Matematica si explorarea mediului - Clasa 2. Partea 2 ... si explorarea mediului - Clasa 2......

download Matematica si explorarea mediului - Clasa 2. Partea 2 ... si explorarea mediului - Clasa 2... Matematica

of 10

 • date post

  14-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  144
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Matematica si explorarea mediului - Clasa 2. Partea 2 ... si explorarea mediului - Clasa 2......

 • TUDORA PITiLA . CLEOPATRA MIHATLESCU

  T,IATEMATICA ?I EXPLORAREA I-,IEDII"'LUI

  FI?E INTEGRATE DE EYALUARE CURENTA ?r gultATlvA

  CLAgA A II-A PARTEA A II-A

  NUI,IELE T,IEU

  art' educalional

 • UNITATEA I. Froclii. + - ..Importtred - operotld tnversA inmultirii

  Fraclii (I) Fraclii (II). a - _.Impdrtireo numerelor naturole

  5

  7

  folosind scdderea repetotd . . . . . . . . . B impd4irea - operatia inversd inmullirii .........9 Proboinmullirii. Probaimpdr!irii . .. 10

  Evaluaresumativd ........, 11

  UNITATEA IV. Elemente intuitive de geometrie

  Figuri plane. Pdtratul

  ;i dreptunghiul ..... Triunghiul

  Cercul. Semicercul.

  Interiorul 9i exteriorul unei figuri geometrice

  Axa de simetrie (I) . . Axa de simetrie (II) . Corpuri geometrice. Desfdgurarea unui corp geometnic

  Evaluare sumativd

  UNITATEA V. Mdsurore gi mdsuri Mdsurarea lungimii (I) .... Mdsurarea lungimii (II).. .. Mdsurarea capacitdlii vaselor (I). . . Mdsurarea copacitdtii vaselor (II) . . Mdsurarea masei corpurilor . .. . .. .

  Evaluare sumotivd

  34

  35

  36

  37

  3B

  39

  40

  4L UNITATEA II. impdrlireo numenelor noturale in concentrul 0 - 100 impd4ireala2... impd4ireala3... impdrtireala4... impd4ireala5... tmpdrtirealo6... impdr1ireala7... impdrlirea lo 8. impdrlirea la 9 . . . .

  Evaluare sumotivd

  UNITATEA III. Ordinea efectudrrii opera!iilor. Probleme

  Cazuri speciole de impdr!ire Aflarea numdrului necunoscut (I). . . Aflarea numdrului necunoscut (II) . . Ordinea efectudrii operatiilor" (I) . . . Ordinea efectudrii operaliilor (II). . . Probleme care se rezolvd prin mai mult de doud operalii (I) . . . . . . Probleme cdre se rezolvd prin mai mult de doud operalii (II) . . . . . Evaluore sumativd.

  UNITATEA VI. Mdsurare qi mdsuri. Organizar^ea si reprezentoreo datelor

  Mdsurareatimpului. Ceasul . ...... 52 Mdsurarea timpului. Calendorul .... 53 Utilizareabanilor ........ 54 Or ganizarea 9i reprezentarea datelor din mediul cunoscut ....... 55

  Evaluaresumativd ......... 55

  1,4

  15

  L6

  t7 18

  19

  20

  21

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  30

  31

 • 1. Scrie fraclia reprezentati de pdrlile luate din alimentele tiiate.

  s- l B-2 Fb*3

  tsl w',G'y4€

  5- 1 B-2 Fb-3

  $. Scrie fracliile reprezentate de

  FRAC,NI NUMITE CORECT

  pdrlile colorate.

  FRACTII RECUNOSCUTE 9r NOTATE CORECT

  iIi

  $. imparte intregii dali in jumatili.[ttt JUMATATI REPREZTNIA]E cORECTFb-3

 • colorate.

  t-T-_-]Htrt o petrime

  nta intre desene gi fracliile reprezentate de p;rlile

  patru pitrimi CORESPONDENTE REALIZATI CORECI

  izeazd coresponde

  []t]t 2* Grup"uri elementele mul!imilor:

  doud pdtrimi

  B-2 Fb-3s,1

  ffinaf .sD s,1

  *.ti[!:] E:W! qlfuLj {ru_jl {,rr.,1/ r,,,r}

 • Figfi de evaluare curenta

  Impdr:!irea

  I. Elimind cete 3 elemente, cate 4 elemente, respectivcate 5 elemente din fiecare 5ir, pAni oblii rezul- tatul 0.5crie opera!ia de impir!ire corespunzitoare. 'r# $3. ]G r* ]l0 rS tr* rG rG'4 dr- 4"*L 4.*- *$- 4 4 rdr + 4ttrtttttttttttt

