EKG Normal

68
ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL NORMAL Ă Ă

Transcript of EKG Normal

Page 1: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAMA NORMALNORMALĂĂ

Page 2: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1) Definiţie

2) Istoric

3) Principiu

4) Electrozi şi derivaţii

5) Analiza ECG

Page 3: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1) Definiţie

2) Istoric

3) Principiu

4) Electrozi şi derivaţii

5) Analiza ECG

Page 4: EKG Normal

DEFINIŢIEDEFINIŢIE

Rezultatul modificărilor electrice care Rezultatul modificărilor electrice care activează contracţia atriilor şi activează contracţia atriilor şi ventriculilorventriculilor

Reprezintă înregistrarea la suprafaţa Reprezintă înregistrarea la suprafaţa corpului a variaţiilor de potenţial ale corpului a variaţiilor de potenţial ale câmpului electric cardiaccâmpului electric cardiac,, produse de produse de depolarizarea şi repolarizarea celulelor depolarizarea şi repolarizarea celulelor miocardicemiocardice

Page 5: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1. Definiţie

2. Istoric

3. Principiu

4. Electrozi şi derivaţii

5. Convenţii în electrocardiografie

6. Electrogeneza undelor ECG

7. Analiza ECG

Page 6: EKG Normal

ISTORICISTORIC

1791 Galvani a emis teoria ”electricităţiianimale”

1792 Volta – electricitatea se datorează conţinutului organismelor în metale şi diferenţa de concentraţie a acestora generează curentul electric

Entuziasm – folosirea curentului electric pentru reanimarea unor decedaţi (studii pe criminali spânzuraţi)

Page 7: EKG Normal

ISTORICISTORIC

1887 Fiziologul britanic Augustus D. Waller din Londra a publicat primele studii de electrocardiografie umană, realizate cu un electrometru capilar

1889 Fiziologul olandez Willem Einthoven l-a văzut pe Waller demonstrându-şi experimentul cu ocazia Primului Congres al Fiziologilor din Bale. – Jimmy

1890 GJ Burch din Oxford a imaginat un dispozitiv de corectare a oscilaţiilor electrometrului

1893 Willem Einthoven introduce termenul de “electrocardiogramă” la întrunirea Asociaţiei Medicale Olandeze

Page 8: EKG Normal

ISTORICISTORIC

1901– Einthoven inventează un nou dispozitiv pentru

înregistrarea EKG, din electrozi din argint

1924– Willem Einthoven câştigă premiul Nobel pentru

inventarea electrocardiografului

Page 9: EKG Normal
Page 10: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1) Definiţie

2) Istoric

3) Principiu

4) Electrozi şi derivaţii

5) Analiza ECG

Page 11: EKG Normal

PRINCIPIUPRINCIPIU

Inima poate fi considerată o baterie, un generator de curent electric inclus într-un volum conductor (corp)

Inima generează un câmp electric ce poate fi evidenţiat la suprafaţa corpului, prin electrozi plasaţi pe tegument

Page 12: EKG Normal

PRINCIPIUPRINCIPIU

Depolarizare şi Repolarizare

În repaus, cardiomiocitele sunt încărcate pozitiv pe versantul extern al membranei şi negativ la interior

În timpul depolarizării, potenţialul de membrană se inversează. Negativitatea de repaus a interiorului se reduce spre 0 şi apoi interiorul devine pozitiv ca urmare a influxului de Na+.

Page 13: EKG Normal
Page 14: EKG Normal

Potenţialul de acţiunePotenţialul de acţiune

Page 15: EKG Normal

Conducerea impulsului electric în Conducerea impulsului electric în inimăinimă

Este realizată de către Este realizată de către ţesutul nodal al inimii ţesutul nodal al inimii format din:format din:

– Nodul sino-atrialNodul sino-atrial

– Nodul atrio-ventricularNodul atrio-ventricular

– Fasciculul HissFasciculul Hiss

– Reţeaua PurkinjeReţeaua Purkinje

Page 16: EKG Normal

Conducerea impulsului electric în inimăConducerea impulsului electric în inimă

Nodul sino-atrialNodul sino-atrial este format dintr-un este format dintr-un grup de celule grup de celule specializate, cu specializate, cu proprietatea de a proprietatea de a descărca descărca automat automat impulsuri electriceimpulsuri electrice ((principalulprincipalul pacemakerpacemaker al inimiial inimii) ) aflat la nivelul aflat la nivelul atriului dreptatriului drept

Page 17: EKG Normal

Conducerea impulsului electric în inimăConducerea impulsului electric în inimă

Mai multe Mai multe căi căi internodaleinternodale fac fac legătura între NSA şi legătura între NSA şi nodul atrio-nodul atrio-ventricularventricular (NAV) (NAV)

Page 18: EKG Normal

Conducerea impulsului electric în inimăConducerea impulsului electric în inimă

NNAVAV se continuă cu se continuă cu fasciculul Hissfasciculul Hiss care se care se continuă mai departe în continuă mai departe în peretele septului peretele septului interventricular:interventricular:– după un scurt traiect, el după un scurt traiect, el

se împarte în două ramuri se împarte în două ramuri – – dreaptădreaptă şi şi stângăstângă

– la nivelul NAV are loc o la nivelul NAV are loc o întârziere a transmiterii întârziere a transmiterii impulsului electricimpulsului electric, care , care permite atriilor să îşi permite atriilor să îşi definitiveze contracţia şi definitiveze contracţia şi înainte de iniţierea înainte de iniţierea contracţiei ventricularecontracţiei ventriculare

Page 19: EKG Normal

Conducerea impulsului electric în inimăConducerea impulsului electric în inimă

Aceste fibre se Aceste fibre se continuă apoi spre continuă apoi spre apex unde se împart apex unde se împart în mai multe în mai multe fibre fibre PurkinjePurkinje mici care mici care se distribuie se distribuie celulelor contractile celulelor contractile ventriculareventriculare

Page 20: EKG Normal
Page 21: EKG Normal
Page 22: EKG Normal
Page 23: EKG Normal
Page 24: EKG Normal
Page 25: EKG Normal
Page 26: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1) Definiţie

2) Istoric

3) Principiu

4) Electrozi şi derivaţii

5) Analiza ECG

Page 27: EKG Normal

ELECTROZI ŞI DERIVAŢIIELECTROZI ŞI DERIVAŢII

O derivaţie este formată din doi electrozi care culeg variaţiile de potenţial electric produse în cursul ciclului cardiac

1. BIPOLAREDerivaţiile standard ale membrelor: DI, DII, DIII

2. UNIPOLAREDerivaţiile unipolare ale membrelor: aVR, aVL, aVF

Derivaţiile unipolare precordiale:V1-V6

Page 28: EKG Normal

Derivaţiile standard ale membrelorDerivaţiile standard ale membrelor

DI, DII şi DIII

descrise de Einthoven

înregistrează direcţia, amplitudinea şi durata variaţilor de voltaj în plan frontal

Rezultă prin combinarea a trei electrozi: R (plasat pe braţul drept)L (plasat pe braţul stâng)F (plasat pe gamba stângă)

Page 29: EKG Normal

Derivaţiile standard ale membrelorDerivaţiile standard ale membrelor

DI – electrodul + e plasat

pe membrul superior stâng

– electrodul – e plasat pe membrul superior drept

Page 30: EKG Normal

Derivaţiile standard ale membrelorDerivaţiile standard ale membrelor

DII – electrodul – e plasat

pe membrul superior drept

– electrodul + e plasat pe membrul inferior stâng

Page 31: EKG Normal

Derivaţiile standard ale membrelorDerivaţiile standard ale membrelor

DIII

electrodul – e plasat pe membrul superior stâng

electrodul + e plasat pe membrul inferior stâng

Page 32: EKG Normal

Triunghiul lui Triunghiul lui EinthovenEinthoven

Page 33: EKG Normal

Derivaţiile unipolare ale membrelorDerivaţiile unipolare ale membrelor

aVR, aVL şi aVFaVR, aVL şi aVFexplorează explorează planul frontalplanul frontal al inimii al inimiielectrodul electrodul exploratorexplorator ( (pozitivpozitiv) se plasează pe R, L sau F, iar ) se plasează pe R, L sau F, iar ceilalţi doi electroziceilalţi doi electrozi se leagă împreună, reprezentând electrodul se leagă împreună, reprezentând electrodul de referinţă (de referinţă (negativnegativ))

