hematologie 4

download hematologie 4

of 6

Transcript of hematologie 4

 • 7/25/2019 hematologie 4

  1/6

  T E H NI C A DE T E R M INA R I I G R U PE L O R S A NG U I NE D I N S I S T E M U L O AB

  Det erm inar ea gru pel or sanguine, clasice din sistemul OAB, se executa,

  dupa cum s-a aratat mai sus, prin doua metode:

  metoda de deter minar e a aglutinogenului sau proba Beth-Vincent

  (aglutinine cunoscute si aglutinogen necunoscut);

  metoda de determ inare a aglutininei sau proba Simonin (aglutinogene

  cunoscute si aglutinina necunoscuta).

  Precizam Tnca o data ca pen tru a nu se produ ce er or i de int erp re-

  tare, trebuie sa se

  faca

  determinarea concomitent prin ambele

  probe,

  stabil ind

  grupa sanguina prin cit irea celor doua rezult ate obt inute , care treb uie sa fie

  tn concordanfa.

  M E T O D A T E H NI C A ) DE DE T E R M I N A R E A A G L U T I NO G E NU LU I

  Beth-Vincent)

  Determinarea grupei sanguine prin aceasta metoda se realizeaza cu aju-

  t o ru l serurilor-test care confin aglutinine cunoscute.

  STngele de cercetat este alcatuit din eritrocite care au aglutinogen pe

  care nu-l cunoastem.

  Se procedeaza astfel (fig. 109):

  METODA

  BETH VINCENT

  0 I )f }A E i B M).

  j Seruri

  test OAB

  0 D

  Am em

  ABcm

  Fig

  109. Determinarea grupelor sanguine cu ajutorul serurilor test metoda B e t h - V i n c e n t .

  Pe o lama de sticla se depun tr ei picat uri de ser-tes t, si anume: picatu ra

  de ser-test 0 (I) Tn partea dreapta a lamei (deci Tn stTnga celu i care exec uta

  determinarea); picatura de ser-test A (II)

  la mijlocul lamei;

  picatu ra de ser-

  230

  tes t B (III) Tn partea stinga a lamei (Tn drea pta celui care face dete rmin area ).

  Practic, am pus pe lama Tn partea dreapta aglutinine a si p, Tn mijloc aglu

  tinina p si Tn stTnga aglutinina a.

  Cu aj uto rul unei p ipete Pasteur sau al unei baghete de sticla, se pune

  cite o picatu ra din sTngele pe care T cercetam ( rec olta t din vena si pa strat

  Tntr-o epru beta ), ITnga fiecare p icatura de ser- test, avTnd gri ja ca picatur a

  de sTnge so

  fie de 10

  on

  mai mica aproximativ), deck picatura de

  ser-test. Apoi,

  cu col^ul unei lame curat e se omogenizeaza seruri le-t est cu picatur ile respec

  tive de sTnge, schimbmd Tnsa de fiecare data colt ul lamei omoge nizat oare .

  Prin aceasta pr op or tie Tntre ser si hematii 1/10 se obt ine un amestec corec t

  de ser si hema tii. (O canti tate prea ma re de e rit ro cit e inhiba reac^ia

  de aglut inar e, iar o cantita te prea mica face ca reactia sa nu poata fi observat a

  < u ochiul liber .)

  In cazul c i n d pen tru de ter min are , se foloseste sTnge pro ven it din pul pa

  degetului, se procedeaza asemanator, cu singura deosebire ca picatura de

  .Tnge nu se mai depune pe lama cu seruri-test, ci printr-o simpla stergere

  a pulpei degetului cu cTte un colt al lamei omogenizatoare se colecteaza pe

  nnd o cantitate suficienta de sTnge, pentru fiecare picatura de ser-test.

  Daca Tn loc de lama omogenizatoare se foloseste o bagheta de sticla, se

  procede aza ca si cu lama, atTt atun ci cTnd sTngele de c erc eta t se afla Tn ep ru

  beta, cTt si cTn d el este rec olta t dire ct din pulpa d ege tulu i. De

  fiecare data

  Insa bagheta se clateste intr-un vas cu apa si se sterge cu vata sau tifon. U t i -

  lizarea baghetei este, dupa un oarecare exercitiu, mult mai expeditiva. In

  cele ce vom discuta ne vom referi numai la pozitia dreapta sau stinga a lamei

  ile

  sticla,

  nu a celui care execut a.

  Dupa ce eritrocitele au fost amestecate cu serurile-test se asteapta

  4 minu te, Tn care ti mp lama se agita pr in miscari de basculare. in acest

  limpse produce aglutinarea.

  Determinarea grupei sanguine odata executata rezultatele obtinute se

  mlerpreteaza astfel:

  Lipsa de aglutina re Tn cele 3 picat uri de ser-tes t 0 (I), A (II) si B (III)

  dovedeste ca sTngele nu contin e nici un agluti nogen om olog aglu tini nelo r

  .ill,i si beta din serul pe care l-am pus noi si deci este de grup 0 (/).

