oferta educationala 2014.ppt

74
7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 1/74

Transcript of oferta educationala 2014.ppt

Page 1: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 1/74

Page 2: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 2/74

Page 3: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 3/74

Centrul Orasului MIOVENI

Page 4: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 4/74

PRIMĂRIA MIOVENI

Page 5: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 5/74

PARCUL TINERETULUI

Page 6: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 6/74

Page 7: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 7/74

Page 8: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 8/74

Reţeaua instituţiilor de învăţământ a oraului Mioveni !u"rinde#

$ % &RA'INITE CU PRO&RAM NORMAL

$ ( )COLI &ENERALE )I &IMNA*IALE

  )!oala &enerala Liviu Re+reanu ,-./ elevi  )!oala &eor0e To"ar!eanu 1%( elevi  )!oala Ra!ovita de 2os 3,(  )!oala Ra!ovita de )us /4  )!oala Coli+asi ,1% elevi

  )!oala 5a0et (6 elevi$ &RUP )COLAR IN'U)TRIAL COLI7A)I

$ LICEUL TEORETIC IULIA *AM5IRE)CU MIOVENI

Page 9: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 9/74

Page 10: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 10/74

Istori!ul8 Li!eul Teoreti!

9Iulia *am:ires!u;Li!eul Teoreti! „Iulia Zamfirescu”, a luat natere la data de 4,<41<344- !a

unitate s!olar= !u "ersonalitate >uridi!= "ro"rie< A!est :a"t s8a reali?at !a urmare a unei mai ve!@i dorinţe !a eleviI din

Mioveni s= nu mai :a!ă naveta s"re alte lo!alităţi "entru a urma studiile unui li!euteoreti! ţinând !ont !ă an de an elevii !u re?ultate +une :ormea?= !lase între0i lali!eele teoreti!e din Pitesti<

'u"ă mai multe "ro"uneri de în:iinţare în lo!aţii im"ro"rii Consiliul Localşi Primãria Mioveni au de!is !onstruirea unui s"aţiu nou modern din :onduri"ro"rii !are s8a ridi!at la %( miliarde lei ve!@i B%(4<444 RON<

  Prin Ordinul Ministrului /(((D,4<46<344- i de!i?ia 3.,-D/,<4%<344- se în:iinţea?= Li!eul Teoreti! 9Iulia *am:ires!u; !u sediul în str< Petre *u0ravu Mioveni<Iniţial s8a dorit s= :ie !ole0iu :a"t !are a dus la @ot=rârea de a avea i !lase

de 0imna?iu a"oi i de înv=t=mânt "rimar<Cum denumirea iniţial= 9Nea0oe 7asara+; nu a :ost "osi+il s= :ie a"ro+ată

"ro"unerea Consiliului Lo!al a :ost s= se numeas!= 9Iulia *am:ires!u;<

Page 11: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 11/741907 - 1987

IULIA ZAMFIRESCU

Page 12: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 12/74

Page 13: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 13/74

Page 14: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 14/74Inaugurarea liceului 

Page 15: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 15/74

Page 16: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 16/74

Page 17: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 17/74

Conducerea liceului:

Prof < )orinel 5U)EA dire!tor Prof < Valeriu 5IANU dire!tor ad>un!t

Prof. Lavinia GHERGHIN !oordonator de "roie!te i "ro0rame

„Educaţia număsoară cât de multai memorat sau cât demult ştii. Educaţiareprezintă capacitateade a face diferenţa

 între lucrurile pe carele ştii şi cele pe carenu le ştii.”

Anatole France

MINISTERUL EDUCAŢIEI

 NAŢIONALE

)tr< Petre *u0ravuLo!< Mioveni 2ud< Ar0eCod ,,(644

Tel# 436% 3-4,3/5a# 436% 3-663()ite#@tt"#DDiulia?am:ires!u<li!ee<edu<roE8mail#li!Fiulia?344-GHa@oo<!omli!Fiulia344-GHa@oo<!om 

$a%&re'cu(()Li l T i “I li Z fi ”

Page 18: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 18/74

Data inaugurării: ,( se"tem+rie

344-Baa materială:36 săli de !lasă- săli !a+inete3 la+oratoare de in:ormati!ă

3 la+oratoare AELla+orator de :i?i!ăla+orator de !@imiela+orator de +iolo0iesală modernă de s"ort+i+liote!ă3 !a+inete medi!ale, !a+inet "si@o"eda0o0i!! cicluri "e #nvă$ăm%nt"rimar ,( !lase /./ elevi0imna?ial ,3 !lase /(4 elevili!eal 34 !lase (1, elevi

&iliera teoretică liceumatemati!ă8in:ormati!ă:ilolo0ie

tiinţe so!ialetiinţe ale naturii

  2014-2015Pro&il:

REALMATEMATICJ KIN5ORMATICJ

B3% lo!uri  TIINE ALE NATURII  B(- lo!uri

UMAN

  5ILOLO&IEB3% lo!uri

$a%&re'cu )

