_Impozit Pe Venit PF - I Parte

22
Tema 1: Impozitul pe venit. Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice. Curs teoretic –4 ore. 1. Impozit pe venit – noţiuni generale. 2. Modul de acordare a scutirilor fiscale angajaţilor. 3. Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale. Surse bibliografice: 1. Codul Fiscal al RM, Titlu I şi Titlu II. MO al RM ediţie specială din 08.02.2007 în redacţia existentă la data de 01.01.2013 2. Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din 24.04.1997. MO al RM ediţie specială din 08.02.2007 în redacţia existentă la data de 01.01.2013 3. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în foloful angajatului. Anexa nr. l la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010 4. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit nr. 04 din 29.01.2001 1. Impozit pe venit – noţiuni generale. Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice rezidente şi nerezidente care obţin venituri din categoria celor impozabile. Persoana fizică este considerata: - cetăţean al Republicii Moldova - cetăţean străin - apatrid 1

description

tema impozit pe venit la fiscalitate

Transcript of _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Page 1: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Tema 1: Impozitul pe venit. Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice.

Curs teoretic –4 ore.

1. Impozit pe venit – noţiuni generale.

2. Modul de acordare a scutirilor fiscale angajaţilor.

3. Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale.

Surse bibliografice:

1. Codul Fiscal al RM, Titlu I şi Titlu II. MO al RM ediţie specială din 08.02.2007 în redacţia

existentă la data de 01.01.2013

2. Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din 24.04.1997. MO al

RM ediţie specială din 08.02.2007 în redacţia existentă la data de 01.01.2013

3. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate

de către patron în foloful angajatului. Anexa nr. l la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19

ianuarie 2010

4. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a Declaraţiei cu

privire la impozitul pe venit nr. 04 din 29.01.2001

1. Impozit pe venit – noţiuni generale.

Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice rezidente şi nerezidente care obţin venituri din categoria

celor impozabile.

Persoana fizică este considerata:

- cetăţean al Republicii Moldova

- cetăţean străin

- apatrid

- întreprindere cu statut de persoană fizică (întreprinderi individuale(I.I.) şi gospodăriile

ţărăneşti (G.T.).

Rezident al Republicii Moldova este orice persoana fizica care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

- are domiciliul permanent in Republica Moldova, inclusiv :

se afla la tratament sau la odihna, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;

este persoana cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;

- se afla în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;

Nerezident al Republicii Moldova este orice persoana fizică care nu corespunde cerinţelor stabilite pentru

determinarea ei ca rezident ori, deşi corespunde acestor cerinţe, se afla in Republica Moldova:

1

Page 2: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

în calitate de persoana cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei

asemenea persoane;

în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza acordului interstatal la care

Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;

la tratament sau la odihna, sau la învăţătură, sau în deplasare, daca aceasta persoana fizica s-a aflat in

Republica Moldova exclusiv in aceste scopuri;

exclusiv in scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere

tranzit);

Obiectul impunerii al impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente îl constituie:

a) toate veniturile (din categoria celor impozabile) obţinute din surse aflate pe teritoriul RM,

b) veniturile obţinute din surse de peste hotare pentru munca efectuată în RM,

c) veniturile financiare şi investiţionale din surse aflate în străinătate.

Obiectul impunerii al impozitului pe venit pentru persoanele fizice nerezidente îl constituie:

a) toate veniturile (din categoria celor impozabile) obţinute din surse aflate pe teritoriul RM.

În scopul determinării impozitului pe venit conform CF al RM se dă următoarele explicaţii privind unele

venituri:

Venit financiar este considerat venit obţinut din: royalty, anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune,

uzufruct, diferenţe de curs valutar, activele primite gratuit, dobândă alte venituri din activitatea financiară,

dacă participarea contribuabilului la aceasta activitate nu este regulată, permanentă şi substanţială.

Royalty (redevenţă) este recompensa regulată obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din

dreptul de folosinţă a lor, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.

Anuitate este plata regulată a sumelor de asigurare, ale pensiilor sau îndemnizaţiilor (cu excepţia prestaţiilor

de asigurări sociale).

