Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

48
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 176 (XX) — Nr. 764 Miercuri, 12 noiembrie 2008 SUMAR Pagina ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI Hotărârea din 10 noiembrie 2005 în Cauza Ionescu împotriva României .................................................................... 2–3 Rectificări .............................................................................. 4–47 Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Transcript of Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Page 1: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTEAnul 176 (XX) — Nr. 764 Miercuri, 12 noiembrie 2008

S U M A R

Pagina

ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOROMULUI

Hotărârea din 10 noiembrie 2005 în Cauza Ionescu împotriva României .................................................................... 2–3

Rectificări .............................................................................. 4–47

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 2: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

A C T E A L E C U R Ț I I E U R O P E N E A D R E P T U R I L O R O M U L U I

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUISECȚIA A TREIA

H O T Ă R Â R E Adin 10 noiembrie 2005

în Cauza Ionescu împotriva României

(Cererea nr. 38.608/97)

(Reparație echitabilă)

În Cauza Ionescu împotriva României,Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupančič,

președinte, J. Hedigan, L. Caflisch, C. Bîrsan, doamnele A. Gyulumyan, R. Jaeger, M. E. Myjer, judecători, și din domnulM. Villiger, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 13 octombrie 2005, pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.20082

P R O C E D U R A

1. La originea Cauzei se află o cerere (nr. 38.608/97)îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestuistat, domnul Paul Ionescu (reclamantul), a sesizat CurteaEuropeană a Drepturilor Omului (Comisia) la data de 22 iulie1997 în temeiul art. 25 din Convenția pentru apărarea drepturiloromului și a libertăților fundamentale (Convenția).

2. Reclamantul, căruia i-a fost încuviințată cererea deasistență judiciară din oficiu, este reprezentat de domnulS. Rădulețu, avocat în Craiova. Guvernul român (Guvernul) afost reprezentat prin agentul său, doamna Roxana Rizoiu, dincadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Prin hotărârea din 2 noiembrie 2004 (hotărârea privindadmisibilitatea și fondul cauzei), Curtea a constatat, înunanimitate, încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și, respectiv,art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Mai exact, aceasta adecis că art. 6 § 1 a fost încălcat din cauza lipsei unui procesechitabil și a îngrădirii dreptului de acces la o instanță (Ionescuîmpotriva României, nr. 38.608/97, §§ 36—39). În ceea ceprivește art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, Curtea a apreciatcă privarea de proprietate pretinsă de reclamant, ce rezultă dindecizia Curții Supreme de Justiție din 27 februarie 1997, nu aveanicio justificare și că reclamantul a suportat și continuă săsuporte o povară specială și exorbitantă (ibidem, §§ 44—46).

4. Întemeindu-se pe art. 41 din Convenție, reclamantulsolicită, cu titlu de reparație echitabilă, restituirea bunului în litigiusau acordarea unei sume echivalente cu valoarea sa actuală,pe care o estimează la 250.000 dolari americani (USD). Deasemenea, el solicită acordarea sumei de 50.000 USD pentrulipsa de folosință a bunului, precum și suma de 75.000 USD cutitlu de prejudiciu moral. În sfârșit, el solicită restituireacheltuielilor de judecată, însă fără a indica cu exactitate suma.

5. Având în vedere că aspectul aplicării art. 41 din Convențienu se află în stare de judecată, Curtea a rezervat aceastăchestiune și a invitat Guvernul și reclamantul să îi trimită în scris,în termen de 6 luni, observațiile lor privind acest aspect și, înspecial, să îi aducă la cunoștință orice acord la care vor fi ajuns[ibidem, § 54, și pct. 6 a), b) și c) din dispozitiv].

6. În urma modificării compunerii secțiilor Curții (art. 25 § 1din Regulament), prezenta cerere a fost atribuită Secției a treia,astfel remaniată (art. 52 § 1).

7. Atât reclamantul, cât și Guvernul au formulat observații.

8. Din documentele prezentate de părți rezultă că prin deciziadefinitivă din data de 2 iunie 2005 a Înaltei Curți de Casație șiJustiție a fost admisă o a doua acțiune în revendicare imobiliarăpe care reclamantul o introdusese pe rolul instanțelor naționaleîmpotriva Consiliului Local al Municipiului București. Totuși,reclamantul se află în imposibilitatea de a reintra în posesiabunului, deoarece statul l-a vândut în anul 1997 către un terțcare îl ocupa în calitate de chiriaș. La o dată neprecizată,reclamantul a introdus împotriva terțului cumpărător o acțiuneîn revendicare și în constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare menționat mai sus. Această acțiune se află și înprezent pe rolul judecătoriei de sector din București.

Î N D R E P T

9. Conform art. 41 din Convenție,„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției

sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părțicontractante nu permite decât o înlăturare incompletă aconsecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacăeste cazul, o reparație echitabilă.”

A. Prejudiciul material10. În principal, reclamantul solicită restituirea bunului în

litigiu. El arată că, deși a avut câștig de cauză în cea de-a douaacțiune în revendicare împotriva Consiliului Local al MunicipiuluiBucurești, se află în imposibilitatea de a intra în posesiaimobilului, din moment ce acesta a fost vândut de stat unui terț.El înțelege să primească, în cazul nerestituirii acestuia, o sumăcorespunzătoare valorii actuale a bunului său. El estimeazăaceastă sumă la valoarea de 250.000 USD, și anume, conformprețurilor practicate de agențiile imobiliare din București,100.000 USD pentru casă și 150.000 EUR pentru terenulaferent.

De asemenea, el solicită suma de 50.000 USD pentru lipsade folosință a bunului, arătând că statul a obținut foloasesubstanțiale nejustificate din închirierea și apoi din vânzareaimobilului.

11. În observațiile sale, Guvernul contestă sumele solicitatede reclamant. Încă de la început, acesta subliniază căreclamantul nu poate pretinde restituirea întregului teren, astfelcum exista la data construirii casei, deoarece în urmaexproprierii ce a avut loc în anul 1937 o parte a acestuiareprezintă drum public.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 3: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

El consideră că prețurile agențiilor imobiliare invocate dereclamant nu pot fi folosite ca bază de evaluare a bunului înlitigiu, a cărui valoare ar fi, conform concluziilor unei expertizetehnice comunicate Curții, de 76.099 USD.

12. În ceea ce privește lipsa de folosință solicitată dereclamant, Guvernul susține că, chiar dacă dreptul deproprietate al reclamantului nu a fost desființat, el era obligat înorice caz, în temeiul Legii nr. 17/1994, să prelungeascăcontractul de închiriere a locuinței încheiat de stat cu chiriașulimobilului înainte de recunoașterea dreptului său de proprietateasupra acestui imobil. Bazându-se pe raportul de expertizămenționat mai sus, Guvernul evaluează suma chiriilor pe carereclamantul le-ar fi putut percepe la valoarea de 1.547 USD.

13. Curtea observă că, în pofida soluționării favorabile a celeide-a doua acțiuni în revendicare, reclamantul se află în prezentîn imposibilitatea de a intra în posesia imobilului din cauzavânzării acestuia de către stat unui terț.

14. Curtea apreciază, în raport de circumstanțele speței, cărestituirea bunului litigios, astfel cum a fost dispusă prin sentințadin 11 iulie 1995 a Tribunalului București, l-ar repune pereclamant, pe cât posibil, într-o situație echivalentă cu cea încare s-ar fi aflat dacă cerințele art. 1 din Protocolul nr. 1 laConvenție nu ar fi fost încălcate.

Aceasta ar fi situația sub rezerva oricărei pretenții pe careterțul cumpărător ar putea să o aibă asupra proprietățiiimobilului, pretenție ce ar intra în domeniul de competență alinstanțelor interne (vezi, mutatis mutandis, Brumărescuîmpotriva României (reparație echitabilă) [MC], nr. 28.342/95,§ 22, CEDO 2001-I).

15. Dacă statul pârât nu procedează la această restituire,Curtea decide ca acesta să îi achite reclamantului, cu titlu dedaune materiale, valoarea actuală a bunului.

Ținând cont de concluziile expertizei imobiliare furnizate deGuvern și de informațiile de care dispune asupra prețurilor de pepiața imobiliară din București, Curtea estimează valoarea decirculație actuală a casei și a terenului aferent la suma de100.000 EUR.

16. În ceea ce privește sumele solicitate pentru lipsa defolosință a bunului, Curtea nu le poate acorda, având în vederefaptul că a dispus restituirea bunului cu titlu de reparare aprejudiciului, în conformitate cu art. 41 din Convenție, însă ea vaputea ține cont de privarea de proprietate suferită de reclamantcu ocazia reparației prejudiciului moral (vezi, mutatis mutandis,Sofletea împotriva României, nr. 48.179/99, § 42, 25 noiembrie2003).

B. Prejudiciul moral17. Reclamantul solicită suma de 75.000 USD pentru

prejudiciul moral suportat din cauza suferinței ce i-a fost produsăîn anul 1997 de către Curtea Supremă de Justiție, care l-a privatde bunul său.

18. Guvernul se opune acestei pretenții, considerând că nuar trebui reținut niciun prejudiciu moral, deoarece acestprejudiciu nu a fost dovedit și nu a fost stabilită nicio legătură decauzalitate între procedurile ce au făcut obiectul prezentei cereriși suferințele pretinse de reclamant.

19. Curtea consideră că evenimentele în cauză au dus lagrave ingerințe în dreptul reclamantului de a i se respecta bunul,în dreptul de acces la un tribunal și în dreptul la un procesechitabil, constituind un prejudiciu moral, pentru care suma de7.500 EUR reprezintă o reparație echitabilă.

C. Cheltuieli de judecată20. Reclamantul solicită rambursarea cheltuielilor de

judecată, dar fără a specifica vreo sumă și fără a prezenta vreundecont în acest sens.

21. Guvernul nu se opune la restituirea cheltuielilor efectuate,cu condiția prezentării de documente justificative.

22. Având în vedere că reclamantul nu a justificat cheltuielilede judecată pretinse, Curtea decide să nu îi aloce nicio sumăcu acest titlu (vezi, mutatis mutandis, Oprea și alții împotrivaRomâniei, nr. 33.358/96, 16 iulie 2002, § 56).

D. Dobânzi moratorii23. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se

bazeze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal a BănciiCentrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 3

P E N T R U A C E S T E M O T I V E ,

ÎN UNANIMITATE,

C U R T E Ahotărăște:1. ca statul pârât să îi restituie reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform

art. 44 § 2 din Convenție, imobilul în litigiu și terenul aferent;2. ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să îi plătească reclamantului, în același termen de 3 luni, suma de 100.000 EUR

(una sută mii euro) cu titlu de daune materiale;3. ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în același termen de 3 luni, suma de 7.500 EUR (șapte mii cinci sute euro)

cu titlu de daune morale;4. ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plății,5. ca, începând de la expirarea termenului menționat mai sus și până la efectuarea plății, aceste sume să se majoreze cu

o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilității de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în aceastăperioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

6. respinge cererea de reparație echitabilă în rest.Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 10 noiembrie 2005, cu aplicarea art. 77 §§ 2 și 3 din

Regulament.

Boštjan M. Zupančič,președinte

Mark Villiger,grefier adjunct

�Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 4: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

R E C T I F I C Ă R I

La Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominalepentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 595 din 8 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— În anexa nr. 8 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 8 —Județul Brașov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 5 Municipiul Brașov, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Străzile Albă, Armoniei, Agrișelor, Apullum, Avram Iancu de la nr. 1 și 2 la nr. 31 și 34,Babeș Victor, Banatului, Basarabia, Bihorului, Bisericii Române de la nr. 71 și 29 la final, Blaga Lucian,Boliac Cezar, Brândușelor de la nr. 1 și 2 la nr. 35 și 78, Cantacuzino Ioan Dr., Cantemir Dimitrie, CaragialeIon Luca, Castanilor, Cârlova Vasile, Cicoarei, Cocea N. D., Codrii Cosminului, Colinei, Consiliul Europei,Costin Miron, Cranța Maior, Creangă Ion, Crișana, Cuza Alexandru Ion, Davila Alex. Dr., Dealul Melcilor,Dealul Morii, 13 Decembrie de la nr. 1 și 2 până la nr. 57 și 87, Dimineții, Dobrogea, Dobrogeanu Gherea,Dorobanților, Felix Dr., Gării, Gârleanu Emil, Grădinarilor, Griviței, Grozăvescu Traian, Hașdeu BogdanPetriceicu, Hărmanului de la nr. 1 și 2 la nr. 35 și 78, Iasomiei, Ionescu Toma Dr., Ipătescu Ana, IzvorulRece, Jianu Iancu, Kogălniceanu Mihail, Lazăr Gheorghe, Lăcrămioarelor, Lehmann Karl, Lotrului, LuchianȘtefan Pictor, 1 Mai, 9 Mai, Maniu Iuliu, Maior Petru, Maramureș, Matei Basarab, Meseriașilor, MihaiViteazul de la nr. 1 și 2 la nr. 23 și 114, Mircea cel Bătrân, Mironescu Ștefan, Moldovei, Muntenia, Napoca,Neagoe Basarab, Negoiul, 15 Noiembrie, Oașului, Olarilor, Oituz, Oltenia, Ovidiu, Pandurilor, PavelescuCincinat, Păltiniș, Petuniei, Pieții, Pincio Păun, Plevnei, Pop Pictor, Posada, Prahova, Racoviță Emil, RareșPetru, Română, Roșiorilor, Roșiorilor Fundătură, Sahia Alexandru, Șincai Gheorghe, Sânzienelor, Serii,Sitei, Slavici Ioan, Ștefan cel Mare, Teatrului, Teclu Nicolae, Teutsch Mattis, Titulescu Nicolae, Toamnei,Transilvaniei, Țebea, Universității, Varga Ecaterina, Verii, Victoriei, Vlad Țepes, Vladimirescu Tudor, VlaicuAurel, Vuia Traian, Vulcan, Aninoasa, Băiulescu Gheorghe, Barițiu Gheorghe, Bălcescu Nicolae,Beethoven Ludwig, Benkner Hans, Bărnuțiu Simon, Brediceanu Valeriu, Buzoianu Colonel, Calea Poienii,Castelului, Cerbului, Cetățuia, Coresi Diaconul, Coșbuc George, Dealul Cetății, Dealul de Jos, DinicuGrigoraș, După Ziduri, Eminescu Mihai, Enescu George, Eroilor, Făgetului, Filimon Nicolae, Furcii, GothJohan, Hirscher A, Honterus Johanes, Ioan Sfântul, Iorga Nicolae, Iosif Ștefan Octavian, Livezii Șir, Lungăde la nr. 1 și 2 la nr. 65 și 64, Lupeni Alee, Marinescu I.Dr., Mureșenilor, Peneș Curcanul, Poarta Schei,Politehnicii, Postăvarului, Rațiu Ion, Republicii, Revoluției, Richter Paul, Roth Ludwig Ștefan, Russo Alecu,Sadoveanu Mihail, Sfatului Piață, Sforii, Șaguna Andrei, Wagner Valentin, Weiss Michael Arbore LucaSpătarul, Băilor, Bâlea, Bisericii Sfântul Nicolae, Birt Ilie Căpitan, Brâncoveanu Constantin, Caraiman,Ceahlău, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet, Coastei, Colțul Putinarilor, Costiței, Cotun, Curcanilor,Dealul Spirii, Dealul Spirii Alee, Demetrescu Traian, Democrației, Dima Gheorghe, După Grădini, DupăIniște, După Iniște Alee, Egalității, Fântâna Roșie, Fântâniței, Harghita, Hațegului, Iezer, Ineu, IspirescuPetre, Învățătorilor, Junilor, Kollar Gustav, Lacea Constantin, Latină, Măcin, Mălăiești, Milescu Spătar,Milescu Spătar Alee, Mircești, Moșoiu Traian General, Neajlov, Nisipului de Jos, Nisipului de Sus, Pajiștei,Pann Anton, Parângului, Pe Tocile, Perșani, Petofi Alexandru, Piatra Mare, Pietrosu, Plăieșilor Șir,Podragu, Podul Crețului, Podul lui Grid, Printre Grădini, Printre Pietre, Prundului, Retezat, Saftu VasileProtopop, Semenicului, Sion Gheorghe, Stâncii, Stejerișului, Trotuș, Țibleș, Țibleș Fundătură, Unirii Piață,Valea Rece, Valea Tei, Variște, Vrancei, Warthe, Zarand, Poiana Soarelui, Poiana Ursului, PoianaDoamnei, Poiana lui Neagoe, Poiana Ruia, Poiana lui Brâncă, Poiana lui Stechil, Fântânița cu Brad,Fântânița Călugărului, Valea Cheii, Valea Dragă, Drumul Sulinar, Valea Lungă, Valea Sticlăriei, Stânii,Vânătorului, Mioarei, Doinașului, Pastorului” se va citi: „Străzile Albă, Armoniei, Agrișelor, Apullum, AvramIancu, Dr. Victor Babeș, Banatului, Basarabia, Bihorului, Bisericii Române de la nr. 71 și 90 la final, BlagaLucian, Cezar Bolliac, Brândușelor de la nr. 1 și 2 la nr. 35 și 78, Dr. Ion Cantacuzino, Cantemir Dimitrie,Caragiale Ion Luca, Castanilor, Cârlova Vasile, Cicoarei, Cocea N. D., Codrul Cosminului, Colinei, ConsiliulEuropei, Costin Miron, Cranța Maior, Creangă Ion, Crișana, Cuza Alexandru Ion, Dr. Alexandru Davilla,Dealul Melcilor, Dealul Morii, 13 Decembrie de la nr. 1 și 2 până la nr. 57 și 82, Dimineții, Dobrogea,Constantin Dobrogeanu Gherea, Dorobanților, Dr. Iacob Felix, Gării, Gârleanu Emil, Grădinarilor, Griviței,Grozăvescu, Hașdeu Bogdan Petriceicu, Hărmanului de la nr. 1 și 2 la nr. 27 și 68, Iasomiei, IonescuToma Dr., Ipătescu Ana, Izvorul Rece, Jianu Iancu, Kogălnicenu Mihail, Lazăr Gheorghe, Lăcrămioarelor,Lehmann Karl, Lotrului, Luchian Ștefan Pictor, 1 Mai, 9 Mai, Maniu Iuliu, Maior Petru, Maramureș, MateiBasarab, Meseriașilor, Mihai Viteazul de la nr. 1 și 2 la nr. 23 și 114, Mircea cel Bătrân, Mironescu Ștefan,Moldovei, Munteniei, Napoca, Neagoe Basarab, Negoiul, 15 Noiembrie, Oașului, Olarilor, Oituz, Olteniei,Ovidiu, Pandurilor, Pavelescu Cincinat, Păltiniș, Petuniei, Pieții, Ion Păun Pincio, Plevnei, Pop Pictor,Posada, Prahova, Racoviță Emil, Rareș Petru, Română, Roșiorilor, Roșiorilor Fundătură, Sahia Alexandru,Șincai Gheorghe, Sânzienelor, Serii, Sitei, Ion Slavici, Ștefan cel Mare, Piața Teatrului, Teclu Nicolae,Teutsch Mattis, Titulescu Nicolae, Toamnei, Transilvaniei, Țebea, Universității, Varga Ecaterina, Vânătoriide Munte, Verii, Bulevardul Victoriei, Vlad Țepes, Vladimirescu Tudor, Vlaicu Aurel, Vuia Traian, Vulcan,Aninoasa, Dr. Gheorghe Baiulescu, Barițiu Gheorghe, Bălcescu Nicolae, Șirul Ludwig Van Beethoven,Benkner Hans, Bărnuțiu Simon, Tiberiu Brediceanu, Col. Ion Buzoianu, Calea Poienii, Castelului, SuișulCastelului, Cerbului, Cetățuia, Coresi Diaconul, Coșbuc George, Dealul Cetății, Dealul de Jos, DinicuGrigoraș, După Ziduri, Eminescu Mihai, Enescu George, Bulevardul Eroilor, Făgetului, Filimon Nicolae,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.20084

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 5: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Furcii, Johann Gott, Apollonia Hirscher, Curtea Johannes Honterus, Sfântul Ioan, Iorga Nicolae, ȘtefanOctavian Iosif, Șirul Livezii, Lungă de la nr. 1 și 2 la nr. 65 și 64, Lupeni, Aleea Lupeni, Marinescu I.Dr.,Mureșenilor, Peneș Curcanul, Poarta Schei, Politehnicii, Postăvarului, Dr. Ion Rațiu, Republicii, Revoluției,Richter Paul, Stephan Ludwig Roth, Russo Alecu, Sadoveanu Mihail, Piața Sfatului, Sforii, Mitropolit AndreiȘaguna, Wagner Valentin, Weiss Michael, Arbore Luca Spătarul, Băilor, Bâlea, Bisericii Sfântul Nicolae,Căpitan Ilie Birt, Brâncoveanu Constantin, Caraiman, Ceahlău, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet,Coastei, Colțul Putinarilor, Costiței, Cotun, Curcanilor, Dealul Capelei, Dealul Spirii, Aleea Dealul Spirii,Dealul Straja, Demetrescu Traian, Democrației, Dima Gheorghe, După Grădini, După Iniște, Aleea DupăIniște, Egalității, Fântâna Roșie, Fântâniței, Harghita, Hațegului, Iezer, Ineu, Ispirescu Petre, Învățătorilor,Junilor, Kollar Gustav, Lacea Constantin, Latină, Măcin, Mălăiești, Spătarul Nicolae Milescu, Aleea SpătarulNicolae Milescu, Mircești, Moșoiu Traian General, Neajlov, Nisipului de Jos, Nisipului de Sus, Pajiștei,Pann Anton, Parângului, Pe Tocile, Perșani, Sándor Petöfi, Piatra Mare, Pietrosu, Șirul Plăieșilor, Piscului,Podragu, Podul Crețului, Podul lui Grid, Poiana lui Lupan, Poiana cu Flori, Printre Grădini, Printre Pietre,Prundului, Retezat, Dr. Vasile Saftu, Semenicului, Sion Gheorghe, Stâncii, Stejerișului, Trotuș, Țibleș,Țibleș Fundătură, Piața Unirii, Valea Rece, Valea Tei, Variște, Vrancei, Warthe, Zarand, Poiana Soarelui,Poiana Ursului, Poiana Doamnei, Poiana lui Neagoe, Poiana Ruia, Poiana lui Brâncă, Poiana lui Catepu,Poiana lui Stechil, Fântânița cu Brad, Fântânița Călugărului, Valea Cheii, Valea Dragă, Drumul Sulinar,Valea Lungă, Valea Sticlăriei, Stânii, Vânătorului, Mioariței, Doinașului, Păstorului”.

— În anexa nr. 8 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 8 —Județul Brașov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 6 Municipiul Brașov, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Străzile Astra, Afinelor, Calea București de la nr. 147 și nr. 200 la final, BârseanuAndrei, Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Cireșului, Crizantemelor, Dorului, Ederii, Ferigii, Fontei,Frasinului, Garoafelor, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, Giuglea Gheorghe, Gladiolelor, Gorunului,Lacurilor, Laminoarelor, Levănțicăi, Liliacului, Luceafărul, Macului, Maximilian Valeriu Pictor,Mesteacănului, Meșotă Ioan, Minea Ilie, Murelor, Nucului, Nicola Nicolau, Nufărului, Otețului, Paltinului,Pinului, Plopilor, Perea Ioan, Prunului, Romaniței, Rozmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor,Trandafirului, Ulmului, Vișinului, Zorelelor, Alecsandri Vasile, Aluniș, Arinului, Arțarului, Calcarului,Carpenului, Cernei, Criș, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei, Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu,Măceșului, Mestecăniș, Molidului, Muncii, Mureș, Murgu Eftimie, Odobescu Alexandru, Olt, Padina, PapiuIlarian, Someș, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetății, Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor,Bogdan Alexandru Prof., Brândușelor de la nr. 37 și 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferiștilor, CernaPanait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor, Fochiștilor, Freziei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29și nr. 70 la nr. 47 și nr. 134, Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâiței, Locomotive, Magnoliei,Mărgăritarelor, Mecanicilor, Micșunelelor, Mimozei, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel,Salviei, Semaforului, Telegrafului, Toporașului, Violetelor, Viorelelor, Vlahuță Alexandru, Zambilelor” seva citi: „Străzile Astra, Afinelor, Aurel Marin, Calea București de la nr. 147 și nr. 200 la final, BârseanuAndrei, Brazilor, Fundătura Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Cireșului, Crizantemelor, Dorului,Ederei, Ferigii, Fontei, Frasinului, Garoafelor, Garofiței, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, GeorgeGiuglea, Gladiolelor, Gorunului, Lacurilor, Laminoarelor, Levănțicăi, Liliacului, Luceafărului, Macului,Maximilian Valeriu Pictor, Mesteacănului, Meșotă Ioan, Minea Ilie, Mugurului, Murelor, Nucului, NicolaNicolau, Nufărului, Oțelului, Paltinului, Păducelului, Pinului, Plopilor, Ioan Popea, Prunului, Romaniței,Rosmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor, Trandafirului, Ulmului, Vișinului, Zorelelor, AlecsandriVasile, Aluniș, Arinului, Arțarului, Calcarului, Carpenului, Cernei, Crișului, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei,Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu, Măcieșului, Mestecăniș, Molidului, Muncii, Mureșului, MurguEftimie, Odobescu Alexandru, Oltului, Padina, Papiu Ilarian, Someșului, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetății,Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor, Bogdan Alexandru Prof., Brândușelor de la nr. 37și 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferiștilor, Cerna Panait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor,Fochiștilor, Freziei, Furnalelor, Turnătoriei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29 și nr. 70 la nr. 47 și nr. 134,Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâiței, Locomotivei, Magnoliei, Mărgăritarelor, Mecanicilor,Micșunelelor, Mimozei, Narciselor, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel, Salviei,Semaforului, Telegrafului, Toporașului, Aleea Violetelor, Viorelelor, Vlahuță Alexandru, Zambilelor”.

— În anexa nr. 8 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 8 —Județul Brașov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 7 Municipiul Brașov, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Străzile Alexandru cel Bun, Apollo, Sfinții Arhangheli, Aurora, Aurelian, Aprily Lajos,Baba Novac, Babeș Liviu Cornel, Berzei, Barbu Lăutaru, Bobaneu Ștefan, Bologa Lucian Valeriu, CaleaBucurești de la nr. 1 și 2 până la nr. 145 și nr. 198, Caisului, Carpaților, Cocorului, Colonia Metrom,Cometei, Constelației, Cosmos, Decebal, Delavrancea Barbu, Fotino Mișu, Galaxiei, Grigorescu Eremia,Ioneseu Crum, Înfrățirii, Jinga Victor, Jupiter, Lapedatu Ion Alex, Leiter Astrer, Lunii, Lukas Johan, Hedwig,Marte, Mercur, Meschendofer Harald, Mierlei, Minerva, Muncitorilor, Munteanu Gavril, Neptun, OberthHermann, Octavian Augustus, Orghidan Radu, Pantu Ioan, Panselelor, Pârâului, Poienelor, Popa Șapcă,Porumbescu Ciprian, Privighetorii, Sarmisegetuza, Saturn, Săcelelor, Sitarului, Soarelui, Suiu SibianuMircea, Ștefan cel Mare, Szemler Ferencz, Târnavei, Tempea Radu, Tomis, Traian, Uranus, Venus,Vulturului, Vulturului Livadă, Zizinului de la nr. 1 și 2 la nr. 93 și nr. 102, Zorilor” se va citi: „Străzile

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 5

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 6: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Alexandru cel Bun, Apollo, Sfinții Arhangheli, Augustin Bunea, Aurora, Aurelian, Aprily Lajos, Baba Novac,Liviu Cornel Babeș, Berzei, Barbu Lăutaru, Ștefan Bobancu, Bologa Lucian Valeriu, Calea București dela nr. 1 și 2 până la nr. 145 și nr. 198, Caisului, Carpaților, Dr. Liviu Cîmpeanu, Cocorului, Colonia Metrom,Cometei, Constelației, Cosmos, Decebal, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Fotino Mișu, Galaxiei, G-ralEremia Grigorescu, Ioneseu Crum, Înfrățirii, Jinga Victor, Jupiter, Lapedatu Ion Alex, Artur Leiter, Lunii,Johan Lukas Hedwig, Marte, Mercur, Meschendofer Harald, Mierlei, Minerva, Muncitorilor, MunteanuGavril, Neptun, Oberth Hermann, Octavian Augustus, Orghidan Radu, Ioan C. Panțu Ioan, Panselelor,Pârâului, Poienelor, Popa Șapcă, Porumbescu Ciprian, Privighetorii, Sarmisegetuza, Saturn, Săcelelor,Sitarului, Soarelui, Mircea Suciu Sibianu, Ștefan cel Mare, Szemler Ferencz, Târnavei, Tempea Radu,Tomis, Traian, Uranus, Ucenicilor, Venus, Vulturului, Livada Vulturului, Zizinului de la nr. 1 și 2 la nr. 93 șinr. 102, Zorilor”.

— În anexa nr. 8 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 8 —Județul Brașov, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 8 Municipiul Brașov, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Străzile Abatorului, Abrud, Agricultorilor, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, BârsaRepede, Bârsan Zahana, Benea Augustin, Blasius Simon, Bogdan Vodă, Bobului, Borzești, Bran IonLemeny, Braniște Valeriu, Buzești, Cânepii, Caliman Valeriu, Ciortea Aurel, Clemens Andreas, CodruDrăgușan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Dragoș Vodă, Corvin Matei, Cosmești, Cseret Mihaly, DariuIoan, Densinsianu Ovid, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Șoseaua Feldioarei de la nr. 1 și 2 la nr. 89și 80, Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbășelului, Gospodarilor, Halasz Gyula, HemiadeIon, Inului, Lanurilor, Lânii, Lânii Fundătură, Lecca Constantin, Lucacz Ion, Lucernei, Lungă de la nr. 252și 255 la final, Mețianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm, Mușețelului, MusleaCandid, Nica Gh. Constantin, Pop Nicolae, Pumnul Aron, Pușcariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, RomerIulius, Roșca Pavel, Spicului, Someșan Laurian, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar,Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 și 2 la nr. 69 și nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan,Carierii, Carierii Fundatură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Cloșca, Cristianului, Crișan,Cucului, De Mijloc, Dumbrava Roșie, Enupărului, Fabricii, Făgărașului, Fânarului, Horia, Islaz, Lungă dela nr. 66 și 67 la nr. 250 și 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărășești, Memorandului, Mihai Viteazul de la nr. 25și 116 la final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Rahovei, Războieni, Rovine,Spartacus, Stadionului, Suceava, Școlii, Șoimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului, Argintului, BaciuȘtefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, Ciurcu Alexandru,Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 și 84 la final, Diamandi Manole, DumitracheGeneral, Eremia Tiberiu, Forjei, Furnalelor, Gloriei, Goga Octavian, Independenței, Metalurgiștilor,Mociulschi General, Moroianu George, Olteț, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstrucției, RulmentulFundătură, Socec Ioan, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnătoriei, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, ValeaJiului, Ciceu, Deda, Filiași, Hărmanului de la nr. 49 și 136 la final, Hărmanului Fundătură, Pașcani, Simeria,Teiuș, Timiș Triaj, Timișul Sec, Ungheni, Urziceni, Cernatului Drum, Zizinului de la nr. 95 și 104 la final,Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Cimpoiului, Ciobanului, Dulgherului, Fagurului,Fântănii, Fundăturii, Feldioarei de la nr. 91 și 82 la final, Izvorului, Merilor, Nicovalei, Oițelor, Pășunii,Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlașului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului” se va citi: „Străzile Abatorului, Abrud,Agricultorilor, Albatrosului, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, Augustin Tătaru, Baiului, Bârsa Repede,Zaharia Bârsan, Benea Augustin, Blasius Simon, Bressan, Bogdan Vodă, Bobului, Borzești, Bran IonLemeny, Braniște Valeriu, Bucegi, Buzești, Cânepii, Valeria Căliman, Cercelușului, Ciortea Aurel, ClemensAndreas, Ioan Clopoțel, Codru Drăgușan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Craiului, Crângului, Curmăturii,Dragoș Vodă, Gheorghe Dragoș, Corvin Matei, Cosmești, Cseret Mihaly, Dariu Ioan, Ovid Densușianu,Dihamului, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Calea Feldioarei de la nr. 1 și 2 la nr. 89 și 80,Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbășelului, Gospodarilor, Halasz Gyula, Ioan Huniade,Inului, Irisului, Lanurilor, Lânii, Lecca Constantin, Livezilor, Lotusului, Lucács Irén, Lucernei, Lungă de lanr. 252 și 255 la final, Măgurii, Mețianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm,Mușețelului, Muslea Candid, Nica Gh. Constantin, Radu Pascu, Plaiului, Plantelor, Platanilor, Pop Nicolae,Pumnul Aron, Pușcariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, Romer Iulius, Roșca Pavel, Ion Sassu Ducșoara,Salciei, Spicului, Someșan Laurian, Stupinei, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar,Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 și 2 la nr. 69 și nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan,Carierei, Carierei Fundatură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Cloșca, Cristianului, Crișan,Cucului, De Mijloc, Dumbrava Roșie, Enupărului, Fabricii, Făgărașului, Fânului, Fânarului, Horia, Islaz,Lungă de la nr. 66 și 67 la nr. 250 și 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărășești, Memorandumului, MihaiViteazul de la nr. 25 și 116 la final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Pădurii, Rahovei,Războieni, Rovine, Spartacus, Stadionului, Suceava, Școlii, Șoimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului,Argintului, Baciu Ștefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, CiurcuAlexandru, Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 și 84 la final, Diamandi Manole,G-ral Dumitrache, Eremia Tiberiu, Forjei, Gloriei, Goga Octavian, Independenței, Metalurgiștilor, G-ralLeonard Mociulschi, Moroianu George, Olteț, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstrucției, VasileGoldiș, Ioan V. Socec, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, Valea Jiului,Alunului, Ciceu, Deda, Dudului, Filiași, Hărmanului de la nr. 49 și 136 la final, Hărmanului Fundătură,Pașcani, Simeria, Teiuș, Timiș Triaj, Timișul Sec, Ungheni, Urziceni, Drumul Cernatului, Zizinului de la

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.20086

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 7: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

nr. 95 și 104 la final, Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Câmpul cu Flori, Vasile CopiluChiatră, Cimpoiului, Ciobanului, Dascălu Costea, Dulgherului, Fagurului, Fântănii, Filip Gheorghe,Fundăturii, Calea Feldioarei de la nr. 91 și 82 la final, Izvorului, Luncii, Merilor, Nicovalei, Primăverii, Oițelor,Orhideelor, Parcul Verde, Pășunii, Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlașului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului,Triumfului”.

— În anexa nr. 9 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 9 —Județul Brăila, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Brăila, în casetele 18 și 26 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Malul Dunării, Ansamblul de locuințe Viziru III; Calea Călărașilor cu blocurile: B.1;B.2; B.3; Aleea Mecanizatorilor cu Bl. U.” se va citi: „Str. Malul Dunării, str. Liviu Macedonescu, Ansamblulde locuințe Viziru III; Calea Călărașilor cu blocurile: B.1; B.2; B.3; Aleea Mecanizatorilor cu Bl. U.”;

— în loc de: „Căminul de bătrâni din Stațiunea Lacu Sărat pe Str. Aleea Centrală; Blocurile dinColonie KM.9; Ferma 8 Poligon” se va citi: „Căminul de bătrâni din Stațiunea Lacu Sărat pe Str. AleeaCentrală; Aleea Mânăstirii, Blocurile din Colonie KM.9; Ferma 8 Poligon”.

— În anexa nr. 9 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 9 —Județul Brăila, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Brăila, în caseta 17 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Albastră; Str. Ana Aslan inclusiv Bl.1; Str. Bastionului; Str. Băii; Str. Brașoveni;Str. Cojocari și blocurile B.2, B.3, B.4 și B.5; Str. Colței; Str. Hepites și Bl. B.1; Str. Fragilor; Str. MihaiEminescu de la nr. 1-57 și nr. 2-80 și blocurile de la nr. 1, 3-5, 7-9, 8-8A, 10-12-14, 16-18-20, 22-24-26;Str. Rozelor; Str. Tăbăcarilor; Piața Traian inclusiv blocul B.6; Str. Mihail Sebastian de la nr. 1 la nr. 19 șinr. 2 la nr. 20; Str. Petru Maior de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr. 2 la nr. 20; Str. Pomilor; Str. R.S.Campiniu;Str. Roșie; Spitalul de Pneumologie” se va citi: „Str. Albastră; Str. Ana Aslan inclusiv Bl.1; Str. Bastionului;Str. Băii; Str. Brașoveni; Str. Cojocari și blocurile B.2, B.3, B.4 și B.5; Str. Colței; Str. Hepites și Bl. B.1;Str. Fragilor; Str. Mihai Eminescu de la nr. 1-57 și nr. 2–80 și blocurile de la nr. 1, 3-5, 7-9, 8-8A, 10-12-14, 16-18-20, 22-24-26; Piața Poligon; Str. Rozelor; Str. Tăbăcarilor; Piața Traian inclusiv blocul B.6;Str. Mihail Sebastian de la nr. 1 la nr. 19 și nr. 2 la nr. 20; Str. Petru Maior de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr. 2la nr. 20; Str. Pomilor; Str. R.S.Campiniu; Str. Roșie; Spitalul de Pneumologie”.

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 1 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 1, 3-5, 11, 12, 19, 24 și 27 din coloana „Localități (municipii,orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Alexandru Ciurea, Str. Constantin Daicoviciu (fosta Emil Isac), Str. Emil Isac (fosta1 Mai), Str. Copernicus, Str. Emil Racoviță, Str. Emil Zola, Str. Galileo Galilei, Str. George Barițiu,Str. Georges Clemenceau (fosta Marcel Cachiu), Str. Regele Ferdinand (fosta GH. Doja), Str. Matei Corvin,Str. Piața I. L. Caragiale, Str. Paul Chinezul, Str. Virgil Fulicea (fosta Petrosani), Str. Piata Muzeului,Str. Octavian Petrovici (fosta Postei), Str. Roosevelt, Str. Sindicatelor, Str. Sextil Puscariu (fosta Toplița),Str. Vasile Goldiș (fosta Agnita), Str. Victor Deleu (fosta Savinesti), Str. Oravița” se va citi: „Str. AlexandruCiurea, Str. Constantin Daicoviciu (fosta Emil Isac), Str. Emil Isac (fosta 1 Mai), Str. Copernicus, Str. EmilRacoviță, Str. Emil Zola, Str. Galileo Galilei, Str. George Barițiu, Str. Georges Clemenceau (fosta MarcelCachiu), Str. Regele Ferdinand (fosta GH. Doja), Str. Matei Corvin, Prc. I. L. Caragiale, Str. Paul Chinezul,Str. Virgil Fulicea (fosta Petrosani), Str. Piata Muzeului, Str. Octavian Petrovici (fosta Postei),Str. Roosevelt, Str. Sindicatelor, Str. Sextil Puscariu (fosta Toplița), Str. Vasile Goldiș (fosta Agnita),Str. Victor Deleu (fosta Savinesti), Str. Oravița”;

— în loc de: „Str. Primăverii (bl. 6, 8), Str. Dealului” se va citi: „Str. Primăverii (bl. 6, 8) (fostaLingurarilor), Str. Dealului”;

— în loc de: „Str. Primăverii (bl. 10,12,14,16,18), Str. Rucăr” se va citi: „Str. Primăverii(bl. 10,12,14,16,18)(fosta Lingurarilor), Str. Rucăr”;

— în loc de: „Str. Gr. Alexandrescu (nr. 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 62, 64, 65,91, 102, 111,132, 140)” se va citi: „Str. Gr. Alexandrescu (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 62, 64, 65, 91, 102,111, 132, 140)”;

— în loc de: „Str. Calea Florești (numerele fără soț și blocurile de la nr. 1, 3, 58A, 58B, 75, 77, 79)”se va citi: „Str. Calea Florești (numerele fără soț și blocurile de la nr. 1, 3, 5, 61, 58A, 58B, 75, 77, 79)”

— în loc de: „Str. Calea Florești (numerele cu soț inclusiv nr. 4, 6, 60, 62, 64, 74, 76), Str. Porțile deFier” se va citi: „Str. Calea Florești (numerele cu soț inclusiv nr. 2, 4, 6, 10, 28, 56, 60, 62, 64, 74, 76),Str. Porțile de Fier”;

— în loc de: „Str. Aurel Ciupe, Str. Aurel Gurghianu, Str. Câmpului, Str. Carol Davila, Str. CaiusIacob, Str. Dinicu Golescu, Str. Iuliu Micsa, Str. Pavel Dan, Str. Firiza, Str. Frunzișului, Str. Grigore Antipa,Str. Govora, Str. Laterala, Str. Movilei, Str. Pârâului, Str. Ștefan Metes, Str. Urcușului, Str. Moricz ȘtefanCicio Popa, Str. Tamasi Aron, Str. Zsigmond, Str. Victor Felea” se va citi: „Str. Aurel Ciupe, Str.Aurel Gurghianu, Str. Câmpului, Str. Carol Davila, Str. Caius Iacob, Str. Dinicu Golescu, Str. Iuliu Micsa,Str. Pavel Dan, Str. Firiza, Str. Frunzișului, Str. Grigore Antipa, Str. Govora, Str. Laterala, Str. Movilei,Str. Pârâului, Str. Ștefan Metes, Str. Urcușului, Str. Moricz Ștefan, Str. Cicio Popa, Str. Tamasi Aron,Str. Zsigmond, Str. Victor Felea”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 7

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 8: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. Plopilor (de la nr. 57 și nr. 58 până la capăt), Str. Brutarilor, Str. Cobzarilor,Str. Grapei, Str. Libelulei, Str. Pandurilor, Str. Salciilor, Str. Șesului, Str. Splaiul Independenței, Str. Stramba,Str. Uzinei Electrice, Str. Vasile Bogrea, Str. Stadionului” se va citi: „Str. Plopilor (de la nr. 57 și nr. 58 pânăla capăt), Str. Brutarilor, Str. Cobzarilor, Str. Grapei, Str. Libelulei, Str. Pandurilor, Str. Salciilor, Str. Șesului,Str. Splaiul Independenței (fosta Ale. Tineretului), Str. Stramba, Str. Uzinei Electrice, Str. Vasile Bogrea,Str. Stadionului”;

— în loc de: „Str. Remetea, Str. Arany Janos, Str. Berariei, Str. Cișmigiu, Str. Deva, Str. G. Cosbuc,Str. Hie Macelaru, Str. Jurul Lacului, Str. Mihai Eminescu, Str. Mioriței, Str. Moldovei, Str. Nuferilor,Str. Otetului, Str. Parcul V. Babeș, Str. Cardinalul Iuliu Hossu (fosta Pavlov), Str. Salcâmului,Str. Sunătoarei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Parcul Central” se va citi: „Str. Remetea, Str. Arany Janos,Str. Berariei, Str. Cișmigiu, Str. Deva, Str. G. Cosbuc, Str. Ilie Macelaru, Str. Jurul Lacului, Str. MihaiEminescu, Str. Mioriței, Str. Moldovei, Str. Nuferilor, Str. Otetului, Str. Parcul V. Babeș, Str. Cardinalul IuliuHossu (fosta Pavlov), Str. Salcâmului, Str. Sunătoarei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Parcul Central”.

