Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand...

of 35 /35
Nr.1081/01.10.2020 Aprobat in C.A.din: 01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2017 2021 Revizuit: Revizia III Septembrie2020 Comisia de Revizuire:Bejan Cristina VASILE GEORGETA

Embed Size (px)

Transcript of Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand...

Page 1: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Nr.1081/01.10.2020 Aprobat in C.A.din: 01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA

PROIECT DE

DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2017 – 2021

Revizuit: Revizia III Septembrie2020 Comisia de Revizuire:Bejan Cristina VASILE GEORGETA

Page 2: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

CUPRINS:

ARGUMENT......................................................................................................2

Context legislativ..................................................................................................2

I. DATE GENERALE DE PREZENTARE A GRĂDINIȚEI

I.1. PREZENTARE GENERALA …………………………………….………..3

I.2. OFERTA EDUCATIONALA ………………………………….…..….........4

I.3. CULTURAORGANIZATIONALA…………………..……..........................5

I.3.1 ORGANIGRAMA……………………….……..………………….6

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN …………………………..……….....7

II.1.CONTEXT EUROPEAN. …………………………………………………..7

II.2.CONTEXT NATIONAL-REGIONAL SI LOCAL……………………........7

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN……………………………………….8

III.1. INFORMATII DE TIP CANTITATIV…………………………….............9

III.2.INFORMATII DE TIP CALITATIV…………………………………….10-11

IV. ANALIZA P.E.S.T.E.……………………………………………………12-13

V.ANALIZA S.W.O.T………………………………………………………..13-19

VI. VIZIUNEA GRĂDINIȚEI ………………………………………………19

VII.MISIUNEA GRADINITEI………………………………………………19

VIII. TINTELE SI OPTIUNI STRATEGICE …………..………………20-22

Page 3: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

IX. PLAN OPERATIONAL/OPERATIONALIZAREA TINTELOR..….22-28

XI.MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI

EVALUARE……………………………………………………………………..29

ARGUMENT

Dezvoltarea societatii romanesti, precum si dorinta familiilor de a investi in educatia copiilor prescolari in

sensul cresterii calitatii procesului de invatamant, dezvoltarea in ultimii ani a retelei gradinitelor particulare, a

determinat realizarea unui proiectul de dezvoltare institutionala, astfel incat sa satisfaca in cit mai mare masura

asteptarile familiilor care ne incredinteaza micutii spre crestere si educare.

Proiectul a fost elaborat având în vedere mediul, condiţiile concrete şi tendinţele de evoluţie ale acestora,

identificate ca oportunităţi sau ameninţări. Atât componenta strategică a proiectului (misiunea, ţintele şi opţiunile

strategice), cât şi componenta operaţională (obiectivele specifice, acţiunile concrete prin care se ating ţintele)

vizează toate domeniile funcţionale: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare,

proiectul fiind realizat de la general la particular.

Page 4: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Prin proiectul propus se urmăreste realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate, o

dezvoltare a unităţii în concordanţă cu nevoile reale şi folosirea la parametrii maximi a resurselor disponibile. În

stabilirea ţintelor strategice s-a avut tot timpul în vedere faptul că beneficiarii ultimii ai ofertei educaţionale sunt

copiii.

CONTEXT LEGISLATIV :

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR.1/2011 cu modificarile ulterioare

R.O.F.U.I.P. 5447/31.08.2020

CURICULUM PENTRU EDUCATIE TIMPURIE aprobat prin O.M.nr.4694/02.08.2019

CAPITOLUL I: DATE GENERALE DE PREZENTARE A GRADINITEI

I.1 Gradinita cu Program Prelungit nr. 35,are in componenta ei urmatoarele structuri:

Gradita cu Program Normal ,,Sfantul Stelian”

Gradinita cu Program Normal,,Casuta cu Povesti”

Gradinita cu Program Normal Nr.8

Page 5: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Aceasta functioneaza cu trei grupe de program prelungit intr-un local din Ploiesti, Str.Maramures

nr.27,pentru care Primaria Municipiului Ploiesti are contract de inchiriere pana la data de 31.08.2021.

I.2.OFERTA EDUCATIONALA

Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in data de

02.08.2019 prin O.M.4694.

