OFERTA EDUCATIONALA

12
OFERTA EDUCATIONALA OFERTA EDUCATIONALA An şcolar An şcolar 2009-2010 2009-2010 CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ

description

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ. OFERTA EDUCATIONALA. An şcolar 2009-2010. FORMARE CONTINUĂ. Programe de formare ale CCD Gorj acreditate de CNFP: Programe prioritare MECI, acreditate CNFP şi derulate prin CCD Gorj în parteneriat cu alte instituţii - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of OFERTA EDUCATIONALA

Page 1: OFERTA EDUCATIONALA

OFERTA OFERTA EDUCATIONALAEDUCATIONALA

An şcolarAn şcolar 2009-20102009-2010

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ

Page 2: OFERTA EDUCATIONALA

FORMARE CONTINUĂFORMARE CONTINUĂ Programe de formare ale CCD Gorj acreditate de CNFP:

Programe prioritare MECI, acreditate CNFP şi derulate prin CCD Gorj în parteneriat cu alte instituţii

Programe de formare continua din oferta de programe a CCD Gorj avizată M.E.C.I:

• I. Didactica specialităţii• II. Management educaţional / instituţional• III. Management de proiect• Iv. Consiliere si orientare: • V. Documentare şi informare • VI. Tic si utilizarea calculatorului

Alte programe

• I. CURSURI DE LIMBI STRĂINE ( iniţiere şi avansaţi)• II. Cursuri oferite comunităţii locale• III. Activităţi de petrecere A timpului liber pentru personalul din învăţământul

preuniversitar

Page 3: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME ACREDITATE CNFP:PROGRAME ACREDITATE CNFP: „Şcoala incluzivă”

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Nr. ore: 60 Nr. credite: 15

„Didactica modernă în Tehnologii”

Grup ţintă: cadre didactice care predau discipline tehnice

Nr. ore: 90 Nr. credite: 30

,,Inovaţie şi schimbare in educaţie”

Grup ţintă: cadre didactice de liceu si gimnaziu din învăţământul preuniversitar

Nr. ore: 90 Nr. credite: 30

Page 4: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME PRIORITARE M.E.C.I. 1.„Predarea în societatea cunoaşterii – Intel Teach”

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitarNr. ore: 89 Nr. credite: 25

Nota: cursul necesită cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului2. Iniţiere IT şi utilizare AEL

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitarNr. ore: 89 Nr. credite: 25

3.„Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar ”

Grup ţintă: cadre didactice care predau discipline la care se susţin examene naţionaleNr. ore: 60 Nr. credite: 15

4. „Educaţie economică şi antreprenorială” Grup ţintă: cadre didactice care predau ed. economică şi antreprenorială

Nr. ore: 89 Nr. credite: 155. „Educaţie pentru informaţie”I (CDI)

Grup ţintă: directori, profesori documentarişti, bibliotecariNr. ore: 48 Nr. credite: 13

6. „Educaţie pentru informaţie”II (CDI) Grup ţintă: profesori documentarişti din învăţământul preuniversitar

Nr. ore: 48 Nr. credite: 137. „Calculatorul şi proiectele interdisciplinare”

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar care posedă cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Nr. ore: 60 Nr. credite: 15

Page 5: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME DE FORMARE CONTINUA DIN OFERTA DE PROGRAME A CCD GORJ AVIZATĂ M.E.C.I:

I. DIDACTICA SPECIALITĂŢIII. DIDACTICA SPECIALITĂŢII

1. „Abordări curriculare în învăţământul preprimar” Grup ţintă: educatoare Nr. ore: 24

2. „Metodologia interactivă în învăţământul primar”Grup ţintă: învăţători, institutori Nr. ore: 40

3. „Adaptarea strategiilor de instruire în vederea optimizării predării-învăţării noţiunilor matematice”

Grup ţintă: educatoare, învăţători, institutori Nr. ore: 40

Page 6: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME DE FORMARE CONTINUA DIN OFERTA DE PROGRAME A CCD GORJ AVIZATĂ M.E.C.I:

II. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONALII. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

1. „Abilitarea corpului de metodişti ai ISJ pentru realizarea inspecţiei de specialitate” Grup ţintă: profesori metodişti ISJ Nr. ore: 40

2.,, Abordări curriculare în educaţie ” Grup ţintă: cadre didactice debutante şi cu definitivat Nr. ore: 24

3. „Educaţie şi comportament”

Grup ţintă: compartimentul secretariat şi contabilitate din învăţământul preuniversitar Nr. ore: 24

Page 7: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME DE FORMARE CONTINUA DIN OFERTA DE PROGRAME A CCD GORJ AVIZATĂ M.E.C.I:

III. MANAGEMENT DE PROIECTIII. MANAGEMENT DE PROIECT

1. „ Management de proiect”1. „ Management de proiect” Grup ţintă:Grup ţintă: actuali şi potenţiali manageriactuali şi potenţiali manageri Nr.Nr. ore: 24ore: 24

2. „Programe/Proiecte de cooperare internaţională” 2. „Programe/Proiecte de cooperare internaţională”

Grup ţintă: profesori responsabili cu proiectele, cadre didactice dornice să Grup ţintă: profesori responsabili cu proiectele, cadre didactice dornice să implementeze proiecte şi să participe la mobilităţi Nr. ore: 40implementeze proiecte şi să participe la mobilităţi Nr. ore: 40

Page 8: OFERTA EDUCATIONALA

PROGRAME DE FORMARE CONTINUA DIN OFERTA DE PROGRAME A CCD GORJ AVIZATĂ M.E.C.I:

IV. CONSILIERE SI ORIENTARE:

1. „Consiliere şi orientare şcolară” Grup ţintă: profesorii diriginţi Nr. ore: 24

2. Elemente de psihologia vârstelor – particularităţi şi problematici specifice de dezvoltare

Grup ţintă: educatoare, învăţători, profesori Nr. ore: 24

3. Noile educaţii in societatea cunoaşterii - educaţia pentru sănătate Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar Nr. ore: 40

4. Prevenirea consumului de droguri Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar Nr. ore: 24

Page 9: OFERTA EDUCATIONALA

III. Aria curriculară „Limbă şi Comunicare”

V. DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

1. Activităţi specifice bibliotecii şcolare Grup ţintă: bibliotecari şi profesori documentarişti Nr. ore: 40

2. Managementul calităţii totale, cadru organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor si serviciilor de biblioteca

Grup ţintă: bibliotecari şi profesori documentarişti Nr. ore: 40

VI. TIC SI UTILIZAREA CALCULATORULUI 1. „Utilizarea multimedia în educaţie” Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar Nr. ore: 24

Page 10: OFERTA EDUCATIONALA

ALTE PROGRAME:

I. CURSURI DE LIMBI STRĂINE ( iniţiere şi avansaţi) 1. Curs de iniţiere în limba engleză Grup ţintă: cadre didactice interesate Nr. ore: 40 2. Curs de iniţiere în limba italiană Grup ţintă: cadre didactice interesate Nr. ore: 40 3. Curs de iniţiere în limba spaniolă Grup ţintă: cadre didactice interesate Nr. ore: 40II. CURSURI OFERITE COMUNITĂŢII LOCALE

1. ,, Iniţiere în căutarea unui loc de muncă” Grup ţintă: părinţi, viitori absolvenţi de liceu, cadre didactice Nr. ore: 24 III. ACTIVITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU

PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARexcursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje, expoziţii, etc.;

Page 11: OFERTA EDUCATIONALA

ACTIVITĂŢI METODICO - ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE 1. Seminar interjudeţean: „Creativitate şi inovaţie în educaţie”

Grup ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr. ore: 10

2. „Sensibilizare şi informare în CDI” – schimb de experienţă

Grup ţintă: responsabili CDI din unităţi şcolare Nr. ore: 16

3. Seminar interjudeţean ,,Democraţia, ca egalitate de şanse”

Grup ţintă: profesori de diferite specialităţi Nr. ore: 10

Page 12: OFERTA EDUCATIONALA

În vederea unei bune colaborări, vă rugăm să ne În vederea unei bune colaborări, vă rugăm să ne contactaţi la sediul C.C.D. sau utilizând adresa noastră contactaţi la sediul C.C.D. sau utilizând adresa noastră de e-mail: de e-mail: [email protected]@hotmail.com..

Accesarea site-ului CCD Gorj (Accesarea site-ului CCD Gorj (www.ccdgorj.rowww.ccdgorj.ro) ) permite personalului didactic să fie informat cu privire permite personalului didactic să fie informat cu privire

la domeniul de activitate al CCD şi priorităţile la domeniul de activitate al CCD şi priorităţile educaţionale.educaţionale.

Aşteptăm sugestii, propuneri, soluţii şi idei Aşteptăm sugestii, propuneri, soluţii şi idei care ne vor ajuta să îmbunătăţim oferta care ne vor ajuta să îmbunătăţim oferta educaţională.educaţională.

DIRECTOR C.C.D. Gorj,DIRECTOR C.C.D. Gorj,Prof. CEURANU Mihaela OlimpiaProf. CEURANU Mihaela Olimpia