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 2 Municipiul Cluj-Napoca, în caseta 7 din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi,numere poștale”:

— în loc de: „Str. Observatorului (bl. 17,19, 21, de la nr. 20 și 25 până la capăt, cu excepția număruluipoștal 34)” se va citi: „Str. Observatorului (bl. 17,19, 21, de la nr. 20 și 25 până la capăt, cu excepțianumărului poștal 37)”.

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 3 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 7 și 37 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Mihai Veliciu (fosta Amurg), Str. Aron Densuseanu, Str. Axente Sever,Str. Constantin Brâncuși (pe ambele părți fără blocuri), Str. Madach” se va citi: „Str. Mihai Veliciu (fostaAmurg), Str. Aron Densuseanu, Str. Axente Sever, Str. Constantin Brâncuși (fosta Str. Gheorghieni) (peambele părți fără blocuri), Str. Madach”;

— în loc de: „Str. Arges, Str. Onisifor Ghibu (fosta Galati), Str. Gh. Lazăr, Str. N. Bălcescu, Str. Paris(de la nr. 1 și 2 pe ambele părți până la nr. 60 și 67), Str. Ploiești, Str. Piața 1907, Str. Someșului, Str. 13Septembrie, Str. Anton Pann” se va citi: „Str. Arges, Str. Onisifor Ghibu (fosta Galati), Str. Gh. Lazăr, Str. N.Bălcescu, Str. Paris (de la nr. 1 și 2 pe ambele părți până la nr. 60 și 67), Str. Dijmei, Str. Ploiești, Str. Piața1907, Str. Someșului, Str. 13 Septembrie, Str. Anton Pann”.

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 4 Municipiul Cluj-Napoca, în casetele 3, 13, 27 și 35 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Bolyai, Str. Brassai Samuel, Str. Cotita, Str. Frederic Joliot Curie, Str. DavidFerencz, Str. 21 Decembrie 1989 (fosta 22 Decembrie — de la 1 și 2 pe ambele părți până la nr. 35 și 58),Str. St. 0. Iosif, Str. Iuliu Maniu, (fosta 6 Martie), Str. Eroilor, Str. Baba Novac, Str. Pța. Baba Novac” se vaciti: „Str. Bolyai, Str. Brassai Samuel, Str. Cotita, Str. Frederic Joliot Curie, Str. David Ferencz, Str. 21Decembrie 1989 (fosta 22 Decembrie — de la 1 și 2 pe ambele părți până la nr. 35 și 58), Str. St. 0. Iosif,Str. Iuliu Maniu, (fosta 6 Martie), Str. Eroilor, Str. Baba Novac, Str. Pța. Baba Novac, Str. Facliei”;

— în loc de: „Str. Fabricii (blocurile 2 și 4), Str. Simion Musat, Str. Trotușului, Str. Măgura” se va citi:„Str. Fabricii (blocurile 2 și 4), Str. Simion Musat, Str. Trotușului, Str. Măgura, Str. Poetilor”;

— în loc de: „Str. Balint Simion, Str. Codrului, Str. Cocorilor, Str. Colonia Breaza, Str. Dorului,Str. Dragoș Vodă, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Fabricii de Chibrituri, Str. Giordano Bruno, Str. Graurilor,Str. Izvorului, Str. Jean Jaures, Str. Nicolae Teclu, Str. Papiu Marian, Str. Senina, Str. Șimleului” se va citi:„Str. Balint Simion, Str. Codrului, Str. Cocorilor, Str. Colonia Breaza, Str. Dorului, Str. Dragoș Vodă,Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Fabricii de Chibrituri, Str. Giordano Bruno, Str. Graurilor, Str. Izvorului,Str. Jean Jaures, Str. Nicolae Teclu, Str. Papiu Ilarion, Str. Senina, Str. Șimleului”;

— în loc de: „Str. Aeroportului, Str. Aviatorilor, Str. Bare I, Str. Bare II, Str. Bare III, Str. BudunisColonie, Str. Cantonului, Str. Campul Aeroport, Str. Căpitan Grigore Ignat (fosta Colectivistilor),Str. Cornului, Str. Drumul Pata Rat, Str. Elicei, Str. Hodai, Str. Ioan Pop (fosta Bicazului), Str. Ion Ionescude la Brad, Str. Liniștei, Str. Moș Ion Roata, Str. Orăștiei, Str. Morii, Str. Parașutiștilor, Str. Pata Rat,Str. Planoarelor, Str. Prieteniei, Str. Pripor, Str. Rupturi, Str. Someșeni Gară, Str. Straja, Str. Tractoriștilor,Str. Traian Vuia, Str. Valea Calda Colonie, Str. Vlad Tepeș, Str. Zborului, Str. Ioan Goia, Str. Pintea Viteazu,Str. Calea Someșeni, Str. Someșeni Băi, Str. Berzei, Str. Augustin Bena, Str. Henri Coandă” se va citi:„Str. Aeroportului, Str. Aviatorilor, Str. Barc I, Str. Barc II, Str. Barc III, Str. Budunis Colonie, Str. Cantonului,Str. Campul Aeroport, Str. Căpitan Grigore Ignat (fosta Colectivistilor), Str. Cornului, Str. Drumul Pata Rat,Str. Elicei, Str. Hodai, Str. Ioan Pop (fosta Bicazului), Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Liniștei, Str. Moș IonRoata, Str. Orăștiei, Str. Morii, Str. Parașutiștilor, Str. Pata Rat, Str. Planoarelor, Str. Prieteniei, Str. Pripor,Str. Rupturi, Str. Someșeni Gară, Str. Straja, Str. Tractoriștilor, Str. Traian Vuia, Str. Valea Calda Colonie,Str. Vlad Tepeș, Str. Zborului, Str. Ioan Goia, Str. Pintea Viteazu, Str. Calea Someșeni, Str. Someșeni Băi,Str. Berzei, Str. Augustin Bena, Str. Henri Coandă”.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.20088

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 9: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 5, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Municipiul Gherla, Comunele: Aluniș, Apahida, Așchileu, Borșa, Chinteni, Cornești,Dăbâca, Fizeșu Gherlii, Gârbău, Geaca, Iclod, Panticeu, Recea-Cristur, Sânmartin, Sânpaul, Țaga,Vultureni” se va citi: „Municipiul Gherla, Loc. Baita, Loc Hasdate, Loc Silivas, Comunele: Aluniș, Apahida,Așchileu, Borșa, Chinteni, Cornești, Dăbâca, Fizeșu Gherlii, Gârbău, Geaca, Iclod, Panticeu, Recea-Cristur, Sânmartin, Sânpaul, Țaga, Vultureni”.

— În anexa nr. 13 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 13 —Județul Cluj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 10, în caseta din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Orașul Huedin, Comunele: Aghireșu, Baciu, Căpușu Mare, Florești, Gilău, IzvoruCrișului, Mănăstireni, Sâncraiu, Săvădisla” se va citi: „Orașul Huedin, Loc. Bicalatu, Comunele: Aghireșu,Baciu, Căpușu Mare, Florești, Gilău, Izvoru Crișului, Mănăstireni, Sâncraiu, Săvădisla”.

— În anexa nr. 20 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 20 —Județul Gorj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 5 Municipiul Târgu Jiu, în casetele 1, 3, 4, 15 și 16 din „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Mărgăritarului (blocurile Avicola, ITA – Autobaza 5 călători), Str. Jiețe, Str. Jaleș,Aleea Romanești” se va citi: „Str. Mărgăritarului (blocurile Avicola, ITA — Autobaza 5 călători), Str. Jiețe,Str. Jaleș, localitatea Romanești, Aleea Romaniței”;

— în loc de: „Calea București de la nr. 7 la nr. 73 și de la nr. 62 la nr. 188, Str. Petrești, Str. Sf.Dumitru, Fundătura Sf. Dumitru, Calea București (blocul de nefamiliști de la Cooperativa «Constructorul»),Str. Petrești (blocurile IAS), Aleea Sf. Dumitru, Aleea Petrești” se va citi: „Calea București de la nr. 7 lanr. 73 și de la nr. 62 la nr. 188, Str. Petrești, Str. Sf. Dumitru, Fundătura Sf. Dumitru, Calea București(blocul de nefamiliști de la Cooperativa «Constructorul»), Str. Petrești (blocurile IAS), Aleea Sf. Dumitru,Aleea Petrești, Str. Dimitrie Culcer, str. Francisc Milescu, Aleea Dimitrie Culcer”;

— în loc de: „Str. Frăsinetului, Str. Făgetului, Str. Aviatorilor, Str. Aluniței, Aleea Preajba Mare,Str. Elvira Godeanu, Str. Arethia Tătărăscu” se va citi: „Str. Frăsinetului, Str. Făgetului, Str. Aviatorilor,Str. Aluniței, Aleea Preajba Mare, Str. Elvira Godeanu, Str. Arethia Tătărăscu, localitatea Drăgoieni,localitatea Preajba Mare”;

— în loc de: „Str. Calea Severinului de la nr. 2 la 184; Jiului, Str. Meteor, Str. Microcolonie, AleeaMerilor, Str. Barajelor de la Podul Vechi pană la Lacul Vădeni, Str. Dealul Târgului, Str. Drumul Dealului,Str. Aleea Gării Șușița” se va citi: „Str. Calea Severinului de la nr. 2 la 184; Jiului, Str. Meteor,Str. Microcolonie, Aleea Merilor, Str. Barajelor, Str. Dealul Târgului, Str. Drumul Dealului, Str. Aleea GăriiȘușița”;

— în loc de: „Str. Tismana (blocurile CLA — Romcim Bîrsești), Str. Calea Severinului de la nr. 198—270 și de la nr. 221—267, Str. Albatrosului, Str. Pescărușului, Str. Rândunelelor, Str. Bârsești” se va citi:„Str. Tismana (blocurile CLA — Romcim Bîrsești), Str. Calea Severinului de la nr. 198—270 și de lanr. 221—267, Str. Albatrosului, Str. Pescărușului, Str. Rândunelelor, Str. Bârsești, localitatea Slobozia,localitatea Bârsești”.

— În anexa nr. 20 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 20 —Județul Gorj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 6 Municipiul Târgu Jiu, în caseta 36 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Iazului, Aleea Iazului, Str. Paltinului, Aleea Paltinului, Str. Stejarului, Str. Arinului”se va citi: „Str. Iazului, Aleea Iazului, Str. Paltinului, Aleea Paltinului, Str. Stejarului, Str. Arinului, localitateaIezureni”.

— În anexa nr. 24 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 24 —Județul Iași, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 8 Municipiul Iași, în casetele 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16—20, 22—26, 28, 30, 31, 33—45, 47—50 dincoloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Șos. Rediu; Str. Rediu; Std. Rediu; Str. Păcureți; Std. Păcureți; Fnd. Păcureți; Str. Prof.I.P. Culianu; Ale. Prof. I.P. Culianu; Str. Movila Păcureț; Str. Crizantemelor; Str. Ioan Ianov” se va citi:„Șos. Rediu; Str. Rediu; Std. Rediu; Str. Păcureț; Std. Păcureț; Fnd. Păcureț; Str. Prof. Ioan Petre Culianu;Ale. Prof. Ioan Petre Culianu; Str. Movila Păcureț; Str. Crizantemelor; Str. Ioan Ianov”;

— în loc de: „Str. Luca Arbore: 2 Bl.517; 4 Bl.516, 6 Bl.516; 10 Bl.515, (10 Bl.404),12 Bl.515, (12Bl.404);10A;12A; Str. Brateș: 1 Bl.518, 3 Bl.518; 5 Bl.504; 7 Bl.514, 9 Bl.514; (Nr. 47); Str. Canta: 19Bl.502; 21 Bl.503; 23 Bl.503; 25 Bl.504; 27 Bl.504; 29 Bl.504; 32 Bl.532; 34 Bl.532; 36 Bl.532; 38 Bl.531;40 Bl.531; 42; 44; 48 Bl.530; 50 Bl.530; 52 Bl.530; 54 Bl.530; Str. Serg. Grigore Ioan: 2, (2 Bl.501, 2Bl.502), 4 Bl.501; 6 Bl.501; 8 Bl.517; 10” se va citi: „Str. Luca Arbore: 2 Bl.517; 4 Bl.516, 6 Bl.516; 10Bl.515, (10 Bl.404),12 Bl.515, (12 Bl.404);10A;12A Str. Brateș: 1 Bl.518, 3 Bl.518; 5 Bl.504; 32 BL.504; 7Bl.514, 9 Bl.514; (Nr. 47); Str. Canta: 19 Bl.502; 21 Bl.503; 23 Bl.503; 25 Bl.504; 0 BL.504; 27 Bl.504; 29Bl.504; 32 Bl.532; 34 Bl.532; 36 Bl.532; 38 Bl.531; 40 Bl.531; 42; 44; 48 Bl.530; 50 Bl.530; 52 Bl.530; 54Bl.530; 506 BL.508; Str. Sg. Grigore Ion: 2, (2 Bl.501, 2 Bl.502), 4 Bl.501; 6 Bl.501; 8 Bl.517; 10”;

— în loc de: „Șos. Păcurari: 46 Bl.553; 48 Bl.553; 50 Bl.553; 52 Bl.554; 54 Bl.554, (35 Bl.543A, 35Bl.543), 37 Bl.543B, (37 Bl.543); 39 Bl.544; (41), 41 Bl.545; 43 Bl.545; 45 Bl.546; 47 Bl.546; 49 Bl.546;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 9

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 10: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

35; Str. Stindardului” se va citi: „Șos. Păcurari: 46 Bl.553; 48 Bl.553; 50 Bl.553; 52 Bl.554; 54 Bl.554, (35Bl.543A, 35 Bl.543), 37 Bl.543B, (37 Bl.543); 39 Bl.544; (41), 41 Bl.545; 43 Bl.545; 45 Bl.546; 47 Bl.546;49 Bl.546; 35; Str. Stindardului; Șos. Păcurari nr. 56”;

— în loc de: „Șos. Munteni; Șos. Păcurari: 2 Bl.590C, (2 Bl.590); 2A Bl.590B, (2 Bl.590b); 4 Bl. 590A;Str. Alba Iulia; Str. Banat; Str. Bucovinei; Fnd. Bucovinei; Str. Bucur; Str. Busuioc; Str. Calafat;Str. Călugăreni; Str. Cașin; Str. Cazărmilor; Str. Agricultori; Str. Toma Cozma (Culturii) 111 Bl.568, 113Bl.568; Str. Fagului; Str. Fraților; Str. Mocanului; Str. Nămoloasa; Str. Ogorului; Str. Olteniei; Str. Ion Roată;Str. Rovine; Str. Transilvaniei; Str. Semănătorului; Str. Podu Înalt; Str. Elisabeta Rizea; Ale. ElisabetaRizea; Str. I. Nistor; Str. Eudoxiu Hurmuzachi; Str. Iancu Flondor” se va citi: „Șos. Munteni; Șos. Păcurari:2 Bl.590C, (2 Bl.590); 2A Bl.590B, (2 Bl.590b); 4 Bl. 590A; Str. Alba Iulia; Str. Banat; Str. Bucovinei;Fnd. Bucovinei; Str. Bucur; Str. Busuioc; Str. Calafat; Str. Călugăreni; Str. Cașin; Str. Cazărmilor;Str. Agricultori; Str. Cozma Toma (Culturii) 111 Bl.568, 113 Bl.568; Str. Fagului; Str. Fraților; Str. Mocanului;Str. Nămoloasa; Str. Ogorului; Str. Olteniei; Str. Moș Ion Roată; Str. Rovine; Str. Transilvaniei;Str. Semănătorului; Str. Podu Înalt; Str. Elisabeta Rizea; Ale. Elisabeta Rizea; Str. Ion Nistor; Str. EudoxiuHurmuzachi; Str. Flondor Iancu”;

— în loc de: „Șos. Păcurari: 6 Bl.558; 8 Bl.558; 10 Bl.557; 12 Bl.557; 14 Bl.557; 16 Bl.556,(16); 18Bl.556,(18); 20 Bl. T1; 24 Bl. T6; (26 Bl. T4, 26 Bl. T7); 23 Bl.542; 25 Bl.539; 27 Bl.539,(27); 29 Bl.539,(29);31 Bl.539, 33 Bl.539; 18A; 18B; 18C; 26; Fnd. Canta” se va citi: „Șos. Păcurari: 6 Bl.558; 8 Bl.558; 10Bl.557; 12 Bl.557; 14 Bl.557; 16 Bl.556, (16), (16A, 16B, 16D, 16E); 18 Bl.556,(18); 20 Bl. T1; 24 Bl. T6;(26 Bl. T4, 26 Bl. T7); 23 Bl.542; 25 Bl.539; 27 Bl.539,(27); 29 Bl.539,(29); 31 Bl.539, 33 Bl.539; 18A;18B; 18C; 26; Fnd. Canta”;

— în loc de: „Șos. Moara de Foc: 4 Bl.405; 6 Bl.405; 8 Bl.406; 10 Bl.406; 12 Bl.407, (12 Bl.406); 14Bl.407; 16 Bl.408; 18 Bl.408; 20; Șos. Păcurari: 1A Bl.540, 1 Bl.540, 3 Bl.540, 5 Bl.540, 7 Bl.540” se vaciti: „Șos. Moara de Foc: 4 Bl.405; 6 Bl.405; 8 Bl.406; 10 Bl.406; 12 Bl.407, (12 Bl. 406); 14 Bl.407; 16Bl.408; 18 Bl.408; 20; Șos. Păcurari: 1A Bl.540, 1 Bl.540, 3 Bl.540, 5 Bl.540, 7 Bl.540, Șos. Moara de Focnr. 26”;

— în loc de: „Șos. Moara de Foc: 1, (1 Bl.595, 1 Bl. D2), 7 Bl.596; 9 Bl.596; 11 Bl.596; 13 Bl.597;15 Bl.597; 17 Bl.597; 19 Bl.598; 21 Bl.598; 29; 33; 39; Str. Horga Nicolae; Str. Păcurari: 99; 101; 103, (103Bl.103); 107; 107A; (107 Bl.107), 109;111 Bl.603; 113 Bl.603; 121 Bl.602; 123 Bl.602; 125, (125 Bl.125B);127, (127 Bl.127); 129 Bl.601; 131 Bl.601; 133, (133 Bl.598, 133 Bl.600), 135 (135 Bl.598), 137 Bl.600,(138), 138 Bl.587; 140 Bl.587; (142), 142 Bl.587; 144; 141 Bl.593; 143 Bl.594; 145; 150 Bl.589; 152BL.589; (154); 154 Bl.589; 156, (156 Bl.144-1, 156 Bl. A2), 158, (158 Bl.592, 158 Bl.158), 159,171, 176,187;189A 190, 192, 198; Str. Niciman” se va citi: „Șos. Moara de Foc: 1, (1 Bl.595, 1 Bl. D2), 7 Bl.596; 9Bl.596; 11 Bl.596; 13 Bl.597; 15 Bl.597; 17 Bl.597; 19 Bl.598; 21 Bl.598; 29; 33; 39; Str. Horga Nicolae;Str. Păcurari: 99; 101; 103, (103 Bl.103); 107; 107A; (107 Bl.107), 109;111 Bl.603; 113 Bl.603; 121 Bl.602;123 Bl.602; 125, (125 Bl.125B); 127,(127 Bl.127); 129 Bl.601; 131 Bl.601; 133, (133 Bl.598, 133 Bl.600),135 (135Bl.598), 137 Bl.600, (138), 138 Bl.587; 138 B; 139; 140; 140 Bl.587; (142), 142 Bl.587; 144;141Bl.593; 143 Bl.594; 145; 150 Bl.589; 152 BL.589; (154); 154 Bl.589; 154 A; 154 B; 154 C; 154 D; 156A; 156 C; 156, (156Bl.144-1, 156 Bl. A2), 158, (158 Bl.592, 158 Bl.158), 159,171, 176, 187;189A 190, 192,198; Str. Niceman”;

— în loc de: „Str. Toma Cozma (Culturii): 3 Bl.573; 75 Bl.573; 81 Bl.572; 83 Bl.572; 85 Bl.572; 87BL.571; 89 Bl.571; 93 Bl.571; 91 Bl.571; 95 Bl.570; 97 Bl.570; 99 Bl.570; 101 Bl.570; 103 Bl.570; 105Bl.569; 107 Bl.569; 109 Bl.569; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 65, 65C,65D, 69, 71; 123; 8, 10, 10A, 10C, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 54, 56, 66,70, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102A, 104, 108, 112, 112B, 116, 118, 120, 120A, 124”se va citi: „Str. Cozma Toma (Culturii): 3 Bl.573; 75 Bl.573; 81 Bl.572; 83 Bl.572; 85Bl.572; 87 BL.571; 89Bl.571; 93 Bl.571; 91 Bl.571; 95 Bl.570; 97 Bl.570; 99 Bl.570; 101 Bl.570; 103 Bl.570; 105 Bl.569; 107Bl.569; 109 Bl.569; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 65, 65C, 65D, 69, 71;123; 8, 10, 10A, 10C, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 54, 56, 66, 70, 76, 78,80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102A, 104, 108, 112, 112B, 116, 118, 120, 120A, 124; Str. CozmaToma nr. 73 bl.573”;

— în loc de: „Fnd. Olari; Fnd. Șipoțel; Str. Abrahamfi; Str. Belvedere; Str. Lt. Ionescu; Str. Manolescu;Str. Păcurari: 114 bl.581; (116), 116 Bl.581; 118; 120 Bl.582; (122), 122 Bl.582; 124 Bl.583; 26; 30; 32; 44;46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 96; 98; 100; 104; 106; 108;45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97;Str. Pojîrniciei; Str. Petru Poni; Ale. Petru Poni; Str. Ponoarelor; Str. Școalei; Str. Șipoțel; Str. Tăcută;Ale. Berăria Veche” se va citi: „Fnd. Olari; Fnd. Șipoțel; Str. Abrahanfi; Str. Belvedere; Str. Lt. Ionescu;Str. Manolescu; Str. Păcurari: 114 bl.581; (116), 116 Bl.581; 118; 120 Bl.582; (122), 122 Bl.582; 124 Bl.583;26; 30; 32; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 96; 98; 98A; 100; 104; 104 A; 104 B; 104 C; 106; 106 A; 106 B; 108; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69;71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; Str. Pojarniciei; Str. Petru Poni; Ale. Petru Poni;Str. Ponoarelor; Str. Școalei; Str. Șipoțel; Str. Tăcuta; Ale. Berăria Veche”;

— în loc de: „Șos. Arcu: 67 Bl. T3B; 69 Bl. T3B; 71 Bl. T10; 73 Bl. T10; 75 Bl. T10; 77 Bl. T9; 79Bl. T8; 81 Bl. T7; 83 Bl. T7; 85 Bl. CL13; Str. Octav Băncilă; Str. Cișmeaua Păcurari; Str. StrăpungereSilvestru: 44 Bl. T3-4, (44 Bl. T3-44); 46 Bl. T3-4; 48 Bl. T3-4, 50 Bl. T3-4; 52 Bl. T3-4; 54 Bl. T3-4; 56Bl. T3A, (56 bl. T3-A); 58 Bl. T3A, (58 bl. T3); 60 Bl. CL11, (60 Bl. CL-11); 62 Bl. CL11; 21 Bl. T6; 31Bl. T6; 33 Bl. T6; 35 Bl. T6; Str. Spinți; Std. Spinți” se va citi: „Șos. Arcu: 67 Bl. T3B; 69 Bl. T3B; 71 Bl. T10;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200810

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 11: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

73 Bl. T10; 75 Bl. T10; 77 Bl. T9; 79 Bl. T8; 81 Bl. T7; 83 Bl. T7; 85 Bl. CL13; Str. Pictor Octav Băncilă;Str. Cișmeaua Păcurari; Str. Silvestru Străpungere: 44 Bl. T3-4, (44 Bl. T3-44); 46 Bl. T3-4; 48 Bl. T3-4,50 Bl. T3-4; 52 Bl. T3-4; 54 Bl. T3-4; 56 Bl. T3A, (56 bl. T3-A); 58 Bl. T3A,(58 bl. T3); 60 Bl. CL11, (60 Bl.CL-11); 62 Bl. CL11; 21 Bl. T6; 31 Bl. T6; 33 Bl. T6; 35 Bl. T6; Str. Spinti; Std. Spinți”;

— în loc de: „Șos. Arcu: 31, (31 Bl. CL5, 31 Bl. CL5A), 33, (33 Bl. CL5, 33 Bl. CL5A), 35 Bl. CL5,(35 Bl. CL-5); 37 Bl. CL6, 39 Bl. CL6; 51 Bl. T13; 53, (53 Bl. T12, 53 Bl. T13); 59 Bl. T11, 61 Bl. T11, 63Bl. T11, 65 Bl. T11; 28 Bl. Z14; 30 Bl. Z14; 32,(32 Bl. Z10, 32 Bl. Z14, 32 Bl. Z6, 32 Bl. Z8); 34 Bl. Z10; 36Bl. Z9; 38 Bl. Z9; 46, (46 Bl. Z8); 48, (48 Bl. Z8); 50, (50 Bl. Z7); 52, (52 Bl. Z7); Str. Străpungere Silvestru:26 Bl. T1A; 28; (28 Bl. CL7, 28 Bl. CL-7, 28 Bl. CL-8, 28 Bl. CL8, 28 Bl. T1A, 28 Bl. T1-A); 30 Bl. T2, (30Bl. T2-2), 32 Bl. T2, 34 Bl. T2, 36 Bl. T2,(36 Bl. T3-A), 38 Bl. T2; 40 Bl. CL9, (40 Bl. CL-9); 42 Bl. CL10,(42 Bl. CL-10)” se va citi: „Șos. Arcu: 31, (31 Bl. CL5, 31 Bl. CL5A), 33, (33 Bl. CL5, 33 Bl. CL5A), 35 Bl.CL5,(35 Bl. CL-5); 37 Bl. CL6, 39 Bl. CL6; 51 Bl. T13; 53, (53 Bl. T12, 53 Bl. T13); 59 Bl. T11, 61 Bl. T11,63 Bl. T11, 65 Bl. T11; 28 Bl. Z14; 30 Bl. Z14; 32,(32 Bl. Z10, 32 Bl. Z14, 32 Bl. Z6, 32 Bl. Z8); 34 Bl. Z10;36 Bl. Z9; 38 Bl. Z9; 46, (46 Bl. Z8); 48, (48 Bl. Z8); 50, (50 Bl. Z7); 52, (52 Bl. Z7); Str. SilvestruStrăpungere: 26 Bl. T1A; 28; (28 Bl. CL7, 28 Bl. CL-7, 28 Bl. CL-8, 28 Bl. CL8, 28 Bl. T1A, 28 Bl. T1-A);30 Bl. T2, (30 Bl. T2-2), 32 Bl. T2, 34 Bl. T2, 36 Bl. T2,(36 Bl. T3-A), 38 Bl. T2; 40 Bl. CL9, (40 Bl. CL-9);42 Bl. CL10, (42 Bl. CL-10)”;

— în loc de: „Str. Străpungere Silvestru: 5, (5 Bl. SD); 7, (7 Bl. I4, 7 Bl. I-4, 7 Bl. I-5, 7 Bl. I5, 7 Bl.Fre, 7 Bl. J4, 7 Bl. J5); 9, (9 Bl. B1, 9 Bl. V1-3, 9 Bl. V1, 9 Bl. V1-V3, 9 Bl. C3); 9A; (11), 11 Bl. D2,(11 Bl.C2, 11 Bl. D1, 11 Bl. D-1, 11 Bl. D-2, (13), 13 Bl. E, (13 Bl. F); 15, (15 Bl. F, 15 Bl. F1, 15 Bl. G1); 17, (17Bl. E); 19” se va citi: „Str. Silvestru Străpungere: 5, (5 Bl. SD); 7, (7 Bl. I4, 7 Bl. I-4, 7 Bl. I-5, 7 Bl. I5, 7 Bl.Fre, 7 Bl. J4, 7 Bl. J5); 9, (9 Bl. B1, 9 Bl. V1-3, 9 Bl. V1, 9 Bl. V1-V3, 9 Bl. C3); 9A; (11), 11 Bl. D2,(11 Bl.C2, 11 Bl. D1, 11 Bl. D-1, 11 Bl. D-2, (13), 13 Bl. E, (13 Bl. F); 15, (15 Bl. F, 15 Bl. F1, 15 Bl. G1); 17, (17Bl. E); 19”;

— în loc de: „Fnd. Muntenimii; Str. Gării (30 decembrie): 8 Bl. L20, (8 Bl. L-20); 10 Bl. L21, (10 Bl.L-20, 10 Bl. L-21, 10 Bl. L22); 12 Bl. L22; 14 Bl. L23; 16 Bl. L24, (16 Bl. L-24); 18 Bl. L25; Str. StrăpungereSilvestru: 1 Bl. L6, (1 Bl. L25, 1 Bl. L2); (3), 3 Bl. L7,(3 Bl. L-7); Str. Zugravi” se va citi: „Fnd. Muntenimii;Str. Gării (30 decembrie): 8 Bl. L20, (8 Bl. L-20); 10 Bl. L21, (10 Bl. L-20, 10 Bl. L-21, 10 Bl. L22); 12 Bl.L22; 14 Bl. L23; 16 Bl. L24, (16 Bl. L-24); 18 Bl. L25; Str. Silvestru Străpungere: 1 Bl. L6, (1 Bl. L25, 1 Bl.L2); (3), 3 Bl. L7,(3 Bl. L-7); Std. Zugravi”;

— în loc de: „Șos. Arcu: 1 Bl. T3; 3 Bl. F4, 5 Bl. F4; 7 Bl. F5; 9 Bl. F5; 11 Bl. F5; 13 Bl. F5; 15 Bl. F5;17 Bl. F5; (23), 21; 23 Bl. Cl3; 25 Bl. Cl2, 27 Bl. Cl2; (2), 2A; 6; 6A; 12 Bl. Z18; 14 Bl. Z17; 16 Bl. Z17; 18Bl. Z16; 20 Bl. Z16; 22 Bl. Z13, (22 Bl. Z16); 24 Bl. Z15; (26),26 Bl. Z15; 44; 54; 56, (56 Bl. Z6); 58, (58Bl. Z6); 60, (60 Bl. Z5); 62, (62 Bl. Z5); 64, (64 Bl. Z5); 74; Str. Buzescu; Str. Cișmeaua lui Butuc; Str.Anastasie Fătu; Str. Florilor; Std. Florilor; Str. Gării (30 Decembrie): 2, (2 Bl. PAV. D, 2 Bl. D),4, 4B; 4C;4D; 6; Str. Păcurari: 1; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43; Str. Râpa Galbenă;Str. Gheorghe Lascăr; căminul Akademos (Râpa Galbenă)” se va citi: „Șos. Arcu: 1 Bl. T3; 3 Bl. F4, 5 Bl.F4; 7 Bl. F5; 9 Bl. F5; 11 Bl. F5; 13 Bl. F5; 15 Bl. F5; 17 Bl. F5; (23), 21; 23 Bl. Cl3; 25 Bl. Cl2, 27 Bl. Cl2;(2), 2A; 6; 6A; 12 Bl. Z18; 14 Bl. Z17; 16 Bl. Z17; 18 Bl. Z16; 20 Bl. Z16; 22 Bl. Z13, (22 Bl. Z16); 24 Bl.Z15; (26),26 Bl. Z15; 44; 54; 56, (56 Bl. Z6); 58, (58 Bl. Z6); 60, (60 Bl. Z5); 62, (62 Bl. Z5); 64, (64 Bl. Z5);74; Str. Spătar Preda Buzescu; Str. Cișmeaua lui Butuc; Str. Anastasie Fătu; Str. Florilor; Std. Florilor;Str. Gării (30 Decembrie): 2, (2 Bl. PAV. D, 2 Bl. D), 4, 4B; 4C; 4D; 6; Str. Păcurari: 1; 3; 5; 7; 11; 13; 17;19; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43; Str. Râpa Galbenă; Str. Gheorghe Lascăr; căminul Akademos(Râpa Galbenă)”;

— în loc de: „Psj. Gavriil Muzicescu; Fnd. Gavriil Muzicescu; Psj Banu; Str. Arcu: 11; 15; 17; 19; 23;25, (25 Bl. Petru Rareș); 25A; 25B; 21; 21A; 21B; 27, (27 bl. L19); 29, (29 Bl. L18, 29 Bl. L19); Str. Gării(30 Decembrie): 1; 3; 5, (5 Bl. L17, 5 Bl. L-17); 7 Bl. L16; 9, (9 Bl. L13, 9 Bl. L15, 9 Bl. L5); 11 Bl. L14; 13,(13 Bl. L13); 15 Bl. L10, (15 Bl. L-10); 17 Bl. L9; 19 Bl. L8; 21 Bl. L1, (21 Bl. L21, 21 Bl. L2), 23 Bl. L1;Str. Alexandru Lăpușneanu; Str. Gavril Muzicescu (Banu); Str. A. D. Xenopol; Fnd. Mitocul Maicilor” se vaciti: „Psj. Gavril Muzicescu; Fnd. Gavril Muzicescu; Psj Banu; Str. Arcu: 11; 15; 17; 19; 23; 25, (25 Bl.Petru Rareș); 25A; 25B; 21; 21A; 21B; 27, (27 bl. L19); 29, (29 Bl. L18, 29 Bl. L19); Str. Gării(30 Decembrie): 1; 3; 5, (5 Bl. L17, 5 Bl. L-17); 7 Bl. L16; 9, (9 Bl. L13, 9 Bl. L15, 9 Bl. L5); 11 Bl. L14; 13,(13 Bl. L13); 15 Bl. L10, (15 Bl. L-10); 17 Bl. L9; 19 Bl. L8; 21 Bl. L1, (21 Bl. L21, 21 Bl. L2), 23 Bl. L1;Str. Alexandru Lăpușneanu; Str. Gavril Muzicescu (Banu); Str. Alexandru Xenopol; Fnd. Mitocul Maicilor”;

— în loc de: „Ale. Uzinei; Std. Uzinei; Std. Varianta Uzinei; Str. Cloșca 3; 15; 17; 19; 25; 2;12; 12A;12B; 12C; 14; 16; 16A; 28; 30; 32; Str. Prof. Cujbă; Str. Săulescu; Str. Silvestru: 1, (1 Bl. L2); 2, (2 Bl. I4-5, 2 Bl. L4-5, 2 Bl. I1); 3, (3 Bl. L3); 5, (5 Bl. C1, 5 Bl. IRE, 5 Bl. SD, 5 Bl. SDF); 6; 7, (7 Bl. A1, 7 Bl. FRE,7 Bl. IRE); 8; 9, (9 Bl.24, 9 Bl. CONEL, 9 Bl. FRE, 9 bl. Gară, 9 Bl. garsoniere, 9 Bl. IRE, 9 Bl. SDF, 9 Bl.SD); 10, (10 Bl. CL19), 11; 11B; 13; 14; 17; 17A; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 24A; Str. Sf. Petru Movilă (Uzinei)”se va citi: „Ale. Uzinei; Std. Uzinei; Std. Uzinei Varianta; Str. Cloșca 3; 15; 17; 19; 23; 25; 2;12; 12A; 12B;12C; 14; 16; 16A; 26; 28; 30; 32; Str. Prof. Petru Cujbă; Str. Săulescu; Str. Silvestru: 1, (1 Bl. L2); 2, (2 Bl.I4-5, 2 Bl. L4-5, 2 Bl. I1); 3, (3 Bl. L3); 5, (5 Bl. C1, 5 Bl. IRE, 5 Bl. SD, 5 Bl. SDF); 6; 7, (7 Bl. A1, 7 Bl.FRE, 7 Bl. IRE); 8; 9, (9 Bl.24, 9 Bl. CONEL, 9 Bl. FRE, 9 bl. Gară, 9 Bl. garsoniere, 9 Bl. IRE, 9 Bl. SDF,9 Bl. SD); 10, (10 Bl. CL19), 11; 11B; 13; 14; 17; 17A; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 24A; Str. Sf. Petru Movilă(Uzinei); Ale. Pandele Zamfirescu”;

— în loc de: „Piața Unirii: 2, (2 Bl.10, 2 Bl.10A, 2 Bl.10B, 2 Bl.2, 2 Bl. A10); 3, (3 Bl.11, 3 Bl.3, 3 Bl.C11); 4; 5, (5 Bl.12, 5 Bl.5, 5 Bl. B); 6, (6 Bl.6, 6 Bl.9, 6 Bl. Q); 9, (9 Bl.5, 9 Bl.8, Bl.9); 9A; 10; 12; 16; 55;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 11

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 12: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

92; Str. Arcu: 1; 1A; 3; 3B; 5, (5 Bl. A1, 5 Bl. B1, 5 Bl. F4); 5B; Str. Tălpălari” se va citi: „Piața Unirii: 2, (2Bl.10, 2 Bl.10A, 2 Bl.10B, 2 Bl.2, 2 Bl. A10); 3, (3 Bl.11, 3 Bl.3, 3 Bl. C11); 4; 5, (5 Bl.12, 5 Bl.5, 5 Bl. B);6, (6 Bl.6, 6 Bl.9, 6 Bl. Q); 9, (9 Bl.5, 9 Bl.8, Bl.9); 9A; 10; 12; 16; 55; 92 Str. Arcu: 1; 1A; 3; 3B; 5, (5 Bl.A1, 5 Bl. B1, 5 Bl. F4); 5B; Str. Talpălari”;

— în loc de: „Fnd. Pralea; Fnd. Tănăsescu; Șos. Națională, 110;112; 162; Str. Bălții; Std. Bălții; Std.Ipsilanti; Std. Luminii; Std. Col. Langa; Str. Perju; Std. Perju; Fnd. Perju; Tre. Perju; Std. Silvestru; Str. IancuBacalu; Str. Buznea; Str. Funcționarilor; str. Gheorghe Ghibănescu (Leon Gheller); Str. Gospodari;Str. Ipsilanti; Str. Luminii; Str. Morilor; Str. Palat; str. Pavlov; Str. Podu de Piatră; Str. Pompei; Str. Râșcanu;Str. Semnului; Str. Splai Bahlui 3; 11; 13; 17; Str. Tănăsescu; Str. Traian; Str. Trantomir; Tre. Davidel; Tre.Ion Mincu; Tre. Iancu Bacalu; Fnd. Teodor Râșcanu; Str. Cosașului” se va citi: „Fnd. Pralea; Fnd.Tănăsescu; Șos. Națională, 110;112; 162; Str. Bălții; Std. Bălții; Std. Ipsilanti; Std. Luminei; Std. Col. Langa;Str. Perju; Std. Perju; Fnd. Perju; Tre. Perju; Std. Silvestru; Str. Iancu Bacalu; Str. Buznea;Str. Funcționarilor; str. Gheorghe Ghibănescu (Leon Gheller); Str. Gospodari; Str. Ipsilante; Str. Luminei;Str. Morilor; Str. Palat; str. I.P. Pavlov; Str. Podul de Piatră; Str. Pompei; Fdc. Rășcanu; Str. Semnului;Str. Splai Bahlui 3; 11; 13; 17; Str. Tănăsescu; Str. Traian; Str. Trantomir; Tre. Davidel; Tre. Arh. Ion Mincu;Tre. Iancu Bacalu; Str. Riscanu Teodor; Str. Cosașului, Bld. Mangeron de la nr. 1 la 25 (nr. impare)”;

— în loc de: „Ale. Petru Caraman (Pedagogică); Str. Toma Cozma (Culturii) 5; 7; 7B; 11; Str. GarabetIbrăileanu (Flamura Roșie); Str. Păcurari: 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18, (18 bl.3, 18 bl. A3); 20, (20 bl.4,20 bl. B4); 22, (22 bl.2); 24, (24 bl.1); căminul Colegiului «C. Negruzzi», Institutul Teologic Romano-Catolic;” se va citi: „Ale. Petru Caraman (Pedagogică); Str. Cozma Toma (Culturii) 5;7; 7B; 11; Str. GarabetIbrăileanu (Flamura Roșie); Str. Păcurari: 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18, (18 bl.3, 18 bl. A3); 20, (20 bl.4,20 bl. B4); 22, (22 bl.2); 24, (24bl.1); căminul Colegiului «C. Negruzzi», Institutul Teologic Romano-Catolic,Str. Petru Caraman; Str. Victor Babeș”;