  Daca se constats aglu tinar e Tn picat urii e margin ale de se r-test 0 (I)

  }| B (III) si Tn picatur a din mijloc de ser-te st A (II) nu, gru pa sanguina de ter -

  minata este de grup A II) pentru ca noi am pus pe lama Tn dreapta aglutinine

  a si [3 (alfa si beta) care au aglut ina t he mat iil e cu aglu tino gen A TntTlnite

  in sTngele Al l , am pus Tn mijloc ag lutini na p (be ta) care este com pati bila cu

  i. .lniin ogenu l A di n gru pa A l l si deci nu aglut ineaz a, am pus Tn stTnga aglu-

  tlnina (alfa) care aglutineaza aglutinog enul A din grup a A l l .

  Daca obtin em a glutin are Tn picat urile din dr eapta de ser-test 0(1 ) si din

  Iflljloc de ser-te st A (II), si picatu ra din stTnga de ser-test B (III) nu obt ine m,

  fngele apartine grupei B III), pen tr u ca: noi am pus pe lama Tn drea pta

  aglu-

  231

 • 7/25/2019 hematologie 4

  2/6

  t i n i ne a a l fa ) s i ag lu t in ine 13 be ta ) d in se r u l - tes t 0 1 ) . Ag l u t in ina be ta a

  Tn tT ln i t a ic i ag lu t inogenu l B s i a ag lu t ina t . Am pus in mi j loc ag lu t in ina be ta

  d in se r u l - tes t A l l , ca r e a Tn tTln it a g lu t inog enu l B s i a ag lu t ina t , am pus

  Tn stTnga agl ut in ina a l fa care neTntTln ind aglu t ino gen A p en tru ca sTngele Bi l l

  a r e numa i ag lu t inogen B , nu a ag lu t ina t .

  CTnd Tn toa te p ica tu r i le s -a p r odus ag lu t in a r e , sTnge le apa r t ine grupei

  AB IV)

  pe ntr u ca Tn f iecare d i n ce le 3 p ica tur i de ser ex is t a eel pu t in una

  d in ag lu t in ine le a l fa sau be ta ca r e ag lu t ineaza hema t i i l e g r upe i AB IV ) , ca r e

  au atTt aglu t ino gen A , cTt s i ag lu t ino gen B.

  M E T O D A D E D E T E R M I N A R E A A G L U T I N I N E L O R S im o n in )

  Meto da de de te r m ina r e a ag lu t in ine lo r d in se r sau d in p lasma se execu ta

  punTnd pe o lama de s ti c la e r i t r oc i t e - te s t cunoscu te A l l s i B i l l s i se r u l

  p lasma) - tes t pe ca r e o ce r ce tam. In aceas ta p r oba avem dec i ag lu t inogen

  cunoscu t s i ag lu t in ine necu noscu te . H ema t i i l e - tes t A I I ) s i B I I I ) se ob t in

  d in f lacoane de s inge conse r va t u t i l i za te de ja pen t r u t r a ns fuz ie la ca r e s -a

  ver i f ica t per f ect gru pa sanguina, sau de la persoane cu gru pa sanguina b ine

  de te r mina ta . Va lab i l i ta tea hem a t i i l o r - tes t es te de max imu m 3 z i le . Ele se

  pastreaza s ter i l Tn s t ic lu te t ip p enic i l ina s i se conserv a la fr ig ide r . D upa eel

  mu lt 3 z i le , e le se Tnlocuiesc cu a l te le pr oasp ete, deoarec e pr in man ipula re

  se in fec teaza s i po t da ag lu t ina r i g r es i te . Tehn ica de de te r min a r e es te u r ma-

  toa rea : pe lama se pun , cu o p ipe ta Pasteur , 2 p icatu r i de ser sau de p lasma

  de cerc eta t: o p ica tura la mi j lo cul lam ei, o a doua Tn s tTnga lamei.

  Deas upra f iec are i p ica tur i de ser de cerce tat af la t pe lama se pune o

  p ica tu r a d in hema t i i l e - te s t co r espunza toa r e , as t fe l : l a m i j loc , hem a t i i A I I ) ;

  Tn s tTnga lamei, hem ati i - tes t B l l l ) s i la aceasta proba can t i ta t ea de ser este

  de 10 or i mai mare decTt cea de hem ati i f ig . 110) .

  Om oge niza rea s i c i t i re a se exec uta Tn aceleas i con dit i i ca si la pro ba de

  de te r mi na r e a ag lu t inoge nu lu i . R ezu l ta te le se in te r p r e teaza as t fe l :

  Daca ag lu t ina r ea se p r oduc e Tn ambe le p i ca tu r i de se r, om ogen iza te cu

  e r i t r oc i te le - te s t A , r espec t i v B, se r u l apa r t ine sTnge lui d in g r upa 0 l ) ,

  deoarec e Tnseamna ca seru l pe care l-am pus cont ine a amTndoua aglut in in ele

  alfa si beta si era deci de grupa

  zero

  I).

  Daca ag lu t ina r ea se p r oduce Tn p ica tu r a de se r omogen iza ta cu e r i t r o

  c i te - tes t B , se r u l apa r t ine sTnge lui d in g r upa A I I ) , pen t r u ca se r u l con t ine

  agl ut in ina beta care se gaseste Tn grupa A II).

