hematologie 2

download hematologie 2

of 6

Embed Size (px)

Transcript of hematologie 2

 • 7/25/2019 hematologie 2

  1/6

 • 7/25/2019 hematologie 2

  2/6

 • 7/25/2019 hematologie 2

  3/6

 • 7/25/2019 hematologie 2

  4/6

  M0DULUL31.

  Hematologie

  si

  nursing

  n

  hematologie

  235

  pacientul

  sa

  poata comunica eficient

  la

  nivel afec tiv

  si

  senzorial;

  sa seTnlature riscul complica tiil or;

  pacientul

  sa

  prezinte perioade

  de

  remisiune

  cat mai

  lungi, ceea

  ce

  prelungeste

  durata

  de

  viata;

  Tn perioadele terminale, pacientul

  sa fie

  sustinut

  de

  familie, anturaj

  si sa

  benefici-

  eze

  de o

  moarte demna

  si

  linistita;

  pacientul

  sa fie

  ferit

  d e

  traumatisme, hemoragii;

  sa se

  previna complicatiil e invalidan te, determinate

  de

  compresiunea hematoa-

  melor;

  pacientulsa fie constientizat cu privire la modul sau de viata, sa stie sa se autoTn-

  grijeasca Tn

  caz de

  hemoragii.

  P R I O R U A j l DE

  T N G R I J I R E supravegherea functiilor vitale

  si

  vegetative,a

  san-

  gerarilor, profilaxia infectiilor

  sia

  complicatiilor.

  INTERVENTII

  a INTERVENTII AUTONOME: comunic are, alimentare, igiena, mobilizare/trans-

  port, protectie, profilaxie, educatie.

  INTERVENTII

  DELEGATE:

  pregatirea pentru investigatii si analize adminis-

  trareatratamentului

  A E V A L U A R E A

  S A N G E L U I

  SI

  A O R G A N E L O R HEM TOFORM TO RE

  T E S T E

  U T I L I Z A T E IND I A G N O S T I C A R E A B O L J L O R H E J W A T O L O G J C E

  Numaratoarea celulelor.

  VSH(viteza de sedimentare a hematiilor).

  Valorile indicilor eritrocitari (VEM, CHEM,

  HEM).

  v

  ai oni

  e rrenTogiocw ersiate fiemafocrrtuilii .

  Frotiu

  din

  maduva osoasa.

  Testul Coombs.

  Valoarea feritinei serice.

  Valorile vitaminei

  B

  12

  sia

  acidului folic.

  Timpul de protrombina.

  Timpul

  d e

  tromboplastina partiala.

  Electroforeza proteinelor.

  a EXAMENUL S A N G E L U I

  HEMOLEUCOGRAMA- Hemoleucograma completa este

  o

  analiza care masoa-

  ra urmatoarele elemente:

  Cantitatea totala

  de

  hemoglobina

  din

  sange (HGB).

  Numarul de globu le rosii d in sange - eritrocite (RBC).

  Numarul de globule albe din sange - leucocite (WBC).

  Procentul

  de

  globule rosii (hematocri t) ( HCT).

  Media volumului globulelor (MCV)

  -

  marimea globulelor rosii.

  Media globulara

  a

  hemoglobinei (MCH).

  Concentratia medie

  a

  hemoglobi nei ( MCHC).

  Numarul

  de

  trombocite (PLT).

  Valori normale ale hemoglobinei

  la barbati =13-16 g la 100 ml sange;

  la

  femei

  =

  11-15

  g la 100 ml

  sange.

  Valori normale ale numarului deglobule rosii

  barbati

  =

  4,2-5,6 milioane

  pe 1mm cub;

  femei =3,7-4,9 milioane

  pe 1mm cub;

  copii (1-5 ani) =4,5-4,8 milioane pe 1mm cub.

 • 7/25/2019 hematologie 2

  5/6

 • 7/25/2019 hematologie 2

  6/6

  MO U U

  37 Hematologie si nursing in hematologie

  37

  numara toa rea g lobu le lo r ros i i s i de doza rea hemog lob ine i , a ju ta la punerea unu i

  d iagnost ic ma i p rec is de anem ie .

