Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Caiet si... Matematica si explorarea mediului - Clasa

download Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Caiet si... Matematica si explorarea mediului - Clasa

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Caiet si... Matematica si explorarea mediului - Clasa

 • /\/\/\ t\

  i Cheorghe Ro;e!,

  Matematici gi explorarea mediului

  caiet de lucru clasa I

  @)Booktet \\ Bucure;ti,2o1,9

  '-2

 • Cuprins

  Unitatea1.Bucuriareint6[niriicugcoa[a....

  Unitatea 2. Drum prin Univers......... .rrrrrrrrrrir.......10 Soarele, surs5 de cStdur5 ;i LuminS. Electricitatea............ ....10 Pozilii a[e unui obiect vertica[8, orizontaLS, obticS, interior, exterior ..................11 Recunoagterea, formarea, citirea;i scrierea numere[or naturate de la O [a 31,...................1,2 Compararea ;i ordonarea numere[or natura[e de La O La 31................. ....................15 Numere pare, numere impare.... ..............1,7

  Unitatea 5. 55 ne cunoagtem corput! .......,....... ......2O Corpul omenesc. Sche[etu1................... ......20 Adunarea numerelor de [a 0 [a 10. ProprietSfil.e adun5rii............... ......21. Sc5derea numerelor naturale p6nd La 10......... .......23 Aflarea numdrului necunoscut............ ....25 Probleme care se rezolv5 printr-o operalie ..........26

  Unitatea 4. Cre;tem s6nEtogi ........... .....,29 Organe interne majore a[e corpu[ui omenesc - loca[i2are......... ...........29 Recunoagterea, formarea, citirea;i scrierea numere[or naturate de [a O [a 100................30 Rotunjirea [a zeci a numerelor naturale de [a O [a 100........... ................32 Compararea ;i ordonarea numeretor naturale de [a 0 La 100.. .............33

  Unitatea 5. Rolut organetor corpului omenesc............ .......37 Organe majore ale corpului omenesc - roluri,................ ........37 Adunarea numeretor naturaLe de [a 0 [a 31,,fdrd trecere peste ordin ..,..............58 ScEderea numere[or naturate de [a o [a 31, fErE trecere peste ordin ..................40

  Unit; Re

  E,

  Uniu PLr

  Ad

  Sc

  Prr

  Re

  Ev

  Uniti An

  A: 5c

  Re

  Ev

  Uniti An

  Ac

  Sc

  Re

  Ev

  Uniti Tr:

  S-

  P

  T

 • Unitatea 6. Soseste vacanta ,....45

  Unitatea 7. Secretele ptante[or....... ...51 Ptante. RoLuI rEdEcinii ;i at tul.pinii. Ro[ui. tr-:':2.1.:i, rl:..r-iioI, fructe[or, seminle[or............51 Adunarea numerelor natura[e de [a O La 1ri:, Iara treci.rr] neste ordin ..............52

  A) Adunarea numerelor formate numai Jin zeci .....52 ;:,iAdunarea numere[or formate nun,,.,r din zeci cu -,;; numdr format numai rin unitSli C) Adunarea numerelor formate i,,, , din unitS!i .................. D) Adunarea numerelor formate , , din zeci... E) Adunarea numere[or formate -l:'- 7:::

  zeci ;i unitSli Sc5derea numerelor naturale de [a C .,

  Proba adunErii. Proba sc5derii...

  .i ;i unitdti c ; r'rur'flere formate numai

  i.-:t

  Eval'uare sumativ5

  .,, ci ;i unitSli cu numere formate numai

  numere formate din .,.,,.,,.56

  ' ::::::::::: i::l' "loll ;l

  53

  54

  55

  Ani ma[e - Scheletu [....,,......... Adunarea numere[or natural' de [.a 0 [a ScEderea numerel'or natura Je [a o La ; Reca pitu [a re.............

  Evaluare sumativE

  Unitatea 9. Noi;i necuvintSt Anima[e. Organe interne mar, Adunarea nu me:'etor natu ra :

  ScEderea numer,,:[or naturaL.

  ;;;;,;;;;;. 21 l::'::: T::" "'ll 22

  Unitatea 10. Tra, - '';rmEri din , TransformEri ., ,:ei: so[idit, Surse de er' , ,:rpa ;i v6n, Probleme ,, ,. '. :zolvd pr- Timpul: c .. .! : lt}m6r'.''