— în loc de: „Str. Istrati (Pușkin); Str. Titu Maiorescu (Pușkin); Str. Turcu; Str. Vascăuțeanu; cămineleC5, C6, C7, C8,-complex Titu Maiorescu” se va citi: „Str. N. Istrati (Pușkin); Str. Titu Maiorescu (Pușkin);Str. Turcu; Str. Theodor Vascăuțeanu; căminele C5, C6, C7, C8, - complex Titu Maiorescu”;

— în loc de: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 1; 3; 3A; 5; 5A; 7; 9; 11; 15; 17; 17A; 19; 23; 25; 27; 37; 37A;41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; Fnd. Aurora; Str. Macazului; Std. Macazului; Str. Aurora; Str. PeneșCurcanul; Str. Dr. Vicol” se va citi: „Ale. Vodă Grigore Ghica: 1; 3; 3A; 5; 5A; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 17A; 19;23; 25; 27; 37; 37A; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; Fnd. Aurora; Str. Macazului; Std. Macazului; Str. Aurora;Str. Peneș Curcanul; Str. Dr. N. Vicol”;

— în loc de: „Str. Dumbrava Roșie; Ale. Dumbrava Roșie; Ale. Mihail Sadoveanu; Fnd. MihailSadoveanu; Fnd. Viticultori; Str. Prof. Ion Cantacuzino; Str. Ion Luca Caragiale; Str. George Coșbuc;Str. Dealul Zorilor; Std. Dealul Zorilor; str. General Toma Dimitrescu; Str. Flamarion; Str. Frederich;Str. Podgoriilor; Std. Podgoriilor; Tre. Podgoriilor; Str. Ionel Teodoreanu (Th. Neculuță); Str. GeorgeTopârceanu; Str. Ursulea; Str. Viticultori; Trecătoarea Viticultori; Str. Alexandru Vlahuță; Str. Baltagului;Ale. Baltagului;căminele Universității de Agronomie și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» (C1,C2, C4); Grupul Școlar Agricol «V. Adamachi» și Liceul Pedagogic” se va citi: „Str. Dumbrava Roșie; Ale.Dumbrava Roșie; Ale. Mihail Sadoveanu; Fnd. Mihail Sadoveanu; Fnd. Viticultori; Str. Prof. Dr. IonCantacuzino; Str. Ion Luca Caragiale; Str. George Coșbuc; Str. Dealul Zorilor; Std. Dealul Zorilor;str. General Toma Dimitrescu; Str. Camille Flamarion; Str. Frederich; Str. Podgoriilor; Tre. Podgoriilor;Str. Ionel Teodoreanu (Th. Neculuță); Str. George Topârceanu; Str. Ursulea; Str. Viticultori; TrecătoareaViticultori; Str. Alexandru Vlahuță; Str. Baltagului; Ale. Baltagului;căminele Universității de Agronomie șiMedicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» (C1, C2, C4); Grupul Școlar Agricol «V. Adamachi» și LiceulPedagogic; Str. Cantacuzino Dumitrașcu”;

— în loc de: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 2; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 42;44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 60A; 62; 66; 68; 70; 72; 74; Fnd. Ursulea; Șos. Sărăriei; Str. PetreAndrei (Str. 1 Decembrie 1918); Str. Prof. Borcea; Str. Caprelor; Std. Caprelor; Str. Copou; Std. Copou;Str. M. Costăchescu (Triumfului); Str. Iepurilor; Str. Dr. Leon; Str. Dr. Paulescu; Str. Prof. Philippide;căminele: 1 Mai A, 1 Mai B de pe Str. Sărăriei; căminul Universității de Arte «George Enescu» de peStr. Sărăriei nr. 189; căminele: 1 Decembrie pav. 9, 1 Decembrie pav. 10 de pe Str. Petre Andrei(Str. Căminelor)” se va citi: „Ale. Grigore Ghica Vodă: 2; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30;32; 34; 36; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 60A; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; Fnd. Ursulea; Șos. Sărărie;Str. Petre Andrei (Str. 1 Decembrie 1918); Str. Prof. Borcea; Str. Caprelor; Std. Caprelor; Str. Copou; Std.Copou; Str. Prof. M. Costăchescu (Triumfului); Str. Iepurilor; Str. Doctor N. Leon; Str. Dr. Paulescu;Str. Prof. Alexandru Philippide; căminele: 1 Mai A, 1 Mai B de pe Str. Sărărie; căminul Universității de Arte«George Enescu» de pe Str. Sărărie nr. 189; căminele: 1 Decembrie pav. 9, 1 Decembrie pav. 10 de peStr. Petre Andrei (Str. Căminelor)”;

— în loc de: „Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt; Std. Ștefan cel Mare și Sfânt; Str. Poligon; Str. AlecuRusso; Str. Lt. Stoicescu; Str. Cpt. Tomida; Str. Tafrali; căminele C1, C2 și C4 din Târgușor Copou; căminulLiceului «Grigore Moisil»; căminul liceului Grup Școlar Arte și Meserii «Gh. Asachi»; căminul Liceului cuProgram Sportiv Iași” se va citi: „Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt; Std. Ștefan cel Mare și Sfânt; Str. Poligon;Str. Alecu Russo; Str. Lt. Stoicescu; Str. Cpt. Tomida; Str. Orest Tafrali; căminele C1, C2 și C4 din TârgușorCopou; căminul Liceului «Grigore Moisil»; căminul liceului Grup Școlar Arte și Meserii «Gh. Asachi»;căminul Liceului cu Program Sportiv Iași”;

— în loc de: „Fnd. Codrescu; Fnd. Sărăriei; Std. Sărăriei; Str. Codrescu; Str. Sărăriei (216), 216 bl.Vama; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 185; (185 Bl.2, 185 Bl. II); 187, (187 Bl.1, 187

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200812

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 13: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Bl. B1, 187 Bl. A1, 187 Bl.2); 158, 158A; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 184; 188;196; 198; 204; 206; 210; 212; 214; 218; 220; 222; căminele: C10, C11, C12, C13, C17 (CăminulGaudeamus) din Complex Codrescu; căminul «Sfânta Parascheeva» din Str. Codrescu” se va citi: „Fnd.Dr. Codrescu; Fnd. Sărărie; Std. Sărărie; Str. Dr. Codrescu; Str. Sărărie (216), 216 bl. Vama; 155; 157;159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 185; (185 Bl.2, 185 Bl. II); 187, (187 Bl.1, 187 Bl. B1, 187Bl. A1, 187 Bl.2); 158, 158A; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 174B; 176; 178; 180; 184; 188; 196;198; 204; 206; 210; 212; 214; 218; 220; 222; căminele: C10, C11, C12, C13, C17 (Căminul Gaudeamus)din Complex Codrescu; căminul «Sfânta Parascheeva» din Str. Codrescu”;

— în loc de: „Ale. Veronica Micle; Ale. Trandafirilor; Fnd. Cocoarei; Fnd. Ralet; Tre. Tranșeului; Fnd.Zaverei; Std. Cârlig; Str. Dr. Aroneanu; Str. Bogdan Vodă; Str. Gheorghe Asachi; Str. General Berthelot;Str. Izbândei; Str. Lascăr Catargi (K. Marx): 43; 45; 49; 51; 53; 59; 59B; 42; 46; 46A; 46B; 48; 50; 52; 52A;52B; 56; 56A; 58; 58A; 60; 66; 64; 68; 68A; 70; 74; Str. Hașdeu; Str. Oituz; Str. Pinului; Str. Ralet;Str. Simion Bărnuțiu; Str. Armoniei; Str. Dezrobirii 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; Str. Toamnei; Str. Țicăul deJos: 17; 19; 30; 32; 36; 42; 46; 48; 50; 58; 58A; Str. Soarelui; Str. Viitor; Str. Caraiman; Str. Movilei;Str. Barbu Delavrancea; Str. Crivăț; Str. Plevnei; Tre. Alpilor; Str. Bravilor; Tre. Bravilor; Tre. Corbului; Tre.Leului; Tre. Nucului; Fnd. 40 de Sfinți; căminele E1, E5-Complex Codrescu” se va citi: „Ale. VeronicaMicle; Ale. Trandafirilor; Fnd. Cocoarei; Fnd. Ralet Dimitrie; Tre. Tranșeului; Fnd. Zaverei; Std. Cârlig;Str. Dr. Aroneanu; Str. Bogdan Vodă; Str. Gheorghe Asachi; Str. General Henri Mathias Berthelot;Str. Izbândei; Str. Lascăr Catargi (K. Marx): 43; 45; 49; 51; 53; 59; 59B; 42; 46; 46A; 46B; 48; 50; 52; 52A;52B; 56; 56A; 58; 58A; 60; 62; 66; 64; 68; 68A; 70; 74; Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu; Str. Oituz;Str. Pinului; Str. Ralet; Str. Simion Bărnuțiu; Str. Armoniei; Str. Dezrobirii 6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14;Str. Toamnei; Str. Țicăul de Jos: 15; 17; 19; 30; 32; 36; 42; 46; 48; 50; 58; 58A; Str. Soarelui; Str. Viitor;Str. Caraiman; Str. Movilei; Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea; Str. Crivăț; Str. Plevnei; Tre. Alpilor;Str. Bravilor; Tre. Bravilor; Tre. Corbului; Tre. Leului; Tre. Nucului; Fnd. 40 Sfinți; căminele E1, E5 —Complex Codrescu”;

— în loc de: „Str. Lascăr Catargi: 3; 5; 7; 11; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 37;41; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 18A; 20; 24; 26; 32; 34; 40; Fnd. Lascăr Catargi (K. Marx); Fnd. MihailKogălniceanu; Str. Buna Vestire; Str. Vasile Conta (F. Engels); Str. N. Gane; Str. Kogălniceanu;Str. Theodor Pallady; Fnd. Theodor Pallady; Str. Sulfinei; Str. Vasile Pogor” se va citi: „Str. Lascăr Catargi:1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 41; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 18A;20; 22; 24; 26; 32; 34; 40; Fnd Lascăr Catargi (K. Marx); Fnd. Mihail Kogălniceanu; Str. Buna Vestire;Str. Vasile Conta (F. Engels); Str. Ganea Nicolae; Str. Mihail Kogălniceanu; Str. Theodor Pallady;Fnd. Theodor Pallady; Str. Sulfinei; Str. Vasile Pogor”;

— în loc de: „Str. Sărăriei 67; 69; 71; 73; 75; 77; 83, 85; 87; 89; 91; 91A; 93; 95; 97; 101; 103; 105;107; 109; 111; 113; 115; 119; 121; 123; 123A; 125; 127;129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147;149; 151; 153; 153A; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 72B; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 88A; 88B; 90;90 A; 92; 94; 96; 98; 100; 100A; 102; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; Std. Sf. Atanasie; Str. Mărăști;Str. Mărășești; Str. Nicolae Bălcescu; Fnd. Nicolae Bălcescu; Str. Octav Botez; Str. Dr. I. Cihac; Str. Rece;Str. Sf. Atanasie; Str. Traian Vuia; Piața Sărăriei; căminele: Liceul «Mihai Eminescu» și Școala PostlicealăSanitară” se va citi: „Str. Sărărie 67; 69; 71; 73; 75; 77; 83, 85; 87; 89; 91; 91A; 93; 95; 97; 101; 103; 105;107; 109; 111; 113; 115; 119; 121; 123; 123A; 125; 127;129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147;149; 151; 153; 153A; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 72B; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 88A; 88B; 90;90A; 92; 94; 96; 98; 100; 100A; 102; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 128A;130; 132; 134; 134A; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148; 148A; 150; 154; 156; Std. Sf. Atanase;Str. Mărăști; Str. Mărășești; Str. Nicolae Bălcescu; Fnd. Nicolae Bălcescu; Str. Octav Botez; Str. Dr. IosifCihac; Str. Rece; Str. Sf. Atanase; Str. Traian Vuia; Piața Sărăriei; căminele: Liceul «Mihai Eminescu» șiȘcoala Postliceală Sanitară”;

— în loc de: „Bld. Independenței: 1; 3, (3 Bl. A2); 7 Bl. A1-4,(7 Bl. A, 7 Bl. B); 9 Bl. A1-4,(9 bl. D1);11 Bl. A1-4,(11 Bl. A, 11 Bl. D1); 13 Bl. A1-4, (13 Bl. D2, 13 Bl. A, 13 Bl. A1); 15 Bl. B1-5, (15 Bl. B, 15 Bl.B1,15 Bl. T1); 17 Bl. B1-5, (17 Bl. B, 17 Bl. A1-4); 19 Bl. B1-5, (19 Bl. B, 19 Bl. B1); 21 Bl. B1-5, (21 Bl.B); 23 Bl. B1-5, (23 Bl. B, 23 Bl. B1, 23 Bl. B5); 25 Bl. C1-5, (25 Bl. B1-5); 27 Bl. C1-5,(27 Bl. C1-C5); 29Bl. C1-5; 31 Bl. C1-5; 33 Bl. C1-5, (33 Bl. C5); Str. Sf. Teodor, Std. Sf. Teodor, Fnd. Sf. Teodor; Str.Drăghici; Str. Mihai Eminescu” se va citi: „Bld. Independenței: 1; 3, (3 Bl. A2); 7 Bl. A1-4,(7 Bl. A, 7 Bl. B);9 Bl. A1-4,(9 bl. D1); 11 Bl. A1-4,(11 Bl. A, 11 Bl. D1); 13 Bl. A1-4, (13 Bl. D2, 13 Bl. A, 13 Bl. A1); 15 Bl.B1-5, (15 Bl. B, 15 Bl. B1,15 Bl. T1); 17 Bl. B1-5, (17 Bl. B, 17 Bl. A1-4); 19 Bl. B1-5, (19 Bl. B, 19 Bl. B1);21 Bl. B1-5, (21 Bl. B); 23 Bl. B1-5, (23 Bl. B, 23 Bl. B1, 23 Bl. B5); 25 Bl. C1-5, (25 Bl. B1-5); 27 Bl. C1-5,(27 Bl. C1-C5); 29 Bl. C1-5; 31 Bl. C1-5; 33 Bl. C1-5, (33 Bl. C5); 143; Str. Sf. Teodor, Fnd. Sf. Teodor;Str. Manolache Drăghici; Str. Mihai Eminescu”;

— în loc de: „Bld. C. A. Rosetti 7; 7A; 9; 11; 13; 15; 19; 23; 35; 37; 45; 55; 55A; 61; 69; 71; 75; 79;81; 85; 87; 87A; 91; 4; 4A; 6; 6A; 8; 8B; 10; 12; 18; 28; 30; 34; 54; 64; 66; 72; 74A; Fnd. Dochia; Fnd.Florentz; Fnd. Mielului; Șos. Albineț; Std. Bașotă; Ale. Bașotă; Std. Săvescu; Std. Scăricica; Str. Cerchez;str. Dezrobirii 1; 3; 5; 2; 4; Str. Dochia; Str. Italiană; Std. Italiană; Str. Mercur; Str. Miron Costin;Str. Negustori; Str. Occident; Str. Păcii; Std. Păcii; Str. Patria; Str. Râpei; Str. Roșcani: 1; 5; 7; 7A; 9; 9A;11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 18; 20A; 22; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50; 52;Str. Săvescu; Str. Scăricica; Str. Stihii; Std. Stihii; Str. Țicăul de Jos 1; 3; 5; 5A; 7; 7A; 11; 11A; 4; 6; 10;12; 14; 20; 22; 24; Str. Vulpe; Str. Zarafi; Tre. Duzilor; Tre. Hotin; Str. Viespii” se va citi: „Bld. C. A. Rosetti7; 7A; 9; 11; 13; 15; 19; 23; 35; 37; 45; 55; 55A; 61; 69; 71; 75; 79; 81; 85; 87; 87A; 91; 4; 4A; 6; 6A; 8;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 13

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 14: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

8B; 10; 12; 18; 28; 30; 34; 54; 64; 66; 72; 74A; 82; Fnd. Dochia; Fnd. Florentz; Fnd. Mielului; Șos. Albinet;Std. Bașotă; Ale. Bașotă; Std. Săvescu; Std. Scăricica; Str. Cerchez; str. Dezrobirii 1; 3; 5; 2; 4; 7; 13; 15;17; 19; Str. Dochia; Str. Italiană; Std. Italiană; Str. Mercur; Str. Miron Costin; Str. Negustori; Str. Occident;Str. Păcii; Str. Patria; Str. Râpei; Str. Roșcani: 1; 5; 7; 7A; 9; 9A; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33;35; 18; 20A; 22; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50; 52; Str. Săvescu; Str. Scăricica; Std. Stihii;Str. Țicăul de Jos 1; 3; 5; 5A; 7; 7A; 11; 11A; 4; 6; 10; 12; 14; 20; 22; 24; Str. Vulpe; Str. Zarafei; Tre.Duzilor; Tre. Hotin; Str. Viespei”;

— în loc de: „Str. Albineț; Str. Curelari; Str. Hotin; Str. Potcoavei; Str. Rafael; Str. Sărărie: 1; 1A; 3;7; 9; 9A; 13; 17; 19; 23; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; 51; 53; 55; 55A; 57; 57A; 59; 61; 63; 4; 6; 12;16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52A; 52B; 54; Std. Sf. Ștefan” se va citi:„Str. Albinet; Str. Curelari; Str. Hotin; Str. Potcoavei; Str. Pictor Rafael; Str. Sărărie: 1; 1A; 3; 7; 9; 9A; 13;17; 19; 23; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; 51; 53; 55; 55A; 57; 57A; 59; 61; 63; 4; 6; 12; 16; 18; 20; 22;24; 26; 28; 30; 34; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52A; 52B; 54; Std. Sf. Ștefan”;

— în loc de: „Bld. C.A. Rosetti 1 Bl.304; 3 Bl.304; 2 Bl.305; Std. Pantelimon; Str. Cucu 7 Bl. D11; 9Bl. D11; 11 Bl. D10; 13 Bl. D10; 17 Bl.302; 19 Bl.303; 21 Bl. 303; 12 Bl. D8-2; 14 Bl. Bl. D8-2; 16 Bl. D8-1; 18 Bl. D8-1,(18 Bl. D); 20 Bl.309; 22 Bl.309; 24 Bl.310; 26 Bl.310; 1; (1 Bl. Tg. Cucu, 1 Bl. B, 1 Bl. D11,1 Bl.1, 1 Bl. B1); 25; 43; 59; 67; 2; 4; 8; 10, (10 Bl. D8-2); 28; 38; 52; 54; Str. Pantelimon 1 Bl. D3; (3), 3Bl. D3; 5 Bl. D3;7 Bl. D4; 9 Bl. D4; 11 Bl. D4; 13 Bl. D5, 15 Bl. D5; 17 Bl. D5; 19 Bl. D5; 21 Bl. D6; 23 Bl.D6; 25 Bl. D7; 27 Bl.308; 29 Bl.308; Str. Roșcani (2), 2 Bl.302, (2 Bl.502); 4 Bl.301; 6 Bl.301;Str. Sinagogelor” se va citi: „Bld. C.A. Rosetti 1 Bl.304; 3 Bl.304; 2 Bl.305; Std. Pantelimon; Str. Cucu 7Bl. D11; 9 Bl. D11; 11 Bl. D10; 13 Bl. D10; 17 Bl.302; 19 Bl.303; 21 Bl. 303; 12 Bl. D8-2; 14 Bl. Bl. D8-2;16 Bl. D8-1; 18 Bl. D8-1,(18 Bl. D); 20 Bl.309; 22 Bl.309; 24 Bl.310; 26 Bl.310; 1; (1 Bl. Tg. Cucu, 1 Bl. B,1 Bl. D11, 1 Bl.1, 1 Bl. B1); 25; 43; 59; 67; 2; 4; 8; 10, (10 Bl. D8-2); 28; 38; 52; 54; Str. Pantelimon 1 Bl.D3; (3), 3 Bl. D3; 5 Bl. D3;7 Bl. D4; 9 Bl. D4; 11 Bl. D4; 13 Bl. D5, 15 Bl. D5; 17 Bl. D5; 19 Bl. D5; 21 Bl.D6; 23 Bl. D6; 25 Bl. D7; 27 Bl.308; 29 Bl.308; Str. Roșcani (2), 2 Bl.302, (2 Bl.502); 4 Bl.301; 6 Bl.301;Str. Sinagogelor; Str. Jurătorii”;

— în loc de: „Fnd. Brândușa; Fnd. Moara de Vânt; Std. I. Mironescu (1 Mai); Std. Moara de Vânt;Std. Tudor Vladimirescu; Str. Vântu; Std. Vântu; Fnd. Vântu; Str. Alistar; Str. Bratului; Str. Brândușa;Str. Brudea; Str. Căpșunelor; Str. Ghioceilor; Str. Marchian; Str. Martha; Str. Micșunelelor; Str. I. Mironescu(1 Mai); Str. Moara de Vânt 25; 27; 27A; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 47A; 47B; 49; 55; 57; 14B; 14c;14D; 14E; 14F; 14G; 14H; 20; 20B; 26A; 26D; 28; 32; 32A; 32B; 36; Str. Nouă; Str. Podoleanu; Str. RaduMihai; Str. Ramadan Constantin (1821); Str. Rufeni 1; 3; 5; 7; 11; 23; 25; 29; 65; 2; 4; 4A; 4B; 6; 8; 8A; 10;10A; 12; 14; 18; 158; Str. Sevastopol; Str. Sâmbetei; Str. Soficu; Str. Timpului; Str. Trofeelor; Str. TudorVladimirescu; Str. Spital Pașcanu 20; 22; 24; 26; 28; Str. Șorogari; Str. Poetului; Str. Marchian Folescu”se va citi: „Fnd. Brândușa; Fnd. Moara de Vânt; Std. I. Mironescu (1 Mai); Std. Moara de Vânt; Std. TudorVladimirescu; Str. Vântu; Std. Vântu; Fnd. Vântu; Str. Alistar; Str. Bratului; Str. Brândușa; Str. Brudea;Str. Căpșunelor; Str. Ghioceilor; Str. Marchian; Str. Martha; Str. Micșunelelor; Str. I. Mironescu (1 Mai); Str.Moara de Vânt 25; 27; 27A; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 47A; 47B; 49; 55; 57; 165; 14; 14B; 14c;14D; 14E; 14F; 14G; 14H; 18; 20; 20B; 26A; 26B; 26D; 28; 32; 32A; 32B; 36; Str. Nouă; Str. Podoleanu;Str. Radu Mihai; Str. Ramadan Constantin (1821); Str. Rufeni 1; 3; 5; 7; 11; 23; 25; 29; 65; 2; 4; 4A; 4B;6; 8; 8A; 10; 10A; 12; 14; 18; 158; Str. Sevastopol; Str. Sâmbetei; Str. Soficu; Str. Timpului; Str. Trofeelor;Str. Tudor Vladimirescu; Str. Spital Pașcanu 20; 22; 24; 26; 28; Str. Șorogari; Str. Poetului; Str. MarchianFolescu”;

— în loc de: „Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt: 1; (1 bl. 5; 1 bl. Străpungerii); 3; (3 Bl. A1; 3 Bl. A1-1; 3Bl. A11, 3 Bl. G); (5); 5 Bl. A1-2; (5 Bl. A1; 5 Bl. A2); 7; (7 Bl. A1; 7 Bl. A2); 9; (9 Bl.2 colț; 9 Bl. B2; 9 Bl.B2 colț; 9 Bl. colț; 9 Bl.82); (17; 17 Bl. C; 17 Bl. C2; 17 Bl. I, 17 Bl. corp); Str. I.C. Brătianu (D. Gherea):22; 28; 30; 34; 36 Bl. B1; 36B; Str. Cuza Vodă: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Str. 14 Decembrie 1989(Ștefan cel Mare); Pța. 14 Decembrie 1989 (Ștefan cel Mare); Grupul Școlar nr. 4 și Institutul TeologicOrtodox” se va citi: „Bld. Ștefan cel Mare și Sfînt: 1; (1 bl. 5; 1 bl. Străpungerii); 3; (3 Bl. A1; 3 Bl. A1-1; 3Bl. A11, 3 Bl. G); (5); 5 Bl. A1-2; (5 Bl. A1; 5 Bl. A2); 7; (7 Bl. A1; 7 Bl. A2); 9; (9 Bl.2 colț; 9 Bl. B2; 9 Bl.B2 colț; 9 Bl. colț; 9 Bl.82); (17; 17 Bl. C; 17 Bl. C2; 17 Bl. I, 17 Bl. corp); Str. I.C. Brătianu (D. Gherea):22; 26; 28; 30; 34; 36 Bl. B1; 36B; Str. Cuza Vodă: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Str. 14 Decembrie1989 (Ștefan cel Mare); Pța. 14 Decembrie 1989 (Ștefan cel Mare); Grupul Școlar nr. 4 și Institutul TeologicOrtodox”;

— în loc de: „Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt 25; (25 bl. B2 colț) 47; 51; 95; 105; 149; 12; 12B; (12 Bl.U.J.C.); 14; 14A; 14B; 16; (16 Bl. «SF»; 16 Bl.1; 16 Bl. Cămin); 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34E; 44;46; 76; Fnd. Armeană; Std. Armeană; Str. Armeană; Str. Maestru Ion Baciu; Str. Agatha Bârsescu (9 Mai)Str. C. Negri 2A Bl. D3; (2 Bl. D3); 4 Bl. D2; 6 Bl. D1; 8 Bl. G1; 10 Bl. G2; 12 Bl. G3; 14 Bl. G4; 16 Bl. G5;(16); (60); 60 Bl. C1; (60 Bl. C. Negri; 60 Bl. C); (62); 62 Bl. C2; (62 Bl. C. Negri); 64 Bl. C3; (64); 18; (18Bl. D1; 18 Bl. D2); 22; 24; 26; 28; 40; 40A; 50; 52; Str. Sfântu Sava; Str. Dancu; Str. Matei Millo” se va citi:„Bld. Ștefan cel Mare și Sfînt: 25; (25 bl. B2 colț) 47; 51; 95; 105; 149; 12; 12B; (12 Bl. U.J.C.); 14; 14A;14B; 16; (16 Bl.«SF»; 16 Bl.1; 16 Bl. Cămin); 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34E; 44; 46; 76; Fnd. Armeană;Std. Armeană; Str. Armeană; Str. Maestru Ion Baciu; Str. Agatha Bârsescu (9 Mai); Str. Costache Negri2A Bl. D3; (2 Bl. D3); 4 Bl. D2; 6 Bl. D1; 8 Bl. G1; 10 Bl. G2; 12 Bl. G3; 14 Bl. G4; 16 Bl. G5; (16); (60); 60Bl. C1; (60 Bl. C. Negri; 60 Bl. C); (62); 62 Bl. C2; (62Bl. C. Negri); 64 Bl. C3; (64); 18; (18 Bl. D1; 18 Bl.D2); 22; 24; 26; 28; 40; 40A; 50; 52; Str. Sfântul Sava; Str. Dancu; Str. Matei Milo; Str. 9 Mai 1877 nr. 11”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200814

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 15: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Bld. Independenței (2); 2 Bl. Carmen; 4 Bl. R1; 6 Bl. R2; 8 Bl. R3; 10 Bl. R4; 12; (12Bl. I1; 12 Bl. I1-2; 12 Bl. Y1; 12 Bl. Y1-2); 14; (14 Bl. I1-2; 14 Bl. I2; 14 Bl. I-1-2); Pasaj Cuza Vodă;Str. Teodor Burada (Șt. Gheorghiu); Str. Cuza Vodă (3 Bl. corp); 1; 1A; 1B; 3; 3A; 3B; 5; 7; 9; 11; 13; 15;17; 19; 21; Str. Vasile Alecsandri; căminul Liceului de Artă «Octav Băncilă»; Ale. Vasile Alecsandri” se vaciti: Bld. Independenței (2); 2 Bl. Carmen; 4 Bl. R1; 6 Bl. R2; 8 Bl. R3; 10 Bl. R4; 12; (12 Bl. I1; 12 Bl. I1-2; 12 Bl. Y1; 12 Bl. Y1-2); 14; (14 Bl. I1-2; 14 Bl. I2; 14 Bl. I-1-2); Pasaj Cuza Vodă; Str. Theodor Burada(Șt. Gheorghiu); Str. Cuza Vodă (3 Bl. corp); 1; 1A; 1B; 3; 3A; 3B; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; Str. VasileAlecsandri; Ale. Vasile Alecsandri; căminul Liceului de Artă «Octav Băncilă»”;

— în loc de: „Bld. Independenței: 18 Bl. Y1, (18 Bl. V1, 18 Bl. Y-1); 22 Bl. Y2, (22 Bl. J2); 24 Bl. Y3,(24 Bl. J3, 24 Bl. Y4); 28 Bl. Y4; 30 Bl. Y5; 34 Bl. Y6, (34 Bl. J6, 34 Bl. X6); Str. I. C. Brătianu (D. Gherea):6, 8, 10, 14, 16, 19, 70, 123; Str. Cuza Vodă: 23, 25, 27, 29, 31, 33, (33 Bl. D, 33 Bl. C), 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Str. Golia; Str. Constantin Stere (Str. Dr. Șt. Stâncă); Str. V.Stroescu (11 Iunie); Str. Vovideniei; Str. George Enescu” se va citi: „Bld. Independenței: 18 Bl. Y1, (18 Bl.V1, 18 Bl. Y-1); 22 Bl. Y2, (22 Bl. J2); 24 Bl. Y3, (24 Bl. J3, 24 Bl. Y4); 28 Bl. Y4; 30 Bl. Y5; 34 Bl. Y6, (34Bl. J6, 34 Bl. X6); 76; 80; 84 Bl. Y4; 86 Bl. Y5; 90 Bl. Y6; 136; 156; Str. Ion C. Brătianu (D. Gherea): 6, 6A,8, 8A, 10, 14, 16, 19, 70, 123; Str. Cuza Vodă: 23, 25, 27, 29, 31, 33, (33 Bl. D, 33 Bl. C), 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Str. Golia; Str. Stere Constantin (Str. Dr. Șt. Stâncă); Str.Vasile Stroescu (11 Iunie); Str. Vovideniei; Str. George Enescu”;

— În anexa nr. 24 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 24 —Județul Iași, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 9 Municipiul Iași, în casetele 4, 7, 8, 11, 12, 15, 24—27, 36 și 37 din coloana „Localități (municipii,orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Bld. Alexandru cel Bun (40); 40 Bl. C12; (40 Bl.63; 40 Bl. B3; 40 Bl. D3; 40 Bl. D4); (42);42 Bl. C11 (42 Bl. D4); 50 Bl. B1-2; 52 Bl. B1-2; 54 Bl. G3-4; 56 Bl. G3-4; 58 Bl. G1-2; 60 Bl. G1-2” se vaciti: „Bld. Alexandru cel Bun (40); 40 Bl. C12; (40 Bl.63; 40 Bl. B3; 40 Bl. D3; 40 Bl. D4); (42); 42 Bl. C11(42 Bl. D4); 50 Bl. B1-2; 52 Bl. B1-2; 54 Bl. G3-4; 56 Bl. G3-4; 58 Bl. G1-2; 60 Bl. G1-2; 70 Bl.250”;

— în loc de: „Bld. Alexandru cel Bun: 44 Bl. B1; (44 Bl. B-1); 46; 48; Șos. Națională: 38 Bl.251; 40ABl. C1; 42; (42 Bl. D4); 42A Bl. F1; 42B Bl. A1; 42D Bl. A2; Str. Sarmisegetusa: 1 Bl.252; 3” se va citi:„Bld. Alexandru cel Bun: 44 Bl. B1; (44 Bl. B-1); 46; 48; Șos. Națională: 38 Bl.251; 40A Bl. C1; 42; (42 Bl.D4); 42A Bl. F1; 42B Bl. A1; 42D Bl. A2; Str. Sarmisegetuza: 1 Bl.252; 3”;

— în loc de: „Str. Plăeșilor: 17 Bl. L2; (17 Bl. L-2); (19); 19 Bl. L1; (19 Bl. L-1); 23 Bl. G1;Str. Sarmisegetusa: 5 Bl. Y3;(5 Bl. Y-3; 5 bl. j3); 7 Bl. I1;(7 bl. I-1); (9); 9 Bl. Z1” se va citi: „Str. Plăieșilor:17 Bl. L2; (17 Bl. L-2); (19); 19 Bl. L1; (19 Bl. L-1); 23 Bl. G1; Str. Sarmisegetuza: 5 Bl. Y3;(5 Bl. Y-3; 5 bl.j3); 7 Bl. I1;(7 bl. I-1); (9); 9 Bl. Z1”;

— în loc de: „Str. Drobeta: 1 Bl. R11; (1 Bl. R-11); 4 Bl. R10; Str. Sarmisegetusa: 6 Bl. R12; (6 Bl.R-12); Ale. Ștefan Procopiu (Drobeta): 1; (1 Bl. R9); (3); 3 Bl. Q7; (3 Bl. Q2)” se va citi: „Str. Drobeta: 1 Bl.R11; (1 Bl. R-11); 4 Bl. R10; Str. Sarmisegetuza: 6 Bl. R12; (6 Bl. R-12); Ale. Ștefan Procopiu (Drobeta):1; (1 Bl. R9); (3); 3 Bl. Q7; (3 Bl. Q2)”;

— în loc de: „Ale. Plăieșilor 4 Bl. K1; (4 Bl. K; 4 Bl. V1); Str. Plăieșilor 3; (3 Bl. Q2; 3 Bl. Q);Str. Drobeta 3 Bl. Q4; 5 Bl. R15; (5 Bl. R-15); (7 Bl. R8); Str. Sarmisegetusa 12 Bl. Q1; (12 Bl. Q-1) (1 Bl.Q1); (13); 13 Bl. J1” se va citi: „Ale. Plăieșilor 4 Bl. K1; (4 Bl. K; 4 Bl. V1); Str. Plăieșilor 3; (3 Bl. Q2; 3 Bl.Q); Str. Drobeta 3 Bl. Q4; 5 Bl. R15; (5 Bl. R-15); (7 Bl. R8); Str. Sarmisegetuza 12 Bl. Q1; (12 Bl. Q-1) (1Bl. Q1); (13); 13 Bl. J1”;

— în loc de: „Ale. Plăieșilor: (1); 1 Bl. P6; 2 Bl. P7; 3 Bl. V1; (3 Bl. V-1); 10; Str. Plăieșilor: 1; (1 Bl.R1; 1 Bl. R11; 1 Bl. R-1); 5 Bl. Z2; (5 Bl. Z-2; 5 Bl. J1); 9 Bl. Q1; (9 Bl. O1; 9 Bl. J1); 15; 6; (6 Bl. U2bis);Str. Basarabi: (8); 8 Bl. U1; (8 Bl. U3bis); Str. Sarmisegetusa: 11 Bl. I2; (11 Bl. J2); 8 Bl. R13; 10 Bl. O8”se va citi: „Ale. Plăieșilor: (1); 1 Bl. P6; 2 Bl. P7; 3 Bl. V1; (3 Bl. V-1); 10; Str. Plăieșilor: 1; (1 Bl. R1; 1 Bl.R11; 1 Bl. R-1); 5 Bl. Z2; (5 Bl. Z-2; 5 Bl. J1); 9 Bl. Q1; (9 Bl. O1; 9 Bl. J1); 15; 6; (6 Bl. U2bis); Str. Basarabi:(8); 8 Bl. U1; (8 Bl. U3bis); Str. Sarmisegetuza: 11 Bl. I2;(11 Bl. J2); 8 Bl. R13; 10 Bl. O8”;

— în loc de: „Ale. I. Simionescu (Dreptății): 1 Bl. M3,(1 Bl. M1-3); 3 Bl. M2, (3 Bl. M2, 3 Bl. M1-3, 3Bl. F6-7, 3 Bl. F7); 5 Bl. M1; 7 Bl. L1, (7 Bl. L1-3);9 Bl. L2, (9 Bl. L1-3); 11 Bl. L3, (11 Bl. L1-3); 2 Bl. I3,(2Bl. I-3, 2 Bl. I-3, 2 Bl. J1); 4 Bl. I4, (4 Bl. I.4); 6 Bl. I5 (6 Bl. I-5); Str. I. Simionescu (Dreptății): 6 Bl. D1, (6Bl. I.5); 8 Bl. D2, (8 Bl. D1-4); 10 Bl. D3;(12), 12 Bl. D4, (12 Bl. K3);18 Bl. I2, (18 Bl. I-2, 18 Bl. I.2); 20 Bl.I1, (20 Bl. I-1, 20 Bl. I.1); 22 Bl. K1; 24 Bl. K2; Str. Tabacului: 13 Bl. D12 (13 Bl. D-12, 13 Bl. D1-2); 15 Bl.D13, (15 Bl. D12-1, 15 Bl. D-13); 17 Bl. D14, (17 Bl. D12-1,17 Bl. D12-D,17 Bl. D-14); 19 Bl. J9; 21 Bl. J8;23 Bl. J7; 25 Bl. J6; 27 Bl. J5; 29 Bl. J4, (29 Bl. J8-9); 31 Bl. J3; 33 Bl. J2; 35 Bl. J1; 2; Str. Timișești;Str. Columnei 12 Bl. k3” se va citi: „Ale. Prof. I. Simionescu (Dreptății): 1 Bl. M3, (1 Bl. M1-3); 3 Bl. M2, (3Bl. M2, 3 Bl. M1-3, 3 Bl. F6-7, 3 Bl. F7); 5 Bl. M1; 7 Bl. L1, (7 Bl. L1-3);9 Bl. L2, (9 Bl. L1-3); 11 Bl. L3, (11Bl. L1-3); 2 Bl. I3, (2 Bl. I-3, 2 Bl. I-3, 2 Bl. J1); 4 Bl. I4, (4 Bl. I.4); 6 Bl. I5 (6 Bl. I-5); Str. Prof I. Simionescu(Dreptății): 6 Bl. D1, (6 Bl. I.5); 8 Bl. D2, (8 Bl. D1-4); 10 Bl. D3;(12), 12 Bl. D4, (12 Bl. K3);18 Bl. I2, (18Bl. I-2, 18 Bl. I.2); 20 Bl. I1, (20 Bl. I-1, 20 Bl. I.1); 22 Bl. K1; 24 Bl. K2; Str. Tabacului: 13 Bl. D12(13 Bl.D-12, 13 Bl. D1-2); 15 Bl. D13, (15 Bl. D12-1, 15 Bl. D-13); 17 Bl. D14, (17 Bl. D12-1,17 Bl. D12-D,17 Bl.D-14); 19 Bl. J9; 21 Bl. J8; 23 Bl. J7; 25 Bl. J6; 27 Bl. J5; 29 Bl. J4,(29 Bl. J8-9); 31 Bl. J3; 33 Bl. J2; 35Bl. J1; 2; Str. Timișești; Str. Columnei 12 Bl. k4”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 15

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 16: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. I. Simionescu (Dreptății): 2 Bl. A2; 4 Bl. A1, (4 Bl. I-4, 4 Bl. I.4);1 Bl. SD9, (1 Bl. S-D9, 1 Bl. SD-9); 3 Bl. F6, (3 Bl. F6-7); 5 Bl. F7, (5 Bl. F6-7); 7 Bl. F8, (7 Bl. F8-10, 7 Bl. 8); 9 Bl. F9, (9 Bl.8-10); 11 Bl. F10; 13 Bl. F11, (13 Bl. P11); Str. Vitejilor: 7 Bl. SD5; 9 Bl. SD6, (9 Bl. S.D6, 9 Bl. SD-6); 11Bl. SD7, (11 Bl. S-D7, 11 Bl. SD-7); 13 Bl. SD8, (13 Bl. SD.8, 13 Bl. SD-8);15 Bl. A3, (15 Bl. A3-4, 15 Bl.A3-4); 17 Bl. A4, (17 Bl. F12); (19), 19 Bl. A5; 21 Bl. A6; 23 Bl. A7, (23 Bl. A8, 23 Bl. A-7); 25 Bl. A8;Ale. Vitejilor: 2, (2 Bl. F12); 13, (13 Bl. SD8)” se va citi: „Str. Prof. I. Simionescu (Dreptății): 2 Bl. A2; 4 Bl.A1, (4 Bl. I-4, 4 Bl. I.4);1 Bl. SD9, (1 Bl. S-D9, 1 Bl. SD- 9); 3 Bl. F6, (3 Bl. F6-7); 5 Bl. F7, (5 Bl. F6-7); 7Bl. F8, (7 Bl. F8-10, 7 Bl. 8); 9 Bl. F9, (9 Bl. 8-10); 11 Bl. F10; 13 Bl. F11, (13 Bl. P11); Str. Vitejilor: 7 Bl.SD5; 9 Bl. SD6, (9 Bl. S.D6, 9 Bl. SD-6); 11 Bl. SD7, (11 Bl. S-D7, 11 Bl. SD-7); 13 Bl. SD8, (13 Bl. SD.8,13 Bl. SD-8);15 Bl. A3, (15 Bl. A3-4, 15 Bl. A3-4); 17 Bl. A4, (17 Bl. F12); (19), 19 Bl. A5; 21 Bl. A6; 23 Bl.A7, (23 Bl. A8, 23 Bl. A-7); 25 Bl. A8; Ale. Vitejilor: 2, (2 Bl. F12); 13, (13 Bl. SD8)”;