Dobîndă este orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv de

la depunerile băneşti, veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar.

Venit investiţional este considerat venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele

financiare (dividende), dacă participarea contribuabilului la aceste activităţi nu este regulată, permanentă şi

substanţială.

Dividend este venitul rezultat din repartizarea venitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota

de participaţie depusă în capitalul social.

În funcţie de metoda înglobării a veniturilor pentru determinarea impozitului se utilizează atît impunerea

globală cît şi impunerea separată.

Global se impozitează:

1. plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate

2. facilităţile acordate de patron

2

Page 3: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

3. onorarii

4. comisioane

5. venitul din activitatea de întreprinzător sau profesională

6. creşterea de capital

7. dobînzile

8. anuităţi

9. primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăţi

10. dividendele obţinute de la agenţii economici nerezidenţi

11. alte venituri conform art. 18 al CF al RM.

Separat se impozitează:

1. dividendele obţinute de la agenţi economici rezidenţi

2. veniturile de la jocurile de noroc

3. cîştigurile de la acţiunile de publicitate

4. royalty (redevenţe)

5. veniturile persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător obţinute de la transmiterea

în posesie sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare(cu excepţia

veniturilor de la arenda terenurilor cu destinaţie agricolă).

Pentru veniturile ce se impozitează global se utilizează sistemul cotelor progresive compuse. Conform art. 15

al CF avem:

Tabelul nr. 1

Cotele progresive compuse ale impozitului pe venit pentru personele fizice

Tranşa de venit impozabil Cotele stabilite pentru2014 2015

anual lunar anual lunar anual lunarpînă la 27852 lei inclusiv

pînă la 2321 lei inclusiv

7% 7% X X

mai mult de 27852 lei

mai mult de 2321 lei

1949.64 lei + 18% de la suma ce depăşeşte 27852 lei

162.47lei + 18% de la suma ce depăşeşte 2321 lei

X X

pînă la 29640 lei inclusiv

pînă la 24701 lei inclusiv X X 7% 7%

mai mult de 29640 lei

mai mult de 2470 lei

X X

2074,8 lei + 18% de la suma ce depăşeşte 29640 lei

172.9 lei + 18% de la suma ce depăşeşte 2470 lei

3

Page 4: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Venit impozabil este mărimea venitului la care se aplică cotele pentru a determina cuantumul impozitului

pe venit.

Pentru veniturile ce se impozitează separat se utilizează sistemul cotelor proporţionale.

Tabelul nr.2

Cotele proporţionale ale impozitului pe venit pentru personele fizice

N/o Tipul venitului 2009 2010-

2011

2012-

2013

2014-

2015

1. dividendele obţinute de la

agenţi economici rezidenţi

15% 15% 6% 6%

2. veniturile de la jocurile de

noroc

10% 18% 18% 18%

3. cîştigurile de la campaniile

promotionale de la 1012,8 (10

% din scutirea personală) pînă

la 50 000 lei

10% 10% 10% 18%

4. cîştigurile de la campaniile

promotionale in suma mai

mult de 50 000 lei

25%

5. veniturile obţinute de la

transmiterea în posesie sau

folosinţă (locaţiune, arendă,

uzufruct) a proprietăţii

mobiliare şi imobiliare

agentilor economici.

10% 10% 10% 10%

6. veniturile obţinute de la

transmiterea în posesie sau

folosinţă (locaţiune, arendă,

uzufruct) a proprietăţii

mobiliare şi imobiliare

persoanelor fizice

5% 5% 5% 5%

7. Royalty achitate în folosul

persoanelor fizice

12%

Pentru notarii privaţi cota este stabilită în mărime de 18% -2015 (art 695 pct 2 al CF).

Perioada fiscală (perioada pentru care se determină obligaţiunea fiscală) la impozitul pe venit este:4

Page 5: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

- pentru persoane fizice – an calendaristic.

- pentru notari privaţi – luna calendaristică.

