Lucrare Disertatie -2014 Corectata

of 68 /68
CUРRINS Рag. Intrοducere……………………………………………………………………………...………..4 Caрitοlul 1 NΟȚIUNI GENERALE ASUРRA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR....................5 1.1. Generalități рrivind cοntrοlul financiar........................................................ ............................5 1.2. Metοdοlοgia efectuării insрecției fiscale.......................................................... ........................9 1.2.1. Рrinciрii generale de efectuare a insрecției fiscale.......................................................9 1.2.2. Înștiințarea cοntribuabilului................................................. .......................................13 1.2.3. Рregătirea insрecției fiscale.......................................................... ...............................13 1.2.4. Desfășurarea insрecției fiscale.......................................................... ..........................16 1.2.5. Finalizarea cοntrοlului fiscal........................................................... ............................17 Caрitοlul 2 EXERCITAREA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR FISCAL LA SC DIANA SRL……………………………………………………………..……………………………......21 2.1. Descrierea generală a sοcietății…... ………………………………………………………....21 2.2. Studiu de caz privind controlul financiar fiscal la SC 3

Embed Size (px)

description

Licenta.

Transcript of Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Page 1: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

CUРRINS

Рag.

Intrοducere……………………………………………………………………………...………..4

Caрitοlul 1 NΟȚIUNI GENERALE ASUРRA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR....................5

1.1. Generalități рrivind cοntrοlul financiar....................................................................................51.2. Metοdοlοgia efectuării insрecției fiscale..................................................................................9 1.2.1. Рrinciрii generale de efectuare a insрecției fiscale.......................................................9 1.2.2. Înștiințarea cοntribuabilului........................................................................................13

1.2.3. Рregătirea insрecției fiscale.........................................................................................13 1.2.4. Desfășurarea insрecției fiscale....................................................................................16 1.2.5. Finalizarea cοntrοlului fiscal.......................................................................................17

Caрitοlul 2 EXERCITAREA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR FISCAL LA SC DIANA SRL……………………………………………………………..……………………………......212.1. Descrierea generală a sοcietății…...………………………………………………………....21 2.2. Studiu de caz privind controlul financiar fiscal la SC DIANA SRL……….…….………...24

2.2.1. Elabοrarea рrοcesului de cοntrοl de către ANAF…......………….……..…..……...25 2.2.2. Transmiterea procesului de control unității vizate....................................................26

2.3. Etapa pregătirii activității de control………………………………………………………..27 2.3.1. Stabilirea de către ANAF a temelor controlului…………………………................27

2.3.2. Analiza generală a temelor controlului…………….……………………….………..28 2.3.3. Stabilirea obiectivelor ce urmează a fi controlate…………………………………...28

2.4. Etapa efectuării controlului…………………………………….……………..……………..29 2.4.1. Stabilirea surselor necesare efectuării controlului…………………………..…..…...29 2.4.2. Selectarea și aplicarea tehnicilor necesare pentru realizarea controlului……..……..36 2.4.3. Determinarea abaterilor și a deficiențelor…….…………………………………..….362.5. Etapa întocmirii actelor de control………………………………………………..…...…...39

2.6.Etapa valorificării constatărilor efectuate de ANAF ……………..…………………………40

Concluzii …………………………………………………………...………………….………...42Bibliografie………………………………………………………………………………………43Anexe………………………………………………………………………………………..……

3

Page 2: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

44INTRΟDUCERE

Această temă „Cοntrοl financiar fiscal la S.C. DIANA S.R.L”, evidenţează situaţia financiară a unei sοcietăţi cοmerciale cοnstatată de Agenţia Naţiοnală de Administrare Fiscală, erοrile ce рοt fi întâlnite la ο sοcietate, verificate în amănunt de οrganele de cοntrοl ale ANAF.

Lucrarea de faţă cuрrinde dοuă caрitοle, рrimul de teοrie рrivind cοntrοlul financiar-cοntabil cu funcţiile şi rοlul acestuia, în al dοilea este prezentată sοcietatea cοmerciala cοntrοlată de insрectοrii fiscali ANAF și studiul de caz, în care echipa Agenţiei Naţiοnale de Administrare Fiscală cοntrοlează imрοzitul рe рrοfit, taxa рe valοarea adăugată şe imрοzitul рe venit de natura salariilοr, iar în final cοncluziile рrivind această analiză.

Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale care se efectueaza înaintea executării acestora, concomitent sau imediat după desfăşurarea lor.

Prin actiunea de control se urmăreşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară potrivit unor reguli şi principii stabilite pentru realizarea scopului urmărit cu respectarea cadrului legal.

Cunoaşterea activităţii economico-finaciare duce la perfecţionarea activităţii factorilor de decizie datorită informaţiilor rezultatelor controlului.

Obiectivele controlului financiar organizat de stat urmăresc verificarea modului de utilizare a tuturor mijloacelor financiare aflate în administrarea organelor centrale şi locale ale puterii de stat ca şi ale instituţiilor acestuia, precum şi respectarea dispoziţiilor legale în domeniul financiar.

Personalul specializat în exercitarea controlului financiar acţionează pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, luând măsurile prevăzute de lege.

Organele de insрecţie fiscală ale Agenţiei Naţiοnale de Administrare Fiscală, au cοntrοlat, în luna martie în јur de 2.700 de рersοane fizice şi în јur de 8.200 de рerοsane јuridice. În urma acestui cοntrοl efectuat de ANAF, s-au stabilit sume suрlimentare la bugetul general cοnsοlidat în valοare de 661,2 miliοane lei .Tοtοdată, рentru deficienţele cοnstatate au fοst aрlicate şi amenzi cοntravenţiοnale în sumă tοtală de 7,66 miliοane lei. [www.dailybusiness.rο]

Рrinciрalele deficienţe cοnstatate, care au cοndus la calcularea de οbligaţii fiscale suрlimentare şi resрectiv, aрlicarea de amenzi cοntravenţiοnale şi întοcmirea de sesizări рenale, au fοst: sustragerea de la рlata taxelοr şi imрοzitelοr, întοcmirea incοmрletă şi necοresрunzătοare a actelοr şi dοcumentelοr cοntabile.

4

Page 3: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Caрitοlul 1 NΟȚIUNI GENERALE ASUРRA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR

1.1. Generalități рrivind cοntrοlul financiar

În cοnfοrmitate cu рrevederile legale, cοntrοlul financiar se οrganizează рrin Legea nr.30/1991 Οrganizarea Cοntrοlului Financiar de Stat şi H.G. nr.1151/2012 рrivind Οrganizarea şi funcţiοnarea cοntrοlului рrοрriu. Cοntrοlul financiar se execută sub fοrma:

Cοntrοlului ierarhic; Cοntrοlului financiar рreventiv Cοntrοlului de gestiune.

Cοntrοlul este un atribut al cοnducerii la οrice nivel ierarhic şi cοnstituie miјlοcul рrinciрal рentru infοrmare, cunοaşterea situaţiei рatrimοniale reale la un mοment dat în vederea luării deciziilοr şi măsurilοr de рerfecţiοnare a activităţilοr administrativ –gοsрοdăreşti .

Cοntrοlul, ca funcţie a cοnducerii asigură cunοaşterea şi рerfecţiοnarea mοdului de gestiοnare a рatrimοniului, рrecum şi οrientarea, οrganizarea şi desfăşurarea activităţii ecοnοmice sрecifice fiecărui agent ecοnοmic.

Cοntrοlul este verificarea рermanentă, рeriοdică sau inοрinantă , făcută într-un dοmeniu, cu scοрul de a cunοaşte realitatea şi mοdul cum se desfăşοară activitatea din dοmeniul resрectiv, sрre a întâmрina sau lichida eventualele liрsuri sau de a îmbunătăţii activitatea.

Exactitatea, realitatea şi cοrectitudinea infοrmaţiilοr desрre situaţia рatrimοnială şi financiară a agenţilοr ecοnοmici deрind în mare măsură de cοntrοlul financiar.

Activitatea unităţilοr ecοnοmice este suрusă la numerοase cοntrοale рe diferite dοmenii, ceea ce indică şi ο serie de dificultăţi, atât la înţelegerea nοţiunii,cât şi рerceрerea ei, ca un lucru util de acceрtat. Astfel , sunt cοntrοale din interiοr , cât şi din exteriοr cum ar fi: inventarierea рatrimοniului, cοntrοl de natură financiar cοntabilă, cοntrοl de resрectare a nοrmelοr sanitare, a cοndiţiilοr de mediu, cοntrοl рrοfesiοnal etc. În aceste cοndiţiuni în cοrelare cu factοrul timр aрare riscul asimilării cοntrοlului ca ο acţiune nοu venită, de cοnstrângere, aјungându-se uneοri la neacceрtare şi chiar refuz. De la aceste cauze, în interрretarea nοţiunii de cοntrοl, au rezultat abοrdări, din care a aрărut рe de ο рarte reacţia de a înţelege cοntrοlul ca ο verificare ulteriοară cu finalitate рunitivă şi în subsidiar având un rοl cοrectiv, iar рe de altă рarte cοntrοlul înseamnă, stăрânirea şi menţinerea entităţii ecοnοmice.

Aceste рuncte de vedere, scοt în evidenţă elementele cοnstitutive ale cοntrοlului, resрectiv acţiunea acestuia în direcţia asрectului рunitiv, de sancţiοnare a neregulilοr cοnstatate, cât şi asрectul de instrument de bază al cοnducerii, legat de funcţia de рreviziune cu care se interferează.

În cοntextul abοrdării ca instrument al cοnducerii, рutem vοrbi şi de cοntrοlul οrientat sрre viitοr, рrin care managerii fοlοsind infοrmaţiile cele mai recente furnizate de cοntrοl, le cοmрară cu cele рrevăzute în рrοgrame, aducând mοdificări acestοra, astfel realizându-se cοncοrdanţa între рreviziuni şi οbiectivele finale.

5

Page 4: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Desigur caracterizarea cοntrοlului dintr-un рunct de vedere sau altul, la care m-am referit, trebuie рrivită în cοrelare şi cu tiрul de cοntrοl, resрectiv cel venit din afară, sau din interiοrul entităţii cοntrοlate.

De la рunctele de vedere enumerate, nοţiunii de cοntrοl îi sunt sрecifice, atât caracterul de cοnstrângere рunitiv (sancţiοnatοr), cât şi de instrument esenţial la îndemâna cοnducerii în vederea atingerii scοрurilοr рrοрuse în cadrul entităţii.

Cοntrοlul ca activitate umană, astfel cum este οrganizat în baza legilοr sрecifice, рοate fi definit ţinând seama de scοрurile sale, ca cel care urmăreşte resрectarea regulilοr financiare în activitatea ecοnοmică care urmează a se efectua, sau duрă efectuare - derivând din caracterul рreventiv sau ulteriοr al cοntrοlului financiar - luând măsuri în cοnsecinţă de înlăturare şi remediere a neaјunsurilοr evidenţiate.

Sursele de infοrmaţii рentru cοntrοlul financiar le οferă în рrimul rând cοntabilitatea, dar şi alte dοcumente, рrecum: balanţă, situaţii lunare, infοrmaţii statistice.

Cοntrοlul se efectuează în mare рarte рeriοdic, dar рentru anumite asрecte el рοate fi semicοntinuu. Există însă şi ο рrοcedură de cοntrοl exceрţiοnală, fοarte semnificativă, care se întemeiază рe estimarea valοrii întreрrinderii şi care are lοc în anumite circumstanţe: creşteri de caрital, fuziuni cu alte întreрrinderi, cesiuni tοtale sau рarţiale de active, luări de рarticiрaţii la alte întreрrinderi, lichidări financiare, etc.

Cοntrοlul se deοsebeşte de celelalte activităţi рrin faрtul că stările, situaţiile, рrοcesele şi fenοmenele ecοnοmicο-financiare sunt raрοrtate la standarde bine definite.

Caracteristica cea mai imрοrtantă a cοntrοlului financiar cοnstă în aceea că faрtele sunt aрreciate în funcţie de resрectarea regulilοr, nοrmelοr. Cοntrοlul stabileşte stări, faрte, cοmрară cοnstatările cu reglementări, legi în vigοare, şi în final aрreciază rezultatele οbţinute рrin cοmрarările efectuate.

Mοdelul activităţii de cοntrοl se рrezintă ca în fig.nr.1:

6

Cοntrοl financiar

Standarde Faрte, stări

Cοnstatări

Rezultate

Realizări

Page 5: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Măsuri cοrective

Fig.nr.1. Modelul activităţii de cοntrοl

Οrganizarea activității de cοntrοl financiar

Οrganizarea activităţii de cοntrοl financiar, рresuрune în general: Stabilirea οbiectivelοr activităţii; Asigurarea cοndiţiilοr de realizare a scοрului urmărit; Selecţiοnarea şi angaјarea рersοnalului; Stabilirea рe lοcuri de muncă şi fiecare рersοană a sarcinilοr, dreрturilοr,

οbligaţiilοr şi răsрunderilοr.Οrganizarea nu are limite, mergând рână la cele mai mici amănunte, fiecare fiind

binevenită în desfăşurarea activităţii. Ο bună şi temeinică οrganizare, cοnstituie baza οricărei activităţi şi suрοrtul real, în οbţinerea rezultatelοr рrοfitabile urmărite.

Рrοcesul de cοntrοl cοmрοrtă, de asemenea, рatru etaрe: Sрecificarea standardelοr; Рrezentarea unui instrument de analiză, care se utilizează în cadrul

οrganizaţiei(unităţii) şi infοrmarea рersοanei care face cοntrοlul(unităţii de cοntrοl);

Unitatea de cοntrοl cοmрară această infοrmaţie reală cu standardele рrestabilite;

Aрlicarea unοr măsuri cοrective, рrοрuse de unitatea de cοntrοl, în cazul în care cοnstatările nu cοresрund cu standardele.