Curriculum are la baza racordarea politicilor educationale ale Romaniei la politicile la nivel european,

atingerea ţintelor ș i/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene ș i naţionale de referinţă pentru

domeniul educaţiei, corelarea cu schimbările iniț iate la niveluri învăț ământului preuniversitar, pentru construirea

unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele cheie care determină profilul de

formare al elevului, corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează domeniul

educaţiei timpurii din: Legea educaț iei naț ionale nr.1/2011.

Tinand cont de toate acestea gradinita noastra vine cu o oferta educationala menita sa satisfaca nevoile de

formare si educare ale prescolarilor in contextul actual. Astfel printr-o abordare holistica se au in vedere cele cinci

domenii ale dezvoltării copilului: dezvoltarea fizică, sănătate ș i igienă personală; dezvoltarea socio-emoţională;

dezvoltarea cognitivă ș i cunoaș terea lumii; dezvoltarea limbajului, a comunicării ș i a premiselor citirii ș i

scrierii; capacităţi ș i atitudini în învăţare.

PARTENERIATE cu:

Şcoli din Ploiesti cat si din judet;

Gradinite din Ploiesti cat si din tara;

Colegiul National Pedagogic,,Regina Maria";

Muzee- vizite online, Casa de Cultura, Teatrul Ancuta, Teatrul Trilby;

Politia ,Cabinetul stomatologic.

Page 6: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

I.3. CULTURA ORGANIZATIONALA

O condiț ie esenț ială a dezvoltării organizaț ionale este formarea unei culturi temeinice, proces în care

competenț ele umane ale managerului sunt hotărâtoare. De aceea este necesar să identifice tipul de cultură, să o

înț eleagă, să o modeleze pentru a putea promova un climat al organizatiei stimulativ,de toleranta si

cooperare,dinamic si inovator,incluziv..

Cultura organizaț ională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:

responsabilitate,cooperare,generozitate, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

Climatul şcolar la Grădiniț a cu Program Prelungit Nr. 35, Mun. Ploiesti este caracterizat prin dinamism şi

grad înalt de angajare a membrilor instituţiei de invatamant; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile

dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc, nu exista conflicte.

Relaţiile cu părinţii sunt facilitate de prezenţa zilnică a acestora în grădiniţă, fiind permanent informaţi

despre problemele din grădiniţă. Se manifestă tot mai des lipsa de timp a acestora pentru problemele unităţii şi ale

educaţiei copiilor, fiind mai mult interesaţi de îngrijirea acordată copiilor: somn, hrană.

Page 7: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

CAPITOLUL II :DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

II.1.CONTEXT EUROPEAN

-Recomandarea Parlamentului European ș i a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC);

-Comunicarea Comisiei Europene ș i Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind educaț ia ș i îngrijirea

timpurie: Să oferim copiilor noș tri cel mai bun start pentru lumea de mâine (2011/C/175/03), A Quality

Framework for Early Childhood Education and Care

– Raportul Grupului de Lucru pentru Educaț ie ș i Îngrijire Timpurie de la nivelul Comisiei Europene (2014),

-Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaț ie ș i îngrijire a copiilor preș colari (mai

2018) etc.

II.2.CONTEXT NATIONAL-REGIONAL SI LOCAL

In scopul stimularii prescolarilor a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatia acestuia

a fost instituit stimulentul sub forma tichetului social conform legii 248/2015.

Primaria Municipiului Ploiesti sprijina unitatea din punct de vedere administrativ oferind buget conform

nevoilor institutionale si a solicitarilor facute.

In gradinita cu Program Prelungit nr.35,parintii copiilor inscrisi sunt salariati. Majoritatea au venituri bune ,iar

plata alocatiei de hrana nu constituie o problema pentru acestia.

Page 8: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

CAPITOLUL III : DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

III.1 INFORMATII DE TIP CANTITATIV

Structura unitatii : 10grupe de prescolari care isi desfasoara activitatile in patru locatii.

3 grupe program prelungit: 1 grupa mica; 1 grupa mijlocie; 1grupa mare .

7 grupe program normal :3 grupe mari ,3 grupe mijlocii,1 grupa mica

Numar de copii inscrisi: 222(89 orar prelungit,133 orar redus)

In grădiniţă sunt cuprinşi copii între 3 şi 6 ani, repartizarea lor pe grupe făcându-se în funcţie de

particularităţile de vârstă.

