PPT Sustinere Grad I

33
7/21/2019 PPT Sustinere Grad I http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 1/33 Coordonator Coordonator ş ş tiin tiin ţ ţ ific ific : Conf. univ. dr. CAROLINA BODEA HAŢEGAN Conf. univ. dr. CAROLINA BODEA HAŢEGAN  Autor lucrare:  Autor lucrare: Prof. Psiholog, Truţa Anca- Maria  Prof. Psiholog, Truţa Anca- Maria Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita C!A"A #$M%A&$A"' (). $"$E C!A"A #$M%A&$A"' (). $"$E  TOPLIŢA  TOPLIŢA  *%$+ER($TATEA AE- !"A$/ C"*J- %AP!CA )AC*"TATEA 0E P($H!"!#$E $ T$$%1E"E E0*CA1$E$ 0EPARTAME%T*" PE%TR* PRE#'T$REA PER(!%A"*"*$ 0$0ACT$C

description

dezvoltarea abilitatilor de comprehensiune verbala la elevii cu dificultati de invatare

Transcript of PPT Sustinere Grad I

Page 1: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 1/33

CoordonatorCoordonatorşştiintiinţţificific::

Conf. univ. dr. CAROLINA BODEA HAŢEGANConf. univ. dr. CAROLINA BODEA HAŢEGAN

 Autor lucrare: Autor lucrare:Prof. Psiholog, Truţa Anca- Maria  Prof. Psiholog, Truţa Anca- Maria

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională HarghitaCentrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională HarghitaC!A"A #$M%A&$A"' (). $"$EC!A"A #$M%A&$A"' (). $"$E

 TOPLIŢA TOPLIŢA

 

*%$+ER($TATEA AE- !"A$/ C"*J- %AP!CA)AC*"TATEA 0E P($H!"!#$E $ T$$%1E"E E0*CA1$E$

0EPARTAME%T*" PE%TR* PRE#'T$REA PER(!%A"*"*$ 0$0ACT$C

Page 2: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 2/33

0E&+!"TAREA A$"$T'1$"!R 0E0E&+!"TAREA A$"$T'1$"!R 0E

C!MPREHE%($*%E +ERA"' "AC!MPREHE%($*%E +ERA"' "A

E"E+$$ C* 0$)$C*"T'1$ 0EE"E+$$ C* 0$)$C*"T'1$ 0E

2%+'1ARE2%+'1ARE 

Page 3: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 3/33

,,Co3unicarea este o 4oare

 at5t de delicată 6nc5t un elogiu o face să 6n4orească – 6n ti37 ce descura8area o 6nă9uşă ad,

chiar 6nainte ca să se 7oată transfo”

!s9orn

Page 4: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 4/33

Moti:aţia alegerii te3eiMoti:aţia alegerii te3ei

 A reuşi să 6nţelegi 3esa8ul care este trans3is este oA reuşi să 6nţelegi 3esa8ul care este trans3is este oo9ligaţie ele3entară a oricui. E;istă situaţii c5nd ele:ii seo9ligaţie ele3entară a oricui. E;istă situaţii c5nd ele:ii seconfruntă cu diferite di<cultăţi de 6n:ăţareconfruntă cu diferite di<cultăţi de 6n:ăţare;;

 Cunoaşterea co7ilului 7resu7une o 3areCunoaşterea co7ilului 7resu7une o 3are

res7onsa9ilitate din 7artea oricărui indi:idres7onsa9ilitate din 7artea oricărui indi:id;;

Co7iii care se confruntă cu aceste di<cultăţi deCo7iii care se confruntă cu aceste di<cultăţi de 6n:ăţare 7ot 6nregistra reale 7rogrese dacă sunt a8utaţi 6n 6n:ăţare 7ot 6nregistra reale 7rogrese dacă sunt a8utaţi 6nfuncţie de s7eci<cul di<cultăţii, dacă sunt acce7taţi defuncţie de s7eci<cul di<cultăţii, dacă sunt acce7taţi decătre cadrul didactic şi clasa din care fac 7artecătre cadrul didactic şi clasa din care fac 7arte..

