Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente...

of 6 /6
# ffi Gabriela Birbulescu Daniela Begliu Doru Cistiian Coiet de Lucru pentructcsaolV-a ftst#f,f GrugJffiLffi ru# rffi ffisT IJVLdHYT

Embed Size (px)

Transcript of Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente...

Page 1: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

#ffi

GabrielaBirbulescu

DanielaBegliu

DoruCistiian

Coiet de LucrupentructcsaolV-a

ftst#f,fGrugJffiLffiru# rffi ffisTIJVLdHYT

Page 2: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

CUPRINS

I tv-v[

l vlll-x

! xt-xlv

D xv-xvfl

) xvlil-xx[

, xxilt-xxvm

t xxtx-xxxil

Unitatea 1 - fteeapituB*re

lcolari de ieri 9i de azi !suntem persoane 6C6nd invS!5m cum si ne purtdm? 7

Eu gi cei din jurul meu 8

unitatea Z - Apert€nertla tocelSLocuri de apartenenliApartenenla localS- Localitatea ;i domiciliul-Traditii locale

Locuri de apartenen!5Apartenenla nafionali-Jara natali 9i, dupd caz,\ara in care locuim- lnsemnele !irii: drapelul, imnul, stema, ziua naliona16

- Dragostea fali de lariLocuri de apartenentiApartenenla europeani- Rom6nia, membri a Uniunii Europene- lnsemnele Uniunii Europene: drapelul european,imnul european, Ziua Europei

Raporturile noastre cu ceilalli oameni.Valori morale- bine/riu- altruism/egoism- cinste/necinste- respect/lipsi de respect- responsabilitate/lipsi de responsabilitate- solidaritate/lipsi de solidaritate

Raporturile noastre cu ceilal!i oameni.Norme morale- exemplificiri ale normelor morale- rolul normelor morale

Raporturile noastre cu ceilalfi oameni.Comportamente moral-civice- viala moralS cotidiane: comportamentulin familie;comportamentul in gcoalS; comportamentul in grupulde prieteni; comportamentulin locuri publice- comportamente prosociale (ajutorare, cooperare,competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi antisociale(conflictuale, agresive)- schimbarea comportamentelor

Drepturile universale ale copilului

lstoria localitilii meleApartenenla local;Un loc special pe harta lumiiTradiliile noastreOameni ;i tradilii$tiu, pot,,dovedesc

Unitatea 3 - Aperten€nla nagior"ralE

Jara mea, loculin care triiescJara mea ;i insemnele ei

lara din inima mea

5tiu, pot, dovedesc

[.Jnitatea 4 - Apartenenta europeanARomdnia, o lari europeaniRom6nia, membri a Uniunii Europene

$tiu, pot, dovedesc

t,ndtatee 5 - ftaporturile ncastr*cu ceilalli mameniEu ;i ceilalliSi flu un om bun!Descoperd modelele din jurul tiultiu, pot, dovedesc

L!nitetea 6 - E$orl:re moraleCe sunt normele morale gi de ce avemnevoie de ele?O lume moralS, o lume diversdLumea mea moraliProvoc6rile mele morale

$tiu, pot, dovedesc

Llnitat*a 7 - (omporta#r€nt€n'roral-civieeEu gi familia meaSunt un copil bun, sunt un qcolar bunPrietenii meiCum si mi comport in locurile publice?Comportamentele prosocialeLimite ale comportamentelor prosociale

5tiu, pot, dovedesc

tlnitat*a S - Dr*pturile universaleale eopiluiu!Sunt copil, am drepturilmpreun5, pentru o lume mai buniDrepturile mele, obligaliile mele

5tiu, pot, dovedesc

Recapitulare final6A fi un bun ceteleanEvaluare finel*$tiu, pot, dovedesc

10't

1

1214.l

5

1t

'I E

2C

2223

262-c

30353641

4245484953

[email protected]

6E

7C

7375

76

78

Recapitularea cunottinlelor din clasa a lll-a

, xxxil-xxxv Recapitulare 9i evaluare finali

Page 3: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

lst o ria Io caliiirlii m el e

O Privegte cu atenlie fotografiile 9i discuta cu colegiitii despre ele. Care localitate seamdnd maimult cu a ta? De ce?

Q Care dintre fotografii crezi cd sunt cele maivechi? Ce te-a fdcut si gSndegti astfel?

Docd ar puteo povesti despre trecutul sdu, ce ar prezento localitatea ta?Ce crezi co s-a schimbat de-a lungultimpului?

C) Unde se aflS domiciliul tiu? Oferi citeva repere mai cunoscute din localitatea ta.

() Ce monumente sau locuri deosebite se afld in localitatea ta?

(E) Cum policunoagte istoria unei localitSli?

Page 4: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

sub nurnele de Corona. inceputurile istoriei oragului sunt insd mai timpurii cu

c6teva decenii, ele fiind legate de colonizarea germand in regiune;i de donalia ,

lErii 86rsei, fdcuti de regele Andrei al ll-lea al Ungariei cavalerilor teutoni, in anul121 1, localitatea fiind intemeiati imediat dupd aceea, cel mai probabilin anul 1213. in Evul Mediu,Bra;ovul este un important punct de sprijin in lupta antiotomani din aceasti parte a Europei,

in anul 1395 fiind semnat aici tratatul de alianlS antiotomani dintre regele Sigismund deLuxemburg (1387-1437) gi Mircea cel Bitr6n (1386-1395, 1 397-1418), domnitorullSrii Rom6neSti.

