Minibrosura c7 c8

of 14 /14
Produsele din această Broșură sunt disponibile în limita stocului. te inspiră ȚINUTA TA ARE NEVOIE DE O TRANSFORMARE RAPIDă? ÎN ANUMITE OCAZII, UN DECOLTEU ADâNC POATE FI CONSIDERAT NEPOTRIVIT. ÎN LOC Să AI MEREU LA TINE O țINUTă DE SCHIMB, ALEGE UNUL DINTRE ACCESORIILE PENTRU DECOLTEU DIN SETUL DE MAI JOS. Set de accesorii pentru decolteu Te ajută să îți transformi ținuta în funcție de ocazie! Setul este format din 3 modele diferite, ușor de asortat. Ușor de folosit - se prind de bretelele sutienului. Material: poliester/nailon/ elastan/bumbac. 1740 0 40,00 29,99 SETUL DE ACCESORII PENTRU DECOLTEU CU prea îndrăzneț? iată soluția rapidă WOW! 3 MODELE, 1 SINGUR SET! LOOKBOOK de vacanță Toate produsele Avon au o durabilitate mai mare de 30 de luni. Pe ambalajul produselor este indicată data fabricării. Pentru aceste produse, indicarea datei minime de durabilitate pe ambalaj sau etichetă nu este obligatorie (conform cap. 1, art.2, lit.H din legea nr.178/2000). AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL STR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI Tel. Relaţii Clienţi (021)311.85.55 *2866 (din toate reţelele de telefonie mobilă) Avon este total implicată în problemele care afectează viaţa de zi cu zi şi mediul înconjurător. Avon a fost prima mare companie de cosmetice care a eliminat din compoziţia produselor sale gazele CFC, gaze ce dăunează păturii de ozon. Marea majoritate a ambalajelor Avon sunt reciclabile. Avon este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Companiilor de Vânzări Directe din România. Răzvan Diraţian Director General Avon România şi Republica Moldova SATISFACţIE GARANTATĂ Dacă nu sunteţi mulţumiţi, nici noi nu suntem. Vă vom înapoia întreaga sumă plătită sau vă vom schimba produsul. Returnaţi produsul într-o perioadă de maximum 3 luni de la cumpărare Reprezentantului vostru. E atât de simplu. Ştiai că pentru fabricarea unei tone de hârtie trebuie tăiaţi 17 copaci, unui arbore fiindu-i necesari aproximativ 30 de ani pentru a ajunge la maturitate? Prin acţiunile tale poţi contribui la o planetă mai verde şi un mediu mai sănătos! Fii responsabil! Reciclează broşura! Tu câţi copaci vei salva? RO 7 1 2 4 1 Preţurile din această Broşură sunt exprimate în moneda naţională RON (lei) PRODUSELE DIN ACEASTĂ BROșURĂ SUNT DISPONIBILE îN LIMITA STOCULUI. Reprezentant: Nume: Adresă: Telefon: În limita stocului disponibil. CAMPANIILE 7 - 8/2014 CAMPANIE NAțIONALĂ: 08.05.2014 - 18.06.2014 www.avon.ro www.facebook.com/AvonSpace

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Minibrosura c7 c8

Page 1: Minibrosura c7 c8

Produsele din această Broșură sunt disponibile în limita stocului.

te inspiră

Ținuta ta are nevoie de o transformare rapidă?

În anumite ocazii, un decolteu adânc poate fi considerat nepotrivit. În loc să ai mereu la tine o ținută de schimb, alege unul dintre accesoriile pentru decolteu din setul de mai jos.

Set de accesorii pentru decolteuTe ajută să îți transformi ținuta în funcție de ocazie! Setul este format din 3 modele diferite, ușor de asortat. Ușor de folosit - se prind de bretelele sutienului. Material: poliester/nailon/ elastan/bumbac.1740 040,00

29,99

SeTUl de acceSorii PenTrU decolTeU cU

prea îndrăzneț?iată soluția rapidă

WoW! 3 modele,

1 Singur Set!looKBooKde vacanță

Toat

e pr

odus

ele

avon

au

o du

rabi

litat

e m

ai m

are

de

30 d

e lu

ni. P

e am

bala

jul p

rodu

selo

r est

e in

dica

data

fabr

icăr

ii. P

entr

u ac

este

pr

odus

e, in

dica

rea

date

i min

ime

de

dura

bilit

ate

pe a

mba

laj s

au e

tiche

tă n

u

este

obl

igat

orie

(con

form

cap

. 1,

art

.2, l

it.H

din

lege

a nr

.178

/200

0).