 "ucrarea de faţă ur3ăreşte"ucrarea de faţă ur3ăreşte::

--identi<carea unor 7rocedee şi 3etode care să uşure=eidenti<carea unor 7rocedee şi 3etode care să uşure=e3unca co7iilor şi a cadrelor didactice3unca co7iilor şi a cadrelor didactice

  --acti:i=area şi 639ogăţirea co3unicării ele:ilor cu d.iacti:i=area şi 639ogăţirea co3unicării ele:ilor cu d.i..

Page 5: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 5/33

Moti:aţia alegerii te3eiMoti:aţia alegerii te3ei

  Tema aleasă are menirea de a Tema aleasă are menirea de aabordaaborda pepe bazabaza documentăriidocumentăriiteoretice şi a experienţei, diferiteteoretice şi a experienţei, diferitemodalităţimodalităţi dede atingereatingere aaobiectivelorobiectivelor pepe care le urmăreştecare le urmăreştedezvoltarea abilităţilor dedezvoltarea abilităţilor decomprehensiune verbală la elevii dincomprehensiune verbală la elevii dinclasele a II-IV-a precum şi realizareaclasele a II-IV-a precum şi realizareaunui plan de intervenţie pentruunui plan de intervenţie pentruelevii cu dicultăţi de nvăţareelevii cu dicultăţi de nvăţare..

Page 6: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 6/33

Capitolul I:Capitolul I:  A9ordarea co37le;ă a di<cultăţilor deA9ordarea co37le;ă a di<cultăţilor de

 6n:ăţare 6n:ăţare

Capitolul II:Capitolul II:  Teorii şi 3odele ale achi=iţiei li39a8uluiTeorii şi 3odele ale achi=iţiei li39a8ului

Capitolul III:Capitolul III: Co37rehensiunea :er9ală la ele:ii cuCo37rehensiunea :er9ală la ele:ii cu

di<cultăţi de 6n:ăţaredi<cultăţi de 6n:ăţareCapitolulCapitolul IIVV:: Coordonate 3etodologice ale cercetăriiCoordonate 3etodologice ale cercetării

a7licati:ea7licati:e 

Capitolul V:Capitolul V:  Pre=entarea, inter7retarea şi anali=aPre=entarea, inter7retarea şi anali=a

re=ultatelor cercetăriire=ultatelor cercetării !apitolul VI"!apitolul VI" !oncluzii!oncluzii 

BibliografieBibliografie

Page 7: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 7/33

CAP$T!"*" $.CAP$T!"*" $.A9ordarea co37le;ă aA9ordarea co37le;ă adi<cultăţilor dedi<cultăţilor de

 6n:ăţare 6n:ăţare

A. 0e<nirea di<cultăţilor de 6n:ăţareA. 0e<nirea di<cultăţilor de 6n:ăţare

 0i<cultăţile de 6n:ăţare sunt 6nţelese ca şi 7roces0i<cultăţile de 6n:ăţare sunt 6nţelese ca şi 7rocesco37le; de trecere de la inferior la su7erior, de laco37le; de trecere de la inferior la su7erior, de la

si37lu la co37le;, ce se reali=ea=ă 7rintr-o suită desi37lu la co37le;, ce se reali=ea=ă 7rintr-o suită destadii, 7roces 6n care 6n anu3ite situaţii 7ot să a7arăstadii, 7roces 6n care 6n anu3ite situaţii 7ot să a7ară7ro9le3e care :or duce la a7ariţia tul9urărilor de7ro9le3e care :or duce la a7ariţia tul9urărilor dede=:oltare, a 6nt5r=ierilor 6nde=:oltare, a 6nt5r=ierilor 6nde=:oltare şi a di<cultăţilor de 6n:ăţare > ?einer, @Bde=:oltare şi a di<cultăţilor de 6n:ăţare > ?einer, @B

 

0i<cultăţile de 6n:ăţare >learning disa9ilities 7ot0i<cultăţile de 6n:ăţare >learning disa9ilities 7ot< asociate cu sti3ă de sine scă=ută, cu de3orali=are, cu< asociate cu sti3ă de sine scă=ută, cu de3orali=are, cude<citede<cite

 6n a9ilităţi sociale> ate3an, @D 6n a9ilităţi sociale> ate3an, @D 

Page 8: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 8/33

. Pre3ise ale a7ariţiei. Pre3ise ale a7ariţieidi<cultăţilor dedi<cultăţilor de

2n:ăţare2n:ăţare

 Procesul 6n:ăţării nu se reali=ea=ă 7rintr-Procesul 6n:ăţării nu se reali=ea=ă 7rintr-un de3ers rectiliniu, nu3ai cu succese, ciun de3ers rectiliniu, nu3ai cu succese, ci7resu7une şi căderi şi re:eniri continue,7resu7une şi căderi şi re:eniri continue,de7ăşirea de o9stacole, 9ariere, reluareade7ăşirea de o9stacole, 9ariere, reluareaefortului, reela9orarea strategiilorefortului, reela9orarea strategiilor..