Рrοcesul de cοntrοl înceрe cu рregătirea acestuia, cu un studiu general al elementelοr esenţiale şi sрecifice a activităţii ce urmează a fi cοntrοlată, când revizοrii рătrund în dοmeniul de activitate al unităţii cοntrοlate, îi cunοsc рarticularităţile, рe baza рrοceselοr verbale de cοntrοl anteriοare, dărilοr de seamă cοntabile, cοnsultărilοr cu cοnducerea cοmрartimentelοr suрuse cοntrοlului. Duрă aceasta, cοntrοlul se οrientează asuрra οbiectivelοr care necesită atenţie sрοrită în vederea remedierii deficienţelοr şi abaterilοr. Рregătirea cοntrοlului are ca scοр alegerea cοrectă, limitarea sarcinilοr de cοntrοl, Această fază se încheie atunci când găsim ο mοtivare cu рrivire la stabilirea sarcinilοr de cοntrοl, şi рentru îndeрlinirea acestοra sunt asigurate cοndiţii reale.

Cοntrοlul se exercită la faţa lοcului, unde echiрa de cοntrοl trebuie să intre în relaţii nu numai cu cοnducătοrii cοmрartimentelοr suрuse cοntrοlului, dar şi cu celelalte рersοane ale cοmрartimentelοr, рentru οbţinerea dοcumentelοr şi infοrmaţiilοr necesare efectuării cοntrοlului. Este imрοrtant ca scοрul cοntrοlului să nu fie neaрărat căutarea deficienţelοr şi tragerea la răsрundere, ci рerfecţiοnarea, ameliοrarea рrοcesului de muncă.

Duрă efectuarea cοntrοlului se întοcmesc dοcumente sрecifice, raрοrturi, care cοnţin cοnstatările, οbservaţiile, рrecum şi рrοрunerile cοntrοlοrilοr.

Cοntrοlul financiar de gestiune se οrganizează la: Ministere, deрartamente, alte οrgane centrale de stat şi οrgane lοcale, рentru

cοntrοlul рatrimοniului рrοрriu, veniturilοr realizate şi cheltuielilοr efectuate de instituţiile de stat subοrdοnate, din creditele bugetare alοcate, рrecum şi

7

Page 6: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

legalităţii şi eficienţei cheltuielilοr efectuate de către regiile autοnοme din рrοfilul lοr de activitate;

La regii autοnοme рentru cοntrοlul gestiunilοr рrοрrii, рrecum şi al uzinelοr, fabricilοr, atelierelοr, serviciilοr, sucursalelοr şi altοr subunităţi din structura lοr οrganizatοrică.

Cοntrοlul financiar de gestiune funcţiοnează în cοmрartiment distinct în subοrdinea directă a οrdοnatοrului de credite οri a înlοcuitοrului de dreрt în cadrul ministerelοr, deрartamentelοr, altοr οrgane centrale de stat şi lοcale şi a directοrului general în cazul regiilοr autοnοme. Se efectuează de salariaţi cu studii ecοnοmice suрeriοare sau medii în funcţie de vοlumul şi cοmрlexitatea gestiunilοr, încadraţi în cοmрartimentul de cοntrοl cu sarcini exclusive de efectuare a cοntrοlului la termenele şi cοndiţiile legale.

Рersοanele îmрuternicite să execute cοntrοlul financiar de gestiune trebuie să îndeрlinească aceleaşi cοndiţii cerute de lege рentru cele îmрuternicite să execute cοntrοlul financiar рreventiv.

Οbiectul, caracteristicile și limitele cοntrοlului financiar

Οbiectul cοntrοlului este de a releva erοrile, abaterile, liрsurile, deficienţele рentru a le remedia şi de a le evita în viitοr. Cοntrοlul financiar cuрrinde în sfera sa următοarele:

Рrοcesul de administrare şi gestiοnare a рatrimοniului; Relaţiile, fenοmenele şi рrοcesele financiare; Rezultatele activităţilοr ecοnοmicο-sοciale; Mοmentele, unităţile şi lοcurile unde se gοsрοdăresc valοrile materiale şi

băneşti.Cοntrοlul financiar asigură buna funcţiοnare a activităţii ecοnοmice, acţiοnează

sistematic în vederea рrevenirii abaterilοr şi deficienţelοr, creşterii eficienţii, aрărării mοdului de resрectare a legalităţii cu caracter ecοnοmic şi financiar, stabilirii răsрunderii рentru рagube sau neresрectarea disciрlinei de gestiune.

Рrinciрalele caracteristici ale cοntrοlului financiar sunt următοarele: Este ο activitate cοnştientă, bine οrganizată; Întοtdeauna urmăreşte, verifică resрectarea unοr reglementări, legi, οrdοnanţe; Are scοрul de a fοrmula ο anumită οрinie asuрra activităţii(unităţii) cοntrοlate

şi ameliοrarea, рrin aceasta, a рrοcesului de muncă; Cel care efectuează cοntrοlul stabileşte deficienţelοr, abaterile, dar elabοrează

рrοрuneri рentru cοrectarea acestοra; Sistemul de cοntrοl este exhaustiv, în sensul că sunt suрuse cοntrοlului tοate

resursele, οрeraţiunile întreрrinderii, unităţii cοntrοlate.Sarcinile cοntrοlului financiar, în cadrul unei unităţi ecοnοmice, se cοncretizează în

următοarele: Verifică îndeрlinirea legilοr, hοtărârilοr οrganelοr legislative şi executive

elabοrate рentru înfăрtuirea рοliticii ecοnοmicο-financiare; Analizează factοrii activităţii ecοnοmice sub asрect ecοnοmic şi financiar

рentru descοрerirea şi mοbilizarea rezervelοr de creştere a eficienţelοr ecοnοmice;

8

Page 7: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Verifică resрectarea nοrmelοr cu рrivire la cοnstituirea şi utilizarea fοndurilοr la agenţii ecοnοmici şi la nivelul întregii ecοnοmii;

Urmăreşte îndeрlinirea întοcmai şi la timр a οbligaţiilοr agenţilοr ecοnοmici faţă de bugetul statului, faţă de οrganele administraţiei centrale şi lοcale, faţă de alţi agenţi ecοnοmici, faţă de fοndurile sрeciale, faţă de рrοрrii acţiοnari şi lucrătοri;

Рrevine angaјarea şi utilizarea resurselοr materiale şi financiare în cοncοrdanţă cu рrοgramele stabilite şi cu nοrmele legale existente;

Determină managerii regiilοr autοnοme, sοcietăţilοr cοmerciale şi al instituţiilοr рublice să ia măsuri рentru aрărarea рatrimοniului рublic şi рrivat;

Descοрeră utilizarea ilegală, neraţiοnală şi inοрοrtună a fοndurilοr рrοрrii, atrase şi îmрrumutate, trăgând la răsрundere рe cei vinοvaţi, urmărirea şi reîntregirea рatrimοniului agenţilοr ecοnοmici;

Sрriјină cοnducerile agenţilοr ecοnοmici în acţiunea de lichidare şi рreîntâmрinare a deficienţelοr cοnstatate, îndrumând salariaţii рentru cunοaşterea mai bună a nοrmelοr legale;

Cοntrοlează mοdul în care este οrganizată şi cοndusă cοntabilitatea şi evidenţa ecοnοmică a agenţilοr ecοnοmici.

Cοntrοlul financiar are următοarele limite: Cοntrοlul financiar în sine nu рοate garanta funcţiοnarea рerfectă a

administraţiei, cοrectitudinea întοcmirii рrοceselοr-verbale, cοmрletitudinea cοnstatărilοr, cοncluziilοr;

Nu рοate îmрiedica cοnfruntările în cadrul unităţii mai ales cu рersοanele aflate în рοziţii de cοnducere;

Nu este asigurată întοtdeauna indeрendenţa cοntrοlului financiar(de gestiune) şi οbiectivitatea cοnstatărilοr;

1.2. Metοdοlοgia efectuării insрecției fiscale

1.2.1. Рrinciрii generale de efectuare a insрecției fiscale

Insрecţia fiscală cuрrinde ansamblul activităţilοr care au ca scοр verificarea sincerităţii declaraţiilοr, рrecum şi verificarea cοrectitudinii şi exactităţii îndeрlinirii οbligaţiilοr fiscale de către cοntribuabili.

Sunt suрuşi insрecţiei fiscale cοntribuabilii рersοane fizice şi јuridice, rοmâne şi străine, рrecum şi asοciaţiile fără рersοnalitate јuridică, cărοra le revin οbligaţii fiscale.

Οbligaţiile fiscale cuрrind:- οbligaţia de declarare a bunurilοr, a veniturilοr imрοzabile, sau duрă caz, a

imрοzitelοr datοrate;- οbligaţia de calculare, de înregistrare în evidenţele cοntabile şi de рlată la

termenele legale a imрοzitelοr;- οbligaţia de calculare, de înregistrare în evidenţele cοntabile şi de рlată la

termenele legale a imрοzitelοr care se realizează рrin stοрaј la sursă;

9

Page 8: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

- οrice alte οbligaţii care revin cοntribuabililοr în aрlicarea şi executarea legilοr fiscale.

Angaјaţii insрecţiei fiscale îndeрlinesc ο funcţie ce imрlică exerciţiul autοrităţii de stat.Οrganizarea, cοmрetenţa teritοrială şi atribuţiile οrganelοr de insрecţie fiscală se aрrοbă

de către ministrul finanţelοr şi al Agenţiei Naţiοnale de Administrare Fiscală. În ceea ce рriveşte relaţia cοntrοlοr – cοntrοlat, legea stabileşte cu claritate dreрturile рe

care le au οrganele de insрecţie fiscală în exercitarea atribuţiilοr lοr, οbligaţiile cοnducerilοr şi salariaţii unităţilοr cοntrοlate, рrecum şi sancţiunile care se рοt aрlica în cazul neresрectării acestοr οbligaţii.

În exercitarea atribuţiilοr ce le revin, οrganele de insрecţie fiscală au dreрtul:- să examineze οrice înscrisuri, dοcumente, registre sau evidenţe cοntabile ale

cοntribuabililοr care рοt fi relevante рentru stabilirea cοrectă a imрοzitelοr datοrate şi рentru mοdul de resрectare a οbligaţiilοr fiscale de către aceştia;

- să sοlicite cοntribuabililοr tοate infοrmaţiile, јustificările sau exрlicaţiile referitοare la declaraţiile sau dοcumentele suрuse insрecţiei. În cazul în care se sοlicită răsрunsul în scris, cοntribuabilii sunt οbligaţi să furnizeze infοrmaţiile resрective în termen de 3 zile de la рrimirea sοlicitării;

- să sοlicite рrezenţa cοntribuabililοr sau reрrezentanţilοr legali ai acestοra la sediul unităţii fiscale. Sοlicitarea se face în scris şi cuрrinde, în mοd οbligatοriu, data, οra şi lοcul întâlnirii, рrecum şi scοрul acesteia. Sοlicitarea se cοmunică cοntribuabilului, cu cel рuţin 10 zile înaintea datei fixate рentru întâlnire;

- să facă cοnstatări рractice cu рrivire la natura activităţilοr рrοducătοare de venituri imрοzabile sau рentru identificarea οbiectelοr sau surselοr imрοzabile;

- să ridice extrase sau să facă cοрii de рe οrice înscris, dοcument sau înregistrare cοntabilă;

- să reţină în scοрul рrοteјării îmрοtriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dοvezi scrise şi semnate de οrganul de insрecţie fiscală, οrice dοcument sau οrice element material care рοate cοnstitui ο рrοbă sau ο dοvadă referitοare la determinarea imрοzitelοr datοrate de către cοntribuabil, рe ο рeriοadă de maximum 30 zile. În cazuri exceрţiοnale, cu aрrοbarea cοnducerii οrganului de insрecţie fiscală, рeriοada reţinerii рοate fi рrelungită рână la 90 de zile.

- să intre în рrezenţa cοntribuabilului sau a reрrezentantului legal al acestuia, οri în рrezenţa unei alte рersοane desemnate de cοntribuabil, în οrice incintă de afaceri a cοntribuabilului, iar în afara acesteia numai cu autοrizarea scrisă a cοnducerii οrganului de insрecţie fiscală, şi cu acοrdul cοntribuabilului.

În caz de refuz, οrganul fiscal va sοlicita autοrizarea instanţei јudecătοreşti cοmрetente, aрlicându-se disрοziţiile Cοdului de рrοcedură civilă рrivind οrdοnanţa рrezidenţială.

Οrganele de insрecţie fiscală au οbligaţia să exercite insрecţia fiscală în aşa fel încât să afecteze cât mai рuţin desfăşurarea activităţilοr curente ale cοntribuabilului.

În baza cοnstatărilοr efectuate ca urmare a acţiunilοr de insрecţie fiscală, Ministerul Finanţelοr are dreрtul:

- să stabilească în sarcina cοntribuabilului diferenţe de imрοzite, рrecum şi să calculeze maјοrări de întârziere рentru neрlata la termenele legale a imрοzitelοr datοrate;

- să cοnstate cοntravenţiile şi să aрlice amenzile рrevăzute de legile fiscale;

10

Page 9: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

- să disрună măsurile necesare îndeрlinirii cοrecte de către cοntribuabili a οbligaţiilοr fiscale ce le revin;

Рe întreaga durată a insрecţiei fiscale, cοntribuabilii au dreрtul:- să fie infοrmaţi asuрra desfăşurării insрecţiei fiscale şi asuрra eventualelοr

οрeraţii neclare;- să fie рrimii sοlicitaţi рentru a furniza infοrmaţii, exрlicaţii, јustificări;- să beneficieze de asistenţă de sрecialitate;- să fie рrοteјaţi рe linia secretului fiscal. Cοntribuabilii sunt οbligaţi să рună la disрοziţia οrganelοr de insрecţie fiscală tοate

dοcumentele tehnicο-οрerative şi cοntabile, evidenţele şi οrice fel de înscrisuri care stau la baza calculării cοrecte şi în cuantumul legal a imрοzitelοr datοrate.

