Operatori economici autorizat

Click here to load reader

download Operatori economici autorizat

of 36

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Operatori economici autorizat

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA I

12/27/2010

1

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA I

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 648/2005 Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1875/2006 Ordin ANAF nr. 9647/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.

12/27/2010

2

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IDEFINI IE Operator economic O persoan care, n cadrul activit ilor sale profesionale, exercit activit i reglementate de legisla ia vamal . Operatorul economic autorizat beneficiaz de anumite facilit i n ceea ce prive te controalele vamale privind siguran a i securitatea i/sau anumite simplific ri prev zute de legisla ia vamal .

12/27/2010

3

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ICine poate ob ine statutul AEO?Statutul de operator economic autorizat poate fi acordat de c tre autoritatea vamal , oric rui operator economic stabilit pe teritoriul vamal al Comunit ii i care ndepline te anumite condi ii. Statutul de operator economic autorizat este recunoscut, recunoscut, de c tre autorit ile vamale din toate Statele Membre. Aten ie: Facilit ile acordate de statutul AEO pot fi utilizate numai de c tre operatorul economic autorizat i nu pot fi utilizate i de partenerii acestuia.

12/27/2010

4

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ICriterii privind acordarea statutului de AEO

antecedente satisf c toare n ceea ce prive te respectarea cerin elor vamale;

un sistem eficient de gestionare a nregistr rilor comerciale i, dup caz, a nregistr rilor privind transportul, care s permit efectuarea unor controale vamale corespunz toare; dovada solvabilit ii financiare i

n cazul n care se aplic , standarde corespunz toare de siguran i securitate.

12/27/2010

5

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ICondi ii pentru a deveni AEO- nu au s vr it o nc lcare grav sau nc lc ri repetate ale reglement rilor vamale; vamale; - nu nregistreaz debite fa de autoritatea vamal ; - au organizate eviden e astfel nct acestea s permit autorit ii vamale efectuarea unor controale vamale corespunz toare; - dispun de infrastructur informatic adecvat ; - fac dovada solvabilit ii financiare; financiare; - ndeplinesc standardele de siguran i securitate necesare drepturilor conferite prin acordarea acestui statut. statut.

12/27/2010

6

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ICERTIFICATEa) un certificat AEOC Simplific ri vamale pentru utilizarea AEOC simplific rilor prev zute de reglement rile vamale; b) un certificat AEOS Securitate i siguran pentru a beneficia de AEOS facilit i n ceea ce prive te controalele vamale care vizeaz securitatea i siguran a, aplicate la intrarea m rfurilor pe teritoriul a, vamal al Comunit ii sau la ie irea acestor m rfuri de pe teritoriul respectiv; c) un certificat AEOF Simplific ri vamale/securitate i AEOF siguran pentru operatorii economici care solicit s beneficieze de simplific rile indicate la litera a) i de facilit ile indicate la litera b).

12/27/2010

7

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IFACILIT

I AEO

Reducerea num rului de controale fizice i documentare fa de al i operatori economici. (1 ianuarie 2008)

Tratament prioritar al transporturilor n cazul n care sunt selectate pentru control, bazat pe analiza de risc (1 ianuarie 2008) AEO poate solicita redirec ionarea controlului vamal cerut c tre un alt amplasament, unde fie va dura cel mai scurt timp, fie va antrena cele mai mici costuri pentru AEO. (1 ianuarie 2008)

12/27/2010

8

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA I

FACILIT

I AEO

Facilitarea accesului la simplific rile vamale (1 ianuarie 2008) Reducerea setului de date care trebuie incluse n declara iile sumare (1 iulie 2009) Notificare prealabil (1 iulie 2009) mbun t irea rela iilor cu autoritatea vamal Recunoa tere drept partener de afaceri securizat i sigur Recunoa tere interna ional reciproc9

12/27/2010

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IFACILIT

I AEO

AVANTAJE INDIRECTE

reducerea furturilor i a pierderilor; mai pu ine ntrzieri n transporturi; un sistem de planificare mbun t it; sporirea fidelit ii clien ilor precum i cre terea gradului de angajament al personalului; reducerea num rului de incidente de securitate i siguran ; reducerea costurilor controalelor pentru furnizori i consolidare a cooper rii; reducerea criminalit ii i a actelor de vandalism; prevenirea problemelor datorit recunoa terii angaja ilor; mbun t irea securit ii i a comunic rii dintre partenerii implica i n lan ul logistic.12/27/2010 10

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ILan ul logistic interna ionalProduc tor Exportator Expeditor De in tor de antrepozit Comisionar Transportator Importator

R spunderea operatorilor economici autoriza i prive te: - numai segmentul din lan ul logistic care le corespunde; - numai m rfurile care se afl n custodia lor i - numai instala iile de care dispun.12/27/2010 11

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IPRODUC TORUL

Responsabilit i: garantarea siguran ei i securit ii procesului de produc ie pentru produsele sale; garantarea siguran ei i securit ii aprovizion rii clien ilor s i cu aceste produse.