  5-l 8-2 Fb-3 oeERAT DE IMPARIR, scRtsE coREcT *- obserG scdderile repetate de termeni egali, apoi scrie imp;rlirile reprezentate pe axe.

  a 1 2 3 4 5 6 7 A 9 tOltt2t3 14 15 16 17 ]a 19 20 21 22 21t: €lr4-, l=ri-4!Eit-+€iil ==r> o 12 3 4 5 6 7 a 9 rO|12t3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 2s 30.itJJ__Eit! Q I 2 I 4 5 6 7 8 9l0 12t3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 2g 3A.{-!=1:

  5 -.. 1 B -2 Fb - 3 lMpARrRl tDENTtFtcATE 5l scRrsE coREcr r,1. Calculeazi scdderile repetate in care:

  . numdrul 7 se scade din 35. Scrie impi(irea potrivitd.

  . numirul 9 se scade din 27. Scrie impirlirea potrivitd.

  ' numirul 10 se scade din 60. Scrie impdrlirea potriviti.

  s- 1 8-2 Fb-3 CER|NTE REZoLVATE coR:cr it 4. Efectueazd impdrlirile prin scidere repetati.

  '42:6=

  '48:8 =

  ' 63:.7 =

  36:.9 =

  54:.9 =

  45:5 =

  s-2 B-4 Fb-6 it\,lpARTiRl EFECTUAT! coREcr $" Rezolve problema de maijos: . prin desen; . prin scddere repetata gi . prin o operalie de impdr[ire.

  . Ana are 12 prune. Ea mdn6ncd 3 prune pe zi. in c6te zile termini ea prunele?

  5 BFb L final)

  .-j r -t- .' t -..

  4 5MODURI CORECTE DE REZOLVARI A PROB'EMEI

 • -1. Scrie cAtul impdrlirilor, folosind legitura cu inmullirea.

  '24:3= i t.,..3=24 5 -2 B -4 Fb - 6 oplRATr REzoLvA'rE coqEcr

  '42:6= .6=42

  ' 54:9=t..: :.9 = 54

  6Y!

  :

  d. Calculeazi inmullirile date. Reprezinti aceste inmu$ri pe axi, apoi, pe aceea;i axd, reprezintd impirlirea, opera!ia inversi inmullirii.

  12 3 4 5 6 7 A 910 11 12 13 14 l5 16 17 l8 19 20-\

  '0 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20*

  . o 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 1A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 29 30-

  S-1 B_2 Fb_3 CERINTE REZoLVATE coREcT

  11. Scrie operalii de inmul!ire potrivite imaginilor, apoi scrie operatia inversd fiecirei inmulliri.

  rti

  s-2 B-4 Fb-6 opERATfi scRrsE coRrcr

  4. Efectueaz5 inmulfirile. Reprezinti aceste inmulliri prin simboluri ( , f , O ), apoi grupeazd simbolurile pentru a demonstra cd impdrlirea este operalia inversi inmultirii.

  5-2 B-4 Fb-6 opERATr fficnarE g REpRzElrrArE coREcr

  $. Scrie cate o operafie de inmullire, apoi una de impd(ire, folosind numerele date. &6s'18;

  oPERATT SCRTSE CORECT

  s I Fb final

  2

  4 s-2 B-4 Fb-6

  ii ri,

  ll ll llrrlr

 • rmagrnr.

  *J\, ".-!* *& *A _h

 • .SrB Fb l - ' " "'Califi(ativ| final 2ie. i i 5

  Evalt;; sumativd '1"

  Coloreazd numdrul de elemente necesar pentru a reprezenta fracliile indicate..CCCCOCC .NEEEEE .AAAAAAAA OOOOOOO EI_]EEEI- AAAAAAAA1 ,- ,---. 1 r--r r----r2UUUUUU 7!!r I I 5-i B-2 Fb-3 FRAcrr BEpREZENTATE coREcr

  *t r* rk r* *{r@

  5 1 B -2 Fb - 3 FRAc-l scRrsE coREcr

  S" Elimina grupuri de elemente pentru a demonstra efectuarea impirlirii numerelor naturale prin scedere repetati de termeni egali. Scrie aceste impdr!iri.