Pen"ru că* oferta educațională este

corespunzătoare nevoilor copiluluilor  există strategii educaţionale la

standarde europene

toate cadrele didactice sepreocupă de cunoaşterea adecată a ecărui elev!ecare cadru didactic respectă

 planurile de "năţă#$nt şi progra#ele şcolare "n igoareşcoala are dascăli de "naltă ţinută

 profesională

manualele alese sunt înconcordanţă cu nivelul claseise respectă orarul şi se

efectuea%ă toate oreleeste asigurată "n per#anenţă

securitatea eleilor şcoala are o &a%ă #aterială

#odernă

şcoala are la&oratoare'&i&liotecă' sală de sport' ca&inet#edical desfăşurăm actiităţi

e(tracurriculare  în vedereadezvoltării ailităţilor practice aleelevilorexistă o &ună cola&orare cu

co#unitatea localăse comunică ecient cu părinţiise doreşte un  proces de

TIINE )OCIALEB3% lo!uri

'( )*+,P+(M C D.)/

  Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni, Argeş

  Construcţie moern!, "ers"ective euro"ene

Page 19: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 19/74

RESURSE UMANE I MATERIALE 

-1!0 elevi- 27 clase

- 73 4ersonal "i"actic- 8 4ersonal "i"actic au5iliar 

 - 16 4ersonal ne"i"actic

31 sali de !lasă- săli !a+inete metodi!e

6 la+oratoare de in:ormati!ăla+orator de :i?i!ăla+orator de !@imiela+orator de +iolo0iesală modernă de s"ort+i+liote!ă

3 !a+inete medi!ale

Page 20: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 20/74

Page 21: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 21/74

!e ce aleg "#rin$ii Liceul Teoretic ,,Iulia Zamfirescu%% & 

'entru c#(

$  oferta e)uctional# este cores4unatoare nevoilor co4ilului lor 

$  e5ista strategii e)u$ionale la stan)ar)e euro"ene

$  toate ca"rele "i"actice se 4reocu4ă "e cunoaşterea a)ecvat# a &iecărui elev

$  fiecare ca)ru )i)actic res"ect# "lanurile )e *nv#$#m+nt şi "rogramele şcolare *n vigoare

$  şcoala are )asc#li )e *nalt# $inut# "rofesional#$  manualele alese sunt #n concor"an$ă cu nivelul clasei

$  se res"ect# orarul şi se efectuea# toate orele

$  este asigura$# *n "ermanen$# securitatea elevilor 

$  şcoala are o -a# material# mo)ern#

$ şcoala are la-oratoare, -i-liotec#, sal# )e s"ort, ca-inet me)ical  $  "es&ăşurăm activit#$i e.tracurriculare #n ve"erea "evoltării ailită$ilor 4ractice ale elevilor 

$  e5istă o -un# cola-orare cu comunitatea local#

$  se comunică e&icient cu 4ărin$ii

$ se "oreşte un "roces )e *nv#$#m+nt a)ecvat unei societ#$i *n sc/im-are

Page 22: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 22/74

0alori "romovate *n L1T1I1Z1(

2ura3ul    a avea "uterea de a :a!e !eea !e este +ine i de a8i urma"ro"ria !ontiinţă< 

4u)ecata *n$elea"t#  K a de:ini i a înţele0e s!o"urile valoroase i asta+ili "riorităţile a 0ândi "rin "risma !onse!inţelor a!ţiunilor i a :undamentade!i?iile "e înţele"!iunea "ra!ti!ă< 

Integritatea K a avea "uterea interioară de a s"une adevărul de a a!ţionaonest în 0ând i în :a"tă<

5un#tatea  K a arăta 0ri>ă i !om"asiune "rietenie i 0enero?itate :aţă de!eilalţi<

'erseveren$a K a :i !onse!vent i a 0ăsi "uterea de a mer0e mai de"arte în !iuda di:i!ultăţilor a ee!urilor "ersonale<

Res"ectul   K a arăta !onsideraţie :aţă de oameni :aţă de autorităţi :aţă de

"ro"rietate i nu în ultimul rând :aţă de "ro"ria "ersoană< Res"onsa-ilitatea  K a du!e la înde"linire !u !onse!venţă o+li0aţiile!are revin :ie!ăruia asumarea răs"underii "entru "ro"riile a!ţiuni<

 Auto)isci"lina K a avea !ontrol asu"ra "ro"riilor a!ţiuni !uvinte dorinţe îm"ulsuri i a avea un !om"ortament ade!vat ori!ărei situaţii a da tot !e ai mai

+un în ori!e îm"re>urare<

Page 23: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 23/74

 