La Gradinita cu Program Normal ,,Casuta cu Povesti „‟ este inscrisa un copil cu C.E.S.Copilul este luat in

evidenta la C.J.R.A.E.Prahova si beneficiaza de alocatie de hrana si imbracaminte conform Legea 1/2011

modif. (“Legea educatiei nationale”) si Lg 272/2004 modif. si este integrata in invatamantul de masa.O

problema o constituie frecventa redusa in anumite perioade reci ale anului la gradinitele cu program normal

datorita faptului ca parintii nu au serviciu ,sau copiii au bunici cu care raman acasa. La gradinita cu Program

Prelungit nr.35 numarul de copii la grupa depaseste numarul legal(20prescolari/grupa) datorita solicitarilor

numeroase.Marirea numarului de prescolari peste planul de scolarizare s-a facut tinandu-se cont de faptul ca

in perioadele reci ale anului copiii absenteaza datorita imbolnavirilor repetate si cu aprobarea Consiliului de

Administratie al unitatii si al I.S.J.PH.

Page 9: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

PERSONALUL GRADINIȚEI :

Personal didactic – 13 cadre didactice calificate :11 profesori pentru invatamant prescolar si 2 educatoare.

Personal didactic auxiliar:1contabil cu 0,5 norma;

1 administrator cu 0,5 norma; secretar cu 0,5 norma

5 ingrijitoare cu 5 norme

Personal nedidactic: 1 bucatar

Muncitor necalificat bucatarie o norma

I.4. RESURSELE MATERIALE SI FINANCIARE:

Sali: Săli de grupă - 10

Grupuri sanitare -8

Grupuri alimentare - 1

Bucatarii - 1

Cabinet medical - 1

Birouri administrative - 3

Page 10: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

DOTARI:

BUNURI SI ECHIPAMENTE NR/ BUCATI

TELEFON 4

FAX 1

CALCULATOR/ LAPTOP 10

CONECTARE INTERNET DA

MULTIFUNCTIONALE 7

VIDEOPROIECTOR 2

TELEVIZOARE 7

DVD 3

APARAT DE PLASTIFIAT 1

CAMERE FOTO 1

CASETOFON 7

BIBLIOTECA 4

APARAT DE FOTOGRAFIAT 1

Page 11: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Gradinita dispune de materiale didactice necesare pentru toate ariile curriculare: planse didactice, mulaje,

carti, enciclopedii, jocuri didactice, table magnetice, softuri educationale,

Material marunt pentru activitatile matematice, mijloace audio-vizuale, auxiliare didactice, jucarii si jocuri

pentru copii. Exista aparatura, vesela, spatii frigorifice suficiente, masini de spalat si utilaje corespunzatoare

pregatirii la timp si in bune conditii a hranei copiilor.

Nivelul de dotare pentru asigurarea conditiilor de odihna este specific si corespunzator numarului de copii

prescolari: pilote pentru iarna, jaluzele de protectie solara pentru, patuturi confortabile.

Grupurile sanitare si holurile sunt placate cu gresie si faianta, iar salile de clasa cu parchet. Curtea gradinitei

este dotata cu un singur topogan si o groapa cu nisip.

III.2 INFORMATII DE TIP CALITATIV

Calitatea personalului didactic

- Toate cadrele didactice sunt calificate;

- 9 au gradul didactic I;4 grad definitiv

- 11 au terminat cursuri universitare;

Fiecare cadru didactic se preocupa de formarea si dezvoltarea profesionala prin participarea la diferite

programe de formare desfasurate in cadrul Casei Corpului Didactic Prahova si nu numai. Cursurile de formare

desfasurate au contribuit substantial la imbunatatirea activitatii instructiv-educative din unitate, la elaborarea intr-o

maniera moderna atat a materialelor de lucru cat si a documentelor. Printre cursurile de formare se numara:

- Asigurarea calitatii in unitatile scolare;

Page 12: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

- Tehnologii informationale computerizate;

- Metodica predarii online;

- E.T.I.C;

- Corpul national de evaluatori;

- Curs formare- Educatori parentali;

In Gradinita cu P.P.nr.35 hrana se pregateste zilnic cu ingrediente proaspete ,asistentele avand grija sa se

respecte numarul de calorii.In fiecare zi copii au gustarea la ora 10.00 un fruct ,iar la ora 16,00 o prajitura de casa

facuta in bucataria gradinitei.In zilele in care vremea ne permite servitul mesei se face in aer liber ,in curtea

gradinitei fiind amenajat un spatiu special pentru a servi masa in conditii de igiena si de siguranta.