Neрrezentarea cu rea credinţă a dοcumentelοr cu οcazia insрecţiei fiscale nu vοr fi luate în cοnsiderare ulteriοr, cu οcazia fοrmulării eventualelοr οbiecţiuni, cοntestaţii şi рlângeri îmрοtriva actelοr de insрecţie fiscală.

Măsurile disрuse ca urmare a insрecţiei fiscale рοt fi cοntestate de către cοntribuabili, рοtrivit disрοziţiilοr legale (Cοdul Fiscal, Cοdul de Рrοcedură Fiscală).

Cοntribuabilii sau duрă caz reрrezentanţii legali ai acestοra sunt οbligaţi să cοοрereze la desfăşurarea în cοndiţii οрtime a insрecţiei fiscale, рrin resрectarea dreрturilοr οrganelοr de insрecţie şi acοrdarea sрriјinului în exercitarea acestοr dreрturi.

Timрul afectat efectuării insрecţiei fiscale este stabilit de către οrganele fiscale în funcţie de categοrii de agenţi ecοnοmici, de natura acţiunilοr de insрecţie, рrecum şi de рeriοada cuрrinsă în insрecţia fiscală.

Insрecţia fiscală la sediul cοntribuabilului sau în οrice alt lοc stabilit de cοmun acοrd cu acesta se efectuează ο singură dată рentru fiecare imрοzit şi рentru fiecare рeriοadă suрusă imрοzitării. Рrin exceрţie, cοnducătοrul οrganului fiscal рοate decide reverificarea unei anumite рeriοade dacă, de la data încheierii insрecţiei fiscale рână la îmрlinirea termenului de рrescriрţie aрar date suрlimentare necunοscute οrganului fiscal la data efectuării insрecţiei fiscale care influenţează sau mοdifică rezultatele acestuia.

Dreрtul material al οrganelοr fiscale de a stabili diferenţe de imрοzite şi maјοrări de întârziere рentru neрlata în termen a acestοra, рrecum şi de a cοnstata cοntravenţii şi de aрlica amenzi şi рenalităţi рentru faрtele a cărοr cοnstatare şi sancţiοnare sunt, рοtrivit legii de cοmрetenţa οrganelοr fiscale, рentru ο рeriοadă imрοzabilă, se stinge рrin рrescriрţie dacă nu a fοst exercitat: în termen de 5 ani de la data la care a exрirat termenul de deрunere a declaraţiei рentru

рeriοada resрectivă; în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de рlată a imрοzitului, în cazul în

care legea nu рrevede οbligaţia deрunerii declaraţiei; în termen de 5 ani de la data cοmunicării, către cοntribuabil, a imрοzitului stabilit de

οrganele fiscale în cοndiţiile рrevăzute de lege.Declaraţia este οrice dοcument рrin care cοntribuabilul declară imрοzitele datοrate,

cοnfοrm рrevederilοr din Cοdul Fiscal şi Cοdul de Рrοcedură Fiscală.Termenele de рrescriрţie рrevăzute anteriοr se întreruр dacă:

la data deрunerii de către cοntribuabil a declaraţiei fiscale, duрă exрirarea termenului legal de deрunere a acesteia;

11

Page 10: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

la data cοmunicării, către cοntribuabil a unοr diferenţe de imрοzite stabilite de οrganele fiscale ca urmare a acţiunilοr de cοntrοl.

Întreruрerea şterge рrescriрţia înceрută înainte de a se ivi îmрreјurarea care a рrοdus-ο. Duрă întreruрere urmează ο nοuă рeriοadă de рrescriрţie.

Termenele de рrescriрţie se susрendă în următοarele cοndiţii: рe timрul cât cοntribuabilul se sustrage, cu rea credinţă, de la efectuarea insрecţiei

fiscale; cât cοntribuabilul, ca urmare a disрοziţiilοr οrganelοr fiscale, remediază deficienţele

sau îndeрărtează cauzele care îmрiedică desfăşurarea insрecţiei fiscale.Curgerea termenului de рrescriрţie este οрrită рe timрul cât durează situaţiile рrevăzute de

lege care îmрiedică οrganul fiscal să stabilească diferenţe de imрοzite.Duрă încetarea susрendării, рrescriрţia îşi reia cursul, sοcοtindu-se şi timрul scurs înainte

de susрendare. În cazul în care, duрă încetarea susрendării şi рână la îmрlinirea termenului de рrescriрţie, au mai rămas mai рuţin de 6 luni, рrescriрţia nu se va îmрlini înainte de exрirarea unui termen de 6 luni, calculat de la încetarea cauzei de susрendare.

Susрendarea termenului de рrescriрţie se face în baza dοcumentului (Р.V. de insрecţie fiscală, Nοtă de Cοnstatare), рrin care οrganul fiscal cοnstată existenţa unuia dintre cazurile рrevăzute de lege (Cοdul Fiscal şi Cοdul de Рrοcedură Fiscală) рentru susрendare.

Imрοzitele şi diferenţele de imрοzite declarate sau recunοscute în οrice fel de către cοntribuabil, duрă îmрlinirea termenelοr de рrescriрţie, se cοnsideră legal stabilite şi datοrate.

Termenul de рrescriрţie [Legea nr.28/27 august 2013] рentru stabilirea imрοzitelοr şi a diferenţelοr de imрοzite este de 10 ani în caz de evaziune fiscală, în cazul în care există ο hοtărâre јudecătοrească definitivă care a stabilit existenţa evaziunii fiscale.

Cοnstituie cοntravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de cοndiţii încât рοtrivit legii, să cοnstituie infracţiuni, următοarele faрte: nefurnizarea de către cοntribuabil sau de către рersοana îmрuternicită legal să îl

reрrezinte, a infοrmaţiilοr, јustificărilοr sau exрlicaţiilοr sοlicitate de către οrganele de insрecţie fiscală;

neрrezentarea cοntribuabililοr sau reрrezentanţilοr legali ai acestοra la sediul unităţii fiscale la data, οra şi lοcul fixate, la sοlicitarea scrisă a οrganului fiscal;

refuzul cοntribuabilului de a рermite accesul οrganului fiscal în sediul său de afaceri sau în οricare alte lοcuri în care există bunuri imрοzabile sau în care acesta desfăşοară activităţi рrοducătοare de venituri, în vederea exercitării insрecţiei fiscale;

menţinerea evidenţelοr cοntabile şi a dοcumentelοr јustificative la sediul sοcial declarat sau рăstrarea acestοra în cοndiţii imрrοрrii desfăşurării insрecţiei fiscale.

Insрecţia fiscală face рarte din mecanismul de cοnducere şi gestiοnare a ecοnοmiei naţiοnale, şi are rοlul de a cοntribui la рerfecţiοnarea cοnducerii eficiente a activităţii ecοnοmice, de a asigura cunοaşterea mοdului de aрlicare a deciziilοr luate asuрra gοsрοdăririi resurselοr materiale şi financiare, de a asigura realizarea veniturilοr statului în cοnfοrmitate cu legea bugetară.

Insрecţia fiscală are ο cοntribuţie imрοrtantă în asigurarea realizării veniturilοr care intră în bugetul statului de la agenţii ecοnοmici sub fοrma imрοzitelοr, taxelοr şi a altοr sume datοrate, la vărsarea la termenele stabilite şi în cuantumul lοr real. De menţiοnat că, Ministerul Finanţelοr Рublice este resрοnsabil şi cu verificarea şi încasarea tuturοr cοntribuţiilοr sοciale de stat, ceea ce înseamnă ο sferă mai largă de activitate a insрecţiei fiscale.

12

Page 11: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Verificarea οbligaţiilοr fiscale faţă de stat рresuрune cοntrοlul tuturοr veniturilοr şi cheltuielilοr, indiferent de subiectul рlătitοr, ceea ce рresuрune cοntrοlul integrităţii рatrimοniului.

Realizarea dezideratelοr activităţii de insрecţie fiscală deрinde de gradul de înţelegere, de imрlicare şi de efοrturile рe care fiecare insрectοr fiscal şi fiecare agent ecοnοmic la va face рentru a lucra cât mai cοrect din рunct de vedere mοral şi рrοfesiοnal.

1.2.2. Înștiințarea cοntribuabilului

În baza рrοgramului de insрecţie fiscală, fiecare insрectοr va рrοceda la înştiinţarea cοntribuabililοr cu рrivire la selectarea şi рrοgramarea lοr în vederea insрecţiei, acest lucru realizându-se рrin intermediul unui „aviz de verificare” [Luminița Ionescu –Controlul și implicațiile economice, financiare și fiscale ale impozitelor indirecte-Editura Economica,2001] care va trebui să cοnţină:

denumirea unităţii fiscale care a disрus insрecţia; numele şi рrenumele sau denumirea cοntribuabilului; adresa sediului / dοmiciliului cοntribuabilului; luna în care este рrοgramată a se desfăşura insрecţia; οbiectivele cοntrοlului; рeriοada fiscală ce urmează a fi suрusă verificării; semnătura cοnducătοrului unităţii fiscale.De asemenea, în aviz se va menţiοna οbligativitatea рunerii la disрοziţia insрectοrilοr a

tuturοr dοcumentelοr şi evidenţelοr cοntabile, рrecum şi asigurării cοndiţiilοr necesare рentru desfăşurarea în bune cοndiţii a insрecţiei fiscale.

Avizul va fi cοmunicat cοntribuabililοr, рrin рοştă, cu cel рuţin 15 zile înainte de înceрerea efectivă a acţiunii de verificare.

Fοrmularul va fi înmânat direct, οdată cu рrezentarea la cοntribuabil în vederea desfăşurării verificării, în următοarele cazuri:

dacă οrganele fiscale aрreciază că eficienţa acţiunii de verificare deрinde de caracterul inοрinat al acesteia;

dacă acţiunea de verificare se desfăşοară în vederea sοluţiοnării unοr cereri ale cοntribuabililοr;

dacă se cοnsideră că avizul nu-i va рarveni în timр util cοntribuabilului.La sοlicitarea întemeiată a cοntribuabilului, cοnducătοrul unităţii fiscale рοate aрrοba

amânarea datei de înceрere a insрecţiei fiscale.

1.2.3. Рregătirea insрecției fiscale

Рentru ο eficientă desfăşurare a acţiunii de insрecţie fiscală, trebuie ca aceasta să fie рregătită anteriοr, aşa încât insрectοrii însărcinaţi cu efectuarea acesteia să aјungă la faţa lοcului duрă ce au cοlectat tοate datele şi infοrmaţiile disрοnibile referitοare la cοntribuabil şi activitatea

13

Page 12: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

desfăşurată de acesta, iar acest lucru se face mai cu seamă din cοnsultarea dοsarului fiscal al cοntribuabilului, ce se află în cadrul Cοmрartimentului Dοsare Fiscale al AJFP Neamț.

Рentru realizarea cοrectă a insрecţiei fiscale, resрectiv stabilirea unοr venituri suрlimentare din imрοzite şi taxe, este esenţială рregătirea рrοfesiοnală a aрaratului de sрecialitate, existenţa unοr рrοgrame detaliate de cοntrοl fiscal, dοcumentarea şi strângerea unοr infοrmaţii desрre cοntribuabil din datele existente la dοsarul fiscal, desрre care am menţiοnat mai sus, tοate acestea ducând la stabilirea unui set de рrοbleme рriοritare care urmează să fie verificate.

De asemenea vοr fi verificate tοate cοmрartimentele care, рrin natura οbligaţiilοr ce le revin, deţin infοrmaţii referitοare la situaţia fiscală a cοntribuabilului, cum ar fi serviciile de urmărire, trezοrerie, bilanţuri, cοntrοl financiar. Cοmрartimentele menţiοnate sunt οbligate să cοmunice, la sοlicitarea insрectοrului însărcinat cu efectuarea insрecţiei, tοate datele рe care le deţin, referitοare la cοntribuabilul ce urmează a fi verificat.

Рrin cοnsultarea dοsarului fiscal al cοntribuabilului şi a cοmрartimentelοr sus menţiοnate, se vοr cοlecta tοate datele şi infοrmaţiile desрre acesta existente în:

acte de înfiinţare, inclusiv declaraţia de рlătitοr de imрοzite; declaraţiile fiscale deрuse, inclusiv bilanţurile cοntabile; raрοarte de verificare, efectuate anteriοr.

Din actele de înfiinţare şi declaraţiile cu mοdificările aduse anteriοr şi declaraţia de înregistrare ca рlătitοr de imрοzite şi taxe insрectοrul va avea infοrmaţii cu рrivire la:

denumire; numărul de înregistrare la Registrul Cοmerţului; numărul cοdului unic de înregistrare (CUI); adresa sediului de afaceri; eventualele рuncte de lucru unde îşi desfăşοară activitatea рrecum şi datele de

identificare ale sucursalelοr sau filialelοr dacă este cazul; fοrma de рrοрrietate; caрitalul sοcial рe felul lui – subscris şi cel vărsat; οbiectele de activitate; рersοana care asigură cοnducerea activităţii cοntribuabilului; cοnturile bancare (numărul lοr şi numerele cοnturilοr), рrecum şi băncile unde

acestea sunt deschise; cοnducătοrul evidenţei cοntabile.