Apu?t enenlalocal[t

CiteSte cu otenlie fragmentele de text de maiios 5i discuta

cu colegul de bancd/cu colegii despre informaliile aflate.

Prima atestare documentarS a Bucure;tiului dateazi din anul 1459,

c6nd, prin hrisovul din 20 septembrie, domnitorulVlad Tepet scuteqte de dSri

giintiregte dreptul de proprietate al unor locuitori, micifeudali. Documentul,foarte deteriorat, a fost descoperit in jurul anului 1900 9i se pdstreazi inMuzeul Municipiului Bucure;ti - Palatul $u1u. VIad Tepeg a locuit, patru dincei gase ani de domnie, in ,,cetatea Bucuregti", preferdndu-l regedinlei dinTArgovigte. Pe 14 octombrie 1465, Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Tepeg,decide ca Bucuregtiul si fie una din regedinlele domnegti alelSrii Rom6ne;ti.

Cu creionul ?n mini!O Ce ai aflat despre ora5ele Bra;ov gi Bucure;ti dupd ce ai citit textele de mai sus?

O Ce informalie corespunde imaginii care insolegte textul numirul 2?

O Cum crezici te-ai simti dacd aidescoperidocumentul care demonstreazi v6rsta localit5tiitale?

Page 5: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

Un loc epecialpeharta lurnii

O Este o agezare umand veche sau mai noui? Este mare sau micS? in ce judel se afla?

$tii c6!i locuitori are? Este o localitate de c6mpie, de deal sau de munte?

G1ndeSte-te la locolitotea to ;i noteazd cdteva idei despreoceosta. Deseneoza pe ofoaie un locindrdgit. AfiSeozd

desenulin closd,impreund cu cele realizate de colegiitai.

G) Ce clSdiri importante se aflS in localitatea ta?

O Daca ar trebui sd notezi, cu o noti de la 1 la 10, felul in care arati localitatea ta, ce notiaiacorda? De ce?

O Localitatea ta are o zi sau mai multe zile in care este sdrbitoriti? Cdnd?

I Ce membri ai familiei tale mai locuiesc in aceea5i localitate? La ce activititi participaliimpreund?

@ Discuta cu colegul de bancd sau cu colegii din clasi despre locurile dragi din localitatea ta.Completeazi apoi in tabel aseminiri $i deosebiri dintre preferinlelor voastre.

Page 6: Educatie civica cls 4 caiet - cdn4.libris.ro civica cls 4 caiet - Gabriela... · - comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, competilie, toleran!6, sprijin, voluntariat) gi

i{:a:j:::'7 i i:i

*fffu Gi;t, cu atentie ;ti,irc ar rfift@" L;f sirezotva cerinlete o!,)vtAJ

EEE rn peroaoa r5 marrre-r5 aprre au roc aclrunr oe ecorogrzarein ora;ul Bistrila. ,,suslinem ca cetdlenii, instituliile publice 5i unitalite deinva,tamCInt sd porticipe la acliunile de voluntariot organizate. Astfel, dorim so demonstrdm ca

suntem dispu5i sa ne implicdm in activitali durobile, ca suntem dispu;i sa oclionom pentru a da unexemplu;i altora, dar 5i pentru a ardta cd schimbarea comportamentuluifa;a de natura este posibila

5i la indemAno oricui", a declarat reprezentantul municipalitelii. Programul prilejuit de ,,LunaPddurii" cuprinde at6t acliuni de ecologizare a Padurii Codri;or, a Pddurii Bisericii ;i a PdduriiH6rja Micd (ultimele doud din cartierul Unirea), cAt gi un concurs pe teme silvice adresat copiilor.

EEEffi Arheologii din Alba lulia au descoperit, in timpul lucrdrilor de reabilitare a infrastructuriicare se desf5;oari in aceastS perioadi in cetatea din municipiu, fragmente dintr-o clSdire romanS,despre care presupun cd este,,Principia'iclSdirea comandamentuluicastruluiApulum. Directoruladjunct al Muzeului Nalionalal Uniriidin Alba lulia a spus cd vestigiile descoperite constau in treitrasee de ziduri care aparlin unor compartimente interioare, precum ;i doud din elementeleo:-:oug:li-"-:!,l:I::"[rr*xus::s:s:*gl:-9*.'iu]:*i::-::":-rylus:.t::l*Ui *-""]

Sibiulvizut prin ochii copiilor. Aceasta este propunerea uneifundalii care va deschideduminicS, 7 noiembrie, la ora 17, expozilia ,,Ora;ul prin ochii copiilor'i Aceasta reune5te fotografiirealizate de 25 de copii din cadrul unui centru de zi pentru gcolari al unei fundalii. Miculii suntelevii unei gcoli din SiUiu ;i participd timp de patru luni la un atelier de fotografie in cadrul Pro-gramului,,Voluntardeprofesie". Copiiiauinva,totregulitedebozainincadrore,iluminare;iauexersatp1nd acum fotogrofia de peisaj 5ifotografia de portret, se aratd intr-un comunicat de pres5.

Cu ereionul in rnflnil

O Recite;te gtirile qi scrie trei informalii care !i s-au pirut importante. Sunt aceste gtiri folositoarelocuitorilor oragului? De ce?

O La ce acliune !i-ar fi pldcut s5 participi? Motiveazi alegerea ta.