a s p e c t a t o r i l o r . Al t u r i d e a c t o r i , r e g i z o r i , t e a

  t r o l o g i i c a d r e d i d a c t i c e d i n n v m n t u la r t i s t i c , u n n u m r i m p r e s i o n a n t de m u n c i t o r i ,t e h n i c i e n i , p r o f e s o r i , c a d r e d c c on d u c e r e d i n n t r e p r i nde r i i - a u s pus z i l n i c c u v n t u l , c u d i s -c c r n m n t i s p i r i t c o n s t r u c t i v , a r t n d u - s e , p ea c e a s t c a l e , e xpone n i a u t o r i z a i a i a d m i r a b i l u l u i p u b l i c g l e a n ; d e a l t f e l , u n c o l e c t i vc om p u s d i n s p e ci a l i t i i o a m e n i a i m u n c i ia a v u t i rolul de a a p r e c i a , n f i n a l , r e a l i zr i l e a r t i s t i c e , a c or d n d u n n u m r n s em n a tde d i s t inc i i i men iuni . *

  P u b l i c u l g l e a n i - a d o v e d i t d i n p l i n set ea de t e a t r u , s us i n nd c u e n t u z i a s m , d a r i cu ex igen , ac iun i l e C o l o c v i u l u i , i n u

  n t mp l t o r r e p r e z e n t a i i l e i c r e a t o r i i d i s t in i de j u r i u a u b e n e f i ci a t , n p r i m u l r n d ,do c e r t i f i c a t u l a p l a u z e l o r , a c o r d a t , s p o n t a n ,d e s p e c t a t o r i .

  S t r e c e m , a a d a r , n r e v i s t f i l m u l a c e s t e is p l m n i d e l u c r u , n ce r e n d s d e s p r i n d e mc teva i d e i d i r e c t o a r e p r i v i n d s t a r e a i p e r s pe c t i ve l e a r t e i c o m e d i e i .

  Ziua nti:Clasicii dreptul

  i limitelecontemporaneizrii

  T e a t r u l D r a m a t i c d i n G a la i , m o n t n dChiria n provincie, de V a s i l e A l c c -

  s a n d r i ( r e g i a , A r i a n a K u n n e r - S t o ic a ; scen o g r a f i a , M i r c e a R b i n s c h i ) , a d a u g on o u v i z i u n e , c o n t e m p o r a n , i r u l u i d em o n t r i a n t o l o g i c e a l e f a i m o s u l u i i b t r n u -l u i e i t e x t , v i z i u n e ce sc nscr ie , d e a l t f e l , i nb u n a c o n t i n u i t a t e a u n o r p r e o c u p r i r e p e r t o r i a l e ( a m i n t i m Florin i Florica). Cu t oa t e c e i n eg a l n a n s a m b l u , i n ce r t s t i l i s t i c i ne -decis n f i n a l i z a r e a d e m e r s u l u i r e g i z o r a l , eai m p u n e u n a d i n t r e cele m a i v a l o r o a s e cr e a iia le r o l u l u i t i t u l a r : Mitic I a n c u . C o n t i n u n d

  c r e a t o r t r a d i i a t r a v e s t i u l u i , i n a u g u r a t d eM a t e i M i l l o i p e r p e t u a t d e M i l u G h e o r -g h i u , i n t e r p r e t u l g l e a n o f e r f a i m o s u l u ip e r s o n a j , d i n t r - o p e r s p e c t i v a c t u a l o r i g i n a l ,u n p o r t r e t e e n t e i e t o r .

  Discu i i l e au c o n f i r m a t a p r e c i e r e a u n a n i m a c r i t i c i i t e a t r a l e i a de a c e a s t c r e a i e i ,l u n d n d e z b a t e r e s p e c t a c ol u l , a u l r g i t sfe r ap r o b l e m e i , a t i n g n d c e n t r i d e i n t e r e s v i t a l

  n r e c on s i d e r a r e a c l a s i c i l o r c om e d i e i r o m -

  * V e z i T e a t r u l " , n r . 11 , 197G .

  ne t i . S -au d i s c u t a t d r e p t u l i l i m i t e l e c on t e m p o r a n e i z r i i , r a p o r t u l d i n t r e l i t e r a i s p i r i t u l t e x t u l u i , ca i cel d i n t r e , f i n a l i t a t e a comi c a ope r e i i m i j l oa c e l e de e xp r e s i e scen i c .

  Ziua a doua:

  Problemele metaforei

  comiceI m p u s cu p r i l e j u l C o l o c v i u l u i t i n e r i l o r r e g i

  z o r i de l a R r l a d , s pe c t a c o l u l c o l e c t i v u l u i d ela Piat ra- iNcoim , Slug la doi stpni d e C a r l oG o l d o n i ( r e g i a , I u l i a n Via ; s cenogra f ia Vas i l eJ u r j c ) , n a n ! m a p r e c i a t d e p u b l i c i de c r i t ica d e s p e c i a l i t a t e , i-a d e m o n s t r a t i a c u m ,It i C a l a i , f a n t e z i a i r i goa r e a c omi c , o r i g i n a l i t a t e a s o l u i i l o r , cr e a i a t n r u l u i a c t o r H o-r a i u M l e l e . L a d e z ba t e r i s -a s u b l i n i a t i m

  p o r t a n a ntlnixii d i n t r e o e c h i p d r u i t c up a s i u n e j o c u l u i t e a t r a l i u n t n r r e g i z o ra n i m a t o r : I u l i a n V i a . S p e c t a c o l u l a d e v e n i tp u n c t u l de p l e c a r e p e n t r u f e r t i l e a bo r d r i np r o b l e m e l e m e t a f o r e i c omi c e , a l e d i s t a n r i i i n t r u c h i p r i i , a l e e cua i e i c uv n t - i ma g i n e ,a a d a r , n z on a m o d a l i t i l o r d e e x p r e s i e .S-au d i s c u t a t , de l a s em oni , c t eva aspec te e sen i a l e a le m u n c i i n t e a t r u : c l i m a t u l , s p i r i t u lc o m p e t i t i v , c e r i n e l e n e c o n t e n i t e i p e r f e c i o n r i ,s e r i oz i t a t e a repe t i i i lo r , c l i ca profes iona l de -

  scn ndu-sc ca ce r in e e sen i a le n reu i la p r o duc i e i a r t i s t i c e .