  T I MPU L D E

  C O A G U L A R E T .C .) .

  C las ic se de te rmina pen t ru a ap rec ia pu te rea

  de coag ulare a san gelu i Tn cazul une i hemo ragii sau Tn vede rea u nei operat i i ch i-

  ru rg ica le . Va lo r i no rma le a le t impu lu i de coag u la re sun t de : 8 -12 m inu te . Depas i rea

  acestu i t imp T.C. crescut) arata ca, coagularea sangeJuJs e

  face

  cu intarziet-e fapt

  ce poa te p red ispune la sangera r i , la hemorag i i . Un T .C. scazu t sub cinci minute )

  ind ica o coagu la re ano rma l de rap ida a sange lu i pu tand duce la coagu la rea sa nge lu i

  chiar nvasele s ang vine, asa c um se Tntampla Tn unele in fect i i m icrobie ne.

  T I MPU L D E

  S A N G E R A R E T .S .) .

  Este o analiza care se efectueaza tot

  n

  scopu l

  ce rce ta r ii pu te r i i de coagu la re a sang e lu i . Va lo ri no rma le a le t impu lu i de sange ra re :

  3-4 minute. Pre lungirea

  T . S .

  ind ica o perturbare

  n

  mecan ism u l de coagu la re a

  san

  gelui,

  cu tend in ta la hemo rag ie : hem of i l ie , a f ib r inogen ie .

  T I MPU L

  H O W E L L .

  Ana l iza se face cand med icu l suspec teaza o tu lbu ra re Tn co

  agu la rea sange lu i , ma i a les dupa t ra tamen t cu substan te an t icoagu la te t rombostop ,

  hepar ina

  etc.) .

  Depas i rea doze i acesto r med icamen te poa te scadea capac i ta tea de

  coagu la re a sange lu i , fap t ce p red ispune la hemorag i i . Va lo r i no rma le a le t impu lu i

  Ho we l l :

  60 -120 secunde .

  T I MPU L Q U I C K - t impu l de p ro t romb ina . Exp lo reaza cap ac i ta tea de coagu la re a

  sange lu i . Va lo r i no rma le a le timpu lu i Qu ick : 12 -15 secunde sau 80 -100 .

  V I T E Z A

  D E

  S E D I M E N T A R E

  A H E M A T I IL O R V S H )

  Valori normale ale

  vitezei

  de

  sedimentare

  a

  hematiilor

  - la barbat i = 3-10 mm, la o ora ; 5-15 mm la 2 ore;

  - la feme i = 6-13 mm la o ora; 1-20 m m la 2 ore;

  - la copii mici = 7-11 mm la o ora.

  Cresteri

  patologice

  - leucoze ;

  - mie lom;

  - boala Hodgkin - neo plasm al gang lionilor l imfat ici;

  Cresteri

  fiziologice normale

  - menst rua t ie ;

  - u lt imele luni de sarcina;

  - la copii.

  b ) E X A M E N U L M A T E R I I L IO R F E C A L E

  - exame nu l pa raz i to log ic asca r iz i , g ia rd ia ) ;

  - react ia Adler.

  c )E X A M E N U L U R IN E I

  pen t ru hematu r ie )

  d ) E X A M E N U L S U C U L U I G A S T R IC

  ch imismu l gast r ic )

  e)

  T E S T U L R U M P E L - L E E D E

  - prob a este pozit iva cand apar aproximat iv 15

  petesii sub n ivelu l de aplicare a mansete i.

  f)

  E XP L O R A R E A O R G A N E L O R

  H E M A T O F O R M A T O A R E

  - punct ia osoas a ;

  - punct ia b iops ica;

  - punct ia sp len ica ;

  - scint igraf ia hepa t ica;

  - scint igraf ia splen ica;

  - ecog ra f ia abdom ina la .