PATOLOGIE RETINIAN Ă

13
PATOLOGIE PATOLOGIE RETINIAN RETINIAN Ă Ă

description

PATOLOGIE RETINIAN Ă. BOLI VASCULAR E OCLU Z I A ARTER EI CENTRALE A RETIN EI. Cau ze – 1. Emboli e – cord – steno ză mitral ă - Fi A - endocard. bact. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PATOLOGIE RETINIAN Ă

Page 1: PATOLOGIE RETINIAN Ă

PATOLOGIEPATOLOGIE RETINIAN RETINIANĂĂ

Page 2: PATOLOGIE RETINIAN Ă

BOLIBOLI VASCULAR VASCULAREE OCLUOCLUZZIIAA ARTERARTEREI CENTRALE A EI CENTRALE A RETINRETINEIEI

CauCauzeze – 1. Emboli – 1. Embolie e – – cordcord – steno– stenoză ză mitralmitralăă - Fi A- Fi A - endocard. bact. - endocard. bact. - m- miixom atrialxom atrial - art carotid- art carotidăă– emboli– emboli colesterol colesterol 2.Tromb2.Tromboză oză – ATS – ATS - periarterit- periarterităă - arterit- arterită cu celule gigantă cu celule gigant 3.3.SSpasm pasm arterialarterial– – tineritineri + HTA + HTA

FizFiziopatoliopatol – obstr. – obstr. îîn n AACR – edema CR – edema alal fibr fibrelor nervoase,elor nervoase, moarteamoartea celulelorcelulelor ganglionareganglionare - necr- necrozăoză îîn n str. Cel. str. Cel. GgGgl.l.

Page 3: PATOLOGIE RETINIAN Ă

Cl : Cl : ssiimptmpt – – debut debut acuacutt - - pierdere acută AVpierdere acută AV - - modificări vizuale modificări vizuale

premonitoriipremonitorii ssemneemne : - R – edem : - R – edem ((albalb & & pufospufos)) - arter- arteree – – subţirisubţiri +obliterate+obliterate - macula – r- macula – roşieoşie “ “cireaşă macularăcireaşă maculară”” Evol : - Evol : - atrofie atrofie opticoptică ă vascularvascularăă TratTrataam :m :- - generalgeneral – vasodilat.:Tanakan , – vasodilat.:Tanakan ,

SermionSermion - anticoagulant- anticoagulantee: Heparine: Heparine - antispastic- antispasticee

Page 4: PATOLOGIE RETINIAN Ă

OBSTRUCŢIA VENEI CENTRALEOBSTRUCŢIA VENEI CENTRALEOVOVCRCR

CauCauzze:- ATSe:- ATS - HTA- HTA - glaucom- glaucom - leu- leuccemiaemia - func- funcţţiie plachetară anormalăe plachetară anormală

Cl: sCl: siimpt - mpt - AVAV –unil. –unil. ssemneemne (FO)–edem (FO)–edem al discului al discului - - hemoragie retiniană hemoragie retiniană difudifuzăză - - exudate vătoaseexudate vătoase - edem- edem retinian retinian

TTiippuriuri : - ischemic : - ischemicăă – multiple – multiple exudate vătoaseexudate vătoase - - hemoragie retiniană extensivăhemoragie retiniană extensivă - nonischemic- nonischemicăă – – modificări fundoscopice moderate modificări fundoscopice moderate

Page 5: PATOLOGIE RETINIAN Ă

ISCHEMICISCHEMICĂĂ NONISCHEMIC NONISCHEMICĂĂ

Page 6: PATOLOGIE RETINIAN Ă

Dg# - oDg# - obstrucţie ACRbstrucţie ACR

- retinopat- retinopatieie diabetic diabeticăă

- edem- edem papilar papilar

Compl – neovasculariCompl – neovascularizzaaţieţie

- atro- atrofiefie vascular vascularăă

TratTrataam – vasodilm – vasodilatatoareatatoare

- anti- antiagregantagregant:: AspirinAspirinăă

- - urmărireurmărire – 3-6 – 3-6 luniluni

Page 7: PATOLOGIE RETINIAN Ă

RETINOPATRETINOPATIAIA H HIIPERTENSIVPERTENSIVĂĂ Grd I – atenuaGrd I – atenuare moderată re moderată arterialarterialăă Grd. II- constricGrd. II- constricţieţie arterial arterialăă - de- devierea venei la niv. vierea venei la niv.

