hematologie 3

download hematologie 3

of 7

Transcript of hematologie 3

 • 7/25/2019 hematologie 3

  1/7

 • 7/25/2019 hematologie 3

  2/7

 • 7/25/2019 hematologie 3

  3/7

  240

  Manual de nurs ing pentru elevii de anul II ai Scolilor Postliceale Sanitare - Volumul2

  - sa stie sa-s i aco rde primul aju tortn plagi (pans ament compresiv, aplicare de trom-

  bina pe plaga);

  - Tn caz ul interventiilor chirurgica le se va administra plas ma cu 8 ore Tnainte si dupa

  interventie;

  - pacientul cu anemie cronica va fi dispensarizat, urmand tratamentul medicamen-

  tos recomandat si control clinic si de laborator.

  3 Prevenire tertiara:

  - reorientare a profes ionala a pacientilor cu boli hema tologic e;

  - Tndrumarea pacientilor cu anchilo ze Tn pozitii vicioas e ca urmare a hemartroz elor

  pentru tratamente ortopedice.

  STUDIU DE CAZ - ANEMIA FERIPRIVA

  S.A . Tn varsta de 50 de ani, lucreaz a ca infirmiera la Sp italului J udetea n se ctia

  P ediatrie si se prezinta Tn data de la sectia de Hema tologie, fiind trimisa de

  catre medicul de familie.

  P acienta este internata de urgenta cu dignos ticul: nemie feriphv sever Tn ur-

  ma unei metroragii, cu stare generala alterata.

  P acienta, la internare, prezinta paloare muco-tegumentara acc entuata, sindrom

  anemic posthemoragic, ameteli, slabiciune si:

  - hipotens iune arteriala T A = 100/60 mm Hg ;

  - puis = 85 batai/minut;

  - respiratia = 18 respiratii/minut;

  - tempera tura = de 36,5C .

  Locuieste, Tntr-un apartament cu 3 camere, Tmpreuna cu sotul ei si cu cele doua

  fiice, una de 22 de ani si cealalta de 20 de ani, ambele fiind la facultate, iar sotul

  lucreaza ca sofer, la o firma de panificatie.

  Doamnei S.A. Ti place sa se uite la TV, Ti place muzica si sa gateasca. Lucreaza

  de 20 de ani ca infirmiera la sec tia de P ediatrie si merge cu drag la serviciu , se Tnte-

  lege bine cu colegii din sectie.

  Es te de religie catolica, merge la biserica Tn fiecare duminica c u familia.

  DATE DE LABORATOR DIN ZIUA INTERNARII

  N LIZE V LORIOBTINUTE

  V LORI NORM LE

  Hemoglobina 6.7 g/dl

  12.0-18.0

  g/di

  Sideremie 23u g/dl

  49-160 ng/dl

  Leucocite

  6000

  m m

  3

  3600-10000 mm

  3

  Trombocite

  200000

  mm

  3

  150000-450000

  m m

  3

  TRATAMENT MEDICAMENTOS INSTITUIT

  - solutie glucoza 5 500

  ml/zi;

  - ser fiziologic 250

  ml/zi;

  - veno ferf 1/zi;

  - HHC50mg/zi .

 • 7/25/2019 hematologie 3

  4/7

  MODULUL 31 Hematologie si nursing in hematologie 241

  anifestari de dependenta Probleme de ingriji re

  Ameteli slabiciune hTA Rise de accidente

  Ingrijorare Anxietate

  Hipotensiune arteriaia paloare muco-tegumentara

  Circulate deficitara

  Ameteli slabiciune Dificultate la mobilizare

  Inapetenta regim alimentar impus

  Alimentatie deficitara

  Metroragie slabiciune paloare ameteli Eliminare menstruala inadecvata

  Limitarea miscarii astenie Diminuarea mobilitatii

  Agitatie anxietate Comunicare ineficienta la nivel afectiv

  Stare neplacuta de incomoditate Disconfort

  Cerere de informatii Cunostinte insuficiente

  Nevo i a

  fun -

  menta l

  i agnost i c

  de ingr i j i re

  Ob iect i v In te rven t i i Eva luare

  1 . A ave a

  o b u n a

  c i r c u l a t e

  si

  resp i rat ie .