  Daca ag lu t ina r ea se p r oduc e Tn p ica tu r a de se r om ogen iza ta cu hema t i i -

  tes t A , se r u l apa r t in e sTnge lu i d in g r upa B l l l ) , pen t r u ca se r u l con t ine

  ag lu

  t in ina a l fa care se gaseste Tn grupa

  B lll).

  Daca ambe le p ica tu r i de se r omog en iza te cu hema t i i - tes t A s i , r espec t i v ,

  hema t i i - tes t B nu p r ez in t a ag lu t ina r e , se r u l apa r t ine sTnge lu i d in grupa AB IV),

  pen t r u ca aces t se r nu con t ine n ic i o ag lu t in in a .

  2 3 2

  METODA SIMONIN

  A

  8

  Hemat i i

  test

  Hematii

  test

  JX Picaturi

  deser

  de cercetat 1-

  R E.Z U L TAJ

  m

  m

  0 1)

  A IF

  B M )

  A 3 IF )

  11)]. 110.

  Determinarea grupelor sanguine cu ajutorul hematiilor test metoda Simonin).

  Reguli

  generate

  care

  trebuie

  respectate

  atunci cind se determina o grupa

  .anguina:

  1. De t e r m ina r e a g r upe i sangu ine se execu ta conc om i ten t p r in ce le doua

  p r o b e , r e z u l t a t u l d e t e r m i n a r i i c i t i n d u - s e c o m p a r a t i v .

  2.

  T e m p e r a t u r a o p t i m a p e n t r u d e t e r m i n a r e e s t e d e m i n i m u m 16 1 8 ,

  Ben t r u a se ev i ta fa lse le r eac t i i p oz i t i ve p r in ag lu t in ine le la r ece sub 16 ).

  3 . In d im in ea ta f ieca r e i z i le de luc r u se con t r o leaz a ob l iga to r iu se r u r i le -

  tes t si hema t i i l e - tes t p r i n p r obe Tncr uc isa te hema t i i l e - tes t cu se r u r i le - tes t ) ,

  . i p r ec i indu - se cu ap r ox im a t ie av id i ta tea se r u r i lo r s i t i t r u l l o r dupa r ap id i -

  ta tea ag lu t ina r i i s i aspec tu l ag lu t in a te lo r . In cazu l cmd ag lu t ina r i le nu smt

  j l e te ,

  se Tnlocuiesc hem ati i l e- te st cu a l te le proas pete . In cazul cTnd s i de

  eas ta da ta ag lu t ina te le se fo r meaza p r ea len t , se sch imba se r u l - tes t s i se

  fncearca d in no u pTna cTnd se a junge la react i i de aglut ina re n ete. De-abia

  d in aces t m om en t se poa te t r ece la de te r min a r i le de g r upa Tn vede r ea t r ans -

  l uz ie i .

  i n tab lou l s inop t i c r eda t Tn f igu r a 111 se vede r ezu l ta t u l ob t in u t p r in ce le

  douS me t ode Be t h - V incen t si S im on in .

  I A C T O R U L

  Rh

  Fac to r u l Rhesus Rh ) es te un ag lu t inogen lega t de e r i t r oc i t , ca r e se de ta -

  ; ,caza Tn cad r u l moza icu lu i ag lu t inoge n ic a l hema t ie i ca o en t i t a te se r o log ica

  b ine de f in i ta .

  233

 • 7/25/2019 hematologie 4

  3/6

  Factor ul Rh este facut astazi raspunza tor de o serie de manifestari mor -

  bide la nou-nascuti, manifestari care, pma la descoperirea sa, erau puse pe

  seama bolilor cronice de care suferisera sau se presupune ca suferisera parintii.

  Posesorii de factori Rh se numesc Rh-po zitivi iar cei care nu poseda fac

  tor ul Rh se numesc Rh-negativi. Factorul Rh exista la europen i Tn pro por tie

  de 85 .

  0 1 )

  METODA

  BETH-VINCENT

  METODA

  SIMONIN

  B

  A M)

  o

  o f / 3

  3 oc

  B m)

  AB W

  Fig. 111 Tabhu general al rezultatului determinarilor de

  grup prin metodele B eth Vicent si Simonin.

  (Se

  r e c o m a n d a

  ca un

  as t fe l

  de t a b l o u ,

  m a r i t

  si

  c o l o r a t ,

  sa

  e x i s t e

  Tn

  f i e c a r e p u n c t

  de

  t r a n s f u z i e

  sau

  l a b o r a t o r u n d e

  se

  d e t e r m i n a g r u p e l e s a n g u i n e .

  Alfa (a) Beta (S); ser hemotest 0 (I); Beta (B); ser hemotest A (II): alfa (oc);

  ser hemotest B III). A: eritrocite test A (II); B: eritrocite-test B III).

  In ceea ce priveste ag lutin inele an ti- Rh, ele nu apar spontan la indiv izii

  Rh-negat ivi. Ele iau nastere pri n izoimuniza re, adica pri n administrareasT ngelui

  care contin e facto rul Rh la indiv izii Rh-neg ativi. Aceasta izoimuniz are se face

  pe cale intravenoasa, p rin tr ansfu zii de sTnge Rh-poz itiv, sau pe cale tr ans

  pl ac en ta l, Tn situat ia Tn care o mama Rh-negat iva pr imest e Tn sistemul sau

  cir cula tor glob ulel e rosii Rh-po zitive de la fat (fig. 112), care capata acest

  caracter de la tatal Rh-p oziti v.