Page 34: EKG Normal

Derivaţiile unipolare ale membrelorDerivaţiile unipolare ale membrelor

aVR aVR – perpendiculară pe perpendiculară pe

DIII DIII – culege diferenţa de culege diferenţa de

potenţial dintre potenţial dintre RR (electrodul (electrodul pozitivpozitiv) şi ) şi LL şi şi FF legaţi legaţi împreună (electrodul împreună (electrodul negativnegativ))

Page 35: EKG Normal

Derivaţiile unipolare ale membrelorDerivaţiile unipolare ale membrelor

aVL aVL – perpendiculară pe DIIperpendiculară pe DII– culege diferenţa de culege diferenţa de

potenţial dintre potenţial dintre LL (electrodul (electrodul pozitivpozitiv) şi ) şi RR şi şi FF legaţi legaţi împreună (electrodul împreună (electrodul negativnegativ))

Page 36: EKG Normal

Derivaţiile unipolare ale membrelorDerivaţiile unipolare ale membrelor

aVFaVF – perpendiculară pe DIperpendiculară pe DI– culege diferenţa de culege diferenţa de

potenţial dintre potenţial dintre FF (electrodul (electrodul pozitivpozitiv) şi ) şi RR şi şi LL legaţi legaţi împreună (electrodul împreună (electrodul negativnegativ))

Page 37: EKG Normal

Derivaţiile unipolare precordialeDerivaţiile unipolare precordiale

Page 38: EKG Normal

Derivaţiile unipolare precordialeDerivaţiile unipolare precordiale

V1, V2, V3, V4, V5, V6V1, V2, V3, V4, V5, V6electrodul electrodul exploratorexplorator ( (pozitivpozitiv) este plasat succesiv ) este plasat succesiv pe torace în diferite zone precordiale, iar electrodul pe torace în diferite zone precordiale, iar electrodul de de referinţăreferinţă ( (negativnegativ, electrodul central , electrodul central WilsonWilson) se ) se realizează prin unirea electrozilor R, L şi Frealizează prin unirea electrozilor R, L şi Fexplorează explorează planul orizontalplanul orizontal al inimii al inimiielectrodul explorator este plasat pentru: electrodul explorator este plasat pentru:

V1V1, în spaţiul 4 intercostal, pe marginea dreaptă a sternului, în spaţiul 4 intercostal, pe marginea dreaptă a sternuluiV2V2, în spaţiul 4 intercostal, pe marginea stângă a sternului, în spaţiul 4 intercostal, pe marginea stângă a sternuluiV3V3, între V2 şi V4 , între V2 şi V4 V4V4, în spaţiul 5 intercostal, pe linia medioclaviculară, în spaţiul 5 intercostal, pe linia medioclavicularăV5V5, în spaţiul 5 intercostal, pe linia axilară anterioară, în spaţiul 5 intercostal, pe linia axilară anterioarăV6V6, în spaţiul 5 intercostal, pe linia medioaxilară, în spaţiul 5 intercostal, pe linia medioaxilară

Page 39: EKG Normal

Derivaţiile unipolare precordialeDerivaţiile unipolare precordiale

Pot fi aplicate şi derivaţii suplimentare Pot fi aplicate şi derivaţii suplimentare stângi:stângi:

V7V7, în spaţiul 5 intercostal, pe linia axilară posterioară , în spaţiul 5 intercostal, pe linia axilară posterioară stângăstângăV8V8, tot în spaţiul 5 intercostal, pe linia scapulară medie , tot în spaţiul 5 intercostal, pe linia scapulară medie stângăstângăV9V9, pe linia paravertebrală stângă, la jumătatea distanţei , pe linia paravertebrală stângă, la jumătatea distanţei dintre V8 şi coloana vertebrală.dintre V8 şi coloana vertebrală.