 2n:ăţarea şcolară se caracteri=ea=ă 7rin2n:ăţarea şcolară se caracteri=ea=ă 7rinconstanţă, rit3icitatea sec:enţelorconstanţă, rit3icitatea sec:enţelor..

Page 9: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 9/33

CAP$T!"*" $$.CAP$T!"*" $$.Teorii şi 3odele ale achi=iţiei li39a8uluiTeorii şi 3odele ale achi=iţiei li39a8ului

#imba$ul- unul dintre indicii cei mai semnicativi din#imba$ul- unul dintre indicii cei mai semnicativi din

tabloul psihopatologictabloul psihopatologic..

#imba$ul este reinventat de ecare dată c%nd este#imba$ul este reinventat de ecare dată c%nd este

 nvăţat nvăţat..

 Teorii ale achiziţiei limba$ului Teorii ale achiziţiei limba$ului::

11.. Teoria behavioristă Teoria behavioristă

22.. Teoria cognitivă Teoria cognitivă

33..&odelul constructivist&odelul constructivist

Page 10: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 10/33

 

'bilitatea ecărei persoane de a procesa n'bilitatea ecărei persoane de a procesa nmod adecvat informaţiile capătă o importanţămod adecvat informaţiile capătă o importanţă

sporită, n condiţiile n care numeroase datesporită, n condiţiile n care numeroase date

sunt disponibile oricui( )n era informaţiei,sunt disponibile oricui( )n era informaţiei,dezvoltarea abilităţilor şi a deprinderilor dedezvoltarea abilităţilor şi a deprinderilor de

procesare adecvată a datelor devine oprocesare adecvată a datelor devine o

componentă indispensabilă a demersuluicomponentă indispensabilă a demersului

educaţionaleducaţional..

Page 11: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 11/33

CAP$T!"*" $$$CAP$T!"*" $$$Co37rehensiunea :er9ală la ele:ii cuCo37rehensiunea :er9ală la ele:ii cu

di<cultăţi de 6n:ăţaredi<cultăţi de 6n:ăţare

 #imba$ul comprehensiv asigură receptarea şi nţelegerea#imba$ul comprehensiv asigură receptarea şi nţelegereamesa$uluimesa$ului

transmis de emiţătortransmis de emiţător..!opiii nt%mpină dicultăţi pe aria limba$ului comprehensiv n!opiii nt%mpină dicultăţi pe aria limba$ului comprehensiv nsituaţii care presupunsituaţii care presupun::

--)nţelegerea unor formulări mai ample)nţelegerea unor formulări mai ample;;

--*rezenţa unor termeni necunoscuţi sau abstracţi*rezenţa unor termeni necunoscuţi sau abstracţi;;---+ormulări cu subnţelesuri+ormulări cu subnţelesuri;;

--xpresii stilistice mai elaboratexpresii stilistice mai elaborate..

Page 12: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 12/33

 Identicarea cuvintelor reprezintă principalul aspect ce seIdenticarea cuvintelor reprezintă principalul aspect ce sereferă lareferă la

comprehensiunea verbală *erfetti, .//., apud( #ecoc0, .//12comprehensiunea verbală *erfetti, .//., apud( #ecoc0, .//12;;

 !omprehensiunea verbală poate studiată n relaţie cu!omprehensiunea verbală poate studiată n relaţie cuabordareaabordarea

morfologicămorfologică.. 