Conform art. 20 al CF sînt prevăzute un şir de venituri care nu se supun impozitării. Unele din ele sînt:

1. anuităţi sub forma prestaţiilor de asigurări sociale şi îndemnizaţiile

2. despăgubirile primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă, unei boli profesionale

3. plăţile şi compensaţiile acordate în cazuri de incapacitate de muncă, conform contractelor de

asigurare de sănătate

4. compensarea cheltuielilor salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu în limitele

stabilite de actele normative

5. sumele primite de proprietari sau deţinători pentru bunurile rechiziţionate în interes public

6. bursele elevilor, studenţilor şi persoanelor aflate la învăţămînt post universitar, cu excepţia retribuţiei

pentru activitatea didactică sau de cercetare

7. pensiile alimentare şi îndemnizaţiile pentru copii

8. îndemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei

9. patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau moştenire

10. sumele pe care le primesc donatorii de sînge de la instituţiile medicale de stat.

11. cîştigurile de la acţiunile de publicitate

12. altele.

În cazurile cînd veniturile sînt obţinute în valută străină ele se recalculează în valută naţională conform

cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei (BNM).

În cazurile cînd veniturile sînt obţinute în formă nemonetară ele se recalculează în unităţi monetare.

2. Modul de acordare a scutirilor fiscale angajaţilor.

În RM conform CF art. 33,34,35 se acordă un minim neimpozabil, care este diferit de la o persoană la alta în

funcţie de sarcina sa socială.

Fiecare contribuabil poate avea dreptul la următoarele scutiri:

Tabelul nr. 3

Scutirile privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Codul

scutirii

Denumirea scutirii Anul

2014 2015

anual, lei lunar, lei anual, lei lunar, lei

P personală 9516 793 10128 844

M personală majoră 14148 1179 15060 1255

S scutire matrimonială (pentru soţ/soţie) 9516 793 10128 844

Sm personală majoră cedată în favoarea soţului/soţiei)

14148 1179 15060 1255

5

Page 6: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

N pentru persoane întreţinute 2124 177 2256 188

H scutirea pentru persoanele intretinute-invalizii din copilarie

9516 793 10128 844

Dreptul la scutirea personală majoră le aparţine următorilor contribuabili:

1. care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică provocata de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

2. care sînt invalizi şi s-a stabilit ca invaliditatea lor este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

3. este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut in acţiunile de lupta pentru apărarea

integrităţii teritoriale si independentei Republicii Moldova, cît si în acţiunile de lupta din Republica

Afghanistan;

4. este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi

independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

5. este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I si II

6. este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Persoana întreţinută este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al şotiei (soţului) lui (părinţii

sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii);

In scopul beneficierii de scutirea menţionată, persoana întreţinută trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţa la

zi a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

- este întreţinută de contribuabil;

- are un venit anual ce nu depăşeşte suma scutirii personale simple: 10128 lei pentru anul 2015.

Categoria scutirii la care are dreptul contribuabilul se obţine prin îmbinarea tuturor codurilor scutirilor

acordate.

N se înlocuieşte cu - numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din

copilărie;

H se indica de atâtea ori cîte persoane – invalizi din copilărie se află la întreţinerea contribuabilului.

Exemplul 6. D-l G. Enache are venituri din munca efectuată în cadrul unui agent economic. Soţia D-lui nu

este angajată în cîmpul muncii, deoarece are grijă de o persoană întreţinută, care este invalid din copilărie.

D-lui are la întreţinere 2 copii, unul din care este invalid. Prin urmare D-l G. Enache are dreptul la

următoarele scutiri:

Pentru anul 2015 va fi egală cu 32640lei: PS1H= 10128 + 10128 + 2256 + 10128

Respectiv, literele categoriei vor indica scutirea personală, scutirea pentru soţ (soţie), scutirea pentru

persoana întreţinuta-invalid din copilărie, iar cifra “1” - numărul de persoane întreţinute, cu excepţia

persoanei întreţinute – invalid din copilărie.

În cazul în care contribuabilul este angajat în cîmpul muncii şi obţine venit din salariu el poate beneficia de

scutiri la care are dreptul pe parcursul anului fiscal la locul de munca de baza.

