Ekg Complet

17
 ECG  - Rezultatul modificărilor electrice care activează contracţia atriilor şi ventriculilor - Reprezintă înre gis tra rea la s upr afa ţa cor pul ui a variaţii lor de pot enţ ial ale câmpul ui electr ic cardiac, produse de depolarizarea şi repolarizarea celulelor miocardice - Inima ge nereaz ă un câmp el ectric ce poate fi inregi strat la suprafaţa corpului, prin electrozi plasaţi pe tegument  Reprezentarea E KG a fiecărui ciclu cardiac conţine - unde !, ", R, #, $ şi % &defle'iuni pozitive sau negative() - segmente porţiunile de linie izoelectrica cuprinse între unde) - intervale includ segmente şi unde) %ndele (sau deflexiunile) sunt porţiuni de traseu care se abat de la linia izoelectrică în sus (pozitive) sau în jos (negative).

Transcript of Ekg Complet

Page 1: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 1/17

  ECG 

- Rezultatul modificărilor electrice care activeazăcontracţia atriilor şi ventriculilor

- Reprezintă înregistrarea la suprafaţa corpului a variaţiilorde potenţial ale câmpului electric cardiac, produse dedepolarizarea şi repolarizarea celulelor miocardice

- Inima generează un câmp electric ce poate fi inregistratla suprafaţa corpului, prin electrozi plasaţi pe tegument

  Reprezentarea EKG a fiecărui ciclu cardiac conţine- unde !, ", R, #, $ şi % &defle'iuni pozitive sau negative()- segmente porţiunile de linie izoelectrica cuprinse între unde)- intervale includ segmente şi unde)

%ndele (sau deflexiunile) sunt porţiuni de traseu care se abat de la

linia izoelectrică în sus (pozitive) sau în jos (negative).

Page 2: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 2/17

Undele ECG sunt unda ! (depolarizarea atrială)! comple'ul de

unde "R# (depolarizarea ventriculară)! unda $  (repolarizarea

ventriculară rapidă) "i unda % (postpotenţialul ventricular).

#a o undă se apreciază $ aspecte

% durata în suti&i de secundă!

% a&plitudinea în zeci&i de &' sau && !

% orientarea vectorială ungiul vectorului &ediu al undei în

planul frontal!

% for&a particularităţi de aspect care nu se pot expri&a cifric

unde subţiri sau groase! regulate sau neregulate! si&etrice sau

asi&etrice! etc.).

#egmentele  sunt porţiuni de traseu cuprinse între două unde

succesive. *rincipalele seg&ente ECG sunt segmentul !" &!R(!

dintre unda * "i începutul co&plexului ventricular+ segmentul #$!

dintre sfîr"itul ,- "i începutul undei /+ segmentul $!! dintre sfîr"itul

undei / "i începutul ur&ătoarei unde * (acest seg&ent reprezinta linia

izoelectrică a traseului).

0n &od nor&al! seg&entele sunt situate pe linia izoelectrică. 0n

condiţii patologice seg&entele pot fi decalate faţă de linia izoelectrică"i în acest caz li se descrie

% sensul denivelării

% a&plitudinea decalării

%for&a seg&entului decalat (rectiliniu! convex! concav! oblic

divergent sau convergent spre linia de zero! etc.).

Intervalele  reprezintă durata de ti&p dintre două repere de pe

traseu. *rincipalele intervale pe E1G sunt

intervalul !"  (dintre începutul undei * "i începutul

co&plexului ventricular "i care corespunde conducerii A-V )!

intervalul "$  (dintre începutul ,- "i sfîr"itul undei /!

corespunde sistolei electrice ventriculare)!

Page 3: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 3/17

intervalul $" (de la sfîr"itul undei / la începutul co&plexului

,- care corespunde diastolei electrice ventriculare)

intervalele !! şi RR! dintre începutul (vîrful) a două unde *

sau - succesive! reprezintă durata revoluţiei cardiace.

#a intervale se analizează exclusiv durata în suti&i de secundă.