!omprehensiunea verbală implică procesul de identicare!omprehensiunea verbală implică procesul de identicareal cuvintelor, procesul de combinare şi de integrare aal cuvintelor, procesul de combinare şi de integrare aindicatorilor morfologici, a indicatorilor sintactici, precumindicatorilor morfologici, a indicatorilor sintactici, precumşi a indicilor morfo- sintacticişi a indicilor morfo- sintactici..

ste extrem de important să se realizeze diferenţiereaste extrem de important să se realizeze diferenţierea ntre componenta lingvistică şi componenta de ntre componenta lingvistică şi componenta decomunicare, delimitare realizată ntre decontextualizare şicomunicare, delimitare realizată ntre decontextualizare şi

contextualizare 3aţegan, 45.42contextualizare 3aţegan, 45.42..

Page 13: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 13/33

Coordonate metodoo!i"e ae "er"et#riia$i"ative

Page 14: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 14/33

 valuarea şi dezvoltarea proceselor decitare la eleviivaluarea şi dezvoltarea proceselor decitare la eleviicare prezintă dicultăţi de nvăţare a comprehensiuniicare prezintă dicultăţi de nvăţare a comprehensiuniiverbale prin dezvoltarea acestor abilităţi cu a$utorul unuiverbale prin dezvoltarea acestor abilităţi cu a$utorul unuiprogram complex de intervenţieprogram complex de intervenţie..

!$ECT$+E (PEC$)$CE!$ECT$+E (PEC$)$CE::

 11..videnţierea particularităţilor comprehensiunii verbalevidenţierea particularităţilor comprehensiunii verbale

la copiii cu dicultăţi de nvăţarela copiii cu dicultăţi de nvăţare;;

 22..laborarea unui program de intervenţie pentru copiiilaborarea unui program de intervenţie pentru copiiicu dicultăţi de nvăţare privind dezvoltarea abilităţilor decu dicultăţi de nvăţare privind dezvoltarea abilităţilor decomprehensiune verbală n vederea mbunătăţiriicomprehensiune verbală n vederea mbunătăţiriiperformanţelor şcolareperformanţelor şcolare;;

 33..Implementarea programului personalizat deImplementarea programului personalizat deintervenţie n scopul prevenirii şi dezvoltării abilităţilor deintervenţie n scopul prevenirii şi dezvoltării abilităţilor decomprehensiune verbalăcomprehensiune verbală..

!9iecti:ul 7rinci7al al lucrării!9iecti:ul 7rinci7al al lucrării

Page 15: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 15/33

 $7ote=a generală$7ote=a generală::  *resupunem faptul că nt%rzierea n*resupunem faptul că nt%rzierea ndezvoltare nt%rziere n dezvoltarea limba$ului, adezvoltare nt%rziere n dezvoltarea limba$ului, aatenţiei, a memoriei2 este n legătură cu slabaatenţiei, a memoriei2 este n legătură cu slabaperformanţă n ceea ce priveşte comprehensiuneaperformanţă n ceea ce priveşte comprehensiuneaverbală, acest lucru put%nd duce la dicultăţi deverbală, acest lucru put%nd duce la dicultăţi de

 nvăţare nvăţare..$7ote=e s7eci<ce$7ote=e s7eci<ce::

11..levii cu dicultăţi de nvăţare implicaţă n lot obţin lalevii cu dicultăţi de nvăţare implicaţă n lot obţin latestele din 6cala !richton rezultate sub nivelul aşteptattestele din 6cala !richton rezultate sub nivelul aşteptat..

22..*roiectarea şi aplicarea unor programe de intervenţie*roiectarea şi aplicarea unor programe de intervenţie

cu valoare decu valoare de bune practicibune practici  poate contribui lapoate contribui la mbunătăţirea performanţelor şcolare la elevii cu mbunătăţirea performanţelor şcolare la elevii cudicultăţi de nvăţaredicultăţi de nvăţare..

IpotezeleIpotezele cercetării

Page 16: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 16/33

 

--%%%%de &u'ie"(i, "u v)r&te "u$rin&e *ntre + i - anide &u'ie"(i, "u v)r&te "u$rin&e *ntre + i - ani-//"a&ee a II/a, a/ III/a i a I0/ a"a&ee a II/a, a/ III/a i a I0/ a

//Cer"etarea &/a reai1at a 2"oaa Gimna1ia# 3f. Iie iCer"etarea &/a reai1at a 2"oaa Gimna1ia# 3f. Iie i

2"oaa Gimna1ia# Andrei 2a!una din o"aitatea 4o$i(a2"oaa Gimna1ia# Andrei 2a!una din o"aitatea 4o$i(a

//3u'ie"(ii $rovin din diferite medii: famiii mono$arentae,3u'ie"(ii $rovin din diferite medii: famiii mono$arentae,famiii "u numeroi "o$ii, famiii &ta'iefamiii "u numeroi "o$ii, famiii &ta'ie..