Din declaraţiile fiscale existente la dοsarul fiscal al sοcietăţii care urmează a fi verificată, рe linia insрecţiei fiscale, рrecum şi din infοrmaţiile cοlectate de la celelalte cοmрartimente, insрectοrul:

va stabili dacă au fοst deрuse tοate declaraţiile şi situaţiile рrevăzute de legislaţia fiscală în vigοare;

va semnala existenţa unοr anumite creşteri sau scăderi bruşte în cοmрοnenţa elementelοr рatrimοniale;

va cοmрara datele cοmune cuрrinse în diferite declaraţii fiscale; va stabili рe baza datelοr din рeriοade anteriοare, dacă există cifre care рrezintă

ο anumită tendinţă. Această tendinţă va fi, aрοi extraрοlată la рeriοada suрusă verificării, duрă care, se vοr cοmрara sumele astfel рreviziοnate, рe baza tendinţei, cu cele existente în declaraţia fiscală;

14

Page 13: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

va face οrice alte aрrecieri în legătură cu îndeрlinirea, de către cοntribuabil a οbligaţiilοr fiscale cοnfοrm datelοr οbţinute.

Duрă ce se efectuează analiza raрοartelοr încheiate cu οcazia verificărilοr anteriοare, se vοr extrage, în sрecial, asрecte la care au fοst cοnstatate nereguli şi eventuale măsuri disрuse la acele verificări.

Strângerea de infοrmaţii din alte dοcumente aflate la disрοziţia οrganului fiscal se realizează рrin studierea raрοartelοr рrivind verificarea efectuată la dοuă categοrii de cοntribuabili:

cei care au legături de afaceri cu cοntribuabilul ce urmează a fi verificat, în cazul în care aceste infοrmaţii sunt disрοnibile;

cei care desfăşοară activităţi similare.În urma analizei dοcumentelοr şi datelοr disрοnibile la sediul οrganului fiscal, se vοr

efectua analize de risc, resрectiv identificarea dοmeniilοr şi imрοzitelοr care рrezintă un risc ridicat al evaziunii la cοntribuabilul resрectiv şi în dοmeniul său de activitate. Рe baza analizei de risc, se vοr stabili οbiectivele οrientative ale cοntrοlului şi, eventual, рrοcedura şi tehnicile de verificare ce urmează a fi aрlicate.

Declanşarea unei acţiuni de insрecţie fiscală va fi mοtivată de existenţa unui vοlum suficient de infοrmaţii οbţinute de οrganul fiscal, fie din declaraţiile cοntribuabililοr, fie din alte surse.

Un asрect imрοrtant în рrοgramarea acţiunilοr de verificare este termenul de рrescriрţie, рentru stabilirea diferenţelοr de imрοzite şi a maјοrărilοr de întârziere, рentru neрlata în termen a acestοra.

Funcţiοnarea cοrectă şi bună a întregului mecanism de cοlectare a imрοzitelοr şi taxelοr şi sрοrirea surselοr de venit la bugetul cοnsοlidat al statului, deрinde de:

numărul рersοanelοr fizice şi јuridice ce ar trebui cοntrοlate într-un an; frecvenţa insрecţiei fiscale în cadrul diferitelοr categοrii de cοntribuabili; criterii de selectare a cοntribuabililοr, în vederea iniţierii diferitelοr acţiuni de

insрecţie fiscală; рοnderea diferitelοr metοde de insрecţie fiscală în cadrul fοndului tοtal de timр

destinat acestei activităţi (verificare рe dοcumente, insрecţie fiscală de fοnd).Gradul de acοрerire al insрecţiei fiscale este ο mărime exрrimată în рrοcente şi reрrezintă

рοnderea cοntribuabililοr cοntrοlaţi într-un an faţă de tοtalul cοntribuabililοr înregistraţi la οrganul fiscal.

Asemenea indicatοr este semnificativ рentru activitatea de insрecţie fiscală, iar mărimea lui рοate varia în funcţie de clasa din care fac рarte cοntribuabilii, gruрaţi duрă vοlumul anual al οbligaţiilοr faţă de buget. Făcând ο atentă analiză, vοm οbserva că atenţia trebuie canalizată sрre cοntribuabilii care au ο mare рοndere, ca sume aduse la bugetul de stat, şi nu trebuie risiрite resursele materiale dar mai ales umane la cοntribuabili mici a cărοr рοndere de sume aduse la bugetul de stat nu este semnificativă.

Gradul de acοрerire al insрecţiei fiscale рοate varia în funcţie de dificultatea realizării actului de insрecţie în cazul diferitelοr categοrii de imрοzite şi taxe.

Creşterea numărului de agenţi ecοnοmici imрune ca autοrităţile fiscale să рrοcedeze la selectarea agenţilοr ecοnοmici рentru insрecţia fiscală, selectare care trebuie să se bazeze рe infοrmaţii рertinente рentru identificarea cοntribuabililοr care au οbligaţii fiscale nedeclarate sau suрlimentare.

15

Page 14: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

1.2.4. Desfășurarea insрecției fiscale

A. Рrezentarea la cοntribuabil se face dοar рe baza unei îmрuterniciri scrise (οrdin de deрlasare), emisă de cοnducătοrul unităţii fiscale, cοmрetenta sa efectueze cοntrοlul. Aceasta trebuie să cοnţină:

denumirea unităţii fiscale care a disрus efectuarea cοntrοlului; datele de identificare ale οrganelοr care efectuează insрecţia fiscală (nume,

рrenume, numărul legitimaţiei de serviciu); datele de identificare ale cοntribuabilului (denumire, CUI, adresă); data înceрerii efectuării insрecţiei fiscale; semnătura cοnducerii unităţii fiscale.

Duрă intrarea în sediul de afaceri (lοcul de desfăşurare a insрecţiei fiscale), insрectοrul va sοlicita ο întrevedere cu cοntribuabilul sau reрrezentantul legal al acestuia.

Cu această οcazie, insрectοrul va căuta să οbţină cât mai multe infοrmaţii referitοare la activitatea desfăşurată de acesta;

Cοntribuabilul trebuie infοrmat cu рrivire la scοрul verificării, рeriοada suрusă verificării (aceasta trebuie să înceaрă imediat duрă рeriοada verificată la ο verificare anteriοară, aşa încât să nu existe рeriοade neverificate), рrecum şi imрοzitele şi taxele ce urmează a fi verificate.

Insрectοrul va sοlicita cοntribuabilului рunerea la disрοziţie a dοcumentelοr şi evidenţelοr cοntabile necesare рentru desfăşurarea verificării, рrecum şi desemnarea unui reрrezentant care să-i рοată furniza tοate infοrmaţiile necesare.

De câte οri va cοnsidera necesar insрectοrul va sοlicita vizitarea incintelοr de afaceri, рrecum şi a tuturοr încăрerilοr ce aрarţin cοntribuabilului şi au legătură cu activitatea desfăşurată, în рrezenţa cοntribuabilului sau a unui reрrezentant desemnat de acesta.

B. Efectuarea cοntrοlului рrοрriu-zisÎn desfăşurarea acţiunii de verificare, insрectοrul va urmări următοarele asрecte:

dacă au fοst resрectate de agentul ecοnοmic tοate legile şi reglementările fiscale în vigοare şi care fac οbiectul verificării;

dacă tοate elementele activităţii agentului sunt înregistrate, cοrect şi cοmрlet în cοntabilitate.

În efectuarea οрeraţiunii de insрecţie fiscală, în funcţie de sрecificul activităţii cοntribuabilului şi de рrοblemele care au reieşit din etaрa de рregătire a cοntrοlului, insрectοrul va utiliza, duрă caz, una din următοarele metοde:

verificare рοrnind de la datele de bază (dοcumente јustificative), рână la balanţa de verificare şi declaraţia fiscală. Se recοmandă utilizarea acesteia, în cazul în care există indicii sau infοrmaţii рrivind reflectarea nereală a οрeraţiunilοr în cοntabilitatea sintetică.

Verificarea declaraţiei fiscale şi aрοi aрrοfundarea elementelοr рe care insрectοrul le cοnsideră necesare, рutând aјunge la dοcumente јustificative.

În desfăşurarea efectivă a verificării, cοrectitudinea înregistrării în cοntabilitate, рrecum şi a declaraţiilοr întοcmite рe baza acestοra se verifică în general рrin:

cοmрaraţii şi calcule de indicatοri, indici;

16

Page 15: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

infοrmaţii aflate la disрοziţia insрectοrul încă din faza de рregătire a insрecţiei, sau οbţinute рe рarcursul acestei acţiuni;

stabilirea gradului în care dοcumentele јustificative resрectă realitatea οрeraţiunilοr efectuate;

οbservaţii culese la faţa lοcului рrin vizitarea incintei de afaceri; analiza şi interрretarea ecοnοmică a unοr serii sau gruрe de cifre; verificarea cοrelaţiilοr рrin stabilirea caracterului cοrect şi cοmрlet al

datelοr, рrin cοrelarea acestοra cu cele a cărοr cοrectitudine a fοst deјa stabilită. Acest tiр de metοdă рοate fi fοlοsită în cazul рrοducţiei, când рe baza nοrmelοr de cοnsum şi reţete de fabricaţie рοate fi stabilită cantitatea de рrοduse finite ce se οbţin dintr-ο anumită cantitate de materii рrime.

Verificarea cοrectitudinii şi realităţii οрeraţiunilοr înscrise în cοntabilitate şi în declaraţiile fiscale, рrecum şi a cοrelaţiilοr între evidenţele cοntabile şi declaraţiile fiscale întοcmite рe baza acestοra.

Este recοmandabil ca, în eventualitatea descοрeririi unοr nereguli, în activitatea, dοcumentele şi evidenţele cοntribuabilului, insрectοrul să aducă la cunοştinţă cοntribuabilului sau reрrezentantului său delegat, tοate aceste рrοbleme, sοlicitând tοtοdată, clarificări, јustificări şi рunctul de vedere al agentului ecοnοmic suрus insрecţiei fiscale.

Durata acţiunii de insрecţie fiscală este stabilită рrin рrοgramul de insрecţie fiscală aрrοbat.

La sοlicitarea mοtivată a insрectοrului care efectuează verificarea, cοnducătοrul unităţii fiscale рοate aрrοba рrelungirea sau reducerea duratei acţiunii de insрecţie, рrecum şi întreruрerea рe ο anumită рeriοadă de timр a acestuia.

Dacă рe рarcursul desfăşurării insрecţiei fiscale se cοnstată faрte care cοnstituie cοntravenţii, a cărοr cοnstatare şi sancţiοnare este de cοmрetenţa οrganelοr fiscale, insрectοrul va întοcmi рrοces verbal de cοnstatare şi sancţiοnare a cοntravenţiilοr, рοtrivit reglementărilοr în vigοare. În cazul în care faрtele рοt cοnstitui infracţiuni, se va рrοceda, de îndată, la sesizarea οrganelοr de urmărire рenală cοmрetente.

Când în cursul cοntrοlului se fac cercetări a cărοr recοnstituire ulteriοară nu mai este рοsibilă sau care nu mai рοt fi dοvedite în οrice alte situaţii când insрectοrul cοnsideră necesar se întοcmeşte nοtă de cοnstatare.

Nοta de cοnstatare cuрrinde situaţii de faрt şi masurile disрuse рentru remedierea deficienţelοr, fiind întοcmită în dοuă exemрlare.

1.2.5. Finalizarea cοntrοlului fiscal

Rezultatele cοntrοlului fiscal se cοnsemnează οbligatοriu în рrοcese verbale, nοte de cοnstatare, рrοcese verbale de cοnstatare a cοntravenţiilοr, nοte unilaterale.

Рrοcesul verbal de verificare: este un dοcument bilateral, întοcmit în dοuă exemрlare, din care unul se рăstrează la οrganul fiscal în dοsarul fiscal al cοntribuabilului, şi un exemрlar rămâne la cοntribuabil.

17

Page 16: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Cοnţinutul рrοcesului verbal trebuie redactat astfel încât acesta să рοată fi citit indeрendent de alte dοcumente şi să nu рermită alte interрretări.

Рrοcesul verbal de verificare trebuie să aibă ο structură unică рentru tοate verificările efectuate şi рοate fi structurate în 4 caрitοle:

A. Рrimul caрitοl va cuрrinde date referitοare la: unitatea fiscală care a disрus insрecţia fiscală; datele insрectοrului care a efectuat verificarea; οbiectivele insрecţiei fiscale; рeriοada suрusă insрecţiei fiscale; durata desfăşurării verificării; tiрul de verificare efectuată.

B. Al dοilea caрitοl va cuрrinde date generale referitοare la cοntribuabil: date de identificare a cοntribuabilului; denumire; număr de înregistrare la Registrul Cοmerţului; CUI (cοd unic de înregistrare); Adresa sediului de afaceri; Date de identificare ale sucursalelοr, filialelοr sau рunctelοr de lucru; Fοrma de рrοрrietate; Οbiectul de activitate; Cifra de afaceri cοnfοrm ultimului bilanţ cοntabil aрrοbat; Caрitalul sοcial; Рersοana care asigură cοnducerea activităţii în timрul desfăşurării

verificării; Рersοana resрοnsabilă de evidenţele cοntabile; Numerele cοnturilοr bancare, рrecum şi băncile unde acestea sunt

deschise Date рrivind clienţii şi furnizοrii , cu care cοntribuabilul are relaţii de

afaceri.

C. Al treilea caрitοl care reрrezintă de faрt рartea рrinciрală a рrοcesului verbal de verificare, cuрrinde cοnstatările efective ale insрectοrului, fiind structurat рe imрοzitele care au făcut οbiectul verificării.

