Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul...

11
MATEMATICA gi explorarea mediului MIN I STERUT EDUCATIE I NATIONAIE TudoraPilild CleopatraMihdilescu Manual pentru clasa I w EDtruRA DtDAcTlcA gl pEDAGoctcA s.A.

Transcript of Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul...

Page 1: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

MATEMATICAgi explorarea mediului

MIN I STERUT EDUCATIE I NATIONAIE

TudoraPilild CleopatraMihdilescu

Manual pentru clasa I

wEDtruRA DtDAcTlcA gl pEDAGoctcA s.A.

Page 2: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

CUPRINS

lUnitatea t. DIN NoU LA $COALA

La plimbare

Lajoacd

Lateatru

Activitdf, preferate

09

t2

13

t4

l5

t6Evaluare initiald

UnitateaII.UNIVERSUL...... .....1jSoarele, sursd de cdldurd qi lumind . . . . 18

Electricitatea .......20Pozilii ale unui obiect: verticald, orizontal6,, oblic6, interior, exterior . . . . .21

Recunoasterea, formarea, citirea qi scrierea numerelor naturale dela0la3l . .....23Compararea qi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31 . . . . . . . . . . . . . . 25

Numere pare, numere impare . .......27Recapitulare .......28Evaluaresumativd ..........29Potmaimult! .. .....30

Unitatealll.SECRETELECORPULUOMENESC. ........31Corpul omenesc. Scheletul ....... .. .32

AdunareanumerelordelaOla10.Proprietdlileadundrii ........33Scddereanumerelornaturalepdndla 10 .... ..........35Aflarea numdrului necunoscut ........36Probleme care se rezolvi printr-o operalie . . . . .3jRecapitulare ........38Evaluaresumativd ..........38Potmaimult! .. .....40

Page 3: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

Unitatea IV. spoRT gI SANArATE.....

Organe inteme maj ore ale corpului omenesc - localizare

RecunoaEterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 . . .

Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100 . . .

Compararea qi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 . . .

Recapitulare

Evaluare sumativd

Pot mai mult!

UNiTATEAV.MINTESANATOASANTN-LXCORPSANATOS... ........53Organe majore ale corpului omenesc - roluri ..........54Adunareanumerelornaturaledela0la3l,fErbtrecerepesteordin . ..... 56

Scddereanumerelornaturaledela0la 3l,fdrdtrecerepesteordin . ...... 5g

Recapitulare ........60Evaluare sumativd . . . .. .. . . . 6lPotmaimult! .. .....62

UnitateaVl. VINEVACANTA.... .........63Recapitulare. ... ....64Evaluaresumativd ..........66

Unitatea VII. UIMITOARELE PLANTE.

5l

52

43

44

45

47

48

50

67

68

69

70

7l

72

t3

74

75

76

Plante. Rolul rdddcinii 9i al tulpinii

Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, ffu6 trecere peste ordin (I)

Adunareanumerelor naturale de la 0 la 100, ffue trecere peste ordin (II).

ScSderea numerelor naturale de la 0 la 100, fEr6 trecere peste ordin

Proba adunbrii. Proba scdderii

Recapitulare

Evaluare sumativd

Pot mai mult! . .

Page 4: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

J

4

Unitatea VIII. DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA. . . . . . .77

5

7

8

0

1

2UNitAtCAIX. PRIETENIIMEINECUVANTATONT .........85Animale.Organeinternemajore-localizarcgiroluri. ..........g6Adunarea numerelor naturale de la0la 100, cu trecere peste ordin.. ..... gg

Sc[dereanumerelornaturaledela0la l00,cutrecerepesteordin. ....... g9

Recapitulare ........90Evaluare sumativd .......... 9lPotmaimult! .. .....92

UNiTATCAX.MISTERELEPLANETEIALBASTRE .....,,,.93Transformdri ale apei: solidificare, topire, evaporare, fierbere, condensare ........94

3 Surse de energie: apa gi vdntul. Efecte pozitive gi negative. . . . . . . 95

4 Probleme care se rezolvd prin una sau doud opera{ii. . . . .96

U Timpul: ora,ziua, sdptdm0na, luna, anul.Anotimpurile .........97Recapitulare ........98Evaluaresumativb ..........99

7Potmaimult! .. ....100

8

9 Unitatea XI. CANTEC, JoC $I VOIE BLNA . . . . . . 101

0 Unde qi vibrafii. Producerea gi propagarea sunetelor. . . . 102

I Pdtrat,dreptunghi,triunghi,cerc:reprezentaregraftcd .........103Z Cub, cuboid, cilindru, sfer6. Descriere: feJe - formd, numdr . . . . 104

J Colectarea, citirea gi inregistrarea datelor . . . . . 105

4 Recapitulare.... ...1065 Evaluaresumativd .........10j5 Potmaimultl ......10g

Animale - Scheletul

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin

Sc[derea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin.