— în loc de: „Str. Columnei: 9 Bl. P1, (9 Bl. P1-4); 11 Bl. P2, (11 Bl. P1-4); 13 Bl. P3, (13 Bl. P1-4);15 Bl. P4, (15 Bl. P1-4); 17 Bl. P5, (17 Bl. P15); Str. I. Simionescu (Dreptății): 25 Bl. P6, (25 Bl. P5-6, 25Bl. P-6); 27Bl. Q2,(27 Bl. Q1-2); 29 Bl. Q1; 31 Bl. S5; 33 Bl. S4; 35 Bl. S3, (35 Bl. S-3); 37 Bl. S2; 39 Bl.S1; 41 Bl. SF10, (41 Bl. S-F10, 41 Bl. SF-10); Str. Strămoșilor: 9, (9 Bl. SF9, 9 Bl. SF-9); 11 Bl. SF8; 13,(13 Bl. SF7, 13 Bl. SF-7); 15 Bl. SF6; (15 Bl. SF5); 17 Bl. SF5; (17 Bl. SF5-1, 17 Bl. SF10); 19; (19 SF4,19 Bl. SF7; 19 SF-4)” se va citi: „Str. Columnei: 9 Bl. P1, (9 Bl. P1-4); 11 Bl. P2, (11 Bl. P1-4); 13 Bl. P3,(13 Bl. P1-4); 15 Bl. P4, (15Bl. P1-4); 17 Bl. P5, (17 Bl. P15); Str. Prof I. Simionescu (Dreptății): 25 Bl. P6,(25 Bl. P5-6, 25 Bl. P-6); 27Bl. Q2, (27 Bl. Q1-2); 29 Bl. Q1; 31 Bl. S5; 33 Bl. S4; 35 Bl. S3, (35 Bl. S-3);37 Bl. S2; 39 Bl. S1; 41 Bl. SF10, (41 Bl. S-F10, 41 Bl. SF-10); Str. Strămoșilor: 9, (9 Bl. SF9, 9 Bl. SF-9);11 Bl. SF8; 13, (13 Bl. SF7, 13 Bl. SF-7); 15 Bl. SF6; (15 Bl. SF5); 17 Bl. SF5; (17 Bl. SF5-1,17 Bl. SF10);19; (19 SF4, 19 Bl. SF7; 19 SF-4)”;

— în loc de: „Ale. Vitejilor: 1 Bl. H4, (1 Bl. H3-4, 1 Bl. H3); 3 Bl. H3, (3 Bl. H3-4); 5 Bl. H2, (5 Bl. H2);(7), 7 Bl. H1, (7 Blh-1, 7 Bl. H1-2);11 Bl. O10; Str. Columnei: 2, (2 Bl. SE2-3; 4, (4 Bl. SE2, 4 Bl. SE2-3, 4Bl. S.E.-2, 4 Bl. SE2-; 6 Bl. O2, (6 Bl. Q2, 6 Bl. O.2); 8 Bl. O3; 10 Bl. O4; Str. I. Simionescu (Dreptății): 15Bl. O9; 17 Bl. O8, (17 Bl. 8); 19 Bl. O7; (21), 21 Bl. O6; 23 Bl. O5, (23 Bl. O-5); Str. Vitejilor: 1, (1 Bl. SD1);3, (3 Bl. SD3, 3 Bl. SD1-3, 3 Bl. SD2-, 3 Bl. SD6, 3 Bl. SD2); 5” se va citi: „Ale. Vitejilor: 1 Bl. H4, (1 Bl.H3-4, 1 Bl. H3); 3 Bl. H3, (3 Bl. H3-4); 5 Bl. H2, (5 Bl. H2); (7), 7 Bl. H1, (7 Blh-1, 7 Bl. H1-2);11 Bl. O10;Str. Columnei: 2, (2 Bl. SE2-3; 4, (4 Bl. SE2, 4 Bl. SE2-3, 4 Bl. S.E.- 2, 4 Bl. SE2-; 6 Bl. O2, (6 Bl. Q2, 6Bl. O.2); 8 Bl. O3; 10 Bl. O4; Str. Prof. I. Simionescu (Dreptății): 15 Bl. O9; 17 Bl. O8, (17 Bl. 8); 19 Bl. O7;(21), 21 Bl. O6; 23 Bl. O5, (23 Bl. O-5); Str. Vitejilor: 1, (1 Bl. SD1); 3,(3 Bl. SD3, 3 Bl. SD1-3, 3 Bl. SD2-,3 Bl. SD6, 3 Bl. SD2); 5”;

— în loc de: „Ale. Sucidava: 7 Bl. 261; 9 Bl. 260; 11 Bl. 260A; (11 Bl. 260-A); 13 Bl. 259A; (13 Bl.259-A); Bld. Dacia: 2; (2 BL. D1-2; 2 BL. D1-II; 2 BL. DI-II; 2 BL. D1-2); 4; (4 BL. D1-1; 4 BL. D1-1A; 4 BL.D1-I; 4 BL. D1-II); 6; 6A; (6 BL. SA5; 6 BL. SA6; 6 BL. S.A5; 6 BL. SF4); 8; (8 BL. SA4; 8 BL. SA3); 10;(10 BL. SA2; 10 BL. SA3); Str. Amurgului: 2 Bl. SA1; 4 Bl. SA2; Str. Sarmisegetusa: 2A; (2 Bl. D-3)” se vaciti: „Ale. Sucidava: 7 Bl. 261; 9 Bl. 260; 11 Bl. 260A; (11 Bl. 260-A); 13 Bl. 259A; (13 Bl. 259-A); Bld. Dacia:2; (2 BL. D1-2; 2 BL. D1-II; 2 BL. DI-II; 2 BL. D1-2); 4; (4 BL. D1-1; 4 BL. D1-1A; 4 BL. D1-I; 4 BL. D1- II);6; 6A; (6 BL. SA5; 6 BL. SA6; 6 BL. S.A5; 6 BL. SF4); 8; (8 BL. SA4; 8 BL. SA3); 10; (10 BL. SA2; 10 BL.SA3); Str. Amurgului: 2 Bl. SA1; 4 Bl. SA2; Str. Sarmisegetuza: 2A; (2 Bl. D1-3)”;

— în loc de: „Ale. Sucidava: (2); 2 Bl. U2; Str. Buridava: 2 Bl. O8; (2 Bl. O8; 2 Bl. O-8); 4 Bl. O7; (4Bl. O.7); 6 Bl. O6; (6 Bl. Q6; 6 Bl. O.6); 8 Bl. O5; Str. Sarmisegetusa: 2; (2 Bl. D1-3; 2 Bl. DA4; 2 Bl. DA-4; 2 Bl. DI-II; 2 Bl. D-A4; 2 Bl. D1-II); 4 Bl. DA5” se va citi: „Ale. Sucidava: (2); 2 Bl. U2; Str. Buridava: 2Bl. O8; (2 Bl. O8; 2 Bl. O-8); 4 Bl. O7; (4 Bl. O.7); 6 Bl. O6; (6 Bl. Q6; 6 Bl. O.6);8 Bl. O5;Str. Sarmisegetuza: 2; (2 Bl. D1-3; 2 Bl. DA4; 2 Bl. DA-4; 2 Bl. DI-II; 2 Bl. D-A4; 2 Bl. D1-II); 4 Bl. DA5”;

— În anexa nr. 24 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 24 —Județul Iași, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 10 Municipiul Iași, în casetele 1, 2, 4, 5, 10, 12—15, 18, 22, 26, 32, 34, 35, 39 și 40 din coloana„Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 2; 4, (4 Bl. 311, 4 Bl. 311(C, 4 Bl. C7); (6), 6 Bl. P13; 6A Bl.P13; 6B Bl. P13; 8; (10), 10 Bl. P14;(12), 12 Bl. P14; 14 Bl. P14, (14 Bl. 48, 14 Bl. 14); 16 Bl. P14; 16A Bl.P14;18 Bl. 330, (18 Bl. T2); 20 Bl. 330, (22), 22 Bl. 330;(24), 24 Bl. 331, (24 Bl. 310); 24A Bl. 331;Str. Conductelor: (4), 4 Bl. 327; 6 Bl. 327; 8 Bl. 328, (8 Bl. P16); 10 Bl. 328; (10 Bl. P16), 1 Bl. F7-316, (1Bl. 316); 3 Bl. F7-316, (3 Bl. 316, 3 Bl. P16); 5 Bl. F6-317,(5 Bl. F6); 7 Bl. F6-317; Str. Labirint; Str. Pădurii;Str. Pantelimon: 8 Bl. F5; 10 Bl. F5; 12 Bl. P15, (12 Bl. 313(P, 12 Bl. (313),12 Bl. P15 (3, 12 Bl. 313-P, 12Bl. 313); 14 Bl. P15, (14 Bl. 313(P); 16 Bl. P15, (16 Bl. 313CP, 16 Bl. 313, 16 Bl. 313-P); 2; 10; 18; 20; 32,(32 Bl. Pantelimon); Str. Mr. Popescu Eremia” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 2; 4, (4 Bl. 311, 4 Bl.311(C, 4 Bl. C7); (6), 6 Bl. P13; 6A Bl. P13; 6B Bl. P13; 8; (10), 10 Bl. P14;(12), 12 Bl. P14; 14 Bl. P14,(14 Bl. 48, 14 Bl. 14); 16 Bl. P14; 16A Bl. P14;18 Bl. 330, (18 Bl. T2); 20 Bl. 330, (22), 22 Bl. 330;(24), 24Bl. 331, (24 Bl. 310); 24A Bl. 331; Str. Conductelor: 2; (4), 4 Bl. 327; 6 Bl. 327; 8 Bl. 328, (8 Bl. P16); 10Bl. 328; (10 Bl. P16), 1 Bl. F7- 316, (1 Bl. 316); 3 Bl. F7-316, (3 Bl. 316, 3 Bl. P16); 5 Bl. F6-317,(5 Bl. F6);7 Bl. F6-317; Str. Labirint; Str. Pădurii; Str. Pantelimon: 8 Bl. F5; 10 Bl. F5; 12 Bl. P15, (12 Bl. 313(P, 12Bl. (313),12 Bl. P15 (3, 12 Bl. 313-P, 12 Bl. 313); 14 Bl. P15, (14 Bl. 313(P); 16 Bl. P15, (16 Bl. 313CP, 16Bl. 313, 16 Bl. 313-P); 2; 10; 18; 20; 32, (32 Bl. Pantelimon); Str. Mr. Popescu Eremia”;

— în loc de: „Ale. Spital Pașcanu; Fnd. Emil Racoviță (Mutu); Fnd. Valter Mărăcineanu; Fnd. Mircea;Fnd. Tânjală; Str. De Nord; Str. Florea; Str. Valter Mărăcineanu; Str. Moara de Vânt 1; 3; 7; 9; 11; 13; 15;17; 19; 21; 23;2; 2A; 4; 6; 8; 10; 10A; 10B; 12, 14A; Str. Spancioc; Str. Spital Pașcanu 3; 5; 7; 9; 11; 15;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200816

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 17: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

17; 17A; 21; 25; 27; 29; 31; 33; 33a; 35; 35A; 45; 2, (2 Bl. I, 2 Bl. 2, 2 B L.1); 4; 6; 8; 8A; 10; 10a; 12; 14;14A; (16), 16A; 18; 18a; Str. Stroici; Str. Zorilor; Str. Beldiceanu; Str. Emil Racoviță (Mutu); Str. Jelea;Str. Roșiori; Str. Dragoș Vodă; Str. Frântă; Str. Nicolae Costin; Str. Universității” se va citi: „Ale. SpitalPașcanu; Fnd. Emil Racoviță (Mutu); Fnd. Valter Mărăcineanu; Fnd. Mircea; Fnd. Tânjală; Str. De Nord;Str. Florea; Str. Valter Mărăcineanu; Str. Moara de Vânt 1; 3; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 2; 2A; 4; 6;8; 10; 10A; 10B; 12, 14A; Str. Spancioc; Str. Spital Pașcanu 3; 5; 7; 9; 11; 15; 17; 17A; 21; 25; 27; 29; 31;33; 33a; 35; 35A; 45; 2, (2 Bl. I, 2 Bl. 2, 2 B L.1); 4; 6; 8; 8A; 10; 10a; 12; 14; 14A; (16), 16A; 18; 18a;Str. Stroici; Str. Zorilor; Str. Beldiceanu; Str. Emil Racoviță (Mutu); Str. Jelea; Str. Roșiorii; Str. DragoșVodă; Str. Frântă; Str. Nicolae Costin; Str. Universității”;

— în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu 25 Bl. 333, (25 Bl333/I, 25 Bl. 333-I, 25 Bl. 333-1); 27 Bl. 333,(27 Bl. 333/1, 27 Bl. 333/I, 27 Bl. 333-I, 27 Bl. 333-1, 27 Bl. 333I, 27 Bl. 337I); (31), 31 Bl. 333; 33 Bl. 333;Std. Gălățeanu; Str. Apelor 1 bl. 325; 3 bl. 325; 5 bl. 325; Str. Cupidon; Str. Dăncinescu; Fnd. Dăncinescu;Str. Gălățeanu; Str. Măcărescu; Str. Misai 1; 1a; 3; 5; 7; 19; 4; 6; 8; 10; 12; Str. Prof. Paul; Str. MihailSadoveanu; Str. Tătărași; Str. Tufescu” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu 25 Bl. 333, (25 Bl333/I, 25 Bl.333-I, 25 Bl. 333-1); 27 Bl. 333, (27 Bl. 333/1, 27 Bl. 333/I, 27 Bl. 333-I, 27 Bl. 333-1, 27 Bl. 333I, 27 Bl.337I); (31), 31 Bl. 333; 33 Bl. 333; Std. Gălățeanu; Str. Apelor 1 bl. 325; 3 bl. 325; 5 bl. 325; Str. Cupidon;Str. Dancinescu; Fnd. Dancinescu; Str. Gălățeanu; Str. Macarescu; Str. Misai 1; 1a; 3; 5; 7; 19; 4; 6; 8; 10;12; Str. Prof. Ion Paul; Str. Mihail Sadoveanu; Str. Tătărași; Str. Tufescu”;

— în loc de: „Fnd. Călărași; Fnd. Eternitate; Fnd. P. Ispirescu; Str. Călărași; Str. Dorobanți;Str. Eternitate 7; 15; 19; 19A; 21; 23; 23A; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 51; 55; 59; 61; 63; 65; 67;69; 69A; 71; 71a; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111a;113; 115; 117; 119; 193; 82; 82A Bl. E1; 82B Bl. E1; 82C Bl. E1; 82D Bl. E1; 84 Bl. Z2-1; 10; 12; 16; 30;32; 34; 38; 42; 44; 46; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 74a; 76; 78; 84; 84A; 84B; 84C;Str. Fulger; Str. Petre Ispirescu; Fnd. Petre Ispirescu; Str. Trompeta; Str. Verdeș; Str. Miluță Gheorghiu”se va citi: „Fnd. Călărași; Fnd. Eternitate; Fdt. Petre Ispirescu; Str. Călărași; Str. Dorobanți; Str. Eternitate7; 15; 19; 19A; 21; 23; 23A; 25; 29; 35; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 51; 55; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 69A; 71; 71a;73; 75; 77; 79; 81; 81 B; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 111a; 113; 115;117; 119;193; 82; 82A Bl. E1; 82B Bl. E1; 82C Bl. E1; 82D Bl. E1; 84 Bl. Z2-1; 10; 12; 16; 30; 32; 34; 38;42; 44; 46; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 74a; 76; 78; 84; 84A; 84B; 84C; Str. Fulger;Str. Petre Ispirescu; Fnd. Petre Ispirescu; Str. Trompeta; Str. Verdeș; Str. Actor Miluță Gheorghiu”;

— în loc de: „Std. Ciric; Str. Ciric nr. 2, 4, 6, (6 Bl. Z1), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;48, (48 Bl. Q5); 48A; 48B; 50, (50 Bl. L4); 50A; 50B; 50C; 52, (52 Bl. L5); 52A; 52B; 58; 60; 62; 66; 68;70; 72; 94; Str. Ion Creangă (73), 73 Bl. J3; 75 Bl. J2; (79), 79 Bl. J1; Str. Fântânilor; Tre. Fântânilor;Str. Fântânele; Tre. Ciobanului” se va citi: „Std. Ciric; Str. Ciric nr. 2, 4, 6, (6 Bl. Z1), 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 24, 26, 28, 30; 48, (48 Bl. Q5); 48A; 48B; 50, (50 Bl. L4); 50A; 50B; 50C; 52, (52 Bl. L5); 52A; 52B;58; 60; 62; 66; 68; 70; 72; 94; Str. Ciric nr. 54 Bl. Q6; Str. Ion Creangă (73), 73 Bl. J3; 75 Bl. J2; (79), 79Bl. J1; Str. Fântânilor; Tre. Fântânilor; Std. Fântânilor; Tre. Ciobanului”;

— în loc de: „Str. Ion Creangă; 69; 71; 75, (75 Bl. J2); 77; 81; 83; 83A; 85; 85A Bl. C3, (85 Bl. C3);87, (87 Bl. C2); 87A; 89; 91; 93; 95; 99; 101; 103; 107; 70; 72; 74; 78; 82; 88; 90; 94; 96; 98; 102; 104;106, (106 Bl. C1); 106B; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; Str.Dorojincă; Str. Vasile Lupu 85 Bl. V3; 87 Bl. L2; 89 Bl. V2; 91 Bl. L1; 93 Bl. V1; Tre. Pricop” se va citi: „Str.Ion Creangă; 69; 71; 75, (75 Bl. J2); 77; 81; 83; 83A; 85; 85A Bl. C3,(85 Bl. C3); 87, (87 Bl. C2); 87A; 89;91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 107; 70; 72; 74; 78; 82; 88; 90; 94; 96; 98; 102; 104; 106, (106 Bl. C1); 106B;110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; Str. Dorojincă; Str. Vasile Lupu 85Bl. V3; 87 Bl. L2; 89 Bl. V2; 91 Bl. L1; 93 Bl. V1; Tre. Pricop”;

— în loc de: „Str. Vasile Lupu (83), 83 Bl. D1, (83 Bl. D-1); Str. Dr. Savini; 1; 3; 3A Bl. J4; 3B Bl. N1;5; (7), 7 Bl. R1, (7 Bl. R7) 4; 6; (8),8 Bl. H4; (10), 10 Bl. H3, (12), 12 Bl. H2; Str. Stejar: 67; 67B; 69; 71;73; 73A; (75), 75b; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 101B; 103; 105; 109; 111; 113; 115; 68;68A; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 80A; 82; 84; 86; 88;” se va citi: „Str. Vasile Lupu (83), 83 Bl. D1, (83 Bl. D-1);Str. Dr. Savini; 1; 3; 3A Bl. J4; 3B Bl. N1; 5; (7), 7 Bl. R1, (7 Bl. R7) 4; 6; (8),8 Bl. H4; (10), 10 Bl. H3, (12),12 Bl. H2; Str. Stejar: 67; 67B; 69; 71; 73; 73A; (75), 75b; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 101;101B; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 68; 68A; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 80A; 82; 84; 86; 88”;

— în loc de: „Șos. Ungheni; Str. Aeroportului; Str. Aterisaj; Str. Aviației; Str. Avionului; Str. Lt.Caranda; Str. Ceahlău; Str. Holboca; Str. Marginii; Str. Mistrețului; Str. Moților; Str. Lt. Negel; Str. Nisipari”se va citi: „Șos. Ungheni; Str. Aeroportului; Str. Aterisaj; Str. Aviației; Str. Avionului; Str. Lt. Caranda;Str. Ceahlău; Str. Holboca; Str. Margine; Str. Mistrețului; Str. Moților; Str. Lt. Av. Gh. Negel; Str. Nisipari”;

— în loc de: „Str. Obreja; Str. Lt. Popovici; Str. Porumbului; Str. Cpt. Protopopescu; Str. Aurel Vlaicu9; (11), 11B; 11C; 11D; 11E; 11H; 11M; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 23A; 27; 29; 29A; 29B; 31; 35; 37; 39; 41;41A; 41B; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 65a; 67; 69; 71; 73; 75; 87; 89;26; 28; 32; 38; 40; 46;52; 56;80 Bl. C14; (80), 86;(88), 88 Bl. SCH, (88 Bl. A, 88 Bl. S.C.H.); Str. Vulturilor; str. Zborului; Str. 7Oameni; Str. Baraj Chirița; Str. Ignat” se va citi: „Str. Obreja; Str. Lt. Popovici; Str. Porumbului; Str. Cpt.Protopopescu; Str. Aurel Vlaicu 9; (11), 11B; 11C; 11D; 11E; 11H; 11M; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 23A; 27; 29;29A; 29B; 31; 35; 37; 39; 41; 41A; 41B; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 65a; 67; 69; 71; 73; 75;77; 77 BL. ASAM; 77 BL. CĂMIN; 79; 87; 89;26; 28; 32; 38; 40; 46; 52; 56;80 Bl. C14; (80), 86;(88), 88Bl. SCH, (88 Bl. A, 88 Bl. S.C.H.); Str. Vulturilor; str. Zborului; Str. 7 Oameni; Str. Baraj Chirița; Str. Ignat”;

— în loc de: „Str. Vasile Lupu 107 Bl. I3, (107 Bl. I33); 109 Bl. I3, (109 Bl. I33, 109 Bl. I32); 111 Bl.I3, (111 Bl. I31); 113 Bl. I2, (113 Bl. I23, 113 Bl. I-23); (115), 115 Bl. I2, (115 Bl. I22); 117 Bl. I2, (117 Bl.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 17

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 18: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

I21); 119 Bl. I1, (119 Bl. I1-2); 121 Bl. I1, (121 Bl. I1-1); 148 Bl. G; 150 Bl. J1-3, (150 Bl. J1-1); 150A Bl.J1-2; 152 Bl. J1-1;154 Bl. H2, (154 Bl. H2-2); 156 Bl. H2, (156 Bl. H2-1); 158 Bl. H1; 160 Bl. G3-1, (160Bl. G3-2); 140C; 140F; 162; căminele T5, T6 din complexul Tudor Vladimirescu” se va citi: „Str. Vasile Lupu107 Bl. I3, (107 Bl. I33); 109 Bl. I3, (109 Bl. I33, 109 Bl. I32); 111 Bl. I3, (111 Bl. I31); 113 Bl. I2, (113 Bl.I23, 113 Bl. I-23); (115), 115 Bl. I2, (115 Bl. I22); 117 Bl. I2, (117 Bl. I21); 119 Bl. I1, (119 Bl. I1-2); 121 Bl.I1, (121 Bl. I1-1); 129; 148 Bl. G; 150 Bl. J1-3, (150 Bl. J1-1); 150A Bl. J1-2; 152 Bl. J1-1; 154 Bl. H2, (154Bl. H2-2); 156 Bl. H2, (156 Bl. H2-1); 158 Bl. H1; 160 Bl. G3-1, (160 Bl. G3- 2); 140C; 140F; 162; cămineleT5, T6 din complexul Tudor Vladimirescu”;

— în loc de: „Fnd. Ciurchi; Str. Ciurchi (125), 125 Bl. E2, (125 Bl. R1, 125 Bl. R2); 125a Bl. R2; 125bBl. R1; (127), 127 Bl. E1, (127 Bl. Q1, 127 Bl. P1); 127A Bl. Q1; 127b Bl. P1” se va citi: „Fnd. Ciurchi;Str. Ciurchi (125), 125 Bl. E2, (125 Bl. R1, 125 Bl. R2); 125a Bl. R2; 125b Bl. R1; (127), 127 Bl. E1, (127Bl. Q1, 127 Bl. P1); 127A Bl. Q1; 127b Bl. P1 Str. Vasile Lupu: (128), 128 Bl. A2; 130 Bl. A2; (132), 132Bl. D1, (132 Bl. S9; 132 A Bl. S9); 132B; 134 Bl. B4, (134 Bl. P7); 134A Bl. P7; 136 Bl. B3; (138), 138 Bl.A1; (140), 140 Bl. A1; 142; 142B”;

— în loc de: „Str. Ciurchi: 115 Bl. F1; 115 Bl. B8; 115A BL. B8; 117B Bl. S6; 117, (117 Bl BL, 117 Bl.C1bis); 117C Bl. S7; 117D Bl. C1; 11’ Bl. S1; 119; 119A BL. S8; 119B BL. D3; 121; 121A BL. H1; 121B BL.P2; 121C BL. Q2; 123Bl. E3” se va citi: „Str. Ciurchi: 115 Bl. F1; 115 Bl. B8; 115A BL. B8; 117B Bl. S6; 117,(117 Bl BL, 117 Bl. C1bis); 117C Bl. S7; 117D Bl. C1; 11’ Bl. S1; 119; 119A BL. S8; 119B BL. D3; 121; 121ABL. H1; 121B BL. P2; 121C BL. Q2; 123Bl. E3; Str. Ciurchi nr. 117E Bl. Q3, nr. 117F Bl. S1 și (11’Bl. S1)”;

— în loc de: „Str. Adunați; Std. Adunați; Str. Barbu Lăutaru; Std. Barbu Lăutaru; Str. Hățașul Oilor;Str. Zefirului; Str. Cometa; Str. Ciurchi 2 Bl. D1; 2 Bl. D; 80 Bl. Q2; 82 Bl. D6; 84 Bl. D8; 86 Bl. D7; 7; 9;13;13A; 15; 17D; 18; 19; 21; 21A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 45A;49; 50; 51; 53; 55; 55A; 56; 58; 58A; 65; 67; 69A; 71; 76; 77; 80A; 78; 81; 85; 89; 94; 96; 98; 104; 108;110; 112E; 122; 124; 126; 132; 132b;134;138;152; Str. Delfini; Fnd. Delfini; Str. Fericirii; Str. Heliade;Str. Icoanei; Str. Mitropolit Iosif; Str. Păstorului; Str. Mahu; Str. Malu; Str. Melodiei; Str. Meteor; Str. MihaiVodă; Str. Mioriței; Str. Moldovei; Str. Moșu; Str. Muzicii; Str. Rândunica; Str. Stanciu; Str. Română;Str. Tăietoarei; Str. Venerei; Str. Virgiliu; Tre. Doamnei; Tre. Oițelor; căminul T16 din complexul TudorVladimirescu” se va citi: „Str. Adunați; Std. Adunați; Str. Barbu Lăutaru; Std. Barbu Lăutaru; Str. HatasulOilor; Str. Zefirului; Str. Cometa; Str. Ciurchi 2 Bl. D1; 2 Bl. D; 80 Bl. Q2; 82 Bl. D6; 84 Bl. D8; 86 Bl. D7;7; 9;13; 13A; 15; 17D; 18; 19; 21; 21A; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43;45; 45A; 49; 50; 51; 53; 55; 55A; 56; 57; 58; 58A; 65; 67; 69A; 71; 73; 76; 77; 80A; 78; 81; 85; 89; 94; 96;98; 104; 108; 110; 112E; 114; 122; 124; 126; 132; 132b; 134; 136; 138;152; Str. Delfini; Fnd. Delfini;Str. Fericirii; Str. Heliade; Str. Icoanei; Str. Mitropolit Iosif; Str. Pastorului; Str. Mahu; Str. Malu; Str. Melodiei;Str. Meteor; Str. Mihai Vodă Viteazul; Str. Mioriței; Str. Moldovei; Str. Moșu; Str. Muzicii; Str. Rândunica;Str. Stanciu; Str. Română; Str. Tăietoarei; Str. Venerei; Str. Virgilius; Tre. Doamnei; Tre. Oițelor; căminulT16 din complexul Tudor Vladimirescu”;

— în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 73; 79; (79 Bl. A; 79 Bl. 8; 79 Bl. 79); 79 A; 81; (81 Bl. B1; 81Bl. 1; 81 Bl. 81); 83; (83 Bl. 6; 83 Bl83); 85; (85 Bl. I1; 85 Bl. 85); 87;(87 Bl. 87; 87 Bl. B2); 89; (89 Bl. 89);91; (91 Bl. 7; 91 Bl. 91; 91 Bl. B7); 93; (93 Bl. 15; 93 Bl. 93); Str. Ateneului; Str. Bălușescu; Fnd. Bălușescu;Str. Baș Ceauș; Str. Dudescu; Str. Harhas; Str. Vasile Lupu: 70 Bl. P3; 9B; 12C; 13; 17; 19; 21; 22; 22A;23; 24; 25; 26; 28; 29; 29a; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51A;52; 53; 55; 57; 59; 61; 65; 69; 71; 72; 73; 78; 80; Str. Mizil; Std. Mizil; Fnd. Mizil; Str. Nicoriță; Std. Nicoriță;Str. Răchiții; Str. Rojniță; Str. Vânători” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 73; 79; (79 Bl. A; 79 Bl. 8; 79Bl. 79); 79 A; 81; (81 Bl. B1; 81 Bl. 1; 81 Bl. 81); 83; (83 Bl. 6; 83 Bl83); 85; (85 Bl. I1; 85 Bl. 85); 87; (87Bl. 87; 87 Bl. B2); 89; (89 Bl. 89); 91; (91 Bl. 7; 91 Bl. 91; 91 Bl. B7); 93; (93 Bl. 15; 93 Bl. 93); Str. Ateneului;Str. Balușescu; Fnd. Balușescu; Str. Baș Ceauș; Str. Dudescu; Str. Harhas; Str. Vasile Lupu: 70 Bl. P3;9B; 12C; 13; 17; 19; 21; 22; 22A; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 29a; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41;42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51A; 52; 53; 55; 57; 59; 61; 65; 69; 71; 72; 73; 78; 80; Str. Mizil; Std. Mizil;Fnd. Mizil; Str. Nicorița; Std. Nicorița; Str. Răchiții; Str. Rojnita; Str. Vânători”;

— în loc de: „Bld. Tudor Vladimirescu: 30A; 30; (30 Bl. 30A; 34 Bl. C2; (34; 34 Bl. C1); 36; (36 Bl.36; 36 Bl. 17); 38; Str. Sf. Lazăr (7 Noiembrie) 1 Bl. Ghica Vodă; 3 Bl. Ghica Vodă; Str. Adamachi; Str. Albă;Str. Otilia Cazimir; Str. Elena Doamna; Std. Elena Doamna; Fnd. Elena Doamna; Str. Fierbinte; Str. GrigoreGhica Vodă; Str. Ornescu; Str. Anastasie Panu: 13 Bl. Ghica Vodă; 15 Bl. Ghica Vodă; 17 Bl. Ghica Vodă;19 Bl. Ghica Vodă; Str. Zlataust; Fnd. Zlataust; str. Zmeu; Std. Bucșinescu; Tre. Bucșinescu;Str. Barnovschi; Str. Ghelerter” se va citi: „Bld. Tudor Vladimirescu: 30A; 30; (30 Bl. 30A; 34 Bl. C2; (34;34 Bl. C1); 36; (36 Bl. 36; 36 Bl. 17); 38; Str. Sf. Lazăr (7 Noiembrie) 1 Bl. Ghica Vodă; 3 Bl. Ghica Vodă;Str. Adamachi; Str. Albă; Str. Otilia Cazimir; Str. Doamna Elena; Std. Doamna Elena; Fnd. Doamna Elena;Str. Fierbinte; Str. Vodă Grigore Ghica; Str. Ornescu; Str. Anastasie Panu: 13 Bl. Ghica Vodă; 15 Bl. GhicaVodă; 17 Bl. Ghica Vodă; 19 Bl. Ghica Vodă; Str. Zlataust; Fnd. Zlataust; str. Zmeu; Std. Bucșinescu; Tre.Bucșinescu; Str. Barnovschi; Str. Dr. Ghelerter”;

— în loc de: „Bld. Chimiei 6, (6 Bl. 1); 10, (10 Bl. 10C; 10 Bl. 10; 10 Bl. 10A; 10 Bl. 10B; 10 Bl. 10C;10 Bl. 10-B; 10 Bl. 10-C;10 Bl. A; 10 Bl. B; 10 Bl. C; 10 Bl. Terom); 10a; 12; 14, (14 Bl. TC; 14 Bl. Baza;14 Bl. Cămin); 14A; locuințele de serviciu (Terom, Consart, Vitalef, Energoconstrucția); Bld. Primăverii13; (13 Bl. C1-4, 13 Bl. D1-A, 13 Bl. D1, 13 Bl. D1A, 13 Bl. D2bis, 13 Bl. C1-4); 13A; 17C Bl. D2A, (17 Bl.D2A); (19), 19 Bl. D2, (19 Bl. T1); 19 Bl. D2B; 19C Bl. D2B; 21B Bl. D3A, (21 Bl. D3A); 23 Bl. D3, (23 Bl.D-3); 41; Std. Primăverii; Str. Oțelului (Octav Mayer); Str. Sf. Ioan; Bld. Metalurgiei” se va citi: „Bld. Chimiei4 BIS; 6, (6 Bl. 1); 10, (10 Bl. 10C; 10 Bl. 10; 10 Bl. 10A; 10 Bl. 10B; 10 Bl. 10C; 10 Bl. 10-B; 10 Bl. 10-C;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200818

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 19: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

10 Bl. A; 10 Bl. B; 10 Bl. C; 10 Bl. Terom); 10a; 12; 14, (14 Bl. TC; 14 Bl. Baza; 14 Bl. Cămin); 14A;locuințele de serviciu (Terom, Consart, Vitalef, Energoconstrucția); Bld. Primăverii 13; (13 Bl. C1-4, 13 Bl.D1-A, 13 Bl. D1, 13 Bl. D1A, 13 Bl. D2bis, 13 Bl. C1-4); 13A; 17C Bl. D2A, (17 Bl. D2A); (19), 19 Bl. D2,(19 Bl. T1); 19 Bl. D2B; 19C Bl. D2B; 21B Bl. D3A, (21 Bl. D3A); 23 Bl. D3, (23 Bl. D-3); 41; Std. Primăverii;Str. Oțelului (Octav Mayer); Str. Sfântul; Bld. Metalurgiei”;

— în loc de: „Bld. Primăverii: 15 Bl. A4; (15); 17A Bl. G4; 17B Bl. G5; 19A Bl. A1; 19B Bl. T1; 21 Bl.A5; 21A Bl. G6; 23A Bl. T2; 23B Bl. A2; 25 Bl. T3; 17; 22; 36; 56; 58; 64; 68; 72; 112; 176; Str. Splai Bahlui(Bld. Prof. Dr. Ing. Dimitrie Mangeron) 26, 26 Bl. A6, (26 Bl2); 26A; 26B; (28); 28 Bl. T2; 30 Bl. T1” se vaciti: „Bld. Primăverii: 15 Bl. A4; (15); 17A Bl. G4; 17B Bl. G5; 19A Bl. A1; 19B Bl. T1; 21 Bl. A5; 21A Bl. G6;23A Bl. T2; 23B Bl. A2; 25 Bl. T3; 2; 17; 22; 36; 56; 58; 64; 68; 72; 112; 176; Str. Splai Bahlui (Bld.Mangeron) 26, 26 Bl. A6, (26 Bl2); 26A; 26B; (28); 28 Bl. T2; 30 Bl. T1”.

— În anexa nr. 24 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 24 —Județul Iași, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 11 Municipiul Iași, în casetele 1, 4, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 36 și 41 din coloana„Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Ale. Nicolina: 9 Bl. 904; 11 Bl. 904; 13 Bl. 904; 15 Bl. 904; 17 Bl. 904; 19; Bld. NicolaeIorga (Republicii): 18 Bl. 904A; 20; 22; (22 Bl. Cămin; 22 Bl. C1; 22 Bl. 1; 22 Bl. C2; 22 Bl. Tepro); 24;(24Bl. C1); (26; 28); 30; (30 Bl. CFS; 30 Bl. Z4; 30 Bl. Terom; 30 Bl. 30); 32; (32 Bl. G4); 32A” se va citi: „Ale.Nicolina: 9 Bl. 904; 11 Bl. 904; 13 Bl. 904; 15 Bl. 904; 17 Bl. 904; 19; Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 18Bl. 904A; 20; 22; (22 Bl. Cămin; 22 Bl. C1; 22 Bl. 1; 22 Bl. C2; 22 Bl. Tepro); 24;(24 Bl. C1); 26A; (26; 28);30; (30 Bl. CFS; 30 Bl. Z4; 30 Bl. Terom; 30 Bl. 30); 32; (32 Bl. G4); 32A”;

— în loc de: „Str. Albinelor; Bld. Socola: 35; 39; 43; (51 Bl. C16; 51 Bl. C14); 53; 55; (55 Bl. 1; 55 Bl.A; 55 Bl. A1); 57 Bl. A; (57 Bl. A1; 57 Bl. A-1; 57 Bl. A4); (189; 189A; 189B) (28); 28 Bl. Z3; 30; 30A; (32);32 Bl. Z2; (32 Bl. Z-2); (34); 34 Bl. Z1; (48 Bl. Q1); (82 Bl. Camin); 36; (52); 102; (102 Bl. C3) 104A; 104;(104 Bl. 2; 104 Bl. 32; 104 Bl. 3C; 104 Bl. B2; 104 Bl. II; 104 Bl. C; 104 Bl. C3); Șos. Manta Roșie; Std.Manta Roșie; Std. Iarmaroc; Std. Vlădiceni; căminele: Grup Școlar «I.C. Ștefănescu», Grup Școlar dechimie «Radu Cernătescu», Colegiul tehnic «D. Leonida» și Grup Școlar «Cuza Vodă», căminul liceuluiCFR, Căminul CFR al Univ. «Al.I. Cuza»” se va citi: „Str. Albinelor; Bld. Socola: 35; 39; 43; (51 Bl. C16;51 Bl. C14); 53; 55; (55 Bl. 1; 55 Bl. A; 55 Bl. A1); 57 Bl. A; (57 Bl. A1; 57 Bl. A-1; 57 Bl. A4); (189; 189A;189B) (28); 28 Bl. Z3; 30; 30A; (32); 32 Bl. Z2; (32 Bl. Z-2); (34); 34 Bl. Z1; (48 Bl. Q1); (82 Bl. Camin);36; (52); 102; (102 Bl. C3) 104A; 104; (104 Bl. 2; 104 Bl. 32; 104 Bl. 3C; 104 Bl. B2; 104 Bl. II; 104 Bl. C;104 Bl. C3); Șos. Manta Roșie; Std. Manta Roșie; STR. Nicolae Tonitza; Std. Iarmaroc; Std. Vlădiceni;căminele: Grup Școlar «I.C. Ștefănescu», Grup Școlar de chimie «Radu Cernătescu», Colegiul tehnic«D. Leonida» și Grup Școlar «Cuza Vodă», căminul liceului CFR, Căminul CFR al Univ. «Al.I. Cuza»”;

— în loc de: „Fnd. Bucium; Fnd. Socola; Șos. Bucium: 57; 59; 61; 61B; 63; 65; 65A; 67; 69; 71; 75;75A; 75B; 75G; 77; 81; 83; 83A; 85; 85A; 87; 89; 89B; 91; 91A; 93; 97; 99; 101; 101A; 103; 103A; 105;109; 109A; 109B; 113; 115; 119; 121C; 125; 129; 143; 145; 58; 60; 62; 64; 64C; 68; 70; 74; 74A; 74I; 76;78; 80;; 82; 82E; 82F; 82G; 82H; (82K); 82P; 82S; 84; 84A; 84B; 84C; 86; 86A; 86B; 86C; 86D; 86E; 86F;88; 88A; 88B; 88C; 90; 96; 98; 98A; 100; 100A; 100B; 102; 104; 104A; 106; 110; 114A; 116A; 120; 124;128; 134; 260; 260A; Str. Boiangiu; Fnd. Boiangiu; Str. Trei Fântâni; Str. Vișani; Tre. Bârnova; Tre. Vișan;Ale. Domenii; Str. Ciprian Porumbescu; Str. Schit Tărâța; Aleea Schit Tărâța; Str. Piatra Sfântă; AleeaPiatra Sfântă; Str. Greierului; Str. Furnica; Std. Libelula; Std. Cărăbuș; Str. Calistrat Hogas; Str. GheorgheChiritescu; Str. Nicolae I. Popa; Str. Petru th. Missir; Str. Mihai Carp; Str. Ioan Nădejde; Str. MihailSevastos; Str. Scarlat Capșa; Str. Mihail Cornea; Str. Cornelia Emilian; Str. Ioan Gotcu; Str. ConstantinErbiceanu; Str. Mihail Galino; Str. Margareta Baciu” se va citi: „Fnd. Bucium; Fnd. Socola; Șos. Bucium:57; 59; 61; 61B; 63; 65; 65A; 67; 69; 71; 75; 75A; 75B; 75G; 77; 81; 83; 83A; 85; 85A; 87; 89; 89B; 91;91A; 93; 97; 99; 101; 101A; 103; 103A; 105; 109; 109A; 109B; 113; 115; 119; 121C; 125; 129; 143; 145;58; 60; 62; 64; 64C; 68; 70; 74; 74A; 74I; 76; 78; 80;; 82; 82E; 82F; 82G; 82H; (82K); 82P; 82S; 84; 84A;84B; 84C; 86; 86A; 86B; 86C; 86D; 86E; 86F; 88; 88A; 88B; 88C; 90; 96; 98; 98A; 100; 100A; 100B; 102;104; 104A; 106; 110; 114A; 116A; 120; 124; 128; 134; 260; 260A; Str. Boiangiu; Fnd. Boiangiu; Str. TreiFântâni; Str. Vișani; Tre. Bârnova; Tre. Vișan; Ale. Domenii; Str. Ciprian Porumbescu; Str. Schit Tărâța;Aleea Schit Tărâța; Str. Piatra Sfântă; Aleea Piatra Sfântă; Str. Greierului; Str. Furnica; Std. Libelula; Std.Cărăbuș; Str. Calistrat Hogas; Str. Gheorghe Chiritescu; Str. Nicolae I. Popa; Str. Petru Th. Missir;Str. Mihai Carp; Str. Ioan Nădejde; Str. Mihail Sevastos: str. Scarlat Capșa; Str. Mihail Cornea;Fnd. Dimitrie Anghel; Str. Cornelia Emilian; Str. Ioan Gotcu; Str. Constantin Erbiceanu; Str. Mihail Galino;Str. Margareta Baciu”;