6

Page 7: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria

ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa

carnetului de muncă al contribuabilului.

Scutirile la locul de bază de muncă se acordă numai în baza Cererii privind acordarea scutirilor la

impozitul pe venit depusă de contribuabil patronului. În scopul determinării mărimii si categoriei scutirii,

care urmează a fi acordată contribuabilul trebuie să anexeze la cerere documentele ce certifică dreptul la

scutiri.

Tabelul nr.4

Actele ce confirmă dreptul la scutireTipul scutirii Categoriile

contribuabililor care au dreptul la scutire

Documentele care servesc drept temei pentru acordarea scutiri

Organele care eliberează documentele respective

P Toţi cetăţenii 1. extrasul sau copia buletinului de identitate sau paşaportului, care confirma faptul că el are domiciliul permanent în RM, sau

autentificat de patron (se verifica de către patron viza de domiciliu a contribuabilului) sau autentificat de notari în cazul în care nu se prezintă patronului originalul documentului pentru a verifica copiile

2. certificatul care confirma faptul, că contribuabilul s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 183 zile pe parcursul anului fiscal, pentru care se acorda scutirea.

autoritatea administraţiei publice locale ale RM, de organele MAI al RM, împuternicite cu funcţii de evidenţă a populaţiei şi de agenţii economici rezidenţi ai RM

1. S-a îmbolnăvit si a suferit de boala actinica provocata de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobil

Legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobil şi certificatul Consiliului de Expertiza Medicală a Vitalităţii (CEMV)

Ministerele, departamentele, direcţiile (secţiile) militar-administrative, de către care au fost trimise aceste persoane pentru lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobil, şi CEMV

2. Invalid şi s-a stabilit ca invaliditatea sa este în legătură cauzala cu avaria de la C.A.E. Cernobil

Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenţă sociala si protecţia familiei, alte organe împuternicite

7

Page 8: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

3. Părintele sau şotia (şotul) unui participant căzut in acţiunile de lupta pentru apărarea integrităţii teritoriale si independentei RM, cît şi în acţiunile de lupta din Republica Afghanistan

Legitimaţia care confirma dreptul la înlesniri

Direcţiile (secţiile) militar-administrative

4. Părintele sau şotia (soţul) unui participant dat dispărut în acţiunile de lupta pentru apărarea integrităţii teritoriale si independentei RM, cît şi în acţiunile de lupta din Republica Afghanistan

Legitimaţia care confirma dreptul la înlesniri

Direcţiile (secţiile) militar-administrative

5. Invalid ca urmare a participării la acţiunile de lupta pentru apărarea integrităţii teritoriale si independentei RM, precum şi în acţiunile de lupta din Republica Afghanistan

Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenta sociala si protecţia familiei

6. Invalid de război Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenta sociala si protecţia familiei

7. Invalid din copilărie Legitimaţia de pensionar cu indicarea gradului invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenta sociala si protecţia familiei, sau alte organe de stat abilitate cu dreptul de a elibera legitimaţia respectiva

8. Invalid de gradul I sau II

Legitimaţia de pensionar cu indicarea gradului invalidităţii

Direcţiile teritoriale de asistenta sociala si protecţia familiei

9. Pensionar – victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată

Legitimaţia de pensionar şi certificatul de reabilitare

Primăriile municipiilor, oraşelor, comunelor, satelor, precum si alte organe împuternicite

S extrasul sau copia buletinului de identitate sau paşaportului soţului (soţiei)copia certificatului de căsătorie, care confirma ca

lucratorul se afla in relatii de casatorie, si

confirmarea sotiei (sotului) ca ea (el) nu cere scutirea personala (scutirea personala majora) in anul fiscal pentru care este ceruta scutirea pentru sot (sotie) (confirmarea se scrie in mod liber);