In ceea ce priveste relatia cu comunitatea locala, aceasta este una foarte buna caracterizata prin receptivitate atat

din partea Primariei cat si din partea Consiliului Local pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a actului

educational.

Gradinita noastra dezvolta un real parteneriat cu comunitatea locala desfăș urand activităț i educative în care

este implicata si familia..

Grădiniţa noastră formează un preşcolar responsabil, capabil să se integreze cu succes în viaţa şcolară.

În grădiniţa noastră: copiii vor beneficia de servicii de educaţie la un înalt nivel de calitate;

se va urmări socializarea şi educarea copiilor în vederea adaptării şi integrării cu succes în

viaţa de şcolar;

siguranţă şi securitate pe parcursul participării la procesul instructiv-educativ care se

desfăşoară;

Page 13: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

avem o ofertă educaţională bogată in care sunt incluse activitati extracurriculare de

invatare a limbii engleze,terapie cu sare,activitati desfasurate in parteneriat cu muzeele;

toate cadrele didactice din unitate sunt calificate;

avem cadre didactice extrem de bine pregătite, personal didactic auxiliar şi nedidactic

profesionist.

Toţi preşcolarii devin competitivi deoarece grădiniţa noastră va asigura:

formarea competenţelor necesare integrării în sistemul de învăţământ primar ;

formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face faţă solicitărilor cu care viaţa îi va

încerca (violenţa, imoralitatea, abandon şcolar, etc.);

şanse egale la instruire

CAPITOLUL VI. ANALIZA P.E.S.T.E.

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici,

economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi de evoluţia

economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile

economice şi culturale ale Uniunii Europene.

DOMENII CONTEXT LOCAL

Page 14: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

POLITIC -Existenta politicilor nationale de sprijinire a educatiei

timpurii in conformitate cu normele europene;

-Receptivitatea Primariei si a Consiliului Local pentru

desfasurarea in cele mai bune conditii a actului educational;

-Normarea deficitara in ceea ce priveste personalul

nedidactic;

ECONOMIC -Zona cu potential economic bun;

-Sprijin financiar de la bugetul local;

-Parinti cu venituri medii;

SOCIAL -Cresterea interesului parintilor pentru inscrierea copiilor la

gradinita de la cea mai mica varsta;

-Existenta unui numar crescut de copii cu cerinte

educationale speciale ai caror parinti doresc sa ii integreze

in invatamantul de masa;

-Familii numeroase in care numai unul din parinti are un loc

de munca.

TEHNOLOGIC -Dotarea unitatii cu tehnologie moderna, (calculatoare in

fiecare sala de clasa, CD-uri educative, etc.)‟

Page 15: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

-Acces la internet;

-Cadrele didactice au participat la cursuri de operare pe

calculator;

-Majoritatea parintilor au acces la internet prin retelele de

telefonie mobila ceea ce permite o foarte buna comunicare

intre cadrele didactice si parinti.

ECOLOGIC -Respectarea normelor in vigoare de colectare selective a

resturilor menajere si a deseurilor rezultate ;

-Derularea de proiecte educationale cu caracter ecologic;

-Existenta regulamentelor de desfasurare a activitatii in

conditiile respectarii normelor de protejare a mediului.

CONTEXT

LEGISLATIV

-prevederea legala de normare a ingrijitoarelor in gradinitele

cu program normal la nr. de grupe face ca munca acestora

sa fie ingreunata deoarece in timpul de lucru respective 4

ore in conditiile in care gradinita are doua grupe de

prescolari si 2 ore cand gradinita are o grupa de prescolari

acestea nu isi pot indeplini sarcinile din fisa postului.

-prevederea legala de normare a personalului nedidactic in

gradinitele cu program prelungit.

Page 16: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

CAPITOLUL V: ANALIZA SWOT

CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Respectarea si asigurarea

curriculumului conform documentelor

in vigoare, corespunzator nivelului de

varsta;

-Proiectarea didactica centrata pe

copil;

-Utilizarea materialelor auxiliare in

scopul invatarii de catre toate cadrele

didactice;

-Preocuparea cadrelor didactice pentru

derularea de proiecte educationale si

pentru desfasurarea de activitati

extracurriculare;

-Existenta unei oferte CDS (limbi

-Abordarea cu reticenta in maniera

integrate a procesului instructiv-

educativ;

-Utilizarea scazuta a mijloacelor

moderne de predare invatare;

- Oferta CDŞ nu satisface in totalitate

nevoile tuturor copiilor si părinţilor

-Insuficienta abilitate a educatoarelor

in raport cu diversitatea solicitarilor.