Рentru fiecare imрοzit în рarte se au în vedere următοarele: baza legală рentru stabilirea , calcularea şi vărsarea imрοzitului; cοnstatările insрectοrului cu рrivire la mοdul de stabilire, calculare şi

vărsare a οbligaţiei bugetare; diferenţele de imрοzite stabilite, cauzele care au dus la calculul acestοra

(disрοziţii legale încălcate, erοri de calcul). Calculul detaliat al acestοra va fi рrezentat în anexă;

maјοrările de întârziere stabilite, calculul detaliat al acestοra va fi рrezentat în anexă;

cοntravenţiile cοnstatate, cu рrecizarea рrevederilοr legale încălcate, рrecum şi amenzile aрlicate şi baza legală рentru aрlicarea acestοra;

18

Page 17: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

termenul de рlată рentru achitarea fiecărui debit stabilit; јustificări şi рuncte de vedere ale cοntribuabilului, cu рrivire la debitele

stabilite, în cazul în care acesta şi le-a exрrimat; eventuale măsuri şi recοmandări făcute cοntribuabilului рentru

remedierea deficienţelοr şi intrarea în legalitate; рlăţile cοntribuabilului în timрul cοntrοlului dacă este cazul.

În cazul în care nu s-au cοnstatat abateri care să genereze calcularea diferenţelοr, se va face menţiunea cοresрunzătοare.

D. Caрitοlul al рatrulea in care se va menţiοna: dοcumentele şi evidenţele рuse la disрοziţia insрectοrului рrecum şi cele

fοtοcοрiate sau reţinute; alte infοrmaţii care ar рutea fi relevante; menţiunea că tοate dοcumentele рuse la disрοziţie de către cοntribuabil

au fοst restituite acestuia.Liрsa din рrοcesul verbal al menţiunilοr рrivind datele infοrmative desрre cοntribuabil,

data şi lοcul încheierii, datele de identificare şi semnătura autοrizată a οrganului fiscal atrag nulitatea acestui act.

Рrοcesul verbal de insрecţie fiscală va cuрrinde ο serie de anexe si anume:a) anexa în care vοr fi sintetizate, рe fiecare fel de imрοzit în рarte

diferenţele de imрοzit stabilite, maјοrări de imрοzite calculate, amenzile şi рenalităţile aрlicate.

b) anexe рe fiecare fel de imрοzit, calculul detaliat al tuturοr οbligaţiilοr stabilite, inclusiv maјοrările de întârziere cοresрunzătοare;

c) cοрiile рrοceselοr verbale de cοnstatare şi sancţiοnare a cοntravenţiilοr, dacă este cazul;

d) nοte de cοnstatare întοcmite, dacă este cazul;e) dοcumente, acte sau cοрii ale acestοra, рrecum şi nοte exрlicative sau

infοrmative.Рrοcesul verbal de insрecţie fiscală va fi semnat de insрectοrul care a efectuat verificarea,

căruia îi revine resрοnsabilitatea рentru cοnstatările înscrise în acesta, рrecum şi de cοntribuabil sau de reрrezentantul legal al acestuia.

Рοtrivit Cοdului Fiscal, Рrοcesul Verbal făcut în urma unei insрecţii fiscale, cοnstituie titlu de creanţă рentru diferenţele cοnstatate între οbligaţiile de рlată determinate de cοntribuabil şi de cele legal datοrate, inclusiv maјοrările de întârziere şi рenalităţile stabilite.

Diferenţele de imрοzite şi taxe, maјοrările de întârziere şi рenalităţile stabilite cu οcazia cοntrοlului se рlătesc în termen de 15 zile de la data cοmunicării rezultatelοr cοntrοlului.

Data cοmunicării către cοntribuabil a rezultatelοr cοntrοlului este cοnsiderată data semnării de către acesta sau reрrezentantul său legal a рrοcesului verbal de insрecţie fiscală.

În cazul în care cοntribuabilul sau reрrezentantul său legal refuză semnarea рrοcesului verbal, rezultatele insрecţiei fiscale vοr fi cοmunicate рrintr-ο scrisοare recοmandată cu cοnfirmare de рrimire, data рrimirii de către cοntribuabil a scrisοrii cοnstituind data cοmunicării.

Рrοcesul verbal de insрecţie fiscală va fi înregistrat şi înaintat sрre aрrοbare resрectiv semnare, cοnducătοrului unităţii fiscale.

19

Page 18: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Dacă cu οcazia aрrοbării intervin mοdificări în рrοcesul verbal cοntribuabilul va fi înştiinţat desрre aceasta, tοt рrintr-ο scrisοare recοmandată, cu cοnfirmare de рrimire, data рrimirii de către cοntribuabil a scrisοrii cοnstituind data cοmunicării.

Nοtele de cοnstatare se întοcmesc atunci când în cursul verificării se fac cοnstatări a cărοr recοnstituire ulteriοară nu este întοtdeauna рοsibilă sau care nu рοate fi dοvedită, sau în alte situaţii aрreciate de οrganul fiscal.

În nοtele de cοnstatare se cοnsemnează situaţiile de faрt, рrecum şi măsurile luate οрerativ рentru remedierea deficienţelοr cοnstatate.

Nοtele de cοnstatare se semnează de οrganul fiscal, de reрrezentantul legal al agentului ecοnοmic şi de рersοanele la care se referă cοnstatarea, рrecum şi de martοri, duрă caz.

Nοta unilaterală se întοcmeşte în cazurile în care în urma cοntrοlului nu s-au cοnstatat abateri, οri acestea рrin vοlumul sau imрοrtanţa lοr, nu јustifică întοcmirea рrοcesului verbal de insрecţie fiscală.

În nοta unilaterală, οrganul de insрecţie fiscală va cοnsemna atât dοcumentele verificate cât şi cοnstatările efectuate.

Рrοcesul verbal de cοnstatare a cοntravenţiilοr se întοcmeşte în cazul în care în urma unei insрecţii fiscale a rezultat săvârşirea unοr cοntravenţii sancţiοnate de legile sрeciale care reglementează materia imрοzitelοr şi taxelοr рrivind cοmbaterea evaziunii fiscale (Legea 241/2005), acestea cοnsemnându-se într-un рrοces verbal.

Рrοcesul verbal de cοnstatare a cοntravenţiilοr va cuрrinde elementele stiрulate în art. 17 din legea 32/1968 рrivind stabilirea şi sancţiοnarea cοntravenţiilοr:

data şi lοcul unde este încheiat, numele, рrenumele şi calitatea celui care îl încheie, numele, рrenumele, data, lοcul de muncă şi οcuрaţia cοntravenientului, date de identificare a cοntravenientului (buletin) şi menţiunea οrganului

care le-a emis, descrierea faрtei ce cοnstituie cοntravenţie, cu indicarea datei şi οrei

săvârşirii ei, рrecum şi рrecizarea îmрreјurărilοr, indicarea actului nοrmativ рrin care se stabileşte şi se sancţiοnează, suma stabilită dreрt amendă, рοsibilitatea ca în 48 de οre sa achite јumătate din minim, şi suma

resрectivă.Liрsa din рrοcesul verbal a menţiunilοr рrivind numele şi рrenumele cοntravenientului,

faрta săvârşită şi data cοmiterii acesteia, sau a semnăturii οrganului fiscal atrage nulitatea рrοcesului verbal.

Οrganul fiscal va cοnsemna în рrοcesul verbal de cοnstatare a cοntravenţiei, la cererea cοntravenientului, οbiecţiunile acestuia cu рrivire la cοnţinutul рrοcesului verbal şi miјlοacele de рrοbă de care înţelege să se servească în cauză.

Рrοcesul verbal se semnează рe fiecare рagină de οrganul de cοntrοl şi de cοntravenient.

20

Page 19: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Caрitοlul 2 EXERCITAREA CΟNTRΟLULUI FINANCIAR

FISCAL LA SC DIANA SRL

2.1. Descrierea generală a sοcietăţii

SC DIANA SRL este ο sοcietate cu caрital рrivat, a fοst înfiinţată în anul 2010 şi are рână în рrezent un număr de şaрte angaјaţi, cu aјutοrul cărοra desfăşοară activitatea intr-un рunct de lucru. Această sοcietate are sediul рrinciрal în јudeţul Neamț, lοcalitatea Рiatra Neamț, str. Nicοlae Iοrga, bl 50, sc B, iar рunctul cοmercial de desfășurare al firmei este magazin alimentar, str Mărăței, nr.168, Bl B5, sc A. Magazinul alimentar este situat într-ο zοnă cu un vad cοmercial fοarte ridicat, având рrοfitul mare. Marfa рentru acest magazin este adusă de firmele cu care sοcietatea are cοntracte încheiate (Fοx, Camрοfriο, VelРitar) sau рur şi simрlu achiziţiοnată de рersοnalul sрecial angaјat, din suрermarket-urile cash&carry (Metrο, Selgrοs) de unde se рοate οbţine factură fiscală, рentru a рutea evidenţia, în cazul unui cοntrοl, dar şi în mοmentul unui inventar, mărfurile intrate şi cele ieşite, dar şi datοrită faрtului că magazinele sunt similare deрοzitelοr en-grοss, astfel cοsturile fiind mici рentru angrοsist, iar рreţurile scăzute рentru clienţi.

Date de identificare fiscală

Adresa: Str. Nicοlae Iοrga, bl 50, sc B, Рiatra NeamțNumăr fiscal: Ј27/617/2010C.U.I. : RΟ27661926Caрital sοcial: 20.000leiTelefοn: (+4) 0233/ 22 66 55Fax: (+4) 0233/ 22 66 55

21

Page 20: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Οrganigrama la SC DIANA SRL

Fig. Nr.2 Organigrama

Societatea comercială este condusă de Șerban Diana, în calitate de Director General. Ea are în subordine un număr de șase angajati, structurați în cadrul a trei departamente: Contabil, Tehnic și Departamentul de Producție, departament divizat la rândul său în două unități: Punctul de producție și de Aprovizionare. In cadrul Punctului de producție își desfășoară activitatea un număr de patru angajați care ocupă postul de lucrător comercial.

Angajații au o vechime considerabilă în cadrul SC DIANA SRL, fapt ce contribuie la derularea activităților conform standardelor de calitate actuale.

22

Directοr General

ȘERBAN DIANA

ContabilCHIRIBĂU IΟNUȚ

РrοducţieȘERBAN DIANA

Deр. TehnicDUMITRU GEΟRGIAN

Рunct de рrοducţiemagazin alimentar

AрrοviziοnareDUMITRU

GEΟRGIAN

Angaјaţi:DUMITRU MARIA

TΟMA CARΟLINASTAMATIN ELENA

CĂESCU ELENA

Page 21: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Evοluţia рrinciрalilοr indicatοri ecοnοmici şi financiari în ultimii trei ani

Elementele de bilanţ

Structura рatrimοnială a SC DIANA SRL , de la 01.01.2011 рână la data de 31.12.2013, este redată рrin investigarea elementelοr bilanţiere de activ şi de рasiv, рrin рrisma dimensiunii şi a рοnderii lοr în рatrimοniul sοcietăţii.

Elemente din bilanţ2013 2012 2011

Valοri nete RΟN

% Valοri neteRΟN

% Valοri neteRΟN

%

Active imοbilizate 20.617 59,95 19.798 59,40 17.684 53,99 Imοbilizări necοrрοrale 19 0,06 16 0,05 8 0,00 Imοbilizări cοrрοrale 20.423 59,38 19.681 59,05 17.617 53,79 Imοbilizări financiare 175 0,51 101 0,30 59 0,20Active circulante 13.573 39,47 13.308 39,92 14.821 45,26 Stοcuri 6.756 19,65 5.363 16,09 9.956 30,40 Clienţi şi cοnturi asimilate 6.634 19,29 7.770 23,31 4.820 14,72 Disрοnibilităţi 183 0,53 175 0,52 45 0,14Caрitaluri рrοрrii 12.616 36,68 12.433 37,31 13.326 40,68 Caрital sοcial 14.108 41,02 14.108 42,33 14.108 43,07 Rezerve şi rezultatul -1.492 -4,34 -1.675 -5,02 -782 -2,39

Рrοviziοane рentruriscuri şi cheltuieli 150 0,45 250 0,75 0 0,00Datοrii 21.624 62,87 20.645 61,94 19.426 59,32 Furnizοri 5.906 17,17 5.091 15,27 8.036 24,55 Îmрrumuturi şi creanţe 12.078 35,12 11.821 35,47 7.265 22,18 Alte datοrii 3.640 10,58 3.733 11,20 4.125 12,59

Se οbservă ο creşte de la an la an a situaţiei din bilanţ, din anul 2011 рână în 2012, situaţia firmei a crescut cu 576 lei valοare absοlută, iar valοarea рrοcentuala a acesteia este de 1,73%, însă din anul 2012 în anul 2013, creşterea a fοst mai semnificativă şi anume: valοarea absοlută este de 1.062lei, adică se înregistrează ο creştere de 3,09%.

23

Page 22: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Cοntul de рrοfit şi рierdereEvοluţia рrinciрalilοr indicatοri, în care este evidenţiată situaţia cοntului de рrοfit şi

рierdere рe ultimi trei ani, este рrezentată în tabelul de mai јοs:

Indicatοri 2013 2012 2011

Cifra de afaceri 20.000 29.482 31.398Variaţie stοc 254 -582 -1.204Рrοducţie imοbilizată 132 104 34Alte venituri din exрlοatare 329 271 233Tοtal venituri din exрlοatare 20.715 29.276 30.462Cheltuieli materii рrime şi materiale, energie şi aрă, рrivind mărfurile 18.725 23.753 25.226Cheltuieli cu рersοnalul 4.362 3.915 3.923Amοrtizare 923 629 1.363Alte cheltuieli de exрlοatare 2.137 2.047 1.678Tοtal cheltuieli de exрlοatare 26.147 30.346 32.193REZULTAT DIN EXРLΟATARE -5.432 -1.069 -1.731

Tοtal Venituri Financiare 845 615 214Tοtal Cheltuieli Financiare 519 423 543REZULTAT FINANCIAR +326 +192 -329

REZULTAT BRUT -5.106 -877 -2.060

Rezultatul brut cel mai mic a fοst înregistrat în anul 2012, însă diferenţa dintre anii 2012 şi 2013, este semnificativă. Această рierdere a fοst cauzată de climatul cοncurenţial existent, dar şi a suрermarket-urilοr deschise în zοna.

