Credite Persoanelor Fizice Republica Moldova

2
lnformatie privind condifiile de acordare a creditelor de citre BC"Moldindconbank"S.A. )enumirea infomatiei dervJluite rile de crediteacordate consumatorilor Overdraft pe cad de debit Card de credit Credit pentru rchizilionarea bunurilor gi prestareaseruiciilor "smartcredit" Credit de nevoi personalefir5 garanlii pe termen de pend la 24 luni Credit de novoi personale ferl garanlii pe termen de la 25 luni pane la 48 luni Credit de nevoi personalecu garantii pe termen de peni la 50 tuni MOL MUL MDL MDL MDT MDL :. Valoarea totaE a credilului in moneda nalionald minime / maxime) / valoarea totala a creditului ln 'aluta sf6ini (minime / maxim6) pana b 50 000 lei (maxim 10 saladi tarilare nete de fun4ie) 5 000 - 50 000 lei (pentu cardul standard - maxim 5 salarii tarifare n€te de functie) 2 000 - 50 000 lei dependenF de venituri 9i gajul propus L Rata dobanzii aferentd credfrului, fix, / flotant6, in noneda nalional6 (minime / maxima) / in valula teinA (minima / maximi), precum 9i metoda de ralculare a ratei dobanzia aferente creditului pin termediul a cel puljn doue exemple r€prezentative 20% anual (cu posibilitatea aplicarii reducerilor la rata dob6nzii in dependenla de tipul Pachetului); produsul dhtre suma credilului qi rata dobSnzii, rapodala la 365 de zile ale anului (366 de zile an bisect). Forfrula d€ calcul: Oobanda zilnica achitala de client = Sum. Cred'Rd/ 365 Ex.1: 10 000 x20%/365 = 5,48 MDL Er.2: 15 000 x 20%/365 = 8,22 MDL 16%/19% anual (cu podbilitatea aplicdrii reducedlor la rata dobanzii in dependentd de tpul Pachelului); produsul dinte suna creditului 9i rata dobenzii, rapodata la 365 de zile ale anului (366 de zile an bisect). Fohula de calcul: Dobanda zilnica achitata de client = Sum. Cred 'Rd/ 365 Ex. 1: 10 000 x 18%/365 = 4,93 MDL Ex.2: 10 000 x 19%/365 = 5.21 MDL Conform condiliilo. contactelor de colaborare semnale cu comerciantii 1 5,5% anual - pentu clientii preferentiali, 1 6% - pentu categorfile standad de clienli; produsul dinte suma creditului si rata dobanzii raoodate la 365 de zile ale anului f366 de zile an bised). Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata de client = Sum. Cred'Rd/ 365 Ex.l: 10 000 r 15.5%/365 = 4.25MOL Ex.2: l0 000 x 16%/365 = 4,38 MDL l6% anual - pentu clientii preferentali, l8% - pentu categoriile standad de clienli; produsul dinte suma creditului Si rata dobanzii raponatd la 365 de zile ale anului (366 de zile an bisect). Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata dF client = Sum. Cred'Rd/ 365 Ex.1: 10 000 x 16%/365 = 4,38 MDL Ex.2: 10 000 x l8%/365 = 4.93 MOL 18% - anual penru cfientii preferentiali, 18,57o - pentru categoriil€ Sandande clienli; produsul dintre $ma creditului ii rata dob6nzii rapodate la 365 de zile ale anului {366 de zile an bisect). Formula de calcul: Dobanda zilnica achitah de tlient = Sum. Cred'Rd/ 365 Ex.1: 100 000 x 18%/365 = 49,32 MDL 9x.2: 100 000 x 18.5%/365 =50.68 MDL .. Durala conlractului de credit in moneda naliona15 minim / maxim) / durata contactului de credit in alut6 strinA (minim / maxim) >€rioada minima de creditare - 21 luni. iar )erioada maximi de c.editare - 30 luni rerroada minrma de creditare I I luni, aar )erioada maximd de creditare - 34 luni (inclusiv )erioada pasivd - 10 luni). 