$raseul E*G este înregistrat în condiţii standard , viteza+mms, cu amplitudinea &inaltimea, pe verticala( .mm/ unpatrat mic/ 0). m1 şi durata &latimea, pe orizontala( .mm/un patrat mic/ 0)02 s)

3 unda e caracterizata de + proprietati- 4mplitudine inseamna inaltimea undei si se masoara pe

a'a 5)- 6urata inseamna latimea undei si se masoara pe a'a ')

EKG se poate inregistra clasic, folosind doua tipuri de derivatii

.) 7rontale, care vad inima in plan frontal &planul frontaleste cel care imparte corpul intr-o 8umatate anterioara siuna posterioara(

+) !recordiale, care vad inima in plan transversal &careimparte corpul intr-o 8umatate superioara si unainferioara( si in plan anteroposterior &care imparte corpulintr-o 8umatate dreapta si una stanga(

9) 6erivatiile 1+ si a17 vad inima si in plan sagital

6erivatiile frontale

2erivaţiile care 3văd4 ini&a în plan frontal sunt

5.6ERI14:II;E #$4<64R6 4;E =E=>RE;3R- ?ipolare2escrise de Eintoven! nu&ite 6I, 6II, 6III, for&eaza un triungiecilateral! nu&it triungiul lui Eintoven.0nregistrează activitatea electrică a ini&ii in plan frontal. /er&enul 3bipolar4 însea&nă că ECG este înregistrat între doielectrozi exploratori (6 "i ) plasaţi pe &e&bre braţul drept (R(! braţulst7ng (;("i piciorul st7ng (7).Cele trei derivaţii bipolare înregistrează diferenţele de potenţial între6 Ibraţul drept (- ) "i braţul st7ng (# 6 )+6IIbraţul drept (- ) "i piciorul st7ng (8 6 )+

Page 4: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 4/17

6IIIbraţul st7ng (# ) "i piciorul st7ng (8 6 ).

9. 6ERI14:II;E %<I!3;4RE 4;E =E=>RE;3R:U;</E a'-! a'#! a'8a = a&plificare'voltaj-!#!8 = locul de plasare a electrozilor

a'- = electrodul 6 e plasat pe braţul drept a'# = electrodul 6 e plasat pe braţul stang a'8 = electrodul 6 e plasat pe piciorul stang>l doilea electrod e reprezentat de borna centrală ?ilson (punct depotenţial @) centrul ini&ii.

Page 5: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 5/17

 /otalitatea derivatiilor in plan frontal (cele A) for&eaza siste&ulexaxial (odi *allares Cabrerra).2<! 2<<! 2<<< for&ează triaxa Baile.

*ereţii ini&ii3văzuţi4 de diferitele derivaţii ale &e&brelor*eretele lateral al ' derivaţiile 2<! a'#+*eretele inferior derivaţiile 2<<! 2<<<"i a'8+:D/ *eretele posterior al ini&ii nu este explorat în &od direct.

6erivatiile precordiale

Page 6: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 6/17

0nregistrează activitatea electrică a ini&ii în plan transversal sianteroposterior.unt derivaţii 3unipolare4! cu electrodul pozitiv situat pe torace ('5'A) "i electrodul de referinţă for&at din cele trei derivaţii ale&e&brelor unite.

Electrodul explorator poziţionat după cu& ur&ează1.spaţiul <' intercostal drept parasternal+1+-spaţiul <'intercostal st7ng parasternal+19la ju&ătatea distanţei dintre'9"i'$+12spaţiul ' intercostal st7ng! pe linia &edioclaviculară (apexul)+1spaţiul ' intercostal st7ng!pe linia axilarăanterioară+-1@spaţiul ' intercostal pe linia axilară &ijlocie.*ereţii ini&ii 3văzuţi4 de către derivaţiile precordiale*eretele anterior al ini&ii (ventriculul drept) 2erivaţiile '5! '9+eptul interventricular 2erivaţia 'F+ '$*eretele lateral al ' 2erivaţiile'!'A.