  Apa rit ia aglu tinin ei an ti-Rh Tn sTngele unei persoane Rh-negative poate fi

  gener atoar e de accidente grave, daca T facem trans fuzii cu sTnge Rh- pozi tiv;

  de asemenea, fatul a carui mama Rh- negativ, i zoimuni zata la fact orul Rh, pre-

  zinta agl utini ne anti- Rh este expus la accidente .

  234

  A< este fapte arata imp ort ant a practica pe care o are deter mina rea fa cto-

  I Rh la mama si la cei ce ur meaza sa primeasca transfu zii.

  Aglutinin ele sistemului Rh fi ind anticorp i care apar numai prin izoimun i-

  irea indivizilor Rh-negativi poarta numele de anticorpi anti-Rh.

  Serul-test anti Rh. Factorul Rh se deter mina cu ajuto rul serului- test anti-Rh.

  '.crul-test anti-Rh (D) se prepara din sTngele femeilor Rh

  0

  (D), serul cu

  rl mai larg spect ru anti- Rh negativ, izoi muniz ate la fact orul Rh, care au

  MAMK TATA PLACENTA

  OPIL

  Fig. 112 Fenomenul de izoimunizare prin

  sarcina.

  A

  Izoimunizarea mat erna pri n sarcina obtin uta de la sot ^

  n

  p oziti v. cu fat Rh pozitiv.

  B. Mecanismul de declansare al bolii hem olitice prin in compat ibili tate Rh Tntre mama si fat.

  riilscut copii prezentTnd una din formele de boala hemolitica si care au titrul

  intlcorpilor anti-Rh completi foarte ridicat.

  I 'entru ca seru l-tes t anti- Rh sa fie universal si de buna calita te, se pre-

  lrr.1 ca feme ile izo imuni zate sa fie de grup a sanguina AB (IV) (sa nu mai aiba

  d>-i i alte aglutinine) si sa posede anticor pi anti-R h cu tit ru foart e ridjcat.

  Oete rmin are a factor ului Rh se face Tn mod cu re nt pe lama. In labora-

  lo.irele specializate, aceasta determinare se poate face si Tn eprubeta.

  I I H N I C A D ETERM I N ARI I F ACTORU L UI Rh 0 D) PE LAMA

  Metoda de determina re a factoru lui Rh pe lama este urmatoa rea:

  Pe o lama de sticla se pun 3 picaturi de ser-test anti-Rh. Picaturile din

  l i c i p t a si din stTnga lamei folosesc ca mart or, iar picat ura din mi jloc pen tru

  'I -i i -rminarea

  dorita (fig. 113).

  235

 • 7/25/2019 hematologie 4

  4/6

  Pica tu r a d in d r eap ta se ames teca cu g lobu le le cunos cu te R h - poz i t i v , i a r

  cea d in s tTnga cu g lobu le c unoscu te Rh - nega t i v . P ica tu r a de se r - tes t d in m i j

  lo c

  se

  ames teca cu e r i t r oc i te le de ce r ce ta t .

  In ceea ce p r i ves te tehn ica r ec o l ta r i i sTnge lu i , omog en iza r ea p r ecum s i

  fe lu l Tn ca r e se r epe ta r a po r t u l d in t r e e r i t r o c i t e s i se r u l - tes t se u t i l i zeaza

  ace leas i me tode ca s i pen t r u de te r m ina r e a g r upe lo r sangu ine c las ice .

  Fig 113 Determinarea factorului Rh pe lama:

  1

  lama de st ic la pe care se face determinarea;

  2

  cut ie Petri tn care se rea l izeaza , ,camera umeda".

  Este necesara camera umeda pentr u ca lama se pune la termo stat , unde t rebuie sa stea 30 de mi nute.

  Daca n-ar fi tn m ediu (cam era) ume d, sTngele si aerul s-ar usca si nu am mai putea avea un r ezu ltat

  co re c t ;

  3

  htrt ie de f i l t ru (umezita cu apa); 4 . suportu l lamei (bagheta de.st ic la Tndoita); M: mart or

  pozit iv; m: martor negat iv pentru contro larea ca l i ta t i i seru lu i ant i-Rh. in cazul tn care determi

  narea se face Tn serie pe mai multe lame nu este nevoie dect t de un s ingur m artor pozit i v s i de

  un martor negat iv, prin care contro lam, pentru determinarea respect ive, ca l i ta tea seru lu i Rh.

  x

  l

  ser test ant i-Rh, p lus eri t roc i te de determin at , care arata ca eri t ro ci te le s tn t Rh negat iv.

  X

  s

  aer test ant i-Rh, p lus eri t roci te de determina t , care arata ca eri t roci te l e sTnt Rh pozit iv .

  Pen t r u de te r m ina r e a fa c to r u lu i Rh se u t i l i zeaza sTnge c i t r a ta t sau hepa r ina t ,

  ca s i Tn cazu l de t e r m ina r i i g r upe lo r sangu ine c las ice a le s is tem u lu i O .A .B .