12 lunii 24 tuni )an6 la 24 luni 15 - 4A lunl 'an5b 60 luni 5. Ate plala decat rata dobanzii aferente creditului in moneda nalionald / ln valutd st;inA, care slnl inclus€ in costul total al creditului )omision de acordare unic - 1% din sma conFDi de examnare a documentelor de acordare a creditului " 80 lei (pentu clienlii standard), comision din sumele acordate - 1,90o/ol 2yo din fiecarc sum6 debitate din contul de card comisaon de examinare a documentelor de acordare a creditelor - 80 lei, comision de administare - l% (conform produsului creditar); pmision de examinare a documenlelor de acordare a reditului - 80 leii comision de acordare - 2% (min. 300 lei) lin suma conlractului de credit; comision de administrare - 1,13% Iunar (pentu categoriile preferentiale de solicitanli)/ r,15% lunar (pentru categoriile standard de solicitanti) din uma contactului de credat. comBon de examnare a documentelor de acordare a creditulua - 80 leii comision de acordare 2% (min. 300 lei) dn suma conraclului de credil; comision de administare - 0,15% lunar din suma contactului de credit. omisaon de examinare a documentelor de acorda %/2% din suma conradului de credit fin deoende 0.13% lunar din suma confactului de credil ;. Dobanda anuale efedive a credilului in moneda ralionale / in valuta st6ine $i informatia expos6 la ad t punctul (3) din Legea pdvind contactele de credit )entu consumatori. duo: caz 10,7% - clienti preferenliali; 22,sYo- clien$ slandard lonform conditiilor produsului :x. 5.60/0 :+,/ 70 - cnens Prer€refl|ar :5,8% - clienli standard 23,3% - clienli preferentiali; 25,7% - clienti standard 22,4% - clienli pref€renlial 23,0% - clienli standard 7. Modul (anuit6ti, rate, integral) 9i frecvenla pleilol /enoada de gralre la achtarea cred[ulur - )an, la 10 luni din data semnerii contactului de ,edit. Creditul se achita pe parcursul ultimelor l0 de luni pana b scadenla credilului, cate 5% lan suma conlraclului de credit sau ln 20 de ale egal€. rerioada de gralie la achatarea dobenzii - 30 de n perioada activa - lunar. ln manme de 5% din unar in tan9e egale al€ creditului sau ln lran;e egare are c.ednulul le calcul precedentei ln perioada pasiva - rnar,in mirime 10% din soldul creditului nregistat la Incepulul perioadei pasive, Documentele necesare Dentru obtinerea cr€dilului Buleln de rdenttale, Lista nomnala a ralarialilor, care doresc se beneficieze de cverdraft pe card de debil (dupd caz); carnetului de muncS: factura Dentu achitarea telefonului. uletin de identitate; Cedificat privind salariu lunar f e categoriale de clienll), alle documente care confrl runcai Actul de propietate privind imobilul care un bunului imobil ce urmeazS a li gajat, Cedificalul d luoi caz). ), Formele de aaigurare ale credilului acceptate de Cesiunea incasAnlor ara asguraae/ Dupa caz ladejusiune obligatorae a sotuluysoliei dac5 solicitantul este cesatoritsau a unei Dersoane terte imobil locativ- locuinle ahplasate in mu tanzactiile cu imobil locativ, imobil cu car e, depozite bancare plasate in B.C.'Moldi 10. Efectele rambuGerii anticipate, precum $i penalitAlile aferente contractului de credit zl oe l. Conditjile in cqre rata dobenzai se poate moditica -ffi-- Rata dobanzii la credit este compusi din: indicele de referintd, ce reprezinli Rata dob6nzii aferente soldurilor depozilelor (de la 2 pane la 5 ani) 9i marja fix6 a Bencii $i se modifca ln funclie de varialia indicelui de referinG la situalia din 31 ianuarie 9i 31 iulie a fiec;rui an. dobanzii la credit este compusa din: indicele de relerinl6, ce reprezinta Rata dobanzii aferente soHuritor depozitelor {de la 2 pana b 5 ani) 9i marja fixa a Bdnci ffi NK4"r"t inte al Comitetului cle conclrrcere -lllt.rt' Vitalie Groza :T,''( !tu" I ;:,:";- *al'l

description

informatie privind acordarea creditelor pentru persoane fizice republica moldova

Transcript of Credite Persoanelor Fizice Republica Moldova

 • lnformatie privind condif i i le de acordare a creditelor de citre BC"Moldindconbank"S.A.