O !oală !u un !or" dida!ti! talentat "asionat i e"erimentat

O !oală !u des!@idere euro"eană

O !oală !are o:eră elevilor un mediu dinami! de învăţare !e se dorete

a :i inte0rat în !ele mai moderne e"erimente la nivel naţional iinternaţional

O !oală  în !are elevul îi "oate de?volta inteli0enţa i talentele "oate

să investi0@e?e i să e"lore?e !ele mai noi domenii ale !unoaterii

O !oală  !are "re0ătete tineretul "entru !omunitatea 0lo+ală a noului

mileniu

O !oală în !are elevul îi "oate de?volta li+er "ersonalitatea

Page 24: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 24/74

Page 25: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 25/74

Page 26: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 26/74

Page 27: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 27/74

Page 28: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 28/74

Page 29: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 29/74

Page 30: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 30/74

Page 31: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 31/74

Page 32: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 32/74

Page 33: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 33/74

Page 34: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 34/74

Page 35: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 35/74

Page 36: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 36/74

Page 37: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 37/74

Page 38: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 38/74

Page 39: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 39/74

Page 40: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 40/74

Page 41: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 41/74

Page 42: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 42/74

Page 43: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 43/74

Page 44: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 44/74

Clasa a a; coor"onată "e 4ro&< "irig< =usea /ariela; a"es&ăşurat o ac$iune 4rin care a 4regătit curtea e5terioară a şcolii #nve"erea amena>ărilor ulterioare<

?olul ne&iin" 4rielnic 4lantării &lorilor; arorilor şi aruştilor şi

 #nsăm%n$ării gaonului; a &ost nevoie ca elevii să a"une mai #nt%iolovanii care #m4%neau 4ăm%ntul<)ceştia au &ost str%nşi; urm%n" ca a4oi să se a"ucă 4ăm%nt

&ertil şi să se treacă la 4lantare<Pentru #nce4ut; tem4eraturile ne&iin" su&icient "e ri"icate; s-

au 4lantat 4anselu$e #n >ar"iniere<

Page 45: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 45/74

Page 46: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 46/74

Page 47: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 47/74

Page 48: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 48/74

Page 49: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 49/74

 @MBLA.,) ?C.P,

ILLIAM )AE)PEARE

Page 50: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 50/74

 IROD

ECP @ C,L, 2 )+MP.F

Page 51: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 51/74

 ECP @ C,L, 2 )+MP.F

Q)J 'JRUIM;

Page 52: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 52/74

Q)J 'JRUIM;

Page 53: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 53/74

/ 8 (<4-<34,/

CON'UCEREA#

Pro:< )orinel 5U)EAdire!tor

Pro:< Valeriu 5IANUdire!tor ad>un!t

Pro:< Lavinia &ER&IN!oordonator de "roie!te si "ro0rame

edu!ative

Page 54: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 54/74

Page 55: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 55/74

Crearea "e legături noi şi str%nse cu alte şcoli"in .om%nia şi străinătate<

Page 56: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 56/74

Page 57: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 57/74

Page 58: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 58/74

PL)L D, )CG,PL)L D, )CG, @ C)D.L @ C)D.LP./.)MLP./.)ML,C-LC,L L) )M=.,?C M',,C-LC,L L) )M=.,?C M',

Page 59: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 59/74

Page 60: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 60/74

Ziua plantării arborilor

ENO Tree PlantingDay 2007

21 septebrie 2007

Page 61: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 61/74

 H@m4reună 4entru unme"iu curatF

 A!ţiune de in:ormare a"o"ulaţiei din oraul Mioveni

asu"ra "eri!olelor la !are see"un !a urmare aneres"e!tării normelor de!urăţenie Bdistri+uirea de

"liante arti!ole în "resalo!ală <Res"onsa+il "ro:< 5U)EA &A7RIELA

Page 62: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 62/74

  E)4a &actor 4rinci4al al e5isten$ei vie$ii 4e Păm%ntF Elevii de la Li!eul Teoreti! Iulia

*am:ires!u Mioveni8Ar0es au săr+ătorit i îna!est an *iua Mondiala a A"ei<

Cu a!easta o!a?ie au :ost "re?entatemateriale !are au su+liniat rolul inestima+il ala"ei i ne!esitatea "rote>ării a!estei resursee"ui?a+ile< A"a înseamna viaţă i tre+uie"reţuita i nu risi"ită< A!tivităţile au :ost!oordonate de 4ro&< =usea /ariela<  )ăr+ătorirea *ilei Mondiale a A"ei a :ost un"rile> de readu!ere în atenţia o"iniei "u+li!e

a "ro+lemelor le0ate de ne!esitatea "rote>ării

!antitative i !alitative a a"elor i de a "une în adevărata lumină rolul îndatoririle ires"onsa+ilităţile noastre în întreţinereavalori:i!area i "rote>area surselor de a"ă<

Page 63: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 63/74

Page 64: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 64/74

Page 65: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 65/74

)ă !unoatem i să "ăstrăm :rumuseţile naturale ale ţării K e!ursii Bnsuirea unornorme de !om"ortare s"e!i:i!e asi0urării e!@ili+rului om K mediul în!on>urător<

Page 66: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 66/74

Page 67: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 67/74

Page 68: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 68/74

Page 69: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 69/74

Page 70: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 70/74

Page 71: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 71/74

Page 72: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 72/74

Page 73: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 73/74

Page 74: oferta educationala 2014.ppt

7/21/2019 oferta educationala 2014.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/oferta-educationala-2014ppt 74/74