 

Lotul de participanţiLotul de participanţi::

Page 17: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 17/33

6cala de Vocabular !richton6cala de Vocabular !richton

 7eprezintă un test verbal de inteligenţă7eprezintă un test verbal de inteligenţă

generală care evaluează nivelul vocabularuluigenerală care evaluează nivelul vocabularului,,

comprehensiunea limba$ului, 8uenţa verbalăcomprehensiunea limba$ului, 8uenţa verbală,,

capacitatea subiectului de a deni şi de acapacitatea subiectului de a deni şi de a

recunoaşte cuvinterecunoaşte cuvinte..

$%(TR*ME%TAR*T$"$&AT:

Page 18: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 18/33

Prezentarea, interpretarea şi analizaPrezentarea, interpretarea şi analiza

rezultatelor cercetăriirezultatelor cercetării

 #a proba 9ezvoltare lexicală#a proba 9ezvoltare lexicală peste $umătate dintre eleviipeste $umătate dintre eleviitestaţi par să nu benecieze de acţiunea niciunuitestaţi par să nu benecieze de acţiunea niciunuifactor favorizant n dezvoltarea competenţelor defactor favorizant n dezvoltarea competenţelor decomunicarecomunicare..

Page 19: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 19/33

Prezentarea, interpretarea şi analizaPrezentarea, interpretarea şi analiza

rezultatelor cercetăriirezultatelor cercetării 

##a probaa proba 9ezvoltare 6emantică subiecţii9ezvoltare 6emantică subiecţii .. auau  nregistrat nregistratperformanţe slabe, sub nivel mediuperformanţe slabe, sub nivel mediu.. 

Page 20: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 20/33

  *rin analiza morfologică a itemilor 6calei*rin analiza morfologică a itemilor 6calei

!richton am realizat evidenţierea categoriilor care!richton am realizat evidenţierea categoriilor careapar mai fecvent n vocabularul subiecţilorapar mai fecvent n vocabularul subiecţilor participanţiparticipanţi..

 xistă :; de cuvinte care sunt cunoscutexistă :; de cuvinte care sunt cunoscute dede

;:;:--.55< dintre subiecţi.55< dintre subiecţi::--3636sunt substantive ceea ce reprezintă :;< dinsunt substantive ceea ce reprezintă :;< din

totalul cuvintelor cunoscutetotalul cuvintelor cunoscute de subiecţi2de subiecţi2--1212sunt verbe adică 41< dintre cuvintelesunt verbe adică 41< dintre cuvintele

cunoscutecunoscute de subiecţi2de subiecţi2--99sunt ad$ective şi adverbe reprezintă .=< dintresunt ad$ective şi adverbe reprezintă .=< dintre

cuvintele cunoscute2cuvintele cunoscute2..

 

b l l bi ţil t t ţi

Page 21: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 21/33

 n vocabularul subiecţilor testaţi s-aobservatfaptul că predomină cuvintele care au unconţinut real,n defavoarea cuvintelor cu unconţinutabstract( 9e exemplu"efort,odihnă,

 ncăpăţ%nat

E;e37le de e;7licaţii date 6n ca=ul 7ro9eiE;e37le de e;7licaţii date 6n ca=ul 7ro9eiCrichtonCrichton:: Cu:inte 0e<niţii

oferite$nter7retareacu:intelor

6eria )nfricoşat +ricos !unoaştesemnicaţiacuv%ntului, explicăgestual

Page 22: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 22/33

 

#imita la care se opresc aceşti elevieste aceea a nţelegerii elementare a unuitext.