8

Page 9: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

persoana întreţinută este un descendent al contribuabilului

copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a persoanei întreţinutecopia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute sau certificatul care confirma ca ea locuieşte împreună cu contribuabilul;

autorităţii administraţiei publice locale ale RM,

certificatul care confirma ca persoana întreţinuta îşi face studiile cu frecventa la zi şi venitul anual nu depăşeşte 10128 lei pentru 2015

instituţia de învăţămînt, în cazul în care descedentul nu locuieşte împreună cu contribuabilul

persoana întreţinută este un descendent al soţiei (soţului) contribuabilului:

suplimentar la documentele indicate în cazul cînd persoana întreţinută este descendentul contribuabilului se prezintă copia sau extrasul din certificatul de căsătorie al contribuabilului, care confirma ca el se afla in relaţii de căsătorie cu persoana care este ascendent al persoanei întreţinute

persoana întreţinuta este un ascendent al contribuabilului

copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a lucrătorului, care confirma ca persoana întreţinuta este un ascendent (înfietor) al lucrătorului;

- copia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute

sau certificatul, care confirmă că ea locuieşte împreună cu lucrătorul;

autoritatea administraţiei publice locale ale RM

persoana întreţinuta este un ascendent al şotiei (soţului) contribuabilului

suplimentar la documentele indicate în cazul cînd persoana întreţinută este ascendentul contribuabilului se prezintă copia sau extrasul din certificatul de căsătorie al contribuabilului, care confirma ca el se afla in relaţii de căsătorie cu persoana care este ascendent al persoanei întreţinute

H suplimentar la documentele indicate pentru persoanele întreţinute în mod obişnuit se prezintă legitimatia de invalid a persoanei întreţinute,

Directiile teritoriale de asistenta sociala si protectia familiei.

9

Page 10: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Copiile documentelor sau extrasele din documentele originale, anexate la Cerere trebuie sa fie autentificate

obligatoriu de către patron sau organul notarial.

Scutirile se acordă începînd cu data de 1 a lunii următoare lunii în care a fost depusă Cererea.

Contribuabilul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat sa prezinte anual patronului Cererea si

copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când angajatul obţine dreptul la

scutiri suplimentare sau pierde dreptul la careva scutiri. Copiile (extrasele) documentelor contribuabilului

prezentate anterior se compară de către patron până la începutul fiecărui an fiscal cu originalele, cu scopul de

a verifica dacă nu au intervenit careva schimbări în acestea.

Fără a depune Cererea, anual angajatul trebuie sa prezinte documentele ce sunt cu un termen de valabilitate

limitat, spre exemplu: certificatul de confirmare pentru persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de

învăţământ, confirmarea sotiei (sotului) privind transmiterea scutirii etc.

In cazurile, cind:

a. contribuabilul n-a prezentat Cererea

b. n-a indicat corect în Cererea prezentata careva scutiri la care pretinde,

c. n-a anexat la Cerere documentele justificative,

d. îşi retrage Cererea,

el nu pretinde la scutiri, iar patronul calculează şi reţine impozitul din veniturile îndreptate spre achitare fără

acordarea scutirilor.

Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul contribuabilul sau intervin

careva modificări in datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului

permanent etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc

schimbarea, o nouă Cerere semnată de el, anexând la ea documentele justificative corespunzătoare.

Noua Cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile când contribuabilul:

- obţine dreptul la scutiri sau a decis sa beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a

beneficiat pînă la prezentarea Cererii noi;

- pierde dreptul (sau renunţă benevol) la scutirea pentru soţ (soţie) sau scutirile pentru persoanele întreţinute;

- obţine (sau pierde) dreptul la scutirea personala majoră de 15060 lei;

- schimbă numele sau si/sau codul lui fiscal;

- schimbă domiciliul său permanent.

Noua Cerere depusă de contribuabil trebuie sa conţină informaţia referitoare numai la scutirile, la care s-a

păstrat dreptul, şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.

În toate cazurile scutirile se acorda sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă sau

retrasă Cererea

Exemplul 7. D-l E. Tătaru este angajat din anul precedent. Pâna la inceputul anului fiscal 2014 D-lui a

depus Cererea privind acordarea scutirii personale(P). Pe data de 13 martie angajatul a depus o nouă

Cerere, în care a cerut scutirea personală şi scutirea pentru soţie(PS), iar pe data de 20 august 2014 el a

10

Page 11: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

depus Cererea, în care a cerut scutirea personală, scutirea pentru soţie şi scutirea pentru o persoană

întreţinută (PS1).