  Dupa omogen iza r ea p ica tu r i lo r , l ama de s t i c la este in t r odus a Tn t r - o cu t ie

  P e t r i ,

  suspend ata pe o bagheta de s t ic la Tndoita Tn fo rm a de potco ava. Sub

  aceasta bagheta se gaseste o ronde la de hTr t ie de f i l t ru ume da. Se acope r i i

  cu t ia cu capacu l sau si se in t r o duce Tn te r m os t a t la 37 , unde se t in e t im p

  de min im um 30 de minu te . Du pa aceas ta ope r a t ie , ca r e poa r ta nume le de

  incuba r e la te r m os ta t , se e fec tueaza c i t i r ea .

  In cazul cTnd se ut i l izeaza p lac i cu go de ur i , nu mai este necesar sa se Tntre-

  buinteze lama de s t ic la sau cut ie Petr i . Camera umeda se real izeaza Tn acest

  caz chiar Tn go deu , pr in aco per i rea Tntregi i p lac i cu o bucata de geam sau

  o a l ta p laca cu god eu r i .

  236

  De t e r m ina r e a fac to r u lu i Rh se face Tn camer a um eda , pe n t r u a se Tmp ie -

  d ica usca r ea p ica tu r i i , fap t ca r e a r fnna p r oduce r ea ag lu t ina r i i sau a r gene r a

  in te r p r e ta r i fa lse .

  Citirea rezultatelor.

  Se scoa te d in te r mo s ta t cu t ia Pe t r i ca r e con f ine lama

  de dete rm ina t (sau p laca cu gode ur i) s i se Tncl ina usor , cu o misca re c irc u la rs

  s i de ba lansa re . Daca g lobu le le de ce r ce ta t sTnt Rh - po z i t i v , apa r g r u n j i de

  ag lu t ina r e TncepTnd de la mar g inea p ica tu r i i ( c r ene la r ea mar g in i i ) . Daca g lobu

  le le sTn t Rh - nega t i v , p ica tu r a r amasa nu con t ine g r un j i ( ag lu t ina te ) s i es te

  mob i la .

  C i t i r ea se r ea l izeaza numa i compar a t i v cu r eac t ia ma r to r cu g lobu le r os i i

  R h

  - poz i t i v s i Rh - nega t i v . Dup a ce och iu l a fos t su f i c ien t exe r sa t , p ica tu r i le

  ma r to r p ot sa nu mai f ie necesare decTt Tn caz de du biu , dec i se poat e u t i -

  l i za o s ingu r a p ica tu r a de se r an t i - R h , ca r e se ames teca pe lama cu hem a t i i l e -

  tes t pe ca r e le ce r ce ta m.

  D e s e o r i ,

  d e t e r m i n a r e a f a c t o r u l u i R h 0 ( D) p r in m e toda ob isnu i t a nu es te

  pos ib i la , Tn t rucT t aces t fac to r es te aco pe r i t " . Pen t r u a f i des cop e r i t " s i a f t

  pus Tn ev iden t a es te nevo ie sa u t i l i zam fe r me n t i p r o teo l i t i c i . Ce i ma i r e co -

  man dabi l fe rm en t este papaina. Tehn ica este cea descr isa mai sus, dar pe

  lama pe care am pus seru l a nt i -R h s i sTngele caru ia Ti cerce tam f act oru l Rh,

  adaugam o p ica tu r a de so lu te de papa ina 1 % .

  P R O B E L E D E C O M P T I B I L I T T E S E R O L O G I C D I N T R E S l N G E L E

  D O N T O R U L U I S I C E L L P R I M I T O R U L U I

  Pr obe le de compa t ib i l i ta te sTn t de doua ca tego r i i :

  a.

  Proba

  de compatibilitate directa majora i n v i t r o pe lama

  Jeanbrau).

  b. Proba de compatibilitate in v ivo biologica

  Oehlecker).

  a.

  Proba

  de compatibilitate directa majora i n v i t r o es te ob l ig a to r ie Tna in tea

  o fec tua r i i t r ans fuz ie i .

  Pen t r u execu ta r ea e i se p r ocedeaza Tn fe lu l u r m a to r :

  Se recoltea za de la pr im it or o pr iza de sTnge, ca s i Tn cazul d et erm ina r i i

  grup ei sangu ine. Pe o lama de s t ic la se pune o p ic atura m are d in seru l sau p lasma

  prepa rata la centr i fu ga d in sTngele reco lta t . Picat ura de ser sau p lasma se ames

  teca cu e r i t r o c i t e p r oven i te d in f laconu l cu sTnge conse r va t , r espec tTnd p r o -

  po r t i a de 1 /10 d i n t r e g lobu le s i se r .

  Lama se asaza apo i pe cu t ia Pe t r i , ca s i la de te r m ina r e a fac to r u lu i Rh ,

  ,i se in t r od uce la te r m os ta t la 37 , unde es te lasa ta t im p de 30 de min u te .

