Analize hematologie

120
ANALIZE UZUALE ÎN ANALIZE UZUALE ÎN HEMATOLOGIE HEMATOLOGIE

Transcript of Analize hematologie

Page 1: Analize hematologie

ANALIZE UZUALE ÎN ANALIZE UZUALE ÎN HEMATOLOGIEHEMATOLOGIE

Page 2: Analize hematologie

OBIECTIVEOBIECTIVE

I.I. EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

II.II. EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

III.III. EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

Page 3: Analize hematologie

SÂNGELESÂNGELE

Page 4: Analize hematologie

SÂNGELESÂNGELE

Sângele este format din:Sângele este format din: PlasmăPlasmă

– lichid gălbui transparent:lichid gălbui transparent: apăapă (90%) (90%) substanţe dizolvatesubstanţe dizolvate (10%) (10%)

– substanţe organicesubstanţe organice (proteine, (proteine, lipide, glucide, uree, lipide, glucide, uree, creatinină, acid uric, creatinină, acid uric, bilirubină)bilirubină)

– elemente minerale (Cl, HCO3, elemente minerale (Cl, HCO3, Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Co)Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Co)

Elemente figurateElemente figurate

– eritrociteeritrocite– leucociteleucocite– trombocitetrombocite

Page 5: Analize hematologie

SÂNGELESÂNGELE

RolulRolul sângelui: sângelui:

transportultransportul gazelor respiratorii, gazelor respiratorii, principiilor alimentare, principiilor alimentare, electroliţilor, hormonilor, electroliţilor, hormonilor, vitaminelor, medicamentelor vitaminelor, medicamentelor

homeostazia homeostazia termică termică apărarea organismuluiapărarea organismului - -

anticorpii anticorpii menţinerea menţinerea echilibrului acido-echilibrului acido-

bazicbazic şi a şi a pH-uluipH-ului menţinerea menţinerea echilibrului fluido-echilibrului fluido-

coagulantcoagulant

Page 6: Analize hematologie
Page 7: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

INTRODUCEREINTRODUCERE

Page 8: Analize hematologie

ERITROCITELE ERITROCITELE (hematii, globule roşii)(hematii, globule roşii)

Eritrocitele:Eritrocitele:

formă de formă de disc biconcavdisc biconcav

dimensiunea 7,5 x 2dimensiunea 7,5 x 2m m

celulă celulă anucleatăanucleată

4,5 - 5 milioane/4,5 - 5 milioane/mmm3 la m3 la bărbaţi bărbaţi

4 – 4,5 milioane/4 – 4,5 milioane/mmm3 la femeim3 la femei

Page 9: Analize hematologie

ERITROCITELE ERITROCITELE

Hemoglobina:Hemoglobina: pigmentpigment de culoare roşie de culoare roşie se se încarcă cu O2încarcă cu O2 la nivel pulmonar la nivel pulmonar îl îl

transportă la nivel tisular transportă la nivel tisular îl cedează îl cedează la nivel la nivel tisular preia CO2tisular preia CO2 îl transportă la nivel îl transportă la nivel

pulmonar pulmonar îl elimină îl elimină cantitateacantitatea de Hb de Hb

– 12–14 g% la bărbaţi12–14 g% la bărbaţi– 10–12 g% la femei10–12 g% la femei

formată dinformată din– 4 lanţuri de 4 lanţuri de globinăglobină ( (2α2α şi şi 2β2β) ) – 4 molecule de 4 molecule de hemhem ( (FeFe cu porfirină) cu porfirină)

Page 10: Analize hematologie

ERITROPOEZAERITROPOEZA

Page 11: Analize hematologie

ERITROPOEZA ŞI HEMOLIZAERITROPOEZA ŞI HEMOLIZA

Eritropoeza:Eritropoeza: procesul de procesul de formareformare a eritrocitelor a eritrocitelor FiziologicăFiziologică - - necesită numeroşi factori: necesită numeroşi factori:

– vitamina B12vitamina B12 (cobalamina, în carne) şi (cobalamina, în carne) şi acidul folicacidul folic (în vegetale) (în vegetale) sinteza ADNsinteza ADN

– fierfier şi şi vitamina B6vitamina B6 (piridoxina), aminoacizi (piridoxina), aminoacizi sinteza sinteza hemoglobineihemoglobinei

durata de durata de viaţăviaţă a eritrocitelor - a eritrocitelor - 120 zile120 zile

Hemoliza fiziologică:Hemoliza fiziologică: eritrocitele eritrocitele îmbătrâniteîmbătrânite distruse în distruse în sistemul sistemul

reticulo-endotelialreticulo-endotelial = hemoliză fiziologică = hemoliză fiziologică

Page 12: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

Page 13: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

ANEMIILEANEMIILE

defect al eritrocitelor - defect al eritrocitelor - pierderea prea rapidăpierderea prea rapidă sau sau producţia prea lentăproducţia prea lentă a acestora a acestora

principala funcţie a eritrocitului - principala funcţie a eritrocitului - transportor al transportor al O2O2 prin legarea acestuia de hemoglobină prin legarea acestuia de hemoglobină disfuncţia eritrocitară se însoţeşte de disfuncţia eritrocitară se însoţeşte de hipoxiehipoxie

diagnostic:diagnostic:– scăderea numărului de eritrocitescăderea numărului de eritrocite– scăderea concentraţiei de hemoglobină (Hb)scăderea concentraţiei de hemoglobină (Hb)– scăderea hematocritului (Ht)scăderea hematocritului (Ht)

Page 14: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

SimptomeSimptome clinice: clinice: paloarea mucoaselor şi a tegumentelorpaloarea mucoaselor şi a tegumentelor dispneedispnee tahicardietahicardie fatigabilitatefatigabilitate scăderea toleranţei la efortscăderea toleranţei la efort

Mai multe Mai multe tipuritipuri de anemii: de anemii: cauzecauze diferite diferite aspect variataspect variat al eritrocitelor modificate al eritrocitelor modificate

Page 15: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

1. Determinări din sângele periferic1. Determinări din sângele periferic

a) Numărul de eritrocitea) Numărul de eritrocite

b) Hemoglobinab) Hemoglobina

c) Hematocritulc) Hematocritul

d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

e) Numărul de reticulocitee) Numărul de reticulocite

2. Studiul frotiului de sânge periferic2. Studiul frotiului de sânge periferic

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Page 16: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

1. Determinări din sângele periferic1. Determinări din sângele periferic

a) Numărul de eritrocitea) Numărul de eritrocite

b) Hemoglobinab) Hemoglobina

c) Hematocritulc) Hematocritul

d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

e) Numărul de reticulocitee) Numărul de reticulocite

2. Studiul frotiului de sânge periferic2. Studiul frotiului de sânge periferic

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Page 17: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

a) Determinarea numărului de a) Determinarea numărului de eritrocite eritrocite ((Red blood cell count Red blood cell count - - RBCRBC))::Valori normale:Valori normale:

5,4 ± 0.8 milioane/mm3 la bărbaţi5,4 ± 0.8 milioane/mm3 la bărbaţi4,8 ± 0,6 milioane/mm3 la femei4,8 ± 0,6 milioane/mm3 la femei

b) Determinarea hemoglobinei (Hb)b) Determinarea hemoglobinei (Hb)Valori normale:Valori normale:

16 ± 2 g% la bărbaţi16 ± 2 g% la bărbaţi14 ± 2 g% la femei14 ± 2 g% la femei

Page 18: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

c) Determinarea hematocritului (Htc) Determinarea hematocritului (Ht, , PPacked acked cell volume cell volume - - PCVPCV))

se mai numeşte şi se mai numeşte şi raportul eritro-plasmaticraportul eritro-plasmatic reprezintă procentul din volumul plasmatic ocupat reprezintă procentul din volumul plasmatic ocupat

de volumul eritrocitarde volumul eritrocitar poate fi determinat manual sau cu ajutorul unor poate fi determinat manual sau cu ajutorul unor

instrumente electroniceinstrumente electronice reprezintă reprezintă cea mai precisă metodă de diagnostic a cea mai precisă metodă de diagnostic a

unei anemiiunei anemii

Valori normale:Valori normale:– 47 ± 5% la bărbaţi47 ± 5% la bărbaţi– 42 ± 5% la femei42 ± 5% la femei