Page 17: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

straine, dans, sah)

-Participarea la concursuri ca o

modalitate de evaluare privind

progresul copiilor.

OPORTUNITATI AMENINTARI

-Interesul cadrelor pentru

perfecţionare;

-Interesul părinţilor pentru acumulările

copiilor;

-Schimburi de experienta cu alte

gradinite.

-Schimbarea rapida a unor acte

normative;

- Organizarea defectuoasă a

activităţilor de parteneriat poate

conduce la diminuarea efectelor

scontate.

-Aglomerarea cu sarcini ce decurg din

legislatia in vigoare a cadrelor

didactice duce la aparitia stresului si la

scaderea randamentului in activitatea

de educare a prescolarilor.

Page 18: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Personal didactic calificat(100%),

titular(100%), cu gradul didactic

I(66%);

-participarea personalului didactic si

nedidactic la cursuri de perfectionare

continua;

-Existenta unei culturi institutionale

care favorizeaza crearea unui climat

educational stimulativ;

-Exista o delimitare a

responsabilitatilor cadrelor didactice;

-Realizarea de proiecte educationale

pentru părinţi: Meseria de

parinte ;Educati asa.

-Suprapopularea grupelor;

-Reticenta unor cadre didactice in a

utiliza competentele TIC in procesul

de invatamant;

- Conservatorismul şi rezistenţa la

schimbări a unor cadre didactice.

OPORTUNITATI AMENINTARI

Page 19: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

-Oferta diversificata de cursuri;

-Participarea la formarea continua

zonala

( cercuri pedagogice, comisie

metodica) unde exista o preocupare

deosebita pentru activitati de calitate;

-Stimularea financiara prin obtinerea

gradatiei de merit.

-Tendinţa familiilor cu posibilităţi

materiale de a opta pentru grădiniţe

particulare ;

- Lipsa continuării educaţiei şi în

mediul familial.

-Multitudinea de sarcini suplimentare

prin apartenenta la comisiile de lucru;

- Criza de timp a părinţilor datorată

actualei situaţii economice, precum şi

a plecării la muncă în străinătate,care

reduce implicarea familiei in viata

scolara; acest lucru se reflecta atit in

relatia educatoare-copil cit si in

performantele si comportamentul

copiilor;

-Absenta unor cadre didactice

specializate pentru copiii cu cerinte

educationale speciale

Page 20: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Dotarea moderna, atractiva, specifica

varstei prescolare a spatiului

educational;

-Conectarea la internet a unitatii;

-Asigurarea securitatii prin camere

video exterioare.

-Sprijin financiar din partea Primariei,

inclusiv in ceea ce priveste naveta

personalului didactic si didactic

auxiliar;

-Mentinerea unui nivel accesibil al

contributiei banesti pentru hrana la

programul prelungit.

-Fondul de material didactic si de carte

-Inexistenta unei sali in care sa se

poata desfasura serbarile copiilor.

-Insuficienta mijloacelor didactice

moderne;

- Spaţiul mic al sălilor de grupă si

tripla functionalitate a acestora (sala de

activitati,dormitor si sala de mese)

-Absenta fondurilor pentru angajarea

de personal precum:mecanic de

intretinere, spalatoreasa;

-Gradinita cu P.P. Nr.35 functioneaza

in local inchiriat ,chiria fiind platita de

Primaria Ploiesti,iar contractul se

negociaza anual.

Page 21: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

a fost imbogatit ;

-Curtea are un spatiu generos si este

dotata cu topogan ,bancute si groapa

de nisip ,ansamblu casuta pentru

joaca,2hamace,2balansoare conform

normelor de siguranta si

securitate,specifice prescolarilor.

OPORTUNITATI AMENINTARI

-Descentralizarea si autonomia

institutionala;

-Existenta unor fonduri extrabugetare

(sponsorizari cu produse, donatii,venit

obtinut din inchirierea spatiului

excedentar de la graG.P.N. ,,Sfantul

Stelian‟‟);

- Sprijinul acordat de Comitetele de

părinţi şi posibilii sponsori ;

-Implicarea parintilor in intretinerea si

imbogatirea patrimoniului

-Nivelul scazut al costului standard per

elev care determina neincadrarea in

sumele alocate;

-Existenta multor familii cu buget

scazut;

- Ritmul accelerat al schimbărilor

tehnologice conduce la uzura morală a

echipamentelor existente.