  Ziua a treia:

  Adevrul vieii n ficiunea scenic

  M o n t a r e a c o l e c t i v u l u i g l e a n , Smbt la

  Veritas d e M . R . I a c o b a n ( r e g ia , G h c or g h eR a d a ; s c e n o g r a f i a , V i c t o r Cre u lescu) , s -a n scr i s n r e g i s t r u l c o m e d i e i l i r i c e ; c teva acce n t e g r a v e , d a r i u n e l e a s c u i t - co m i ce , p u n c t e a z a c e a s t m e d i t a i e p e t e m a d e v e n i r i i i n s u l u i i a a p o r t u l u i su s oc ia l . L ips i t de oi de e i n t e g r a t o r - r e g i z o r a l , r e p r e z e n t a i a p r o p u n e c t e va b i o g r a f i i cu t r i m i t e r i s e m n i f i c a n t e( n o t m c o n t r i b u i i l e a c t o r i l o r D i m i t r i e B i t a n g ,Vior ica H o d e l , D a n A n d r e i B u b u l i c i ,G h e o r g h e V . G h e o r g h e ) . F r u c t u o a s , d e z b a t e

  r ea s-a c e n t r a t a s u p r a i n v e s t i g a i i l o r t e m a t i c ea le c o m e d i e i d e a c t u a l i t a t e , c r i t i e ndu - s e a r i al or r e s t r n s . M o n t a r e a , e x t r e m de ge ne r oa s c a s u r s de d i s c u i i , o f e r i t a r g u m e n t e p l e d o a r i e i p e n t r u i m p l i c a r e a n i m ed i a t " , p e n t r ucota a de v r u l u i de v i a ne c e s a r f i c i un i i scen ice .

  D u p m a t i n e u l o f e r i t de T e a t r u l D r a m a t i cg l e a n , 0 noapte furtunoas d e I . L . C a r a -g i a l e , r e p r e z e n t a i e a T e a t r u l u i D r a m a t i c B a -c ov i o" d i n Ba c u ( r e g i a . N a e Cos me s cu ; sce

  n o g r a f i a , D a n P e t r e s c u - M o g o ) , a c o n c e n t r a t

  9

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  12/100

  "mierosul s e r i i . A t e p t a r e a u n u i spec taco l C a r a -g i a l c pe af i u l c o l o c v i u l u i -a fos t r s p l t i t .In t en i i l e u n e i n o i a b or d r i r e g i z or a l e , a l eu n e i l e c t u r i o r i g i n a l e a p a g i n i i c las ice , n -auc o n v i n s . I n t r e gnd i r e a l i t a t e a scene i , decal a j u l a f os t m a r e ; s u b s t a n a e a r a g ia l ca n afost r a r e f i a t p r i n s o l u i i s u p e r f i c i a l e i p r i n -tr-UTi c om i c e p i d e r m i c . D e z b a t e r i l e a u a m e n d a t s p ec t a colu l , i n s i s t n d ca fu n c i on a l i t a t ead e m e r s u l u i comic s se a f i r m e c r e a t o r , u r m -

  r i n d u - s e i d eea i n u e f e c tu l .

  Ziua a patra:

  Satira i funciile eisocial-educative

  Afi u l s p t m n i i g l en e s - a m b o g i t p r i nr e p r e z e n t a i a a d u s d e T e a t r u l M r i a F i l o t t i * 'd i n iBr i la , cu una d i n t r e cele m a i r e p r e z e n t a t i v e cr e a ii d r a m a t i c e d i n r e p e r t o r i u l s a t i r e ir e a l i s t - s oc i a l i s t e : Mielul turbat dc A u r e lB a r a n g a . D u p u n f e r t d e v e a c de la p r e m i e r a a b s o l u t , t e x t u l i a t i n g e cu aceea is t r lu c i r e i n t a , s g e i l e s a t i r e i s e a ra t a f il a fel dc a r t i s t i c i c e t en es c con v in g t o a r e .T n r u l p u b l i c de azi , ca i cel de i e r i , p a r t i c ip cu aceea i r e c e p t i v i t a t e l a o fen s iv a d e -e l a i r / i t d e S p i r i d o n Biser ic mpot r iva c oa l i i e i b i rocra i lo r c a v a f i , s av u rn d cu s a t i s f ac i e ,

  n f i n a l , t r i u m f u l e t i c i i s o c i a l i s t e . M o n t a r e a

  b r i l e a n ( r e g i a , M a r i n s Popeseu ; scenograf ia .O l i m p i a D a m i a n - U l m u ) , m u l a t p c d a l e l et e x t u l u i , f r a l e v a l o r i f i c a cu s t r lu c i r e ,c o n v i n g e , m a i a l e s , p r i n g r a v i t a t e i a d r e s ,m a i pxiin p r i n v e rv i ap lo m b co m ic . D i a l o g u l , ca de obicei , a lrgi t s fera s u b i e c t u l u i ,s c r i i n d v a l o r i l e a u t e n t i c e a l e f o n d u l u i n o s t r uc las ic de comedie rea l i s t - soc ia l i s t , s u b l i n i i n dne c e s i t a t e a p e r m a n e n t e i l u i p r e ze n e p e a fi u lt e a t r e l o r ; s-a r e l i e f a t n e v o i a p u b l i c u l u i decomedie sa t i r i c de a c t u a l i t a t e i s rc ia rs

  p u n s u l u i n o u l u i ea lon de d r a m a t u r g i n e l a b o r a r e a u n o r c o m e d i i d e d e n s s u b s t a n , o r i g i n a l i t a t e i p r e g n a n a r t i s t i c . C a r a c t e r u ll a r g p o p u l a r a l c om e d i e i , v i z n d n r a v u r i im o r a v u r i v r e d n i c e d c f i ve te j i t e , cu a l t ec u v i n t e , fu n c i a e i s o c i a l - ed u ca t i v , s - a a r t a ta f i c e r i n a m a jo r a r e p e r t o r i u l u i a c e s t u i g e n .U n loc i m p o r t a n t p e a g e n d a d e z b a t e r i l o r 1-ao c u p a t i e r o u l comic ; c a r a c t e r u l s u ex p o n e n i a l , t r s t u r i l e p a r t i c u l a r e , a m p l i t u d i n e aim p l i ca i i l o r c i v i ce , i a t c t ev a d in t r s tu r i l e

  ce s -au ce r u t a f i a r t i s t i c m a r c a t e .

  Ziua a cincea:

  Situaia comici ideea-mesaj

  D i a g r a m a u n u i co lo cv iu d ed i ca t a r i e i comed i e i a r f i fos t i n co m p le t f r p r ezen a T e a t r u

  l u i d e C o m ed ie . D in r e p e r t o r i u l s u p e r m a n e n t

  i r e p r e z e n t a t i v , e l a a les . p e n t r u aceas t m p r e j u r a r e , u l t i m a s a p r e m i e r , Plicul de L i v i uK e b r e a n u . Alegere fe r ic i t , semni f ica t iv , de-m o n s t r n d p r i n spec taco l ( reg ia . L u c i a n G i u r -cliescu ; s cen o g ra f i a , Io n Po p cs cu -Ud r i t e )va lo r i f i c a r e a p l e n a r u n u i t e x t , o a r e c u mu i t a t , d i n b o g a t a z e s t r e a d r a m a t u r g i e i n o a s t r ei n t e r b e l i c e , cu m a x i m a p ot e n a r e a s e n s u r i l orcomice i m e s a j u l u i c r i t i c . S p e c t a c o l u l d e n a l t i n u t a l T e a t r u l u i de Comedie a r i d i