aVo

n c

oSM

eTic

S (r

oM

Ânia

) Sr

l ST

r. d

inU

Vin

TilĂ

, nr

. 11,

eT

. 13,

Sec

Tor

2, B

Uc

Ur

eŞTi

Te

l. r

elaţ

ii c

lienţ

i (02

1)31

1.85

.55

*286

6 (d

in to

ate

reţe

lele

de

tele

foni

e m

obilă

)

avon

est

e to

tal i

mpl

icat

ă în

pro

blem

ele

care

afe

ctea

ză v

iaţa

de

zi c

u zi

şi m

ediu

l înc

onju

răto

r. av

on a

 fost

prim

a m

are

com

pani

e de

cos

met

ice

care

a e

limin

at

din

com

pozi

ţia p

rodu

selo

r sal

e ga

zele

c

Fc, g

aze

ce d

ăune

ază

pătu

rii d

e oz

on.

Mar

ea m

ajor

itate

a

amba

laje

lor

avon

sun

t rec

icla

bile

.

avon

est

e un

ul d

intr

e m

embr

ii fo

ndat

ori a

i aso

ciaţ

iei c

ompa

niilo

r de

Vânz

ări d

irect

e di

n r

omân

ia.

răz

van

dira

ţian

dire

ctor

Gen

eral

avon

rom

ânia

şi

rep

ublic

a M

oldo

va

SaT

iSFa

cţi

e G

ar

an

TaTĂ

dac

ă nu

sun

teţi

mul

ţum

iţi, n

ici n

oi n

u su

ntem

. Vă

vom

înap

oia

într

eaga

sum

ă pl

ătită

sau

vom

sch

imba

pro

dusu

l. r

etur

naţi

prod

usul

în

tr-o

perio

adă

de m

axim

um 3

luni

de

la

cum

păra

re r

epre

zent

antu

lui

vo

stru

. e a

tât d

e si

mpl

u.

BROSU

RA

Ştiai

pent

ru fa

brica

rea

unei

tone

de

hârti

e tre

buie

tăiaţ

i 17

copa

ci, u

nui a

rbor

e fiin

du-i

nece

sari

apro

ximat

iv 30

de

ani

pent

ru a

 ajun

ge la

mat

urita

te?

Prin

acţiu

nile

tale

poţi

cont

ribui

la o 

plan

etă

mai

verd

e şi

un m

ediu

mai

sănă

tos!

Fii re

spon

sabi

l! rec

iclea

ză b

roşu

ra!

Tu c

âţi c

opac

i vei

salva

?r

o7

12

41

Preţ

urile

din

ace

astă

Bro

şură

sun

t exp

rimat

e în

mon

eda

naţio

nală

ro

n (l

ei)

Pr

od

US

ele

din

ac

ea

STĂ

Br

Ur

Ă S

Un

T d

iSP

on

iBil

e în

liM

iTa

STo

cU

lUi. r

epre

zent

ant:

num

e:

adr

esă:

Tele

fon:

În limita stocului disponibil.

caMPaniile 7 - 8/2014caMPanie naționalĂ:08.05.2014 - 18.06.2014

www.avon.rowww.facebook.com/avonSpace

Page 2: Minibrosura c7 c8

2 3

3 în 1: rochie de plajă, costum de baie, minisarong! Noul must-have al sezonului îți sculptează silueta și ascunde toate zonele cu probleme ale corpului! În plus modelul

sexy te va face să te simți feminină și atrăgătoare sub razele fierbinți ale soarelui.

#1Ai pregătit bAgAjul?Bagajul cu tedințe, bineînțeles! Dacă deja te-am făcut să zâmbești cu gândul la vacanță, răsfoiește paginile următoare și pune-te la curent cu ideile pe care le-am pregătit special pentru ca aparițiile tale pe plajă să nu treacă neobservate.

Fie că îți dorești un costum de baie care să îți flateze silueta, o pereche de ochelari de soare sau accesorii pentru un picnic în aer liber, am pregătit o mulțime de idei gata de pus în practică!