Page 19: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

d) d) Indicii eritrocitariIndicii eritrocitari utilizaţi pentru a aprecia utilizaţi pentru a aprecia dimensiuneadimensiunea şi şi încărcarea cu încărcarea cu

HbHb a eritrocitelor a eritrocitelor rezultă prin rezultă prin calculcalcul, utilizând valorile obţinute în urma , utilizând valorile obţinute în urma

determinărilor Hb, Ht şi a numărului de eritrocite determinărilor Hb, Ht şi a numărului de eritrocite pot fi determinaţi direct cu ajutorul pot fi determinaţi direct cu ajutorul instrumentelor de instrumentelor de

măsurat automatemăsurat automate cuprind:cuprind:

– Volumul eritrocitar mediu (VEM)Volumul eritrocitar mediu (VEM)– Hemoglobina eritrocitară medie (HEMHemoglobina eritrocitară medie (HEM))– Concentraţia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)Concentraţia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)– Diametrul eritrocitar mediu (DEM)Diametrul eritrocitar mediu (DEM)– Grosimea eritrocitară medie (GEM)Grosimea eritrocitară medie (GEM)– Indicele de sfericitate (IS)Indicele de sfericitate (IS)– Volumul de distribuţie al eritrocitelor (VDE)Volumul de distribuţie al eritrocitelor (VDE)

Page 20: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

Volumul eritrocitar mediu (VEM)Volumul eritrocitar mediu (VEM) ((Mean corpuscular volume, MCV Mean corpuscular volume, MCV ))

VEM = Ht (%) / Nr. eritrocite (milioane/mm3) x 10VEM = Ht (%) / Nr. eritrocite (milioane/mm3) x 10 Valori normale:Valori normale: 87 ± 5 87 ± 5 33

Hemoglobina eritrocitară medie (HEM) Hemoglobina eritrocitară medie (HEM) ((Mean corpuscular hemoglobin Mean corpuscular hemoglobin - - MCH MCH ))

HEM = Hb g(%) / Nr. eritrocite (mil./mm3) x 10HEM = Hb g(%) / Nr. eritrocite (mil./mm3) x 10 Valori normale:Valori normale: 29 ± 2 pg 29 ± 2 pg

Concentraţia medie a Hb eritrocitare Concentraţia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)(CMHbE) ((Mean corpuscular hemoglobin concentration, Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHCMCHC))

CMHbE = Hb g(%) / Ht (%) x 100CMHbE = Hb g(%) / Ht (%) x 100 Valori normale:Valori normale: 34 ± 2 g% 34 ± 2 g%

Page 21: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

Diametrul eritrocitar mediu (DEM)Diametrul eritrocitar mediu (DEM) ((Mean corpuscular diameter, MCDMean corpuscular diameter, MCD))

Valori normale:Valori normale: 7,5 ± 0,3 7,5 ± 0,3

Grosimea eritrocitară medie (GEM)Grosimea eritrocitară medie (GEM) ((Mean corpuscular Mean corpuscular thickness , MCT) thickness , MCT)

GEM = 4 VEM / 3,14 x DEM2GEM = 4 VEM / 3,14 x DEM2 Valori normale:Valori normale: 2,1 ± 0,3 2,1 ± 0,3

Indicele de sfericitate (IS)Indicele de sfericitate (IS) IS = DEM / GEMIS = DEM / GEM Valori normale:Valori normale: 3,5 3,5

Page 22: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

Volumul de distribuţie al eritrocitelor Volumul de distribuţie al eritrocitelor (VDE)(VDE) ((Red cell distribution width, RDWRed cell distribution width, RDW))

măsoară măsoară variabilitateavariabilitatea dimensiunilor dimensiunilor eritrocitelor pe un frotiu = eritrocitelor pe un frotiu = anizocitozaanizocitoza

valorile crescute indică o variaţie mai mare a valorile crescute indică o variaţie mai mare a dimensiunilor eritrocitelordimensiunilor eritrocitelor

RDW = deviaţia standard a volumului RDW = deviaţia standard a volumului eritrocitar/VEM x 100eritrocitar/VEM x 100

Valori normale:Valori normale: 11 – 15% 11 – 15%

Page 23: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

Astfel anemiile se pot clasifica în:Astfel anemiile se pot clasifica în:

anemii anemii normocitare şi normocromenormocitare şi normocrome – DEM, VEM, HEM, CHEM au valori DEM, VEM, HEM, CHEM au valori

normalenormale

anemii anemii hipocrome şi microcitarehipocrome şi microcitare – VEM, DEM, HEM, CHEM au valori VEM, DEM, HEM, CHEM au valori scăzutescăzute

anemii anemii macrocitare şi megalocitaremacrocitare şi megalocitare – VEM şi DEM au valori VEM şi DEM au valori crescutecrescute

Page 24: Analize hematologie

CLASIFICARE ANEMIILORCLASIFICARE ANEMIILOR

Tipul anemiei(Indicii eritrocitari )

Cauza anemiei Mecanismul de producere

Anemie normocitară, normocromă(HEM, CMHbE, VEM şi DEM - normali)

Anemia aplasticăAnemia posthemoragicăAnemia hemolitică

Anemia drepanocitară Anemia din inflamaţiile

cronice

Eritropoieză insuficientăHemoragii acute sau croniceDistrugerea prematură a eritrocitelorDefect genetic de sinteza Hb Infecţii cronice, inflamaţii, afecţiuni maligne

Anemie macrocitară, normocromă (HEM şi CMHbE - normale, dar VEM > 95 3 şi DEM > 8 )

Anemia prin carenţă de vit. B12

Anemia prin carenţă de acid folic

Deficit de vitamina B12

Deficit de acid folic

Anemie microcitară, hipocromă(HEM < 27 pg şi CMHbE < 32 g/dl, VEM < 80 3 şi DEM < 7 )

Anemia feriprivăAnemia sideroblastică

Talasemia

Deficit de fierDeficit de captare a Fe şi de sinteză a hemuluiDeficit de sinteza a lanţurilor - sau - globinice

Page 25: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

e) Determinarea numărului de reticulocite e) Determinarea numărului de reticulocite

precursorii eritrocitelor precursorii eritrocitelor

numărul lor reflectă numărul lor reflectă capacitatea de regenerare acapacitatea de regenerare a măduvei hematogenemăduvei hematogene

Valori normale:Valori normale: 0,5 - 2 % 0,5 - 2 %

Page 26: Analize hematologie

1. Determinări din sângele 1. Determinări din sângele perifericperiferic

nrnr de reticulocite = de reticulocite = reticulocitozareticulocitoza: :

reflectă reflectă eliberareaeliberarea unui unui număr crescut de număr crescut de celule celule tineretinere din măduva din măduva hematogenă hematogenă

survine în:survine în: – anemia feriprivăanemia feriprivă (la 7 - (la 7 -

10 zile de la instituirea 10 zile de la instituirea tratamentului cu fier)tratamentului cu fier)

– anemia Biermeranemia Biermer (la 7 - (la 7 -10 zile de la instituirea 10 zile de la instituirea tratamentului cu tratamentului cu vitamina B12)vitamina B12)

– anemia posthemoragicăanemia posthemoragică acută (la 7 zile de la acută (la 7 zile de la episodul hemoragic episodul hemoragic acut)acut)

– anemiile hemoliticeanemiile hemolitice

nrnr de reticulocite: de reticulocite:

apare în apare în anemii anemii aregenerativearegenerative::– anemia anemia aplasticăaplastică– anemia anemia mieloftizicămieloftizică

Page 27: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

1. Determinări din sângele periferic1. Determinări din sângele periferic

a) Numărul de eritrocitea) Numărul de eritrocite

b) Hemoglobinab) Hemoglobina

c) Hematocritulc) Hematocritul

d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

e) Numărul de reticulocitee) Numărul de reticulocite

2. Studiul frotiului de sânge periferic2. Studiul frotiului de sânge periferic

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Page 28: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Studiul Studiul frotiului de sânge perifericfrotiului de sânge periferic colorat colorat May-Grünwald-Giemsa (MGG):May-Grünwald-Giemsa (MGG):

oferă elemente utile pentru precizarea oferă elemente utile pentru precizarea tipului tipului de anemiede anemie

evidenţiază: evidenţiază: – modificările demodificările de

mărimemărime formăformă culoareculoare

– incluziile eritrocitareincluziile eritrocitare

Page 29: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de mărime (anizocitoză)Modificări de mărime (anizocitoză)

