Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale...

of 10 /10
MARTANA MOGO$ Noua culegere de matematicS, pentru clasa a II-a Exercifii o probleme o jocuri

Embed Size (px)

Transcript of Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale...

Page 1: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

MARTANA MOGO$

Noua culegerede matematicS,pentru clasa a II-a

Exercifii o probleme o jocuri

Page 2: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

CUPRIN9

(,IIIIATBA 1llu:rde naturale de la 0la 1 000.................................B

lrirrrnerele naturale de la 0la 100 .......... .........4a. Recunoagtere, formare, citire, scriere.,..,..,,.....,..,...,... 4b. Compararea ;i ordonarea numerelor de la 0la 100...7

Evaluare ............10Numerele naturale de la 100 la 1 000 ..........11

a. Formarea, scrierea gi citirea numerelor naturalepAnd la 1 000 ........... ..........11b. Compararea qi ordonarea numerelor naturalepAni la 1 000 .......,... ..........1Sc. Rotunjirea numerelor naturale ...........19

Evaluare ............20

I'NITATBA 2Adunarea gi sciderea rumerelor naturalein concentrul0 - 1000 .............. ...............21

Adunarea qi sciderea numerelor naturalein concentrul 0 - 100....... .......22

a. Fir{ trecere peste ordin... ......,...,,........22b. Cu trecere peste ordin ......................^..23

Adunarea gi sciderea numerelor naturalein concentrul 100 - 1 000 ........... .................24

a. Adunarea fArd trecere peste ordin ......,,....,............... 24b. Sciderea fdr5 trecere peste ordin...............,...,.......... 26c. Adunarea cu trecere peste ordinul unitifilor......"....24d. Adunarea cu trecere peste ordinul 2ecilor................31e. Adunarea cu trecere la ordinul unitlfilor qi al zecilor.. 84

Evaluare ............37Scdderea cu imprumut la ordinul 2ecilor.,.........,... ".........,. BB

Sciderea cu imprumut la ordinul suteIor......,...............,... 41Sciderea cu imprumut la ordinul zecilor gi al sutelor,.....43Aflarea numdrului necunoscut. ......,...,...."..,40

Evaluare ............48

UIIITATBASirnattirea numerelor naturaleLmcntrul0 - 100..,..... ............,.........,..49

Munarea repetatd de termeni egali...................................50iamultirea cand unul dintre factori este 2......................... 5 1

hutErea cind unul dintre factori este 3.......... ...............52inmut$rea cand unul dintre factori este 4......................... 53iamut,tirea cand unut dintre factori este 5........,. ...............54Lrmtirea cand unul dintre factori este 6.........................SSf.+frea cand unul dintre factori este 7.........................56I*;ftEacand uaul dintre factori este 8.......... ...............57

cind unul dintre factori este 9......................... 58ciodrmul dintre factori este 0, 1 sau 10.........59

UNITATEA4impirf irea numerelor naturale,in concentrul 0 - 100.... .......63

impdrtirea numerelor naturale folosind scdderearepetati gi legdtura cu inmulgirea ................64impirtirea la 2............... ..........65implrtirea la 3............... ..........66impirgirea 7a 4............... ..........67impdrlirea la 5............... ..........68impirfirea la 6............... ..........69impirgirea 1a7............... ..........70impirtirea la 8............... ..........7'1,impirlirea la 9............... ..........72Cazuri speciale de impirtire. ........................73Aflarea unui numdr necunoscut la inmultire si impdrtire 74impdrfirea. Recapitulare. ........76Evaluare ............77Ordinea efectuirii operatiilor in exercitii fird paranteze.Probleme care se rezolvl prin una, doui saumai multe operafii........ ...........79

UNITATBA 5Elemente intuitlve de geometrie..,..................,...,......,.g1

Localizareaunor obiecte. ........g2Figuri plane. Patrat, dreptunghi, triunghi, cerc,semicerc.,..... ............................83Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice ..................82Linia de simetrie..........,

ff:i#"-:::llllii:: : : ....':.............::..'...i;