  ca t cola va lor ic a reprezenta ii lor a du se lac o l o c v i u , fer t i li znd cre a t o r i d i scu i i l e . S-aur e l e v a t i m p o r t a n a i p or t a n a r e g i e i n o r d o n a r e a ar t i s t i c a s i tua i i lo r comice i n subo r d o n a r e a l o r ide i i - anesa j . L e c t u r a d i n p e r s p e c t i v a a c t u a l i t i i , i n t e r p r e t a r e a s u b t i l d i s t a n a t , a c c e n t u a r e a i r o n i c a s u b t e x t u l u i , i n t e g r a r e a fu n c i o n a l a s cen o g ra f i e i , au fo s t an a l i z a t e cu co m p e ten . F r n d o i a l , n u s - an e g l i j a t c r e a t o r u l a p o r t n r e p r e z e n t a i e a lr e p u t a t e i ech ip e d e co m e d ie n i , i n t e rp r e i d e

  r a f i n a t p r o f e s i o n a l i s m , v i r t u o z i t a t e a comic au n o r capete de a f i " , care i m p u n s t i l u l specif ic T e a t r u l u i d e C o m ed ie .

  Cota de vesel ie pe cap dc l o c u i t o r " , cu ma s p u s , l a u n m o m e n t d a t , c r i t i c u l V a l e n t i nS i l v e s t r u , a fos t r id iefat , n aceast zi . ip r i n t r - o r e u i t m a n i f e s t a r e a C e n a c l u l u i u m o r i t i lo r a l Asocia ie i S c r i i t o r i l o r d i n B u c u r e t i .I n s a l a a r h i p l i n C l u b u l u i C o m b i n a t u l u i S i d e r u r g i c d i n Gala i , n t r -o a tm o s fe r d e e n t u

  z i a s m , s -a des fura t o ez toare , bogat np r e z e n e a r t i s t i c e . U n p r o g r a m v a r i a t , m b i -n n d u t i l l e c t u r a (schi e u m o r i s t i c e , e p i g r a m e ,p r o v e r b e , d i n s c r i e r i d a t or a t e l u i I o n B ie u ,D u m i t r u S o l o m o n , V a l e n t i n S i l v e s t r u , R o m u l u s V u l p e s c u , M i r c e a A r i s t i d e , A l . M o n c i u -S u d i n s c h i ) , m u z i c a ( A n d a C l u g r e a n u ) , , r e c i t a r e a , m o n o l o g u l i d i a l o g u l comic (n i n t e r p r e t a r e a a c t o r i l o r D a n T u f a r u , T r a i a n D n -c e a n u , R o d i e a M a n d a c h e , G e or g e B n i c ) , a

  c u c e r i t a u d i t o r i u l p r i n v e r v i f a r m e c .

  Ziua a asea:

  C e acoper fardul"scenei

  U l t i m u l s p ec t aco l p r o g r a m a t n c a l e n d a r u l

  C o l o c v i u l u i a a p a r i n u t T e a t r u l u i C iu l e t i :Hotel Zodia Gemenilor de V a l e n t i n M u n t c a n u .R e p r e ze n t a i a (r e g i a , T u d o r M r s c u ; scenog r a f i a , E u g e n i a B a s s a - Cr m a r u ) , n s cr i s nr e g i s t r u l f a r s e i , n u s -a a r t a t c on c l u d e n t ,a p t a f i p r e z e n t a t n t r - o c om p e t i i e . T e x t u l ,m i n o r c a t e m , v e t u s t ca r e e t i d e b i l ni d e i i n ex p re s i e , a fo s t , n s , a co p e r i t cuu n fa rd " co m ic d e c a l i t a t e , p r i n j o c u l p r o a s p t i i n v e n t i v a l a c t o r i l o r f a p t r e c u n o s c u t

  n u n a n i m i t a t e .

  1 0

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  13/100

  Ziua a aptea:

  Dimineaa criticiiP a r a d a spec taco le lo r i ser ia n t ln i r i lo r z i l

  n i c e d e h i c m , cu c a r a c t e r d e s c h i s , c o l o c v i a l ,s - au n ch e i a t , n z i u a V I I - a , p r i n Dimineaa criticii. 1

  S u b c o n d u c e r e a p r o f . d r . I o n T o b o a r u d cl a I .A .T .C . , s e s iu n ea d e c o m u n i c r i t e o r e t i c e ab e n e f i c i a t d e a p o r t u l u n o r c r i t i c i i p r a c t i c i e n ia i scene i , a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e d i n n v -m n t u l t e a t r a l , a l u n o r s e c r e t a r i l i t e r a r i . P eo r d i n e a dc z i au f i g u r a t u r m t o a r e l e t i t l u r i :. .Comedia n t r an s l a i a t e x t u l u i p e s c e n "(p ro f . d r . I l e a n a B e r l o g e a , I .A.T.C.) ; Civ i s m u l c o m e d i e i r o m n e t i " ( p r o f . d r . V i r g i lBrdeanu, I .A.T.C.) ; C o m ed ia , ge n p o p u l a r " ( A n d r e i B l e a n u , s e c r e t a r l i t e r a r a l T e a t r u l u i d c Comedie) ; L i b e r t a t e a c o m e d i o g r a -

  f u l u i , ca n e c e s i t a t e n e l e a s " ( N a t a l i a S t a n c u -A t a n a s i u ) ; C o m e d i a r o m n e a s c , l a o r a a c t u a l " ( eo n f . E u g en Nico a r , I .A.T.C.) ; Com e d i a i o m u l m o d e r n " ( V i r g i l T n a s e , r e g i zor ) ; Comicu l de l i m b a j i i m a g i n e a scen i c " ( I o n C a l i o n , c r i t i c t e a t r a l , r e v i s t a Vat r a " ) ; Dif icu l t i l e a c t o r u l u i de c o m e d i e "(p ro f . d r . I l o r i a D e l e a n u , I .A.T.C.) ; . . P r e j u d e c i a s u p r a c o m e d i e i " (C a r m e n T u d o r a . c r i t i cd r a m a t i c , r e v i s t a T o m i s " ) .

  D i s cu i i l e ace s t e i s p t m n i , a n i m a t e p e r m a n e n t d e V a l e n t i n S i l v e s t r u , l a c a r e a up a r t i c i p a t i n u m e r o i a l i c r i t i c i i t e a t r o l o g i( M a r g a r e t a B r b u , V a l e r i a Ducea , GeorgeG c n o i u , M i r a Ios i f , t e f a n O p r e a , C o n s t a n t i n P a i u ) , a u p u n c t a t d i rec i i l e e s en i a l e ,ca i p e r s p e c t i v e l e d e z v ol t r i i c o m e d i e i r o m n e t i , c c r t i f i c n d u t i l i t a t e a a c e s t u i C o l o c v i u ,ca re a a d u s o co n t r i b u i e e f ec t i v l a c o n s t i t u i r e a c l i m a t u l u i d e d e z b a t e r i f e r t i l ce ca rac te r izeaz u l t i m e l e n o a s t r e s t a g i u n i .