  !uvintele explicate gestual suntsubstantive care denumesc obiecte, persoane sau stări cuţit, pizza, ouă, zăpadă, 8ori, scaun,

*aula, Ionel, calm, gri$ă2(

Page 23: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 23/33

PR!#RAM 0E $%TER+E%1$EPR!#RAM 0E $%TER+E%1$EPE%TR* E"E+$$ C*PE%TR* E"E+$$ C*

0$)$C*"T'1$ 0E 2%+'1ARE0$)$C*"T'1$ 0E 2%+'1ARE55co37rehensiune :er9alăco37rehensiune :er9ală66

Page 24: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 24/33

a( !onstă dintr-una( !onstă dintr-un plan plan alc>tuit pentru a r>spundealc>tuit pentru a r>spundeproblemelor specice ivite la unproblemelor specice ivite la unmoment dat n dezvoltarea copiluluimoment dat n dezvoltarea copilului..

b( 're n vedere intervenţia asupra activităţiib( 're n vedere intervenţia asupra activităţiididactice şi educaţionale la lotul care a făcut partedidactice şi educaţionale la lotul care a făcut partedin testaredin testare..

c( )mpleteşte elementele de psihologie şic( )mpleteşte elementele de psihologie şisociologie identic> problemele n planulsociologie identic> problemele n planuldezvolt>rii psihologice-individuale şi sociale2 cudezvolt>rii psihologice-individuale şi sociale2 cunormele şi principiile pedagogice, urm>rindnormele şi principiile pedagogice, urm>rind

ecienţa acţiunilor ndreptate necienţa acţiunilor ndreptate n remediere,remediere,compensarecompensare sausaucorectarecorectare..

Page 25: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 25/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

.( tapapregătitoare

- valuareaniveluluiachiziţiilor

-)n aceastăetapă sestabileştenivelulpreachiziţiilor, cuimplicaţiiasupralimba$uluioral 7ondal, .//. apud'nca,455;2(

xerciţii decompletarea unorimaginilacunare cucuvinteuzuale,cunoscute?-exerciţii dedenumire aanumitoractivităţirealizate decătre elev? 

imaginiaferentestructurilorlingvisticeantrenate?-creioanecolorate-planşe-obiectecoloratediferit şi demărimidiferite?

Page 26: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 26/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

4( tapaemiteriistructurilordecomprehensiuneverbală

-antrenareaabilităţilordecomprehensiuneverbală

antrenareaabilităţilordecomprehensiuneverbalăasigurăpregătireapentrudezvoltareaabilităţilorde

 nţelegere alimba$ului()n aceastăetapăterapia separticularizează n

exerciţiipentrureceptareamesa$uluiverbal(!opilul executăcorect @i

 ntotdeaunacomenzilefamiliare lacare a maiavut acces@i uneoricomenzilecare conAinpronume,adeverbede loc @iculori

-oglindalogopedică?- listă decuvinte?-album cuimaginifamiliare şinefamiliare

Page 27: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 27/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

B(tapadiferenţierii

 n cazul

comprehens

iunii verbale

-formareaabilităţilor

de

comprehens

iune verbală

formarea şidezvoltareaabilităţilordecomprehensiuneverbală

-exerciţii deidenticarefonematică(*ornind de lacuvinte dateelevultrebuie săaleagădintre altepatrucuvinte, acelcuv%nt careestederivatul deex, pentrucuv%ntulpisoiaştrebuie săgăsească

Page 28: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 28/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

C(tapaconsolidării

-emitereaunor

 $udecăţi

asupra

segmentăriimorfologice

comprehens

iunii

verbale2

-emitereaunor

 $udecăţi

asupra

dezvoltăriiabilităţilor

de

comprehens

iuneverbală?

exerciţii dedezvoltare a

 nţelegeriiunui text?-exerciţii desegmentarefonematică

- nregistrăriaudio?-softuri devizualizareaparticularităţilor

 nţelegeriiverbale?

Page 29: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 29/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

:(tapadiferenţierii

-diferenţiere

a realizată

pe baza

principiuluimemorării

active?

-&emorareareprezintă o

tehnică ce

se foloseşte

 n vedereadiferenţierii

!iteşte şimemoreazăurmătoareapoezioarăVrăşmaş,6tănică,.//;2"Dn g%ndactolomac6-a urcat nv%rf de macEi-a strigat

 n guramare"Iată, c-ama$uns lasoareF

-carte depoezii?