  C i r c u l a t e

  i n ad e c va t a c au z a t a

  d e me t r o r ag i e ,

  man i f e s t a t a p r i n

  h i p o t e n s i u n e

  a r t e r i a i a ,

  t ah i c a r d i e ,

  p a l o a r e m u c o t e g u

  me n t a r a , ame t e l i ,

  ob os e a l a , a s t e n i e .

  P ac i e n t a

  sa

  p r e z i n t e

  o

  c i r c u l a t e ame l i o r a t ein

  d e c u r s

  d e 4

  z i le .

  - e x p l i c p ac i e n t e i i mp o r t an t a

  r e p au s u l u i r e l a t ivla patp e n t r u

  ame l i o r a r e a c i r c u l a t i e i

  si

  p r e ve n i r e a

  ac c i d e n t e l o r ;

  - instalez P.E.V.cu s o l u t e g l u c o z a

  5% ,50 0m l / z i ;

  - ad mi n i s t r e z p ac i e n t e i ,la

  i n d ic a t ia m e d i c u l u i , m e d i c a m e n t e

  h e m o s t a t i c e ;

  - e v a l u e z f u n c t i i l e v i t a l ela 3 ore si

  n o t e z

  in

  f oa i a

  de

  ob s e r va t i e .

  Ob i e c t i v

  at ins

  2. Ae v i t a

  p e r i c o i e l e

  1. R ise potent ialde

  t r au mat i s me (p r i n

  c ad e r e ) di nc au z a

  ame t e l i l o r , s l ab i c i u n i i ,

  h T A . '

  - p ac i e n t asa fiefe r i ta

  d e c omp l i c a t i ipe

  p e r i oad a i n t e r n a r i i

  - of am i l i a r i z e zc u me d i u l s p i t a l i c e s c

  - p lan i f i cc ue c h i p ad e ingr i j i re

  z i l n i c c a t e 1 5 -2 0 m i n u t e in p r e a j ma

  p ac i e n t e i

  - e x p l i c i mp or t an t a r e s p e c t a r i i

  r e p au s u l u i p an a la d ispar i t ia

  ame t e l i l o r , ame l i o r a r e a

  T.

  A.

  - r e d u c e r e a r i s c u l u i

  de

  l e z a r e

  ac c i -

  d e n t a l a p r i n :

  e v i t a r e a d e p l a s a r i l o r i n u t i l e ; a s e z a r e a

  ob i e c t e l o r u t i l e l an g a p ac i e n t a ,

  i n d e p a r t a r e a c e l o r i n u t i l e ;

  - a s i g u r a r e a u n e i i l u m i n a r i

  s u f i c i e n t e ;

  - i n t e r ve n t i i l e

  le

  ap l i c

  in

  c l i m a t

  de

  i n t e l e g e r e e mp at i c a

  - ii e x p l i c p ac i e n t e i s c op u l

  i n t e r ve n t i i l o r ( au t on ome / d e l e g a t e ) ;

  P ac i e n t a

  ar eo stare

  buna f i z ica

  s i ps ih ica

  2 . A n x i e t a t e s e ve r a

  d i n c au z a m e t r o r ag i e i

  man i f e s t a t a p r i n

  f r ica,

  s p a i m a , a t a c

  de

  p an i c a .

  P ac i e n t a

  isi va

  d i m i n u a

  an x i e t a t e a in d e c u r s

  de

  7

  z i le .

  - d i s c u tc u p ac i e n t a d e s p r e b oa l a

  sa ;

  - p e r m i t s o t u l u isa s t e a l an g aea

  p an a c an d p an i c av ac e d a ;

  - i n va t p ac i e n t a t e h n i c i

  d e

  r e l ax a r e ;

  - ? i spun pa cient e i

  sa

  r e s p ir e n o r ma l

  s i p r o f u n d p an a c an d a t ac u l de

  p a n i c a

  va

  c e d a .

  Ob i e c t i v

  at ins .

 • 7/25/2019 hematologie 3

  5/7

 • 7/25/2019 hematologie 3

  6/7

 • 7/25/2019 hematologie 3

  7/7

  244

  Manual de nursing pentru elevii de anul II ai Scolilor Postliceale Sanitare Volumu l 2

  11 .

  A se

  recrea .

  D e z i n te r e s i n

  i n de p l i n i r e a

  a c t i v i t a t i l o r r e c r e a t i ve

  dator i ta s tar i i

  a n x i oa s e , m a n i f e s ta ta

  p r i n i n d i f e r e n ta

  f a ta de a c t i v i t a t i l e

  r e c r e a t i ve .