12/27/2010

12

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IEXPORTATORUL persoana n numele c reia este ntocmit DAU (Document Administrativ Unic) i care este proprietarul m rfurilor sau are drepturi similare de a dispune de acestea n momentul accept rii declara iei.

Responsabilit i: pentru corectitudinea DAU i pentru depunerea acesteia la timp (n cazul n care declara ia e ntocmit de acesta); pentru depunerea DAU cuprinznd specifice declara iei sumare de ie ire (1 iulie 2009); aplicarea formalit ilor legale de export, inclusiv m surile de politic comercial , i eventual aplicarea drepturilor de export; asigurarea furniz rii de m rfuri c tre transportatorul sau expeditorul de m rfuri ori c tre comisionar, n condi ii de securitate i siguran .12/27/2010 13

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IIMPORTATORUL

operatorul economic n numele c ruia se ntocme te DAU

Responsabilit i: de a atribui m rfurilor prezentate autorit ilor vamale o destina ie vamal aprobat ; pentru corectitudinea DAU i pentru depunerea acesteia la timp (n cazul n care declara ia de import se depune de c tre importator); de aplicare corect a reglement rilor privind declara iile sumare (1 iulie 2009) aplicarea formalit ilor legale necesare, n conformitate cu reglement rile vamale relevante pentru importul de m rfuri; garantarea siguran ei i securit ii primirii m rfurilor, evitnd n special accesul neautorizat i manipularea frauduloas a acestora.12/27/2010 14

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA ICererea pentru ob inerea certificatului AEO este prev zut n Anexa 1c la Regulamentul CEE nr. 2454/ 2454/1993 i se depune la autoritatea vamal a Statului Membru n care se ine contabilitatea principal a solicitantului. Contabilitatea principal a solicitantului con ine eviden ele contabile i documentele care permit autorit ii vamale s verifice existen a condi iilor i criteriilor necesare ob inerii certificatului AEO.

12/27/2010

15

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IDosarul de autorizare

Cererea de autorizare Un chestionar cu ntreb ri specifice activit ii dvs. Certificatul de nregistrare n copie Copia actului constitutiv, cu modific rile si complet rile ulterioare; Cazierul judiciar al persoanei care reprezint legal operatorul economic; Cazierul judiciar al angajatului responsabil cu reprezentarea acestuia fa de autoritatea vamal Cazierul fiscal eliberat de autoritatea fiscal competent O declara ie pe propria r spundere, semnat de c tre reprezentantul legal O declara ie privind acceptarea public rii informa iilor care figureaz n certificatul AEO pe lista operatorilor economici autoriza i

12/27/2010

16

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IACORDAREA STATUTULUI AEO Acordarea statutului are la baz un audit premerg tor efectuat de structurile specializate din cadrul ANV. Auditul se finalizeaz cu o propunere de acordare sau refuzul acord rii statutului AEO; cnd se propune refuzul acord rii statutului AEO, se precizeaz detaliat motivele ce stau la baza deciziei n cauz .

12/27/2010

17

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA I

Pentru a ncepe procesul de acordare a statutului de AEO, solicitantul trebuie s completeze un chestionar con innd informa ii pe baza c rora autoritatea vamal i poat construi o imagine asupra solicitantului i asupra activit ilor sale.

Chestionarul con ine o serie de elemente care necesit aten ie, venind att n sprijinul autorit ilor ie, vamale, ct i n cel al operatorilor economici, pentru a stabili dac criteriile AEO sunt sau nu ndeplinite.12/27/2010 18

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA I

Solicitan ii nu sunt obliga i s furnizeze r spunsuri pentru absolut toate ntreb rile din chestionar dac : - informa iile respective sunt deja cunoscute de autoritatea vamal (de ex. dac de in deja autoriza ii emise de autoritatea vamal ); - ntrebarea n cauz nu este relevant pentru situa ia specific a solicitantului. Chestionarul trebuie completat n func ie de criteriile aplicabile fiec ruia dintre diferi ii participan i n cadrul lan ului logistic.12/27/2010 19

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IInforma ii din chestionar privind volumul afacerii:

Cifra anual de afaceri Profit i pierderi Capacitatea de depozitare

- Urm toarele informa ii se defalc pe clien i Achizi ii (comer exterior) M rfuri primite/ ie ite n / din antrepozite vamale sau primite/ fiscale M rfuri destinate fabric rii Vnz ri (comer exterior)12/27/2010 20

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZA IInforma ii statistice privind domeniul vamalClasificare tarifar (n ce mod i de c tre cine sunt clasificate m rfurile) Cuantum drepturi de import Cuantum accize Cuantum TVA M