Vara aceasta Avon te inspiră!

căpt

ușea

lă p

entr

u re

mod

elar

ea ta

liei

rochie de plajă - ascunde zonele afectate de celulită

strâns în jurul taliei - subțiază vizibil talia

strâns într-o parte - sculptează abdomenul

căpt

ușea

lă p

entr

u re

mod

elar

ea ta

liei

Modelul poartă Colierul Priscilla - disponibil în

Broșura 7/2014.

accesoriu cu efect remodelator

disponibil și în mărimea XXl

Costum

de baie

3 în 1

Stil retrO

WoW!

Costum de baie remodelatorCăptușeală cu efect de subțiere a taliei. Bretele ajustabile. Cupe dublate. Material: poliester/elastan, culoare: negru. Materialul se usucă rapid. Mărimi disponibile: M-XXL. Lungimea fustei: partea dreaptă: 55 cm, partea stângă: 75 cm.m 3716 8L 3635 0XL 3680 6XXL 2778 9

bureței detașabili

Pentru alegerea mărimii corecte, consultă tabelul de la pagina 25.

120,00Cu

Page 3: Minibrosura c7 c8

4 5

1

2

3

4

#2AlbAstru CObAlt

Defilează pe plajă cu un costum de baie într-o nuanță care nu are cum

să treacă neobservată! Tonurile de albastru cobalt pun în valoare pielea bronzată, așa că ai toate motivele să le faci loc în bagaj.

căpt

ușea

lă p

entr

u re

mod

elar

ea ta

liei

Costum de baie pentru remodelarea siluetei albastru cobalt

colierele lungi subțiază optic siluetacă

ptuș

eală

pen

tru

rem

odel

area

talie

i

cu

4. Colier AlandraLungime colier: 61 + 9 cm, lungime pandantiv: 21 cm.4661 565,00

49,99

3. Ochelari de soare Katlyn

Protecție uV: 400, lățime: 13,3 cm.1508 150,00

44,99

ramă cu design floral

efect remodelator

spațioasă, cu căptușeală termoizolantă

se leagă la spate

VARĂ fashion

2 în 1 geAntă de

plAjă și geAntă

frigOrifiCă

WOW!

2. geantă frigorificăMaterial: poliester, culoare: turcoaz/verde, aspect mat, dimensiuni: 47 x 29 x 17 cm, curea ajustabilă (min 57, max 113 cm), sistem de închidere cu fermoar. căptușeală termoizolantă pentru păstrarea alimentelor la o temperatură scăzută.3081 765,00

59,99

1. Costum de baie Ocean Voyage

costum de baie turcoaz cu top balconnette, bretele care se leagă după gât și căptușeală cu efect remodelator asupra taliei. Bretelele pot fi legate după gât sau la spate. Mărimi disponibile: M - XL. Material: nailon/elastan.M 1377 1l 1378 9Xl 1304 5

efect de suplețe în zona abdomentului

PLacaTe cu arginT

Pentru alegerea mărimii corecte, consultă tabelul de la pagina 25.110,00cosTuMuL

De Baie cu

Page 4: Minibrosura c7 c8

1

2

3

4

5

6 7

3. Colier Reworked Classic

Lungime colier: 42-51 cm, la baza gâtului.2642 745,00

29,99

2. Cercei Reworked Classic

Lungime: 4 cm.2676 535,00

22,99

Accesorizează Rochia Ocean Voyage

cu bijuterii în tonuri argintii și vei obține un outfit

șic, perfect pentru serile petrecute pe faleză.

Escapadă ExoticăVară fierbinte în culori care ispitesc privirile! Începe-ți călătoria cu o rochie albastră precum valurile mării și accesorizează-ți ținuta cu detalii argintii pentru un look perfect de sezon!

#3

cu

4. Geantă de plajă Ocean Voyage

Material: PVC, culoare: argintiu metalic, aspect de piele de șarpe. Dimensiuni: 36,7 x 51 x 13,7 cm, lungime mâner: 22 cm, sistem de închidere cu buton magnetic, 1 buzunar interior prevăzut cu fermoar, 1 buzunar pentru telefonul mobil. 1985 190,00

74,99

Cu

rochie

ReVeRsibilăWOW!