— în loc de: „Șos. Bârnova; Str. Bârnova; Std. Bârnova; Str. Ștefan Octavian Iosif; Std. ȘtefanOctavian Iosif; Ale. Bucium; Str. Nae Ionescu; Str. Iasomiei; Str. Narciselor; Str. Prof. Agricola Cardaș;Str. Haralambie Vasiliu; Str. Petre Jitaru; Fnd. Dealul Bucium; Ale. Plopii Fără Soț; Str. Verde; Std. Verde;Str. Teascului; Str. Plugari; Std. Plugari; Std. Căruțaș; Str. Livezi; Std. Livezi; Str. Raiului; Std. Raiului,Str. Corbului; Std. Corbului, Str. Mioarelor; Str. I.C. Constantineanu; Str. Fluieraș; Std. Fluieraș; Ale.Castanilor; Ale. Salcâmilor; ale. Teilor; Ale. Pinilor; Ale. Mestecenilor; Str. Ion Câmpineanu; Str. GheorgheVernescu; Str. Eugen Stătescu; Str. Alexandru Cernat, Str. Vladimir Buțureanu; Str. Mihai Ciucă;Str. Gheorghe Tudoranu; Str. Petru P. Condrea” se va citi: „Șos. Bârnova; Str. Bârnova; Std. Bârnova;Str. Ștefan Octavian Iosif; Std. Ștefan Octavian Iosif; Ale. Bucium; Str. Nae Ionescu; Str. Iasomiei;Str. Narciselor; Str. Prof. Agricola Cardaș; Str. Haralambie Vasiliu; Str. Petre Jitaru; Fnd. Dealul Bucium;Ale. Plopii Fără Soț; Str. Verde; Std. Verde; Str. Teascului; Str. Plugari; Std. Plugari; Std. Căruțaș;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 19

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 20: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. Livezi; Std. Livezi; Str. Raiului; Std. Raiului, Str. Corbului; Std. Corbului, Str. Mioarelor; Str. I.C.Constantineanu; Str. Fluieraș; Std. Fluieraș; Ale. Castanilor; Ale. Salcâmilor; ale. Teilor; Ale. Pinilor;Ale. Mestecenilor; Str. Ion Câmpineanu; Str. Gheorghe Vernescu; Str. Eugen Stătescu; Str. AlexandruCernat, Str. Vladimir Buțureanu; Str. Mihai Ciucă; Str. Gheorghe Tudoranu; Str. Petru P. Condrea; Str. C.G.Bedreag”;

— în loc de: „Bld. Poitiers bloc 10 (Ilie Pintilie); căminele de la nr. 41 la capăt; 50C; Șos. Bucium: 1;7; 9; 11; 13; 17; (17 Bl. 1; 17 Bl. 2; 17 Bl. B2; 17 Bl. Pav. B); 17A; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37;39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55, 55E; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; (18 Bl. A); 22; (22 Bl. 2; 22 Bl. 1; 22Bl. ANL; 22 Bl. B1); 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 44; 46; 50; 54; 56 Std. Cazangiilor; str. Cazangiilor;Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 2; 4; 6; 10;1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; Str.Cetățuia, 5 Bl. 787; (5 Bl. I6), Str. Grăniceri; Str. Fermei; Aleea Fermei Str. Constantin Thiron; căminele:Grup școlar de construcții-mașini «D. Mangeron» și Grup școlar «C.Brâncuși»” se va citi: „Bld. Poitiers bloc10 (Ilie Pintilie); căminele de la nr. 41 la capăt; 50C; Șos. Bucium: 1; 7; 9; 11; 11A; 13; 17; (17 Bl. 1; 17 Bl.2; 17 Bl. B2; 17 Bl. Pav. B); 17A; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 31A; 31B; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49;51; 51A;53; 55, 55A;55E; 55G; 55J; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; (18 Bl. A); 22; (22 Bl. 2; 22 Bl. 1; 22 Bl.ANL; 22 Bl. B1); 24; 26; 28; 30; 32; 34; 34A; 36; 38; 44; 46; 46A; 50; 54; 56 Std. Cazangiilor;str. Cazangiilor; Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 2; 4; 6; 10; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 11A; 11B; 13; 13A; 15; 21; 23; 25;27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 65; Str. Cetățuia, 5 Bl. 787; (5 Bl. I6), Str. Grăniceri; Str. Fermei; Aleea FermeiStr. Constantin Thiron; căminele: Grup școlar de construcții-mașini «D. Mangeron» și Grup școlar«C. Brâncuși»”;

— în loc de: „Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 18 Bl. 750; 20 Bl. 750; 22 Bl. 751; 24 Bl. 751; 26 Bl. 751, 28Bl. 751; 48; 60; 45 Bl. B2; 47 Bl. B2; 49 Bl. B2; 51 Bl. B2; 53 Bl. G2; (53 Bl. 1A; 53 Bl. B2; 53 Bl. G3);Std. Cetățuia: 15 bl. 752; 17 bl. 752; 19 bl. 752; Str. Plantelor: 1 Bl. 754; 3 Bl. 754; 5 Bl. 753; 7 Bl. 753; 9Bl. 752; Fnd. Luceafărului” se va citi: „Bld. Poitiers (Ilie Pintilie): 18 Bl. 750; 20 Bl. 750; 22 Bl. 751; 24 Bl.751; 26 Bl. 751, 28 Bl. 751; 48;60; 45 Bl. B2; 47 Bl. B2; 49 Bl. B2; 51 Bl. B2; 53 Bl. G2; (53 Bl. 1A; 53 Bl.B2; 53 Bl. G3); Std. Cetățuia: 15 bl. 752; 17 bl. 752; 19 bl. 752; Str. Plantelor: 1 Bl. 754; 3 Bl. 754; 5 Bl.753; 7 Bl. 753; 9 Bl. 752; 17; 37; 39; Fnd. Luceafărului”;

— în loc de: „Str. Cetățuia 1; Str. Ing. Emil Alexandrescu (Dimineții): 4 Bl. 788; (4 Bl. 777; 4 Bl. 789);6 Bl. 788; 8 Bl. 789; 10 Bl. 789; (10 Bl. 788); 5 Bl. 777; Str. Neptun 8 Bl. 771; 10 Bl. 771; (10 Bl. 772); 12Bl. 772;14 Bl. 772; 16 Bl. 773A; (16 Bl. 773); 18 Bl. 773A; (18 Bl. 773; 18 Bl. 773B); 20 Bl. 773B; (20 Bl.773); 22 Bl. 773B; 24 Bl. 774; Str. Radu-Vodă 4 Bl. 777; 6 Bl. 777; (8); 8 Bl. 766; (10); 10 Bl. 767; (10 Bl.766); 12 Bl. 768; 14 Bl. 769; (14 Bl. 770); 16 Bl. 770; 18 Bl. 770; Str. Nicovala” se va citi: „Str. Cetățuia 1;Str. Ing. Emil Alexandrescu (Dimineții): 4 Bl. 788; (4 Bl. 777; 4 Bl. 789); 6 Bl. 788; 8 Bl. 789; 10 Bl. 789;(10 Bl. 788); 5 Bl. 777; Str. Neptun 8 Bl. 771; 10 Bl. 771; (10 Bl. 772); 12 Bl. 772; 14 Bl. 772; 16 Bl. 773A;(16 Bl. 773); 18 Bl. 773A; (18 Bl. 773; 18 Bl. 773B); 20 Bl. 773B; (20 Bl. 773); 22 Bl. 773B; 24 Bl. 774;Str. Radu-Vodă 1; 4 Bl. 777; 6 Bl. 777; (8); 8 Bl. 766; (10); 10 Bl. 767; (10 Bl. 766); 12 Bl. 768; 14 Bl. 769;(14 Bl. 770); 16 Bl. 770; 18Bl. 770; 24; 31; Str. Nicovala”;

— în loc de: „Str. Ing. Emil Alexandrescu (Dimineții): 7 Bl. 776; 9 Bl. 775; 11 Bl. 775; (13); 13 Bl. 774;15 Bl. 774; 2 Bl. 787; 12 Bl. 790; 14 Bl. 790; 16 Bl. 791; 18 Bl. 791; (18 Bl. 792); 22 Bl. 792; (24); 24 Bl.792; Str. Plantelor: 2 Bl. 765; 4 Bl. 755,6 Bl. 755,8 Bl. 755; 10 Bl. 756” se va citi: „Str. Ing. EmilAlexandrescu (Dimineții): 7 Bl. 776; 9 Bl. 775; 11 Bl. 775; (13); 13 Bl. 774; 15 Bl. 774; 39; 2 Bl. 787; 12 Bl.790; 14 Bl. 790; 16 Bl. 791; 18 Bl. 791; (18 Bl. 792); 22 Bl. 792; (24); 24 Bl. 792; 36; 44; Str. Plantelor: 2Bl. 765; 4 Bl. 755,6 Bl. 755,8 Bl. 755; 10 Bl. 756; 48”;

— în loc de: „Std. Prof. I. Inculeț (Prudenței): 2; 12; 14; Str. Prof. I. Inculeț (Prudenței): 2 Bl. 676; 4Bl. 676; 6 Bl. 676; 8 Bl. 677; 10 Bl. 677; (12); 12 Bl. 677; 18 Bl. 680; (20); 20 Bl. 680; 26 Bl. 946; 28 Bl.946; 30;1 Bl. 675; 3 Bl. 675; (5); 5 Bl. 675; (7); 7 Bl. 675; (9); 9 Bl. 678; (11); 11 Bl. 678; 17; 19 Bl. 679; 21Bl. 681; Str. Răzoarelor: 3 Bl. 946; 5 Bl. 681; 7 Bl. 681; 9 Bl. 680; Str. Oțelari” se va citi: „Std. Prof. IonInculeț (Prudenței): 2; 12; 14; Str. Prof. Ion Inculeț (Prudenței): 2 Bl. 676; 4 Bl. 676; 6 Bl. 676; 8 Bl. 677;10 Bl. 677; (12); 12 Bl. 677; 18 Bl. 680; (20); 20 Bl. 680; 26 Bl. 946; 28 Bl. 946; 30;1 Bl. 675; 3 Bl. 675;(5); 5 Bl. 675; (7); 7 Bl. 675; (9); 9 Bl. 678; (11); 11 Bl. 678; 11 A; 17; 19 Bl. 679; 21 Bl. 681; Str. Răzoarelor:3 Bl. 946; 5 Bl. 681; 7 Bl. 681; 9 Bl. 680; Str. Oțelari”;

— în loc de: „Șos. Nicolina: 95 Bl. 996, 97 Bl. 996, 99 Bl. 996, 101 Bl. 996; 103 Bl. 1000, 105c;105Bl. 1004; 123; 143; 145; 151; 153; 157; 163; 167; 171; 173; 179; 181; 183; 195; 199; 201; 215; 217; 223c;229; 243; 251; 253; 255; 257; 259; Str. Hlincea: 10 Bl. 994A, (10 Bl. 994); 12 Bl. 994B, (12 Bl. 994); 14Bl. 994C; (14 Bl. 994); 16 Bl. 994D, 18 Bl. 994E; (18 Bl. 994); 20 Bl. 994F; (20 Bl. 994); 24 Bl. 998D; (24Bl. 998); 26 Bl. 998C, (26 Bl. 998); 28 Bl. 998B; (28 Bl. 998); 30 Bl. 998A; (30 Bl. 998); Șos. Iași-Ciurea”se va citi: „Șos. Nicolina: 95 Bl. 996, 97 Bl. 996, 99 Bl. 996, 101 Bl. 996; 103 Bl. 1000, 105; 105c;105 Bl.1004; 123; 135A; 143; 145; 145A; 151; 151B; 153; 155; 157; 157A; 163; 167; 171; 173; 179; 181; 183;195; 199; 201; 215; 217; 223c; 229; 243; 245; 251; 253; 255; 255A; 257; 259; 259A; Str. Hlincea: 10 Bl.994A, (10 Bl. 994); 12 Bl. 994B, (12 Bl. 994); 14 Bl. 994C; (14 Bl. 994); 16 Bl. 994D, 18 Bl. 994E; (18 Bl.994); 20 Bl. 994F; (20 Bl. 994); 24 Bl. 998D; (24 Bl. 998); 26 Bl. 998C, (26 Bl. 998); 28 Bl. 998B; (28 Bl.998); 30 Bl. 998A; (30 Bl. 998); Șos. Iași-Ciurea”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200820

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 21: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Ale. Tudor Neculai: 139 Bl. 1016, 141 Bl. 1016,143 Bl. 1016, 145 Bl. 1016; 147 Bl. 1017,149 Bl. 1017, 151 Bl. 1017, 153 Bl. 1017; 155 Bl. 1018, 157 Bl. 1018, 159 Bl. 1018, 161 Bl. 1018; 163 Bl.1019, 165 Bl. 1019, 167 Bl. 1019; Str. Hlincea: 32 Bl. 1002, 34 Bl. 1002, 36 Bl. 1002, 38 Bl. 1002, 40 Bl.1002, 42 Bl. 1002” se va citi: „Ale. Tudor Neculai: 139 Bl. 1016, 141 Bl. 1016,143 Bl. 1016, 145 Bl. 1016;147 Bl. 1017, 149 Bl. 1017, 151 Bl. 1017, 153 Bl. 1017; 155 Bl. 1018, 157 Bl. 1018, 159 Bl. 1018, 161 Bl.1018; 163 Bl. 1019, 165 Bl. 1019, 167 Bl. 1019; Str. Hlincea: 32 Bl. 1002, 34 Bl. 1002, 36 Bl. 1002, 38 Bl.1002, 40 Bl. 1002, 42 Bl. 1002; Ale. Tudor Neculai nr. 46 Bl. 1006 și nr. 48 Bl. 1006”;

— în loc de: „Șos. Nicolina: 100 Bl. 1005, 102 Bl. 1005, 104 Bl. 1005;(104 Bl. 1005B); 106 Bl. 1005;(106 Bl. 1005B); 108 Bl. 1005; (108 Bl. 1005B); 110 Bl. 1005; (110 Bl. 1005A); 112 Bl. 1005; (112 Bl.1005B; 112 Bl. 1005A); 114 Bl. 1005; (114 Bl. 1005B); 116 Bl. 1011; 118; 120; 122; 124; 156; 168;Str. Oțelăriei; Fnd. Oțelăriei; Str. Fortuș” se va citi: „Șos. Nicolina: 100 Bl. 1005, 102 Bl. 1005, 104 Bl.1005;(104 Bl. 1005B); 106 Bl. 1005; (106 Bl. 1005B); 108 Bl. 1005; (108 Bl. 1005B); 110 Bl. 1005; (110Bl. 1005A); 112 Bl. 1005; (112 Bl. 1005B; 112 Bl. 1005A); 114 Bl. 1005; (114 Bl. 1005B); 116 Bl. 1011; 118;120; 122; 124; 156; 168; Str. Oțelăriei; Fnd. Oțelăriei; Str. Fortus”;

— în loc de: „Ale. Tudor Neculai: 47 Bl. 976; 49 Bl. 976; 51 Bl. 976; 53 Bl. 975; 55 Bl. 975; 57 Bl.975; 59 Bl. 974; 61 Bl. 974; 63 Bl. 974; 65 Bl. 973; 67 Bl. 973; 71 Bl. 972; 73 Bl. 972; 75 Bl. 972; 77 Bl.972; 2; 3; 5; 7; 8; (10); 12; 14; 16; 26; 28; 38; 40; 52; (56); 68; 72; 84; 86; 94; 96; (108); 100A; 100B; (112);(132); 138; Șos. Nicolina: 38 Bl. 965; 40 Bl. 967; 42 Bl. 969; 44 Bl. 971B; 46 Bl. 971B; (46 Bl. 971-B); 48Bl. 971A; Str. Prof. Nicolae Bucur; Str. Prof. Emil Honoriu; Str. Prof. Nicolae Zamfirescu” se va citi:„Ale. Tudor Neculai: 47 Bl. 976; 49 Bl. 976; 51 Bl. 976; 53 Bl. 975; 55 Bl. 975; 57 Bl. 975; 59 Bl. 974; 61Bl. 974; 63 Bl. 974; 65 Bl. 973; 67 Bl. 973; 71 Bl. 972; 73 Bl. 972; 75 Bl. 972; 77 Bl. 972; 2; 3; 5; 7; 8; (10);12; 14; 16; 26; 28; 38; 40; 52; (56); 68; 72; 84; 86; 94; 96; (108); 100A; 100B; (112); (132); 138;Șos. Nicolina: 38 Bl. 965; 40 Bl. 967; 42 Bl. 969; 44 Bl. 971B; 46 Bl. 971B; (46 Bl. 971- B); 48 Bl. 971A;Str. Prof. Nicolae Bucur; Str. Prof. Emil Honoriu; Str. Prof. Neculai Zamfirescu”;

— în loc de: „Fnd. Strugurilor; Str. Strugurilor; Str. Arh. Berindei (Muncii); Std. Arh. Berindei (Muncii);Str. Frunzei, Str. Brădetului; Str. Făgetului; Șos. Galata; Str. Sabo Iosef (Dealul Galata); Str. Aluniș;Str. Fluturilor; Ale. Strugurilor” se va citi: „Fnd. Strugurilor; Str. Strugurilor; Str. Arh. Ion Berindei (Muncii);Std. Arh. Ion Berindei (Muncii); Str. Frunzei, Str. Brădetului; Str. Făgetului; Șos. Galata; Str. Dr. Sabo Iosef(Dealul Galata); Str. Aluniș; Str. Fluturilor; Ale. Strugurilor”.

— În anexa nr. 24 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 24 —Județul Iași, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiul uninominalnr. 12 Municipiul Iași, în casetele 4, 8, 9, 18, 20, 21, 30, 32 și 37 din coloana „Localități (municipii,orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Bld. Primăverii 3 (3 Bl. D9); 5 Bl. D10; (5 Bl. D9); 5A; (7); 7 Bl. C1; 7A Bl. C1; 7B Bl.R1; (7 Bl. R1); (9); 9 Bl. P4; 9A; (11); 11 Bl. P1; (11 Bl. B1); (14; 27); Bld. Socola 15; 15A; (15 Bl. D8; 15Bl. D2) 17; (17 Bl. D7; 17 Bl. D17); Bld. Țuțora (6); 6 Bl. P3; (6 Bl. 6; 6 Bl. A; 6 Bl. P2; 6 Bl. 3;6 Bl. 6A; 6Bl. G1); (8); 8 Bl. P2; (8 Bl. P1; 8 Bl. F2; 8 Bl. P2); (10); 10 Bl. I1(10 Bl. I-1; 10 Bl. I2; 10 Bl. I1;10 Bl. D);12 Bl. I1; 14 Bl. D1; (16); 16 Bl. D1; (18); 18 Bl. D1; Str. Imașului” se va citi: „Bld. Primăverii 3 (3 Bl. D9);5; 5 Bl. D10; (5 Bl. D9); 5A; (7); 7 Bl. C1; 7A Bl. C1; 7B Bl. R1; (7 Bl. R1); (9); 9 Bl. P4; 9A; (11); 11 Bl. P1;(11 Bl. B1); (14; 27); Bld. Socola 15; 15A; (15 Bl. D8; 15 Bl. D2) 17; (17 Bl. D7; 17 Bl. D17); Bld. Țuțora(6); 6 Bl. P3; (6 Bl. 6; 6 Bl. A; 6 Bl. P2; 6 Bl. 3; 6 Bl. 6A; 6 Bl. G1); (8); 8 Bl. P2; (8 Bl. P1;8 Bl. F2; 8 Bl.P2); (10); 10 Bl. I1 (10 Bl. I-1; 10 Bl. I2; 10 Bl. I1;10 Bl. D); 12 Bl. I1; 14 Bl. D1; (16); 16 Bl. D1; (18); 18Bl. D1; Str. Imașului”;

— în loc de: „Ale. Rozelor: (15), 15 Bl. Z2, (15 Bl. 22); (17), 17 Bl. X13; (19), 19 Bl. V2; (21), 21 Bl.Z1; (34), 34 Bl. A11; 34A Bl. A3, (34 Bl. 34, 34 Bl. A3); (38), 38 Bl. A10; 38A Bl. A4, (38 Bl. A4, 38 Bl. A1);40 Bl. L3; (42), 42 Bl. K4; (44), 44 Bl. U1; (46), 46 Bl. U1, (46 Bl. C); Bld. Nicolae Iorga (Republicii) 59 Bl.E5; 59A Bl. F1; (59), 59B Bl. R1, (59 Bl. R-1); (61), 61 Bl. F, (61 Bl. F1), (87)” se va citi: „Ale. Rozelor: (15),15 Bl. Z2, (15 Bl. 22); (17), 17 Bl. X13; (19), 19 Bl. V2; (21), 21 Bl. Z1; (34), 34 Bl. A11; 34A Bl. A3, (34 Bl.34, 34 Bl. A3); (38), 38 Bl. A10; 38A Bl. A4, (38 Bl. A4, 38 Bl. A1); 40 Bl. L3; (42), 42 Bl. K4; (44), 44 Bl.U1; (46), 46 Bl. U1, (46 Bl. C); Bld. Nicolae Iorga (Republicii) 59 Bl. E5; 59A Bl. F1;(59), 59B Bl. R1, (59Bl. R-1); (61), 61 Bl. F, (61 Bl. F1), (87); 59B”;

— în loc de: „Bld. Socola: (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1); Str. Nicolina: 1; (1 Bl. F, 1 Bl. F1)3Bl. A1; (3); (5); 5 Bl. A2; (7); 7 Bl. A3; (9); 9 Bl. A4; (11); 11 Bl. A5; 13; (15); 15 Bl. K1; Ale. Rozelor: (16),16 Bl. A7, (16 Bl. P, 16 Bl. A1); Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 51 Bl. G2, (51 Bl. R3, 51 Bl. C2)” se va citi:„Bld. Socola: (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1); Str. Nicolina: (1 Bl. F, 1 Bl. F1)3 Bl. A1; (3); (5); 5 Bl.A2; (7); 7 Bl. A3; (9); 9 Bl. A4; (11); 11 Bl. A5; 13; (15); 15 Bl. K1; Ale. Rozelor: (16), 16 Bl. A7, (16 Bl. P,16 Bl. A1); Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 51; 51 Bl. G2, (51 Bl. R3, 51 Bl. C2); 51A; 51B”;

— în loc de: „Șos. Națională: 27; 31; 33; 35; 39; 41; 41A; 180A; 182; 182A; 184; 184A; Str. Decebal:20; 22; 22A, (22 Bl. Z8, 22 Bl. B4); 24A Bl. X11; 24 Bl. B5; (26), 26 Bl. D3; 26A Bl. Q4; (28), 28 Bl. C3” seva citi: „Șos. Națională: 27; 31; 33; 35; 39; 41; 41A; 180; 180A; 182; 182A; 184; 184A; Str. Decebal: 20;22; 22A, (22 Bl. Z8, 22 Bl. B4); 24A Bl. X11; 24 Bl. B5; (26), 26 Bl. D3; 26A Bl. Q4; (28), 28 Bl. C3”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 21

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 22: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii) (1), (1 Bl. L1, 1 Bl. 7), 1A Bl. L1; 1B Bl. L2; 1 Bl. C7; (3),3 Bl. C6, (3 Bl. F3, 3 Bl. C-6, 3 Bl. 647); 3A Bl. F9; (5), 5 Bl. C5, (5 Bl. C-5); 5A Bl. F8; 7A Bl. M2; 7B Bl.F7; 7C Bl. F6; 7D Bl. F5; 7E Bl. K2; 7F Bl. K2;7G Bl. K1; 7H Bl. K1; 7” se va citi: „Bld. Nicolae Iorga(Republicii) (1), (1 Bl. L1, 1 Bl. 7), 1A Bl. L1; 1B; 1B Bl. L2; 1 Bl. C7; (3), 3 Bl. C6, (3 Bl. F3, 3 Bl. C-6, 3Bl. 647); 3A; 3A Bl. F9; (5), 5 Bl. C5, (5 Bl. C-5); 5A Bl. F8; 7A; 7A Bl. M2; 7B; 7B Bl. F7; 7C Bl. F6; 7D Bl.F5; 7E Bl. K2; 7F Bl. K2;7G Bl. K1; 7H Bl. K1; 7”;

— în loc de: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 9; 9A; 11; (13); 15; 17; 19; (21); 23; 25; 27; (29); 31;(31 Bl. G1); 33; Str. Dacia; Str. Decebal 1; (1 Bl. Camin; 1 Bl. Decebal); 3; 5; 7; 7A; 9; 11; 11A;11B; 13;15; 17; 19; 21; 23; (25); 25 Bl. Z11; 25A; 27 Bl. Z12; (29); 29 Bl. Z13; 33; (33 Bl. X12); Str. Ion Neculce;Str. Romană” se va citi: „Bld. Nicolae Iorga (Republicii): 9; 9A; 11; (13); 15; 17; 19; (21); 23; 25; 27; (29);31; (31 Bl. G1); 33; Str. Dacia; Str. Decebal 1; (1 Bl. Cămin; 1 Bl. Decebal); 3; 5; 7; 7A; 9; 11; 11A; 11B;13; 15; 17; 19; 21; 23; (25); 25 Bl. Z11; 25A; 27 Bl. Z12; (29); 29 Bl. Z13; 33; (33 Bl. X12); Str. CronicarIon Neculce; Str. Romană”;

— în loc de: „Str. Bradului: 12 Bl. B2, (12 Bl. 2); 14; (14 Bl. 2; 14 Bl. B2); (16); 16 Bl. B2; (16 Bl. 2;16 Bl. II); 18 Bl. B2; 23 Bl. H10; 25 Bl. H11; 27 Bl. H12; Str. Gheorghe Doja: 10 Bl. 820,12 Bl. 820;Str. Orientului: 13 Bl. 809,15 Bl. 809, 17 Bl. 809; 19 Bl. 821, 21 Bl. 821, 23 Bl. 821, 25 Bl. 821; Str. Sălciilor:(23); 23 Bl. 811; (25); 25 Bl. 811; 27; 29 Bl. 808A; (29 Bl. 808); 31 Bl. 808, 33 Bl. 808, 35 Bl. 808; 37; 39;34 Bl. 807, 36 Bl. 807; 38; 44” se va citi: „Str. Bradului: 12 Bl. B2, (12 Bl. 2); 14; (14 Bl. 2; 14 Bl. B2); (16);16 Bl. B2; (16 Bl. 2; 16 Bl. II); 18 Bl. B2; 23 Bl. H10; 25 Bl. H11; 27 Bl. H12; Str. Gheorghe Doja: 10 Bl.820,12 Bl. 820; Str. Orientului: 13 Bl. 809,15 Bl. 809, 17 Bl. 809; 19 Bl. 821, 21 Bl. 821, 23 Bl. 821, 25 Bl.821; Str. Sălciilor: (23); 23 Bl. 811; (25); 25 Bl. 811; 27; 29 Bl. 808A; (29 Bl. 808); 31 Bl. 808, 33 Bl. 808,35 Bl. 808; 37; 39; 39B; 41; 34 Bl. 807, 36 Bl. 807; 38; 40; 42; 44”;

— în loc de: „Str. Pantelimon Halipa (Trotuș): 7 Bl. H7; 9 Bl. L1B; (9 Bl. L1; 9 Bl. L1-2, 9 Bl. H6); 11Bl. L1B; (11 Bl. L1-B); 13 Bl. G1; (13 Bl. G2); 15 Bl. G2; 192 Bl. E4A; (2 Bl. E4-A; 2Bl. E4); 4 Bl. F3B, 4ABl. F3Bis; (4 Bl. F3-B); 6 Bl. H4B, 6A Bl. H4B, 6B Bl. H4B;(6 Bl. H4-B); 16; 18 Bl. G3; (18 Bl. G-3); 20 Bl.H8; (20 Bl. 48); 22 Bl. H9; (22 Bl. H8; 22 Bl. H-9)” se va citi: „Str. Pantelimon Halipa (Trotuș): 7 Bl. H7; 9Bl. L1B; (9 Bl. L1; 9 Bl. L1-2, 9 Bl. H6); 11 Bl. L1B; (11 Bl. L1-B); 13; 13 Bl. G1; (13 Bl. G2); 15 Bl. G2; 192Bl. E4A; (2Bl. E4-A; 2Bl. E4); 4 Bl. F3B, 4A Bl. F3Bis; (4 Bl. F3-B); 6 Bl. H4B, 6A Bl. H4B, 6B Bl. H4B; (6Bl. H4-B); 16; 18 Bl. G3; (18 Bl. G-3); 20; 20 Bl. H8; (20 Bl. 48); 22 Bl. H9; (22 Bl. H8; 22 Bl. H-9)”;

— în loc de: „Șos. Națională: 78 Bl. D15; 80 Bl. D14; 82 Bl. D13; 84 Bl. D12; 86 Bl. D11; 88 Bl.1215;90 Bl.1211;,92 Bl.1211; 94 Bl.1211; Str. Argeș, Str. Jijia, Str. Bujor Paul (Jiului)” se va citi: „Șos. Națională:78 Bl. D15; 80 Bl. D14; 82 Bl. D13; 84 Bl. D12; 86 Bl. D11; 88 Bl.1215; 90 Bl.1211;,92 Bl.1211; 94 Bl.1211;Str. Argeș, Str. Jijia, Str. Prof. Paul Bujor (Jiului)”.

— În anexa nr. 26 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 26 —Județul Maramureș, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Baia Mare, în caseta 2 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Prunului, Str. M. Costin, Str. Nucului, Str. G. Ureche, Bd. Independenței bl:24,26,28, Al. Toamnei, Str. Victoriei bl: 65, 67, 69, 122 128, 128A, 130, 136, 146A, 146, 146D, 136B, dela 73 la 115; de la 122 până la 166, Str. Magnoliei, Str. Cristian, Str. Măceșului, Str. Daliei,Str. Corcodușului, Str. Salciei, Str. Ulmului, Str. Cameliei, Str. Freziei, Str. Liliacului, Str. Lămâiței,Str. Sânzienelor, Str. Iederei, Str. Orhideei, Str. Mimozei, Str. Azaleelor, Str. Mușcatelor, Str. E. Racoviță,Str. Lalelei, Str. Margaretei, Str. Panseluței, Str. Crizantemelor” se va citi: „Str. Prunului, Str. M. Costin,Str. Nucului, Str. G. Ureche, Bd. Independenței bl: 24,26,28, Al. Toamnei, Str. Victoriei bl: 65, 67, 69, 122128, 128A, 130, 136, 146A, 146, 146D, 136B, de la 73 la 115; de la 122 până la 166, Str. Magnoliei,Str. Cristian, Str. Măceșului, Str. Daliei, Str. Corcodușului, Str. Salciei, Str. Ulmului, Str. Cameliei,Str. Freziei, Str. Liliacului, Str. Lămâiței, Str. Sânzienelor, Str. Iederei, Str. Orhideei, Str. Mimozei,Str. Azaleelor, Str. Mușcatelor, Str. E. Racoviță, Str. Lalelei, Str. Margaretei, Str. Panseluței,Str. Crizantemelor, Str. Toamnei”.

— În anexa nr. 27 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 27 —Județul Mehedinți, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, în casetele 1, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 25,27, 32, 36, 37, 39 și 40 din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Aurelian de la nr. 27 la nr. 55 și de la nr. 26 la nr. 52; Str. Decebal de la nr. 14 lanr. 62 și de la nr. 21 la nr. 57; B-dul Dunării în întregime; Str. I.Gh. Bibicescu (6 Martie) în întregime;Str. I.Șt. Paulian (Ion Elena) în întregime; Str. Portului în întregime; B-dul Porțile de Fier în întregime;B-dul Carol I (Republicii) de la nr. 31 la nr. 55; Piața Ștefan cel Mare în întregime; Str. Th. Costescu înîntregime; Str. Traian de la nr. 52 la nr. 80” se va citi: „Str. Aurelian de la nr. 27 la nr. 55 și de la nr. 26 lanr. 52; Str. Decebal de la nr. 14 la nr. 62 și de la nr. 21 la nr. 57; B-dul Dunării în întregime; Str. Gh.Bibicescu (6 Martie) în întregime; Str. I.Șt. Paulian (Ion Elena) în întregime; Str. Portului în întregime;B-dul Porțile de Fier în întregime; B-dul Carol I (Republicii) de la nr. 31 la nr. 55; Piața Ștefan cel Mare înîntregime; Str. Teodor Costescu în întregime; Str. Traian de la nr. 52 la nr. 80”;

— în loc de: „Str. Adrian de la nr. 155 la nr. 235 și de la nr. 112 la nr. 192; Str. M.Averescu de la nr. 37la nr. 109B și de la nr. 20A la nr. 78A; Str. Coșbuc de la nr. 11 la nr. 27 și de la nr. 16 la nr. 28A; Str. Kiseleffde la nr. 9 la nr. 31 și de la nr. 2 la nr. 34; Str. Matei Vasilescu de la nr. 1 la nr. 55 și de la nr. 2 la nr. 44;Str. M.Eminescu de la nr. 10 la nr. 32 și de la nr. 13 la nr. 19; Piața Mică în întregime; Str. N.Cernăianude la nr. 1 la nr. 65A și de la nr. 2 la nr. 86; Str. Cpt. Romulus Lepri de la nr. 1 la nr. 81 și de la nr. 2 la

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200822

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 23: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

nr. 72; Str. Smârdan de la nr. 10 la nr. 24 și de la nr. 13 la nr. 31” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 155 lanr. 235 și de la nr. 112 la nr. 192; Str. M. Averescu de la nr. 37 la nr. 109B și de la nr. 20A la nr. 78A;Str. Coșbuc de la nr. 11 la nr. 27 și de la nr. 16 la nr. 28A; Str. Kiseleff de la nr. 9 la nr. 31 și de la nr. 8 lanr. 34; Str. Matei Vasilescu de la nr. 1 la nr. 55 și de la nr. 2 la nr. 44; Str. Mihail Eminescu de la nr. 10 lanr. 32 și de la nr. 13 la nr. 19A; Piața Mică în întregime; Str. N.Cernăianu de la nr. 1 la nr. 65A și de la nr. 2la nr. 86; Str. Cpt. Romulus Lepri de la nr. 1 la nr. 81 și de la nr. 2 la nr. 72; Str. Smârdan de la nr. 10 lanr. 24 și de la nr. 13 la nr. 31”;

— în loc de: „Str. Brâncoveanu de la nr. 146 la nr. 176 și de la 177 la 215 (bl. E12, E15, bl. E16,TS14); Str. Calomfirescu de la nr. 130 la nr. 140 și de la nr. 157 la nr. 159 (bl. E17, E18); Str. Eroii de laCerna de la nr. 27 la nr. 29 și de la nr. 38 la nr. 44 (bl. E13, E14); Str. Smârdan de la nr. 26 la nr. 56 și dela nr. 33 la nr. 57 (bl. S4E); B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 80 la nr. 92 (bl. TS16)” se va citi:„Str. Brâncoveanu de la nr. 146 la nr. 176 și de la 187 la 215 (bl. E12, E15, bl. E16, TS14); Str.Calomfirescu de la nr. 130 la nr. 140 și de la nr. 157 la nr. 159 (bl. E17, E18); Str. Eroii de la Cerna de lanr. 27 la nr. 29 și de la nr. 38 la nr. 44 (bl. E13, E14); Str. Smârdan de la nr. 26 la nr. 56 și de la nr. 33 lanr. 57 (bl. S4E); B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 78 la nr. 92 (bl. TS16)”;

— în loc de: „Str. Anghel Saligny de la nr. 1 la nr. 21A și de la nr. 2 la nr. 58; Str. Mrs. Averescu(Progresul) de la nr. 80 și nr. 111 la terminare (bl. B2); Str. 1 Dec.1918 de la nr. 1 la nr. 31 și de la nr. 2 lanr. 16A; Str. M.Vasilescu de la nr. 46 și nr. 57 la terminare; Str. N.Cernăianu de la nr. 67 și nr. 88 laterminare; Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 31 și de la nr. 2 la nr. 28; Str. Topolniței de la nr. 1 la nr. 9 (bl.1, 2, 3);Str. Călărași de la nr. 1 la nr. 13 și de la nr. 2 la nr. 16” se va citi: „Str. Saligny de la nr. 1 la nr. 21A și dela nr. 2 la nr. 58; Str. M. Averescu (Progresul) de la nr. 80 și nr. 111 la terminare (bl. B2); Str. 1 Dec.1918de la nr. 1 la nr. 31 și de la nr. 2 la nr. 16A; Str. Matei Vasilescu de la nr. 46 și nr. 57 la terminare; Str. NicuCernăianu de la nr. 67 și nr. 88 la terminare; Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 31 și de la nr. 2 la nr. 28;Str. Topolniții de la nr. 1 la nr. 9A (bl.1, 2, 3); Str. Călărași de la nr. 1 la nr. 13 și de la nr. 2 la nr. 16”;

— în loc de: „Str. Abatorului; Str. Aurelian de la nr. 112 și la nr. 109 la terminare; Str. BalașaFratoștițeanu; Str. I.Creangă; Str. N.Grigorescu; Str. Panduri; Str. Traian de la nr. 174 și nr. 239 laterminare; Str. Topolniței de la nr. 11 la nr. 13 (bl.4,1)” se va citi: „Str. Abatorului; Str. Aurelian de la nr. 112și la nr. 109 la terminare; Str. Balașa Fratoștițeanu; Str. I.Creangă; Str. N.Grigorescu; Str. Panduri;Str. Traian de la nr. 174 și nr. 239 la terminare; Str. Topolniții de la nr. 11 la nr. 13A (bl.4,1)”;

— în loc de: „Aleea Castanilor (bl. A1, A2, A3, A4, C2); B-dul Revoluției 16-22 Dec.1989 de la nr. 1la nr. 7(bl. B1, B2, E1); Str. Șincai de la nr. 30 la nr. 56” se va citi: „Aleea Castanilor (bl. A1, A2, A3, A4,C2); B-dul Revoluției 1989 de la nr. 1 la nr. 7(bl. B1, B2, E1); Str. Șincai de la nr. 30 la nr. 56”;

— în loc de: „Str. Orly (Prahova, I.Antonescu) de la nr. 39 la nr. 53 (bl. G1, G2, G3, G4, G5, C10,C11) și de la nr. 46 la nr. 80; B-dul Revoluției de la nr. 9 la nr. 13 (bl. E2, F1, F2)” se va citi: „Str. Orly(Prahova, I.Antonescu) de la nr. 39 la nr. 53 (bl. G1, G2, G3, G4, G5, C10, C11) și de la nr. 46 la nr. 80;B-dul Revoluției 1989 de la nr. 9 la nr. 13 (bl. E2, F1, F2)”;

— în loc de: „Al. Privighetorilor de la nr. 1 la nr. 41 (bl. I1, I1 A, J1, J2); B-dul Revoluției de la nr. 15la nr. 17 și de la nr. 8 la nr. 14 (bl. F3, F4, N2, N3, N4, P1)” se va citi: „Al. Privighetorilor de la nr. 1 la nr. 41(bl. I1, I1 A, J1, J2); B-dul Revoluției 1989 de la nr. 15 la nr. 17 și de la nr. 4 la nr. 14 (bl. F3, F4, N2, N3,N4, P1)”;

— în loc de: „Al. Crinilor (bl N4’, N5, P4); Al. Crizantemelor (bl N6, N7, N8); Str. I.C.Brătianu (Tg.Jiului) de la nr. 1 la nr. 7 (bl P6); B-dul Revoluției de la nr. 16 la nr. 22 și de la nr. 19 la nr. 25 (bl P2, P3,P5, A1, A2)” se va citi: „Al. Crinilor (bl N4’, N5, P4); Al. Crizantemelor (bl N6, N7, N8); B-dul I.C.Brătianu(Tg. Jiului) de la nr. 1 la nr. 7 (bl P6); B-dul Revoluției 1989 de la nr. 16 la nr. 22 și de la nr. 19 la nr. 27(bl P2, P3, P5, A1, A2)”;

— în loc de: „Str. Slt. E.Mareși (Gladiolelor) de la nr. 2 la nr. 14 (bl. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7); Al.Privighetorilor de la nr. 2 la nr. 14 (bl. T1, T2, T3, T4)” se va citi: „Str. Slt. Eugen Mareși (Gladiolelor) întotalitate; Al. Privighetorilor de la nr. 2 la nr. 14 (bl. T1, T2, T3, T4)”;

— în loc de: „Str. M.Gușiță (Ghioceilor) bl. 9, 10, 11, 90 Garsoniere; Str. W.Mărăcineanu nr. 1-1A șide la nr. 11 și nr. 2 la terminare bl.12, 13” se va citi: „Ale. Mihai Gușiță (Ghioceilor) bl. 9, 10, 11, 90Garsoniere; Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-1A și de la nr. 11 și nr. 2 la terminare bl.12, 13”;

— în loc de: „Str. I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 7 la nr. 9 și de la nr. 12 la nr. 28 (bl.2, 3, 4, 6);Str. Kiseleff de la nr. 76 la terminare (bl.1,3)” se va citi: „B-dul I.C.Brătianu (Tg. Jiului) de la nr. 9 la nr. 11și de la nr. 12 la nr. 28 (bl.2, 3, 4, 6); Str. Kiseleff de la nr. 76 la terminare (bl.1,3)”;

— în loc de: „Str. Alion de la nr. 2 la nr. 4; Str. Dr. Babeș de la nr. 1 la nr. 13; Al. Mr. C.Săvoiu(Lăcrămioarelor) bl. A1, A2, C1, B1; Str. Eroii de la Cerna de la nr. 29 și nr. 46 la terminare (bl. A3); Str. Gh.I.Șișești (Cosminului) de la nr. 1 la nr. 5B și de la nr. 2 la nr. 6; Str. I.C.Brătianu de la nr. 2 la nr. 10;Str. M.Eminescu de la nr. 35 și nr. 50 la terminare (bl. C2); B-dul T.Vladimirescu de la nr. 111 la nr. 173;Str. Smârdan nr. 59-61” se va citi: „Str. Alion de la nr. 2 la nr. 4; Str. Dr. Babeș de la nr. 1 la nr. 13; Str. Mr.Corneliu Săvoiu (Lăcrămioarelor) bl. A1, A2, C1, B1; Str. Eroii de la Cerna de la nr. 29A și nr. 46 laterminare (bl. A3); Str. Gh. Ionescu-Șișești (Cosminului) de la nr. 1 la nr. 5B și de la nr. 2 la nr. 6;B-dul I.C.Brătianu de la nr. 2 la nr. 10; Str. Mihail Eminescu de la nr. 35 și nr. 50 la terminare (bl. C2);B-dul Tudor Vladimirescu de la nr. 111 la nr. 173; Str. Smârdan nr. 59-61”;

— în loc de: „Str. Kiseleff de la nr. 48 la nr. 74 și de la nr. 51 la nr. 59A (bl. P3, KA4, KA5, KM5);Str. Veterani de la nr. 1 la nr. 47 și de la nr. 2 la nr. 46 (bl. IV2)” se va citi: „Str. Kiseleff de la nr. 48 la nr. 74și de la nr. 51 la nr. 65 (bl. P3, KA4, KA5, KM5); Str. Veterani de la nr. 1 la nr. 47 și de la nr. 2 la nr. 46(bl. IV2)”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 23

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 24: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. Veterani de la nr. 48 și de la nr. 49 la terminare; Str. Anghel Saligni de la nr. 100și de la nr. 37 la terminare (bl. 1, 2, A1, 100 garsoniere); Str. Topolniței de la nr. 15 și nr. 26 la terminare(bl. B1, B20, G1)” se va citi: „Str. Veterani de la nr. 48 și de la nr. 49 la terminare; Str. Saligni de la nr. 100și de la nr. 37 la terminare (bl. 1, 2, A1, 100 garsoniere); Str. Topolniții de la nr. 15 și nr. 22 la terminare(bl. B1, B20, G1)”;

— în loc de: „Str. Dr. Victor Babeș de la nr. 96 la nr. 106 și de la nr. 61 la nr. 159 (bl.3, 5, TN6, A1,A2, C1, C2, D, MIM2, 1); Str. Călărași de la nr. 33 la nr. 37 (bl. A3, A4, E1)” se va citi: „Str. Dr. Babeș dela nr. 96 la terminare și de la nr. 61 la nr. 159 (bl.3, 5, TN6, A1, A2, C1, C2, D, MIM2, 1); Str. Călărași dela nr. 33 la nr. 37 (bl. A3, A4, E1)”;

— în loc de: „Str. Alion de la nr. 72 și nr. 65 la terminare (bl.2, VT2, VT3, VT4, G2, G1,1); Str. Gh.Ionescu Șișești (Cosminului) de la nr. 74 și 69 la terminare (bl.2, 3, A3, E2)” se va citi: „Str. Alion de la nr. 72și nr. 65 la terminare (bl.2, VT2, VT3, VT4, G2, G1,1); Str. Gh. Ionescu Șișești (Cosminului) de la nr. 74și 69 la terminare (bl.2, 3, A3, E2); Str. Alion nr. 36”.