  P a c i e n ta i s i va e x pr i m a

  i n te r e s u l pe n t r u a

  i n de p l i n i a c t i v i t a t i l e

  r e c r e a t i ve i n de c u r s

  de 4 z i le

  - u t i l i z e z i n t r e ba r i de s c h i s e pe n t r u

  a e x p l o r a c u pa c i e n ta c a u z e l e s ta r i i

  a n x i oa s e ;

  - r e du c a n x i e ta te a p r i n s u s t i n e r e

  ps i h i c a

  - e x p l i c pa c i e n t e i a c t i v i t a t i l e

  r e c r e a t i ve ;

  - e x p l o r e z i n te r e s u l pa c i e n te i pe n t r u

  a c t i v i t a t i l e r e c r e a t i ve i m por ta n te

  pe n t r u m e n t i n e r e a e c h i l i b r u l u i f i z i c

  ps i h i ( .

  P a c i e n ta

  i s i e x p r i m a

  i n te r e s u l

  pe n t r u a

  i n de p l i n i

  a c t i v i t a t i

  r e c r e a t i ve .

  12 .

  A p r a c t i c a

  re l ig ia .

  N e vo i e

  s a t i s f a c u ta .

  P a c i e n ta s a - s i m e n t i n a

  i n d e p e n d e n t a n e v o i i .

  - de te r m i n pa c i e n ta s a - s i e x p r i m e

  pr opr i i l e c on v i n g e r i s i va l o r i ;

  - p l a n i f i c i m p r e u n a c u pa c i e n ta

  activi tati re l ig ioase .

  P a c i e n ta

  i i

  m e n t i n e

  i n d e p e n

  d e n t a

  n e vo i i

  13 .

  A s e

  i m br a c a s i

  d e z b r a c a .

  N e vo i e

  s a t i s f a c u ta .

  P a c i e n ta s a - i m e n t i n a

  i n d e p e n d e n t a i n

  s a t i s f a c e r e a n e vo i i .

  - i n va t pa c i e n ta s a - s i a l e a g a

  i m b r a c a m i n t e a c o r e s p u n z a t o a r e

  a c t i v i t a r i i , v a r s te i , c l i m e i ,

  t e m pe r a tu r a m d i u l u i i n c on j u r a to r ;

  - i n c u r a j e z pa c i e n ta pe n t r u a - s i

  a l e g e s i n g u r a i m br a c a m i n te a s i

  a c c e s o r i i l e do r i te .

  P a c i e n ta

  isi

  m e n t i n e

  i n d e p e n

  d e n t

  n e vo i i .

  14. A fi

  p r e o c u p a t

  i n ve de r e a

  rea l i zar i i .

  N e vo i e

  s a t i s f a c u ta .

  P a c i e n ta s a - s i m e n t i n a

  i n d e p e n d e n t a n e v o i i .

  - o a jut sa-s i faca un plan z i ln ic de

  a c t i v i t a t i

  - o r i e n te z pa c i e n ta s p r e a c e l e

  a c t i v i t a t i c o r e s p u n z a to a r e c a pa c i ta t i i

  sa le s i care- i permi t sa se rea l i zeze ;

  - i n c u r a j e z pa c i e n ta i n o r i c e

  a c t i v i t a te c a r e o i n te r e s e a z a ;

  - o s u s t i n pe n t r u a obt i n e

  pe r f o r m a n ta dor i t a .

  P a c i e n ta

  isi

  m e n t i n e

  i n d e p e n

  d e n t a

  n e vo i i

  EPICRIZA

  P acienta nvarsta de 50 de ani, se interneaza de urgenta la Hematologie cu stare

  genera l alterata, paloarea m u co-teg urn etara, sindrom anemic post hemoragie me

  troragie - fibrom uterin).

  He moglobin a = 6.7 g/dl; Side remie = 23 ug/dl;Leucocite =6 000mm 3 ; Tromboc ite

  200.000 mm

  3

  ; TA = 100/60 mmHg

  Urmeaza un tratament cu Venofer nPEV, cortizonice, simptomatice.

  E volutie buna, HtTn crestere 10 g/dl.

  Se externeaza cu urmatoarele recomandari:

  - regim alimentar adec vat;

  - evitarea eforturilor fizice intense, stresu l;

  - tratament conform Rp;

  - revine la control confo rm programa rii.