  S -a artat, n concluzie, c, dincolo de ctigurile obinute prin aceast colectivdesfurare dc fore, Colocviul a certificat comediei statutul meritat n peisajul teatruluinostru aciuai. S -a discutat, aadar, de ce anume rdem" i cum rdem", conturndu-se, cum ai m ult ferm itate, fun ciile social-educative ale comediei. S -a statornicit ideea comedieiserioase", creatoarea unei st ri de respingere a fenomenelor negative ce mai persist insocietatea noastr, ca urmare a contradiciilor existente n socialism. S -a insistat asupraconsecvenei criteriului valoric n compunerea unui repertoriu de comedie, urmrindu-semarile i valoroasele tradiii civice i artistice ale comediei noastre. S-au discutat, n egal

  m sur, m odalitile scenice n abordarea genului, incriminndu-se gratuitatea, efectul comicprimar, vulgaritatea, i s-a pledat pentru arta autentic a comediei de substan, expresiv,Oi'iginal i angajat ideologic.

  Colocviul de la Galai a scos la lumin, totodat, eu deosebit pregnan, lipsurile'existente n acest domeniu ; n primul rnd, s-a criticat nsi com ponena afiulu i despectacole, lipsa unui punct de vedere selectiv n programarea suitei de reprezentaii ; n'Consecin, n-au fost sup use discu iilor cele m ai reprezenta tive produ cii com ice existent e,la ora actual, pe afiele teatrelor. Absena, de pild, a unei montri Caragiale dc prestigiua mifinit, cum a rnhnit , de asemenea, absena u nor com edii i satire din recolta recent

  ,a pieselor originale contemporane. Nivelul comediei romneti este, ' n general, m ai ridicat dect cel artat n ansamblul de spectacole vizionate aici. Stabilind foaia de temperatur"

  a comediei, Colocviul a demonstrat c se fac prea puine consideraii teoretice asupra genului, c apar prea puine cri despre teatrul comic i c, n ultima vreme, creaia dramaturgiei eomico-satirice stagneaz. Cu att m ai binevenit s-a art at, deci, Aciu nea com edie", genernd o stare de spirit prielnic, un climat fertil dezvoltrii acestui gen popular,iubit, cu puternice rdcini n istoria i n tradiiile teatrului romnesc, gen ofensiv ineducarea contiinei furitorilor societii socialiste multilateral dezvoltate. Aceast aciunen-ar fi fost posibil fr m un ca i pasiunea, dovedite de organizatori : Teatrul din Galai(secretar literar, Aurelia Cazacu), dar, mai ales, fr sprijinul neprecupeit al organelor

  judeene de partid i tie stat, al Comitetului judeean de cultur i educaie socialist, alcrui preedinte, Ruxanda Simionic, i al crui inspector n probleme de teatru. RaduMacovei, s-au artat a fi animatori responsabili, druii artei spectacolului i beneficiarilor

  acesteia. Dintre aceti beneficiari, nu putem s nu amintim numele ctorva : Vasile Bucur,maistru la Combinatul Siderurgic din Galai, Nicolae Doru, maistru la Combinatul Siderurgic din Galai, Gheorghe Lupca. Erou al Muncii Socialiste, maistru la antierul Naval dinGalai, Constantin Vduva, maistru oelar la Combinatul Siderurgic din Galai, i GeluKahu, director general al Centralei Industriale Navale din Galai, cu toii participani

  fideli i activi la spectacole i dezbateri, nu ntmpltor membri n colectivul care adecernat distincii celor m ai bu ne spectacole, celor m ai buni interprei.

  Mira Iosif i Valeria Ducea.

  1 1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  14/100

  DEZBATERI

  Oradea

  S p t m n a t e a t r u l u i scurtIn ciclul manifestrilor teatrale dc interes republican, ale

  cror iniiative, pornite din diferite centre judeene sau municipale, izbutesc s polarizeze diveri factori responsabili ai vieiiteatrale, firesc integrat Festivalului na iona l Cintarea Rom niei",la Oradea s-a desfurat Sptmna teatrului scurt. nchinat

  jiiesei contem porane rom n eti, ediia 1976 (2329 noiembrie),n ansamblul ei, s-a constituit prin actualitatea ardent atemei, prin suita dc spectacole supuse discuiilor i, mai ales,

  prin colocviul final ca una dintre aciunile interesante aleacestei jumti de stagiune.

  I d e e a s-a n s c u t n r ed ac i a p u b l i ca i e i l u n a r e d e c u l t u r F a m i l i a " d i n O r a d e a . i n u n t m p l t o r B i h o r u l av n d v ech i t r ad i i i d cs p ec t aco l cu p ie s e n t r -u n a c t , j u c a t e n secol u l t r e c u t , n l i m b i l e r o m n i m a g h i a r ,

  a t t d e c t r e a m a t o r i , ct i de c t r e p r o f e s ion i t i , i a r O r a d e a f i i n d l o c u l u n d e a t r i ti a l u c r a t I o s i f V u l c a n , f o n d a t o r u l F a m i l i e i " ,p c d r e p t s o co t i t c t i t o ru l , p r i n t e l e t e a t r u l u ir o m n e s c d i n A r d e a l " , ce l m a i j u c a t a u t o rd r a m a t i c n T r a n s i l v a n i a ce le i de-a d o u a

  j u m t i a s e c o l u l u i a l X l X - l c a , a u t o r a p es t e20 de co m ed i i n t r -u n a c t , ce a u c o n t r i b u i ts u b s t a n i a l , n ep o c , l a c r i s t a l i z a r e a l i m b i il i t e r a r e r o m n e t i i la c u l t i v a r e a s p i r i t u l u ic i v i c i p a t r i o t i c . I n n o d n d , a a d a r , f i r e l e t r a diiei cu o ce r in im p e r io as a z i l e i , nscr i s

  i i documente le de p a r t i d , i a n u m e , g s i r e ade n o i f o r m u l e de s p ec t aco l , ap t e s m o b i l i

  zeze con t i in e le , ideea u n e i d e z b a t e r i c e n t r a t e pe t e a t r u l s c u r t a s t r n i t e c o u , a d u n n dl a O r a d e a , p e n t r u o s p t m n de l u c r u , c t e va co l ec t i v e t e a t r a l e , a c t o r i , r e g i z o r i , s e c r e t a r il i t e r a r i , c a d r e d i d a c t i c e d i n n v m n t u l a r

  t i s t i c s u p e r i o r , c r i t i c i d r a m a t i c i i, a l t u r i d eace t i p ro fes ion i t i a i anicri i t e a t r a l e , c tevaf o r m a i i r e p r e z e n t a t i v e de a r t i t i a m a t o r i , cui n s t r u c t o r i i l o r .