MicrocitozăMicrocitoză– eritrocite mature cu dimensiuni eritrocite mature cu dimensiuni sub valorile sub valorile

normalenormale– anemia anemia feriprivă, siderobasticăferiprivă, siderobastică

MacrocitozăMacrocitoză– eritrocite mature cu dimensiuni eritrocite mature cu dimensiuni peste valorile peste valorile

normalenormale – anemiile anemiile megaloblasticemegaloblastice

MegalocitozăMegalocitoză– eritrocite mature cu eritrocite mature cu talie foarte maretalie foarte mare – anemiile anemiile megaloblasticemegaloblastice

Page 30: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

anulociteanulocite– eritrocite eritrocite micimici care care

prezintă o prezintă o zonă clarăzonă clară pronunţată în mijlocpronunţată în mijloc

– anemia anemia feriprivăferiprivă

Page 31: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

sferocitesferocite– eritrocite eritrocite sfericesferice – microsferocitoza microsferocitoza

ereditarăereditară

Page 32: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

drepanocite (hematii drepanocite (hematii falciforme)falciforme)– eritrocite în eritrocite în formă de formă de

secerăseceră – drepanocitozădrepanocitoză (siclemie, (siclemie,

hemoglobinoza S)hemoglobinoza S)

Page 33: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

acantociteacantocite– eritrocite cu eritrocite cu marginea marginea

neregulatăneregulată, care au pe , care au pe suprafaţa lor numeroase suprafaţa lor numeroase excrescenţeexcrescenţe (spiculi) (spiculi)

– acantocitozăacantocitoză

Page 34: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

platiciteplaticite– eritrocite cu eritrocite cu grosime grosime

scăzutăscăzută – talasemiitalasemii

ovalociteovalocite– eritrocite de eritrocite de formă ovalăformă ovală

– eliptocitoza ereditarăeliptocitoza ereditară

Page 35: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

eritrocite “în semn de eritrocite “în semn de tras la ţintă”tras la ţintă”– prezintă o prezintă o repartiţie repartiţie

particulară a Hbparticulară a Hb în în centrucentru şi şi la periferiela periferie între care se între care se află o zonă clarăaflă o zonă clară

– talasemiitalasemii

Page 36: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de formă Modificări de formă (poikilocitoza)(poikilocitoza)

schizociteschizocite– fragmente de eritrocitefragmente de eritrocite – anemii hemoliticeanemii hemolitice

Page 37: Analize hematologie

2. Studiul frotiului de sânge 2. Studiul frotiului de sânge perifericperiferic

Modificări de culoareModificări de culoare

hipocromiahipocromia– eritrocite eritrocite palidepalide, , slab încărcate cu Hbslab încărcate cu Hb – anemie anemie feriprivăferiprivă, anemie , anemie sideroblasticăsideroblastică

anizocromiaanizocromia– eritrocite eritrocite hipocromehipocrome şi şi normocromenormocrome pe pe acelaşi acelaşi

frotiufrotiu – anemie anemie feriprivăferiprivă, anemie , anemie sideroblasticăsideroblastică

policromatofilia şi bazofiliapolicromatofilia şi bazofilia– prezenţa pe frotiu a celulelor prezenţa pe frotiu a celulelor tineretinere, , incomplet incomplet

maturatematurate – anemii anemii hemolitice hemolitice

Page 38: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

1. Determinări din sângele periferic1. Determinări din sângele periferic

a) Numărul de eritrocitea) Numărul de eritrocite

b) Hemoglobinab) Hemoglobina

c) Hematocritulc) Hematocritul

d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

e) Numărul de reticulocitee) Numărul de reticulocite

2. Studiul frotiului de sânge periferic2. Studiul frotiului de sânge periferic

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Page 39: Analize hematologie

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

Frotiul medular se Frotiul medular se obţine prin:obţine prin:

puncţie sternalăpuncţie sternală la nivelul la nivelul crestei crestei

iliace posterioareiliace posterioare aspiraţia conţinutului aspiraţia conţinutului

medularmedular

Page 40: Analize hematologie

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

IndicaţiileIndicaţiile studiului frotiului medular: studiului frotiului medular: confirmarea diagnosticuluiconfirmarea diagnosticului obţinut pe baza frotiului de obţinut pe baza frotiului de

sânge periferic prin determinarea tipului de sânge periferic prin determinarea tipului de eritropoezăeritropoeză

PUNCŢIA MEDULARĂ ESTE OBLIGATORIE ÎN CAZUL ÎN CARE PUNCŢIA MEDULARĂ ESTE OBLIGATORIE ÎN CAZUL ÎN CARE PE FROTIU SE OBSERVĂ O ANEMIE MEGALOBLASTICĂPE FROTIU SE OBSERVĂ O ANEMIE MEGALOBLASTICĂ !!!! !!!!

evidenţierea evidenţierea celularităţii medularecelularităţii medulare stabilirea stabilirea proporţiei diferitelor linii celulareproporţiei diferitelor linii celulare

– 2/3 din celularitate - elementele seriei granulocitare2/3 din celularitate - elementele seriei granulocitare– 1/3 - precursorii seriei eritrocitare1/3 - precursorii seriei eritrocitare

determinarea unei determinarea unei infiltrări medulareinfiltrări medulare – cu cu celule neoplazicecelule neoplazice– ţesut adiposţesut adipos

Page 41: Analize hematologie

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

IndicaţiileIndicaţiile studiului studiului frotiului medular:frotiului medular:

examinarea examinarea depozitelor depozitelor medulare de fiermedulare de fier din din eritroblaşti şi eritroblaşti şi macrofage macrofage – prin prin coloraţia Perlscoloraţia Perls– foarte foarte bogatebogate în în

anemia anemia sideroblasticăsideroblastică– absenteabsente în anemia în anemia

feriprivăferiprivă

Sideroblast = eritroblast încărcat cu

Fe

Page 42: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ROŞIIEXPLORAREA SERIEI ROŞII

1. Determinări din sângele periferic1. Determinări din sângele periferic

a) Numărul de eritrocitea) Numărul de eritrocite

b) Hemoglobinab) Hemoglobina

c) Hematocritulc) Hematocritul

d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

e) Numărul de reticulocitee) Numărul de reticulocite

2. Studiul frotiului de sânge periferic2. Studiul frotiului de sânge periferic

3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Page 43: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii speciale

Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Vitamina B12 şi acidul folicVitamina B12 şi acidul folic

Evidenţierea hemolizei patologiceEvidenţierea hemolizei patologice

Page 44: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Page 45: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

SideremiaSideremia (serum iron)(serum iron)

concentraţia serică a Feconcentraţia serică a Fe

Valori normale:Valori normale: – 65 - 175 μg% la bărbaţi 65 - 175 μg% la bărbaţi – 50 - 170 μg% la femei50 - 170 μg% la femei

valori valori scăzutescăzute - anemia - anemia feriprivăferiprivă

valori valori crescutecrescute – anemia – anemia sideroblasticăsideroblastică

Page 46: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Capacitatea totală de Capacitatea totală de legare a fierului legare a fierului (CTLF)(CTLF)(Total Iron Binding (Total Iron Binding Capacity, TIBC)Capacity, TIBC)

reprezintă cantitatea de reprezintă cantitatea de transferină circulantătransferină circulantă

Valori normale:Valori normale:

– 250 - 400 250 - 400 g%g% creştecreşte în anemia în anemia feriprivăferiprivă scadescade în anemia în anemia

sideroblasticăsideroblastică

Page 47: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Valori normale:Valori normale: – 25 - 40 %25 - 40 %

scadescade în anemia în anemia feriprivăferiprivă sub 15% sub 15% creştecreşte în anemia în anemia sideroblasticăsideroblastică

Saturaţia transferinei:Saturaţia transferinei:

Page 48: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Feritina serică: Feritina serică:

Fe este stocat în ţesuturi sub formă de Fe este stocat în ţesuturi sub formă de feritinăferitină şi şi de de hemosiderină:hemosiderină:– feritinaferitina - prezentă în plasmă doar în cantităţi - prezentă în plasmă doar în cantităţi

micimici– nivelul feritineinivelul feritinei serice se serice se corelează binecorelează bine cu cu

depozitele totale de Fedepozitele totale de Fe ale organismului. ale organismului. Valori normale:Valori normale:

– 15 – 250 15 – 250 g/lg/l valori valori scăzutescăzute

– anemia anemia feriprivăferiprivă valori valori crescutecrescute

– anemia anemia sideroblasticăsideroblastică

Page 49: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

Protoporfirina eritrocitară liberă (PEL): Protoporfirina eritrocitară liberă (PEL):

Valori normale:Valori normale: – 16 – 65 µg/dl16 – 65 µg/dl

valori valori crescutecrescute apar în apar în – deficitul de Fedeficitul de Fe– anemie anemie sideroblasticăsideroblastică– anemie anemie aplasticăaplastică

Page 50: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii specialeVitamina B12 şi acidul folicVitamina B12 şi acidul folic

Dozarea vitaminei B12Dozarea vitaminei B12 Valori normale:Valori normale:

– 200 – 600 pg/ml200 – 600 pg/ml

Dozarea acidului folicDozarea acidului folic Valori normale: Valori normale:

– 2,3 – 17 ng/ml2,3 – 17 ng/ml

Page 51: Analize hematologie
Page 52: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale4. Investigaţii specialeVitamina B12 şi acidul folicVitamina B12 şi acidul folic

Testul Schilling:Testul Schilling:

evidenţiază evidenţiază absorbţia absorbţia intestinală a intestinală a vitaminei B12vitaminei B12

se utilizează în se utilizează în diagnosticul diagnosticul anemiei pernicioasăanemiei pernicioasă (Biermer) (Biermer)

Page 53: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Evidenţierea hemolizei Evidenţierea hemolizei patologicepatologice

Anemiile Anemiile hemoliticehemolitice se caracterizează prin se caracterizează prin creşterea ratei distrucţieicreşterea ratei distrucţiei eritrocitare eritrocitare scurtarea supravieţuriiscurtarea supravieţurii eritocitelor în circulaţie eritocitelor în circulaţie

Testul CoombsTestul Coombs

se utilizează în diagnosticul se utilizează în diagnosticul anemiilor anemiilor imunohemoliticeimunohemolitice (hemoliză cauzată de anticorpi (hemoliză cauzată de anticorpi antieritrocitari)antieritrocitari)

are la bază proprietatea are la bază proprietatea serului antiglobulinicserului antiglobulinic (care conţine anticorpi antiglobulină umană, (care conţine anticorpi antiglobulină umană, preparaţi pe iepuri prin injectare de globulină preparaţi pe iepuri prin injectare de globulină umană ) de a umană ) de a aglutina eritrociteleaglutina eritrocitele pe suprafaţa pe suprafaţa cărora sunt prezente aceste globulinecărora sunt prezente aceste globuline

Page 54: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Evidenţierea hemolizei Evidenţierea hemolizei patologicepatologice

Testul Coombs direct Testul Coombs direct

identifică identifică anticorpii antieritrocitarianticorpii antieritrocitari fixaţifixaţi pe eritrocite pe eritrocite

Page 55: Analize hematologie

4. Investigaţii speciale 4. Investigaţii speciale Evidenţierea hemolizei Evidenţierea hemolizei patologicepatologice

Testul Coombs indirectTestul Coombs indirect

identifică identifică anticorpii antieritrocitarianticorpii antieritrocitari liberi liberi din ser, din ser, care reacţionează împotriva eritrocitelorcare reacţionează împotriva eritrocitelor

Page 56: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

INTRODUCEREINTRODUCERE

Page 57: Analize hematologie

SERIA ALBĂSERIA ALBĂ

LeucociteleLeucocitele celule celule nucleatenucleate lipsite de pigmentlipsite de pigment (gr., leukos =alb) (gr., leukos =alb) rol principal - rol principal - apărarea organismuluiapărarea organismului - -

nespecifică şi specificănespecifică şi specifică

Numărul de leucociteNumărul de leucocite din sângele din sângele circulantcirculant

între între 4.000 – 8.000/mm34.000 – 8.000/mm3

Există 2 mari tipuri de leucocite:Există 2 mari tipuri de leucocite: polimorfonuclearepolimorfonucleare mononuclearemononucleare

Page 58: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

Polimorfonucleare (PMN) sau Polimorfonucleare (PMN) sau granulocitegranulocite

nucleu polilobat şi nucleu polilobat şi citoplasmă granularăcitoplasmă granulară rol principal - rol principal - apărare nespecificăapărare nespecifică a a

organismului prin organismului prin fagocitozăfagocitoză

În funcţie de coloraţia granulaţiilor există 3 În funcţie de coloraţia granulaţiilor există 3 tipuri de granulocite :tipuri de granulocite :

PMN PMN neutrofileneutrofile numite şi microfage numite şi microfage PMN PMN eozinofileeozinofile PMN PMN bazofilebazofile

Page 59: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

PMN neutrofile PMN neutrofile numite şi microfagenumite şi microfage

– principalele implicate principalele implicate în în fagocitozăfagocitoză

– primeleprimele care sunt care sunt responsabile de responsabile de fagocitoză (gr., fagocitoză (gr., phageinphagein = a mânca). = a mânca).

Page 60: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

PMN eozinofilePMN eozinofile – capabile în mai mică capabile în mai mică

măsură de măsură de fagocitozăfagocitoză

– cresc în infecţiile cresc în infecţiile parazitareparazitare şi în şi în alergiialergii, inclusiv , inclusiv medicamentoasemedicamentoase

Page 61: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

PMN bazofilePMN bazofile – rol mai puţin cunoscutrol mai puţin cunoscut– intervin înintervin în inflamaţie inflamaţie (prin (prin

eliberare de histamină) eliberare de histamină) – intervin în intervin în coagularecoagulare (prin (prin

eliberare de heparină) din eliberare de heparină) din granulaţiile lorgranulaţiile lor

– prezente şi la nivel tisular prezente şi la nivel tisular unde poartă denumirea de unde poartă denumirea de mastocitemastocite

– rol important în rol important în reacţiile reacţiile alergicealergice

Page 62: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

MononucleareleMononuclearele sunt la sunt la rândul lor de 2 tipuri:rândul lor de 2 tipuri:

MonociteMonocite– cele mai maricele mai mari leucocite leucocite– trec în ţesuturi la 24 -48 de trec în ţesuturi la 24 -48 de

ore după microfage ore după microfage – sunt numite sunt numite macrofagemacrofage

pentru că fagocitează pentru că fagocitează particule de particule de dimensiuni maridimensiuni mari, , inclusiv microfagele distruse inclusiv microfagele distruse în focarele infecţioaseîn focarele infecţioase

Page 63: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

LimfociteLimfocite – celule mononucleare celule mononucleare

mici de 2 tipurimici de 2 tipuri limfocite Blimfocite B limfocite Tlimfocite T

– responsabile de responsabile de apărarea specificăapărarea specifică sau sau de de răspunsul imunrăspunsul imun orientat împotriva orientat împotriva unui anumit antigen unui anumit antigen (orice substanţă (orice substanţă străină organismului)străină organismului)

Page 64: Analize hematologie

LeucociteleLeucocitele

Limfocitele BLimfocitele B – în prezenţa antigenului în prezenţa antigenului plasmociteplasmocite

secretă secretă anticorpianticorpi efectorii efectorii imunităţii imunităţii umoraleumorale

Limfocitele TLimfocitele T – stimulate de antigen stimulate de antigen subpopulaţii de subpopulaţii de

limfocite specializatelimfocite specializate   killerkiller (atacul direct a antigenului) (atacul direct a antigenului) helperhelper (cresc secreţia de anticorpi de (cresc secreţia de anticorpi de

către plasmocite)către plasmocite)– efectorii efectorii imunităţii celulareimunităţii celulare

Page 65: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

Page 66: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

1. Modificări cantitative1. Modificări cantitative

a) Leucocitozea) Leucocitoze

b) Leucopeniib) Leucopenii

2. Modificări proliferative2. Modificări proliferative

LeucemiileLeucemiile

Page 67: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

formula leucocitară - examen de laborator de formula leucocitară - examen de laborator de rutină în practica medicalărutină în practica medicală

pe frotiul de sânge periferic colorat MGG se pot pe frotiul de sânge periferic colorat MGG se pot identifica tipurile celulare care compun formula identifica tipurile celulare care compun formula leucocitară normalăleucocitară normală