69,99

5. sandale Ocean VoyageElegante, din material cu aspect metalic, argintiu, decorate cu pietre din acril. Sandalele se leagă cu o curea ajustabilă cu cataramă. Talpă confortabilă. Disponibile în mărimile: 36/37 (lungimea tălpii: 23,5 cm), 38/39 (25 cm), 40/41 (26,5 cm). Material: poliuretan.36/37 2015 638/39 3924 840/41 3763 080,00

Cu

VARĂ fashion PLaCaTE Cu arginT

1. Rochie reversibilă Ocean Voyage 1 rochie, 2 modele diferite! rochia maxi este reversibilă (o față este albastră, iar cealaltă este imprimată cu model inspirat de pielea de șarpe). Material: poliester. Culori: albastru/imprimeu inspirat de pielea de șarpe. Dimensiuni: S-XXL.s 2713 6M 2729 2l 2715 1Xl 2714 4XXl 0987 8130,00

79,99 Pentru alegerea mărimii corecte, consultă tabelul de la pagina 25.

Page 5: Minibrosura c7 c8

8 9

1

2

3

5

6

4

6. Geantă Desert BloomMaterial: PVC/poliester, bumbac, culoare: auriu metalic, dimensiuni: 33 x 49 x 13 cm, lungime mâner: 18,3 cm, sistem de închidere cu fermoar, 1 buzunar interior prevăzut cu fermoar, 1 buzunar pentru telefonul mobil.2472 9110,00

84,99

Vacanțele exotice au mereu o atracție specială în timpul verii. Pentru a le

aduce mai aproape poartă accesorii în tonuri aurii și de bronz!

NuaNțe de broNz

#4

Geanta Cucăptușeală portocalie

VARĂ fashion

WOW!

1. Cercei Far AwayLungime: 7 cm.1984 440,00

22,99 CerCeii Cu

1 GeAntă,

2 ModeLe

diferite

3. Inel Far Away

35,00

22,99

mărimea 10 - 19,75 mm

mărimea 8 - 18,1 mm

mărimea 6 - 16,5 mm1741 8

1983 6

1760 8

2. Brățară Far Away

dimensiuni interioare: 6,5 x 5,4 cm, lățime: 4,8 cm1982 860,00

39,99

4. Caftan Desert BloomCaftan maxi cu imprimeu în nuanțele: auriu, galben, bronz. ușor și delicat, este accesoriul ideal pentru plajă. Se leagă în față. Material: poliester.M 3007 2L 1815 0XL 1877 0XXL 1762 480,00

74,99

5. Sandale Desert Bloomelegante, din material auriu cu aspect metalic, decorate cu pietre de culoarea nisipului. talpă confortabilă. disponibile în mărimile: 36/37 (lungime tălpii: 23,5 cm), 38/39 (25 cm), 40/41 (26,5 cm). Material: poliuretan.38/39 4174 936/37 2488 540/41 4088 180,00

74,99

o față Cu aSPeCt MetaLizat

o față din MateriaL textiL

Pent

ru a

lege

rea

măr

imii

core

cte,

con

sultă

tabe

lul d

e la

pag

ina

25.

Page 6: Minibrosura c7 c8

1

2

3

W

N

S

E

10 11

1.Geantă EnveeMaterial: PVC, albastru, dimensiuni: 21 x 23,2 cm, curea ajustabilă (min. 77 cm - max. 147 cm), sistem de închidere cu fermoar.2646 860,00

52,99

3. Set Ocean Tides Dimensuni: de la 4,5 mm la 16,6 mm.2561 935,00

32,99

Vara aceasta alege stilul marinăresc, un stil confortabil, potrivit plimbărilor lungi, acompaniate de simfonia valurilor mării. Alege sandalele Amara Nautical și geanta Envee și accesorizează-le unei

ținute lejere în alb și albastru.

Poveste pE marE

#5

√ sistem sigur de prindere

VarĂ fashion

SEt DE 7

cErcEi

√ cataramă metalică

WOW!

O pereche de cercei cu aer de vacanță pentru

fiecare zi a săptămânii. Sună tentant, nu?

PlACAtE Cu ArgiNt

gEANtA Cu SEtul DE CErCEi Cu

2. Sandale Amara Nautical Confortabile, cu model marinăresc și talpă puțin înaltă. Mărimi disponibile: 36/37 (lungimea tălpii: 24,5 cm), 38/39 (26 cm) și 40/41 (27,2 cm). Material: poliester, tPr.36/37 2178 238/39 3953 740/41 0402 890,00

74,99

Page 7: Minibrosura c7 c8

1

2

3

4

5

6

1312

5. Colier Natural HarmonyColier: 42 - 51 cm, pandantiv: 2,7 cm.3371 245,00

34,99

1. Kit pentru coafare AryanaSetul conține: pieptene, 5 agrafe decorate cu pietre decorative cu aspect de perlă, elastic de păr, clame și un burete pentru obținerea efectului de volum.0998 570,00

39,99 Accesoriile delicate, feminine,

merg de minune cu o cină în 2. Poți comPleta cu o coafură Pe cât de stylish, Pe atât de ușor de obținut!