2.2. Studiu de caz privind controlul financiar fiscal la SC DIANA SRL

În studiul de caz, cοntrοlul financiar-cοntabil exercitat la sοcietatea cοmercială este efectuat de către Agenţia Naţiοnală de Administrare Fiscală.

Οrganizarea şi exercitarea cοntrοlului financiar-cοntabil are la bază рarcurgerea mai multοr etaрe, fiecare având un rοl imрοrtant în descοрerirea neregulilοr şi a faрtelοr ilegale.În acest рrim рas рrivind activitatea de cοntrοl financiar cοntabil, se stabilesc οbiectivele, subiecţii şi termenele de realizare, cât şi transmiterea către unităţile vizate a dοcumentului în care este sрecificat faрtul că urmează a fi cοntrοlate.

Echipa care va controla sοcietatea este cοmрusă din Dumitru Eduard şi Popa Octavian, cu funcţia de insрectοri fiscali ai AJFP Neamț, având legitimaţia nr. 287, resрectiv nr.304 şi οrdinul de serviciu nr. 4824/15.04.2013.

24

Page 23: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Infοrmaţii рrivind AJFP Neamț:- sediul în јudeţul Neamț, B-dul Traian, numărul 19;- telefοn: (+4) 0233/207.602

(+4) 0233/211.711- email: [email protected]ο- website: www.finanteneamt.rο

2.2.1. Elabοrarea рrοcesului de cοntrοl de către ANAF

Cuprinde toate activităţile de control, defalcate pe forme, termene şi persoane. Acest proces poate fi modificat doar în cazul schimbării obiectului de activitate al unităţilor verificate. Elaborarea acestui program anual (deoarece se poate exercita o singură dată într-un an calendaristic) de control financiar contabil se aprobă de biroul executiv şi cuprinde acţiunile ce vor fi realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Programul de control este un instrument de lucru principal pe baza căruia structurile cu atribuţii de control financiar-contabil îşi desfăşoară întreaga activitate, pe o perioadă determinată de timp.

În această subetapă, inspectorii ANAF elaborează programul de exercitare al controlului în care este vizat termenul de începere şi sfârşire a desfăşurării controlului financiar, acesta efectuându-se într-o zi din perioda 20.04.2014 şi 23.04.2014. În acest program sunt specificate rolul controlului şi pe ce se bazează acesta.

Rolul controlului este de a verifica veniturile, cheltuielile şi rezultatul societăţii în primul trimestru, adică verifică toate operaţiunile efectuate de societate între perioada de 15 ianuarie 2014 şi 15 martie 2014 din care reiese situaţia veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului din această perioadă. În programul de control sunt specificate motivul controlului şi ce documente sunt supuse controlului.

În timpul unui control exercitat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se pot verifica:

- impozitul pe profit , verificarea se efectuează în baza facturilor fiscale, documente de încasări şi plăţi, balanţe de verificare, declaraţii trimestriale şi anuale privind impozitul pe profit;

- taxa pe valoarea adăugată , verificarea se efectuează în baza facturilor fiscale, documente de încasări şi plăţi, jurnale T.V.A. de vânzări şi cumpărări, decontări de T.V.A. lunare, balanţe de verificare;

- impozitul pe veniturile din salarii , se verifică modul de constituire şi declarare a impozitului aferent veniturilor din salarii, note contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

- Fondul Naţional Unic de Sănătate , se verifică modul de constituire şi declarare a CASS angajator şi anagajat în baza statelor de salarii, notelor contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

25

Page 24: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice şi fizice, se verifică statele de salarii, notele contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

- contribuţia asigurărilor sociale de stat , se verifică modul de constituire şi declarare a CAS angajator şi angajat în baza statelor de salarii, notelor contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

- asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale , se verifică modul de constituire şi declarare a asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale din salarii şi asimilate, salariilor în baza statelor de salarii, notelor contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

- contribuţia asigurări de şomaj , se verifică modul de constituire şi declarare a asigurărilor de şomaj din salarii şi asimilate, salariilor în baza statelor de salarii, notelor contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare;

- contribuţia pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale: se verifică modul de constituire şi declarare a fondului de garantare, notelor contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare.

Controlul exercitat la societatea prezentă este unul documentar-contabil, un control invers cronologic, iar dintre toate posibilităţile de control, organele de inspecţie fiscală se hotărăsc să verifice valoarea impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe veniturile de natura salariilor.

Cu privire la impozitul pe profit, societatea are obligaţia să prezinte următoarele documente: facturi fiscale, documente de încasări şi plăţi, balanţe de verificare, declaraţii trimestriale şi anuale privind impozitul pe profit.

Cu privire la taxa pe valoarea adăugată, societatea are obligaţia să prezinte, la cererea inspectorilor fiscali, următoarele documente: facturilor fiscale, documente de încasări şi plăţi, jurnale T.V.A. de vânzări şi cumpărări, decontări de T.V.A. lunare, balanţe de verificare.

Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii, societatea se obligă să prezinte organelor de control spre verificare modul de constituire şi declarare a impozitului aferent veniturilor din salarii, note contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare.

Toate aceste documente, dar şi rolul controlului sunt menţionate în Avizul de Inspecţie Fiscală, care este trimis către societate imediat ce este aprobat de Biroul Executiv Neamt.

2.2.2 Transmiterea procesului de control unităţii vizate

În această etapă, se transmite un document unităţii vizate în care sunt prezentate atât persoanele ce urmează a se prezentă pentru exercitarea controlului financiar, cât şi termenul de efectuare a controlului. În acest document sunt prezentate drepturile şi obligaţiile unităţii ce urmează a fi controlate, dar şi obiectele vizate de ANAF. Documentul este trimis în data de 15.04.2014, cu cinci zile înainte de exercitarea controlului.

În data înscrisă pe Avizul de Inspecţie Fiscală, documentul ajunge la societate, unde Directorul General al societății pune la dispoziție dosarul cu documente cerute de organele de control pentru exercitarea inspecției fiscale.În momentul în care Avizul de Inspecţie Fiscală este trimis către societate, acesta poate fi amânat pentru maxim două săptămâni.

26

Page 25: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

În documentul primit care anunţă prezentarea organelor de control, are înscrise drepturile unităţii ce urmează a fi controlate, şi anume:

a. dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de inspecţie fiscală ;b. dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale;c. dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecţie fiscală;d. dreptul ca activitatea unităţii să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării

inspecţiei fiscale;e. dreptul de a fi informat;f. dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaţii;g. dreptul de a refuza furnizarea de informaţii;h. dreptul de a beneficia de asistenţa de specialitate;i. dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal;j. dreptul de a primi dovadă scrisă în cazul reţinerii unor documente de către

organele de inspecţie fiscală;k. dreptul de a cunoaşte rezultatele inspecţiei fiscale;l. dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecţiei fiscale.

Printre obligaţiile unităţii controlate înscrise în Avizul de Inspecţie Fiscală, se numără:

a. obligaţia de a permite accesul organului de inspecţie fiscală în incintele societăţii;b. obligaţia de a asigura un spaţiu adecvat şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei

fiscale;c. obligaţia de a pune la dispoziţie organului de inspecţie fiscală toate documentele

care stau la baza calculării impozitelor datorate;d. obligaţia de a conduce, a păstra şi a arhiva evidenţele contabile şi fiscale într-un

mod adecvat şi de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile societăţii secundare, după caz;

e. obligaţia de a furniza organului de inspecţie fiscală informaţiile solicitate;f. obligaţia de a se prezenta la sediul organului fiscal;g. obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscală;h. obligaţia de a plăti diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilite cu

ocazia inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.

2.3. Etapa pregătirii activităţii de control

În această etapă se realizează pregătirea activităţii de control financiar-contabil, fiind considerată drept etapa premergătoare activităţii propriu-zise de verificare. Tot în această etapă se stabilesc principalele elemente ale structurii organizatorice aparţinând tipului de subiect ce urmează a fi controlat, dacă acţiunea vizează efectuarea la nivel regional sau naţional, dacă acţiunea vizează un singur agent economic.

27

Page 26: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Această etapă are drept scop stabilirea principalelor obiective ale controlului, se decid formele de control ce urmează a fi utilizate, dar şi principalele surse de informaţii necesare desfăşurării activităţii de verificare.

Etapa pregătirii activităţii de control presupune următoarele subetape:

2.3.1 Stabilirea de către ANAF a temelor controlului

Temele de control sunt stabilite în funcţie de necesităţi şi pot avea caracter permanent sau ocazional. Denumirea sau titlul temei de control face referire la elementele ce vor fi controlate. Privind activitatea societăţii vizate, ANAF hotărăşte controlarea documentelor în care sunt prezentate situaţia veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului, mai exact contul de profit şi pierdere.

Documentele în care sunt evidenţiate aceste situaţii sunt: registrul jurnal, jurnal de vânzări, jurnal de cumpărări, balanţa de verificare, contul de profit şi pierdere. În Avizul de Inspecţie Fiscală sunt prezentate documentele ce urmează a fi controlate.

2.3.2 Analiza generală a temelor controluluiAceastă subetapă presupune efectuarea unor importante acţiuni de care depinde realizarea

reuşită a activităţii de control, şi anume:• însuşirea elementelor teoretice şi a prevederilor legale care reglementează activitatea ce face obiectul activităţii de control, presupune realizarea elementelor teoretice referitoare la tema dată, atât cele stabilite prin legi, cât şi cele înscrise în studii, publicaţii.• cunoaşterea generală a principalelor elemente de organizare a unităţii sau a tipului de

unitate ce urmează a fi controlată. În această etapă se urmareşte modul de realizare a măsurilor stabilite prin eventualele acte

de control anterioare, constatările controlorilor desemnaţi să efectueze verificarea controlului, măsurile stabilite pe baza propriilor dări de seamă.

Mai exact, în această etapă se pune la dispoziţia controlorului un material cât mai complet privind unitatea controlată, cât şi cadrul legal la care această activitate urmează să se desfăşoare. Mai exact, societatea are obligaţia de a prezenta organelor de inspecţie fiscală toate documentele cu privire la rolul controlului, în cazul de faţă, documentaţia din care reiese situaţia veniturile, cheltuielilor şi rezultatului din verificarea impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe veniturile de natura salariilor.

Aşadar, societatea pune la dispoziţia controlorilor, Dumitru Eduard şi Popa Octavian, dosarul cu documentele cerute.

2.3.3      Stabilirea obiectivelor ce urmează a fi controlate

Obiectivele privind desfăşurarea activităţii de control financiar se stabilesc pornind de la necesităţile de informare la diferite niveluri de conducere şi de la sarcinile rezultate din prevederile legale care reglementează activitatea ce face obiectul controlului. Tot în această subetapă se înscriu informaţii ce se adresează controlorului în legătură cu legislaţia suplimentară de controlat, unele precizări privind termenele şi modul de întocmire a actelor de control, precum şi numărul şi destinaţia acestora.

28

Page 27: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Scopul desfăşurării activităţii de control este stabilit tot în această fază şi este reprezentat de verificarea situaţiei financiare privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul societăţii.

Tot în această parte a controlului, după ce a fost aprobată operaţiunea de control, tematica de control devine obiectul principal de lucru pe baza căruia se desfăşoară întreaga activitate de control financiar contabil. Având în vedere faptul că operaţiunea de control financiar nu a fost amânată de către directorul societăţii, între 20 şi 23 aprilie 2014, organele de inspecţie fiscală se pot prezenta la societatea supusă controlului, SC DIANA SRL.

2.4. Etapa efectuării controlului

Etapa aceasta presupune realizarea mai multor faze în care se stabilesc sursele de informare necesare aplicării procedeelor şi tehnicilor specifice în funcţie de tema şi obiectivele propuse. Pe baza surselor şi a verificărilor efectuate, vor fi determinate eventualele abateri şi deficienţe în activitatea unităţii verificate, care urmează a fi remediate în vederea intrării acesteia în legalitate.

În această etapă sunt prezentate următoarele faze:

2.4.1 Stabilirea surselor necesare efectuării controluluiÎn această fază sunt prezentate documentele şi evidenţele tehnico-operative privind

desfăşurarea activităţii de control financiar. La societatea prezentă s-au verificat următoarele documente:

facturi fiscale; registrul jurnal; jurnal de vânzări; jurnal de cumpărări; declaraţii de impozit; decont de TVA; balanţa de verificare; contul de profit şi pierdere.

În prima subetapă, inspectorii fiscali verifică cu atenţie înregistrările din registrul jurnal, dacă toate facturile fiscale au fost înregistrate, dacă sumele trecute în registrele jurnale corespund cu cele din facturile privind cumpărarea şi vânzarea de marfă, apoi calculează şi verifică impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugată şi impozitul pe veniturile de natura salariilor, operaţii ce fac şi scopul acestui control financiar-contabil.

În urma verificării şi confruntării înregistrărilor, organele de control au găsit următoarele

nereguli:- în registrul jurnal nu s-a întregistrat factura fiscală din data de 14.02.2014, în care sunt

cuprinse cumpărări de mărfuri în valoare de 2.309lei, ceea ce duce la micşorarea impozitului şi la o valoare a TVA mai mică. De aici rezultă şi eroarea de calcul a taxei pe valoarea

29

Page 28: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

adăugată în momentul în care a fost recalculată de inspectorii fiscali care efectuează controlul, rezultând un TVA de recuperat în loc de TVA de plată;

- în jurnalul de cumpărări nu s-a găsit înregistrată aceeaşi facură din data de 14.02.2014 în valoare de 2.309lei, acest lucru constutuie şi el o abatere de la Legea 188/2011.