  A a d a r , S p t m n a t e a t r u l u i s c u r t , d ed i ca t p i e s e i r o m n e t i d c a c t u a l i t a t e , p a t r o n a t d eC o m i t e t u l de c u l t u r i educa ie soc ia l i s t a l

  j u d e u l u i B i h o r ( sub c o n d u c e r e a p r e e d i n t e l u is u , l o a n C h i r a ) , de A s o c i a i a o a m e n i l o r d ea r t d i n i n s t i t u i i l e t e a t r a l e i m u z i c a l e(A.TJM.) , d e r e d a c t o r i i r e v i s t e i F a m i l i a " ( c a r e

  a n c h i n a t a c e s t e i d e z b a t e r i u n n u m r idou ed i i i spec ia le ) i de T e a t r u l de S t a td i n O r a d e a , s-a i m p u s , n f i n a l , p r i n t o t c e

  PARTICIPANI :

  D I N P A R T E A C .C .E .S . : R a d u C o n -s t a n t i n e s c u , d i r e c t o r a d j u n c t n Direc iaa e z m i n t e l o r c u l t u r a l e d i n C o n s i l i u lC u l t u r i i i E d u ca i e i So c i a l i s t e .

  C O O R D O N A T O R D I N P A R T E A B I R O U L U I S E C I E I D E C R I T I C D R A M A T I C A A A . T . M . : M a r g a r e t a B r b u .

  D R A M A T U R G I : M i r c e a B r a d u , P a u l -C o r n e l C h i t i c , G e o r g e G e n o i u .

  D I R E C T O R I D E T E A T R E : P e t r eB u c a , C o n s t a n t i n D i n i s c h i o t u , C o n s t a n t i n P e t r i c a n , E u g e n u g u l e a .

  R E G I Z O R I : A l e x a V i s a r i o n , M a g d aB o r d e i a n u , A l e x a n d r u C o lp ao c i , Se rg iu

  S a v i n , S z o m b a t t i C i l l e O t t o , N i c o l e t aT o i a .

  S E C R E T A R I L I T E R A R I : A n d r e i B o-k o r , F r a n c i s e G s i k i , Io s i f K e l e m c n ,S t a n c a P o n t a , E l i s a b e t a P o p , E l i s a b e t aSa l c .

  C R I T I C I : V l a d i m i r B r n d u , D u m i t r uC h i r i l , I o n Cocora , M i h a i C r i an , V i o -r e l H o r g , A n t o a n e t a I o r d a c h e , M i r alosiif, I o n L a z r , C o n s t a n t i n P a i u , D o i n aP a p p , I o n P a r h o n , C o r n e l P o p , M i h a iS i n , V a l e n t i n T a c u , R a d u u c u l e s c u ,B o g d a n U l m u , S t e l i a n V a s i l e s c u ,

  C A D R E D I D A C T I C E L A I .A .T .C . :H o r i a D e l e a n u , I o a n a M r g i n e a n u , E u ge n N i c o a r , D o i n a S i p o .

  1 2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  15/100

  n se m n a t i nsumat ca i d e i i p r o b l e m e i , i n e g a l m s u r , p r i n nc mp l i n i r i l e ii n c on s e c v en e l e c on s t a t a t e , ca o m a n i f e s t a r es t i m u l a t o a r e p e n t r u d e z v o l t a r e a a c e s t u i t i pde s pe c t a c o l . I n u r m a d i a l o g u l u i s a l - s c e n ,c r c a t o r i - c r i t i c i , e i a de m ons t r a i i l o r de p r a c t i ct e a t r a l , p e r t i n e n t de z b t u t e t e o r e t i c , s -a ob i n u t o c l a r i f i c a r e a c o n c e p t u l u i d e t e a t r us c u r t , p r e c u m i o a n g a j a r e n r e a l i za r e aa c e s t u i a a profes ioni t i lo r i a a m a t o r i l o r .

  Vzind n p iesa scur t i , cu deosebi re , ns c r i e r i l e r o m n e t i c o n t e m p o r a n e u n m i j l o co p e r a t i v i ef ic ien t d e i n c i t a r e a p u b l i c u l u il a u n d i a l o g v i u pe t e m e l e a c t ua l it i i s oci a l i s t e ; vz nd in p iesa scur t ce se bucurde c e a ma i l a r g a ud i e n n r e p e r t o r i u l t e a t r e l o r de a m a t o r i o t r i bun de f o r m a r ea con t i in e i e s t e t i ce i un i n s t r u m e n t dec i v i l i z a r e s p i r i t ua l ; v z n d n p i e s a s cu r t o f o r m s pe c t a c u l a r mob i l , d i na mi c , r e c e p t iv la inova ie i ca i m p a c t a s u p r a s p e c t a t o

  r i l o r , o r g a n i z a t o r i i o r d e n i s - a u a d r e s a t , np r i n c i p i u , t u t u r o r c o l e c t i ve l o r t e a t r a l e d i n a r ,i nv i l ndu - l c s p a r t i c i p e , c u s pc c t a c o l e - c t a l on ,la a c ea s t p r i m e d i i e . D i n p c a t e iacest l u c r u t r e b u i e s pus de l a nc e pu t o r g a n i z a t o r i i , n p r e g t i r e a obs t i na t a a c e s t e i s p t m n i " , n - a u a v u t s u f i c i e n t i r e s pon s a b il g r i j d e a c o p e r i r e a e i r e p e r t o r i a l . B i b l i o g r a f i a p i e s e i n t r - u n a c t , p r o p u s i p u b l i ca t cu m u l t t i m p n a i n t e , -a a p r u t c ar e z u l t a t u l u n e i se lec i i baza te pe fe rme c r i

  t e r i i ideologice i a r t i s t i c e , c i a fos t u n s i m p l ui n v e n t a r d e t i t l u r i , ca a t a r e , l i p s i t de or icee f i c i e n . P e d e a s u p r a , n i c i r s p u n s u l t e a t r e l or -a fos t mu l u m i t o r , i, n s e le c i a f ina l ,la c a r e n - a u v e n i t n i c i m c a r t o a t e t e a t r e l ea n u n a t e , n - a u d e f i l a t n u m a i s pe c t a c o l e e xe mp l a r e ; l i s t a t i t l u r i l o r a p r u t r e s t r n s , f o r m u l e l e scenice , echivoce, iar a r i a i n v e s t i g a ie i t e m a t i c o i a de m ons t r a i i l or s ce n i ce ,d e s t u l dc ngus t .