  * * * *

  * * *

  * * *

  * * * *

  * * * *

  innaaaaaa

  **

  s-1 B-2 Fb-3 CERTNTE REZoLVATE coREcr

  4. Scrie cate o inmullire, pornind de la imaginile date.

  :r4rgrs 'r4gg' '416,rt 'rl-1111rlt

  IIIIIII llH Illililt!l

  iii..i '/.AINF ?&NF

  tiv

  s-l B 2 Fb-3

  S" Calculeazd, apoi verificd. ' 9. 4 =

  4. = 36 ;4= g

  s-3 8-6 Fb-9

  \t,,, - _-: sa.:: :::.5

  ' 6.7= :7= 6 :6=

  OPERATII EFECTUATS COR€CT

  #B-**

  rf} rfl. rflr rtl. rft, rll. rflr rfl.

 • Filh de evaluore curent U--*:-**-"'"- - impdrqir:e ala2 ,

  I. Grupeazi animalele polare cAte dou5, apoi scrie impdrlirile potrivite.

  s- 1 B 2 Fb-3

  i:'

  S't'

  e#

  e$

  &;s ra'*}.x--j&

  a aa S-ji{

  s:a

  *''' qB ""u* " .*t.'. 9.',,

  +S- ,"., 1*t- 6{ r^+ti1:, ')t; . i;, k; . n.'" 9 ."'*., ,'* ."*," '$."

  e €l $ &

  rf, d & d

  dddddddd iMpARTtRt RapREZENTAT: st scRrsE coREcr

  t" Scrie imp;rlirile reprezentate pe axa numerelor prin scddere repetatd de termeni egali.

  )3.1 5 t2 t3 t4

  5 1 s -2 Fb - 3 r.ipAR;rRr REcr,\oscurE st scFtsE coREct

  $. Realizeazd corespondenla intre numerele date gi cele care sunt de 2 ori mai mici decdt acestea.

  s2 B4 Fb-6 coRespoNDqNTE REALTzAT: coREcr

  4. Reprezintd doimea numerelor 12,14 9i 20 prin desene, folosind figuri geometrice ca simboluri.

  s-1 Fb - 3 DorMr RTPREZENTATE coREcr

  $" ftevil unei clase au adus la ora de Matematice gi explorarea mediului 3 poze cu pinguini, de 2 ori mai multe poze cu ur;i polari, de doud ori mai puline poze cu foci decAt poze cu urgi gi cu 2 mai multe poze cu delfini decAt cele cu foci. Afld numdrul pozelor cu delfini.

  Fb

  "'Califcativ final

  5B 1

  2 3

  5

  6 ,2:, ' ,18j g:2: . ,18, r31 I : :'12: ::. .::,., -.- ! -.. --r-:.

  s-1 B-2 Fb-3 cpEnAT aEZOLVATE coREcr

 • A A A

  A A l.

  t\

  b

  ;',' A.L

  AA AAAA ^}.B

  rvrPARTtRr REpqtlINTATE 5i S(R.st copLcT

  d" Observd inmullirile reprezentate pe axa numerelor, apoi scrie opera!ia inversd fiecdrei inmul!iri. 0 1 2 3 4 5 6 7 e s 10 11 D- -r1- --'----l------------------ --'----------- ,------ ---- --------------\--'----- -----0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ',lO tl 12 t: t+ ts ls o 1e

  .-"1- -t--*--- ,----------\_-----------\ _----------\ _-----------\ .-,--------., __----------_0 1 2 3 4 5 6 i 8 910 lt 12 13 14 1s 16 17 tti t9 202i 2223)4. S-1 8*2 Fb-3 l[4pARTtRt scRtsE coFECr

  ri S. Completeazi casetele, gtiind cd imp5rlirea este operalia inversd inmullirii.

  D_9iynp-9{!t

  I 54

  S-3 B-6 Fb-9 cAsETE coMpLETATE coREcr

  4" Reprezintd treimea numerelor 9, 12 gi 18, folosind figuri geometrice ca simboluri.

  s,l 8-2 Fb 3

  cet

  TRE:MI REPEEZENTATE CORECT

  $" O familie a cumpdrat 3 conserve de crap, de 3 ori mai multe conserve de ton, de 3 ori mai multe conserve de galdu decAt cele de ton li de 3 ori mai pu-tine conserve de scrumbie dec6t cele de galdu. CAte conserve de scrumbie