operatori proiect

download operatori proiect

of 12

 • date post

  02-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of operatori proiect

 • 8/10/2019 operatori proiect

  1/12

  Implicarea unui O.N.G. de mediuin gestionarea unei probleme de mediu

  CUPRINS:

  I. PARTEA TEORETICA

  1. Aspecte privind implicarea unui O.N.G. de mediu in solutionarea unei problemede mediu.1.1 Descrierea O.N.G.ului

  1.2 Structura organizatorica a O.N.G.-ului

  1.3 Domenii de activitate

  1.4 Activitatii din cadrul domeniilor de activitate

  1.5 Relatiile cu alti operatori

  II. PARTEA PRACTICA

  2.Elaborarea unui studiu de caz in vederea stabilirii legaturii O.N.G.-ului si agestionarii problemei de mediu.

  2.1 Problema abordata

  2.2 Perioada de desfasurare

  2.3 Obiective generale2.4 Obiective specifice

  2.5 Necesitatea proiectului

  2.6 Desfasurarea activitatilor

  2.7 Cheltuielile implicate in proiect

  2.8 Rezultatele

  2.9 Efectele ecologice si sociale

  2.10 Analiza SWOT

  2.11 Concluzii si propuneri

  BIBLIOGRAFIE

 • 8/10/2019 operatori proiect

  2/12

  FUNDATIA TERRA MILENIUL III

  Fundatia Terra Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit

  de protectie a mediului. Misiunea organizatiei TERRA Mileniul III este de a desfasura

  programe ecologice n vederea constientizarii populatiei asupra efectelor schimbarilor

  climatice si de a promova programe de dezvoltare durabila la nivel national, regional siglobal. O.N.G.-ul TERRA Mileniul III a fost infiintata ca fundatie in Bucuresti, in ziua de

  22decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997.TERRA Mileniul III

  este opersoanromana de drept privat, cu sediul social al Fundatieiin Romania, Bucuresti,

  str. Cluj, nr. 43, Sector 1.

  Activitati propuse pentru desfasurare de ONG-ul TERRA Mileniul III:

  activitati si programe de protectie a mediului inconjurator, la nivel local, regional

  siglobal,cu preponderenta cele legate de reducerea efectelor provocate

  de fenomenulschimbarilor climatice;

  activitati si programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice

  sauprivate asupra mediului si comunitatilor;

  activitati si programe de promovare a legislatiei imodificarilor legislative indomeniulmediului si in sectoarele conexe;

  activitati educationale pentru copii si adulti;

  incurajarea dezvoltarii transferului de tehnologii si tehnici nepoluante,

  cercetareastiintifica in domenii legate de protectia mediului;

  colaborarea cu administratiile locale si/sau regionale icomunitatile in vederea

  realizariiprotectiei ecosistemelor locale si regionale;

  sa realizeze programe comune cu organizatii internationale similare in domeniul

  social,educational si al protectiei mediului inconjurator;

  promovarea participarii cetatenilor, in special a tinerilor, la procesul de luare

  a deciziilor si la rezolvarea problemelor de mediu.

  Numarul de membri ai fundatiei TERRA Mileniul III nu este limitat. Componenta

  membrilor este urmatoarea: membri fondatori si membri de onoare.

  -Membrii de onoare, precum imembrii Consiliului Director nu

  pot pastra/dobandiaceste calitati daca au fost colaboratori sau ofiteri ai Securitatii Romane din

  perioadacomunista.Membrii in functie precum si persoanele propuse a dobandi aceasta

  calitate au obligatiade a semna o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.

  -Membrii fondatori sunt persoane fizice semnatare ale contractului de asociere ncheiat

  in Bucuresti la data de 22 decembrie 1997.

 • 8/10/2019 operatori proiect

  3/12

  Organele de conducere ale Fundatiei TERRA Mileniul III sunt:

  1. Consiliul Director;

  2. Cenzorul sau comisia de cenzori.

  1.PresedintelePresedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu majoritate

  simpla de voturi si este membru fondator al Fundatiei. El reprezinta organizatia n relatiile cu

  alte organizatii, organele si organismele de stat, ale administratiei cat si cu cele similare prin

  obiect de activitate, interne iinternationale, angajand-o fata de acestea prin semnatura si

  stampila fundatiei.Incheie acte juridice de dispozitie, conservare,reprezentare i administrare

  n numele si pe seama Fundatiei, putand semna valabil n numele acesteia ori de cate ori este

  nevoie. La prima sedinta a Consiliului Director Presedintele are obligatia sa raporteze

  activitatea sa. Pune in aplicare Hotararile Consiliului Director.