  I n p r o g r a m u l Sptmni i , o z i a fos tde s t i na t f o r ma i i l o r de a m a t o r i , s u i t a r e p r e z e n t a i i l o r a c e s t o r a n f i n d u - n e , n s c h i m b ,o d i v e r s i t a t e a moda l i t i l o r de e xp r e s i e ; d i na c e s t punc t de ve de r e , s e l e c i a a ope r a t c um a i mu l t e x i ge n i , a s pu n e , c u o m a im a r c e f i c i e n , n d e m o n s t r a i a u n o r d i f e r e n e

  n mi j l oa c e l e t r a n s p u n e r i i scenice.S u i t a spec tacole lor t e a t r e l o r p r o f e s i o n i s t e

  a d e m o n s t r a t c l a r c t eva rea l i t i : n u se

  a c o r d s u f ic ie n t a t e n i e p i e s e i n t r - un a c t ;cu m s -a r z i ce , n u se cu l t iv g e n u l . N e n u m r a i d r a m a t u r g i va l o r o i a u , n t r e c ope r i l cv o l u m e l o r de t e a t r u , p i e s e s c u r t e ne j uc a t e .P a u l E v e r a c , T e o d o r M a z i l u , I l o r i a L o v i n c s c u ,M a r i n S o r e s c u , A l . M i r o d a n , I o n B i e u , L e o -n i d a T e o d o r e s c u , D u m i t r u S o l o m o n , Io s i f N a g h i u ( l i s t a e lung) au sc r i s i s c r i u piesec o n c e n t r a t e , c a r e a r ofe r i t e a t r e l o r d e s c h i d e r is p r e v a r i a t e m o d a l i t i d e s p e ct a co l. D i n d i f e r i t e m o t i v e i , t r e b u i e s r e c u n o a t e m ,

  a ic i a u i n t e r v e n i t i c o n f u z i i n d e f i n i r e a c on c e p t u l u i de t e a t r u s c u r t , i d i f i cu l t i o r g a n i z a t o r i c e , da r i mu l t i ne r i e n i nve s t i ga i ar e pe r t o r i a l r e p r e z e n t a i i l e j u c a t e n a ce a s t s p t m n n - a u i l u s t r a t e x a c t t e m a a f i u l u i ,n - a u fost d e s t u l de r e p r e z e n t a t i v e , n d e o s e b ica l it e r a t u r d r a m a t i c . Cu pu i n e e xc e p i i n t r e ca r e se nsc r iu p iese le s e lecta te d i no p er a l u i D . R . P o p c s cu , a l u i D e a k T a m a s ,a l u i K oo s is I s t v a n ( d a r , n c a z u l a c e s t u i ad i n u r m , o p i es .. . m a i p u i n s c u r t ) t i t l u r i l e

  n- a u f o s t dev a l o r i

  e ga l e . U ne l e t e a t r ea u c o n f u n d a t t e a t r u l s c u r t cu r e c i t a l u l d r a m a t ic (Ba ia M a r e ) , a l t e l e a u c o m p r i m a t p i e s el u n g i " , t a t on nd s o l u i i scenice m a i m u l t sa um a i p u i n r e u i t e . A i c i s e n s c r i e m o n t a r e a a g i t a tor i c cu Puterea i Adevrul ( B r l a d ) , n v e r s i u n e a l u i A l e x a V i s a r i o n , e x e m p l a r n i n t e n ia d e f i n i r i i s t i l i s t i c e a g e n u l u i : d i n a m i s m ,c onc i z i e , t e n s i u n e oon f l i ct u a l , de z nod r r i n tc la r i i n c i t a r e l a r e f l e c i e ; nu i c a a da p t a r e

  P R O G R A M U L S P E C T A C O L E L O R :

  T e a t r u l de S t a t d i n O r a d e a , se c i a r o m a n : Appassionata d e A u r e lG h . A r d e l e a n u ( r e g i a , S e r g i u S a v i n ; s c e nogr a f i a , P e t r u Voichescu) ; T e a t r u lde S t a t d i n O r a d e a , ' se c i a m a g h i a r : Insula fierbinte d e D e a k T a m a s ( r e g i a ,F a r k n I s t v a n ; s c e nogr a f i a , E l i z a Popescu) ; T e a t r u l de S t a t d i n A r a d :Balada, celor doi ndrgostii d e D i m i t r i e R o m a n (r e g i a , D a n A le c s a n d r e s c u ' ;s c e nogr a f i a , E va G yr f f y ) ; T e a t r u l de N o r d d i n S a t u M a r e , s e c i d m ^ g n i a r :

  Andilandi de D . R . P ope s cu ( r e g i a , K ova c s A d a m ; s c e nogr a f i a , G r ge n y iG a b r i e l l a ) ; Expoziie pe strad de Kocs is I s t v a n ( r e g i a , G y n g y o s i G a b o r ;

  s c e nogr a f i a , G r ge ny i G a b r i e l l a ) ; T e a t r u l D r a m a t i c d i n B a i a M a r e : Baladalu i Grigore Pintea Viteazul, a d a p t a r e d c I o s i f C a p oce a n u d u p cu l e ge r e a l u iI on P o p R e t e g a n u l i I s i d o r R p ( i n t e r p r e t , V a s i l e C o n s t a n t i n e s c u ) ; T e a t r u l, .V. I . P o p a " d i n B r l a d : Puterea i Adevrul, v e r s i u n e d e A l e x a V i s a r i o nd u p T i t u s P opov i c i ( r e g i a i s c e nogr a f i a . A l e xa V i s a r i o n ) ; T e a t r u l M i h a iK m i n e s e u " d i n B o t o a n i : Un proces posibil d e A l . M i r o d a n ( r e g i a , C o n s t a n t i nD i n i s c h i o t u i C n z i m i r T n a s e ; s c e n o g r a f i a , C o n s t a n t i n Molocea). .

  T e a t r u l M i h a i E m i n e s c u " d i n Bot o a n i a m a i p r e z e n t a t , ca u n o m a g i ua d u s l u i Io s i f V u l c a n , cel care a ' nlesni t d e b u t u l l u i E m i n e s c u n p a g i n i l eF a m i l i e i ", s p e c l a c o l u l - m c d a l i o n a l c t u i t d i n E m m i i Histrion d c M i h a iE m i n e s c u ( r e g i a , I o n O l t e a n u ; s c e nogr a f i a , C o n s t a n t i n P i l i u ) .

  1 3

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  16/100

  d r a m n l u r g i c , s ch e m a l i t e r a r -d r a m a l i c c om p u s d e r e g i / o r l i m i t i n d p r o b l e m a t i c a c o m p l ex a o p e re i l u i T i l u s P o p o v i c i , n g u s l n dv i z i u n e a s c r i i t o r u l u i . 0 f o r m u l d e c o m p r o m i si n t r e m o d a l i t a t e a cu ren t d c r ep rezen t a i e it e a t r u l s c u r t este i Appassionato, de A u r e lG h . A r d e l e a n u (Ora d ea ) , ev oca re a l u p t e i e r o ice a u teci t i lor in i l e g a l i t a t e , t e x t de fac tu rp o em a t i c , p e b aza c ru i a r e g i z o r u l S e r g i uS a v i n a c o n s t r u i t u n b u n s p e c t a c o l p o l i t i c , o

  m o n t a r e d i n a m i c , i n s t i l u l ag i t -p ro p " , cuprocedee a le t e a t r u l u i ep i c , o rg an i c g re fa t e p eso lu i i le come die i n egr e" , g ro te t i , l u m i n i n dc la r m e s a j u l - t e s t a m e n t a l g en e r a i e i ca r e s-as a c r i f i c a i p e n t r u p r e z e n t u l n o s t r u . D a r i n c em s u r c a r a c t e r u l ep ic def ine te t e a t r u l s c u r t ?0 pies lung, ca Appassionato, d e p i l d ,p o a t e c o n s t i t u i u n s p e c t a c o l n t r - a d e v r s c u r t ?