UNITATEA 6Mieurflrl. Unitift de mieuri.. .................9S

Misurarea lungimilor .............96Misurarea capacitSlilor vaselor ..........,. .......98Misurarea masei corpuriIor............... ....... 100Unitili de misurd pentru timp ............. .... 102Monede qi bancnote.. ........... 10SEvaluare ......,..1-OT

UNITATEA 7Explorarea mediului..... .... 108Corpul omenesc. Menlinerea stirii de sinitate............. 10gBoli provocate de virusuri. ......................... 10gPlante si animale. Caracteristici comune vieluitoarelor 110Medii de via[i............. .......... 111Pdmintul. Alcituire. Forme de relief ........ 115Universul. Planetele Sistemului Solar. Ciclul zi - noapte. 116For!eexercitatedemagne!i....''....',..'.,...Electricitate: corpuri si materiale care conducelectricitatea ........:......................................11gIntensitatea gi teria sunetelor.,... .............. 11g

Page 3: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

Numerele naturale de la O la I OOO

$

3 numir - rezultatul numirS.rii elementelor unei multimi

3 cifri - semn graficfolosit in scrierea numerelor

c numirpar (cu,.t) - E EB EEE

c numir impar (fara,osl - fr. EE. EEE'3 numere consecutive - numere care urmeazi unul dupi altul in girul

numerelor naturale

Exemple: -87i, -891, -99i.

c sr *eBlleepredecesor succesor

3 ordin - locul ocupat de fiecare cifri in scrierea unui numir

C abc - numlr natural de trei cifre

e scrierea, citirea gi formarea numerelor pAni la 1 000;. compararea numerelor in concentrul0 - 1 000;r ordonarea numerelor in concentrul 0 - 1 000, folosind pozitionarea pe a;ra

numerelor, estimiri, aproximiri.

Page 4: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

Numerele naturale de la O la IOO

a. Recunqagere, formare, citire, scriere

I Om"rvi panoul de mai jos, apoi incercuiegte numerele naturale.

7r5 8o/o

36

4b78s

^hG -4

47-20

a

310

52

74

) 30

$ Scrie cu cifre numerele naturale reprezentate prin riglete.

m[L]

ffi Scrie cu cifre numerele naturale reprezentate pe numiritori.

jj ,L k.il L.jjmmmmrlmff O"s"neazd,bile pe numiritori pentru areprezenta numerele date.

,ffi ffi,ffi ffi.ffi

b.

d.

il.

C.

[Em

Etr mMEtrMEEffitrZ. Compari numerele de la exerciliul 3 cu cele de la exercitiul4. Ce ai constatat?

Page 5: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

@ Car" este valoarea cifrei colorate cu roqu? Pentru fi.ecare caz,irtcercuiegte dupi model.

e.999 sau 90

30

f. gg

9 sau 90

a.474 sau 40

g- 61

1 sau 10

b. 68

B sau B0

h. 36

6 sau 60

d. optsprezece;e. treizeci gi opt;f. optzeci gi opt.

c.767 sau70

i.7s5 sau 50

i1.47

7 sau70

i. s9

5 sau 50

ffi Scrie numerele de doui cifre care au:

a. 5 la ordinul zecilor gi 7la ordinul unitifilor;b.7la ordinul unitililor gi 2 la ordinul zecilor;c. 6 Ia ordinul unitifilor, iar la ordinul zecTlor cu 3 mai pufin;d. 3 la ordinul unitifiIor, iar la ordinul zecilor succesorul lui 7;

e. predecesorul lui 5 la zeci,iar la unitili succesorul lui 3;

f. 5 la ordinul unitifilor, iar la ordinul zecrlor cel mai mare numi.rpar de o cifri.