Page 22: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

RELATIILE CU COMUNITATEA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Existenta unei foarte bune colaborari

si comunicari cu parintii;

-Existenta unei pagini facebook a

unitatii,precum si a grupurilor pe

WhatsApp;

- Site-ului gradinitei

-Derularea de proiecte de parteneriat

cu Primaria, scoala, politia, biserica,

institutiile de cultura, ISU;

- Contactele cu diverse instituţii pentru

realizarea unor activităţi

extracurriculare;

-Disponibilitatea reprezentantilor

-Inexistenta asociatiei de parinti;

-Inexistenta parteneriatelor

internationale din lipsa abilitatilor

necesare la nivelul personalului.

-Inexistenta parteneriatelor cu ONG-

uri si Fundatii

Slaba implicare a societatilor

economice de a efectua sponsorizari

Page 23: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

comunitatii locale de a participa la

procesul decizional din unitate.

OPORTUNITATI AMENINTARI

-Consilierea si negocierea ofertei

educationale (auxiliare,

extracurriculare)

-Parteneriate cu unitati din judet, tara;

-Disponibilitatea parintilor si a altor

colaboratori de a se implica in

activitati de voluntariat.

-Posibilitatea gradinitei de a alege

partenerii de activitate in functie de

interesele propuse.

-Imposibilitatea folosirii resurselor

financiare pentru sustinerea unor

programe de investitii deoarece

cladirea unitatii este inchiriata;

-Timpul limitat al parintilor poate duce

la slaba lor implicare;

- Instabilitatea la nivel social şi

economic a instituţiilor potenţial

partenere.

MANAGEMENTUL UNITATII

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Page 24: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

-Elaborarea unei diagnoze obiective;

-Proiectarea realista a activitatilor

manageriale;

-Elaborarea de proceduri pentru toate

compartimentele;

-Implementarea eficienta a

procedurilor proiectate;

-Capacitate de comunicare interna si

externa ;

-Gestionarea eficienta a resurselor

materiale si financiare;

-Existenta majoritatii autorizatiilor de

functionare;

-Parcurgerea de catre manageri a unor

cursuri de formare;

-Conducere democratica;

-Insuficienta monitorizare a

activitatilor derulate in unitate;

-Resursa de timp insuficienta pentru

activitatea manageriala,directorul

nefiind degrevat de ore.

OPORTUNITATI AMENINTARI

-Capacitatea de adaptare crescuta la

nou;

-Legislatia in continua schimbare ;

-Termene nerealiste pentru intocmirea

Page 25: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

-Descentralizarea-selectarea resurselor

umane;

-Existenta contractelor cu firmele de

prestari servicii.

de documente ,situatii raportari ;

VI. VIZIUNEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35, MUN.PLOIESTI

Educaț ie bazată pe dezvoltarea gândirii creative ș i critice, a inovaț iei ș i a inteligenț elor multiple

Organizam un mediu sigur ș i stimulant în care toț i copiii pot învăț a cu entuziasm, încredere ș i bucurie pentru

a-ș i descoperi ș i dezvolta abilităț ile intelectuale, fizice ș i emoț ionale.

VII. MISIUNEA GRĂDINIȚEI

Grădiniț a are ca misiune construirea unei comunităț i de învăț are în care elevi, profesori, părinț i, bunici

învaț ă să înveț e.

Explorăm împreună, în multiple moduri, Adevarul, Frumosul, Binele si Libertatea.

Învăț ăm să gândim, să acț ionăm ș i să ne comportăm moral, iniț iind proiecte interdisciplinare, în

grădiniț ă ș i în afara ei.

Stimulăm potenț ialul personal al fiecărui copil într-un mediu de învăț are sigur, echilibrat, motivant,

atractiv ș i interactiv.

Educăm pentru înț elegere ș i ne pasă de mediu.

Respectăm ș i valorizăm diversitatea ș i unicitatea.

Alimentăm creativitatea cu imaginaț ie ș i punem la loc de cinste bucuriile simple.

Dezvoltăm minț i creative ș i curioase ș i critice.