  Ca r e s n t cer in e le p r i n c i p a l e a l e p i e s e is c u r t e ? Care s n t t rs tu r i le d e f i n i t o r i i a les p e c t a c o l u l u i s c u r t ? Ce nseamn a c t u a l i t a t e a ,

  ca a r i e t emat ic ? Aces te n t rebr i i nc a l t ec teva au fos t dezb tu te n cele d o u z i lea le c o l o c v i u l u i .

  C o n cep n d u -1 ca u n co lo cv iu -an ch e t , o rg a n i z a t o r i i a u l a n s a t , d e a l t f e l , c t ev a n t r eb r ic t r e p a r t i ci p a n i . L e p u b l i c m , c on s i d e r i n -d u - l e u t i l e p e n t r u v i i t o a r e l e d e z b a t e r i n j u r u lp ie se i i , r e s p e c t i v , a l t e a t r u l u i s c u r t :

  Cum apreciai producia editorial (idin reviste) a piesei scurte, n a ceti an i ?

  Expr im piesa scurt prin inspiraie,tipologie um an, m esaj i substan maturitatea politic i estetic cerut de exigen acultural a societii romn eti actuale ?

  Cu m apreciai relaia piesei scurte cupublicul i eu instituiile culturale profesioniste i de amatori, chem ate s-i dea via ?

  Ce credei c trebuie fcut pentru capiesa scurt s intre sau, mai bine zis, sreintre in drepturile ei artistice, pe sceneleteatrelor profesioniste ?

  Ce m odaliti propun ei, n activitateateatral a amatorilor de la orae i sate, pen

  tru ca aceasta s declaneze posibilit ile de-sim ire i creaie ale m aselor in Festivalulna ional Cintarea R omn iei" ?

  Cum vedei colaborarea intre teatreleprofesioniste i artitii am atori 1'

  I n c i t a t e d c n t r eb r i l e an ch e t e i i s t i m u l a t ede cele c t ev a com u n ic r i (m a i p u i n d e spect aco le le v z u t e ) , l u c r r i l e c o l o c v i u l u i a u s e r i a lo s eam d e p ro b l em e a l e t e a t r u l u i s c u r t . S-a

  i n s i s t a t a s u p r a c on d i i i l or co m p l e x e a l e m o m e n t u l u i s o ci a l - i s t o r i c, a s u p r a f a c t o r i l o r socio-ps iho log ic i i s oc io - c u lL ur a l i ca re f av o r i zeazg e n u l s c u r t , ca o fo rm ef ic ien t i co respunz toare sens ib i l i t i i p u b l i c u l u i c o n t e m p o r a n .S-a d i s c u t a t , pe l a r g i cu ap l ica ie , dac t e a t r u l s c u r t t r e b u i e s a p a r i n c u p r i o r i t a t e ,d a c n u c h i a r n e x c l u s i v i t a t e , a m a t o r i l o r ,sa u p o a t e c a p t a , n m o d r e a l , i n t e r e s u l i p a s i u n e a p r o f e s i o n i t i l o r . S - a d e m o n s t r a t f a p t u lc v a lo a rea a r t i s t i c , co n d i i e p r im a o r i c

  r u i a ct l i l e r a r - a r t i s t i c , n u p o a t e , n u t r e b u i e sfi e n eg l ij a t n e l ab o ra r ea p i e s e i s cu r t e ; a ufost c r i t i c a t e , n ace s t s en s , cu v eh em en ,conces i i l e fcu te de u n i i s c r i i t o r i , c h i a r d i n t r e c e i m a i v a l o r o i , n c o n f e c i o n a r e a u n o rp ie s e s c u r t e , a a - zi s d e s t i n a t e a m a t o r i l o r . L aaces t r ecen s m n t f cu t p i e s e i i scur te , s-a cons t a t a t d e c a l a j u l m a r c d i n t r e p i e s a p e n t r uprofes ion i t i " i cea pen t ru a m a t o r i " . F i r e t e , s - a p l e d a t p e n t r u p ie s a bun, d e s u b s t a n , i a n g a j a t , i n d i f e r e n t de scena c a r eo va lo r i f ic , p e n t r u l r g i r e a c m p u l u i t e m a t i c

  n a b o r d a r e a g e n u l u i i , c o n c o m i t e n t , p e n t r ut r a n s g r e s a r e a e l e m e n t u l u i t e m a t i c n f a p t d ea r t .

  S p t m i n n or d e a n a d e m o n s t r a t , ca f a p td e n e t g d u i t , c t e a t r u l p r o fe s i o n i s t e , l aor a a c t u a l , n e p r e g t i t s r s p u n d u n e i c o m p e t i i i cu p i e s e s cu r t e , a ce s t ea r m n n d , d e o c a m d a t , u n a p a n a j a l a m a t o r i l o r ; d a r t e a t r u ls c u r t n u t r e b u i e s ac i o n eze p r i n a a - n u m i -t e l e p i e s e p e n t r u a m a t o r i " , ci p r i n op e r e i m p o r t a n t e , p r e g n a n t e i e xp r e s i v e , n m s u r

  s s en s ib i l i z eze co n t i i n a p a r t i c i p an i l o r , f i ee i s p e ct a t o r i a i t e a t r u l u i p r o fe s i o n i s t , f ie c r e a -

  S P E C T A C O L E P R E Z E N T A T E

  D E A M A T O R I :

  C m i n u l c u l t u r a l d i n H o l o d : C t n epoart vina ? i Dracul era chiar vecina ( t e a t r u nescr i s ) ; Cminu l c u l t u r a ld i n Ro ia : ranii d e M i h a i G e o r -gescu i Lista de subscripie de Crc iunP a r a s c a ( i n s t r u c t o r i , I o a n a T o m a i Cr c i u n Pa ra s ca ) ; C asa d e cu l t u r d i nT i r g u L p u : La o piatr de hotar d eI . D. S r b u ; C asa d e cu l t u r d i nPite t i : Idee de P . B r b u l o s c u .