 • Unitatea 11. Ioc ;i joac5 ...........88 Unde ;i vibralii. Producerea ;i propagarea sunete[or......... .....................88 Pitrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafic5 .......89 Cub, cuboid, citindru, sfer5. Descriere. fele - formE, num5r.................. ...................9t Colectarea, citirea si inregistrarea datelor.... .........92

  Unitatea 12. M5suri gi instrumente de m5sur5............ .......96 Forle ;i mi;care. C5derea Liber5 a corpurilor........... .................96 Surse de energie: c5rbunii ;i petro1u1.................. ..."97 Lungimea. UnitSli standard: centimetrut.................. ..................98 Capacitatea. UnitSli nonstandard. Unit5ti standard: litrut .....................99 Banii. LeuL- monede ;i bancnote. Schimburi echivaLente vaLoric in

  Unitatea 15. Vine vacanfa mare

 • Qr

  @r

  @:

  @r

  A carcureaza Dnn numarare:y' ffiffiffi+ffiffi=:Il ((a---i + -aG =

  e.&A&"& + &&*,&& = s*ds** ** = ,*****.8.S*S .*.S =

  @ in..rcuie;te obiectu [:

  ,^\1{': .t" {}t ,,'**'.t "'*Ji; .' --\,1

  a\' .\*zJ

  @ n.rolv5 problemele dupE imagini. Adunare (i . ,r1r..'lr Adunare

  ,, LEF Lf,ti* t l,-*56 -

  1, \, *Joo i ,&

  5 kd {i.ffi #":

  &&&&

  .l

  -*#Hry*' '.Fiffiffii4* H*ii

  4

  :i t ...,..:i:r:i.' ,:il='':: *:i::ij

  .l

  4 i ),Ei-

 • @ OeseneazE tot at6tea flori c6te vaze sunt.

  @ O.t.neazd mai multe triunghiuri dec6t mere.

  @ OeseneazE cu o minge mai pufin dec6t copii.

  DeseneazS:

  ,.in triunghi un clopole[; ,' i1-1 cerc 2 ochi; ,' in dreptunghi un soare; -* in pEtrat o cEsuld.

  OA

  I I

  I

  I

  I

  I

  I I

  *J tJtt ii(II,

  I I

  I I

  I

  I

  I

  I

  I I

  l. Bucurio reintdlnirti cu Scoolo

  I I ,

  I , I I , I

  I ,

  ?

  I \ I

  I

  I

  I

  I I

  I

  \ I \

 • @ NumdrS figuriLe geometrice din chenar ;i scrie in dreptuL fiec5reia c6te ai g5sit.

  tr3

  u l nL] n

  7.

  q \/\/

  1

  2

  t4

  I I I t I

  I

  I

  I

  I

  I , I

  a

  ,

  @incercuie;te numai animalele domestice din pove;ti.

  @ f.f ure;te fenomenele naturii de maijos:

  '.ffi 1

  l) Motemoticd si explororeo mediului pentru closo I

  ($r

  @'

  :

  a

  a

  a

  i

 • I Recunoa;te ;i incercuie;te aparateLe electrice foLosite in gospodErie.

  . =.qi*i:1ffi#+* ,f ,:,,--_=_-___--l

  - *.--_._-'-'''-;,

  Scrie num5ruL care aratS: . cate obiecte sunt mai sus

  c6te dintre ele funclioneaz5

  cate dintre eLe ai acasE

  ldentificE personajeLe pove;ti[e cErora [e aparlin.si

  r "'-t''"\ -5

  pe baz5 de curent e[ectric

  \---i----.----- er r {.-- ,,L-', I / | -'

  l l|.--

  L Bucurio reintdlnirri cu ;coolo

  .)

  l

 • EVALUARE INITINLA

  @ CompLeteaz5 cu figuriLe geometrice care Lipsesc:

  ,.-

  ^.^.t'Aa a i, \

  10

  FB3:82:Sl

  #I ,-

  a It fr tt tl tl l' I

  "'----;"\=\\\.,\

  4 iBl

  @ OrOoneaz5 crescttor ;irul urm5tor 7, 5, t1,9,2,8,3,;i apoi alege numEruL cel mai mare,

  - ,espectiv num5rul cel mai mic. FB 3: B 2; S t

  Gl Scrie numerele care tipsesc:

  3,i-""),i__:,0; 9, , , ,5; FB3:8 2; S t

  @ Tncercuiegte animalul cel mai mic din fiecare pereche. tg3:82:St

  l) Motemoticd gi explororeo medrului pentru closo I

  o/

 • i1

  i1

  @ n:uta personajeLe sE g5seasc5 drumul spre povestea c5reia ii aparlin FB 2., B Z: S I

  n !#&1*, t s' i" ?. w# fu " "#\ *e fl ,&, "$***rf,. r.*

  ,t :i. : ji :.i ai :

  i.f i sry."r*.._:ffi=

  l. Bucurio reintdlniriicu lcoolo (ffi'

  i1

  l,

  i1

  r