  )enumirea infomatiei dervJluite

  rile de credite acordate consumatorilor

  Overdraft pe cad de debit Card de credit

  Credit pentrurchizil ionarea bunurilor gi

  prestarea seruicii lor"smartcredit"

  Credit de nevoi personale fir5 garanli i petermen de pend la 24 luni

  Credit de novoi personale ferlgaranli i pe termen de la 25 luni pane

  la 48 luni

  Credit de nevoi personale cugarantii pe termen de peni la 50 tuni

  MOL M U L MDL MDL MDT MDL

  :. Valoarea totaE a credilului in moneda nalionaldminime / maxime) / valoarea totala a creditului ln'aluta sf6ini (minime / maxim6)

  pana b 50 000 lei (maxim 10 saladi tarilarenete de fun4ie)

  5 000 - 50 000 lei (pentu cardul standard -

  maxim 5 salarii tarifare nte de functie)2 000 - 50 000 lei dependenF de venituri 9i gajul propus

  L Rata dobanzii aferentd credfrului, fix, / flotant6, innoneda nalional6 (minime / maxima) / in valulateinA (minima / maximi), precum 9i metoda deralculare a ratei dobanzia aferente creditului pin

  termediul a cel puljn doue exemple rprezentative

  20% anual (cu posibilitatea aplicarii reducerilorla rata dob6nzii in dependenla de tipulPachetului); produsul dhtre suma credilului qirata dobSnzii, rapodala la 365 de zile ale anului(366 de zile an bisect).Forfrula d calcul: Oobanda zilnica achitala declient = Sum. Cred'Rd/ 365Ex.1 : 10 000 x20%/365 = 5 ,48 MDLEr.2: 15 000 x 20%/365 = 8,22 MDL

  16%/19% anual (cu podbilitatea aplicdriireducedlor la rata dobanzii in dependentd detpul Pachelului); produsul dinte suna creditului

  9i rata dobenzii, rapodata la 365 de zile aleanului (366 de zile an bisect).Fohula de calcul: Dobanda zilnica achitata declient = Sum. Cred 'Rd/ 365Ex. 1 : 10 000 x 18%/365 = 4 ,93 MDLEx.2 : 10 000 x 19%/365 = 5 .21 MDL

  Conform condiliilo. contactelor decolaborare semnale cu comerciantii

  1 5,5% anual - pentu clientii preferentiali, 1 6% - pentu

  categorfile standad de clienli; produsul dinte sumacreditului si rata dobanzii raoodate la 365 de zile ale anuluif366 de zile an bised).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata de client =

  Sum. Cred 'Rd/ 365Ex. l : 10 000 r 15 .5%/365 = 4 .25MOLEx.2 : l0 000 x 16%/365 = 4 ,38 MDL

  l6% anual - pentu clientii preferentali, l8% -

  pentu categoriile standad de clienli; produsul

  dinte suma creditului Si rata dobanzii raponatd la365 de zile ale anului (366 de zile an bisect).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata dFc l ien t = Sum. Cred 'Rd/ 365Ex.1 : 10 000 x 16%/365 = 4 ,38 MDLEx.2 : 10 000 x l8%/365 = 4 .93 MOL

  18% - anual penru cfientii preferentiali, 18,57o -

  pentru categoriil Sandande clienli; produsul

  dintre $ma creditului ii rata dob6nzii rapodate la365 de zile ale anului {366 de zile an bisect).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitah detlient = Sum. Cred'Rd/ 365Ex.1 : 100 000 x 18%/365 = 49 ,32 MDL9x.2 : 100 000 x 18 .5%/365 =50.68 MDL

  .. Durala conlractului de credit in moneda naliona15minim / maxim) / durata contactului de credit inalut6 strinA (minim / maxim)

  >rioada minima de creditare - 21 luni. iar)erioada maximi de c.editare - 30 luni

  rerroada minrma de creditare I I luni, aar)erioada maximd de creditare - 34 luni (inclusiv)erioada pasivd - 10 luni).