De asemenea pot fi utile pentru diagnosticul De asemenea pot fi utile pentru diagnosticul unui infarct miocardic de ventricul drept şi unui infarct miocardic de ventricul drept şi precordialele drepte: precordialele drepte: V3RV3R, , V4RV4R, , V5RV5R şi şi V6RV6R, , cu localizare simetrică cu cea a cu localizare simetrică cu cea a precordialelor stângiprecordialelor stângi

Page 40: EKG Normal

Sistemul hexaxialSistemul hexaxial

Prin suprapunerea Prin suprapunerea derivaţiilor derivaţiilor unipolare şi bipolare unipolare şi bipolare ale membrelor într-ale membrelor într-un singur punct, un singur punct, rezultă rezultă sistemul sistemul hexaxialhexaxial

Page 41: EKG Normal

Sistemul hexaxialSistemul hexaxial

După cum se observă După cum se observă din sistemul hexaxial:din sistemul hexaxial:

derivaţiile derivaţiile DII, DIII şi aVFDII, DIII şi aVF sunt derivaţiile sunt derivaţiile inferioareinferioare (electrodul (electrodul pozitiv la F)pozitiv la F)derivaţiile derivaţiile DI şi aVLDI şi aVL (electrodul pozitiv la L) (electrodul pozitiv la L) (dar şi V5, V6) sunt (dar şi V5, V6) sunt derivaţiile lateralederivaţiile lateraleaVR este de sens opus aVR este de sens opus faţă de celelalte derivaţii, faţă de celelalte derivaţii, ceea ce explică aspectul ceea ce explică aspectul său ECG; explorează său ECG; explorează interiorul cavităţii interiorul cavităţii ventriculareventriculare

Page 42: EKG Normal

Sistemul hexaxialSistemul hexaxial

în plus:în plus:V1 şi V2V1 şi V2 explorează explorează ventriculul drept, fiind ventriculul drept, fiind denumite precordiale denumite precordiale dreptedrepteV3 şi V4V3 şi V4 explorează explorează septul interventricular, septul interventricular, fiind denumite derivaţii fiind denumite derivaţii intermediare, intermediare, septaleseptale sau tranziţionalesau tranziţionaleDerivaţiile V4, V5 Derivaţiile V4, V5 investighează peretele investighează peretele anterior al ventriculului anterior al ventriculului stângstângV5 şi V6V5 şi V6 explorează explorează ventriculul stâng, fiind ventriculul stâng, fiind denumite precordiale denumite precordiale stângistângi

Page 43: EKG Normal

Derivaţiile pe scurtDerivaţiile pe scurt

Derivaţiile Derivaţiile membrelormembrelor

Derivaţiile Derivaţiile precordialeprecordiale

BipolarBipolaree I, II, IIII, II, III((derivaţiile standard ale derivaţiile standard ale

membrelormembrelor))

--

UnipolarUnipolaree aVR, aVL, aVF aVR, aVL, aVF VV11-V-V66

Page 44: EKG Normal

ELECTROCARDIOGRAMAELECTROCARDIOGRAMA

1) Definiţie

2) Istoric

3) Principiu

4) Electrozi şi derivaţii

5) Analiza ECG

Page 45: EKG Normal

Standardizarea ECGStandardizarea ECG

implică:implică:– pe pe verticalăverticală: :

1mm = 0,1mV1mm = 0,1mV, , permiţând aprecierea permiţând aprecierea amplitudiniiamplitudinii undelor undelor

– pe pe orizontalăorizontală: : 1mm = 0,04 secunde1mm = 0,04 secunde (la viteza de 25 (la viteza de 25 mm/sec), permiţând mm/sec), permiţând aprecierea aprecierea durateiduratei undelor şi intervalelorundelor şi intervalelor