@, Scrie cu cifre numerele:a. cincizeci gi opt; [trb. nouizeci;c. saptezeci 9i trei; m

s Scrie cu litere numerele:a.6l-;h. 87;

c.70;

Q$ Scrie toate numerele naturale de doui clfre care se pot forma cu cifrele:a. 4, 61 1-

b.5,0,9

ulmmmmm

mfEm

d.38;e. 83;

f.1s.

c.6, 3, 9ll.8,7,L

Q, Scrie toate numerele naturale de doui cifre diferite care se pot forma cu cifrele scrisepe cartonage.

a. *9,$

b. g

Q fot* eazd, siruri de patru numere naturale consecutive, incepAnd cu numerele de maijos. Descoperi toate solufiile.

a.47b. 68

c. ;€;3

d.;&$ *Zl

c.79d. B0

Page 6: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

ffi Co*pleteazi casetele libere astfel incAt pe liniile orizontale si verticale si se afle numereconsecutive:a. pare;

ffi Scri" patru numere naturale consecutive, d.intre care:a. primul sd,fie 47;

b. impare.

b. al doilea si fie 89;c. al treilea si fie 70;d. al patrulea si fie 91.

ff Scrie patru numere pare consecutive, dintre care:a. al doilea si fie 66;b. al patrulea si fie92.

ffi Scrie patru numere impare consecutive, dintre care:a. primul si fie 81;b. al treilea si fie 51.

ff Scrie:a. patru numere consecutive, dintre care unul si fie 57;b. patru numere pare consecutive, dintre care unul sdfie72;c. patru numere impare consecutive, dintre care unul si fie 93.. Pentru fiecare caz, scrie toate solutiile.

@. O"t.operi gi scrie numerele:a. cuprinse intre 30 gi 60, care au numirul zecilor mai mare decAt al unitSfilor;b. cuprinse intre 40 qi 60, care au numirul zecilor mai mic decAt numirul unititilor.

# Scrie ce1 mai mare, apoi cel mai mic numir natural de doui cifre a ciror sumdeste egali cu:a.9;

$ folorind cifrele 6, 0 gi 9, scrie toate numerele:a. pare de doui cifre;

ff U" numir scris cu doui cifre are suma dintre cifrele sale egali cu 18. Care este suma

b.10; c.1,4.

b. impare de doui cifre.

cifrelor predecesorului siu? Dar a succesorului?

Page 7: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

b. Compararea 7i ordonarea numerelor de la O la IOO

ffi Coloteazd.balonul pe care este scris cel mai mare numir.

rcfiotaoffaz

d,.73

25

25

50

25

52

b. sr .[ < ee

I ril, ,,ss ,[r[

C. ,393 96

ffi ir.urcuiegte cel mai mic numir din fiecare serie.

a.36ilt, b.BZffrt+affissozffiar

a.67o83*46o38 b.58r53c59o56

Effi Compari numerele gi scrie in caseti semnul corespunzdtor.

c.BoIr,saffssotlzo

t& Completeazi casetele cu numere potrivite pentru a obqine scrieri adevirate.

".il < rs. I62 <il. r,s7 >ilrro

G Scrie:a. trei numere de doui cifre mai mari decdt 56, pistrAnd neschimbati cifra unitifilor;b. trei numere de doui cifre mai mici decAt 56, pistrAnd neschimbati cifra zecilor;c. trei numere de doud cifre, mai mici decAt 56, pdstrAnd neschimbati cifra unititilor.

t& i" fiecare serie de numere, incercuiegte numerele impare mai mici decit 70.4.75a57a39a62s26r63 B.18r81r67:58r85c13

t& in tabelul de mai jos s-a inregistrat punctajul obginut de copii la un concurs de sah.

Observi datele din tabel, apoi rispunde Ia intrebirile de mai jos.

a. Cine s-a clasat pe locul intAi?b. Cine a obginut cel mai mic punctaj?c. CXgi copii s-au clasat pe un loc mai bundecAt $tefan?d. Ca[i copii s-au clasat dupi Teodor?e. intocmeste clasamentul concursului.

c.75c65r48o58

ilLJIIll

c.17. fl . flBB, n > 84

zs, [r[

Page 8: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

ffi S"Utiniazd.seria care cuprinde numerele ord.onate:a. descrescitor;

A.B9 o 75 o 57 o 49 0 94 o 2T8.89 r 57 . 94 e 49 . 75 * 2TC.94 o 89 s 75 * 57 $ 49 * 2TD.94 0 89 * 57 G 75 r 49 G 2Z

b. crescitor.4.32 o 57 s 23 o 66 * 75 c 868.32G23e57066r86r75C.23*32i75r66e57a86D.23s32e57r66o75c86

ffi Ordo neazd,crescitor numerele:a.59 e 74 a 36 e 47 o 95 * 63;b.71, c 83 a 69 * 96 e 57 a 36;c.B1 , 39 . 18 e 93 {B 54 * 62.