Număr total de Număr total de leucociteleucocite

4.000 - 8.000/mm4.000 - 8.000/mm33

Neutrofile nesegmentate Neutrofile nesegmentate

1- 3 %1- 3 %

Neutrofile segmentate Neutrofile segmentate

60 - 66 %60 - 66 %

EozinofileEozinofile 1 - 3 %1 - 3 %

BazofileBazofile 0 - 1 %0 - 1 %

LimfociteLimfocite 25 - 30 %25 - 30 %

MonociteMonocite 6 - 8 %6 - 8 %

Page 68: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

Formula leucocitarăFormula leucocitară::Never Never ((neutrofile)neutrofile)

LetLet ( (limfocitelimfocite))MonkeysMonkeys ( (monocitemonocite))

EatEat ( (eozinofileeozinofile))BananasBananas ( (bazofilebazofile))

Cum îmi amintescCum îmi amintescprocentul relativ procentul relativ ??60 + 30 + 6 + 3 +160 + 30 + 6 + 3 +1

(60% (60% neutrofileneutrofile30% 30% limfocitelimfocite6% 6% monocitemonocite3% 3% eozinofileeozinofile1% 1% bazofilebazofile))

Page 69: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

Leucocitoza:Leucocitoza:

nr. de leucocite nr. de leucocite > 10> 10..000/mm3000/mm3

NeutrofilieNeutrofilie EozinofilieEozinofilie BazofilieBazofilie LimfocitozăLimfocitoză MonocitozăMonocitoză

Leucopenie:Leucopenie:

nr. de leucocite nr. de leucocite 4.000/mm3 4.000/mm3

NeutropenieNeutropenie EozinopenieEozinopenie BazopenieBazopenie LimfopenieLimfopenie Monocitoză Monocitoză

Page 70: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

1. Modificări cantitative1. Modificări cantitative

a) Leucocitozea) Leucocitoze

b) Leucopeniib) Leucopenii

2. Modificări proliferative2. Modificări proliferative

LeucemiileLeucemiile

Page 71: Analize hematologie

LeucocitozaLeucocitoza

Fiziologică:Fiziologică:

sarcină (trimsarcină (trim.. III) III) stressstress efort fizicefort fizic

Patologică:Patologică:

infecţiiinfecţii localizate sau localizate sau generalizate mai ales generalizate mai ales bacteriene bacteriene

afecţiuni afecţiuni mieloproliferativemieloproliferative: : leucemia mieloidă cronicăleucemia mieloidă cronică

inflamaţiiinflamaţii – infarctul miocardic, – infarctul miocardic, arsuri, bolile de colagen arsuri, bolile de colagen (poliartrita reumatoidă)(poliartrita reumatoidă)

neoplasmeneoplasme - pulmonar, gastric, - pulmonar, gastric, uterin, pancreaticuterin, pancreatic

corticoterapiacorticoterapia

1. Neutrofilia1. Neutrofilia

nr de granulocite nr de granulocite neutrofileneutrofile

Page 72: Analize hematologie

LeucocitozaLeucocitoza

2. Eozinofilia2. Eozinofilia

nr de nr de eozinofileeozinofile afecţiuni parazitareafecţiuni parazitare - trichinoza, giardioza - trichinoza, giardioza afecţiuni alergiceafecţiuni alergice - astm bronsic, urticarie, rinita - astm bronsic, urticarie, rinita

alergică, boala serului, reacţiile alergice alergică, boala serului, reacţiile alergice medicamentoase (iod, aspirină, peniciline)medicamentoase (iod, aspirină, peniciline)

afecţiuni maligneafecţiuni maligne: leucemia mieloidă cronică, : leucemia mieloidă cronică, postsplenectomie, tumori de orice tip şi cu orice postsplenectomie, tumori de orice tip şi cu orice localizare metastazate sau necrozatelocalizare metastazate sau necrozate

sindroame cu hipereozinofiliesindroame cu hipereozinofilie: infiltratul : infiltratul pulmonar cu eozinofile (sdr. Loeffler)pulmonar cu eozinofile (sdr. Loeffler)

bolile vasculare de colagenbolile vasculare de colagen (dermatomiozita, (dermatomiozita, periarterita nodoasăperiarterita nodoasă

Page 73: Analize hematologie

LeucocitozaLeucocitoza

3. Bazofilia3. Bazofilia

nr de nr de bazofilebazofile afecţiuni alergice (r. HS tipafecţiuni alergice (r. HS tip I):I):

– astm bronşic extrinsec, urticarie, şoc astm bronşic extrinsec, urticarie, şoc anafilactic anafilactic

inflamaţii cronice:inflamaţii cronice: – colită ulcerativă, poliartrită reumatoidă colită ulcerativă, poliartrită reumatoidă

afecţiuni maligne:afecţiuni maligne: – LMC, policitemia vera, mielofibrozLMC, policitemia vera, mielofibroza (a (NUNU şşi i îîn n

reacreacţţiile leucemoide)iile leucemoide)

Page 74: Analize hematologie

LeucocitozaLeucocitoza

4. Monocitoza4. Monocitoza

nr de nr de monocitemonocite infecţii:infecţii:

– virale: virale: mononucleoza infecţioasămononucleoza infecţioasă– bacteriene: bacteriene: endocarditendocarditaa bacteriană subacută, bacteriană subacută,

bruceloză, TBCbruceloză, TBC inflamaţii cronice granulomatoase:inflamaţii cronice granulomatoase:

– sarcoidozsarcoidozaa, enterit, enteritaa regională regională afecţiuni maligne:afecţiuni maligne:

– LA monocitare şi mielomonocitare, LA monocitare şi mielomonocitare, – LMCLMC– neoplasme de sân, ovar, rinichi, digestiveneoplasme de sân, ovar, rinichi, digestive

Page 75: Analize hematologie

LeucocitozaLeucocitoza

5. Limfocitoza5. Limfocitoza

nr de nr de limfocitelimfocite infecţii virale acute:infecţii virale acute:

– mononucleoză infecţioasă, hepatitele virale, mononucleoză infecţioasă, hepatitele virale, tuse convulsivă, parotidită epidemicătuse convulsivă, parotidită epidemică

infecţii cronice:infecţii cronice: – TBC, sifilisTBC, sifilis

afecţiuni endocrine:afecţiuni endocrine: – tireotoxicoză, insuficienţă CSRtireotoxicoză, insuficienţă CSR

afecţiuni maligne:afecţiuni maligne: – LLC, limfoame cu descărcare perifericăLLC, limfoame cu descărcare periferică

Page 76: Analize hematologie

Reacţia leucemoidăReacţia leucemoidă

DefDefiniiniţţieie:: nr de leucocite: 30.000 – 60.000/mm3nr de leucocite: 30.000 – 60.000/mm3

Dg. pozitiv: Dg. pozitiv: număr număr crescutcrescut de leucocite de leucocite maturemature număr număr redusredus de elemente de elemente ttinereinere şşi i intermediareintermediare

((mieloblaştimieloblaşti//promielociţi 1%promielociţi 1% şşi i mielocimielocite/ te/ metamielocite 5-10%metamielocite 5-10%))

Cauze:Cauze: infecţii bacteriene severeinfecţii bacteriene severe: meningita : meningita

pneumococică, pneumococică, inf.respiratoriiinf.respiratorii, septicemii, septicemii afecţiuni maligneafecţiuni maligne cu metastaze osoase cu metastaze osoase

Page 77: Analize hematologie

Reacţia leucemoidăReacţia leucemoidă Leucemia mieloidă cronicăLeucemia mieloidă cronică

Este o reacţie de apărare, Este o reacţie de apărare, reversibilăreversibilă (leucocitoză reactivă) (leucocitoză reactivă)

Este o afecţiune malignă, Este o afecţiune malignă, ireversibilăireversibilă

Nr. de leucocite 30.000 – Nr. de leucocite 30.000 – 550.000/mm0.000/mm33

Nr. de leucociteNr. de leucocite > > 50.000/mm50.000/mm33

Lipsa bazofilelor în formula Lipsa bazofilelor în formula leucocitarăleucocitară

Prezenţa bazofilelor în formula Prezenţa bazofilelor în formula leucocitară leucocitară