  Citirea rezultatelor. STnge le don a to r u lu i nu es te com pa t ib i l cu sTnge le p r i -

  mi tor u l u i daca se cons tats o ag lut i nare cTt de usoara. In acest caz se

  v e r i -

  f lcS grup a sanguina a boln avul u i s i a sTngelu i d in f laco n. Daca se co ns ta t ca

  nu s- a facu t o g r esa la de g r upa , a tunc i es te vo r ba de o inco mpa t ib i l i ta te

  dc- subg rupa sau de un a l t s is tem sanguin Tn afara celu i c las ic O.A.B., mai

  li s daca este vorb a de un bolna v caru ia

  i

  s -au facu t ma i m u l te t r ans fuz i i

  2 3 7

 • 7/25/2019 hematologie 4

  5/6

  ( i z o i m u n i z a r e ) . In acest caz

  nu

  se fa ce t ra n s fu z ia , T nce rcTn d u -se co m p a t ib i l i -

  t a t e a cu sTngele din alt f l a co n .

  D a ca p i ca tu ra a p a re c la rS , cu ace lasi aspect ca si eel a vu t T n a in te ca lama

  sa

  fie

  i n t r o d u s a

  la

  te r m o s ta t , sT ng e le e s te co m p a t ib i l

  si se

  p o a te t ra n s fu za .

  A ce a s ta p ro b a se va e x e c u t a o b l i g a t o r i u la o r i c e t r a n s f u z i e de sTnge (114).

  b.

  Proba

  de

  compatibilitate

  in v i v o , care se

  numeste si proba

  de

  compatibi-

  lit te

  biologica proba

  Oehlecker), c o n s t i t u i e

  o

  v e r i f i c a r e

  Tn

  p lus

  a

  f e l u l u i

  Tn

  On A

  Compatibilitate Incompatibilitete

  2

  Fig. 114 Proba de compatibilitate directa majora in v i t r o pe lama Jeanbrau).

  1. cut ie Pt r i

  in

  care

  se

  real izeaza camera um eda.

  o

  l ama

  de

  s t i c l a ;

  b

  h l r t i e

  de

  f i l t r u ;

  c

  s u p or t

  pent ru lama bagheta

  de

  s t i c la tndoi ta) .

  R ez u l t a t u l : 2. c omp at i b i l i t a te ;

  3

  incompat ib i l i t ate .

  ca re p r i m i to r u l re a c t i o n e a zS fa ta de sTngelece i se i n t r o d u c e i n t r a v e n o s , p r i n

  t r a n s f u z i e .

  Easee x e c u t a n u m a i d u p a cep r o b a de c o m p a t i b i l i t a t e

  in vitro

  a fo s t f a cu ta

  si s-a c o n s t a t a t ca sTnge le poa te fi t r a n s f u z a t .

  T e h n i c a de e x e c u t a r e si i n t e r p r e t a r e a ei vo r f i d e scr i se T n ca p i to lu l p r i v i n d

  t ra n s fu z ia i n d i re c ta .

  D e t e r m i n S r i l e

  de

  g r u p , d e t e r m i n a r i l e f a c t o r u l u i

  Rh,

  p r o b e l e

  de

  c o m p a t i

  b i l i t a t e

  in

  vitro

  si

  in

  vivo

  dau o to ta l a se cu r i t a te a d m in i s t ra r i i sT n ge lui din p u n c t

  d e ve d e re se ro lo g i c . P ro b e le

  in vitro

  si

  in vivo

  sTnt capab i le ch ia r sa sesizeze

  s i p re ze n ta u n o r a g lu t i n in e mai s l ab e e x i s t e n t e Tn se ru l u n o r p e rso a n e (a n t i -

  M . N. K e ' l l -C e la n o , D u f f y , saus u b g r u p e l e A

  l P

  A

  2

  ) . A c e s te a g l u t i n i n e mai slabe

  r e p r e z i n t a o p r o b l e m s de se ro lo g ie sp e c ia l s a su p ra cS re ia nu i n s i s tS m

  a ici .

  I n c o m p a t i b i l i t a t i l e d e t e r m i n a t e de acest tip de a g l u t i n i n e de a ce s t i f a c to r i

  ra r i , sp e c ia l i

  si

  slab i ) sTnt foa rte ra re

  si de

  ce le

  mai

  m u l t e

  o ri pot fi

  sesiza te

  2 3 8

  , i . , i

  cum am sp u s p r i n e fe c tu a re a co re c tS si a t e n t a a p r o b e l o r de c o m p a t i b i

  l i t a t e

  in vitro

  si

  in

  vivo.

  R e z u l t a t e l e o b t i n u t e la d e t e r m i n S r i l e de g r u p dau p o s i b i l i t a t e a sS se

  ( im o a scS cui se va a d m in i s t ra sT n ge le. Din t a b e l u l c u p r i n s Tn f i g u r a 115 se

  I o n s ta ta casTngele0 I) p o a te fi t r a n s f u z a tsi la p e rso a n e din ce le la l te g ru p e ,

  p e n t r u cS nu are pe h e m a t i i n i c i un a n t i g e n , asa T ncTt h e m a t i i l e i n t ro d u se

  n u sTn t a g lu t i n a te (d i s t ru se ) de a g lu t i n in e le ca re (e ve n tu a l ) ar exista Tn sTngele

  Fig. 115

  Compatibilitate intre grupe.