  COMUNICRI :

  S T E L I A N V A S I L E S C U , r e d a c t o r l a F a m i l i a " , a n i m a t o r u l ac i u n i i o rd en e :M arg in a l i i l a o b i b l i o g r a f i e a t e a t r u l u i

  s c u r t r o m n e s c c on t e m p o r a n " ; D U M I T R U C H I R I L A , r e d a c t o r l a F a m i l i a " :C on s i d e r a i i p e m a r g i n e a c om e d i e i n t r - u n a c t " ; E L I S A B E T A P O P , s e c r e t a rl i t e r a r a l T e a t r u l u i d e S t a t d i n O r a d ea : P l ed o a r i e p e n t r u p i e s a s c u r t " ;C R C I U N P A R A S C A , i n s t r u c t o r l a C en t r u l j u d e e a n B i h o r d e n d r u m a r e acrea i ei p o p u l a r e i a m i c r i i a r t i s t i c ed e m a s : F o r m u l e scenice i n e d i t e nt e a t r u l d e a m a t o r i d i n j u d e u l B i h o r " .

  14

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  17/100

  l o r i i n f o r m a i i l e a m a t o a r e . M o d a l i t a t e a specific g e n u l u i i s-a i n s i s t a t a s u p r a a c e s t u ispec i f ic corespunde az i , n e m i j l o c i t , r e c e p t i vi t i i p u b l i c u l u i c on t e m p o r a n . A ce s t u i s p ect a t or c o n t e m p o r a n n u s e c u v i n e s - i d m op ies scur t bun, c n d vine l a t e a t r u , i op ies scur t proast, c n d joae t e a t r u . I naces t co n t ex t , s -a p r ec i za t d eos eb i r ea i m p o r t a n t d i n t r e c o n c e p t u l , v a l o r o s , d c t e a t r u dea m a t o r i i cel , nociv , de a m a t o r i s m , i n

  n elesul de d i l e t a n t i s m . Dem o n s t r n d u - s e cl ip sa v a l o r i i a r t i s t i c e a n u l e a z i n t e n i i l e e d u -c a t i v - p o l i t i c e a le u n e i s c r i e r i s a u r e p r e z e n ta i i, d i scu i i l e s -au nscr i s i n consen su l e x i g e n e i , c e r i n d u - l i - s e d r a m a t u r g i l o r , i n p r i m u lr n d , s i n v e s t i g h e z e , p r i n p ie s a s cu r t , a s pec te esen ia le a le rea l i t i i , a le con t i in e i so c ia l e , s r s p u n d , p r i n aceste s c r i e r i , d c u nc a l i b r u a p a r t e , l a n t r e b r i m a j o r e a l e e p o c i i .C o l o c v i u l a d o v e d i t d i n p l i n u t i l i t a t e a t e m e ip r o p u s e , d a t e f i i n d , pe de o p a r t e , i m p o r t a n a

  a c e s t u i t i p d c s p e c t a c o l n f or m a r e a i a t r a g er e a s p e c t a t o r i l or l a t e a t r u , pe de a l t a , fo a m ea " d e p i e s e s cu r t e m a n i fe s t a t n r n -d u l ce lo r pes te 5000 de fo rma i i de a r t i t ia m a t o r i . S-a a r ta t c t e a t r u l s c u r t r e p r e z i n t o m are s u r s d e m b o g i r e a r e p e r t o r i u l u i , ces te g e n u l c el m a i a p t s s t i m u l e z e s t r n g er e a

  l eg tu r i l o r d i n t r e a r t a profes ion is t i m a n i fes t r i l e a r t i t i lo r a m a t o r i , l rg in d c m p u l ex per ien e lo r i s p o r i n d e f i c i en a ed u ca t i v as p e c t a c o l u l u i t e a t r a l . D a r , r e p e r t o r i u l s c u r t " ,ca a t a r e , -a f os t a n a l i z a t cu p e r t i n e n nl i n i i l e l u i ide o log ice i a r t i s t i c e . D i n b i b l i o g r a f i a in i i a l -a m a i r m a s n a t e n i ap a r t i c i p an i l or l a d i s cu i i d eo t u n e x t r a s , ia c e s t a m a i m u l t dect d i s c u t a b i l , ca re , n s ,s u r p r i n z t o r , -a f os t l u a t n s e a m , p e n t r u

  a f i s u p u s j u d e c i l o r c r i t i c e d e r i g o a r e .C o n c l u z i i l e au d es en a t , cu f e r m i t a t e , ideea

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 12, anul XXI, decembrie 1976

  18/100

  l a n to cm i rea r e p e r t o r i u l u i , c u m a r f i : d i s t r i b u i a (p e r s o n a j e m u l t e ) ; l u n g i m e a u n o r r e p l i c i ( 12 p a g i n i ) ; i n d i c a r e a u n u i m o b i l i e rs p e c i a l , ca re f i x eaz i n t e rp re i i n t r -u n s i n g u rloc, de la u n cap t l a a l t u l a l s p e c t a c ol u l u i ;

  n s f r i t , o oarecare l ips de fan tez ie n a le g e rea p r e t e x t e l o r u n e i p ie s e s cu r t e .

  A m crede c o pies scurt , i n d i f e r e n t det e m a t i c , t r e b u i e s c r i s n m o m en te d e m a x i m e m o i e , c u n o s c n d b i n e o a n u m e r e a l i t a t e .

  C o m a n d a social t r e b u i e n e l ea s ca o d a to r i e p a t r i o t i c a c r e a t o r u l u i . Cu acest s e n t i m e n t , a u t o r i i no t r i po t s rea l izeze c rea i id r a m a t i c e s c u r t e c a r e s r m n m u l t v r e m e

  n con t i in a p u b l i c u l u i i a in te rp re i lo r det e a t r u .

  Recii n o s c n d m e r i t e l e i n c on t e s t a b i l e a l e u n o rp iese , dar i rez i s ten a co lec t ive lo r t e a t r a l e d ea m a t o r i n faa a l t o r a , a m n c e r c a t , e a d e v r a t , t i m i d , s r ezo lv m p e p l a n l o ca l p r i n c i p a l e l e p r o b l e m e a l e t e a t r u l u i : cr ea i a i i n t e r p r e t a r e a t e x t u l u i d r a m a t i c . A s t f e l , a fostconcre t iza t o fo rmul scen ic ined i t p e n t r u

  j u d e u l n o s t r u , i a n u m e , ceea ce n u m i mteatrul nescris de la Holod, p r e z e n t a t nS p t m n a t e a t r u l u i s c u r t d e l a O r a d e a . E s t eu n t e a t r u - d e z b a t e r e a u n o r s u b i e ct e l u a t e d i nr e a l i t a t e a i m e d i a t a c o m u n e i , i n t e r p r e t a t dec h i a r l i d e r i i de op in ie a i co lec t iv i t i i s te t i .L a n u m a i u n a n i ceva d e l a n f i i n a re , for m a i a d e a ic i r eu e t e s o b i n u n p r e m i u I Il a F i n a l a p e a r a C o n c u r s u l u i de t e a t r u d ca m a t o r i , l a Za lu , n f e b r u a r i e 1976.

  Ca r e est e s e c re t u l a ce s t u i gen d e t e a t r u ,c a r e , a i c