Nr. redus de neutrofile imature Nr. redus de neutrofile imature în periferieîn periferie

Nr. crescut al neutrofilelor Nr. crescut al neutrofilelor imature, cu predominenţa imature, cu predominenţa formelor intermediareformelor intermediare

Fosfataza alcalină leucocitară Fosfataza alcalină leucocitară crescutăcrescută

Fosfataza alcalină leucocitară Fosfataza alcalină leucocitară /absentă/absentă

Nivelul seric al vit. BNivelul seric al vit. B1212 normal normal

/uşor crescut/uşor crescutNivelul seric al vit.BNivelul seric al vit.B1212 mult crescut mult crescut

Absenţa cromozomului Absenţa cromozomului PhiladelphiaPhiladelphia

Prezenţa cromozomului Prezenţa cromozomului PhiladelphiaPhiladelphia

Celule fără atipiiCelule fără atipii Celule cu atipii Celule cu atipii

Page 78: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

1. Modificări cantitative1. Modificări cantitative

a) Leucocitozea) Leucocitoze

b) Leucopeniib) Leucopenii

2. Modificări proliferative2. Modificări proliferative

LeucemiileLeucemiile

Page 79: Analize hematologie

LeucopeniaLeucopenia

1. Neutropenia1. Neutropenia

nr de nr de neutrofileneutrofile circulante circulante absenţaabsenţa lor în periferie se numeşte lor în periferie se numeşte

agranulocitozăagranulocitoză infecţii bacteriene severeinfecţii bacteriene severe infecţii viraleinfecţii virale

– mononucleoza infecţioasă, gripa, rujeola, rubeola, mononucleoza infecţioasă, gripa, rujeola, rubeola, varicela, hepatita, SIDAvaricela, hepatita, SIDA

deficite nutriţionaledeficite nutriţionale– de acid folic şi vitamina B12 mai ales la alcoolicide acid folic şi vitamina B12 mai ales la alcoolici

afecţiuni hematologiceafecţiuni hematologice– aplazii medulare, leucemii, limfoameaplazii medulare, leucemii, limfoame

postradioterapiepostradioterapie indusă medicamentos: indusă medicamentos: – citostatice, antiinflamatoare, anticonvulsivante, citostatice, antiinflamatoare, anticonvulsivante,

antitiroidiene, fenotiazineantitiroidiene, fenotiazine

Page 80: Analize hematologie

LeucopeniaLeucopenia

2. Eozinopenia2. Eozinopenia

nr de nr de eozinofileeozinofile stări de stări de hiperactivitate adrenocorticoidăhiperactivitate adrenocorticoidă din din

cursul traumatismelor, postintervenţii cursul traumatismelor, postintervenţii chirurgicalechirurgicale

semnificaţiasemnificaţia clinică este clinică este redusăredusă

3. Bazopenia3. Bazopenia

nr de nr de bazofilebazofile stări de stări de stressstress administrare de administrare de corticoizicorticoizi semnificaţiesemnificaţie clinica clinica redusăredusă

Page 81: Analize hematologie

LeucopeniaLeucopenia

4. Monocitopenia4. Monocitopenia nr de nr de monocitemonocite aplazia medularăaplazia medulară primară sau după toxice medulare primară sau după toxice medulare indusă indusă medicamentosmedicamentos: imunosupresoare, : imunosupresoare,

corticoterapiecorticoterapie

5. Limfopenia5. Limfopenia nr de nr de limfocitelimfocite limfopenii limfopenii acuteacute::

– stări de stări de stress stress (pneumonii, septicemii, infarct (pneumonii, septicemii, infarct miocardic)miocardic)

limfopenii limfopenii cronicecronice::– imunodeficienţele secundareimunodeficienţele secundare - SIDA (afectat Th CD4+) - SIDA (afectat Th CD4+)– imunodeficienţele primare: limfocite B, T imunodeficienţele primare: limfocite B, T – postradioterapiepostradioterapie sau indusă sau indusă medicamentosmedicamentos: :

citostatice, corticoizicitostatice, corticoizi– boli maligneboli maligne : aplaziile medulare, limfoame : aplaziile medulare, limfoame

Page 82: Analize hematologie

EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

1. Modificări cantitative1. Modificări cantitative

a) Leucocitozea) Leucocitoze

b) Leucopeniib) Leucopenii

2. Modificări proliferative2. Modificări proliferative

LeucemiileLeucemiile

Page 83: Analize hematologie

Leucemiile Leucemiile

Definiţie:Definiţie:

afecţiuni afecţiuni proliferative maligneproliferative maligne ale ale celulelor hematopoetice la nivelul celulelor hematopoetice la nivelul măduvei hematogenemăduvei hematogene de unde ajung de unde ajung în circulaţia periferică şi în circulaţia periferică şi invadeazăinvadează diverse ţesuturi şi organediverse ţesuturi şi organe

Page 84: Analize hematologie

LeucemiileLeucemiile

Clasificare:Clasificare:

După După debutdebut şi şi evoluţia clinicăevoluţia clinică – Leucemii acuteLeucemii acute– Leucemii croniceLeucemii cronice

După După tipul celulartipul celular care proliferează care proliferează – Leucemii granulocitareLeucemii granulocitare (mieloide) (mieloide)– Leucemii limfocitareLeucemii limfocitare

Page 85: Analize hematologie

Leucemiile acuteLeucemiile acute

Caracteristici cliniceCaracteristici clinice

debut debut bruscbrusc, evoluţie , evoluţie rapidărapidă, prognostic , prognostic seversever ( (decesdeces în în câteva luni în lipsa tratamentului)câteva luni în lipsa tratamentului)

proliferarea formelor celulare proliferarea formelor celulare imatureimature, , blasticeblastice - - precursorii seriilor mieloidă sau limfoidă la nivel precursorii seriilor mieloidă sau limfoidă la nivel medular cu blocarea diferenţierii şi a maturării celularemedular cu blocarea diferenţierii şi a maturării celulare

infiltrarea rapidă a măduveiinfiltrarea rapidă a măduvei hematogene cu suprimarea hematogene cu suprimarea hematopoiezei normale şi apariţia hematopoiezei normale şi apariţia insuficienţei insuficienţei medularemedulare manifestată prin manifestată prin triadatriada clasică a leucemiilor clasică a leucemiilor acute:acute:– anemie severăanemie severă rapid instalată şi cu evoluţie rapid instalată şi cu evoluţie

progresivăprogresivă– granulocitopenie cu granulocitopenie cu sindrom infecţiossindrom infecţios – trombocitopenie cu trombocitopenie cu sindrom hemoragiparsindrom hemoragipar sau sau

purpurăpurpură

Page 86: Analize hematologie

Leucemiile acuteLeucemiile acute

Diagnosticul paraclinicDiagnosticul paraclinic

examenul sângelui perifericexamenul sângelui periferic– leucocitoză cu apariţia celulelor tinere - leucocitoză cu apariţia celulelor tinere - blaştii blaştii

malignimaligni

examenul măduvei hematogeneexamenul măduvei hematogene - puncţia sternală - puncţia sternală confirmă diagnosticul deoarece evidenţiazăconfirmă diagnosticul deoarece evidenţiază– hipercelularitea extremăhipercelularitea extremă– infiltrarea cu celule imatureinfiltrarea cu celule imature, blastice, blastice

teste citochimiceteste citochimice – utilizează coloraţii specifice pentru utilizează coloraţii specifice pentru identificarea identificarea

tipului celulartipului celular care proliferează (leucemie limfocitară care proliferează (leucemie limfocitară sau mielocitară)sau mielocitară)

Page 87: Analize hematologie

A. Leucemia mieloidă acutăA. Leucemia mieloidă acută

proliferarea malignă a precursorilor proliferarea malignă a precursorilor seriei seriei mieloide sau granulocitaremieloide sau granulocitare

la la orice vârstăorice vârstă - predilecţie la - predilecţie la adulţi tineriadulţi tineri

particularităţiparticularităţi– prezenţa prezenţa hiatusului leucemichiatusului leucemic = =

prezenţa excesivă a blaştilor alături de prezenţa excesivă a blaştilor alături de un număr progresiv redus de elemente un număr progresiv redus de elemente mature, mature, fără elementele intermediare fără elementele intermediare