  2.Consiliul DirectorConsiliul Director al Fundatiei TERRA Mileniul III este organul suprem de conducere

  ntrunindu-se n sedinte ordinare si extraordinare la solicitarea unuia dintre

  membriiConsiliului Director ,el fiind format din 5 membri.Acesti membri se intrunesc o data

  pe an in sedinte ordinare fiind convocat in scris, cu minimum 14 zile nainte de

  data fixata,mentionandu-se data si ordinea de zi; sedintele extraordinare pot fi convocate de

  oricemembru al Consiliului Director precum si de directorul executiv, cu 2 zile inainte dedatasedintei. Convocarea membrilor se poate face prin orice mijloace tehnice

  disponibileFundatiei.Atributiile Consiliului Director al Fundatiei TERRA Mileniul III sunt

  urmatoarele :

  a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei;

  b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei;

  c) aproba bilantul contabil al Fundatiei;

  d) alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori;e) infiinteazfiliale ale Fundatiei n tara sau in strainatate;

  f) aproba incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Fundatiei;

  g) aproba organigrama si strategia de personal pentru Fundatie;

  h) aproba modificarile si completarile la statutul Fundatiei cat si dizolvarea acesteia;i) aproba rapoartele directorului executiv.

 • 8/10/2019 operatori proiect

  4/12

 • 8/10/2019 operatori proiect

  5/12

  - incurajarea dezvoltarii transferului de tehnologii si tehnici nepoluante,

  cercetareastiintifica in domenii legate de protectia mediului;

  - colaborarea cu administratiile locale si/sau regionale si comunitatile in vederea

  realizariiprotectiei ecosistemelor locale si regionale;

  - programe comune cu organizatii internationale similare in domeniul social,

  educationalsi al protectiei mediului inconjurator;- promovarea participarii cetatenilor, in special a tinerilor, la procesul de luare

  a deciziilor si la rezolvarea problemelor de mediu.

  Activitatii din cadrul domeniilor de activitateDe a lungul timpul timpului Fundatia Terra Mileniul III a derulat mai multe

  activitatiiprintre care enumeram:-Activitati in domeniul schimbarilor climatice ce se axeaza

  pe reducerea emisiilor degaze cu efect de sera din sectorul energetic, prin trecerea de la

  combustibili fosili sienergie nucleara la utilizarea surselor regenera bile de energie

  si implementareaproiectelor de eficienta energetica.-Activitati in domeniul energiei ce se

  axeaza pe promovarea exemplelor de succes inutilizarea surselor regenerabile de energie,

  precum si participare publica in elaborareapoliticilor nationale din domeniul energetic.-

  Activitati in domeniul energiei nucleare ce se axeaza pe documentare, informareapubliculuicu privire la costurile, impactul si riscurile utilizarii energiei nucleare siparticipare publica in

  luare deciziilor din acest domeniu.-Activitati din domeniul transporturilor ce se axeaza pe

  participare publica in procedurade evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte

  de infrastructura de transport,pentru a reduce impactul negativ social si de mediu al acestora.

  De asemenea, TERRA Mileniul III sprijina comunitatea afectata de proiectul de pasaj

  suprateran Basarab dinBucuresti pentru a opri construirea acestuia.

  -Fundatia TERRA Mileniul III monitorizeaza investitiile institutiilor financiareinternationale

  pentru a asigura ca proiectele finantate de acestea nu au impact negativasupra mediului si

  comunitatilor, si participa in procesul de imbunatatire a politicilor acestora, in special in ceea

  ce priveste mediu, infrastructura, accesul la informatii,participare publica si transparenta etc.

  Relatiile cu alti operatori:Fundatia Terra Mileniul III a colaborat si colaboreaza cu mai multe ONG-uri din tara si din

  strainatate,cu instituti guvernamentale precum si cu a cu institutii internationaleimplicate in

  probleme de protectie a mediului etc.,aflandu-se in diferite relatii cu acestea.

  Relatii de parteneriat

  -In vederea realizarii proiectului Tineri pentru mediu- proiect ce a avut ca scop sporirea

  gradul de constientizare a tinerilor elevi de liceu asupra

  problemelor de mediu in trei zone urbane din Romania (Calarasi, Sighisoara siConstanta)

  desfasurat intre iulie 2007iulie 2008,cu Asociatia Pentru Dezvoltare

  Durabila Dunareadejos-Calarasi; ONG Mare Nostrum-Constanta si Sighisoara Durabila-

  Sighisoara.-Cu privire la realizarea proiectului Transportulpublic durabil inBucursti,desfasurat in

  perioada 2008-2009, fundatia a stabilit relatii de parteneriat cuSindicatul Transporturilor din

  Bucuresti.

  -Pentru proiectul Fiiresponsabil, recicleaza!,ce s-a desfasurat in perioadaoctombrie 2007-

  mai 2008, avand ca scop imbunatatirea nivelului de constientizare acopiilor si tinerilor

  privind protectia mediului, a stabilit relatii de parteneriat cuAsociatia ALMA-RO,Bucuresti

  -Pasaj Suprateran Basarab Nupeste Titulescu,proiect ce s-a desfasurat inperioada mai-

  decembrie 2007,avand ca scopoprirea unui proiect cu impactsemnificativ asupra mediului si

  sanatatii populatiei, respectiv proiectul de pasajsuprateran Basarab,a stability relatii

  de parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice

  -Pr