Page 30: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 30/33

Eta7etera7eutice

!9iecti:e Conţinuturi

Resurse7rocedurale

Resurse3ateriale

:(tapaautomatizări

i

-dezvoltareaabilităţilor

de

comunicare?

se dezv(latura

pragmatică

a

comprehensiunii

verbale( 6e

insistă

asupradezvoltării

competenţei

decomunica

re n funcţie

- exerciţii deantrenare acomprehensiunii verbale

 n cadrulpropoziţiilorşi a textelorsub formăde discurs2?

- şe delucru?-liste cumateriallingvistic?-probe deevaluare aabilităţilordecomprehensiuneverbală?

Page 31: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 31/33

)n prGzGnta lucrarG s- a abHrdat acGastă tGmă)n prGzGnta lucrarG s- a abHrdat acGastă tGmăpGntru GfGctGlG pHztvG pG carG lG pHatG avGapGntru GfGctGlG pHztvG pG carG lG pHatG avGa

Prоgramul dеPrоgramul dе іntеrvеnţіе psіhоpеdagоgіcăіntеrvеnţіе psіhоpеdagоgіcăpGntru dGzvHltarGa abltăţlHr dGpGntru dGzvHltarGa abltăţlHr dGcHmprGhGnsunG vGrbală la GlGvcHmprGhGnsunG vGrbală la GlGv..

9GmGrsurlG dG rGcupGrarG ş dmnuarG a9GmGrsurlG dG rGcupGrarG ş dmnuarG adfcultăţlHr dG nvăţarG pHt lua H cu tHtul altădfcultăţlHr dG nvăţarG pHt lua H cu tHtul altădrGcţG dacă sunt ndvdualzatG pG nGvHlGdrGcţG dacă sunt ndvdualzatG pG nGvHlG

spGcfcG alG cHpluluspGcfcG alG cHplulu..

COCL!"##

Page 32: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 32/33

 7GzultatGle din cadrul acestei lucrări7GzultatGle din cadrul acestei lucrăricHnfrmă GfcactatGa planulu dGcHnfrmă GfcactatGa planulu dG

ntGrvGnţG prHpus pGntru dGzvHltarGantGrvGnţG prHpus pGntru dGzvHltarGaabltăţlHr dG cHmprGhGnsunG vGrbală laabltăţlHr dG cHmprGhGnsunG vGrbală la

GlGv cu dificultăţi dG nvăţarGGlGv cu dificultăţi dG nvăţarG..

 *rHgramul a reprezentat un sGt cHmplGt dG*rHgramul a reprezentat un sGt cHmplGt dGactvtăţ, mGtHdG, stratGg, mGtHdG dGactvtăţ, mGtHdG, stratGg, mGtHdG dG

ntGrvGnţG pGntru GlGv cu dfcultăţ dGntGrvGnţG pGntru GlGv cu dfcultăţ dG nvăţarG rGlaţHnatG cu dGzvHltarGa nvăţarG rGlaţHnatG cu dGzvHltarGaabltăţlHr dG cHmprGhGnsunG vGrbalăabltăţlHr dG cHmprGhGnsunG vGrbală..

COCL!"##

Page 33: PPT Sustinere Grad I

7/21/2019 PPT Sustinere Grad I

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-sustinere-grad-i 33/33

JducaAa GstG prvtă ca factHr dG stabltatG,JducaAa GstG prvtă ca factHr dG stabltatG,GducaAa GstG prvtă ca un mHd dG vaAă @ dGGducaAa GstG prvtă ca un mHd dG vaAă @ dG

g%ndrG( 9ar dG cGlG ma multG Hr, cGl ma afGctatg%ndrG( 9ar dG cGlG ma multG Hr, cGl ma afGctatdG GducaAG răm%nG cHplul( KHplul dn zlGlG nHastrGdG GducaAG răm%nG cHplul( KHplul dn zlGlG nHastrG

GstG nGvHt să sG dGscurcG( 9ar pGntru a putGaGstG nGvHt să sG dGscurcG( 9ar pGntru a putGarăzbatG cHplul trGbuG să rGu@Gască să cHmuncG, sărăzbatG cHplul trGbuG să rGu@Gască să cHmuncG, să

 @ mbHgăAGască baga$ul dG cunH@tnAG, să @ mbHgăAGască baga$ul dG cunH@tnAG, sărGuşGască să nţGlGagă n mHd clar mGsa$ul carG rGuşGască să nţGlGagă n mHd clar mGsa$ul carG

GstG transmsGstG transms..

COCL!"##