– prezenţa prezenţa corpilor Auercorpilor Auer în mieloblaşti şi în mieloblaşti şi promielocitepromielocite

bastonaşe azurofilebastonaşe azurofile în citoplasmă în citoplasmă

Page 88: Analize hematologie

B. Leucemia limfoidă acutăB. Leucemia limfoidă acută

proliferare malignă a proliferare malignă a limfoblaştilorlimfoblaştilor în în măduva osoasă şi ţesutul limfoidmăduva osoasă şi ţesutul limfoid

prezenţa constantă a prezenţa constantă a adenopatiiloradenopatiilor

cu predilecţie lacu predilecţie la copii copii – incidenţă maximă la 3 – 4 aniincidenţă maximă la 3 – 4 ani

frotiul perifericfrotiul periferic şi şi puncţia sternalăpuncţia sternală sunt sunt dominate de prezenţa dominate de prezenţa limfoblaştilorlimfoblaştilor

Page 89: Analize hematologie

Leucemiile croniceLeucemiile cronice

Caracteristici cliniceCaracteristici clinice

debut debut insidiosinsidios, evoluţie mai , evoluţie mai lentălentă, , prognostic prognostic rezevatrezevat

proliferarea şi acumularea într-o primă fază a proliferarea şi acumularea într-o primă fază a celulelor leucemice celulelor leucemice bine diferenţiatebine diferenţiate, de tip , de tip maturmatur

infiltrarea lentăinfiltrarea lentă a măduvei hematogene cu a măduvei hematogene cu instalarea progresivă a sindromului anemic, instalarea progresivă a sindromului anemic, infecţios şi hemoragipar.infecţios şi hemoragipar.

Tipuri celulareTipuri celulare

leucemia mieloidă (granulocitară) cronicăleucemia mieloidă (granulocitară) cronică leucemia limfoidă cronicăleucemia limfoidă cronică

Page 90: Analize hematologie

Leucemiile croniceLeucemiile cronice

Diagnostic paraclinic:Diagnostic paraclinic:

explorările pe baza cărora se pune explorările pe baza cărora se pune diagnosticul de leucemie cronică suntdiagnosticul de leucemie cronică sunt– studiul studiul frotiului de sânge perifericfrotiului de sânge periferic– studiul studiul frotiului medularfrotiului medular– teste citochimceteste citochimce– teste citogeneticeteste citogenetice

în LMC în LMC cromozomul Philadelphiacromozomul Philadelphia

Page 91: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

INTRODUCEREINTRODUCERE

Page 92: Analize hematologie

TROMBOCITELE TROMBOCITELE (plachete sanguine)(plachete sanguine)

cele mai micicele mai mici elemente elemente figurate ale sângeluifigurate ale sângelui

fărăfără nucleu nucleu citoplasmă cu citoplasmă cu numeroase numeroase

granulaţiigranulaţii mici mici rolul major - participarea rolul major - participarea

la la hemostazăhemostază – oprirea unei hemoragiioprirea unei hemoragii– prin formarea unui prin formarea unui dopdop de de

plachete numit plachete numit tromb tromb trombocitartrombocitar la locul unei la locul unei leziuni vasculareleziuni vasculare

Page 93: Analize hematologie

TROMBOCITELETROMBOCITELE

Formare Formare la nivelul la nivelul măduvei hematogenemăduvei hematogene prin prin fragmentareafragmentarea unor celule precursoare unor celule precursoare

mari numite mari numite megacariocitemegacariocite

Numărul normalNumărul normal în sângele circulant în sângele circulant 150.000 – 300.000/mm3150.000 – 300.000/mm3

Durata de viaţăDurata de viaţă 7–12 zile7–12 zile sunt sunt distruse de către macrofageledistruse de către macrofagele

sistemului reticulo-endotelial din splinăsistemului reticulo-endotelial din splină

Page 94: Analize hematologie

HEMOSTAZAHEMOSTAZA

Definiţie Definiţie oprirea unei hemoragiioprirea unei hemoragii

Realizată cu participarea a Realizată cu participarea a 3 grupe3 grupe de de factori:factori:

factorii vascularifactorii vasculari factorii trombocitarifactorii trombocitari factorii plasmatici ai coagulării – Hemostaza factorii plasmatici ai coagulării – Hemostaza

secundară secundară

Hemostaza primară

Page 95: Analize hematologie

HEMOSTAZAHEMOSTAZA

Factorii implicaţi în hemostază Factorii implicaţi în hemostază interacţionează în următoarea secvenţă:interacţionează în următoarea secvenţă:

VascoconstricţieVascoconstricţie

Formarea trombului alb trombocitarFormarea trombului alb trombocitar

Activarea coagulăriiActivarea coagulării

Formarea cheagului de fibrinăFormarea cheagului de fibrină

Retracţia şi liza cheagului - FibrinolizaRetracţia şi liza cheagului - Fibrinoliza

Hemostaza primară

Hemostaza secundară

Page 96: Analize hematologie

Hemostaza primarăHemostaza primară

Page 97: Analize hematologie

Hemostaza primarăHemostaza primară

Page 98: Analize hematologie

Hemostaza secundarăHemostaza secundară

Page 99: Analize hematologie

Hemostaza secundarăHemostaza secundară

Page 100: Analize hematologie
Page 101: Analize hematologie

FibrinolizaFibrinoliza

Page 102: Analize hematologie

TrombozaTromboza

Page 103: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

Page 104: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

1. Explorarea hemostazei primare1. Explorarea hemostazei primareNumărul de trombociteNumărul de trombocite

Timpul de sângerareTimpul de sângerare

2. Explorarea hemostazei secundare2. Explorarea hemostazei secundareAPTTAPTT

Timpul QuickTimpul Quick

Fibrinogenul plasmaticFibrinogenul plasmatic

3. Explorarea fibrinolizei3. Explorarea fibrinolizeiTestul lizei cheagului de euglobulineTestul lizei cheagului de euglobuline

Testul de trombinăTestul de trombină

Page 105: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

1. Explorarea hemostazei primare1. Explorarea hemostazei primareNumărul de trombociteNumărul de trombocite

Timpul de sângerareTimpul de sângerare

2. Explorarea hemostazei secundare2. Explorarea hemostazei secundareAPTTAPTT

Timpul QuickTimpul Quick

Fibrinogenul plasmaticFibrinogenul plasmatic

3. Explorarea fibrinolizei3. Explorarea fibrinolizeiTestul lizei cheagului de euglobulineTestul lizei cheagului de euglobuline

Testul de trombinăTestul de trombină

Page 106: Analize hematologie

1. Explorarea hemostazei 1. Explorarea hemostazei primareprimare

a) Numărul de trombocitea) Numărul de trombocite

Valori normale:Valori normale: 150.000 – 300.000/mm3 150.000 – 300.000/mm3

Modificări patologice:Modificări patologice: nr trombocitelor < 150.000/mm3 nr trombocitelor < 150.000/mm3 (trombocitopenie)(trombocitopenie)

prinprin producţiei medulareproducţiei medulare (anemie aplastică) (anemie aplastică) distrucţiei sau consumuluidistrucţiei sau consumului în sângele periferic în sângele periferic

(coagularea intravasculară diseminată - CID)(coagularea intravasculară diseminată - CID) sechestrare splenicăsechestrare splenică (în splenomegalie) (în splenomegalie)

nr trombocitelor nr trombocitelor (trombocitoză)(trombocitoză) primarăprimară, în , în afecţiunile mieloproliferative croniceafecţiunile mieloproliferative cronice secundarăsecundară unor condiţii ca unor condiţii ca traumatismeletraumatismele sau sau

hemoragiile severehemoragiile severe

Page 107: Analize hematologie

1. Explorarea hemostazei 1. Explorarea hemostazei primareprimare

b) Timpul de sângerareb) Timpul de sângerare

test screening ce evaluează test screening ce evaluează funcţia funcţia vascularăvasculară şi şi trombocitarătrombocitară

timpul necesar timpul necesar opririi sângerăriiopririi sângerării unei unei incizii standardizateincizii standardizate

tehnica Ivytehnica Ivy

Valori normaleValori normale : 2 - 4 minute : 2 - 4 minute

Page 108: Analize hematologie

Timpul de sângerare – tehnica Timpul de sângerare – tehnica IvyIvy

Page 109: Analize hematologie

1. Explorarea hemostazei 1. Explorarea hemostazei primareprimare

b) Timpul de sângerareb) Timpul de sângerare

Patologic: Patologic: peste 5 minutepeste 5 minute TS - prelungitTS - prelungit în : în :