— În anexa nr. 27 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 27 —Județul Mehedinți, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, în casetele 2, 4, 5, 6, 8—12, 14, 16, 19, 20 și 21din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Adrian de la nr. 1 la nr. 69 și de la nr. 2 la nr. 58; Str. Bolintineanu de la nr. 20 șinr. 21 la terminare; Str. Calomfirescu de la nr. 11 la nr. 61 B și de la nr. 2 la nr. 58 (bl. B1, F1, C6, F21,F22); Str. Carol Davila în întregime; Str. Dimitrie Grecescu (30 Decembrie) de la nr. 24 și nr. 21 laterminare; Str. Horațiu de la nr. 23 și nr. 38 la terminare (bl. F18, F19, F20); Str. V.Alecsandri de la nr. 28și nr. 29 la terminare (bl. B2); Str. Brâncoveanu de la nr. 16 la nr. 34 (bl. F23); Str. Popa Șapcă în întregime”se va citi: „Str. Adrian de la nr. 1 la nr. 69 și de la nr. 2 la nr. 58; Str. Bolintineanu de la nr. 20 și nr. 21 laterminare; Str. Calomfirescu de la nr. 11 la nr. 61 B și de la nr. 2 la nr. 58 (bl. B1, F1, C6, F21, F22);Str. Davila în întregime; Str. Grecescu (30 Decembrie) de la nr. 24 și nr. 21 la terminare; Str. Horațiu dela nr. 23 și nr. 28 la terminare (bl. F18, F19, F20); Str. Vasile Alecsandri de la nr. 28 și nr. 29 la terminare(bl. B2); Str. Brâncoveanu de la nr. 16 la nr. 34 (bl. F23); Str. Popa Șapcă în întregime”;

— în loc de: „Str. Adrian de la nr. 71 la nr. 111 și de la nr. 60 la nr. 88; Str. Al. Bărcăcilă (Ciocârliei)în întregime; Str. Antoninii în întregime; Str. Brateș în întregime; Str. Brâncoveanu de la nr. 49 la nr. 139și de la nr. 36 la nr. 114; Str. Calomfirescu de la nr. 63 la nr. 105 și de la nr. 60 la nr. 98; Str. Cicero de lanr. 33 la nr. 47 și de la nr. 8 la nr. 46A; Str. D.Cantemir în întregime (bl. T1, T2, C2); Piața Cuza Ostroveni(7 Noiembrie) în întregime; Str. Horia în întregime; Str. Română în întregime; Str. Smochinului în întregime;Str. Șincai de la nr. 1 la nr. 11 și de la nr. 2 la nr. 22; Piața Știrbei (1Mai) în întregime; Str Traian de la nr. 75la nr. 113; Str. Unirii de la nr. 65 și 54 la terminare; Piața Radu Negru în întregime; Str. Chișinău(Dobrogeanu Gherea) în întregime” se va citi: „Str. Adrian de la nr. 71 la nr. 111 și de la nr. 60 la nr. 88;Str. Alexandru Bărcăcilă (Ciocârliei) în întregime; Str. Antonini în întregime; Str. Brateș în întregime;Str. Brâncoveanu de la nr. 49 la nr. 139 și de la nr. 36 la nr. 114; Str. Calomfirescu de la nr. 63 la nr. 105și de la nr. 60 la nr. 98; Str. Cicero de la nr. 33 la nr. 47 și de la nr. 8 la nr. 46A; Str. Cantemir în întregime(bl. T1, T2, C2); Piața Cuza Ostroveni (7 Noiembrie) în întregime; Str. Horia în întregime; Str. Romană înîntregime; Str. Smochinului în întregime; Str. Șincai de la nr. 1 la nr. 11 și de la nr. 2 la nr. 22; Piața ȘtirbeiVodă (1Mai) în întregime; Str Traian de la nr. 75 la nr. 113; Str. Unirii de la nr. 65 și 54 la terminare; PiațaRadu Negru în întregime; Str. Chișinău (Dobrogeanu Gherea) în întregime”;

— în loc de: „Str. Adrian de la nr. 113 la nr. 153 și de la nr. 90 la nr. 110; Str. Mrs. Averescu(Progresul) de la nr. 1 la nr. 35 și de la nr. 2 la nr. 20; Str. Orly (M.Antonescu, Prahova) de la nr. 1 la nr. 23și de la nr. 2 la nr. 28 (bl. S5V, S6V); Str. Avram Iancu de la nr. 1 la nr. 43 și de la nr. 2 la nr. 28;Str. Brâncoveanu de la nr. 141 la nr. 185 și de la nr. 116 la nr. 144; Str. Calomfirescu de la nr. 107 lanr. 153 și de la nr. 100 la nr. 128; Str. Crișan de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr. 2 la nr. 34A; Str. Gh. Lazăr înîntregime; Str. Iulius Cezar în întregime; Piața Mircea în întregime; Str. N.Bălcescu în întregime; Str. NumaPompiliu în întregime; Str. Rahova de la nr. 4 și nr. 5 la terminare; Str. Saidac în întregime;B-dul T.Vladimirescu de la nr. 30 la nr. 76; Piața Bazinului în întregime; Piața Unirii în întregime” se va citi:„Str. Adrian de la nr. 113 la nr. 153 și de la nr. 90 la nr. 110; Str. Mareșal Averescu (Progresul) de la nr. 1la nr. 35 și de la nr. 2 la nr. 20; Str. Orly (M.Antonescu, Prahova) de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr. 2 la nr. 28(bl. S5V, S6V); Str. Avram Iancu de la nr. 1 la nr. 43 și de la nr. 2 la nr. 28; Str. Brâncoveanu de la nr. 141la nr. 185 și de la nr. 116 la nr. 144; Str. Calomfirescu de la nr. 107 la nr. 155 și de la nr. 100 la nr. 128;Str. Crișan de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr. 2 la nr. 34A; Str. Lazăr în întregime; Str. Iulius Cezar în întregime;Piața Mircea cel Bătrîn în întregime; Str. Nicolae Bălcescu în întregime; Str. Numa Pompiliu în întregime;Str. Rahova de la nr. 4 și nr. 5 la terminare; Str. Dr. Saidac în întregime; B-dul Tudor Vladimirescu de lanr. 30 la nr. 76; Piața Bazinului în întregime; Piața Unirii în întregime”;

— în loc de: „Str. Orly (I.Antonescu, Prahova) de la nr. 25 la nr. 37 și de la nr. 30 la nr. 44; Str. AvramIancu de la nr. 30 și nr. 45 la terminare; Str. Călugăreni în întregime; Str. Cireșoaia în întregime; Str. Crișande la nr. 36 la nr. 48; Str. Gh. Anghel de la nr. 1 la nr. 7 și de la nr. 2 la nr. 4; Str. Griviței în întregime;Str. Șincai de la nr. 13 la nr. 31 și de la nr. 24 la nr. 28; B-dul. T.Vladimirescu de la nr. 9 la nr. 109; PiațaȚepeș Vodă în întregime; Str. Cicero de la nr. 49 la nr. 65 și de la nr. 48 la nr. 64; Str. Mureș în întregime;Str. Plevnei în întregime; Str. Nucilor în întregime; Str. Zăbrăuțului în întregime; Str. Tabla Buții în întregime”se va citi: „Str. Orly (I.Antonescu, Prahova) de la nr. 25 la nr. 37 și de la nr. 30 la nr. 44; Str. Avram Iancude la nr. 30 și nr. 45 la terminare; Str. Călugăreni în întregime; Str. Cireșoaia în întregime; Str. Crișan dela nr. 36 la nr. 48; Str. Gheorghe Anghel de la nr. 1 la nr. 7 și de la nr. 2 la nr. 4; Str. Griviței în întregime;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200824

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 25: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. Gheorghe Șincai de la nr. 13 la nr. 31 și de la nr. 24 la nr. 28; B-dul. Tudor Vladimirescu de la nr. 9 lanr. 109; Piața Țepeș Vodă în întregime; Str. Cicero de la nr. 49 la nr. 65 și de la nr. 48 la nr. 64; Str. Mureșîn întregime; Str. Plevnei în întregime; Str. Nucilor în întregime; Str. Zăbrăuțului în întregime; Prl. Cireșoaia;Str. Tabla Buții în întregime”;

— în loc de: „Str. Carpați în întregime; Str. Crihalei în întregime; Str. Dorobanți în întregime;Str. Mărășești (Micșunele) în întregime; Str. Oltului în întregime; Str. Gh. Țițeica (Proletari) în întregime;Str. D-tru Tudor (M.Cazacu) în întregime; Prelungirea Carpați; Str. I.L.Caragiale în întregime; Str. Gh.Anghel de la nr. 6 la nr. 58 și de la nr. 9 la terminare” se va citi: „Str. Carpați în întregime; Str. Crihalei înîntregime; Str. Dorobanți în întregime; Str. Mărășești (Micșunele) în întregime; Str. Oltului în întregime;Str. Gheorghe Țițeica (Proletari) în întregime; Str. Dumitru Tudor (M.Cazacu) în întregime; Prl. Carpați;Str. I.L.Caragiale în întregime; Str. Gheorghe Anghel de la nr. 6 la nr. 58 și de la nr. 9 la terminare;Str. Micșunelei; Str. Artileriei; Ale. Aviatorilor; Ale. Geniștilor; Ale. Marinei; Str. Roșiori”;

— în loc de: „Str. Cicero de la nr. 103 la terminare (bl. S2, S3, S4, V1, V2, S10, S11, S12, S12A, S13,V5, S14A, S14B); B-dul. M.Viteazul nr. 32 la nr. 52 (Bacovia) (bl. S1) și de la nr. 60 la nr. 62 și de la nr. 39-141(B2b)” se va citi: „Str. Cicero de la nr. 103 la terminare (bl. S2, S3, S4, V1, V2, S10, S11, S12, S12A,S13, V5, S14A, S14B); B-dul. Mihai Viteazu nr. 32 la nr. 52 (Bacovia) (bl. S1) și de la nr. 60 la nr. 62 și dela nr. 39-141(B2b); Str. Marius Tipărescu de la nr. 6 la nr. 48; Str. George Bacovia de la nr. 28 la nr. 62 șide la nr. 21 la nr. 141”;

— în loc de: „Str. Cicero de la nr. 90 la terminare (bl. B1, B3, S4, S6, S9, XF1, XF1A, XF2, XF3, XF4,XF5, XF9, XF9A, XF11, XF12)” se va citi: „Str. Cicero de la nr. 90 la terminare (bl. B1, B3, S4, S6, S9, XF1,XF1A, XF2, XF3, XF4, XF5, XF9, XF9A, XF11, XF12); Bld. Mihai Viteazu nr. 90”;

— în loc de: „Str. Gh. Anghel de la nr. 60 la terminare (bl. VT8, V3, V17, V18); Al. Migdalului (bl. V11,V13, V14, V17); Al. Sulfinei (bl. VT5, VT9, V8, V9, V10)” se va citi: „Str. Gheorghe Anghel de la nr. 60 laterminare (bl. VT8, V3, V17, V18); Str. Migdalului (bl. V11, V13, V14, V17); Al. Sulfinei (bl. VT5, VT9, V8,V9, V10); Fdt. Caisului; Fdt. Nucului; Ale. Prunului; Ale. Piersicului”;

— în loc de: „Al. Danubius (bl. XF7, XF8, XF10, XF13); Str. C.D.Ionescu (Al.1 Mai) de la nr. 1 la nr. 3și de la nr. 2 la nr. 4 (bl. V6, V6A, S14, S14B); Str. M.Kogălniceanu de la nr. 2 la nr. 6 și de la nr. 1 la nr.3 (bl. V4, V10, V15, VT3, VT1, VT2, V4A, XF20A)” se va citi: „Al. Danubius (bl. XF7, XF8, XF10, XF13);Str. C.D.Ionescu (Al.1 Mai) de la nr. 1 la nr. 3 și de la nr. 2 la nr. 4 (bl. V6, V6A, S14, S14B); Str. MihailKogălniceanu de la nr. 2 la nr. 6 și de la nr. 1 la nr. 5 (bl. V4, V10, V15, VT3, VT1, VT2, V4A, XF20A)”;

— în loc de: „Str. Magnoliei (bl. XE5, XE6, XE7, XE8, XE9); Str. Păcii de la nr. 2 la nr. 12 (bl. A1, A2,XE3, XE4, XE2)” se va citi: „Str. Magnoliei (bl. XE5, XE6, XE7, XE8, XE9); Str. Păcii de la nr. 2 la nr. 14(bl. A1, A2, XE3, XE4, XE2); Str. Marius Tipărescu de la nr. 11 la nr. 13”;

— în loc de: „B-dul Mihai Viteazu de la nr. 20 la nr. 30 și de la nr. 33 la nr. 37(bl. B6, N1, N2, B2, B4,B5, V6) și de la nr. 54 la nr. 58 și nr. 68 (M5, Z3, Z4) (M.Tipătescu); Str. Păcii nr. 3 (bl. O2, R6)” se va citi:„B-dul Mihai Viteazu de la nr. 20 la nr. 30 și de la nr. 33 la nr. 37(bl. B6, N1, N2, B2, B4, B5, V6) și de lanr. 54 la nr. 58 și nr. 68 (M5, Z3, Z4) (Marius Tipărescu) Str. Păcii nr. 3 (bl. O2, R6)”;

— în loc de: „Str. Alunului; Str. Arțarului; Str. Daimaca Victor; Str. Dudașului de la nr. 1 la nr. 47 șide la nr. 2 la nr. 26; Str. Eroilor; Str. Fraternității; Str. Petru Groza; Str. Izlazului; Str. Alex Odobescu;Str. Primăverii; Str. Păun Pincio; Str. Pionierilor; Str. Răscoala 1907; Calea Timișoarei de la nr. 1 la nr. 157și de la nr. 2 la nr. 178; Str. Aurel Vlaicu; Str. Vărănic; Str. Tineretului; Str. Zambilelor; Str. Donca Simo;Str. 1 Mai; Str. Merilor; Str. Gh. Doja; Str. Izvorului; Str. Stânjenelului” se va citi: „Str. Alunului; Str. Arțarului;Str. Victor Daimaca; Cal. Dudașului de la nr. 1 la nr. 47 și de la nr. 2 la nr. 26; Str. Eroilor; Str. Fraternității;Str. Petru Groza; Str. Izlazului; Str. Alexandru Odobescu; Str. Primăverii; Str. Ion Păun Pincio;Str. Pionierilor; Str. Răscoala din 1907; Calea Timișoarei de la nr. 1 la nr. 157 și de la nr. 2 la nr. 178;Str. Aurel Vlaicu; Str. Vărănic; Str. Tineretului; Str. Zambilelor; Str. Simo Donca; Str. 1 Mai; Str. Merilor;Str. Gheorghe Doja; Str. Izvorului; Str. Stânjenelului; Fdt. Pinilor”;

— în loc de: „B-dul Vârciorova; Calea Severinului; Str. Dudașului de la nr. 28 și 49 la terminare; P-țaȘcolii; Str. Ada-Kaleh; Str. Bucegi; Str. C.Negruzzi; Str. Făgăraș; Str. Liliacului; Str. Negoiu; Str. Parâng;Str. Perilor; Str. Partizani; Str. Rodnei; Str. Salcâmilor; Str. Teilor; Str. Trăistarului; Str. Vișinilor; Str. Vodița;Str. Vrancea; Str. Cloșca” se va citi: „B-dul Vârciorova; Calea Severinului; Cal. Dudașului de la nr. 28 și49 la terminare; P-ța Școlii; Str. Ada-Kaleh; Str. Bucegi; Str. Constantin Negruzi; Str. Făgăraș; Str. Liliacului;Str. Negoiu; Str. Parâng; Str. Perilor; Str. Partizani; Str. Rodnei; Str. Salcâmilor; Str. Teilor; Str. Trăistarului;Str. Vișinilor; Str. Vodița; Str. Vrancea; Str. Cloșca; Str. Aeroportului”;

— în loc de: „Str. Ferigilor; Str. Fragilor; Str. Bârsei; Str. Fagului; Str. Godeanu; Str. Jidoștiței;Str. Ponoare;Str. Retezat; Drm. Sf. Nicodim;” se va citi: „Fdt. Ferigilor; Fdt. Fragilor; Str. Bîrsei; Str. Fagului;Str. Godeanu; Str. Jidoștiței; Str. Ponoare; Str. Retezat; Drm. Sfîntul Nicodim”.

— În anexa nr. 29 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 29 —Județul Neamț, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Piatra-Neamț, în casetele 3, 5, 7, 10—13, 17, 19—21, 23, 24, 26—30, 31,35 și 36 din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „B-dul Dacia nr. 1, 2, 3, 4 și 5; Str. Cuza Vodă și Str. M. Eminescu nr. 1, 3, 5” se va citi:„B-dul Dacia nr. 1, 2, 3, 4 și 5 și bl. A 12, A 4, A 9, E 2; Str. Cuza Vodă și Str. Mihai Eminescu nr. 1, 3, 5”;

— în loc de: „B-dul Decebal de la nr. 1 la nr. 9; Str. G. Coșbuc, Str. Alecu Russo; Aleea Caișilor, AleeaMargaretelor, Aleea Trandafirilor, Aleea Viorelelor” se va citi: „B-dul Decebal de la nr. 1 la nr. 9 și bl. D;Str. George Coșbuc, Str. Alecu Russo; Aleea Caișilor, Aleea Margaretelor, Aleea Trandafirilor,Aleea Viorelelor”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 25

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 26: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. Alex. cel Bun, Str. Codrului, Str. Ion Creangă, Str. Cozlei, Str. I.L.Caragiale,Str. Calistrat Hogaș, Str. Dr. Dimitrie Ernici, Str. Oituz, Str. Pinului, Str. Poștei, Str. M. Sadoveanu,Str. Ștefan cel Mare de la nr. 1 la 47 și de la nr. 2 la 40, Str. V. A. Ureche; Fundăturile: Peneș Curcanul șiPietrosul” se va citi: „Str. Alexandru cel Bun, Str. Codrului, Str. Ion Creangă, Str. Cozlei, Fdt. Ion LucaCaragiale, Str. Calistrat Hogaș, Str. Dr. Dimitrie Ernici, Str. Oituz, Str. Pinului, Str. Poștei, Str. M.Sadoveanu, Str. Ștefan cel Mare de la nr. 1 la 47 și de la nr. 2 la 40, Str. V. A. Ureche; Str. Peneș Curcanulși Str. Pietrosul; Aleea Trei Căldări”;

— în loc de: „B-dul Dacia nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Str. Ana Ipătescu de la nr. 11 la nr. 61 și nr. 61A” se va citi: „B-dul Dacia nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Str. Ana Ipătescu de la nr. 11 la nr. 61 și nr. 70”;

— în loc de: „Str. Nicu Albu, Str. Bujorului, Str. Crizantemei, Str. Vasile Conta, Str. Obor,Str. Salcâmului, Str. Violetei; Viilor, Fundătura Morii” se va citi: „Str. Nicu Albu, Str. Bujorului,Str. Crizantemei, Str. Vasile Conta, Str. Obor, Str. Salcâmului, Str. Violetei; Str. Viilor, Str. Morii”;

— în loc de: „B-dul Dacia nr. 16, 17, 18, 20, 21 și 22” se va citi: „B-dul Dacia nr. 16, 17, 18, 20, 21,22, 40, 52, 82;

— în loc de: „Str. Dărmănești de la nr. 1 la nr. 39 și de la nr. 38 la nr. 76; Str. Erou Bucur șiStr. Vrancei” se va citi: „Str. Dărmănești de la nr. 1 la nr. 39 și de la nr. 38 la nr. 76, bl. B 17, bl. B 2, bl. B3, bl. B 5, bl. B 7, bl. B 8, bl. C 18, bl. E 1, bl. E 4, bl. E 9, bl. E 13, bl. E 14, bl. F 3; Str. Erou Bucur șiStr. Vrancei”;

— în loc de: „Str. Almaș, Str. Apusului, Str. Bălțătești, Str. Cicoarei, Str. Dudului, Str. Erou Rusu,Str. Erou Sava, Str. Foișorului, Str. Gârcinei, Str. Prelungirea Gârcinei, Str. Hățașului, Str. Siliștei,Str. Lalelelor, Str. Macului, Str. Mărțișor, Str. Mesteacănului, Str. Nada Florilor, Str. Cetatea Neamțului,Str. Orientului, Str. Păstrăvului, Str. Tisei, Str. Vișinului, Str. Zambilelor, Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 101la nr. 313 și de la nr. 78 la nr. 234; Str. Prunilor și Fundătura Cetatea Neamțului” se va citi: „Str. Almaș,Str. Apusului, Str. Bălțătești, Str. Cicoarei, Str. Dudului, Str. Erou Rusu, Str. Erou Sava, Str. Foișorului,Str. Gârcina, Str. Hatasului, Str. Siliștei, Str. Lalelelor, Str. Macului, Str. Mărțișor, Str. Mesteacănului,Str. Nada Florilor, Str. Cetatea Neamțului, Str. Orientului, Str. Păstrăvului, Str. Tisei, Str. Vișinului,Aleea Zambilelor, Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 101 la nr. 313 și de la nr. 78 la nr. 234, nr. 250;Str. Prunilor și Fundătura Cetatea Neamțului”;

— în loc de: „Str. Izvorul Alb, Str. Poiana Teiului; Aleea Ulmilor nr. 34, 35, 36, 38, 39 și 40” se va citi:„Str. Izvorul Alb, Str. Poiana Teiului; Aleea Ulmilor nr. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 113”;

— în loc de: „Str. Grigore Ureche nr. 1, 2, 3 și 4; Aleea Ulmilor nr. 37” se va citi: „Str. Grigore Urechenr. 1, 2, 3 și 4, bl. 5 și bl. 8; Aleea Ulmilor nr. 37”;

— în loc de: „Str. Audia, Str. Boboteni, Str. Hangului, Str. Pepinierei, Str. Grigore Ureche nr. 5, 6, 7și 8” se va citi: „Str. Audia, Str. Boboteni, Str. Hangului, Str. Pepinierei, Str. Grigore Ureche nr. 5, 6, 7, 8,13, 34, 36, 37”;

— în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 4 la nr. 36 și 36A, 38, 38 A la nr. 48, 48 A” se va citi:„Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 4 la nr. 36, nr. 38, nr. 48”;

— în loc de: „Aleile: Garofiței și Ulmilor nr. 30, 31 și 32; Str. C-tin Mătasă nr. 12” se va citi: „Aleile:Garofiței și Ulmilor nr. 30, 31 și 32; Aleea Constantin Mătasă nr. 12”;

— în loc de: „Aleile: „Constantin Mătasă nr. 14 și Ulmilor nr. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 și 24” se vaciti: „Aleile: Constantin Mătasă nr. 14 și Ulmilor nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 24”;

— în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 7 la nr. 47” se va citi: „Str. 1 Decembrie 1918 de la nr. 5la nr. 47”;

— în loc de: „Str. Mihai Viteazul de la nr. 1 la nr. 27” se va citi: „Str. Mihai Viteazul de la nr. 1 lanr. 27, bl. 40”;

— în loc de: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 și 2A, Str. Constantin Brâncoveanu, Str. Constantin Mătasenr. 7, 8, 10 și 11, Aleea Ulmilor nr. 6, Dărmănești nr. 2” se va citi: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, nr. 2, nr. 3,bl. 60; Str. Constantin Brâncoveanu, Aleea Constantin Mătase nr. 7, 8, 10 și 11, Aleea Ulmilor nr. 6,Dărmănești nr. 2”;

— în loc de: „Str. Fermelor nr. 15, Str. Mihai Stamatin, Str. Vărăriei, Str. Orizontului, Str. Begoniei,Str. Călugărului, Str. Aurel Dumitrașcu, Str. Mihai Viteazul de la nr. 46 la nr. 54, Str. Sânzienelor,Str. Orhideelor, Str. Schitului, Aleea Aviatorului, Str. Lutăriei, Str. Pietricica, Str. Prof. C-tin Borș,Str. Veteranilor, Str. Clement Pompiliu; Aleile: Nufărului, Rozelor, Aerodromului, Trestiei, Planorului șiValea Albă” se va citi: „Str. Fermelor nr. 15, Str. Stamatin Mihai, Str. Vărăriei, Str. Orizontului, Str. Begoniei,Str. Călugărului, Str. Aurel Dumitrașcu, Str. Mihai Viteazul de la nr. 46 la nr. 54, de la nr. 56 la nr. 82 și dela nr. 63 la nr. 73; Str. Sânzienelor, Str. Orhideelor, Str. Schitului, Aleea Aviatorului, Str. Lutăriei,Str. Pietricica, Fdt. Pietricica, Str. Profesor Constantin Borș, Str. Veteranilor, Str. Clement Pompiliu;Str. Nufărului, Str. Rozelor, Str. Aerodromului, Str. Trestiei, Str. Planorului și Str. Valea Albă, Aleea ValeaAlbă”;

— în loc de: „Str. Cercului, Str. Sirenei; Aleea Aurorei” se va citi: „Str. Cercului, Str. Sirenei;Str. Aurorei”;

— în loc de: „Străzile: Arinului, Str. Arțarului, Str. Bahrin, Str. Bolovoaia, Str. Cernegura,Str. Gheorghe Asachi, Str. Lunca Bistriței, Str. Magnoliei; Fundăturile Măgura, Muntelui, Pârâului, Salcieiși Ion Sergentul” se va citi: „Str. Arinului, Str. Arțarului, Str. Bahrin, Str. Bolovoaia, Str. Cernegura,Str. Gheorghe Asachi, Str. Lunca Bistriței, Str. Magnoliei; Fundăturile Măgura, Muntelui, Pârâului, Salcieiși Ion Sergentul; Str. Car. Văleni”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200826

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 27: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. Izvoare, bl. H1, H2, H3, H4, H5, H13, H14, H15, H16, H17, F1, F2, F3” se va citi:„Str. Izvoare, bl. H1, H2, H3, H4, H5, H13, H14, H15, H16, H17, F1, F2, F3; Str. Izvoare nr. 3, nr. 5, nr. 6,nr. 7; inclusiv vilele situate pe str. Izvoare”.

— În anexa nr. 29 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 29 —Județul Neamț, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Piatra-Neamț, în casetele 1—4, 6, 8—11, 14, 17, 21, 23, 26, 27, 29—32,34, 36—38 din coloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „P-ța M. Kogălniceanu; Str. Cuiejdi, Str. M. Eminescu de la nr. 7 la nr. 27, Str. CostacheNegri și Str. Rodnei” se va citi: „P-ța Mihail Kogălniceanu; Str. Cuejdiului, Str. Mihai Eminescu de la nr. 7la nr. 27, Str. Costache Negri și Str. Rodnei”;

— în loc de: „B-dul 9 Mai de la nr. 21 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 1 la nr. 15, Str. M.Eminescu de la nr. 29 la nr. 57 și de la nr. 10 la nr. 32” se va citi: „B-dul 9 Mai de la nr. 21 la nr. 27; Str. Lt.Drăghiescu de la nr. 1 la nr. 15, Str. M. Eminescu de la nr. 29 la nr. 57 și de la nr. 10 la nr. 32 și nr. 48”;

— în loc de: „B-dul 9 Mai de la nr. 1 la nr. 19 și de la nr. 2 la nr. 30; B-dul Republicii de la nr. 15 lanr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 2 la nr. 22 și Str. Anton Vorel” se va citi: „B-dul 9 Mai de la nr. 1 la nr. 19și de la nr. 2 la nr. 30, nr. 41 și nr. 45; B-dul Republicii de la nr. 15 la nr. 27; Str. Lt. Drăghiescu de la nr. 2la nr. 22 și Str. Anton Vorel”;

— în loc de: „B-dul Decebal nr. 15, de la nr. 31 la nr. 33 și de la nr. 14 la nr. 48; B-dul Republicii dela nr. 28 la nr. 52; Str. Burebista nr. 1, 2, 3 și 7; Str. Durăului de la nr. 4 la nr. 20 și de la nr. 1 la nr. 17;Str. Titu Maiorescu de la nr. 1 la nr. 7; Fundătura Debrețin, Piața Petrodava” se va citi: „B-dul Decebal nr.15, nr. 17, nr. 31 și nr. 33, de la nr. 14 la nr. 48; B-dul Republicii de la nr. 28 la nr. 52; Str. Burebista nr. 1,2, 3 și 7; Str. Durăului de la nr. 4 la nr. 20 și de la nr. 1 la nr. 17; Str. Titu Maiorescu de la nr. 1 la nr. 7;Fundătura Debrețin, Piața Petrodava”;

— în loc de: „Str. Burebista nr. 15; Str. Ecoului nr. 2 și 2A; Str. Independenței” se va citi:„Str. Burebista nr. 15; Str. Ecoului nr. 2; Str. Independenței”;

— în loc de: „Str. Unirii nr. 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 5, 7 și 9; Str. Burebista nr. 14, 14A, 14B, 14C, 17și 17A; Str. Ecoului nr. 8, 9, 11 și Str. Păltiniș” se va citi: „Str. Unirii nr. 1, 2, 3, 5, 7 și 9; Str. Burebista nr.14 și 17; Str. Ecoului nr. 8, 9, 11 și Str. Păltiniș”;

— în loc de: „Str. Arcului; Str. Bistriței de la nr. 18 la nr. 36 și nr. 84; Str. Plevnei” se va citi:„Str. Arcului; Str. Bistriței de la nr. 18 la nr. 36, nr. 62 și nr. 84; Str. Plevnei”;

— în loc de: „B-dul Decebal nr. 71; Str. Burebista nr. 16, 19, 19A, 21; Str. Emil Costinescu,Str. Luceafărului; Str. Unirii nr. 6, 8 și 10” se va citi: „B-dul Decebal nr. 71; Str. Burebista nr. 16, 19, 21, 30,32, 37, 65; Str. Doctor Emil Costinescu, Str. Luceafărului; Str. Unirii nr. 6, 8 și 10”;

— în loc de: „B-dul Decebal nr. 75 si nr. 77; Str. Pictor Grigorescu, Str. Rovine; Fundătura Teiului”se va citi: „B-dul Decebal nr. 75 si nr. 77; Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Fundătura Rovine; Str. Teiului”;

— în loc de: „B-dul Decebal nr. 92, 94 și 96; Str. Argeș, Str. Cârloman, Str. Crișului, Str. Eroilor,Str. Florilor, Str. Soarelui, Str. Someș, Str. Fundătura Someș, Str. Timiș și Str. Țărăncuța” se va citi: „B-dulDecebal nr. 92, 94, 96, 106, 113, 161; Str. Argeș, Str. Cârloman, Str. Crișului, Str. Eroilor, Str. Florilor,Str. Soarelui, Str. Someș, Fundătura Someș, Str. Timiș și Str. Țărăncuța”;

— în loc de: „Străzile: Str. Amurgului, Str. Bogdan Vodă, Str. Cezar Bolliac, Str. Borzoghean,Str. Dimitrie Cantemir, Str. Elena Cuza, Str. Dragoș Vodă, Str. Eroii Muncii, Str. Izvor, Str. Izvoraș,Str. Liliacului de la nr. 6 la nr. 56 și de la nr. 9 la nr. 57, Str. Peste Punte, Str. Ion Roată, Str. Sportului,Str. Ștefan cel Mare de la nr. 49 la 67 și de la nr. 42 la 118; Aleile: Baladei, Crinului, Uranus” se va citi:„Străzile: Str. Amurgului, Str. Bogdan Vodă, Str. Cezar Bolliac, Str. Borzoghean, Str. Dimitrie Cantemir,Str. Elena Cuza, Str. Dragoș Vodă, Str. Eroii Muncii, Str. Izvor, Str. Izvoraș, Str. Liliacului de la nr. 6 la nr. 56și de la nr. 9 la nr. 57, Str. Peste Punte, Str. Moș Ion Roată, Str. Sporturilor, Str. Ștefan cel Mare de la nr. 49la 67 și de la nr. 42 la 118; Str. Crinului; Str. Uranus; Aleea Baladei”;

— în loc de: „B-dul Traian nr. 6, 8 și 76; Str. Mărăței nr. 5, 7, 14,16 și 18; Str. Progresului nr. 1, 3 și5; Aleea Plaiului nr. 1, 2, 4, 6 și 8” se va citi: „B-dul Traian nr. 6, 8 și 76; Str. Mărăței nr. 2, 5, 6, 7, 14, 16și 18, bl. A, bl. A 0, bl. B 3, bl. C 4; Str. Progresului nr. 1, 3 și 5, bl. 126, bl. 128, bl. 130, bl. 95, bl. B 9;Aleea Plaiului nr. 1, 2, 4, 6 și 8”;

— în loc de: „B-dul Traian de la nr. 23 la nr. 31 și de la nr. 86 la nr. 176” se va citi: „B-dul Traian dela nr. 23 la nr. 31, de la nr. 86 la nr. 176, nr. 123, nr. 147 și nr. 188”;

— în loc de: „Str. Prof. Iulian Antonescu, Str. Vasile Cârlova, Str. Eliberării, Str. Fermelor de la nr. 1la nr. 13 și de la nr. 2 la nr. 166 și nr. 21, 23, 25, 27, 29, 35, 97 și 155; Str. Muzeelor, Str. Plăieșului” se vaciti: „Str. Iulian Antonescu, Str. Poet Vasile Cârlova, Str. Eliberării, Str. Fermelor de la nr. 1 la nr. 13 și dela nr. 2 la nr. 160 și nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 49, 73, 75, 97, 155 și nr. 157, bl. B, bl. F 1, bl. F 5;Str. Muzeelor, Str. Plăeșului”;

— în loc de: „Str. Ciocârliei, Str. Erou Apetrei, Str. Erou Ceaușu, Str. Erou Corfu, Str. Griviței, Str. IonIonescu de la Brad, Str. Mălinului, Str. Potocina, Str. Vlad Țepeș, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Plantelorși Str. Băncii” se va citi: „Str. Ciocârliei, Str. Erou Apetrei, Str. Erou Ceaușu, Str. Erou Corfu, Str. Griviței,Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Mălinului, Str. Potocina, Str. Vlad Țepeș, Str. Tudor Vladimirescu,Str. Plantelor, Str. Băncii, Str. Hotărârii”;

— în loc de: „Str. Alianței, Str. Aurel Băieșu, Str. Banatului, Str. Cracău, Str. Dumbravei, Str. Dunării,Str. Izvoare, Str. Ienupărului, Str. Iederei, Str. Mărășești, Str. Moldovei, Str. Munteniei, Str. Nordului,Str. Pescăruș, Str. Prieteniei, Str. Terasei, Str. Zefirului și Str. 1 Mai” se va citi: „Str. Alianței, Str. AurelBăieșu, Str. Banatului, Str. Cracău, Str. Dumbravei, Str. Dunării, Str. Izvoare de la nr. 9 la nr. 93, nr. 12,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 27

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 28: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

nr. 38, Str. Mărăști, Str. Moldovei, Str. Munteniei, Str. Nordului, Str. Pescăruș, Str. Prieteniei, Str. Terasei,Str. Zefirului și Str. 1 Mai”;

— în loc de: „Str. Gheorghe Doja, Str. Mioriței, Str. Strămutați, Str. General Nicolae Dăscălescu dela nr. 237 la nr. 421 și de la 262 la nr. 498, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Albinelor, Str. Horia,Str. Transilvaniei, Str. Păun Pincio, Str. Spicului și Str. Ion Slavici” se va citi: „Str. Gheorghe Doja,Str. Mioriței, Str. Strămutați, Str. General Nicolae Dăscălescu nr. 185, de la nr. 237 la nr. 421 și de la 262la nr. 498, nr. 238, nr. 254, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Albinelor, Str. Horia, Str. Transilvaniei, Str. IonPăun Pincio, Str. Spicului și Str. Ion Slavici”;

— în loc de: „Str. D. Leonida de la nr. 105 la nr. 157 și de la nr. 90 la nr. 104; Str. Mărăței de lanr. 168 la nr. 188; Str. Progresului de la nr. 126 la nr. 142; Str. Ecaterina Varga și Str. Muncii” se va citi:„Str. Dimitrie Leonida de la nr. 105 la nr. 107 și de la nr. 90 la nr. 104; Str. Mărăței de la nr. 168 la nr. 188;Str. Progresului de la nr. 126 la nr. 142; Str. Ecaterina Varga și Str. Muncii”;

— în loc de: „Str. D. Leonida nr. 81, 83, 87, 89, 99, 101, 103; Str. Progresului nr. 108, 110, 114, 118,120, 122, 124, 127, 129 și Str. Narciselor” se va citi: „Str. Dimitrie Leonida nr. 81, 83, 87, 89, 99, 101, dela nr. 109 la nr. 157; Str. Progresului nr. 108, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 127, 129 și Str. Narciselor”;

— în loc de: „Str. Buzești, Str. Lămâiței, Str. Mărăței de la nr. 88 la nr. 114, Str. Anton Naum,Str. Nalbei, Str. Progresului nr. 103, 105, 121, 125” se va citi: „Str. Buzești, Str. Lămâiței, Str. Mărățeinr. 80, de la nr. 88 la nr. 114, Str. Anton Naum, Str. Nalbei, Str. Progresului nr. 101, nr. 102, nr. 103, 105,121, 125”;

— în loc de: „Str. Biruinței, Str. D. Leonida nr. 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 59, 71,73 și de la nr. 2 la nr. 88” se va citi: „Str. Biruinței, Str. Dimitrie Leonida bl. 101, nr. 11, nr. 13, 15, 17, 19,23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 45, 53, 59, 71, 73 și de la nr. 2 la nr. 88”;

— în loc de: „Str. Progresului, nr. 28, 32, 33, 38, 40, 40A, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 71 și 95” se va citi:„Str. Progresului, nr. 28, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 71 și 95”;

— în loc de: „Str. Mărăței de la nr. 20 la nr. 76; Aleea Plaiului nr. 3, 5, 7, 9 și de la nr. 10 la nr. 22”se va citi: „Str. Mărăței de la nr. 20 la nr. 76, nr. 31, nr. 63, nr. 65; Aleea Plaiului nr. 3, 5, 7, 9 și de la nr. 10la nr. 22”.