  I

  constata

  ca:

  sTngele

  din

  g rupa

  0 I)

  (don ator universal) poate

  t l . i t bolnav i lor din g rupa 0

  I)

  si Tn caz de max ima urgenta cTnd

  i . ivcm sTnge izogrup,

  tn

  c an t i t a t i l i m i t a t e

  si

  bo l nav i l o r

  din

  t oa t e

  I r lal te grupe. Singeie din g rupa

  A II)

  poate fi t ransfuzat bolna -

  r

  din g rupa

  A

  II) si Tn caz de m ax i m a u rgen t a ,Tnc an t i ta t i l i m i -

  ic id e n t u l h e m o l i t i c e s te n e T n se m n a t . F a p te le a ce s tea e ra u va la b i l e si sTnt

  2 3 9

 • 7/25/2019 hematologie 4

  6/6

  s i az i va labi l e daca trans fuzam can ti ta t i m ic i de s inge, Tn cazur i de m axim a

  urge nta . O r i de cTte or i Tnsa se transfuzeazS ca nt i ta t i care depSsesc 600 ml

  sTnge, es te ob l iga to r iu sa adm in is t r a m numa i sTnge i zog r up .

  . . D O N A T O R U L U N I V E R S A L 0 ( I ), P E R I C U L O S D E S I N G E

  Exp l i ca t ia r eac t i i l o r h emo l i t i ce ca r e se cons ta ts a tunc i cTnd se t rans fuzeaza

  sTnge 0(1) la persoan e de a l t gru p este ur ma to are a:

  STngele 0(1) poseda aglu t in i ne ant i -A s i ag l ut in ine ant i -B (a l fa s i beta)

  care ,

  in t r o duse Tn o r gan ism u l u nu i bo lnav A (I I ) sau B( l l l ) , se f i xeaza 'pe g lo

  bu le le r os i i a le aces tu ia s i l e d is t r ug . Aceas ta hemo l iza , Tn mar ea ma jo r i ta te

  a cazu r i lo r nu se r e leva p r in n ic i un fenomen c l in ic , deoa r ece can t i ta tea de

  ag lu t in ine ca r e se in t r odu ce es te p r ea mica pen t r u ca sa dec lanseze o hem o

  l iza masiva ev ident ia b i lS c l in ic . Insa atun c i cTnd trans fuzam o can t i ta te m are

  de sTnge 0 ( 1 ) la pe r soane de a l t g r u p , in t r odu cem o can t i ta te mar e de

  a g l u

  t i n in e , ca r e , de da ta aceasta , vo r d is t r uge mas iv g lobu le le r os i i a le p r im i -

  to r u lu i s i hemo l i za se va ev iden t ia c l in i c , t r aduc mdu - se p r i n t r - un acc iden t

  pos ttran sfuz iona l. Acelas i fenom en se poate TntTmpla s i Tn cazul Tn care i n t ro

  duce m o cant i t a te re iat i v mica de sTnge 0(1) (600800 m l) dar sTngele tran s

  fuza t a r e ag lu t in ine cu t i t r u ( pu te r e a ag lu t inan ta ) r id ica t .

  Daca de la don a to r u l un ive r sa l p r e lu am s i t r ans fuzam numa i hem a t i i l e

  ( masa e r i t r oc i ta r S concen t r a ta sau r esuspenda tS) ne in t r oducT nd de da ta aceas ta

  ag lu t in ine ( ca r e sTn t Tndepa r ta te oda ta cu p lasma) , a tunc i t r ans fuz ia es te pe r

  fec t supo r ta ta ch ia r Tn can t i t a t i ma r i .

  la ta dec i cTteva not iun i foar te ut i le Tn legatura cu sero logia sanguina cu

  ap l i ca t ie p r ac t i ca la execu ta r ea t r ans fu z i i l o r .

  M A T E R I A L U L N E C E S A R P E N T R U E X E C U T A R E A U N E I T R A N S F U Z I I D E

  S I N G E SI P R E G A T I R E A L U I

  Din pun c tu l de vede r e al modu lu i de adm in is t r a r e , t r ans fuz ia es te de doua

  f e l u r i :

  transfuzia directa si transfuzia indirecta.

  Prin

  transfuzie directa se intelege adn ninistrarea singelui d e la donator la

  primitor

  direct fara a-l

  trece

  in prealabil

  printr-un

  flacon si a-l

  conserva

  un anu-

  mit

  timp.

  Prin

  transfuzie indirecta se intelege administrarea la bolnavi a singelui con-

  servat singe recoltat de la donatori pe stabilizator in flacoane

  care

  inainte de

  administrare

  este

  pastrat un

  anumit timp

  in frigider la temperatura de

  48.

  Fiecare s is tem de trans fuz ie are nevo ie de mat er ia le specif ice, ca re se

  asamb leaza sub fo r m a de t r us e ga ta p r ega t i te , pen t r u a se execu ta t r ans

  f uz ia .

  Vom Tncepe p r in a desc r ie ma te r ia le le necesa r e execu ta r i i une i t r ans fu z i i

  ind irecte, TntrucTt aceasta este metoda cea mai obisnuitS astaz i .