Page 46: EKG Normal

Unda PUnda P

reprezintă reprezintă depolarizarea atrialădepolarizarea atrială şi este: şi este:rotunjită, simetrică, rotunjită, simetrică, pozitivăpozitivă în în DII, DIII şi aVFDII, DIII şi aVF şi şi negativănegativă în în aVRaVRcu durata: 0,08-0,12 seccu durata: 0,08-0,12 secamplitudinea maximă în DII (0,25 mV)amplitudinea maximă în DII (0,25 mV)defineşte defineşte RITMUL SINUSALRITMUL SINUSAL

Page 47: EKG Normal

Intervalul PR (PQ)Intervalul PR (PQ)

cuprinde cuprinde depolarizarea atrialădepolarizarea atrială şi şi conducerea intraatrială conducerea intraatrială şi atrioventricularăşi atrioventriculară

are durata normală: 0,12-0,20 secare durata normală: 0,12-0,20 sec

se scurtează cu creşterea frecvenţei cardiace (FC)se scurtează cu creşterea frecvenţei cardiace (FC)

durata sa creşte odată cu tonusul vagaldurata sa creşte odată cu tonusul vagal

Page 48: EKG Normal

Complexul QRSComplexul QRS

semnifică semnifică depolarizarea ventricularădepolarizarea ventriculară şi este format şi este format din:din:

unda Qunda Q, prima undă , prima undă negativănegativă, reprezintă , reprezintă depolarizarea septuluidepolarizarea septului interventricularinterventricularunda Runda R, prima undă , prima undă pozitivăpozitivă, reprezintă depolarizarea simultană a , reprezintă depolarizarea simultană a ventriculului drept şi a ventriculului drept şi a regiunii apicaleregiunii apicale şi centrale a ventriculului stâng şi centrale a ventriculului stângunda Sunda S, a doua undă , a doua undă negativănegativă, este dată de depolarizarea regiunii , este dată de depolarizarea regiunii posterobazale a ventriculului stângposterobazale a ventriculului stâng

Page 49: EKG Normal

Complexul QRSComplexul QRS

în cazul prezenţei mai multor unde pozitive, prima dintre în cazul prezenţei mai multor unde pozitive, prima dintre ele se notează R, iar următoarele unde pozitive: R΄, R΄΄ etc.ele se notează R, iar următoarele unde pozitive: R΄, R΄΄ etc.

dacă complexul depolarizării ventriculare este format doar dacă complexul depolarizării ventriculare este format doar dintr-o deflexiune negativă, se numeşte QSdintr-o deflexiune negativă, se numeşte QS

durata: 0,08-0,10 secdurata: 0,08-0,10 sec

Page 50: EKG Normal

Complexul QRSComplexul QRS

amplitudinea: minimum 5 mm in derivaţiile standard şi amplitudinea: minimum 5 mm in derivaţiile standard şi minimum 10 mm în precordiale. Sub aceste valori se minimum 10 mm în precordiale. Sub aceste valori se consideră microvoltaj şi peste aceste valori macrovoltaj. consideră microvoltaj şi peste aceste valori macrovoltaj. Deflexiunile de peste 3 mm sunt notate cu litere mari (Q; Deflexiunile de peste 3 mm sunt notate cu litere mari (Q; R; S), iar cele sub 3 mm cu litere mici (q, r, s)R; S), iar cele sub 3 mm cu litere mici (q, r, s)

Page 51: EKG Normal

Segmentul STSegmentul ST

reprezintă porţiunea iniţială, lentă a reprezintă porţiunea iniţială, lentă a repolarizării repolarizării ventriculareventriculare

începe la punctul J (“junction”), situat la limita dintre unda S şi începe la punctul J (“junction”), situat la limita dintre unda S şi segmentul ST, trebuie să fie situat pe linia izoelectrică sau la segmentul ST, trebuie să fie situat pe linia izoelectrică sau la 1mm deasupra sau dedesubt de aceasta 1mm deasupra sau dedesubt de aceasta

este este orizontalorizontal şi şi izoelectricizoelectric

Page 52: EKG Normal

Unda TUnda T

reprezintă porţiunea terminală, rapidă a reprezintă porţiunea terminală, rapidă a repolarizării repolarizării ventriculareventriculare

este rotunjită, este rotunjită, asimetricăasimetrică, cu panta ascendentă mai lentă şi cea , cu panta ascendentă mai lentă şi cea descendentă mai rapidădescendentă mai rapidă

concordantă ca sens cu complexul QRSconcordantă ca sens cu complexul QRS

amplitudinea de aproximativ 1/3 din cea a complexului QRSamplitudinea de aproximativ 1/3 din cea a complexului QRS