%nda p

*orţiunea ECG ce corespunde depolarizării atriale (>2H>)+'ectorul depolarizarii atriale este orientat de la baza la apex! de ladreapta la stanga si dinspre anterior spre posterior. Este un vectorco&pus din cei doi vectori de depolarizare atriala (>2! >)2efine"te rit&ul sinusal+>spect rotunjită "i unifor&ă+ uneori bifidaens

pozitivă în &ajoritatea derivaţiilor!

negativă în a'-+2urată @.@[email protected]@ sec+>&plitudine [email protected] &'+e vede cel &ai bine in 2<<>x electric &ediu 65 6K

Intervalul !"

► Reprezintă ti&pul necesar conducerii i&pulsului electric de la :>la ventriculi (conducerea atriala si atrioventriculara) si cuprinde unda psi seg&entul pLMpr

Page 7: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 7/17

Page 8: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 8/17

a&plitudine &ini&ă @! &' în 2<! 2<<! 2<<<+ 5 &' în derivaţiileprecordiale.

e&nificatie unde *ri&a zonă activată a &u"ciului ventricular este septul

interventricular! cu vectorul rezultant de la st7nga spre dreapta "i de jos în sus unda ,. Ur&ează activarea apexului "i pereţilor ventriculari laterali! dinspreendocard spre epicard! cu vectorul rezultant de la dreapta la st7nga "ide sus în jos unda -. Ulti&a zona depolarizata este baza ventriculului stang! care eactivata de jos în sus "i spre dreapta unda .

>x electric în plan frontal al co&plexului ,- coincide cu axul electrical ini&ii si in &od nor&al cu axul anato&ic al acesteia:or&al intre F@ 6 55@ grade (ax inter&ediar N6F@6A@ grade).

<ntre = F@ si = Q@ deviatie axiala stanga<ntre = @ si 5I@ deviatie axiala extre&a<ntre 5I@ si 655@ deviatie axiala dreapta

4'ul e paralel cu derivaţia pe care are cea mai mare proiecţie)

4'ul e perpendicular pe derivaţia pe care are cea mai micăproiecţie &0()

Page 9: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 9/17

,- in derivatiile precordiale o unda cu amplitudine mai mica de 9

mm se noteaza cu litera mica, iar cea cu amplitudine mai marede 9 mm cu litera mare '5! '9 derivatii pentru ventricul drept '! 'A derivatii pentru ventricul stang

0n derivaţiile precordiale ,- este nor&al dacă

- - cre"te progresiv de la '5 pînă la ' (5A 9$ &&)! apoi

scade la 'A

1. 1+ 19 12 1

1@

Page 10: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 10/17

este &axi& în '9 (5A 9F &&) "i scade progresiv spre stînga

put7nd să dispară în 'A! iar , apare la stînga lui '$

deflexiunea intrinsecoidă (vîrful undei -) apare la &ai puţin de

@.@F sec în '5 "i @.@$ sec. în ' 'A faţă de începutul ,-

indicele de ipertrofie ventriculară <R' N &axi& (în '5 sau

'9) 6 -&axi& (' sau 'A) este &ai &ic de $@ $ && (după McPhie)

%nda "

Este pri&a unda negativa a co&plexului de depolarizareventriculara ,- ce precede pri&a unda pozitiva a acestuia.

2urata ei este de &axi& @!@F secunde.2e obiceiN proiectia vectorului septal!

>&plitudine &axi&a S din -ul ur&ator.:u este obligatorie.#arga siMsau adanca se&nifica necrozaN infarct cronic.

(Except ie = unda , pozit ionala din 2 < < < . Uneorivectorul principal se indeparteaza de 2<<<.).

Intervalul "$- dintre începutul QRS şi sfîrşitul undei T, corespunde  sistolei electrice

ventriculare

- defineste durata totala a depolarizarii si repolarizarii ventriculare

- variaza invers proportional cu frecventa cardiac- durata sa se poate corecta in fct de frecventa ,/cN

,/MTintervalul --- li&ita superioara a ,/cN @!$ sec- alungirea lui (sindro& de ,/ lung) este asociata cu o incidenta

crescuta a &ortii subite prin arit&ii ventriculare-

7aza terminala

-eprezinta intevalul for&at din seg&entul / si unda /

eg&entul / N stadiul depolarizat ventricular in acest &o&ent!ventriculii sunt co&plet depolarizati+ corespunde cu platoulpotentialului de actiune din fibra &iocardica de lucru (deci cu faza decontractie)<zoelectric (5 &&)cu durata de @.@@.5sec.punctul Vsf7r"itul depolarizării ventriculare!uneori greu de depistat(intre sfarsitul co&plexului ,- si inceputul seg&entului /)+

