Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru...

of 6 /6
TUDORA PITTLA . CLEOPATRA MIHAIMSCU ooi, crvrca Caiet de lucru pentru clasa a lll-a NU,l ELE ,1 EU Educotie

Embed Size (px)

Transcript of Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru...

Page 1: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

TUDORA PITTLA . CLEOPATRA MIHAIMSCU

ooi,crvrca

Caiet de lucrupentru clasa a lll-a

NU,l ELE ,1 EU

Educotie

Page 2: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

UNITATEA 1 . Luera*ri. plam?e, snis**Ne, Fers*Gtt€

3, Ce sunt animalele gi plantele? ..........5

3. Ce inseamnd sd fim persoane?.............. ................6

5. Nevoia de plante;i animale ..............8

UNITATEA 2 . ReEafii, s?if*dini, e*mp*r?*mem?*t. Lucruri care ne exprimd ................... 14E. Relalii gi atitudini fali de lucruri (l) ................ ........................ 15

3. Relalii gi atitudini fala de lucruri (ll) ............... ........................ 16

5. Atitudinifa!5 de plante gi animale (l)................. ................... 18

6. Atitudini fa!5 de plante gi animale (ll)................ ................... 19

UNITATEA 3 . kciafEi, *fifudirrr, **rmp*r?amearts fafffi de #GiT'1€*i

t, increderea ;i lipsa de incredere................. .........24E. Respectul ;i lipsa de respect ..........25

5. Despre adevir gi minciund ..............28S. Modestia gi lipsa de modestie................. ...........29

UNITATEA 4. #eil?eni ?m.lpreum#

ftil{APtTULF.fE rtrAi-4.................. ......................44

Page 3: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

O Ce sunt lucru rile?1. Marcheazi cu [1t] doar casetele din dreptul cuvintelor care denumesc lucruri.

banciPatrocle

3. Realizeazi corespondenla intre lucrurile denumite;i profesiile sau ocupaliile potrivite.

tmedic

profesorinformatician

casa Itren I

2. Noteazi cu @ sau @ imaginile care reprezintd lucruri create de naturi sau de cdtre om.

b)

iln

prieten ITudor D

#"qa) f.- ,.Y,.

magind + sculptor $.

aur * sofer -.ax:*r**-***r.*"--3 ,er**;:;r*iuna*ur**+;,*;re+?

It. Completeazi tabelu l.

pcatalog

stetoscoplaptop

gume Istradi I

.. - t--\Itrma I I

birou I

Meseri i/Profesi i preferate Argumentarea preferinlei , Lucruri utilein profesia respectivi

Page 4: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

ffi ee sunt animal ele f ' plantele?

t. Completeazi spaliile punctate.

Plantele ;i animalele au _ _ _ - dar ele nu sunt _Ele sunt__ _____r nu _______- hU _- hu

2. Continud afirmatia datd.

Plontele 5i animolele sunt vieluitoare pentru cd:

3. Motiveazd comportamentul unui lup atunci c6nd atacS stdna de oi, referindu-te la caracteristicilegrupei de animale din care face parte.

4" Bifeazi casetele din dreptul imaginilor care prezintd factori de mediu necesari cre5terii si dezvoltiriiplantelor si animalelor.ffircffiffi5. Scrie asemdniri ;i deosebiri care pot fi identificate intre plante ;i animale.

Aseminiri Deosebiri

6. Redacteazi un text scurt in care si prezinli influenla pozitivi a plantelor ;i animalelor asupra vieliiomului.

Page 5: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

re#ffi Ce ?nsecrnmE sE f irn perscsna?

i,---*-l1

4. Scrie enunluri despre activitatea persoanelor din ilustratia dat5.

5. lmagineazd-li o disculie intre tine 9i o rindunicS. Fiecare igi va motiva dorinla de a fi cel pulin o zi

in loculceluilalt.

I

t. Bifeazi imaginile care prezintd persoane.

2. Scrie asemdniri gi deosebiri ce pot fi identificate intre un animal gi o persoani.

Aseminiri Deosebiri

3. Realizeazi corespondenla intre fiinle gi acliunile specifice lor.

inflorestelatrd

invatd

al' catneelevcireg

b) ,fopereazdse joacd

inverzegte

Page 6: Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru civica...Educatie civica - Clasa 3 - Caiet de lucru Author Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu Created Date 9/21/2017 2:54:40 PM ...

g Nevo ia de lucrurit. Prezinti importanla fiecirui lucru ilustrat in activitSlile unei persoane.

c)a)

I

2. Ce se poate intdmpla daci lucrurile ilustrate nu sunt folosite cu atentie?

c)a)

3. Ce se intdmpld cdnd se defecteazi un obiect din locuinla ta? De ce?

4. Observi imaginea, apoi corecteazi graficul aliturat, !i-nAnd seama de domeniul de activitate in care sunt folositelucrurile ilustrate.

-P#ffi%rc%%10

9.= tto,\9tO-tioq5qoJ

i+,a^E532.21

0