Tabelul nr.5

Calculele scutirilor personale

Scutirile la locul de muncă vor fi acordate în modul următor:

Perioada Nr. de

luni

Scutirea lunară Scutirea pe perioada

menţionată

ianuarie – martie 3 793 793*3=2379

aprilie-august 5 793+793=1586 1586*5=7930

septembrie-

decembrie

4 793+793+177=1763 1763*4=7052

Total scutiri acordate 17361

Dacă contribuabilul pierde integral dreptul la scutiri, din motivul că a pierdut statutul de rezident, el este

obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când au avut loc aceste schimbări, o cerere în

forma liberă privind retragerea Cererii depuse anterior. Această cerere se depune şi în cazurile, când

contribuabilul renunţă benevol la toate scutirile.

Prezentarea conştientă de către contribuabil în Cerere şi în documentele care confirma dreptul la scutiri a

unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine aplicarea amenzii şi răspunderea penală în

conformitate cu legislaţia.

Angajatul care nu şi-a folosit în anul fiscal precedent scutirile la care a avut dreptul, din cauza neachitării de

către patron a salariului, aceste scutiri se acorda la data achitării restanţelor la salariu numai în baza Cererii

depuse de el.

Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se trec în contul scutirilor pentru următorul an fiscal în

cazurile cînd:

- suma scutirilor nefolosite este mai mare decât suma salariului calculat si neachitat - în limita, ce nu

depăşeşte mărimea salariului neachitat;

- suma scutirilor nefolosite este mai mica decât suma salariului calculat si neachitat – în limita sumei totale a

scutirilor nefolosite.

În cazul în care:

- suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal gestionar la locul de muncă de bază şi celor

trecute, în baza cererii angajatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică

decât suma scutirilor la care contribuabilul (salariatul) are dreptul conform legislaţiei şi persoana

obţine alte venituri decât cele primite la locul de muncă de bază,

11

Page 12: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

- contribuabilul nu are venituri din plăţi salariale pe parcursul anului fiscal, însă obţine alte venituri din

categoria celor supuse impozitării

atunci el poate beneficia scutiri pe deplin în baza Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe

venit depuse pentru anul respectiv.

Memorează! În cazul în care contribuabilul nu are venituri din plăţi salariale pe parcursul anului fiscal, însă obţine alte venituri din categoria celor supuse impozitării el poate beneficia de scutiri la care are dreptul la momentul depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

3. Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale. Impozitul pe venit la sursa de plata se calculează şi se reţine la momentul indreptării venitului spre achitare.

Aprecierea salariului (inclusiv primelor, facilitati etc.), venitului impozabil şi calcularea impozitului pe venit

ce urmează a fi reţinut la sursa de plata, se efectueaza prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului

fiscal sau în cazurile cînd lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent - de la data angajarii.

Aprecierea scutirilor, acordate lucratorului, se efectuează prin metoda calculului cumulativ din luna

urmatoare dupa luna în care a fost depusă Cererea privind acordarea scutirilor.

Numărul de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucratorul se consideră angajat, în scopul impozitarii, se

determina:

- în cazurile cînd lucratorul este angajat din anul fiscal precedent - începind cu luna ianuarie;

- în cazurile cînd lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începind cu luna următoare dupa luna în

care el s-a angajat.

Luna pe parcursul careia lucratorul se elibereaza, se ia în considerare la determinarea numarului de luni

în anul fiscal pe parcursul carora lucratorul este angajat.

Memorează! În luna în care s-a angajat nu are drept la scutire (scutirea nu i se acordă). În luna în

care s-a eliberat de la serviciu are dreptul la scutire (scutirea i se acordă).

În scopul determinarii venitului impozabil, sumei scutirilor şi numarului de luni de la începutul perioadei de

cînd lucrătorul se consideră angajat, precum şi calculării impozitului pe venit ce urmeaza a fi reţinut la sursă

din plăţile salariale (inclusiv prime, facilitati etc.) patronul deschide pentru fiecare lucrator angajat al său

Fişa personala de evidenta a veniturilor sub forma de salariu şi alte plati efectuate de catre patron în

folosul angajatului pe anul gestionar, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în

continuare – Fişa personala).