Page 53: EKG Normal

Intervalul QTIntervalul QT

defineşte durata totală a defineşte durata totală a depolarizării şi depolarizării şi repolarizării ventricularerepolarizării ventriculare

variază invers proporţional cu frecvenţa cardiacăvariază invers proporţional cu frecvenţa cardiacăvalorile sale se pot corecta în funcţie de frecvenţa valorile sale se pot corecta în funcţie de frecvenţa cardiacă (QTc), conform cardiacă (QTc), conform formulei Bazettformulei Bazett: QTc = QT/√RR, : QTc = QT/√RR, unde RR este intervalul RR în msunde RR este intervalul RR în mslimita superioară a intervalului QTc este de 0,45 seclimita superioară a intervalului QTc este de 0,45 sec

Page 54: EKG Normal
Page 55: EKG Normal

Determinarea axului electric al inimiiDeterminarea axului electric al inimii

Axul electric Axul electric reprezintă reprezintă direcţia procesului de activare cardiacădirecţia procesului de activare cardiacă proiectat în derivaţiile membrelorproiectat în derivaţiile membrelorrezultă din sumarea în plan frontal a vectorilor electrici rezultă din sumarea în plan frontal a vectorilor electrici generaţi în cursul depolarizării şi repolarizării atriilor şi generaţi în cursul depolarizării şi repolarizării atriilor şi ventriculilor şi se reprezintă sub forma unui vector în ventriculilor şi se reprezintă sub forma unui vector în sistemul de referinţă hexaxialsistemul de referinţă hexaxial

De obicei, se determină De obicei, se determină axul depolarizării axul depolarizării ventriculare (AQRS)ventriculare (AQRS) care poate fi: care poate fi:

normalnormal: între : între –30 şi +110–30 şi +110 grade gradedeviat patologic la deviat patologic la stângastânga: între : între –30 şi –90 grade–30 şi –90 gradedeviat patologic la deviat patologic la dreaptadreapta: între : între +110 şi +180 grade+110 şi +180 grade

Page 56: EKG Normal
Page 57: EKG Normal
Page 58: EKG Normal
Page 59: EKG Normal

Determinarea axului electric al inimiiDeterminarea axului electric al inimii

Pentru a calcula AQRS:Pentru a calcula AQRS:se determină se determină suma algebricăsuma algebrică a deflexiunii a deflexiunii maxime pozitive cu deflexiunea maximă maxime pozitive cu deflexiunea maximă negativă, în două din derivaţiile planului frontal negativă, în două din derivaţiile planului frontal care sunt perpendicularecare sunt perpendicularevaloarea obţinută se reprezintă ca valoarea obţinută se reprezintă ca vectorvector în în sistemul hexaxial, ţinând seama de polaritatesistemul hexaxial, ţinând seama de polaritatese trasează perpendiculare din vârful vectorilor se trasează perpendiculare din vârful vectorilor reprezentaţireprezentaţise uneşte centrul sistemului hexaxial cu se uneşte centrul sistemului hexaxial cu punctual de intersecţie a celor două punctual de intersecţie a celor două perpendiculare, rezultând AQRSperpendiculare, rezultând AQRS

Page 60: EKG Normal

Ax electric la aprox +60o

Page 61: EKG Normal

Determinarea axului electric al inimiiDeterminarea axului electric al inimii

Metode rapide pentru stabilirea axului Metode rapide pentru stabilirea axului electric al inimii:electric al inimii:

se observă în care derivaţie a planului frontal, se observă în care derivaţie a planului frontal, amplitudinea QRS este maximăamplitudinea QRS este maximă; derivaţia ; derivaţia respectivă corespunde poziţiei axului electricrespectivă corespunde poziţiei axului electric– Exemple: Exemple:

S maxim în aVF → AQRS la -90 gradeS maxim în aVF → AQRS la -90 grade

R maxim în aVL → AQRS la -30 gradeR maxim în aVL → AQRS la -30 grade

Page 62: EKG Normal

Determinarea axului electric al inimiiDeterminarea axului electric al inimii

Metode rapide pentru stabilirea axului Metode rapide pentru stabilirea axului electric al inimii:electric al inimii:

aspectul complexului QRS din derivaţiile DI aspectul complexului QRS din derivaţiile DI sau DIIIsau DIII::

aspect RI RIII → AQRS normalaspect RI RIII → AQRS normal

aspect RI SIII → AQRS deviat patologic la aspect RI SIII → AQRS deviat patologic la stângastânga

aspect SI RIII → AQRS deviat patologic la aspect SI RIII → AQRS deviat patologic la dreapta.dreapta.

Page 63: EKG Normal

Normal Axis = -30 to +120

RAD =+120 to +180

LAD = -30 to -90

No Man’s Land Axis = -90 to +- 180

Determinarea axului electric al inimiiDeterminarea axului electric al inimii

LAD– Anterior Hemiblock– Inferior MI– WPW – right pathway– Emphysema

RAD– Children, thin adults– RVH– Chronic Lung Disease– WPW – left pathway– Pulmonary emboli– Posterior Hemiblock

No Man’s Land– Emphysema– Hyperkalemia– Lead Transposition– V-Tach

Page 64: EKG Normal

Determinarea frecvenţei cardiaceDeterminarea frecvenţei cardiace

Frecvenţa cardiacă (FC) normală de Frecvenţa cardiacă (FC) normală de repaus este de: 60-100/minutrepaus este de: 60-100/minut

Se ţine seama de următoarele principii:Se ţine seama de următoarele principii:viteza standard de derulare a hârtiei este de 25 viteza standard de derulare a hârtiei este de 25 mm/secmm/sec

FC se exprimă în cicluri/minutFC se exprimă în cicluri/minut

se verifică dacă frecvenţa atrială este egală cu se verifică dacă frecvenţa atrială este egală cu cea ventricularăcea ventriculară

Page 65: EKG Normal

Determinarea frecvenţei cardiaceDeterminarea frecvenţei cardiace

FC poate fi determinată cu ajutorul ecuaţiei: FC poate fi determinată cu ajutorul ecuaţiei:

1 secundă................25mm1 secundă................25mm

60 secunde..............x60 secunde..............x

(1 minut)(1 minut)

x = 60x25 = 1500mm/minut.x = 60x25 = 1500mm/minut.

FC = 1500/intervalul R-R în mmFC = 1500/intervalul R-R în mm

Page 66: EKG Normal

Determinarea rapidă a frecvenţei cardiaceDeterminarea rapidă a frecvenţei cardiace

Se poate face pe baza următoarelor Se poate face pe baza următoarelor principii:principii:

hârtia ECG este marcată prin linii subţiri în hârtia ECG este marcată prin linii subţiri în pătrate mici cu latura de 1mm şi linii groase în pătrate mici cu latura de 1mm şi linii groase în pătrate mari cu latura de 5 mmpătrate mari cu latura de 5 mm

la viteza de 25 mm/sec, la 1 minut (60 secunde) la viteza de 25 mm/sec, la 1 minut (60 secunde) corespund 1500 mmcorespund 1500 mm

Page 67: EKG Normal

Determinarea rapidă a frecvenţei cardiaceDeterminarea rapidă a frecvenţei cardiace

– se caută pe ECG o undă R suprapusă peste o linie se caută pe ECG o undă R suprapusă peste o linie groasă şi se numără liniile groase după care groasă şi se numără liniile groase după care apare următoarea undă R pentru a aprecia FC apare următoarea undă R pentru a aprecia FC astfel: astfel: 300300, , 150150, , 100100, , 7575, , 6060, , 5050

Page 68: EKG Normal

Vă mulţumesc !Vă mulţumesc !