Încrucişării Încrucişării arteriovenoarteriovenoaassee ( (semn semn Salus)Salus)

Grd.III –arterioleGrd.III –arteriole “în sârmă de “în sârmă de cupru”cupru”

-h-hemoraemoragg în flacără în flacără - - exudate vătoaseexudate vătoase +exudate+exudate dure dure (macula(macularere)) Grd IV – grd.III + Grd IV – grd.III + edem al edem al discdisculuiului

Page 8: PATOLOGIE RETINIAN Ă

RETINOPATRETINOPATIA IA DIABETICDIABETICĂĂ 1.Background 1.Background – – microanevrismmicroanevrismee - exudate- exudate dure dure - - hemoragii punctiformehemoragii punctiforme 2. 2. MMaculopataculopatieie Diabetic Diabeticăă - + edem macular- + edem macular - exudate- exudate dure în dure în maculmaculăă

3.3. PreproliferativPreproliferativăă - 1+/- 2+ exudate- 1+/- 2+ exudate vătoase vătoase - - anormalităţi anormalităţi microvascularmicrovasculare e

intra-retiniene intra-retiniene (IRMA)(IRMA) - nonperfu- nonperfuzie zie capilarcapilarăă 4.4. ProliferativProliferativăă - neovasculari- neovascularizaţiezaţie - - ţesut ţesut fibros aderent fibros aderent dede R R - D- DRR - - hemoragie în hemoragie în vitros vitros

Page 9: PATOLOGIE RETINIAN Ă

Dg# - Dg# - OOVVCCRR

- retinopat- retinopatia ia hhiipertensivpertensivăă

TratTrataam – laserm – laser ArgonArgon

- vitrectom- vitrectomieie posterioarăposterioară

Page 10: PATOLOGIE RETINIAN Ă

DISTRODISTROFFIIII RETIN RETINIENEIENE RETINRETINOPATIAOPATIA PIGMENT PIGMENTARĂARĂ

Patog- defic. sistemPatog- defic. sistem cel. cu bastonaş cel. cu bastonaş - transmi- transmisă să ereditar ereditar Cl – sCl – siimpt - Ampt - AV searaV seara - - CV- îngustare concentricăCV- îngustare concentrică FO – FO – migrare demigrare de pigment pigment lala

periperiffereriaia R R sub formă de sub formă de ““osteoclasteosteoclaste”” - - artere îngustateartere îngustate Compl - atrCompl - atrofieofie optic optică consecutivăă consecutivă - cataract- cataractă ă complicatcomplicatăă

TratTrataam – vit.m – vit. A + EA + E

Page 11: PATOLOGIE RETINIAN Ă

DEZLIPIREA DE DEZLIPIREA DE RETINRETINĂĂ = separa= separarea EPRde celelalte straturirea EPRde celelalte straturi embrio embrionarenare

Clasif :Clasif : - - DR DR primarprimarăă – – fact fact riscrisc– a– affakiaakia -m-miiopiopia fortea forte - degen. retiniană- degen. retiniană

perifericăperiferică - - DRDR sec secuundarndarăă – exudativ – exudativăă - trac- tracţţionaionaăă - tumoral- tumoralăă

Page 12: PATOLOGIE RETINIAN Ă

Cl : Cl : ssiimptmpt : : fosfenefosfene miodezopsii (“muşte volante”)miodezopsii (“muşte volante”) AAVV FOFO – – ruptură ruptură retinretinianăiană - - pulbere de pigmentpulbere de pigment

în în vitrosvitros - retina- retina dezlipită, proeminentă, dezlipită, proeminentă,

mobilă, culoare cenuşiemobilă, culoare cenuşie

Dg# - DDg# - DR secundarăR secundară (echo (echo tip B tip B))

TratTrataam – laserm – laser - cr- criioterapoterapieie - - cerclaj cerclaj scleral scleral - vitrectom- vitrectomie posterioarăie posterioară

Page 13: PATOLOGIE RETINIAN Ă

TUMORTUMORI I RETINRETINIENEIENE RETINOBLASTOMRETINOBLASTOMULUL

TTuu malignă malignă CCopiiopii : 1-3 : 1-3 aniani Cl : Cl : debutdebut – strabism – strabism - leu- leuccooccorioriee - - ochi amaurotic de pisicăochi amaurotic de pisică FO FO – – formaţiune tu plată/ elevatăformaţiune tu plată/ elevată - +/- D- +/- DRR

Complic: - G secComplic: - G secuundarndar - metasta- metastazzee orbitalorbitalee / /

generageneralele

TratTrataam : - enucleam : - enucleaţia gl. ocularţia gl. ocular - exentera- exenteraţţiiaa dede orbit orbităă