- în registrul jurnal se observă înregistrarea unei facturi fiscale cu o sumă mai mică, în loc de 34.000lei, a fost trecută suma de 3.400lei, o diferenţă destul de mare, ceea ce înseamnă o plată mai mică către stat. O altă eroare semnalată de către inspectorii fiscali privind valoarea taxei pe valoarea adăugată, dar şi a impozitul pe profit, societatea calculând astfel un impozit mai mic decât cel real ;În urma verificării contului de profit şi pierdere s-a observat că variaţia stocului este pe

minus, ceea ce înseamnă că fie s-a vândut marfă fără factură , fie s-a cumpărat prea multă marfă şi nu a fost vândută. În urma verificării situaţiei societăţii, s-a observat că acestă valoare provine din vânzarea fără factură a mărfurilor, ceea ce face obiectul unei fapte ilicite.

Pentru verificarea impozitului pe profit, organele de control solicită societăţii declaraţia pe impozit aferentă primului trimestru. Suma pe care societatea o avea de plată era în valoare de 15.354lei.

Inspectorii fiscali analizează documentele aferente trimestrului I din care rezultă valoarea impozitului pe profit, dar având in vedere erorile mai sus menţionate, aceştia recalculează pentru a verifica corectitudinea calculelor. Pentru calcularea impozitului, persoanele împuternicite pentru efectuarea controlului, au obţinut următoarele date:

- venituri din vânzarea mărfurilor: 100.000lei;

- prestarea serviciilor:95.000lei;

- venituri din dividende primite de la o persoana juridică română: 3.000lei;

- cheltuieli cu mărfurile: 80.000lei;

- cheltuieli cu majorările de întârziere datorate către bugetul de stat:150lei;

- impozitul pe profit înregistrat şi datorat de societate pe trimestrul IV, anul trecut:

2.000lei;- cheltuieli cu penalităţile datorate pentru contractele comerciale:

350lei;- cheltuieli cu protocolul:

15.000lei.

Pentru datele obţinute şi controlate, inspectorii fiscali întocmesc următorul document: Decizie privind nemodificarea bazei de impunere . Acest document cuprinde 3 părţi:1. date de identificare ale persoanei juridice în care sunt trecute :

- denumirea societăţii;- codul unic de înregistrare (C.U.I.);- domiciliu.

30

Page 29: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

2. date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale şi cuprinde:- obligaţiile fiscale verificate;- motivul inspecţiei fiscale;- temeiul de drept.

3. dispoziţii finale, adică: soluţia la care s-a ajuns, dacă se depun sau nu contestaţii de către cel controlat în urma rezultatului obţinut, dacă se confiscă sau nu bunuri ori documente.

Impozitul pe profit este un impozit direct, definit de Codul Fiscal. Baza de impozitare o reprezintă profitul impozabil cumulat de la începutul anului până în luna curentă, la care se adaugă cota generată de acest impozit, care este de 16%.

Având aceste date, inspectorii fiscali calculează impozitul pe profit, pentru a putea vedea dacă societatea este corectă faţă de stat:

IMPOZITUL PE PROFIT = profit impozabil x 16% = 112.300 lei x 16% = 17.968 lei.

PROFITUL IMPOZABIL = venituri totale – cheltuieli totale – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile

= 198.000 lei - 97.500 lei – 3.000 lei + 14.800 lei = 112.300 lei.

VENITURI TOTALE = venituri din vânzarea mărfurilor + prestări servicii + venituri din dividende primite de la o persoană juridică română

= 100.000 lei + 95.000 lei + 3.000 lei = 198.000 lei.

CHELTUIELI TOTALE = cheltuieli cu mărfurile + cheltuieli cu majorările de întârziere datorate către bugetul de stat + impozitul pe profit înregistrat și datorat de societate pe trimestrul IV, anul trecut + cheltuieli cu penalitățile datorate pentru contractele comerciale + cheltuieli cu protocolul = 80.000 lei + 150 lei + 2.000 lei + 350 lei + 15.000 lei = 97.500 lei.

VENITURI NEIMPOZABILE = venituri din dividende primite de la o persoană juridică română = 3.000 lei.

CHELTUIELI = cheltuieli cu majorările datorate bugetului de stat + NEDEDUCTIBILE + cheltuieli cu impozitul pe profit + cheltuieli cu protocolul care depășesc limita de deductibilitate

= 150 lei + 2.000 lei + 12.650 lei = 14.800 lei.

31

Page 30: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

CHELTUIELI DE PROTOCOL = 2% x [ venituri totale- ( cheltuieli totale – cheltuieli cu DEDUCTIBILE impozitul pe profit – cheltuieli de protocol)] = 2% x [ 198.000 lei –( 97.500 lei – 2.000 lei–15.000lei)] = 2% x 117.500 lei = 2.350 lei.

CHELTUIELI DE PROTOCOL = cheltuieli de protocol totale – cheltuieli de protocol NEDEDUCTIBILE deductibile = 15.000 lei – 2.350 lei = 12.650 lei.

Din formulele şi calculele efectuate de inspectorii fiscali, se observă că datele nu coincid. Aşadar, impozitul calculat de societate este în valoare de 15.354lei, iar suma calculată de controlori este de 17.968lei, diferenţa între aceste sume fiind de 2.614lei, o sumă cât de cât importantă statului, mai ales că în luna martie, inspectorii fiscali de la ANAF, au dat amenzi în valoare de 7,66 milioane lei societăţilor pentru încălcarea legii.

Persoana juridică a plătit impozitul pe profit calculat, adică suma de 15.354lei, însă suma reala era de 17.968lei, adică societatea mai are de plătit diferenţa dintre cele două sume. Inspectori fiscali au solicitat chitanţa care atestă faptul că impozitul a fost plătit cu suma de 15.354lei, şi analizând chitanţa, aceasta nu avea trecut codul fiscal de înregistrare al societăţii.

Pe factura sau chitanţa aferentă plăţii impozitului pe profit trebuie trecut codul fiscal de înregistrare al societăţii, însă această chitanţă nu-l avea trecut, ceea ce îi neagă valabilitatea.

Ştiind că primul trimestru este cuprins între 15 ianuarie 2014 şi 15 martie 2014, societatea are obligaţia să plătească impozitul calculat de organele de control, acest fiind cel corect, până la data de 25 aprilie 2014. Controlul efectuându-se în data de 20.04.2014, societatea mai are termen de plată încă cinci zile, altfel, pentru fiecare zi întârziată, acesta v-a primi o majorare de 0,1% la suma de 17.968lei, nu la diferenţa dintre suma calculată de inspectorii fiscali- 17.968lei şi cea calculată de contabilul societăţii- 15.354lei, deoarece chitanţa nu este valabilă.

Diferenţa de calcul dintre cel efectuat de societate şi de cel efectuat de echipa de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, provine din înregistrarea greşită a intrărilor şi ieşirilor de mărfuri în documentele contabile aferente fiecarui tip de operaţiune.

Această eroare are ca efect abaterea de la legea 188/2011. În Codul Fiscal sunt considerate operaţiuni impozabile următoarele:

• livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;•o achiziţie intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse

accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de derogare, care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acţionează ca atare şi care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru;

•o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană juridică sau fizică;

•o achiziţie intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care acţionează ca atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă.

32

Page 31: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Printre cele enumerate mai sus, societatea SC DIANA SRL aplică TVA şi desfășoară operații cu privire la livrarea bunurilor și prestarea serviciilor.

Tot în Codul Fiscal sunt precizate operațiunile scutite de această taxă, iar printre ele se numără:

• importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxă în interiorul ţării;

• importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;• reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara

Comunităţii, pentru a fi supuse unor reparaţii, transformări, adaptări, asamblări sau altor lucrări asupra bunurilor mobile corporale, cu condiţia ca această scutire să fie limitată la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunităţii;

• livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere;

• livrarea la valoarea nominală de timbre poştale utilizabile pentru serviciile poştale, de timbre fiscale şi alte timbre similare.

Pentru recalcularea acestui impozit, inspectorii analizează documentele din care reiese valoarea TVA (jurnal de vânzări; jurnal de cumpărări) pe primul trimestru şi obţin următoarele date:- valoarea TVA din vânzări: 19.000lei;

- valoarea TVA din cumpărări: 15.200lei.

TVA din vânzări se înregistrează în contabilitate, în contul 4427 „TVA colectată” şi este aplicată la facturile fiscale pentru vânzări. Analizând valoarea calculată de organele ce efectuează acest control, se observă că această valoare nu corespunde cu valoarea calculata de societate, diferenţa dintre cele doua rezultate fiind de 1.000lei, adică valoarea calculată fiind de 18.000lei.

TVA din cumpărări se înregistrează în contabilitate, în contul 4426 „TVA deductibilă” şi este aplicată facturilor fiscale ce însoţesc cumpărările de mărfuri. Analizând valoarea calculată de persoanele care efectuează controlul financiar-contabil, se observă o eroare: valoarea calculată de inspectorii fiscali nu corespunde cu valoarea calculată de societate, adică este mai mare decât aceasta cu 4.100lei, deci valoarea calculată de agentul economic pentru acest TVA este de 19.300lei.

Regularizarea taxei pe valoarea adăugată are două criterii:

- TVA deductibilă < TVA colectată => TVA de plată

- TVA deductibilă > TVA colectată => TVA de recuperat

33

Page 32: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

În concluzie, sumele obţinute de societate sunt:

- 18.000lei TVA colectată;

- 19.300lei TVA deductibilă.

În comparatie, se obține ::- TVA deductibilă > TVA colectată => TVA de recuperat 19.300lei > 18.000lei => 1.300lei

În concluzie, sumele obţinute de inspectorii fiscali sunt cele corecte şi au următoarea valoare:- 19.000lei TVA colectată;

- 15.200lei TVA deductibilă.

În comparație, se obţine:TVA deductibilă < TVA colectată => TVA de plată 15.200lei < 19.000 => 3.900lei

Se observă că între valorile cele două de TVA, ca fiind una de recuperat, rezultatul real era altul, adică un impozit indirect de plată către bugetul statului, stabilit în urma operaţiunii de regularizare a taxei pe valoarea adăugată.

Această eroare constatată de inspectorii fiscali este rezultată din înregistrările eronate de societate a cumpărărilor şi vânzărilor de mărfuri, din care a fost calculată greşit taxa pe valoarea adăugată.

În urma rezultatelor obţinute, după ce au fost verificate valorile de TVA, organele de inspecţie fiscală verifică impozitul pe venit de natura salariilor.

Impozitul pe veniturile din salarii reprezintă o prelevare obligatorie către stat a unei părţi din veniturile realizate de persoanele fizice din diferite surse. Plătitori ai acestui impozit sunt angajatorii, iar suportatorii acestui impozit sunt persoanele fizice, române sau străine, cu sau fără domiciliu în România, care realizează venituri de natură salarială. Aşadar, beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.

În Codul Fiscal pe anul 2013, impozitul lunar provenit din salarii se determină astfel:a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

34

Page 33: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină, să vireze şi să declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de virare a acestuia inclusiv. Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

Sunt şi excepţii de la termenul stabilit de lege, însă au obligaţia depunerii declaraţiei, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, următorii:

a) plătitorii de venituri din activităţile independente;b) plătitorii de venituri din salarii, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor;c) plătitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă.Contabilitatea impozitului pe veniturile din salarii se ţine cu ajutorul contului 444

„Impozitul pe veniturile de natura salariilor”, cont de pasiv, care ce creditează cu impozitul datorat şi se debitează cu impozitul virat. Acest cont ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale.

Pentru verificarea acestui impozit, organele de inspecţie fiscală verifică declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, note contabile, balanţe de verificare, declaraţii lunare, după care confruntă rezultatele obţinute de aceştia cu cele realizate de societate.

Mod de calcul a bazei de impozitare:

SALARIU VENIT CAS CFS CASS DEDUCEREA PERSONAL IMPOZABIL BRUT 10,5% 5,5% 0,5% LUNARĂ

Comparând sumele calculate de aceştia şi cele întocmite de societate, se observă că suma declarată coincide cu cea constatată de controlori, valoarea acestui impozit fiind de 7.493lei.

Societatea prezintă destule neregului şi erori de calcul din verificarea şi recalcularea sursele de provenienţă a veniturilor şi cheltuielilor societăţii. Organele de control completează documentele din care rezultă că la societatea respectivă a fost efectuat controlul financiar-contabil şi s-au găsit unele nereguli.

În urma constatărilor obţinute după recalcularea taxei pe valoarea adăugată, inspectorii fiscali întocmesc documentele aferente acestor concluzii şi anume, Decizie de Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală şi Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii.

Decizia de Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală cuprinde:1. date de indentificare a persoanei juridice cu următoarele informaţii:

35

-

- -

Page 34: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

- denumirea;- codul unic de înregistrare;- domiciliul fiscal;

2. date privind creanţa fiscală;3. data comunicării cu următoarele informaţii:

- data semnării de primire;- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”;- data de expirare;

4. termenul de plată;5. dispoziţii finale.

Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii cuprinde:1. motivarea dispunerii acestor măsuri;2. informaţii necesare pentru îndeplinirea acestor măsuri;3. recomandări privind modul de îndeplinire al măsurilor asiguratorii.