Page 11: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 11/17

Page 12: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 12/17

Exista doua viteze cu care se roteste hartia pe care seinregisreaza EKG: 25mm/s si 50 mm/s. Scrie pe traseul EKG. Peaxa x e oarte important sa stim ca la traseul inregistrat cu25mm/s! un patratel mic inseamna 0!0" secunde! iar la 50mm/s inseamna 0!02 secunde#### $E %&'(E'! )*+SEE,E +-

')EE $E 25mm/s.

6eterminarea ritmului cardiac &normal este ritmul sinusal(

e referă la analiza caracteristicilor frecvenţei "i &odificărilor rit&uluibătăilor cardiace. 2in acest punct de vedere este necesar să seprecizeze trei ele&ente3riginea ritmului cardiac este în &od nor&al în nodul sinusal (:)!de unde i&pulsul se propagă prin atrii de sus în jos! apoi prin nodulatrioventricular (:>') "i fasciculul Ris la ventriculi.► Criteriile de recunoa"tere a rit&ului sinusal sunt ur&ătoarele

= unda * prezentă în faţa fiecărui co&plex ,-+= &orfologia undei * se &enţine constantă pentru toate revoluţiilecardiace din aceea"i derivaţie+= distanţa dintre undele * se &enţine constantă+ sunt acceptate totu"i&ici diferenţe între aceste distanţe! legate de fazele &i"cărilorrespiratorii (arit&ie respiratorie)= undele * sunt pozitive în 29 "i a'8! se&nific7nd conducerea de sus în jos a excitaţiei în atrii+= intervalul p- = constant si cu o durata de @!59 @!95 s

►  !atologic! rit&urile diferite de cel sinusal! se includ în categoria

arit&iilor.

6eterminarea recvenei cardiace

=etoda directă &e'actă( e ţine cont de faptul că se&nalul ECG este un se&nal periodic! deci8 N 5M/e apreciază în && distanţa --*entru a obţine frecvenţa cardiacă se va aplica regula de trei simplă 

  A@ (sec)8C N ! factorul de conversie fiind@!@$ la

-- (&&) x @!@$ (sec) vN9 &&Ms "i @!@9 la vN@&&Ms

Page 13: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 13/17

8CN 5@@M -- in && 

=etoda indirectăe apreciază nu&ărul de intervale de @!9@ sec. (&arcate prin linii &aigroase pe traseu) cuprinse între două co&plexe ,- succesive

un interval frecvenţa este F@@M&indouă intervale frecvenţa este 5@M&intrei intervale frecvenţa este 5@@M&inpatru intervale frecvenţa este KM&incinci intervale frecvenţa este A@M&in"ase intervale frecvenţa este @M&in"apte intervale frecvenţa este $FM&in

opt intervale frecvenţa este FKM&in

 Fig. 4 - Metoda indirectă de citire rapidă a frecvenţei cardiace Dbservaţiidacă rit&ul cardiac este neregulat! se va face o &edie pe cel puţin Acicluri cardiace

Page 14: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 14/17

se se&nalează eventualele extrasistole "i dacă sunt nu&eroase se vorinclude în calculul frecvenţei cardiacedacă frecvenţele atriilor "i ventriculilor sunt diferite! se calculeazăfiecare în parte "i se stabile"te apoi relaţia de succesiune dintreactivitatea atrială "i cea ventriculară

<nterpretare:or&al 8C N A@5@@ bM&in

'ariaţii 8CX5@@ bp&N taicardie sinusală 8CJA@ bp&N bradicardie sinusală >rit&ia sinusală respiratorie 8CYîn inspir! 8CWîn expir.

8recventă la copii.