  2 4 0

  Materialele

  necesare

  pentru transfuzia indirecta. In trans fuz ia de acest fe l

  se fo losesc f lacoane de sTnge conse rvat s i t ru se de tran sfuz ie (pe r fuz ie) .

  La n ive lu l u n i ta t i l o r te r ap eu t i c e ( punc te le de t r ans fuz ie ) es te necesar sa

  ex is te to tdea una un num ar de t r use ga ta s te r i l i za te , pen t r u a pu tea f i

  u t i l i -

  z a t e . AstSzi se fo losesc trus e de per fuz ie d in m ater i a l p last ic , care se pre -

  para Tn fabr i c i spec ia le , se l iv reaza s te r i le , s i care se ut i l izeaza o s ing ura data .

  Avan ta ju l aces to r t r use cons tS nu numa i Tn fap tu l ca pe r sona lu l sp i ta lu lu i es te

  scu t i t de o munca anevoioasa s i care ia foa r te m ul t t im p, dar mai a les Tn fap

  tu l ca aces t gen de t r use o fe r a o buna secu r i ta te ac tu lu i de t r ans fuz ie . T r u -

  sele care se confe ct ione aza, se asambleaza s i se s ter i l izeaz a Tn spi t a l , p ot sa

  nu f ie to tde auna c o r ec t r ea l i za te , sa nu se cu r e t e pe r fec t Tn in te r io r u l

  t u b u -

  l a t u r i i , ceea ce poa te de t e r m ina inc iden t e sau ch ia r g r ave acc iden te pos t t r ans -

  fuz iona le .

  T r use le de t r ans fuz ie d in m a te r ia l p las t i c sTn t de doua fe l u r i :

  t r use pen t r u adm in is t r a r e a de sTnge conse r va t s i p lasma ( f ig . 116 ) s i

  t r use pen t r u adm in is t r a r ea de so lu t i i e le c t r o l i t i c e : se r f i z io log ic , se r

  g lucoza t , de x t r an e tc . ( f i g . 117 ) .

  Aces te t r use se l i v r eaza s te r i le , de ca t r e fab r i ca p r oducStoa r e , Tn pung i

  d in ma te r ia l p las t i c . Execu ta r ea t r ans fuz i i l o r ( pe r fu z i i l o r ) cu a ju t o r u l lo r es te

  foa r te s imp lS . Tehn ica de fo los i r e va fi desc ri sS ma i jos . Pen t r u ca es te

  p o s i -

  bi l ca Tn unele sp i ta le, u ne or i , sa nu ex is te trus e d in p last ic , este necesar

  sa se cunoasca s i tehn ica de p r ega t i r e s i u t i l i za r e a t r use lo r con fec t iona te

  Tn spi ta l .

  Se cons ide r s ca su f i c ien tS o t r usa la 20 de pa tu r i de sp i ta l . T r e bu ie

  sub l in ia t cS fa r S Tn t r egu l so r t ime n t de p iese a l aces to r t r us e nu po t f i

  execu ta te co r ec t t r ans fuz i i l e cu f laconu l R CT ( f laconu l pen t r u r eco l t a r e ,

  conse r va r e , t r ans fu z ie ex is te n t as taz i Tn uz Tn toa te s p i ta le le ) .

  T r usa de t r ans fu z ie ( pe r fuz ie ) co n fec t iona tS Tn sp i ta l , necesar S pe n t r u

  s is temu l de r eco l ta r e , conse r va r e , t r ans fuz ie ( RCT) es te a lca tu i tS d in : d ispo

  z i t i vu l de pe r fuz ie , d ispo z i t i vu l de in t r a r e a se r u lu i Tn f lacon s i t r usa anexa .

  Ea con t in e u r m a toa r e le ca tego r i i de p iese ( f ig . 118 A) .

  a)

  p iese de cauciuc; b) p iese de s t ic la ; c) p iese de meta l ; d) inventar moale.

  Piesele

  de

  cauciuc

  sTn t u r mS toa r e le :

  1

  un tub de cauc iuc , lung de 800 mm, cu d iame t r u l de 6 /9 ;

  2

  un tub de cauc iuc lung de 250 mm, cu d iame t r u l de 6 /9 ;

  3 _ u n tu b de cauc iuc , lung de 200 mm , cu d iam e t r u l de 6 /9 ;

  4 un tu b de cauciuc, l ung de 50 cm, cu d iam etr u l de 6/9.

  P iesa n r . 1 r ep r ez in tS o pa r te d in d isp oz i t i vu l de pe r fuz ie ; p iesa n r . 2 r ep r e -

  - in ta o pa r te d in d ispo z i t i vu l de in t r a r e a se r u lu i Tn f lacon ; p iesa n r . 3 r ep r e -

  / in t a legS tu r a d in t r e t r oc a r - f i l t r u s i p icu r a to r ; p iesa n r . 4 r ep r ez in t S legS-

  tu r a d in t r e tu bu l de con t r o l s i ambou l acu lu i de pe r fuz ie .

  Piesele de sticla sTnt u r m a to a r e l e :

  1.

  un tu b de s t ic lS de 50/7 m m, cu o l iva la un capat;

  241