— În anexa nr. 32 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 32 —Județul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Satu Mare, în caseta 22 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Bistriței, Mircea Eliade (Simfoniei), Vasile Goldiș (Viața Nouă) inclusiv nr. 2, bl. 21,Petru Rareș (Dr. Petru Groza), Al. Târnavei nr. l, 3, 5, 7, 9, Dariu Pop (Partizanilor) nr. l, 3, 5, 5/A,B-dul Cloșca nr. 9, 11” se va citi: „Str. Bistriței, Mircea Eliade (Simfoniei), Vasile Goldiș (Viața Nouă) inclusivnr. 2, bl. 21, Petru Rareș (Dr. Petru Groza), Al. Târnavei nr. l, 3, 5, 7, 9, Dariu Pop (Partizanilor) nr. l, 3, 5,5/A, B-dul Cloșca nr. 9, 11, Cart. Gelu, Cart. Someș, Cart. Menumorut, str. Brigadierilor, Cart. Solidarității”.

— În anexa nr. 32 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 32 —Județul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 3 Municipiul Satu Mare, în caseta 13 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Brândușa bl G l, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, Făgărașului bl. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, Ștețiu Ștefan, Mărcuș Ștefan, Gellért Sándor, Csipler Sandor, Szilágyi Domokos, Andron Ioniță,Miclea Ioan, Recoltei, Crapului, Prepeliței, Grădinarilor, Prundișului” se va citi: „ Str. Brândușa bl G l, 3, 5,7, 2, 4, 6, 8, Făgărașului bl. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Ștețiu Ștefan, Mărcuș Ștefan,Gellért Sándor, Csipler Sandor, Szilágyi Domokos, Andron Ioniță, Miclea Ioan, Recoltei, Crapului,Prepeliței, Grădinarilor, Prundișului, Cart. Horea”.

— În anexa nr. 32 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 32 —Județul Satu Mare, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 5 Municipiul Satu Mare, în caseta 25 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Botizului cu numerele impare plus blocurile: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,Odoreului, Cezar Bolliac, Onisifor Ghibu (Turnătorilor), Carpaților, Cărămidarilor, Oașului, Gutin, Macului,Dana, Maria, Iris” se va citi: „Str. Botizului cu numerele impare plus blocurile: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,65, 67, Odoreului, Cezar Bolliac, Onisifor Ghibu (Turnătorilor), Carpaților, Cărămidarilor, Oașului, Gutin,Macului, Dana, Maria, Iris, str. Progresului, Cart. N. Titulescu, Ale. Ilișești, str. Castanilor, str. Margaretelor,Cart. Centru Nou, B-dul Henri Coandă, Cart. Decebal, Cart. Traian, str. Bercu Roșu, str. Cimitirului,str. Locomotivei, Str. Văii”.

— În anexa nr. 34 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 34 —județul Sibiu, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Sibiu, în casetele 7, 12, 13, 18—20, 22, 23, 33 și 39 din coloana„Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Șos. Alba Iulia nr. 1—47 fără soț și nr. 2—40 cu soț, Str. Alpinismului, Str. Băii,Str. Charles Darwin, Str. Dobrogei, Str. 16 Februarie, Str. Fîntînii, Str. Fuiorului, Str. Gîrlei, Str. Lînii,Str. Fundătura Lînii, Str. Onisifor Ghibu (fostă Makarenko), Str. Malului, Str. Moldovei, Str. Ion Neculce,Str. Turismului, Str. Iosif Velceanu, Pasajul Petofi Sandor” se va citi: „Străzile: Șos. Alba Iulia nr. 1—47 fără

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200828

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 29: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

soț și nr. 2—40 cu soț, Alpinismului, Băii, Charles Darwin, Dobrogei, 16 Februarie, Fîntînii, Fuiorului, Gîrlei,Lînii, Fundătura Lînii, str. Prof. Onisifor Ghibu (S.A. Makarenko), Malului, Moldovei, Cronicar Ion Neculce,Turismului, Iosif Velceanu, Pasajul Petofi Sandor”;

— în loc de: „Str. Ion Albabei, Str. Avrig, Str. Nicolae Beldiceanu, Intrarea D.Cantemir, Str. DimitrieCantemir, Str. Cristian, Str. Aron Cotruș, Str. Cisnădioara, Str. Prof. Aurel Decei, Str. Ion CodruDrăgușeanu, Str. G-ral Dragalina, Str. Galeș, Str. Martin Hochmeister, Str. Dr. Cornel Irimie, Str. Jina,Str. Litovoiu Voda, Str. Luarea Bastiliei, Str. Prof.dr. I. Moga, Str. Munteniei, Str. Prof. Aurel Popa,Str. Săcel, Str. Gheorghe Șoima (fostă Maxim Gorki), B-dul Victoriei nr. 33—55 fără soț și nr. 50—72 cusoț, Str. Tălmăcel, Str. Presaca, Str. Colinei” se va citi: „Străzile: Albabei Ioan, Avrig, Nicolae Beldiceanu,Intrarea Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir, Cristian, Aron Cotruș, Cisnădioara, Prof. Aurel Decei, IoanCodru Drăgușanu, G-ral. Ion Dragalina, Galeș, Martin Hochmeister, Dr. Cornel Irimie, Jina, Litovoiu Vodă,Luarea Bastiliei, Prof. dr. Ioan Moga, Munteniei, Prof. Aurel Popa, Săcel, Gheorghe Șoima (fostă MaximGorki), B-dul Victoriei nr. 33—55 fără soț și nr. 50—72 cu soț, Tălmăcel, Presaca, Colinei”;

— în loc de: „Str. Aciliu, Str. Alămor, Str. Brazilor, Fundătura Brazilor (inlcusiv blocuri ANL), Str. N.Copernic, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Str. Ion Păun-Pincio, Str. Peneș Curcanul, Calea Poplăcii, Str.G-ral David Praporgescu, Str. Săliște, Pasajul Tălmaciu, Str. Tilișca (inclusiv blocuri ANL), Piața Tălmaciu”se va citi: „Străzile: Aciliu, Alămor, Brazilor, Fundătura Brazilor, (inclusiv blocuri ANL), Nicolae Copernic,G-ral Eremia Grigorescu, Ion Păun-Pincio, Peneș Curcanul, Calea Poplăcii, Gen. David Praporgescu,Săliște, Pasajul Tălmaciu, Tilișca (inclusiv blocuri ANL), Piața Tălmaciu”;

— în loc de: „Str. Vasile Alecsandri, Str. Argeșului, Str. Victor Papilian (fostă Bahluiului), Str. IonCatina, Aleea Călăreților, Str. Panait Cerna, Str. Cloșca, Piața Crișan, Str. Gheorghe Dima, Str. NicolaeFilimon, Str. Dinicu Golescu, Str. W. I. Goethe, Str. Horia, Str. Costache Negri, Str. Ciprian Porumbescu,Piața Prahovei, Str. Aron Pumnul, Str. Ion Slavici, Str. Grigore Ureche, Str. Alexandru Vlahuță, Str. G-ralMoșoiu, Str. Privighetorii” se va citi: „Străzile: Vasile Alecsandri, Argeșului, Bahluiului, Cătina Ioan, AleeaCălăreților, Poet Panait Cerna, Cloșca, Piața Crișan, Gheorghe Dima, Nicolae Filimon, Dinicu Golescu,Wolfgang Iohann Goethe, Horea, Costache Negri, Ciprian Porumbescu, Piața Prahovei, Aron Pumnul,Slavici Ioan, Grigore Ureche, Alexandru Vlahuță, G-ral. Traian Moșoiu, Privighetorii”;

— în loc de: „Str. George Bacovia, Calea Cisnădiei nr. 2—80 cu soț, Calea Dumbrăvii nr. 38—132cu soț și nr. 43—137 fără soț, Str. Pădurea Dumbrava, Str. Prof. Victor Lazăr, Str. Putnei” se va citi:„Străzile: George Bacovia. Calea Cisnădiei nr. 2—80 cu soț, Calea Dumbrăvii nr. 38—142 cu soț și nr. 43—137 fără soț, Pădurea Dumbrava (fostă Drumul Rășinarului), Prof. Victor Lazăr, Putnei”;

— în loc de: „Str. Grigore Alexandrescu, Str. Dimitrie Anghel, Str. Dr. Barcianu, Str. Ilarie Chendi,Str. N.D.Cocea, Str. Miron Costin, Aleea Mihai Eminescu, Str. Octavian Goga (fostă 13 Aprilie),Str. Lămâiței, Str. Titu Maiorescu, Str. Matei Millo, Str. Anton Pann, Str. Anghel Saligny, Str. MihailSebastian, Str. Marius Sturza, Str. Aurel Vlaicu” se va citi: „Străzile: Poet Grigore Alexandrescu, PoetDimitrie Anghel, Prof. Dr. Daniel Barcianu, Ilarie Chendi, D. N. Cocea, Miron Costin, Aleea MihailEminescu, Octavian Goga (fost 13 Aprilie), Lămîiței, Titu Maiorescu, Matei Millo, Anton Pann, Ing. AnghelSaligny, Mihail Sebastian, Dr. Marius Sturza, Aurel Vlaicu”;

— în loc de: „Str. Călugăreni, Str. Al. I.Cuza, Str. Mirăslău” se va citi: „Străzile: Călugăreni, AlexandruIoan Cuza, Mirăslău”;

— în loc de: „Str. Cernei, Str. Dorului, Str. Eroilor, Str. Nicolae Iorga (fostă V.Kolarov) nr. 1—45 fărăsoț și 2—48 cu soț, Str. G-ral Vasile Milea (fostă Gh. Gh.Dej) nr. 14—78 cu soț și blocurile: B1, B2, P1,Str. Andrei Mureșanu, Str. Mărăști, Str. Mărășești, Str. Oituz, Str. Porumbacului” se va citi: „Străzile: Cernei,Dorului, Eroilor, Nicolae Iorga (fostă V.Kolarov) nr. 1—45 fără soț și 2—48 cu soț, G-ral Vasile Milea (fostăGh. Gh.Dej) nr. 14—78 cu soț și blocurile: B1, B2, P1, Andrei Mureșeanu, Mărăști, Mărășești, Oituz,Porumbacului”;

— în loc de: „Str. Rahova nr. 26—72 cu soț și 45—107 fără soț, Piața Rahova” se va citi: „Străzile:Rahova nr. 26—72 cu soț și 45—107 fără soț, Piața Rahovei”;

— în loc de: „Str. Arieșului, Calea Cisnădiei nr. 23—29 fără soț și 82—86 cu soț, Aleea Streiu” se vaciti: „Străzile: Arieșului, Calea Cisnădiei nr. 23—29 fără soț și 82—86 cu soț, Aleea Streiul”.

— În anexa nr. 34 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 34 —județul Sibiu, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Sibiu, în casetele 1, 2, 7—14, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31—33, 35 și 36 dincoloana „Localități (municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Kiev, M. Kogălniceanu, Str. Odessa, P-ța Cluj, Str. Patrioților, Str. Praga,Str. Progresului, Str. Reconstrucției, Str. T. Vladimirescu, Str. Timișoara (fostă Yalta)” se va citi: „Străzile:Kiev, Mihail Kogălniceanu, Odessa, P-ța Cluj, Patrioților, Praga, Progresului, Reconstrucției, TudorVladimirescu, Timișoara (fostă Yalta)”;

— în loc de: „Str. Carpaților, Str. Cîmpului, Str. I.L. Caragiale, Str. Democrației, Str. Înfrățirii,Str. Honterus, Str. Narciselor, Str. G-ral Bălan, Str. Margaretelor, Str. Păltiniș, Str. Ion Pop Reteganu,Str. Speranței” se va citi: „Străzile: Carpaților, Cîmpului, Ion Luca Caragiale, Democrației, Înfrățirii,Johannes Honterus, Narciselor, G-ral. Grigore Bălan, Margaretelor, Păltiniș, Ion Reteganu Pop, Speranței”;

— în loc de: „Str. Constructorilor, Str. Doinei, Str. Dulgherilor, Str. Fagului, Str. Faianței, Str. Lutului,Str. Maierilor, Str. Mesteacănului, Str. Orhideelor, Str. Record, Str. Ulmului, Str. Zidarilor, Str. Zugravilor,Str. Cuptorului, Cartier Țiglari blocul: A5, Str. Berlin, Aleea Botticelli, Str. Deventer, Aleea El Greco,Str. Klagenfurt, Str. Landshut, Aleea Leonardo da Vinci, Str. Londra, Str. Luxembourg, Str. Lisabona,Str. Madrid, Str. Marburg, Aleea Michelangelo, Aleea Monet, Str. Oslo, Aleea Picasso, Aleea Rafael,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 29

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 30: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Aleea Rembrandt, Str. Roma, Aleea Rubens, Aleea Tizian, Aleea Tonitza, Str. Viena” se va citi: „Străzile:Constructorilor, Doinei, Dulgherilor, Fagului, Faianței, Lutului, Maierilor, Mesteacănului, Orhideelor, Record,Ulmului, Zidarilor, Zugravilor, Cuptorului, Țiglarilor blocul: A5, Berlin, Aleea Botticelli, Deventer, Aleea ElGreco, Klagenfurt, Landshut, Aleea Leonardo da Vinci, Londra, Luxembourg, Lisabona, Madrid, Marburg,Aleea Michelangelo, Aleea Monet, Oslo, Aleea Picasso, Aleea Rafael, Aleea Rembrandt, Roma,Aleea Rubens, Aleea Tizian, Aleea Tonitza, Viena”;

— în loc de: „Cartier Țiglari blocurile: B1—B4, B6, B8, C1, C2, G1, G2, Lacul lui Binder” se va citi:„Străzile: Țiglarilor blocurile: B1—B4, B6, B8, C1, C2, G1, G2., Lacul lui Binder”;

— în loc de: „Str. Gladiolelor, Aleea Crăițelor, Str. Popa Șapcă, Tg. Cailor, Aleea Tg. Cailor, Str. Rîuluinr. 21—36” se va citi: „Străzile: Gladiolelor, Aleea Crăițelor, str. Popa Șapcă, Tîrgu Cailor, Aleea TîrgulCailor, Rîului nr. 21—36”;

— în loc de: „Str. Cameliei, Str. Daliei, Str. C.I. Nottara, Intrarea Nottara I. Constantin, Aleea Petuniei,Aleea Postăvarilor, Str. Postăvarilor, Str. Rusciorului nr. 1—3” se va citi: „Străzile: Cameliei, Daliei,Constantin Nottara, Intrarea Constantin Nottara, Aleea Petuniei, Aleea Postăvarilor, Postăvarilor,Rusciorului nr. 1—3”;

— în loc de: „Str. Rusciorului nr. 4—131, Aleea Rusciorului, Str. Aviator Gheorghe Bănciulescu,Str. Cpt. Grigore Ignat, Str. Cpt. Valter Mărăcineanu, Str. Cpt. Victor Anineanu, Str. Col. Alexandru Paștea,Str. Col. Florin Rădulescu, Str. Col. Nicolae Dabija, Str. Comandor Teodor Dobre, Str. G-ral AlexandruCernat, Str. G-ral Carol Davila, Str. G-ral Ghe. Anghelescu, Str. G-ral Ghe. Mărdărescu, Str. G-ral Ghe.Mihail, Str. G-ral Grigore Baștan, Str. G-ral I.C. Brătianu, Str. G-ral Ilie Șteflea, Str. G-ral Iosif Iacobici,Str. G-ral Maior Nicolae Arsenescu, Str. G-ral Maior Virgil Rusu, Str. G-ral Mihail Cerchez, Str. G-ral NicolaeIoniță Dăscălescu, Str. G-ral Nicolae Șova, Str. G-ral Vasile Atanasiu, Str. Lt.col. Dumitru Damaceanu,Str. Maior Constantin Ene, Str. Maior George Șontu, Str. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Mareșal C-tinPrezan, Str. Sergent Vasile Băjenaru, Str. Soldat plutonier Eftimie Croitoru, Str. Sublocotenent VasileDincă” se va citi: „Străzile: Rusciorului nr. 4—131, Aleea Rusciorului, Aviator Gheorghe Bănciulescu,Căpitan Grigore Ignat, Căpitan Valter Mărăcineanu, Căpitan Victor Anineanu; Colonel Alexandru Pastia,Colonel Florin Rădulescu; Colonel Nicolae Dabija; Comandor Teodor Dobre, General Alexandru Cernat;General Carol Davila; General Gheorghe Anghelescu; General Gheorghe Mărdărescu; General GheorgheMihail; General Grigore Baștan; General I.C. Brătianu; General Ilie Steflea; General Iosif Iacobici; Generalmaior Nicolae Arsenescu, General Maior Virgil Rusu, General Mihail Cerchez; General Nicolae IonițăDăscălescu; General Nicolae Sova; General Vasile Atanasiu; Locotenent colonel Dumitru Dămăceanu;Maior Constantin Ene, Maior George Sontu; Mareșal Alexandru Averescu, Mareșal Constantin Prezan;Sergent Vasile Băjenaru, Soldat pontonier Eftimie Croitoru; Sublocotenent Vasile Dincă”;

— în loc de: „Str. Dr. Dumitru Bagdazar, Str. Berzelor, Str. Bujorului, Str. Căprioarelor, Str. Cerbului,Str. Drumul Ocnei, Str. Calea Șurii Mari (fostă Calea Șurii Mari + Drumul Ocna Sibiului), Str. DoamnaElena Cuza (fostă Krupskaia), Str. Fragilor, Str. Gutuilor, Str. Petru Maior, Str. Mărului, Str. Nucului,Str. Oborul de Vite, Str. Părului, Str. Prunelor, Str. Sălciilor, Str. Gheorghe Șincai, Str. Strugurilor,Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Vișinilor, Str. Macului, Str. Gazelei, Str. Căpriorilor” se va citi: „Străzile:Dr. Dumitru Bagdazar, Berzelor, Bujorului, Căprioarelor, Cerbului, Drumul Ocnei, Calea Șurii Mari (fostăCalea Șurii Mari + Drumul Ocna Sibiului), Doamna Elena Cuza (fostă Nadejda Krupskaia), Fragilor,Gutuilor, Petru Maior, Mărului, Nucului, Oborul de Vite, Părului, Prunelor, Sălciilor, Gheorghe Șincai,Strugurilor, Ecaterina Teodoroiu, Vișinilor, Macului, Gazelei, Căpriorilor”;

— în loc de: „Str. Alunului, Str. Bradului, Str. Carpenului, Str. Cedonia (fostă Armata Proletară),Str. Drum Nou, Str. Flacăra, Str. Macazului, Str. Măceșului, Str. Muncitorilor, Str. Vasile Pîrvan (fostăSteagu Roșu), Str. Podului, Str. Răchitei, Str. Rovine, Str. Salcîmilor, Str. Smîrdan, Str. Stejarului,Str. Tineretului, Str. Văii, Str. Viilor” se va citi: „Străzile: Alunului, Bradului, Carpenului, Cedonia (fostăArmata Proletară), Drum Nou, Flacăra, Macazului, Măceșului, Muncitorilor, Vasile Pârvan (fostă SteagulRoșu), Podului, Răchitei, Rovine, Salcîmilor, Smîrdan, Stejarului, Tineretului, Văii, Viilor”;

— în loc de: „Str. Anul 1848, Str. Ceaikovschi, Str. Frasinului (fostă Rahovei), Str. Gorunului (fostăMihai Viteazu), Str. Luncii, Str. Mălinului, Str. Mr. Niță Octavian (fostă 30 Decembrie), Str. Oltețului,Str. Pinului, Str. Sergiu Celibidache” se va citi: „Străzile: Anul 1848, P. I. Ceaikovski, Frasinului (fostăRahovei), Gorunului (fostă Mihai Viteazu), Luncii, Mălinului, Mr. Octavian Niță (fostă 30 Decembrie),Oltețului, Pinului, Sergiu Celibidache”;

— în loc de: „Str. Anul 1907, Str. Cezar Bolliac, Str. Ciocanului, Str. Dinamului, Str. Albert Einstein,Str. Anatole France, Calea Gușteriței, Str. Lazaret, Str. Lăcătușilor, Str. Macaralei, Str. W.A.Mozart,Str. Nicovalei, Str. Rulmentului, Str. Alecu Russo, Str. Strungului, Str. Turgheniev, Str. Emile Zola” se vaciti: „Străzile: Anul 1907, Cezar Bolliac, Ciocanului, Dinamului, Albert Einstein, Anatole France,Calea Gușteriței, Lazaret, Lăcătușilor, Macaralei, Wolfgang Amadeus Mozart, Nicovalei, Rulmentului,Russo Aleco, Strungului, Turgheniev, Zola Emile”;

— în loc de: „Str. Balanței, Str. Preda Buzescu, Str. Dorobanților, Str. Henri Coandă (fostăSevastopol), Str. Lacului, Str. Mașiniștilor, Str. Plevnei, Str. Topitorilor” se va citi: „Străzile: Balanței, SpătarPreda Buzescu, Dorobanților, Henri Coandă (fostă Sevastopol), Lacului, Mașiniștilor, Plevnei, Topitorilor”;

— în loc de: „Str. Sandu Aldea, Str. Anina, Str. Ion Popovici Bănățeanu, Str. Călan, Str. Cugir,Str. Decebal, Str. Gheorghe Doja, Str. Moara de Scoarță, Str. Moreni, Str. Oltului, Str. Petrila, Str. OctavianSmigelschi, Str. Teilor, Str. Teliuc, Str. Traian (fostă Meyer Rudolf), Str. Viitorului” se va citi: „Străzile:Constantin Sandu-Aldea, Anina, Ion Popovici Bănățeanu, Călan, Cugir, Decebal, Gheorghe Doja, Moara

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200830

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 31: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

de Scoarță, Moreni, Oltului, Petrila, Octavian Smighelschi, Teilor, Teliuc, Traian (fostă Rudolf Maier),Viitorului”;

— în loc de: „Str. Albinelor, Str. J.S. Bach, Str. Băicoi, Str. Egalității, Str. Gării, Str. Ana Ipătescu,Str. Lamark, Str. Treboniu Laurean, Str. Iuliu Maniu (fostă Vasile Roaită), Str. Muncii, Str. Ovidiu, Str.Prometeu, Str. Șerpuită” se va citi: „Străzile: Albinelor, J.S. Bach, Băicoi, Egalității, Gării, Ana Ipătescu,Lamark, August Treboniu Laurian, Iuliu Maniu (fostă Vasile Roaită), Muncii, Ovidiu, Prometeu, Șerpuită”;

— în loc de: „Str. Arhivelor, Str. Cetății, Str. Filarmonicii, Str. Papiu Ilarian, Str. Gheorghe Lazăr,Str. Pompeiu Onofreiu (fostă Maternității), Str. Timotei Popovici, Piața Schiller, Str. Șelarilor,Str. Tipografilor” se va citi: „Străzile: Arhivelor, Cetății, Filarmonicii, Alexandru Papiu Ilarian, LazărGheorghe, Pompeiu Onofreiu (fostă Maternității), Timotei Popovici, Piața Fr. Schiller, Șelarilor, Tipografilor”;

— în loc de: „Str. Azilului, Str. Cibinului, Piața Cibin, Str. Faurului, Str. Rimski Korsakov, Str. Ocnei(fostă Karl Marx), Str. Plopilor, Str. Pulberăriei, Pasajul Scărilor, Str. Victor Tordoșan, Str. Turnului, ValeaMare, Str. Vopsitorilor, Str. Zidului” se va citi: „Străzile: Azilului, Cibinului, Piața Cibin, Faurului, RimschiKorsacov, Ocnei (fostă Karl Marx), Plopilor, Pulberăriei, Pasajul Scărilor, Victor Tordoșan, Turnului, ValeaMare, Vopsitorilor, Zidului”;

— în loc de: „Str. Gheorghe Barițiu, Str. Bastionului (fostă Al. Sahia), Str. Dealului, Str. Ioan Lupaș(fostă Dr. Kornhauser), Str. Mitropoliei (fostă 1 Mai), Str. Poștei, Str. Andrei Șaguna (fostă Lenin),Str. Alexandru Xenopol” se va citi: „Străzile: Gheorghe Barițiu, Bastionului (fostă Alexandru Sahia),Dealului, Ioan Lupaș (fostă Dr. A. Kornhauser), Mitropoliei (fostă 1 Mai), Poștei, Mitropolit Andrei Șaguna(fostă V. I. Lenin), Alexandru Xenopol”;

— în loc de: „Str. Zaharia Boiu, Str. Justiției, Str. Lomonosov, Str. Rennes (fostă Jiului), Str. Școalade Înot, Str. Someșului, Str. Dr. Ștefan Stâncă, Str. Av. Ilie Măcelaru (fostă Timișului), Str. Nicolaus Olahus”se va citi: „Străzile: Zaharia Boiu, Justiției, M. Lomonosov, Rennes (fostă Jiului), Școala de Înot, Someșului,Dr. Ștefan Stîncă, Avocat Ilie Măcelaru (fostă Timișului), Nicolaus Olahus”;

— în loc de: „Str. Budislavu, Str. Lucian Blaga (fostă L.Paneth ), Str. Izvorului, Str. Dobrun,Str. Gimnasticii, Str. Frații Grachi, Str. Hegel, Str. Independenței, Str. Costachi Negruzzi, Str. Revoluției(fostă Armata Roșie), Str. Radu Stanca, Str. Berăriei, Str. Spartacus, Str. Ștefan cel Mare nr. 1—100 cusoț și fără soț, Str. Nicolae Titulescu (fostă Scînteia), Str. Vîrtopu” se va citi: „Străzile: Budislavu, LucianBlaga (fostă Lili Gottlieb Paneth), Izvorului, Dobrun, Gimnasticii, Frații Grachi, Hegel, Independenței,Costache Negruzzi, Revoluției (fostă Armata Roșie), Radu Stanca, Berăriei, Spartacus, Ștefan cel Marenr. 1—100 cu soț și fără soț, Nicolae Titulescu (fostă Scînteia), Vîrtopu”;

— în loc de: „Str. Bîlea, Str. Ion Creangă, Str. Diaconu Coressi, Str. Depoului, Str. George Enescu(fostă Tatar Bunar), Str. Galileo Galilei, Str. Ghețăriei, Str. Lector, Str. Lirei, Str. Podragu, Str. Axente Sever,Str. Șerbota, Str. Socului, Str. Triajului, Str. Gheorghe Țițeica, Str. Urlea” se va citi: „Străzile: Bîlea, IonCreangă, Diaconu Coresi, Depoului, George Enescu (fostă Tatar Bunar), Galileo Galilei, Ghețăriei, Lector,Lirei, Podragul, Axente Sever, Șerbota, Socului, Triajului, Gheorghe Țițeica, Urlea”;

— în loc de: „Str. Bucegi, Str. Cărbunelui, Str. Călțun, Str. Ion Budai Deleanu (fostă Gladkov),Str. Fochiștilor, Str. Giuseppe Garibaldi, Str. Victor Hugo, Str. Liliacului, Str. Samuel Micu Klein,Str. Moldoveanu, Str. Eftimie Murgu, Str. Negoi, Str. Paltinul, Str. Prof. Span Petru, Str. Pantei, Str. Păcii,Str. Surul, Str. George Mihail Zamfirescu” se va citi: „Străzile: Bucegi, Cărbunelui, Călțun, Ioan Budai-Deleanu (fostă Gladkov), Fochiștilor, Giuseppe Garibaldi, Victor Hugo, Liliacului, Samuel Micu Klein,Moldoveanu, Eftimie Murgu, Negoi, Paltinul, Prof. Petru Șpan, Pantei, Păcii, Surul, George MihailZamfirescu”.

În anexa nr. 38 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 38 —Județul Tulcea, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1 Municipiul Tulcea, în casetele 1—4, 7—9, 16—19, 24, 27—30 din coloana „Localități(municipii, orașe, comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Plugari; Str. George Enescu; Str. Măceșului; Str. Moviliței; Str. Miron Costin case;Aleea Miron Costin; Str. Impașului; Str. Miron Costin nr. 32 A, bloc K 3; Str. Miron Costin nr. 32 B, bloc K4; Str. Miron Costin nr. 32 C, bloc K 5; Aleea Mugurel nr. 1, bloc K 1; Aleea Mugurel nr. 2, bloc K 2;Str. Eternității nr. 24, bloc E 4; Str. Eternității nr. 28, bloc E 3; Str. Eternității nr. 30, bloc E2; Str. Eternității— cartier Tineretului locuințe ANL; Str. Cormoranului; Str. Califarului; Str. Lopătarului; Str. Cocorului” seva citi: „Str. Plugari; Str. George Enescu; Str. Măceșului; Intrarea Moviliței; Str. Miron Costin case;Aleea Miron Costin; Str. Impașului; Str. Miron Costin nr. 32 A, bloc K 3; Str. Miron Costin nr. 32 B, bloc K4; Str. Miron Costin nr. 32 C, bloc K 5; Aleea Mugurel nr. 1, bloc K 1; Aleea Mugurel nr. 2, bloc K 2;Str. Eternității nr. 24, bloc E 4; Str. Eternității nr. 28, bloc E 3; Str. Eternității nr. 30, bloc E2; CartierTineretului locuințe ANL; Str. Cormoranului; Str. Califarului; Str. Lopătarului; Str. Cocorului”;

— în loc de: „Str. Eternității, fără blocuri, case de la nr. 1 la nr. 35 partea stângă și de la nr. 2 lanr. 50 partea dreaptă; Str. Eternității nr. 32, bloc R 1; Str. Eternității nr. 34, bloc R2; Aleea Neptun nr. 6,bloc R3; Aleea Neptun nr. 2, bloc J2; Aleea Neptun nr. 4, bloc J3; Str. Eternității nr. 36, bloc N 9;Str. Eternității nr. 38, bloc N 8; Str. Eternității nr. 40, bloc N 7; Aleea Neptun nr. 3, bloc E1; Aleea Păunuluinr. 3, bloc J 6; Aleea Neptun nr. 8, bloc J 4; Aleea Păunului nr. 1, bloc J 5; Str. Alba Iulia; Aleea Cireșari(case nr. 2—8)” se va citi: „Str. Eternității, fără blocuri, case de la nr. 1 la nr. 35 partea stângă și de la nr. 2la nr. 50 partea dreaptă; Str. Eternității nr. 32, bloc R 1; Str. Eternității nr. 34, bloc R2; Aleea Neptun nr. 6,bloc R3; Str. Neptun nr. 2, bloc J2; Str. Neptun nr. 4, bloc J3; Str. Eternității nr. 36, bloc N 9; Str. Eternitățiinr. 38, bloc N 8; Str. Eternității nr. 40, bloc N 7; Str. Neptun nr. 3, bloc E1; Aleea Păunului nr. 3, bloc J 6;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 31

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 32: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. Neptun nr. 8, bloc J 4; Aleea Păunului nr. 1, bloc J 5; Str. Alba Iulia; Aleea Păunului nr. 15, bloc J 1;Aleea Cireșari (case nr. 2—8)”;

— în loc de: „Str. IL Caragiale nr. 27, bloc G 1; Str. Războieni nr. 5, bloc M 2; Str. Rosmarin nr. 3,bloc M1; Str. Războieni, case; Aleea Războieni; Str. Rosmarin nr. 1, bloc N 1; Str. Rosmarin nr. 5, bloc N2; Str. Rosmarin nr. 2, bloc nr. 1; Str. IL Caragiale nr. 15, bloc J1; Str. IL Caragiale nr. 17, bloc N 5; Str. IL.Caragiale nr. 18, bloc A 5; Str. IL Caragiale nr. 19, bloc N4; Str. IL Caragiale nr. 23, bloc I 2; Str. IL Caragialenr. 25, bloc I 1; Str. IL Caragiale nr. 21, bloc I 3; Str. Slt Gavrilov Corneliu nr. 211 A, bloc R 2; Aleea Cireșarinr. 1, bloc N3; Aleea Cireșari nr. 5, bloc N6; Aleea Merișor nr. 4, bloc A3; Aleea Merisor nr. 1, bloc A4” seva citi: „Str. IL Caragiale nr. 27, bloc G 1; Str. Războieni nr. 5, bloc M 2; Str. Rosmarin nr. 3, bloc M1;Str. Războieni, case; Aleea Războieni; Str. Rosmarin nr. 1, bloc N 1; Str. Rosmarin nr. 5, bloc N 2;Str. Rosmarin nr. 2, bloc nr. 1; Str. IL Caragiale nr. 15, bloc J1; Str. IL Caragiale nr. 17, bloc N 5; Str. IL.Caragiale nr. 18, bloc A 5; Str. IL Caragiale nr. 19, bloc N4; Str. IL Caragiale nr. 23, bloc I 2; Str. IL Caragialenr. 25, bloc I 1; Str. IL Caragiale nr. 25, bloc C 5; Str. IL Caragiale nr. 21, bloc I 3; Str. Slt Gavrilov Corneliunr. 211 A, bloc R 2; Aleea Cireșari nr. 1, bloc N3; Aleea Cireșari nr. 5, bloc N6; Aleea Merișor nr. 4, blocA3; Aleea Merișor nr. 1, bloc A4”;

— în loc de: „Str. IL Caragiale nr. 1, bloc A 1; Str. IL Caragiale nr. 2, bloc A2; Str. IL Caragiale nr. 3,bloc D 1; Str. IL Caragiale nr. 4, bloc B1; Str. IL Caragiale nr. 8, bloc B2; Str. IL Caragiale nr. 12, bloc B3;Str. IL Caragiale nr. 16, bloc B 4; Str. IL Caragiale nr. 7, bloc C2; Str. IL Caragiale nr. 13, bloc C.1.A; Str. ILCaragiale nr. 22, bloc H 3; Aleea Trifoiului nr. 2, bloc H 2; Aleea Labirintului nr. 1, bloc D 2; Aleea Labirintuluinr. 3, bloc C.3.A.; Aleea Labirintului nr. 5, bloc C.3.B; Aleea Labirintului nr. 7, bloc C.3.C; Aleea Labirintuluinr. 9, bloc L 1; Intrarea Magnoliei nr.1, bloc C 4; Intrarea Magnoliei nr. 2, bloc C.1.B; Intrarea Magnolieinr. 4 bloc C.1 C.; Str. Slt. Gavrilor Corneliu nr. 167, bloc H 1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu de la intersecțiacu Str. Războieni (case nr. 199,201,203,205,207,209,211,213,217A,217B,217C,217D,219,221, parteadreaptă); Aleea Trifoiului nr. 2 (Centrul de Recuperare Medicina Fizică și Balneologie)” se va citi: „Str. ILCaragiale nr. 1, bloc A 1; Str. IL Caragiale nr. 2, bloc A2; Str. IL Caragiale nr. 3, bloc D 1; Str. IL Caragialenr. 4, bloc B1; Str. IL Caragiale nr. 8, bloc B2; Str. IL Caragiale nr. 12, bloc B3; Str. IL Caragiale nr. 16, blocB 4; Str. IL Caragiale nr. 7, bloc C2; Str. IL Caragiale nr. 13, bloc C.1.A; Str. IL Caragiale nr. 22, bloc H 3;Aleea Trifoiului nr. 2, bloc H 2; Aleea Labirintului nr. 1, bloc D 2; Aleea Labirintului nr. 3, bloc C.3.A.; AleeaLabirintului nr. 5, bloc C.3.B; Aleea Labirintului nr. 7, bloc C.3.C; Aleea Labirintului nr. 9, bloc L 1; IntrareaMagnoliei nr.1, bloc C 4; Intrarea Magnoliei nr. 2, bloc C.1.B; Intrarea Magnoliei nr. 4 bloc C.1 C.; Str. Slt.Gavrilor Corneliu nr. 167, bloc H 1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu, bloc B2; Str. Slt. Gavrilov Corneliu de laintersecția cu Str. Războieni (case nr. 199, 201, 203, 205, 207, 209,211,213,217A,217B,217C,217D,219,221, partea dreaptă); Aleea Trifoiului nr. 2 (Centrul de RecuperareMedicina Fizică și Balneologie)”;

— în loc de: „Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 304, bloc A.1.G.; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 306, blocA.2.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 308, bloc A.3G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 310, bloc D9; Str. Slt.Gavrilov Corneliu nr. 312, bloc A.4.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 314, bloc A.5.G; Str. Slt. GavrilovCorneliu nr. 316, bloc A.6G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bloc A.8.G; Str. Plevnei nr. 45, bloc D7;Str. Plevnei nr. 47, bloc D8; Str. Plevnei nr. 49, bloc D10; Str. Plevnei nr. 51, bloc D11; Str. Plevnei nr. 30,bloc D1; Str. Plevnei nr. 32, bloc D2; Str. Plevnei nr. 34, bloc D3; Str. Plevnei nr. 36 bloc D4; Str. Plevneinr. 53, bloc D5; Str. Plevnei nr. 55, bloc C8; Str. Rezervorului; Str. Babadag, Str. Ferma 9 Mai nr. 182-PECO RELEU; Str. Viticulturii nr. 1 B, bloc A7; Str. Viticulturii nr. 1, bloc A9; Penitenciarul Tulcea” se vaciti: „Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 304, bloc A.1.G.; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 306, bloc A.2.G; Str. Slt.Gavrilov Corneliu nr. 308, bloc A.3G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 310, bloc D9; Str. Slt. Gavrilov Corneliunr. 312, bloc A.4.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 314, bloc A.5.G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 316, blocA.6G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bloc A.8. G; Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 318, bloc A.7;Str. Plevnei nr. 45, bloc D7; Str. Plevnei nr. 47, bloc D8; Str. Plevnei nr. 49, bloc D10; Str. Plevnei nr. 51,bloc D11; Str. Plevnei nr. 30, bloc D1; Str. Plevnei nr. 32, bloc D2; Str. Plevnei nr. 34, bloc D3; Str. Plevneinr. 36 bloc D4; Str. Plevnei nr. 53, bloc D5; Str. Plevnei nr. 55, bloc C8; Str. Rezervorului; Str. Babadag(Ferma 9 Mai) nr. 182 - PECO RELEU; Str. Viticulturii nr. 1 B, bloc A7; Str. Viticulturii nr. 1, bloc A9;Str. Viticulturii nr. 20 bloc A8; Penitenciarul Tulcea”;

— în loc de: „Str. Mihai Viteazu (case de la nr. 6 la nr. 80B, partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 83partea stângă); Str. Vlad Tepeș; Str. Boierescu; Str. Bravilor; Str. Timpului; Str. Plevnei (case de la nr. 2la nr. 28 partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 39 partea stângă); Str. Comerțului nr. 10, bloc C9; Str. Comerțuluinr. 27 bloc A10; Str. Oborului nr. 2, bloc B1; Str. Davila; Str. Cezar; Str. Darius; Aleea Albatros nr. 1 blocC1; Aleea Albatros nr. 3, bloc C2; Aleea Albatros nr. 7, bloc C3; Aleea Albatros nr. 2, bloc C5; AleeaAlbatros nr. 4, bloc C6; Aleea Albatros nr. 6, bloc C7; Str. Dimitrie Sturdza; Str. Griviței (case de la nr. 14la nr. 84 partea dreaptă și de la nr. 21 la nr. 103 partea stângă); Str. Griviței nr. 30, bloc nou; Str. Grivițeinr. 70 bis, bloc 27 (Renel); Str. C.A. Rosetti (case de la nr. 6 A la nr. 8 partea dreaptă și de la nr. 7 la nr. 13A partea stângă); Str. Babadag nr. 143, bloc 25; Str. Babadag nr. 141, bloc 23; Str. Babadag nr. 139, bloc21” se va citi: „Str. Mihai Viteazu (case de la nr. 6 la nr. 80B, partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 83 parteastângă); Str. Vlad Tepeș; Str. Boierescu; Str. Bravilor; Str. Timpului; Str. Plevnei (case de la nr. 2 la nr. 28partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 39 partea stângă); Str. Comerțului nr. 10, bloc C9; Str. Comerțului nr. 27bloc A10; Str. Oborului nr. 2, bloc B1; Str. Davila; Str. Cezar; Str. Darius; Aleea Albatros nr. 1 bloc C1; AleeaAlbatros nr. 3, bloc C2; Aleea Albatros nr. 7, bloc C3; Aleea Albatros nr. 2, bloc C5; Aleea Albatros nr. 4,bloc C6; Aleea Albatros nr. 6, bloc C7; Str. Dimitrie Sturdza; Str. Griviței (case de la nr. 14 la nr. 84 parteadreaptă și de la nr. 21 la nr. 103 partea stângă); Str. Griviței nr. 32, bloc Coral; Str. Griviței nr. 70 bis, bloc

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200832

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 33: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

27 (RENEL); Str. C.A. Rosetti (case de la nr. 6 A la nr. 8 partea dreaptă și de la nr. 7 la nr. 13 A parteastângă); Str. Babadag nr. 143, bloc 25; Str. Babadag nr. 141, bloc 23; Str. Babadag nr. 139, bloc 21”;