  12 lun i i24 tuni

  )an6 la 24 luni 15 - 4A lun l 'an5 b 60 luni

  5. Ate plala decat rata dobanzii aferente creditului inmoneda nalionald / ln valutd st;inA, care slnl inclusin costul total al creditului

  )omision de acordare unic - 1% din sma conFDi de examnare a documentelor deacordare a creditului " 80 lei (pentu clienliistandard), comision din sumele acordate -

  1,90o/ol 2yo din fiecarc sum6 debitate din contulde card

  comisaon de examinare adocumentelor de acordare acreditelor - 80 lei, comision deadministare - l% (conformprodusului creditar);

  pmision de examinare a documenlelor de acordare areditului - 80 leii comision de acordare - 2% (min. 300 lei)lin suma conlractului de credit; comision de administrare -

  1,13% Iunar (pentu categoriile preferentiale de solicitanli)/r,15% lunar (pentru categoriile standard de solicitanti) dinuma contactului de credat.

  comBon de examnare a documentelor deacordare a creditulua - 80 leii comision de acordare2% (min. 300 lei) dn suma conraclului de credil;comision de administare - 0,15% lunar din sumacontactului de credit.

  omisaon de examinare a documentelor de acorda%/2% din suma conradului de credit fin deoende0.13% lunar din suma confactului de credil

  ;. Dobanda anuale efedive a credilului in monedaralionale / in valuta st6ine $i informatia expos6 la adt punctul (3) din Legea pdvind contactele de credit)entu consumatori. duo: caz

  10,7% - clienti preferenliali;

  22,sYo - clien$ slandardlonform conditiilor produsului:x. 5.60/0

  :+,/ 70 - cnens Prerrefl|ar

  :5,8% - clienli standard

  23,3% - clienli preferentiali;

  25,7% - clienti standard22,4% - clienli prefrenlial

  23,0% - clienli standard

  7. Modul (anuit6ti, rate, integral) 9i frecvenla pleilol /enoada de gralre la achtarea cred[ulur -

  )an, la 10 luni din data semnerii contactului de,edit. Creditul se achita pe parcursul ultimelorl0 de luni pana b scadenla credilului, cate 5%lan suma conlraclului de credit sau ln 20 deale egal.

  rerioada de gralie la achatarea dobenzii - 30 de

  n perioada activa - lunar. ln manme de 5% din

  unar in tan9e egale al creditului sau ln lran;e egare are c.ednulul

  le calcul precedentei ln perioada pasiva -rnar, in mirime 10% din soldul credituluinregistat la Incepulul perioadei pasive,

  Documentele necesare Dentru obtinerea crdilului Buleln de rdenttale, Lista nomnala aralarialilor, care doresc se beneficieze decverdraft pe card de debil (dupd caz);

  carnetului de muncS: factura Dentu achitarea telefonului.uletin de identitate; Cedificat privind salariu lunar fe categoriale de clienll), alle documente care confrlruncai Actul de propietate privind imobilul care unbunului imobil ce urmeazS a li gajat, Cedificalul dluoi caz).

  ), Formele de aaigurare ale credilului acceptate de Cesiunea incasAnlor ara asguraae/ Dupa caz ladejusiune obligatorae a sotuluysoliei dac5 solicitantul este cesatoritsau a unei Dersoane terte imobil locativ- locuinle ahplasate in mutanzactiile cu imobil locativ, imobil cu care, depozite bancare plasate in B.C.'Moldi

  10. Efectele rambuGerii anticipate, precum $ipenalitAlile aferente contractului de credit

  zl oe

  l. Conditjile in cqre rata dobenzai se poate moditica

  -ffi--

  Rata dobanzii la credit este compusi din: indicele de referintd, ce reprezinli Rata dob6nziiaferente soldurilor depozilelor (de la 2 pane la 5 ani) 9i marja fix6 a Bencii $i se modifca lnfunclie de varialia indicelui de referinG la situalia din 31 ianuarie 9i 31 iulie a fiec;rui an.