#6Detalii clasice,

pline De rafinament

Setul pentru Coafare Cu Colierul Cu

3. Ceas BarlettaDimensiuni: carcasă: 2,7 cm, cadran: 1,6 cm, brățară cu 3 rânduri de perle artificiale.4728 2100,00

64,99

mărimea 10 - 19,75 mm

mărimea 8 - 18,1 mm

mărimea 6 - 16,5 mm

VARĂ fashion4. Cercei Natural Harmonylungime: 3,2 cm.0312 940,00

29,99

6. Inel Natural Harmony Dimensiune suprafață decorată: 1,2 cm.

35,00

26,99

2. Geantă AdrielleMaterial: pVC, culoare: roz, model care imită pielea de crocodil, cu accesoriu argintiu în formă de fundă, dimensiuni: 27 x 33 x 9 cm, lungime mâner: 16 cm , sistem de închidere cu fermoar, 3 secțiuni (1 prevăzută cu fermoar), 1 buzunar interior prevăzut cu fermoar, buzunar pentru telefonul mobil.2037 0110,00

79,99

plaCate Cu argint

3442 1

3465 2

3455 3

forma perfectă?atât de simplu!

Page 8: Minibrosura c7 c8

1

2

3

4

5

14 15

5. Portofel Red SnakeMaterial: PVC, culoare: roșu, dimensiuni: 10,5 x 12,1 x 2 cm, sistem de închidere cu magnet, compartiment pentru bancnote, buzunar pentru monede, 3 spații pentru carduri și 2 spații suplimentare.1718 645,00

34,99

1. Geantă JenaMaterial: PVC, dimensiuni: 38 x 34,5 x 14 cm, lungime mâner: 20 cm, sistem de închidere cu fermoar, 1 buzunar interior și un compartiment pentru telefonul mobil.1483 790,00

69,99

4. Geantă ChassidyMaterial: PVC, culoare: maro, dimensiuni: 19,2 x 26 x 10 cm, se închide cu buton magnetic, baretă ajustabilă: max. 128 cm, 3 buzunare interioare (unul cu fermoar) și un compartiment pentru telefonul mobil.3879 475,00

59,99

3. Portofel TaylaMaterial: PVC, culoare: corai, dimensiuni: 11 x 20 x 2,3 cm, lungime baretă pentru încheietură: 15 cm, sistem de închidere cu 2 butoane, 6 compartimente pentru cardur, secțiune pentru bancnote, buzunar interior prevăzut cu fermoar, buzunar exterior prevăzut cu fermoar, buzunar pentru telefonul mobil.3693 960,00

49,99

O vară plină

de culOare

Hitul verii!

Portofelul Cu

VARĂ fashion

Geanta Jena Cu

foarte

SPațioaSă

2. Set de cercei Keira

Setul conține 3 perechi: • placați cu argint,

diametru cercei: 5,5 cm,

• placați cu argint, diametru cercei: 5 cm,

• placați cu alamă, diametru cercei: 5 cm.

4129 340,00

34,99

WoW!

PlaCate Cu arGint

Page 9: Minibrosura c7 c8

1

2

3

4 5

6

16 17

2. Set de brățări MelanySetul conține 5 brățări decorate cu mărgele colorate, pe suport elastic. Diametru: aprox. 7 cm.1752 540,00

19,99 69,99

Știi deja că alegerea accesoriilor nu se numără printre pasiunile lui. Vino în ajutorul lui cu soluții de accesorizare pentru ținutele de vară!

Stil masculin

Mărgelele

colorate

Se întorc!

Setul De brățări cu

Preț cu aer De Vacanță!

5. Brățară SethDimensiuni: 21 + 2,5 cm.2709 440,00

19,99

1. geantă-poștaș corieMaterial: PVc, culoare: albastru, aspect: mat,

dimensiuni: 32 x 32 x 8,4 cm, lungime mâner: 58,5 cm,

lungime baretă ajustabilă: 79 - 140 cm, închidere

cu fermoar, 1 buzunar interior cu fermoar și un compartiment

pentru telefonul mobil.2239 2

100,00

64,99

3. ochelari de soare rylie

Protecție uV: 400, lățime: 14,9 cm.