În cazul cînd pe parcursul lunii sau în aceeasi zi patronul achită angajatului cîteva tipuri de plăţi salariale,

inclusiv si plăţi în avans, în Fişa personala fiecare plata se indică separat cu acordarea scutirii care revine

lunii date, respectind metoda calculului cumulativ.

Exemplul 8 : D-l D. Vasilachi este angajat la Codru SRL din anul precedent. Are dreptul la scutire personală, şi pentru 2 persoane întreţinute (P2), care în anul 2015 va fi egală cu 844 +188*2=1220 lei lunar.

12

Page 13: _Impozit Pe Venit PF - I Parte

Tabelul nr. 6Extras din fişa personala

de evidenta a veniturilor sub forma de salariu şi alte platiefectuate de catre patron în folosul angajatului

Data efectuarii platii in folosul angajatului

Suma venitului indreptat spre achitare sau platii efectuate in folosul angajatului

Numarul de luni

Suma scutirilor

Venitul de care se calculează CAM

Primele de asigu-rare medi-calăCAM(4,5%)

Venitul de care se calculează CAS

Contri-buţiile de asigurare socială(6%)

Venit impo-zabil

Impozitul calculat din venitul impozabil

Impozitul pe venit aferent retinerii/restituirii (+/-)

curent total

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

31.01. 4900 4900 1 1220 4900 220,5 4900 294,0 3165,5 298,09 298,09

02.03. 4800 9700 3 3660 9700 436,5 9700 582,0 5021,5 351,51 53,42

06.04. 5700 15400 4 4880 15400 693 15400 924,0 8903 623,21 272

31.05. 7900 23300 5 6100 23300 1048,5 23300 1398,0 14753,5 1297,13 673,92

1. calculăm impozitul pe venit pentru data de 31 ianuarie 2470*7%+(3165,5-2470)*18%=172,9+125,19=298,09 lei care se indică în col 8.11 şi 8.12

2. calculăm impozitul pe venit pentru data de 02 martie (scutirile se acordă pentru 3 luni)Pentru a determina tranşele şi cotele care trebuie aplicate, împărţim venitul impozabil total la nr. de luni luate în calcul 5021,5 lei/ 3 luni=1673,83 lei/lună. Venitul mediu lunar este mai mic decit 2470 lei, prin urmare, aplicăm cota de 7% asupra întregului venit impozabil.5021,5 *7%=351,51lei impozit din venit total (se indică în col 8.11)351,51-298,09 = 53,42 lei - impozit calculat pentru data 02 martie (se indică în col 8.12) .

3. calculăm impozitul pe venit pentru data de 06 aprilieDin nou aplicăm doar o singură cotă, deoarece 8903 lei/4luni=2225,75 lei/lună, care este mai mică

decît 2470 lei. 8903*7%=623,21 lei impozit din venit total623,21 - 351,51=272 – impozitul ce trebuie reţinut la data 06 aprilie.

4. calculăm impozitul pe venit pentru data de 31 mai14753,5 lei/5luni=2950,7 lei/lună. Venitul este mai mare de 2470 lei, prin urmare se vor aplica cotele de 7% şi 18%.2470*7%*5 + (14753,5 -2470*5)*18%=864,5+432,63= 1297,13 lei impozit din venit total1297,13 - 623,21 = 673,92 lei – impozit reţinut la data de 31 mai.

NOTA: Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 (MO al RM nr. 193-196

din 29.12.2010) art. 5 pct. 2 baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale (CAS)

nu va depăşi suma de 5 salarii medii pe economie înmulţită cu 12.

Salariul mediu prognozat pe economie pentru anul 2014 este de 4255 lei, pentru anul 2015 este de

4500 lei (HG nr. 951  din 20.12.2012 ) Adică, în mediu pe lună baza de calcul a CAS nu poate depăşi

22500 lei (4500*5 luni=22500 lei).

13