Recapitulare

Evaluare sumativd

Pot mai mult! . .

78

80

81

82

83

84

;3

4

6

8

0

I

2

Page 5: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

UNitAtCA XII. MASURARE, MASURI, INSTRUMENTE DE MASURA.

Forfe gi migcare. Cdderea liberd a corpurilor.

Surse de energie: cdrbunii gi petrolul.

Lungimea. Unitbti standard: centimetrul (1m: 100 cm) . . .

Capacitatea. Unitdli nonstandard. Unitdfi standard: litrul . .

Banii. Leul - monede gi bancnote

Schimburi echivalente valoric in concentrul 0 , 100.

Recapitulare

Evaluare sumativd

Pot mai mult!

109

110

111

tt2ll3

114

115

116

117

ll8

UnitateaXIII. SEAPROPIEVACANTAMARE ...lt9Recapitulare finald (f - Figuri qi corpuri geometrice. Date. Corpul omenesc . . . . . 120

Recapitulare finalA[f -Numerelenafurale de la0la 100. Corpul omenesc. .....121Adunarea gi scdderea in concentrul 0 - 100. Plante qi animale. probleme.

Transformdri ale apei. Surse de energie. . . . . . .122Recapitulare fina16 (III) - Instrumente gi unit6{i de mdsur6. Forme de energie. Forfe 9i miqcare.

Undegivibralii. ....124Evaluarefinald.. ...126Anexe. ....127

Page 6: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

09

10

1l

12

13

I4

15

16

17

18

22

].

z4

z6

z7

l9

20

z1

li-a pldcut vacanla de vard? De ce?

Relateaz6-le colegilor amintiri frumoase din aceastd vacantd.

intreabd-i pe colegii tdi unde gi cum s-au distrat!

Amintili-vd impreund despre ceea ce ali invSlat in clasa pregdtitoare !

. Recunoaqteli, formali, citili qi scriefi numerele naturale de la 0la 31.

. Compara{i qi ordonali numerele naturale de la 0la 31.

. Efectuali adundri gi scdderi cu numere de la 0 la 31.

. Rezolva{i probleme cu numere de la 0 la 31.

. DesfEEurali j ocuri de orientare in spaliul apropiat.

' Identificali forme geometrice plane gi corpuri geometrice in obiectele manipulate de voi qi

in mediul inconjurdtor.

. Iniliali activitAl de mdsurare a lungimii gi a capacitSlii.

. Realizali jocuri de utilizare a banilor.

. Discutafi despre plante si animale, despre corpul omenesc.

. Vizilionali filme documentare despre PdmAnt Ei Univers.

. Realizali experimente impreund cu doamna./domnul profesor.

Page 7: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

LA PLIMBARE

Ana qi Tudor iqi amintesc de zilele frumoase ale vacantei. Observd imaginea qi spune unde

crezi cd, qi-au petrecut vacan{a. Tu unde ai fost plecat/plecatd? Povesteqte-le colegilor gi colegelor

intdmpldri petrecute in vacantd.

. In ce anotimp ne bucurdm

de vacanla mare?

Enumerd lunile celor

doud anotimpuri !

t.. ln ce anohmp ne

reintoarcem 1a qcoald?

Lucnau iN pEREcHr

' Observaii imaginea, apoi formulaji propozifii in care sd folosili cuvintele de pe etichete.

ldngd sub deasupra in fafa

1 Numdrd elementele din imagine,

Apr-rcArra

completeazd tabelul, dupd model.

2 Adaugi sau extrage elemente pentru a obline mullimi ,,cu tot atdtea elemente" c6te sunt in prima.

AMINTIM

&t-Nr

pe

apol

d&**

,6--,$' ,-C\.rL1ry € t3 Descoperd regula, apoi

*Fn o,d2 s

qfl ",, .$!" {J r-l

\,"' \rrr{K" r{F '6t.:6rL. |,:':i at ': J' \,.r ,."a .