6eterminarea a'ei electrice a inimii/ a'a comple'ului "R#

Cel &ai i&portant vector cardiac este vectorul &a'ul electric( alcomple'ului "R#, deoarece reprezintă vectorul celei &ai i&portante

&ase &usculare cardiace! iar &odificările sale prezintă cele &ai &ulte

se&nificaţii.

0n general! axul electric se suprapune axului anato&ic! deci orice

&odificare a poziţiei axului anato&ic influenţează întro anu&ită

&ăsură "i poziţia axului electric.

=etoda triungiului ecilateral

 /riungiul ecilateral (Eintoven) are laturile reprezentate de către

cele F derivaţii standard (2<! 2<< "i 2<<<)

 /riungiul va fi înscris întrun cerc! care prezintă

în Z inferioară valori pozitive (D 65I@@)

în Z superioară valori negative (D 5I@@)

>xa ,- se va aprecia în funcţie de a&plitudinea "i sensul

deflexiunilor ,!- "i ! după cu& ur&ează

- se aleg două derivaţii de acela"i tip nu&ai din planul frontal (2<!

2<<M 2<!2<<<M 2<<!2<<<)

- se &ăsoară a&plitudinea undelor co&plexului ,- "i se

apreciază su&a lor algebrică

Page 15: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 15/17

- se vor înscrie cele două su&e algebrice astfel obţinute pe

porţiunile corespunzătoare laturilor triungiului! tras7nd doi

vectori cu originea în centrul "i v7rful către extre&ităţile laturilor

triungiului

- se coboară perpendiculare din originea vectorilor (&ijlocul

laturilor triungiului)! care se vor intersecta în centrul cercului

(respectiv! centrul triungiului ecilateral reprezentat de punctul

D)

- se coboară perpendiculare "i din v7rfurile vectorilor! care se vor

intersecta în punctul >

- se vor uni punctele D "i >! pentru a reco&pune vectorul 34 din

proiecţiile sale pe cele două axe! vector a cărui prelungire va

atinge cercul întrun punct care va indica valoarea axului electric

=etoda de Fcitire rapidă a a'ei electrice

>precierea axei electrice a ini&ii pe baza polarităţii co&plexului

,- în derivaţiile 2< "i a'8 se poate face astfel

"R# H în 6I şi a17  ax electric între 00 şi H 00

"R# H în 6I şi J în a17   ax electric între 00 şi - 00

Page 16: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 16/17

"R# H în a17 şi J în 6I   ax electric între H 00 şi H .00

"R# - în 6I şi a17   ax electric între - 00 şi - .00

=etoda de determinare a a'ei electrice a inimii prin inspecţie

e realizează după ur&ătoarele reguli

5. 2erivaţia în care se înregistrează comple'e de amplitudine

ma'imă indică faptul că a'a este paralelă cu această derivaţie

9. 2erivaţia în care se înregistrează comple'e de amplitudine

minimă &zero(  indică faptul că a'a este perpendiculară  pe

această derivaţie

F. 0nregistrarea unui co&plex de a&plitudine crescută întro anu&ită

derivaţie se consideră că reprezintă un ma'im real nu&ai dacă în

derivaţia opusă se înscrie un co&plex de a&plitudine &ini&a

4L4 "R# !R3IE*:I4 =4LI=M !R3IE*:I4 =I<I=M &<%;M(00 6I 417H 900 41R 6IIIH @00 6II 41;H 00 a17 6I

E'emplu 9- deviatie a'iala stanga- "R# ma'im si negativ in6III, minim in a1R

Interpretarea EKG- pasi

.) *ali?rare- se urmareste viteza de derulare a artiei-standard este de + mms

+) 6efinirea ritmului sinusal9) *alcularea frecventei cardiace2) 4'ul electric al comple'ului "R#) 4naliza

Page 17: Ekg Complet

8/13/2019 Ekg Complet

http://slidepdf.com/reader/full/ekg-complet 17/17

a. %ndelor- p, N, r, s, t, u  semnificatie, amplitudine,durata, eventual a', morfologie

b. #egmentelor- pNr, st, tp  daca sunt izoelectricesau su?supradenivelate

c) Intervalelor- pNr, st, Nt- semnificatie, din ce sunt

formate, durata