Page 26: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

TINTE STRATEGICE

În urma revizuirii Planului de Dezvoltare Instituț ională , ț intele strategice stabilite de Grădiniț a

cu Program Prelungit nr. 35 Ploiesti in anul scolar 2020/2021 sunt:

1. Realizarea unui demers didactic care încurajează iniț iativa, creativitatea ș i foloirea la maximum

a potenț ialului preș colarilor

2. Egalizarea ș anselor educaț ionale cu acces la integrarea ș colară ș i socială ș i promovarea

educaț iei incluzive

3. Dezvoltarea profesională a personalului didactic ș i nedidactic în funcț ie de nevoile individuale

pentru a asigura îmbunătăț irea stilului de muncă ș i calitatea educaț iei.

4.Reanoirea bazei materiale care sa sastisfaca nevoile procesului educational si sa asigure siguranta

si confortul copiilor si a intregului personal.

5. Dezvoltarea unor parteneriate si proiecte locale, naţionale şi internaţionale care să lărgească

viziunea asupra educaţiei si să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii,precum si

promovarea imaginii gradinitei pe termen lung.

Page 27: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Organigrama 1006 /17.09..2020

Page 28: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in
Page 29: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

ŢI

NT

A

DOMENIUL OBIECTIVE ACTIVITĂŢI/

ACŢIUNI

PLANIFICATE

RESPONSA

BILITĂŢI

TERMENE

DE

REALIZAR

E

MODALITĂŢI

DE EVALUARE

INDICATORI

DE

PERFORMAN

ŢĂ

1.

Realizarea

unui demers

didactic care

încurajează

iniț iativa,

creativitatea

ș i foloirea

la maximum

a

potenț ialul

ui

preș colarilo

r

O1.Creşterea calităţii privind

proiectarea conţinuturilor de

învăţare corespunzătoare

cerinţelor curriculumului

pentru învăţământ preşcolar

Cunoaşterea şi

aplicarea curriculumu

lui pentru învăţământ

preşcolar conform pre-

cizărilor MEN.

Asigurarea participării

cadrelor didactice la

activităţile metodice or

ganizate în grădiniţă.

Realizarea proiectării

didactice anuale şi

semestriale pentru

toate domeniile

experienţiale.

Organizarea programu

lui anual de studiu în

jurul a 6 teme mari

Director

Responsabil

comisie curri

culum

Responsabil

CEAC

Responsabil

Comisie

curriculum

Responsabil

comisia de

curriculum

Comisie de

curriculum

Director

01.09.2020-

13.10.2021

Permanent

Septembrie

2020

2 octombrie

2020

Planuri

manageriale ale

comisie de

curriculum

Chestionare

Referate

Graficul activi-

ţăţilor

Convocatoare

Rapoartele

Comisie pentru

curriculum

Avizarea plani-

ficărilor calen-

daristice

Studierea şi

aprofundarea

de către ca-

drele didac-

tice a curri-

culumului

pentru învă-

ţământ preş-

colar.

Realizarea

săptămânală a

unor dezba-

Prezenţă cel

puţin 90%

Existenţa

planificărilor

anuale şi

semestriale

pentru toate

grupele

Planificări

calendaristice

avizate

Page 30: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

2.

O2.Creşterea calităţii actului

de predare – învăţare –

evaluare prin deplasare

accentului de pe activitatea

de predare a cadrului

didactic pe activitatea de

învăţare a copilului

preşcolar.

O1.Asigurarea unui

învăţământ incluziv prin

acordarea de şanse egale

tuturor copiilor, indifferent

prevăzute în

curriculum.

Respectarea planului

de învăţământ stabilit

în Curriculum pentru

nivel preşcolar.

Proiectarea şi derula-

rea a 7 proiecte anuale

de maxim 5 săptămâni

pentru nivelul II şi 4

proiecte de maxim 5

săptămâni pentru nive-

lul I.

Proiectarea

activităţilor integrate.

Adecvarea strategiilor

de predare-învăţare-

evaluare la specificul

copilului preşcolar.

Identificarea copiilor

cu CES şi a celor care

provin din familii

defavorizate.

Comisia de

curriculum

Cadre didacti

ce

Responsabil

comisie de

curriculum

Responsabil

comisie de

curriculum

Director

Logoped

Semestrial

Permanent

Semestrial

Rapoartele comi

siei de curricu-

lum

Fişe de asistenţe

Rapoartele

responsbilului

de comisie me-

todică

Portofoliile

cadrelor didacti-

ce

Fişe de observa-

Toate cadrele

didactice

desfăşoară

activităţi

integrate

Strategiile de

predare

respectă

nivelul de

vârstă şi de

dezvoltare a

copiilor

preşcolari

Numărul de

copii

Respectarea

grafiului de

Page 31: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Egalizarea

ș anselor

educaț ional

e cu acces la

integrarea

ș colară ș i

socială ș i

promovarea

educaț iei

incluzive

de etnie, vârstă, sex sau grad

de dizabilitate.