Lucnau N rcnpA

' Formafi echipe de cerc 4-5 elevi. Identifica{i, in mediul apropiat., corpuri asemdndtoare cu

formele plane qi cu corpurile geometrice invd{ate. prezenta{i-le colegilor.12

****'

r\r -

,tr$i' ,

6:t

t.-,,:',.!

* *

Page 8: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

nde

)1or

LAJOACA

In vacanta de vard, Ana gi Tudor s-au distrat al5turi de prietenii lor. Ce jocuri sugereazd

imaginile urmbtoare? Tu cu cine te-ai jucat in vacan!6?

Nn alamrnr

m

1

2

Deseneazd Soarele in caseta in care se afld toboganul.

incercuiegte simbolurile fenomenelor naturii specifice anotimpului vara.

Completeazd casetele cu numerele potrivite, apoi calculeazd.

\\\ qqi -' I t' :

C:C:C:C:C:C''S'S'.tf '.S'.#

T--

edeb&&&na.

.l?tel

)

LucnAlr lN ppnrcnr

Lucnala iN ECHTpA

de imagini.

]T

-,'. Desfrqura{i jocurile

q\ s

rH ffi.:13

Page 9: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

ll.',,i:. [ -',,,.T:r.:, i.]

Ana Ei Tudor au vizionat in vacantA cateva spectacole de teatru. Recunoaqte povestilc ilustrate.

Tu ce piesd de teatru ai vizionat?

Ns elawrlu

Lucn-qu iN ncurpA

' Reamintili-vd poveEtile ilustrate mai sus. Dramatizali secvcnle din aceste povesti. Prezentati-1r

in fata clasei.

Lucrua,Na iN penECHr

. Calculafi, apoi unili suma objinutd cu punguta potrivitd. Folositi n,a'\ .t-1,'K /-Kel9 1!:)

umdr[toarea

.<lo t"i \(. ).1

. Traseazd coresponden[a intre animalele

Apr-rcAu

ilustrate si ceea cc iqi doreqte fiecare.

QJ

14

Page 10: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

- ,', t,tllumitii ]flwffi$t I

-iIrate.i Ana Ei Tudor te invitd sd descoperi activitdfile lor preferate. Jie ce-!i place sd faci in timpul

1 liber?

ACTIVITATI PREF'ERATE

ffit,

'Discutafi, apoi prezentafi in fala clasei activitdlile ilustrate. Prccizfii importan{a lor in viafa

copiilor.

I Realizeazl corespondenla intre persoane qi obiectele necesare in activit6lile sugerate de

imbrdcdmintea lor.

&n$rfioYosr,T

.0 9i 10;aoe . l0 qi 20;

@6@

I nifeaza casetele din dreptul aparatelor care folosesc curenful electric.

.20 qi 31.0eeI S.ri. cdte trei numere cuprinse intre:

15

Page 11: Matematica si explorarea mediului - Clasa 1 - Manual ... si explorarea mediului - Clasa 1...Rolul rdddcinii 9i al tulpinii Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminlelor

S B FBCalificativ

final23

decdt

fi)

l-q:i

. ma1

r::-1i'ru It_1:.i

mari decdt

F]23.

ilitl9_l L-r

1Et r. Dol;1 ? i 1..-.*r l)'7 |t_::l I- :

S-

,,

.r.1ll1"r."'l

' ' : '"-"': -? 1".

-:-+---=-r :-.r, , r .,i''

s-l B-2

4 B - 8 FB 12 NUMERE rDENrrF.rcAr.E coRECr

Scrie litera ini{ial6 a fiecdrui corp ilustrat.

t_lCORECT

i-- -.

i.,-1

FB-3 LITERE IDENTIFICATE

3 Descoperd regula, apoi scrie numerele potrivite.#$*t'Jt'rf*t'r#S-2 B 4 FB-6 NUMERH IDENlircAlE coRgcr

4 Adaugd elementele indicate in fiecare mul1ime, apoi scrie exercifiul potrivit:

. doud pbtrate; . trei triunghiuri; . patru dreptunghiuri.

s-t B-2 FB_3 EXERCITII SCRISI] CORECT

5 Observ[ regula modelului repetitiv, apoi continud de trei ori qirul de elemente.

l

lr

168,2 FB_3