  dobanzii la credit este compusa din: indicele de relerinl6, ce reprezinta Rata dobanzii aferente soHuritor depozitelor {de la 2 pana b 5 ani) 9i marja fixa a Bdnci

  ffiNK4"r"t inte al Comitetului c le conclrrcere - l l l t . r t ' Vitalie Groza:T,''( !tu" I;:,:";- *al'l

 • Anexa nr. 4la Regulamentul cu privire la dezviluirea de citre bincile din Republica Moldova a informatiei aferente activititilor lor

  la data de 24.03.2015

  Credit de nevoi personale cu garanli ipe termen de la 61 luni p6ne la 120

  lun iCredit imobil iar de achizit ie Creditul Exclusiy Credit asigurat cu depozit Prompt (neasigurat) Optim/Major (asigurat)

  MDL MDL MDL MDL USD, EUR MDL MDL

  in dependenF de suma depozftului )ana ta loo ooo ter, in dependenF de venitnregistate

  o0 001 - t 500 000 lei, ln dependenli de,enituille inregistrate 9i gajul propus

  19% anual - pentu cliendi preferentiali. 19.5% -

  pentru categoriil standad de clienli; produsul dintr,suma creditului si 6la dobanzii raoodata b 365 dezile ale anului (366 d zile an bisect).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitala dec l ien t = Sum. Cred 'Rd/ 365Ex.1 : 100 000 x l9%/365 = 52 ,05 MDLEx-2i 100 000 x 19.5%/365 =53.42 MDL

  I /,5% anual; produsul dinte suma creditului 9irata dobanzii rapodata la 365 de zile ale anului(366 de zile an bisct).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata dec l ien t = Sum. Cred 'Rd/ 365Ex. l : 100 000 x 17 ,5%/365 = 47 ,95 MDLEx.2 : 150 000 x 17 ,5%/365 =71,92 MDL

  19% anual. produsul dinEe suma qeditului ti raiadobanzii rapodate b 365 de zile ale anului (366 dezile an bisecl).Formula de calcul: Oobanda zilnica achitata de ctient= Sum. c red 'Rd/ 365Ex.1 | 100 000 x 19%/365 = 52 ,05 MDLEx.2: 1 50 000 x 1 9%/365 =78.08 MDL

  ldi3,5olo anual, produsul dinte sumaxeditului 9i rata dobanzii, raponati la 365 de:ile ale anuluj (366 de zile an bisect). Formulaie calcul: Oobanda zilnica achitata de client, Sum. Cred 'Rd/ 365:x .1 : 10 000 x 14 ,2701365 = 3 ,89 MDL:x .2 : 15 000 x 14 ,2%/365 = 5 ,84 MDL

  l5% anual; produsul dintre suma creditulua 9i ratadobenzii, raponata la 365 de zile ale anului (366de zile an bisect).Formula de calcul: Dobanda zilnica achftala declient = Sum. Cred'Rd/ 365.Ex . l : 10 000 x 15%/365 = 4 ,1 I USD/EUREx.2 : 15 000 x l5%/365 = 6 ,16 USD/EUR

  l1% anual, produsul dinlre suma creditului 9iala dobanzia rapoiata la 365 de zile ale anu'ui366 de zile an bisecl).:ormula de calcul: Oobanda zilnica achitata deiient = Sum. Cred'Rd/ 365:x . ' l : ' 10 000 x 21010/365 = 5 ,75 MDLlx. 2'. 50 000 x 21Ya1365 = 2a ,17 MOL

  17 ,5o/. ' 20,Oo/. a^ualh dependenla de gajul

  cropus. produsul dintre suma creditului 9i rataCobanzii rapoda la 365 de zile ale anului (366 d{.ile an bised).Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata de)lient = Sum. Cred'Rd/ 365:x .1 :150 000x 18701365 = 73 ,97 [ . , lDL:x .2 :550 000 x 17 ,5%n65 = 263,70 MDL

  | - 120 luni )ane h 60 luni termenul contractului de depozil ,ina la 24 luni ina b 48 luni

  c a creditului - 80 leit comision de acordare -

  nF de termenul creditului); comision de administare

  romision de examinare a documentelor dercordare a creditului - 100 lei; comasion dercorda.e - 1% din suma confactului de credit;romision de administrare - 0,1% lunar din suma,onfactului de credil;