Colaborarea cu psiho-

logi, logopezi, specia-

lişti.

Asigurarea unor

servicii pentru copiii

care provin din familii

defavorizate

Planificare si

desfăşurarea

activităţilor

recuperatorii,elaborare

a unor programe de

învăţare

particularizate, în

funcţie de rezultate si

de nevoile

beneficiarilor.Monitori

zarea progreselor şi

înregistrarea acestora,

revizuirea programelor

de învăţare propuse.

Psiholog

Educatoare

Contabil

Administra-

tor

Permanent

Permanent

Permanent

re, fişe de ca-

racterizare psi-

ho-pedagogică

Fişă de

monitorizare

Portofolii de

evaluare

activităţi

Numărul de

copii

Completarea

Fisei de

Progres

Page 32: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

3

4.

Dezvoltarea

profesională

a

personalului

didactic ș i

nedidactic în

funcț ie de

nevoile

individuale

pentru a

asigura

îmbunătăț i

rea stilului

de muncă ș i

calitatea

educaț iei

Reânnoirea

bazei

materiale si

crearea

conditiilor

igienico

O1-Formarea si dezvoltarea profesionala a

tuturor cadrelor didactice pentru lucrul pe

platforme educationale

O1-Creearea conditiilor de igiena in salile

de grupa

Participarea la cursuri

Zugravirea si

schimbarea parchetului

Inlcuirea mochetei din

sala de sport si din

dormitor cu parchet

Igienizarea Gradinitei

nr.8

Responsabil

Comisia de

curriculum si

Comisia de

formare

Director

Administrato

r

Contabil

Permanent

Vacanta de

vara

Prezentare

cunostiinte in

cadrul

Consiliului

Profesoral

Receptia

lucrarilor

Personal bine

pregatit care sa

faca fata

tuturor

provocarilor

Spatii

igienizate

Page 33: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

5.

sanitare

care sa

sastisfaca

nevoile

procesului

educational

si sa asigure

siguranta si

confortul

copiilor si a

intregului

personal

Dezvoltarea

unor

parteneriate

si proiecte

locale,

naţionale şi

internaţiona

le care să

lărgească

viziunea

asupra

educaţiei si

să asigure

implicarea

grădiniţei în

O2 procurarea de laptop-uri pentru toate

educatoarele

O1-Realizarea de parteneriate in scop

educativ

O2-Participarea la concursuri

Prevedere bugetara a

sumei necesare

Educatoarele

grupelor vor incheea

parteneriate

cu muzee,scoli,ONG-

uri

Prescolarii sub

indrumarea

educatoarelor vor

participa la diverse

concursuri:locale,judet

ene,nationale,internati

onale

Director

Adm.

Contabil

Coordonator

proiecte si

programe

Educatoare

Tot

personalul

didactic

Parcursul

anului

scolar

Parcursul

anului

scolar

Parcursul

anului

scolar

Fiecare unitate

sa detina cel

putin un laptop

Portofolii ale

copiilor si

rapoartele

cadrelor

didactice

Premii obtinute

Digitalizare

Largirea

orizontului

cunoasterii

pentru

prescolari

Verificarea

cunostintelor

prescolarilor

Page 34: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

viaţa

comunităţii,

precum si

promovarea

imaginii

gradinitei pe

termen lung

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat;

Raportul de evaluare internă ARACIP;

Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii;

Finalităţi ale parteneriatelor derulate;

Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor;

Modul de cheltuire a bugetului proiectat;

Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea;

Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuri de formare continuă;

Respectarea termenilor de execuţie a unor obiective;

Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate;

Documentele educatoarei şi managerului;

XI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi

managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi;

Page 35: Nr.1081/01.10.2020 Director:VASILE GEORGETA PROIECT ... revizuit...I.2.OFERTA EDUCATIONALA Incepand cu anul scolar 2019/2020 se aplica Curriculum pentru educatie timpurie aprobat in

Comisia de evaluare, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Şcolar prin pârghii specifice vor constata

periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru reglarea demersurilor;

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat;

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială

semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al grădiniţei;

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la

care ne raportăm: preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte

pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii;

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.