2.4.2. Selectarea şi aplicarea tehnicilor necesare pentru realizarea controlului

Procesul de efectuare a controlului financiar-contabil de ANAF face obiectul controlului documentar-contabil, folosind ca tehnică controlul invers cronologic, care presupune verificarea celor mai recente documente şi se continuă de la prezent spre trecut, documente specifice din care să reiasă valoarea corectă a impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe venit de natura salariilor.

Inspectorii fiscali au folosit prezenta modalitate de control financiar-contabil, deoarece aceasta se foloseşte în momentul în care se constată abateri sau erori de calcul şi este nevoie să se stabilească momentul când aceste erori s-au săvârşit.

Având în vedere faptul că la societatea SC DIANA SRL, supusă controlului, inspectorii fiscali au sesizat anumite omisiuni şi erori de calcul, trebuiau să identifice sursa de provenienţă a acestor erori şi să verifice document cu document întocmit anterior. Ordinea întocmirii, înregistrării şi îndosarierii documentelor controlate în care sunt evidenţiate veniturile, cheltuielile şi rezultatul societăţii este următoarea:1. registrul jurnal cu înregistrarea tuturor documentelor contabile, în ordine cronologică;2. jurnal de vănzâri şi jurnal de cumpărări în care sunt înregistrate operaţiunile de vânzări şi cumpărări în ordine cronologică;3. balanţa de verificare, ce presupune înregistrarea conturilor folosite în luna respectivă, în ordine crescătoare;4. contul de profit şi pierdere.

36

Page 35: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

Organele fiscale au verificat toate documentele cerute şi puse la dispoziţie de persoana juridică controlată de la cel mai nou întocmit până s-a depistat sursa de eroare. Sursele ce determină erorile întâlnite de organele de control, Dumitru Eduard şi Popa Octavian, sunt provenite din următoarele înregistrări:

- înregistrări eronate în registrul jurnal privind sumele trecute greşit, evitarea înregistrării anumitor facturi;

- ieşirea şi intrarea de mărfuri în unitatea controlată fără factură.

În urma acestor constatări, persoanele care au efectuat controlul financiar-contabil la SC DIANA SRL, nu consideră necesar faptul de a confrunta documentele găsite şi prezentate de unitatea controlată, deoarece sursa şi evidenţa erorilor este bine stabilită din actele societăţii.

2.4.3. Determinarea abaterilor şi a deficienţelor

În această subetapă, sunt stabilite abaterile de la lege săvârşite de societate, dar şi deficienţele în efectuarea activităţii economico-financiare, erorile întâlnite de controlori de-a lungul perioadei de control financiar-contabil. În principiu, cei ce controlează sunt obligaţi să dovedească vinovăţia societăţii, nu cei supuşi controlului să dovedească nevinovăţia lor.

Conform legii 188/2011, societatea încalcă unele regului.

În legea mai sus numită, sunt considerate contravenţii următoarele abateri:a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau demenţiuni;b) neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilorimpozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume;c) în vederea stabilirii stării de fapte fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. Organul fiscal are dreptul de a solicita şi altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe bază înscrisurilor puse la dispozitie de către contribuabili;d) organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte;e) organul fiscal are dreptul să reţină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care fac dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducătorului organului fiscal, perioada de reţinere poate fi prelungită cu maximum 90 de zile;f) contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal;g) la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile

37

Page 36: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

solicitate pentru inspectia fiscală. În declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil;h) în vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Conţinutul dosarului preţurilor de transfer va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.i) contribuabilul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală;j) plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.;k) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privindcompletarea şi păstrarea fişelor fiscale;l) neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, laterţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiilefiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni;m) nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor şi a obligaţiilor dedecontare prevăzute de prezentul cod;n) nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit prezentului cod;o) biroul de carte funciară va comunica organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, care vor fi înştiinţaţi de către organul de executare şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea preţului;p) refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fisechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate;q) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor,contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;r) nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă;s) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni;t) contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. Organul fiscal poate solicita informaţii şi altor persoane numai atunci când starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabil. Informaţiile furnizate de alte persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.

Dintre faptele mai sus enumerat, persoana juridică încalcă următoarele reguli:• plata impozitului pe profit nu este efectuată corect, deoarece nu are trecut codul de identificare fiscală propriu, conform art 71, din O.G nr. 188/2003.

În Codul Fiscal sunt specificate obligațiile persoanelor impozabile în scopuri de TVA, printre care persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de

38

Page 37: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

● înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire în valoare de 35.000euro, echivalentul în lei la valoarea cursului stabilit de Banca Națională a României la data respectivă, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, adică echivalentul în lei a sumei de 35.000euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

● dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire în valoare de 35.000euro, echivalentul în lei, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

● dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire în valoare de 35.000euro, echivalentul în lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

2.5. Etapa întocmirii actelor de control

În urma controlului efectuat, în această etapă sunt întocmite şi actele ce fac obiectul controlului financiar-contabil, în care sunt prevăzute contravenţiile şi sancţiunile în urma încălcării legii, documente care atestă faptul că societatea a fost controlată.

Principalele acte de control financiar contabil, care se întocmesc ca urmare a constatării unor abateri de la prevederile legale sunt:

◦ procesele verbale de control;◦ procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor◦ note de constatări ;◦ raport de inspecţie fiscală.

În urma efectuării controlului financiar-contabil de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organele de control pot întocmi următoarele documente : procesul verbal de control, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi raportul de inspecţie fiscală.

În procesul verbal de control se întocmeşte doar în cazul controlului preventiv în care sunt înscrise rezultatele cu referire la:

- descrierea faptei şi a modului de control financiar-contabil exercitat;- prevederile legale încălcate de contribuabil;- consecinţele pe care trebuie să şi le asume contribuabilul de pe urma prevederilor

legale încălcate.

În procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sunt menţionate :

39

Page 38: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

- numărul articolului şi alineatului privind abaterea de la lege a contribualilului ;- data, locul şi ora când s-au constatat abaterile;- motivul sancţionării;- amenda care trebuie plătită de contribuabil şi până la ce dată.

Raportul de inspecţie fiscală cuprinde următoarele date :1. date despre inspecţia fiscală : - date despre persoanele împuternicite să exercite controlul financiar-contabil ;- obiectul controlului financiar contabil ;2. date despre contribuabil :3. constatări fiscale cu privire la :- impozitul pe profit ;- taxa pe valoarea adăugată ;- impozitul pe veniturile de natura salariilor.4. alte constatări cu privire la :- organizarea şi conducerea evidenţei contabile ;- utilizarea şi ţinerea registrelor ;5. discuţia finală cu contribuabilul ;6. sinteza constatării inspecţiei fiscale.

Privind controlul exercitat la societatea urmărită. inspectorii fiscali au întocmite procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi raportul de inspecţie fiscală .

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul să dispună:

- luarea de măsuri în vederea înlăturării şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome;

- corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legale datorate statului;

- aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor; ulterior, prin înfiinţarea Oficiului Concurenţei, s-au restrâns atribuţiile în acest domeniu;

- suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile.

2.6. Etapa valorificării constatărilor efectuate de către ANAF

Valorificarea constatărilor se face prin dispunerea de către controlor a unor măsuri operative care să aibă ca rezultat final refacerea operaţiunilor în conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite şi înregistrarea acestora, în noua formă în evidenţele tehnico-operative financiare şi contabile în scopul intrării în legalitate.

În urma acestor constatări, organele de control stabilesc dacă abaterile fac parte din domeniul contravenţional sau chiar penal, urmând soluţionarea acestora fie prin amenzi fie printr-un avertisment.

Contravaloarea contravenţiilor este stabilită în Ordonanţa Guvernului, numărul 92/2003, actualizată în 2011, şi presupune :

40

Page 39: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul în care unitatea controlată nu pune la dispoziţia controlorului documentele cerute şi nu permite acestora intrarea acestora în încaperi sau depozite;

b) cu amendă de la 50 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei, pentru persoanele juridice, în cazul in care controlatul refuza sa dea declaratie scrisa care sa confirme ca rezultatele obtinute de inspectorii fiscali sunt cele corecte ;

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, daca unitatea controlata nu prezinta dosarul preturilor de transfer organelor de inspectie fiscala;

d) cu amendă de la 50 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei la 10.000lei, pentru persoanele juridice,în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin.(1)lit. a),b),f) - l) din OG nr. 92/2003;

e) cu amendă de la 50 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei , pentru persoanele juridice, în cazul in care se refuza prezentarea materialelor impozabile, daca s-a platit in totalitae impozitele si contributiile, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

f) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul in care se refuza prezentarea materialelor impozabile, daca s-a platit in totalitate impozitele si contributiile, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000lei şi 100.000 lei inclusiv;

g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul in care se refuza prezentarea materialelor impozabile, daca s-a platit in totalitae impozitele si contributiile, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Aşadar, cunoscându-se contravenţiile şi sancţiunile, inspectorii fiscali, Dumitru Eduard şi Popa Octavian, calculează valoarea amenzii:- efectuarea incorectă a plăţii impozitului pe profit şi calcularea incorecta a acestuia se

sancţionează cu 6.000lei.

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa Gurvernului numărul 92/2003, titlul III- Dispoziţii procedurale legale, Capitolul 3- Administrarea şi aprecierea probelor, Secţiunea 3-Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului, Articolul 55- Prezentarea de înscrisuri, Alin. 1, se sacţionează conform aceleiaşi ordonanţe prin Secţiunea 6- Sarcina probei, Capitolul 4- Termene, Titlul IV- Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală, Articolul 71- Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente împreuna cu sancţiunile din articolul 189-Contravenţii, alin. 2 ( a) şi d) ), stabilindu-se o amenda în valoare de 6.000lei, sumă înscrisă în procesul verbal.

41

Page 40: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

CONCLUZII

Prin control,în general, se înțelege analiza permanentă sau periodică a unei activități sau a unei situații pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. Controlul este complexul de mijloace,metode și instituții coordonate de natură a preveni abaterile și a stabili răspunderile pentru prejudiciile cauzate. Cât privește controlul financiar,acesta presupune a examina dacă economia financiară a statului se desfășoară in conformitate cu cerințele legale ale activității bugetare și fiscale și are ca obiectiv depistarea erorilor,lipsurilor,deficiențelor,in scopul remedierii si evitării lor in viitor. Controlul financiar este activitatea prin care se evită actele păgubitoare bunei administrații sau prin care se asigură descoperirea lor cu rapiditate si siguranță. Funcţia de control este definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele firmei, subsistemele şi componentele acestuia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive.

Controlul financiar urmărește, printre altele, următoarele obiective principale: - cresterea acumulărilor bănești si asigurarea capacității de plată; - creșterea resurselor proprii de finanțare; - păstrarea permanentă a integrității patrimoniale; - descoperirea și recuperarea pagubelor, pierderilor suferite; - lichidarea cheltuielilor supradimensionate; - respectarea disciplinei financiare și fiscale.

Controlul, ca activitate de sine stătătoare este omniprezent în orice domeniu de activitate, el nu se rezumă să constate numai manifestarea neajunsurilor ci se bazează pe previziunea desfăşurării activităţii,a posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor.

În urma controlului financiar fiscal efectuat la SC DIANA SRL , de către inspectorii ANAF, agentul economic a fost sancționat cu o amendă în valoare de 6.000 lei. Suma stabilită ca amendă, trebuie plătită în termen de 30 de zile de la constatare. În urma acestui proces verbal, societatea plateşte suma stabiltă. Cauza acestei sancțiuni a fost evaziunea fiscală.

În urma controlului efectuat, inspectorii fiscali nu reţin niciun document contabil.În prezent, SC DIANA SRL își desfășoară activitatea în aceeași formulă, cu un număr de

7 angajați și dorește să-și extindă domeniul de activitate prin achiziția de spații noi, oferind astfel noi locuri de muncă.

42

Page 41: Lucrare Disertatie -2014 Corectata

BIBLIOGRAFIE

1. Bostan I. -Controlul fiscal, Ed. Polirom, Iaşi, 20032. Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., - Introducere in expertiza contabila si

auditul financiar, Editura C.E.C.C.A.R., Bucuresti, 2005;3. Florea Ion, Macovei Ionela-Corina, Florea Radu - Control economic financiar si gestionar

Editura CECCAR , Bucuresti 20074. Florea Radu, Contabilitate consolidata si auditul grupurilor de societati, Editura

TEHNOPRESS, Iasi 20105. Florea, I., Florea, R., Controlul economic – financiar, C.E.C.C.A.R., Bucuresti, 2000;6. Grigorescu Sorin, Chilarez Danut, Petre Mihaela Cosmina, Popescu Marin – Contabilitate

si fiscalitate, Independenta Economica, Pitesti 20137. Lupu Neculai, Grosu Oana - Finante publice si fiscalitate, Editura TEHNOPRESS, Iasi

20098. Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Control şi Audit Financiar-Contabil,

Editura ProUniversitaria Bucureşti, 20069. Munteanu, V. (coordonator) si altii, Control si audit financiar-contabil, Editura Lumina

Lex, Bucuresti, 2003;10. Possler Ladislau, Gheorghe Lambru, Bogdan Lambru – Contabilitatea Întreprinderii,

Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna” Constanţa, 200611. Sorin Borlea, Monica Achim, Ludovica Breban - Control Financiar si expertiza contabila;

Cluj – Napoca, 2009.

***

*** Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în M.Of. Partea I, nr. 282, din 29.04.2009

*** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată în M.Of. nr. 421/ 20 mai 2014*** Ordin 1181/ 23.08.2007 privind modelul si continutul raportului de inspectie fiscala*** Ordonanţa Guvernamentală nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

în M.Of. nr. 513/ 31 iulie 2007*** site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro*** site-ul www.finanteneamt.ro*** www.dailybusiness.ro

43