  )omdon de examinare a documentelor de aco.dar{, credtului - 80 lei; comision de acordare - 2% din;uma contractului de credit; comision de,dministare - 0,13% lunar din suma confactului de)redd

  comFrcn de examnare a documentelot deacordare a creditelor - 100 lei; comision deacordare - 1,5% (min. 300 lei) din sumacontac lu lu i de c red i l ; comis ion de admin ishare0,13% lunar din suma conbactului de credil

  comason de examinare a documentelor deacordare a creditelor - 100 lei; comision deacordare - 1,5 - 2% din suma contractului decredit (in dependenld de termenul credilului);comision de administare - 0,13% lunar din sumacontactului de credit

  :J,o'lo - ctrerv Pferere,rtar;

  :4,4% - clienli standard

  4.AO% ln dependenla de rata dobanzii depozitului 28.70% 244/&3,3%

  Conform srafrcului stabilit de comun acord cu debitorul In tan9e (de comun acord cu debitorul)

  ,enru ultimile 3/6 luni de actvitale (in dependentl Buletin de idenlitate; Cedfrcat privind salariu lunarm5 venilurile; Copia integralS a carnetului de pentru ullimile 3/6 luni de activilate (in dependentaneaza a li ipolecat dup; caz); Rapodul de evaluare de categoriile de clienti), alte documente caree inmatricu,are a adomobilului, tactorului,combinei confirme veniturile; Copia antegrata a cametului de

  munc6; Actul de proprietate privind imobilul careurmeazi a fr ipotecat dupa caz); Rapodul deevaluare a bunului imobil ce urmeaza a fi gajat

  Cefrificatul de inmaticulare a automobilului.tactorului,combinei (dupi caz).

  luletin de identtale; Documenle care confirma'eniturile; Copia integrale a cametului de muncedup6 caz)i Actul de proprielate privind imobilu,.lapodul de evaluare a bunului imobil ce umea/i aI gaJat

  Copia confaclului de depozit; Buletin deadentilate

  EuleUn de identiiate; Documente care confrrmireniturile; Copia integrall a carnetului denunci; Actul de proprietale privind imobilul;lapodul de evaluare a bunului imobjl cetrmeaza a li gajal

  luletin de identitate; documente care confirmdreniturile; Actul de propdetate privind imobilul;lapodul de evaluare a buhului imobil ce urmeaza| fi gajat; Cefrificatul de Tnmaticulare arutomobilului,tractorului, combinei (dupa caz)-

  nicipii, cente raionale 9i ln afte localil6li in care sunlacter socblindustial - oficii. benzindrii. cntrendconbank", automobile, factoare, combine.

  Gaj lichid: lmobil locativ - locuinte ampiasate in municipii, cente raionale ii in alb locatitdli in care suntfrecvente ranzacliile cu imobil locativ, imobil cu caracter socialindustial -ofrcii, benzinerii, centecomerciale, depozite bancare plasale in B.C.'l\,,loldindconbank'

  )epozit bancar ulpa caz lrdeJugunea oblgaloae asolului/sotlei, dacA solcitantul este cdsAtoril;padenerului de afacere, persoanei tene-

  Gaj lichid: amobal locatv, imobil cu caracter social-ndustial, depozite bancare plasate inB.C."Moldindconbank' , aulomobile, tradoare,,ombine, tehnica agricol:. utilaje Si echipamente,mijloace circulante.

  iata dobanzil la cred[esle composS drn: ndrcele de retnnla, ce reprezinta Rata dobanzii aferent,oldurilor depozitelor (de la 2 pand la 5 ani) ti marja fix; a Bancii qi se modifrca in functie de variatii

  indicelui de referinla la situal;a din 31 ianuarie Si 31 iulie a fiecarui an.

  nu se ap l i ca