ffi Orao neazd,descrescitor numerele:a.36 s 78 e 49 ll 39 r 46 . 61;b.64 c 24 * 66 f 42 o 26 . 44;c.35 . 47 r 42 c 32 * 43 c 34.

ffi, S" dau numerele:27. 89 . 84. 63. 36 . 47 . 78. 62. 69 . 40.Scrie:a. numerele pare in ordine crescitoare;b. numerele impare in ordine descrescitoare.

& polotind cifrele 3, 6, 5, 0, scrie in ord.ine descrescitoare toate numerele de doud cifrediferite.

ffi alutal pe Teodor si aqezenumerele de pe cartonase in tabelul dat.

39*

,ffisz$

2tr itr

2A*

3*

Page 9: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

ffi Scrie toate numerele naturale pare care pot fi puse in locul lui x, pentru fiecare caz.a.43<x<50 b.67 > x> 48 c.75 <x<87

ffi fiina intrebat cAli ani are, Tudor a dat urmitorul rispuns:

ff Co*pleteazi fiecare sir cu numere potrivite, pentru a ob$ne serii de numere ordonate:

I.38 o+soI o64oI . z2o]oTsol_lBz rI r 83 rI. s+ rI o 40 on. 38 o I

{p Pentru fiecare caz, scrie cifrele care pot inlocui stelufe1e, astfel incAt relaliile si fieadevirate.

a.56 > x5

b.x4<43c.xx>95

@ Scrie toate numerele naturale de doui cifre care au suma dintre cifre egalS cu 9, apoiordoneazi-Ie crescitor.

ff ir..rcuiegte numerele naturale impare:a. mai mici decAt71,;

,,Sunt mai mic decdt varul meu Dan,Dacd Anca are 1-6 ani, iar vdrsta meaani am."

care are 26 de ani, dar mai mare decdt sora mea Anca.este un numdr scris cu doua cifre consecutive, afla cdli

a. crescitor

b. descrescitor

b. mai mari decit 37.

. Scrie in ordine crescdtoare numerele incercuite in cele doui serii.

a.

b.

$ Scrie in ordine descrescitoare numerele naturale de doui cifre care au cifra zecilorcu 2 mai mici decAt cifra unititilor.

Page 10: Matematica si explorarea mediului - Clasa 2 - Exercitii ... si explorarea... · Numerele naturale de la O la IOO a. Recunqagere, formare, citire, scriere I Om"rvi panoul de mai jos,

Evaluare

' Coloreazd.cercul in care este scris numirul reprezentat pe fiecare numirdtoare.

-, \-B J53i35r\./\"/ \*,r' €g}**)€$

"M ,$ .ffi .M "#€3}'a#€s 45 ) 54) 40i,*_rr'\"-./ \-./ "siese$

fl O"t.ompune numerele in sumi de zeciqi unitifi, apoi completeazi casetele libere cunumere potrivite.

ru Q-E Q-F trI M6-.h Y }fl 6h dh

gI, es

" ffi Scrie numerele:

@ Scrie cAte patru numere:a. pare consecutive, mai mici decAt43;b. impare consecutive, care au pe locul zecilor cifra6;c. impare consecutive, dintre care unul si fie 52.

$ Co-pleteazi casetele cu numere potrivite, pentru ca relagiile si fie adevirate.

i. 36 .8il b.3e =n G. az>[>as

ffi Ointre numerele 86, 35,72, 59, 49,75,37, S1-,26,scrie:a. in ordine crescitoare numere mai mici decit 60;b. in ordine descrescitoare numerele mai mari decAt 40;c. Compl eteazd.propozifia:

Numerele 59,49 si 51sunt decdt 60, dar

a. mai mari decAt 65, pistrind neschimbati cifrazecilor;b. mai mari decit 65, pistrAnd neschimbati cifra unitifilor;c. ordoneazi crescdtor numerele impare scrise Ia punctele a qi b.

62< [.f]. ru

decdt 40.