– sindroame sindroame hemoragice vascularehemoragice vasculare (ex, purpura (ex, purpura Henoch-Schönlein)Henoch-Schönlein)

– sindroame sindroame hemoragice trombocitarehemoragice trombocitare:: trombocitopeniile (< 100.000/mm3)trombocitopeniile (< 100.000/mm3) trombocitopatii (boala von Willebrand)trombocitopatii (boala von Willebrand)

– CIDCID TS - normalTS - normal în în coagulopatiicoagulopatii (hemofilie) (hemofilie)

Page 110: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

1. Explorarea hemostazei primare1. Explorarea hemostazei primareNumărul de trombociteNumărul de trombocite

Timpul de sângerareTimpul de sângerare

2. Explorarea hemostazei secundare2. Explorarea hemostazei secundareAPTTAPTT

Timpul QuickTimpul Quick

Fibrinogenul plasmaticFibrinogenul plasmatic

3. Explorarea fibrinolizei3. Explorarea fibrinolizeiTestul lizei cheagului de euglobulineTestul lizei cheagului de euglobuline

Testul de trombinăTestul de trombină

Page 111: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

a) Timpul de tromboplastină parţială activat a) Timpul de tromboplastină parţială activat (APTT)(APTT)

explorează explorează calea intrinsecăcalea intrinsecă a coagulării a coagulării

este folosit în este folosit în monitorizarea terapiei cu monitorizarea terapiei cu heparină nefracţionatăheparină nefracţionată

Valori normaleValori normale = = 27 -31 sec27 -31 sec

Domeniu terapeuticDomeniu terapeutic = alungirea sa de = alungirea sa de 1,5 1,5 – 2,5– 2,5 oriori

Page 112: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

APTT se aAPTT se alungeşte:lungeşte:

ddeficitul factorilor coagulării din calea intrisecăeficitul factorilor coagulării din calea intrisecă şi şi calea comunăcalea comună– deficitul factorului VIIIdeficitul factorului VIII: hemofilia A : hemofilia A – deficitul factorului IXdeficitul factorului IX: : hemofilia Bhemofilia B

pprezenţa în sânge arezenţa în sânge a unor unor inhibitoriinhibitori ai ai factorilor de factorilor de coagularecoagulare din calea intrinsecă sau cea comunădin calea intrinsecă sau cea comună

aadministrarea a diferite dministrarea a diferite substanţe ce inhibă substanţe ce inhibă procesul de coagulareprocesul de coagulare– heparina în concentraţii mai mari de 0,1U/ ml heparina în concentraţii mai mari de 0,1U/ ml

plasmăplasmă

Page 113: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

Domeniul terapeutic pentru APTTDomeniul terapeutic pentru APTT

ţţinta terapeutică a terapiei anticoagulante cu inta terapeutică a terapiei anticoagulante cu heparinheparinăă este este alungirea alungirea AAPTT de 1,5 ‑ 2 oriPTT de 1,5 ‑ 2 ori limita limita superioară a normaluluisuperioară a normalului

APTT scurtatAPTT scurtat

ttrombocitozerombocitoze îîn cazul n cazul administrării LMWHadministrării LMWH (anti Xa). (anti Xa). ggreşeli de tehnică: necentrifugarea probelor în reşeli de tehnică: necentrifugarea probelor în

decurs de o oră de la recoltaredecurs de o oră de la recoltare rrezistenţă la heparinăezistenţă la heparină

Page 114: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

b) Timpul Quick (timpul de b) Timpul Quick (timpul de protrombină, PT sau TQ)protrombină, PT sau TQ)

explorează explorează calea extrinsecăcalea extrinsecă şi cea şi cea finalăfinală comunăcomună

folosit pentru folosit pentru urmărirea tratamentului urmărirea tratamentului anticoagulant oralanticoagulant oral (derivaţi cumarinici - (derivaţi cumarinici - Warfarină, Trombostop)Warfarină, Trombostop) la pacienţi la pacienţi coronarienicoronarieni

Valori normaleValori normale : 12 - 15 sec : 12 - 15 sec

Page 115: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

b) Timpul Quick (timpul de protrombină, PT b) Timpul Quick (timpul de protrombină, PT sau TQ)sau TQ)

PT se determină în secundePT se determină în secunde cea mai utilizată metodă de exprimare a TQ este: cea mai utilizată metodă de exprimare a TQ este:

INR (International Normalized Ratio)INR (International Normalized Ratio)– Valori normale Valori normale : 1: 1– preferat de către majoritatea laboratoarelor şi preferat de către majoritatea laboratoarelor şi

de cei mai mulţi clinicieni pentru a controla de cei mai mulţi clinicieni pentru a controla nivelul anticoagulării orale nivelul anticoagulării orale

– valoarea INR trebuie să fie cuprinsă valoarea INR trebuie să fie cuprinsă între 2-3între 2-3 în în vederea unei vederea unei anticoagulări optimeanticoagulări optime

sub 2sub 2 - risc de - risc de trombozătromboză peste 3peste 3 - risc de - risc de hemoragiehemoragie

Page 116: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

b) Timpul Quick (timpul de b) Timpul Quick (timpul de protrombină, PT sau TQ)protrombină, PT sau TQ)

Timpul Quick este prelungit în:Timpul Quick este prelungit în: afecţiuni afecţiuni hepatice severehepatice severe (scăderea (scăderea

sintezei proteice)sintezei proteice) carenţa de vitamina Kcarenţa de vitamina K a- sau hipofibrinogenemiia- sau hipofibrinogenemii CIDCID

Page 117: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

c) Dozarea fibrinogenuluic) Dozarea fibrinogenului

este o este o glicoproteinăglicoproteină

este sintetizată la nivelul este sintetizată la nivelul ficatuluificatului însă însă nivelul său plasmatic nu scade în nivelul său plasmatic nu scade în afecţiunile hepaticeafecţiunile hepatice,, decât în stadiile decât în stadiile terminale sau în cursul coagulării terminale sau în cursul coagulării intravasculare diseminateintravasculare diseminate

Valori normaleValori normale : 200 - 400 mg% : 200 - 400 mg%

Page 118: Analize hematologie

2. Explorarea hemostazei 2. Explorarea hemostazei secundaresecundare

c) Dozarea fibrinogenuluic) Dozarea fibrinogenului

CreCreşştete procese procese inflamatoriiinflamatorii înîn cursul cursul reacţiei de faza acutăreacţiei de faza acută (postoperator, (postoperator,

după un infarct miocardic)după un infarct miocardic)

ScScadeade stadiile finale ale stadiile finale ale hepatopatiilorhepatopatiilor etapele iniţiale ale unui sindrom de etapele iniţiale ale unui sindrom de coagulare coagulare

intravasculară diseminatăintravasculară diseminată în în hipofibrinogenemia congenitalăhipofibrinogenemia congenitală

Page 119: Analize hematologie

EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

1. Explorarea hemostazei primare1. Explorarea hemostazei primareNumărul de trombociteNumărul de trombocite

Timpul de sângerareTimpul de sângerare

2. Explorarea hemostazei secundare2. Explorarea hemostazei secundareAPTTAPTT

Timpul QuickTimpul Quick

Fibrinogenul plasmaticFibrinogenul plasmatic

3. Explorarea fibrinolizei3. Explorarea fibrinolizeiTestul lizei cheagului de euglobulineTestul lizei cheagului de euglobuline

Testul de trombinăTestul de trombină

Page 120: Analize hematologie

3. Explorarea fibrinolizei3. Explorarea fibrinolizei

a) Timpul de liză a cheagului euglobulinica) Timpul de liză a cheagului euglobulinic

Valori normaleValori normale: peste 60 minute: peste 60 minute < 60 minute semnifică fibrinoliză accelerată < 60 minute semnifică fibrinoliză accelerată

b) Determinarea timpului de trombinăb) Determinarea timpului de trombină

prelungit în prezenţa produşilor de degradare ai prelungit în prezenţa produşilor de degradare ai fibrineifibrinei