0198 240,00

29,99

Albastru cobalt și tonuri de roșu-corai? Un mix care va face furori în vara lui 2014!

căptușeală confortabilă

buzunare practice

VARĂ fashion

WoW!

4. Bermude pentru baieMaterial: poliester,

disponibili în mărimile:S (76 - 81 cm în talie),M (84 - 89 cm în talie),

l (91,5 - 96,5 cm în talie).S 3717 6M 3542 8l 3629 3

70,00

54,99

6. ceas DevonDimensiuni carcasă: 3,6 x 3,6 cm, lungime curea: 23,5 cm.2675 7100,00

Page 10: Minibrosura c7 c8

1

2

3

4

5

18 19

5. Carafă cu storcător pentru citrice Carafa practică este prevăzută cu storcător pentru citrice și capac, ambele detașabile. Dimensiuni: 12 cm diametru bază, 26 cm înălțime, 1,2 L volum, materiale: plastic, PP, TPR.3324 145,00

39,99

2. Suport pentru brioşeSuport metalic cu 3 etaje pe care se pot așeza 8, 4 și respectiv 1 brioșă. Cele 2 nivele superioare se pot detașa pentru a facilita depozitarea.Dimensiune (asamblat): înălțime: 21 cm, lățime: 24 cm.Suportul nu este însoțit de formele pentru brioșe, acestea putând fi achiziționate separat.6405 560,00

49,99

1. Set de bețișoare pentru gheațăSetul conține un recipient din silicon și 4 bețișoare. Culori: recipient: portocaliu, bețișoare: roz, albastru, galben, verde. Dimensiuni: recipient: 21,5 x 13,7 x 2 cm, bețișoare: 18,6 x 1 x 0,4 cm. Material bețișoare: silicon, PP.4275 430,00

CaRafa Cu

4. Accesorii pentru sigilarea pungilor

Setul conține 4 accesorii care pot fi folosite inclusiv în frigider sau congelator. Materiale: aBS, oțel inoxidabil, dimensiuni: 5 x 2,7 cm.3179 925,00

12,99

3. Set de forme pentru brioșeSetul conține 6 forme pentru brioșe. Culori: roz, galben, albastru, material: silicon, dimensiuni: 7,5 x 3 cm.2469 525,00

14,99

VARA în aer liber

foarte

prACtiCeWOW!

Colorează-ți ieșirile în aer liber cu accesorii pe cât de practice, pe atât de atrăgătoare ca design!

Page 11: Minibrosura c7 c8

20 21

1

2

3

4

5

5. Organizator SharkSe atașează de scaun cu ajutorul baretei prevazute cu arici. Dimensiuni: 36 x 66 x 0,5 cm. Material: poliester.2559 365,00

44,99

2. Poncho Flamingo pentru fete

Material: 100% bumbac, dimensiuni: 58 x 96 x 0,5 cm. Se spală în mașina de spălat.2544 580,00

64,99

3. Joc „La pescuit”Dimensiuni: 15 x 21,5 x 3 cm, adecvat pentru copiii 0 - 3 ani. 2958 740,00

22,994. Joc Cerculețe 3+Material: 41 x 17 x 15 cm, material: plastic, adecvat pentru copii cu vârste peste 3 ani2560 150,00

39,99

În vacanță cu cei mici

Momentele lor de joacă, momentele

tale de relaxare! Cei mici vor fi absolut

încântați de jocurile și accesoriile pe care

le-am pregătit special pentru ei.

OrganizatOrul CufieCare pOnChO Cu

vaRa juniorilor

SpațioS, perfect

Pentru tOate

JuCăriiLe

LOr!

închidere cu arici pe lateral

WOW!

WOW!1. Poncho Shark pentru băiețiMaterial: 100% bumbac, dimensiuni: 58 x 96 x 0,5 cm. Se spală în mașina de spălat.2554 480,00

100%

bumbac

Page 12: Minibrosura c7 c8

22 23

1

2

3

VARĂ în formă

bej negrualb

buReței detAșAbili

susținere

sporită

SuSținere optimă!bretelele

pot fi purtate și încrucișate

2. BustierăDisponibilă în 3 variante de culori: bej, alb și negru. Cupe dublate. Mărime universală, adecvată până la cupa D. Material: nailon/elastan.2276 4 bej2975 1 negru2914 0 alb110,00

47,99

WoW!

1. Boxeri remodelatoriMaterial: nailon/elastan, clin din bumbac.M 2206 1 bejL 3404 1 bejXL 2641 9 bejM 2640 1 negruL 2636 9 negruXL 2677 3 negruM 2673 2 albL 2645 0 albXL 2644 3 alb40,00

29,99Boxerii Cu

√ confortabil√ bretele late

pentru susținere perfectă

√ fără componente

metalice

32,99

3. Bustieră summerBustieră disponibilă în 2 variante de culoare: bej sau corai. Cupe dublate. Mărimea S corespunde dimensiunilor 60 - 65 cm (circumferință imediat sub bust), cupe A - C, iar mărimea M corespunde dimensiunilor 70 - 75 cm, cupe A - C. Material: nailon/elastan.s 2634 4 bejM 2581 7 bejs 2574 2 roz - coraiM 2580 9 roz - corai45,00

BuStierA Cu

aplatizează abdomenul

rem

odel

ează

pos

terio

rul

Pentru alegerea mărimii corecte, consultă tabelul de la pagina 25.

Page 13: Minibrosura c7 c8

24 25

2 1

3

3acum disponibilă și în varianta de culoare bej, ideală pentru

ținutele vaporoase de vară

VARĂ în formă

margini cu silicon pentru efect anti-alunecare!

3. Rochie remodelatoare Body Illusion

Alegerea ideală ori de câte ori îți dorești efect rapid de suplețe! Bretele detașabile. Material: nailon/elastan. bejM 2756 5L 2748 2XL 2730 0105,00

89,99

poate fi

puRtată

șI făRă

BReteLe

WOW!efect de suplețe în zona abdomentului

RochiA cu

efect de corectare a posturii

susținere pentru spate!

WOW!imprimeu

seXy2. Maieu remodelatorMaterial: nailon/elastan, culoare: alb, bureței detașabili.M 2059 4L 0178 4XL 1785 565,00

59,99

căptușit pentru confort

efect de suplețe în zona abdomentului

MAioul cu

bretele detașabile

remodelare în zona bustului

bretele în 2 variante

de culoare: transparente

și negre

efect de suplețe în zona abdomentului

căptușit pentru confort

1. pantaloni remodelatoriReconturează instant silueta.culoare: negru cu imprimeu cu model corset alb. Material: Nailon/Elastan. Mărimi:M 4049 3L 4068 3XL 4286 180,00 64,99

Obține rapid fOrme

de invidiat!lenjeria potrivită poate face minuni pentru

silueta ta! Efect de suplețe, forme mai apetisante, totul în doar câteva minute!

reconturează siluetaaplatizează abdomenul

oferă efect de lifting în zona feselor

negruM 0337 6L 3260 7XL 3259 9

S 76-83 81-90 56-63

M 84-93 91-100 64-73

l 94-103 101-110 74-83

Xl 104-114 111-120 84-93

XXl 115-122 121-127 94-102

talie

Tabel cu mărimi

șolduribust

Page 14: Minibrosura c7 c8

26 27

1

2 3

4

Visul unei nopți de Vară

3. Pijama Wild Butterfly

Material: 100% bumbac, lungime pantaloni scurți: exterior: 27 cm, interior: 5,5 cm.S 0237 8M 3357 1L 3331 6XL 3182 3110,00

64,99

4. Set de 2 cămăși de noapteMaterial: 100% bumbac, lungime de la umăr la bază: 78 cm, bretele ajustabile.S 1738 4M 1739 2L 1691 5XL 0172 7120,00

84,99

Toate pijamalele de

la paginile 26 - 27 pot

fi spălate în mașina de

spălat.

Vise plăcute!

Setul de 2 căMăși de noapte cu

1. Pijama multicolorăMateriale: top: 100% bumbac, pantaloni: bumbac/elastan, lungime top: 73 cm, lungime colanți: exterior: 65 cm, interior: 50 cm.S 2534 6M 2504 9L 2515 5XL 2494 3110,00

cu o pijama feminină, vei avea parte doar de vise frumoase!

89,99

2. Pijama BlushMaterial: poliester/bumbac, culoare:

roz.S 1343 3M 1102 3L 1104 9

100,00

74,99cupentru alegerea mărimii corecte, consultă tabelul de la pagina 25.

100% bumbac

WOW!set de

2