— în loc de: „Str. Babadag nr. 8, bloc 2; Str. Babadag nr. 10, bloc 4; Str. Babadag nr. 12, bloc 6;Str. Babadag nr. 14, bloc 8; Str, Babadag nr. 16, bloc 10; Str. Babadag nr. 18, bloc 12; Str. Babadag nr. 15,bloc 7; Str. Babadag nr. 17, bloc 9; Str. Babadag nr. 19, bloc 11; Str. Babadag nr. 163, bloc B 2;Str. Babadag nr. 163, bloc B 3; Str. Babadag nr. 163, bloc B4; Str. Babadag nr. 165, bloc B6; Str. Babadagnr. 167, bloc B7; Str. Babadag nr. 169, bloc B 8; Str. Babadag nr. 148, bloc 11B; Str. Babadag nr. 150, bloc12 B; Str. Babadag nr. 152, bloc 16; Str. Babadag nr. 154, bloc 17; Str. Babadag nr. 156, bloc 14;Str. Babadag nr. 158, bloc 13 PECO; Str. Babadag, porțiunea cuprinsă între Str. Toamnei (case nr. 112,112B și 138 partea dreaptă și nr. 117, 119, 125, 127, 131, 133 partea stânga); Str. Marășești nr. 1, bloc31; Str. Marășești nr. 3, bloc 33; Str. Marășești nr. 11, bloc 37; Str. Marășești nr. 13, bloc 39; Str. Marășeștinr. 15, bloc 41; Str. Marășești nr. 9, bloc 35; Str. Marășești (case nr. 16); Str. Babadag nr. 140, bloc Coral”se va citi: „Str. Babadag nr. 8, bloc 2; Str. Babadag nr. 10, bloc 4; Str. Babadag nr. 12, bloc 6; Str. Babadagnr. 14, bloc 8; Str, Babadag nr. 16, bloc 10; Str. Babadag nr. 18, bloc 12; Str. Babadag nr. 15, bloc 7;Str. Babadag nr. 17, bloc 9; Str. Babadag nr. 19, bloc 11; Str. Babadag nr. 163, bloc B 2; Str. Babadagnr. 163, bloc B 3; Str. Babadag nr. 163, bloc B4; Str. Babadag nr. 165, bloc B6; Str. Babadag nr. 167, blocB7; Str. Babadag nr. 169, bloc B 8; Str. Babadag nr. 148, bloc 11B; Str. Babadag nr. 150, bloc 12 B;Str. Babadag nr. 152, bloc 16; Str. Babadag nr. 154, bloc 17; Str. Babadag nr. 156, bloc 14; Str. Babadagnr. 158, bloc 13 PECO; Str. Babadag, porțiunea cuprinsă între Str. Toamnei (case nr. 112, 112B și 138partea dreaptă și nr. 117, 119, 125, 127, 131, 133 partea stânga); Str. Babadag nr. 126, bloc 16;Str. Babadag nr. 159, bloc Coral Mall; Str. Marășești nr. 1, bloc 31; Str. Marășești nr. 3, bloc 33;Str. Marășești nr. 11, bloc 37; Str. Marășești nr. 13, bloc 39; Str. Marășești nr. 15, bloc 41; Str. Marășeștinr. 9, bloc 35; Str. Marășești (case nr. 16); Str. Babadag nr. 140, bloc Coral Plaza”;

— în loc de: „Șoseaua Barajului, fără blocuri (case de la nr. 8 la nr. 30 partea dreaptă); ȘoseauaBarajului nr. 22, bloc 1; Șoseaua Barajului nr. 20, bloc 3; Șoseaua Barajului nr. 18, bloc 5; ȘoseauaBarajului nr. 16, bloc 7; Str. Câmpului, fără blocuri (case de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă și de la nr. 2 lanr. 34 partea dreaptă); Str. Meduzei nr. 1, bloc 22 (fosta Str. Câmpului nr. 1); Str. Meduzei nr. 2, bloc 19(fosta Str. Câmpului nr. 2); Str. Câmpului nr. 3, bloc 18; Str. Meduzei nr. 4, bloc 17 (fosta Str. Câmpuluinr. 4); Str. Meduzei nr. 6, bloc 15 (fosta Str. Câmpului nr. 6); Str. Meduzei nr. 8, bloc 13 (fosta Str. Câmpuluinr. 8); Aleea Cicoarei nr. 13, bloc 4 (fosta Str. Câmpului nr. 14); Aleea Cicoarei nr. 4, bloc 7 (fostaStr. Câmpului, nr. 7); Aleea Cicoarei nr. 5, bloc 12 (fosta str.Câmpului, nr. 9); Aleea Cicoarei nr. 9, bloc 8(fosta Str. Câmpului, nr. 10); Aleea Cicoarei nr. 7, bloc 10 (fosta str. Câmpului, nr. 11); Aleea Cicoarei —case; Str. 1848, nr. 17 A, bloc 9 — Șantier Naval; Str. 1848 nr. 25, bloc 17; Str. 1848, nr. 27, bloc 19;Str. 1848, nr. 18, bloc 14” se va citi: „Șoseaua Barajului, fără blocuri (case de la nr. 8 la nr. 30 parteadreaptă); Șoseaua Barajului nr. 22, bloc 1; Șoseaua Barajului nr. 20, bloc 3; Șoseaua Barajului nr. 18, bloc5; Șoseaua Barajului nr. 16, bloc 7; Str. Câmpului, fără blocuri (case de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă șide la nr. 2 la nr. 34 partea dreaptă); Str. Meduzei nr. 1, bloc 22 ( fosta Str. Câmpului nr. 1); Str. Meduzeinr. 2, bloc 19 (fosta Str. Câmpului nr. 2); Aleea Cristina nr. 8, bloc 18 (fosta Str. Câmpului nr. 3);Str. Meduzei nr. 4, bloc 17 (fosta Str. Câmpului nr. 4); Str. Meduzei nr. 6, bloc 15 (fosta Str. Câmpuluinr. 6); Str. Meduzei nr. 8, bloc 13 (fosta Str. Câmpului nr. 8); Aleea Cicoarei nr. 13, bloc 4 (fosta Str.Câmpului nr. 14); Aleea Cicoarei nr. 4, bloc 7 (fosta Str. Câmpului, nr. 7); Aleea Cicoarei nr. 5, bloc 12 (fostastr.Câmpului, nr. 9); Aleea Cicoarei nr. 9, bloc 8 (fosta Str. Câmpului, nr. 10); Aleea Cicoarei nr. 7, bloc 10(fosta str. Câmpului, nr. 11); Aleea Cicoarei — case; Str. 1848, nr. 17 A, bloc 9 — Șantier Naval; Str. 1848nr. 25, bloc 17; Str. 1848, nr. 27, bloc 19; Str. 1848, nr. 18, bloc 14; Str. 1848, nr. 6, bloc 14; Str. 1848, nr. 9,bloc 9”;

— în loc de: „Aleea Cristina nr. 1, bloc 1; Aleea Cristina nr. 2, bloc 2; Aleea Cristina nr. 3, bloc 3; AleeaCristina nr. 4, bloc 4; Aleea Cristina nr. 5, bloc 5; Aleea Cristina nr. 6, bloc 6; Aleea Cristina nr. 7, bloc 7;Aleea Cristina nr. 9, bloc M.Ap.N; Str. Mihai Serian; Str. Erou Demetriade; Aleea Chiparosului nr. 2, bloc2;Aleea Chiparosului nr. 4, bloc 4; Str. Pinului; Aleea Cicoarei nr. 1, bloc 1(bloc Mirela); Aleea Cicoarei nr. 3,bloc 3 (Aleea Mirela); Aleea Frasinului nr. 12, bloc 3; Aleea Frasinului nr. 3, bloc 5; Aleea Frasinului nr. 4,bloc 4 (Str. Oițelor); Aleea Frasinului nr. 2 bloc 2; Str. 1848 nr. 20, bloc 16; Str. 1848 nr. 22, bloc 18” se vaciti: „Aleea Cristina nr. 1, bloc 1; Aleea Cristina nr. 2, bloc 2; Aleea Cristina nr. 3, bloc 3; Aleea Cristina nr. 4,bloc 4; Aleea Cristina nr. 5, bloc 5; Aleea Cristina nr. 6, bloc 6; Aleea Cristina nr. 7, bloc 7; Aleea Cristinanr. 9, bloc M.Ap.N; Str. Erou Mihai Serian; Str. Erou Demetriade; Aleea Chiparosului nr. 2, bloc2; AleeaChiparosului nr. 4, bloc 4; Str. Pinului; Aleea Cicoarei nr. 1, bloc 1(bloc Mirela); Aleea Cicoarei nr. 3, bloc3 (Aleea Mirela); Str. Frasinului nr. 12, bloc 3; Str. Frasinului nr. 3, bloc 5; Str. Frasinului nr. 4, bloc 4(Str. Oițelor); Str. Frasinului nr. 2 bloc 2; Str. 1848 nr. 20, bloc 16; Str. 1848 nr. 22, bloc 18; Str. 1848 nr. 8,bloc 16; Str. 1848 nr. 10, bloc 18”;

— în loc de: „Aleea Socului nr. 1, bloc 1; Aleea Socului nr. 2, bloc 4; Aleea Socului nr. 3, bloc 3; AleeaSocului nr. 4, bloc 2; Aleea Sulfinei nr. 1, bloc 1; Aleea Sulfinei nr. 2, bloc 2; Str. Iuliu Maniu nr. 32, bloc23; Aleea Pelinului nr. 1, bloc 1; Aleea Pelinului nr. 2, bloc 2; Aleea Pelinului nr. 3, bloc 3; Aleea Pelinuluinr. 4, bloc 4; Aleea Pelinului nr. 5, bloc 5; Aleea Cicoarei nr. 11, bloc 6 (fosta str. Câmpului nr. 12);Aleea Cicoarei nr. 22, bloc 3 (fosta str. Câmpului nr. 22); Aleea Cicoarei nr. 24, bloc 1 (fosta str. Câmpuluinr. 24); Str. 1848 nr. 23, bloc 15; Str. 1848 nr. 19, bloc 11; Str. 1848 nr. 21, bloc 13; Str. 1848 nr. 29, bloc 9”se va citi: „Aleea Socului nr. 1, bloc 1; Aleea Socului nr. 2, bloc 4; Aleea Socului nr. 3, bloc 3; Aleea Soculuinr. 4, bloc 2; Aleea Sulfinei nr. 1, bloc 1; Aleea Sulfinei nr. 2, bloc 2; Str. Iuliu Maniu nr. 32, bloc 23;Aleea Pelinului nr. 1, bloc 1; Aleea Pelinului nr. 2, bloc 2; Aleea Pelinului nr. 3, bloc 3; Aleea Pelinului nr. 4,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 33

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 34: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

bloc 4; Aleea Pelinului nr. 5, bloc 5; Aleea Cicoarei nr. 11, bloc 6 (fosta str. Câmpului nr. 12); Aleea Cicoareinr. 22, bloc 3 (fosta str. Câmpului nr. 22); Aleea Cicoarei nr. 24, bloc 1 (fosta str. Câmpului nr. 24); Str. 1848nr. 23, bloc 15; Str. 1848 nr. 19, bloc 11; Str. 1848 nr. 21, bloc 13”;

— în loc de: „Str.1848 — case nr. 11, 11 A, 22, 22A; Str.1848 nr. 5, bloc 4; Str.1848 nr. 7, bloc 5;Str.1848 nr. 13, bloc 6; Str.1848 nr. 15, bloc 7; Str.1848 nr. 17, bloc 8; Str.1848 nr. 4, bloc 2; Str.1848nr. 8, bloc 2 A; Str.1848 nr. 2, bloc 3; Str.1848 nr. 2, bloc 3 (A.C.Ind.); .Str.1848 nr. 2 bloc 2 (A.C.Ind);Str. Spitalului nr. 11, bloc 1 (A.C.Ind); Str. Venus; Str. Ecaterina Teodoroiu; Str. Biruinței; Bloc A.N.L. Spital”se va citi: „Str.1848 — case nr. 11, 11 A, 22, 22A; Str.1848 nr. 5, bloc 4; Str.1848 nr. 7, bloc 5; Str.1848nr. 13, bloc 6; Str.1848 nr. 15, bloc 7; Str.1848 nr. 17, bloc 8; Str.1848 nr. 4, bloc 2; Str.1848 nr. 8, bloc 2A; Str.1848 nr. 2, bloc 3; Str.1848 nr. 2, bloc 3 (A.C.Ind.); Str. 1848 nr. 2 bloc 2 (A.C.Ind); Str.1848 nr. 4,bloc 3; Str. Spitalului nr. 11, bloc 1 (A.C.Ind); Str. Venus; Str. Ecaterina Teodoroiu; Str. Biruinței; Str.1848nr. 14 Bloc A.N.L.; Str. Iuliu Maniu nr. 28, bloc A.N.L.”.;

— în loc de: „Aleea Stînjenelului nr. 6, cămin tineret (fost camin IACM); Str. Constructorilor, nr. 3 blocX3; Str. Constructorilor nr. 2, bloc I1(fost cămin CMT); Str. Constructorilor nr. 4, bloc I 2(fost cămin IAT);Str. Constructorilor nr. 6, bloc I 3; Str. Constructorilor nr. 8, bloc Z 1; Str. Constructorilor nr. 10, bloc Z 4;Str. Constructorilor nr. 1, bloc Z 9” se va citi: „Aleea Stînjenelului nr. 6, cămin tineret (fost camin IACM);Str. Constructorilor, nr. 3 bloc X3; Str. Constructorilor nr. 2, bloc I1(fost cămin CMT); Str. Constructorilornr. 4, bloc I 2(fost cămin IAT); Str. Constructorilor nr. 6, bloc I 3; Str. Constructorilor nr. 8, bloc Z 1;Str. Constructorilor nr. 10, bloc Z 4; Str. Constructorilor nr. 1, bloc Z9; Aleea Metalurgiștilor, nr. 1, bloc Z9”;

— în loc de: „Str. Taberei (case de la nr. 1 la nr. 47 partea stângă și de la nr. 2 la nr. 22 A parteadreaptă); Str. Prelungirea Taberei; Aleea Taberei; Intrarea Taberei Impas; Str. Navaliștilor nr. 1, blocN1(fosta str. Taberei nr. 42); Str. Navaliștilor nr. 2, bloc B3, scara B si C (fosta str. Viitorului nr. 50, blocB3, scara B si C); Str. Navaliștilor nr. 4, bloc B 1(fosta str Viitorului nr. 16); Str. Navaliștilor nr. 6, bloc B 2(fosta str. Viitorului nr. 18); Str. Navaliștilor nr. 3, bloc N 2(fosta str. Taberei, nr. 44); Str. Navaliștilor nr. 5,bloc N 3(fosta str. Taberei nr. 46); Str. Taberei, nr. 34, bloc B 2; Str. Viitorului — fara blocuri; Aleea Viitorului;Intrarea Viitorului; Str. Viitorului nr. 14, bloc B2 (fost nr. 49, bloc 2); Str. Viitorului nr. 12, bloc B 1(fost nr. 49,bloc B 1); Str. Viitorului nr. 65, bloc Baza Sociala; Str. Viitorului nr. 83, bloc B 3, scara A (fost bloc 50 CMTB 3); Str. Viitorului nr. 11, bloc 57 (fosta str. Isaccei nr. 34); Str. Viitorului nr. 13, bloc 100 garsoniere (fostastr. Isaccei nr. 36); Str. Viitorului nr. 4, bloc locuințe AMIC (fosta str. Isaccei nr. 37); Str. Isaccei nr. 99,Canton CFR, Bloc C4; Str. Isaccei nr. 73, bloc Cămin IACM; Str. Isaccei de la intersecția cu str. Tineretului- case de la nr. 42 până la capăt partea dreaptă inclusiv zona Baltag; Str. Tineretului nr. 2, bloc StadionPrelungirea Taberei; Cartier Vărărie Balta (Str. Racului, Str. Rogozului, Str. Trestiei, Str. Vararie Balta,Str. Avatului, Str. Linului, Str. Bizanului, Str. Taunului); Str. Energiei” se va citi: „Str. Taberei (case de la nr. 1la nr. 47 partea stângă și de la nr. 2 la nr. 22 A partea dreaptă); Str. Prelungirea Taberei; Intrarea Taberei;Aleea Taberei; Intrarea Taberei Impas; Str. Navaliștilor nr. 1, bloc N1(fosta str. Taberei nr. 42);Str. Navaliștilor nr. 2, bloc B3, scara B si C (fosta str. Viitorului nr. 50, bloc B3, scara B si C); Str. Navaliștilornr. 4, bloc B 1(fosta str Viitorului nr. 16); Str. Navaliștilor nr. 6, bloc B 2( fosta str. Viitorului nr. 18);Str. Navaliștilor nr. 3, bloc N 2(fosta str. Taberei, nr. 44); Str. Navaliștilor nr. 5, bloc N 3(fosta str. Tabereinr. 46); Str. Taberei, nr. 34, bloc B 2; Str. Viitorului — fara blocuri; Aleea Viitorului; Intrarea Viitorului;Str. Viitorului nr. 14, bloc B2 (fost nr. 49, bloc 2); Str. Viitorului nr. 12, bloc B 1(fost nr. 49, bloc B 1);Str. Viitorului nr. 65, bloc Baza Sociala; Str. Viitorului nr. 83, bloc B 3, scara A (fost bloc 50 CMT B 3);Str. Viitorului nr. 11, bloc 57 (fosta str. Isaccei nr. 34); Str. Viitorului nr. 13, bloc 100 garsoniere (fostastr. Isaccei nr. 36); Str. Viitorului nr. 4, bloc locuințe AMIC (fosta str. Isaccei nr. 37); Str. Isaccei nr. 99,Canton CFR, Bloc C4; Str. Isaccei nr. 73, bloc Cămin IACM; Str. Isaccei de la intersecția cu str. Tineretului- case de la nr. 42 până la capăt partea dreaptă inclusiv zona Baltag; Str. Tineretului nr. 2, bloc StadionPrelungirea Taberei; Cartier Vărărie Balta (Str. Racului, Str. Rogozului, Str. Trestiei, Str. Vararie Balta,Str. Avatului, Str. Linului, Str. Bizanului, Str. Taunului); Str. Energiei”;

— în loc de: „Str. Livezilor; Intrarea Livezilor I; Intrarea Livezilor II; Intrarea Livezilor III; IntrareaLivezilor IV; Intrarea Livezilor V; Intrarea Livezilor VI; Aleea Livezilor; Str. Isaccei de la intersecția custr. Tineretului — case de la nr. 99 până la capăt partea stângă; Mănăstirea „Nașterea Sf. Ioan Botezatorul”din Str. Mănăstirii (fosta Str. Isaccei nr. 159 A); Str. Mănăstirii; Str. Iasomiei; Str. Transformatorului; CartierulNou: Str. Azimut, Str. Balizei, Str. Coziei, Str. Azaleei, Str. Freziei, Str. Izvorului, Str. Gazelei, Str. Vezuviu,Str. Amiezii, Str. Mizei, Str. Rozei, Str. Hurezului, Str. Iluziei, Str. Sânzienei; Str. Forestierului; AleeaForestierului; Intrarea Forestierului; Str. Combustibilului” se va citi: „Str. Livezilor; Intrarea Livezilor I;Intrarea Livezilor II; Intrarea Livezilor III; Intrarea Livezilor IV; Intrarea Livezilor V; Intrarea Livezilor VI;Aleea Livezilor; Str. Livezilor (Str. Isaccei, incintă 9 Mai); Str. Isaccei de la intersecția cu str. Tineretului —case de la nr. 99 până la capăt partea stângă; Chiliile Mănăstirii „Nașterea Sf. Ioan Botezatorul” dinStr. Mănăstirii (fosta Str. Isaccei nr. 159 A); Str. Mănăstirii; Str. Iasomiei; Str. Transformatorului; CartierulNou: Str. Azimut, Str. Balizei, Str. Coziei, Str. Azaleei, Str. Freziei, Str. Izvorului, Str. Gazelei, Str. Vezuviu,Str. Amiezii, Str. Mizei, Str. Rozei, Str. Hurezului, Str. Iluziei, Str. Sânzienei; Str. Forestierului;Aleea Forestierului; Intrarea Forestierului; Str. Combustibilului; Str. 6”;

— în loc de: „Str. Viitorului nr. 93, bloc C 1 (fosta Str. Taberei nr. 38 A), Str. Viitorului nr. 91, bloc C 2(fosta Str. Taberei nr. 38 B); Str. Viitorului nr. 89, bloc C3 (fosta str. Taberei nr. 38 C); Str. Viitorului nr. 16,bloc 120 Garsoniere, scara B (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 20, bloc 120 Garsoniere, scaraA (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 18, bloc Locuințe 50 Garsoniere (fosta str. Taberei, nr. 36);Str. Navaliștilor nr. 37, bloc 100 Garsoniere (fosta Str. Taberei nr. 38); Str. Navaliștilor nr. 9, bloc 1 (fostastrada Taberei nr. 34 A); Str. Navaliștilor nr. 11, bloc 2 (fosta str. Taberei nr. 34); Str. Viitorului, bloc Locuințe

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200834

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 35: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Sociale” se va citi: „Str. Viitorului nr. 93, bloc C 1 (fosta Str. Taberei nr. 38 A), Str. Viitorului nr. 91, bloc C2 (fosta Str. Taberei nr. 38 B); Str. Viitorului nr. 89, bloc C3 (fosta str. Taberei nr. 38 C); Str. Viitorului nr. 16,bloc 120 Garsoniere, scara B (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 20, bloc 120 Garsoniere, scaraA (fosta str. Taberei, nr. 36 A); Str. Viitorului nr. 18, bloc Locuințe 50 Garsoniere (fosta str. Taberei, nr. 36);Str. Navaliștilor nr. 7 bloc 100 Garsoniere (fosta Str. Taberei nr. 38); Str. Navaliștilor nr. 9, bloc 1 (fostastrada Taberei nr. 34 A); Str. Navaliștilor nr. 11, bloc 2 (fosta str. Taberei nr. 34); Str. Viitorului, bloc LocuințeSociale”;

— în loc de: „Str. Gării nr. 2, bloc 1; Str. Gării nr. 4, bloc 2; Str. Gării, nr. 6, bloc 3; Str. Gării, nr. 8,bloc 4; Str. Gării nr. 10, bloc 5; Str. Gării nr. 12, bloc 6; Str. Gării nr. 14, bloc 7; Str. Gării nr. 16, bloc 8;Str. Gării nr. 18, bloc 9; Str. Gării nr. 20, bloc 10; Str. Garii nr. 22, bloc 11; Str. Gării nr. 24, bloc 12; Str. Găriinr. 26, bloc 13; Str. Gării nr. 28, bloc 14; Str. Gării nr. 30, bloc 15; Str. Gării nr. 32, bloc 16; Str. Gării nr. 34,bloc 17; Str. Gării nr. 36, bloc 18; Str. Gării nr. 38, bloc 19; Str. Gării nr. 40, bloc 20; Str. Gării nr. 42, bloc21; Str. Gării nr. 1, bloc G 1; Str Gării nr. 5, bloc G 2; Str. Gării nr. 7, bloc G 3; Str. Gării nr. 9, bloc G 4;Str. Gării nr. 11, bloc G 5; Str. Isaccei nr. 4, bloc G 0; Piața Independenței, nr. 2 bloc G 6; Suburbia TudorVladimirescu (Str. Pescărușilor, Str. Egretei, Str. Plaur, Str. Plopilor, Str. Viilor, Str. Paloma, Str. Lebedei,Aleea Lebedei, Str. Pelican)” se va citi: „Str. Gării nr. 2, bloc 1; Str. Gării nr. 4, bloc 2; Str. Gării, nr. 6, bloc3; Str. Gării, nr. 8, bloc 4; Str. Gării nr. 10, bloc 5; Str. Gării nr. 12, bloc 6; Str. Gării nr. 14, bloc 7; Str. Găriinr. 16, bloc 8; Str. Gării nr. 18, bloc 9; Str. Gării nr. 20, bloc 10; Str. Garii nr. 22, bloc 11; Str. Gării nr. 24,bloc 12; Str. Gării nr. 26, bloc 13; Str. Gării nr. 28, bloc 14; Str. Gării nr. 30, bloc 15; Str. Gării nr. 32, bloc16; Str. Gării nr. 34, bloc 17; Str. Gării nr. 36, bloc 18; Str. Gării nr. 38, bloc 19; Str. Gării nr. 40, bloc 20;Str. Gării nr. 42, bloc 21; Str. Gării nr. 1, bloc G 1; Str Gării nr. 5, bloc G 2; Str. Gării nr. 7, bloc G 3; Str. Găriinr. 9, bloc G 4; Str. Gării nr. 11, bloc G 5; Str. Isaccei nr. 4, bloc G 0; Piața Independenței, nr. 2 bloc G 6;Suburbia Tudor Vladimirescu (Str. Pescărușilor, Str. Egretei, Str. Plaur, Str. Plopilor, Str. Viilor, Str. Paloma,Str. Lebedei, Aleea Lebedei, Str. Pelican), Str. Gării nr. 13, bloc G 6”.

— În anexa nr. 38 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 38 —Județul Tulcea, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2 Municipiul Tulcea, în casetele 1—3, 6 și 7 din coloana „Localități (municipii, orașe,comune)/străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. Grigore Antipa nr. 4, bloc F 1; Str. Grigore Antipa nr. 6, bloc F 2; Str. Grigore Antipanr. 8, blocF3; Str. 9 Mai nr. 1, bloc F 4; Str. Independenței; Str. 14 Noiembrie; Str. 14 Noiembrie nr. 6,blocS3; Aleea Crucii Roșii; Str. Timișoarei; Str. Milcov; Str. Ovidiu; Str. Dorobanți; Str. Văcărescu; AleeaVăcărescu; Str. Mistrețului; Str. Radu Negru; Str. Surorilor; Str. Soarelui; Str. Grădinarilor; Str. Grădinarilornr. 52, bloc 38; Str. Grădinarilor nr. 50, cămin nefamiliști; Str. Grădinarilor nr. 58, bloc 39; Intrarea Marmurei;Str. Ronda; Str. Suvenir; Str. Prislav nr. 173; Str. Prislav nr. 173 A, bloc PS1; Str. Prislav nr. 173 B, blocPS 2; Str. Prislav nr. 173 C, bloc PS 3; Str. Prislav nr. 173 D, bloc PS4; Str. Prislav nr. 173 E, bloc PS 5;Incinta IPILF DALLCO SA — cămin nefamiliști A1 și A5; Str. Gloriei; Str. Rumeoarei; Str. Ciurel; Str. Nopții;Str. Liniștei; Str. Semințelor; Str. Berzei; Str. Cotita; Str. Fraților; Str. Străbuna; Căminul de bătrâni dinStrada Prislav, nr. 161; Aleea Prislav; Intrarea Prislav I; Intrarea Prislav II; Str. Abatorului; Str. Atelierelor;Str. Fabricilor; Str. Digului; Str. Bacului; Str. Gloriei nr. 26 (Spital)” se va citi: „Str. Grigore Antipa nr. 4, blocF 1; Str. Grigore Antipa nr. 6, bloc F 2; Str. Grigore Antipa nr. 8, bloc F3; Str. 9 Mai nr. 1, bloc F 4;Str.Independenței; Str. 14 Noiembrie; Str. 14 Noiembrie nr. 6, blocS3; Aleea Crucii Roșii; Str. Timișoarei;Str. Milcov; Str. Ovidiu; Str. Dorobanți; Str. Văcărescu; Aleea Văcărescu; Str. Mistrețului; Str. Radu Negru;Str. Surorilor; Str. Soarelui; Str. Grădinarilor; Str. Grădinarilor nr. 52, bloc 38; Str. Grădinarilor nr. 50, căminnefamiliști; Str. Grădinarilor nr. 58, bloc 39; Intrarea Marmurei; Str. Ronda; Str. Suvenir; Str. Prislav nr. 173;Str. Prislav nr. 173 A, bloc PS1; Str. Prislav nr. 173 B, bloc PS 2; Str. Prislav nr. 173 C, bloc PS 3;Str. Prislav nr. 173 D, bloc PS4; Str. Prislav nr. 173 E, bloc PS 5; (foste blocuri din Incinta IPILF DALLCOSA — cămin nefamiliști A1 și A5); Str. Gloriei; Str. Rumeoarei; Str. Ciurel; Str. Nopții; Str. Liniștei;Str. Semințelor; Str. Berzei; Str. Cotita; Str. Fraților; Str. Străbuna; Căminul de bătrâni din Strada Prislav,nr. 161; Aleea Prislav; Intrarea Prislav I; Intrarea Prislav II; Str. Abatorului; Str. Atelierelor; Str. Fabricilor;Str. Digului; Str. Bacului”;

— în loc de: „Str. Prislav; Str Orizontului de la capăt până la intersecție cu str. Brumărel, adică de lanr. 2 la nr. 2B partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 77 partea stângă; Str. Nuferilor; Str. Veseliei; Str. Sitarului,Str. Pescarilor; Str. Dobrogei; Str. Brumărel; Str. Brâncoveanu; Str. Domnița Bălașa; Str. Silvestru;Str. Alexandru cel Bun, de la capăt până la intersecția cu strada Brizei, adică de la nr. 2 la nr. 12 parteadreaptă și de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă; Str. 9 Mai; Str. Argilei; Str. Mistriei; Str. Nalbelor; Str. Brizei;Str. Lotușului; Str. Walter; Str. Chindiei; Str. Banatului; Str. Potcovari cu bloc TAVS; Str. Tunsului;Str. Stâncilor” se va citi: „Str. Prislav; Str Orizontului de la capăt până la intersecție cu str. Brumărel, adicăde la nr. 2 la nr. 2B partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 77 partea stângă; Str. Nufărului; Str. Veseliei;Str. Sitarului, Str. Pescarilor; Str. Dobrogei; Str. Brumărel; Str. Constantin Brâncoveanu; Str. DomnițaBălașa; Str Silvestru; Str. Alexandru cel Bun, de la capăt până la intersecția cu strada Brizei, adică de lanr. 2 la nr. 12 partea dreaptă și de la nr. 1 la nr. 31 partea stângă; Str. 9 Mai; Str. Argilei; Str. Mistriei;Str. Nalbelor; Str. Brizei; Str. Lotușului; Str. Walter; Str. Chindiei; Str. Banatului; Str. Potcovari cu blocTAVS; Str. Tunsului; Str. Stâncilor”;

— în loc de: „Str. Orizontului de la intersecția cu Str. Brumărel, până la intersecția cu Str. Randunicii,adică de la nr. 4 la nr. 154 partea dreaptă și de la nr. 79 la nr. 195 partea stângă; Aleea Zagan;Str. Concordiei și bloc B.I., nr. 1; Str. Nicolae Bălcescu; Str. Armeana; Str. Pictor Alexandru Ciucurencu;Str. Cicerone; Str. Păcii, nr. 3, bloc S 2; Str. Păcii, nr. 5, bloc S1; Str. Mahmudiei nr. 13, bloc I 48;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 35

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 36: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. Mahmudiei de la capăt până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu, adică de la nr. 12 la nr. 56 parteadreptă și de la nr. 23 la nr. 57 partea stângă; Str. Prudenței; Str. Școalei; Str. Florilor; Str. Garoafei;Str. Fetițelor, Str. Anton Pann; Str. Avram Iancu; Str. Voinicului; Str. Morilor” se va citi: „Str. Orizontului dela intersecția cu Str. Brumărel, până la intersecția cu Str. Randunicii, adică de la nr. 4 la nr. 154 parteadreaptă și de la nr. 79 la nr. 195 partea stângă; Aleea Zagan; Str. Concordiei bloc B.I., nr. 1; Str. Concordiei,nr. 15 bloc ANL, Str. Nicolae Bălcescu; Str. Armeana; Str. Pictor Alexandru Ciucurencu; Str. Cicerone;Str. Păcii, nr. 3, bloc S 2; Str. Păcii, nr. 5, bloc S1; Str. Mahmudiei nr. 13, bloc I 48; Str. Mahmudiei de lacapăt până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu, adică de la nr. 12 la nr. 56 partea dreaptă și de la nr. 23la nr. 57 partea stângă; Str. Prudenței; Str. Școalei; Str. Florilor; Str. Garoafei; Str. Fetițelor, Str. AntonPann; Str. Avram Iancu; Str. Voinicului; Str. Morilor”;

— în loc de: „Str. Păcii de la capăt până la intersecția cu strada Zimbrului, adică de la nr. 60 lanr. 78A partea dreaptă, și de la nr. 91 la nr. 129 partea stângă; Str. Păcii nr. 7, bloc P 21; Str. Păcii nr. 13,bloc S 4; Str. Păcii nr. 101, bloc P 2; Str. Păcii nr. 103, bloc M 2; Str. Păcii nr. 121, bloc 128; Str. Păcii nr. 66,bloc 176; Str. Sălciilor nr. 3—5, bloc SERVOAGROMEC; Str. Sălciilor nr. 6, bloc S; Str. Sălciilor;Str. Sălciilor, bloc Păcii–Sălciilor; Str. Zimbrului; Str. Agricultori; Str. Mica nr. 1, bloc M1; Str. DobrogeanuGherea, bloc E 1; Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E 2; Str. Griviței, nr. 1, bloc C1; Str. DobrogeanuGherea, nr. 2, bloc C 2; Str. Slt. Gavrilor Corneliu, porțiunea cuprinsă între strada Dobrogeanu Gherea șiStr. Mica” se va citi: „Str. Păcii de la capăt până la intersecția cu strada Zimbrului, adică de la nr. 60 lanr. 78A partea dreaptă, și de la nr. 91 la nr. 129 partea stângă; Str. Păcii nr. 7, bloc P 21; Str. Păcii nr. 13,bloc S 4; Str. Păcii nr. 101, bloc P 2; Str. Păcii nr. 103, bloc M 2; Str. Păcii nr. 121, bloc 128; Str. Păcii nr. 66,bloc 176; Str. Sălciilor nr. 3—5, bloc SERVOAGROMEC; Str. Sălciilor nr. 6, bloc S; Str. Sălciilor; Str. Păcii,nr. 81, bloc Sălciilor Str. Zimbrului; Str. Agricultori; Str. Mica nr. 1, bloc M1; Str. Slt. Gavrilov Corneliu,nr. 144, bloc E1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bloc E 2; Str. Griviței, nr. 1, bloc C1; Str. DobrogeanuGherea, nr. 2, bloc C 2; Str. Slt. Gavrilor Corneliu, porțiunea cuprinsă între strada Dobrogeanu Gherea șiStr. Mica”;

— în loc de: „Str. Rahovei; Str. Negruzzi; Str. Căruțașilor; Str. Păcii de la intersecția cu Str. Zimbruluipână la capăt, adică de la nr. 80 partea dreaptă și de la nr. 131 partea stângă; Str. Primăverii; IntrareaCarpiniței; Intrarea Viorelelor; Intrarea Toporași; Str. Mentei; Str. Istria; Str. Narciselor; Str. Acvila;Str. Sudului; Intrarea Micșunelelor; Str. Constantin Brătescu; Intrarea Șoimului; Str. Cavalului;Str. Granitului; Str. Coloniștilor; Str. Năframei; Aleea Bujorului; Str. Elena Doamna; Str. Viticulturii și locuințedin incinta fostului CAP; Str. Cocoș; Str. Celic; Str. Saon; Str. Sculptor Ion Jalea; Str. Poet Traian Coșovei;Str. Grafician Constantin Gavenea; Str. Fizician Nicolae Dinulescu; Str. Speranței; Str. Mesteceni;Str. Cernica; Str. Voronețului; Str. Spicului; Str. Colinei; Str. Crinului; Aleea Liliacului; Aleea Brindușii;Str. Crăițelor; Str. Lalelelor” se va citi: „Str. Rahovei; Str. Negruzzi; Str. Căruțașilor; Str. Păcii de laintersecția cu Str. Zimbrului până la capăt, adică de la nr. 80 partea dreaptă și de la nr. 131 partea stângă;Str. Primăverii; Intrarea Carpiniței; Intrarea Viorelelor; Intrarea Toporași; Str. Mentei; Str. Istria;Str. Narciselor; Str. Acvila; Str. Sudului; Intrarea Micșunelelor; Str. Constantin Brătescu; Intrarea Șoimului;Str. Cavalului; Str. Granitului; Str. Coloniștilor; Str. Năframei; Aleea Bujorului; Str. Elena Doamna;Str. Viticulturii și locuințe din incinta fostului CAP; Str. Cocoș; Str. Celic; Str. Saon; Str. Sculptor Ion Jalea;Str. Poet Traian Coșovei; Str. Grafician Constantin Gavenea; Str. Fizician Nicolae Dinulescu;Str. Speranței; Str. Mesteceni; Str. Cernica; Str. Voronețului; Aleea Spicului; Str. Colinei; Aleea Crinului;Aleea Liliacului; Str. Brindușii; Str. Crăițelor; Str. Lalelelor”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 1, în casetele 7, 18, 19 și 21 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. LIBELULEI; Str. LONEA; Str. MALUL MIC; Str. NADEȘ; Intr. NADEȘ;Str. NICOLEANU NICOLAE POET; Șos. ODĂI Nr. 135—291; B-dul PETRILA; Str. PIETROȘIȚA;Str. REDEA; Str. SALVA; Str. SĂVENI; Intr. TRIBUNEI; Str. VERBINELOR” se va citi: „Str. LIBELULEI;Str. LONEA; Str. MALUL MIC; Str. NADEȘ; Intr. NADEȘ; Str. NICOLEANU NICOLAE POET; Șos. ODĂINr. 135—291; B-dul PETRILA; Str. PIETROȘIȚA; Str. REDEA; Str. SALVA; Str. SĂVENI; Intr. TRIBUNEI;Str. VERBINELOR; Drumul COSTEȘTI; Drumul NĂDLAC; Drumul SĂRMAȘ”;

— în loc de: „Str. ACUMULATORULUI; Str. BÂRGAULUI; Str. BUJORULUI; Str. DAIMACA VICTOR,(fosta Justin Georgescu); Intr. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Str. LILIACULUI;Str. LIMPEJOAREI; Str. LITA; Str. MÂRȘA; Str. MIHAILENI; Str. NAPOCA; Str. NATAȚIEI Nr. 2—44; 1—55; Str. NEATÂRNĂRII Nr. 14 — capăt; 9 — capăt; Str. NUFERILOR; Str. PĂTULEA ING.; Str. ȘINCA;Șos. STRĂULEȘTI; Intr. STRĂULEȘTI; Str. SUȘIȚA; Str. TÂRNAVENI; Str. TURNUL ROȘU” se va citi:„Str. ACUMULATORULUI; Str. BÂRGAULUI; Str. BUJORULUI; Str. DAIMACA VICTOR, (fosta JustinGeorgescu); Intr. DAIMACA VICTOR, (fosta Justin Georgescu); Str. LILIACULUI; Str. LIMPEJOAREI;Str. LITA; Str. MÂRȘA; Str. MIHAILENI; Str. NAPOCA; Str. NATAȚIEI Nr. 2—44; 1—55; Str. NEATÂRNĂRIINr. 14 — capăt; 9 — capăt; Str. NUFERILOR; Str. PĂTULEA ING.; Str. ȘINCA; Șos. STRĂULEȘTI;Intr. STRĂULEȘTI; Str. SUȘIȚA; Str. TÂRNAVENI; Str. TURNUL ROȘU; Str. BOGOTA; Str. DAKAR;Str. MANAGUA; Aleea TRIPOLI; Aleea LAGOS; Aleea HAVANA; Aleea PANAMA”;

— în loc de: „Str. BUMBEȘTI; Str. CÂINENI; Str. CALCARULUI; Str. CIREȘOAIA; Intr. CIREȘOAIA;Str. CORALILOR; Intr. CRĂCIUN MIHAI; Str. DAENI; Str. DRUM PONOARELE; Str. ELOCINȚEI;Str. FELDIOARA; Str. GAROFIȚEI; B-dul GLORIEI” se va citi: „Str. BUMBEȘTI; Str. CÂINENI;Str. CALCARULUI; Str. CIREȘOAIA; Intr. CIREȘOAIA; Str. CORALILOR; Intr. CRĂCIUN MIHAI;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200836

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 37: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. DAENI; Str. DRUM PONOARELE; Str. ELOCINȚEI; Str. FELDIOARA; Str. GAROFIȚEI;B-dul GLORIEI; Drumul HULUBEȘTI”;

— în loc de: „Aleea AGATULUI; B-dul APICULTORILOR; Str. ARION ERACLIE G-RAL;Str. ATLASULUI; Str. AURELIAN PETRE S; Str. AUTOMATIZĂRII; Drumul BROTE EUGEN;Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI Nr. 44 — capăt; 97 — capăt; Str. CÂMPINIȚA; Str. CERNEȘTI;Str. DĂRMĂNEȘTI; Drumul CODRII VLĂSIEI; Drumul MARIN DRĂCEA; Drumul AGATULUI; DrumulPLAIUL CĂMPINEI; Drumul PLAIUL NUCULUI; Drumul PĂDUREA PUSTNICUL; Drumul LĂPUȘ; DrumulREGIMENTULUI; Drumul SOLDAȚILOR; Drumul STEGARULUI; Str. GHEORGHE ȘTEFAN; Str. G-RALȘTEFAN HOLBAN; Str. IEZERU; Șos. IONESCU-SISEȘTI GHEORGHE, (fosta Straulesti);Șos. JANDARMERIEI, (fosta Sos Prislop); Aleea METEOROLOGIEI; B-dul OASPEȚILOR; Intr. ODĂI;Șos. ODĂI Nr. 1—133; 12—62; Str. PADINA; Str. PĂDURII; Aleea PRIVIGHETORILOR; Intr.STEGARULUI; Aleea TEIȘANI; Str. VADUL MOLDOVEI; Str. VORNICENI; Drumul PLAIUL CORNULUI(Via-a-Vis de Gh. Stefan)” se va citi: „Aleea AGATULUI; B-dul APICULTORILOR; Str. ARION ERACLIEG-RAL; Str. ATLASULUI; Str. AURELIAN PETRE S; Str. AUTOMATIZĂRII; Drumul BROTE EUGEN;Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI Nr. 44-capăt; 97-capăt; Str. CÂMPINIȚA; Str. CERNEȘTI;Str. DĂRMĂNEȘTI; Drumul CODRII VLĂSIEI; Drumul MARIN DRĂCEA; Drumul AGATULUI; DrumulPLAIUL CĂMPINEI; Drumul PLAIUL NUCULUI; Drumul PĂDUREA PUSTNICUL; Drumul LĂPUȘ; DrumulREGIMENTULUI; Drumul SOLDAȚILOR; Drumul STEGARULUI; Str. GHEORGHE ȘTEFAN; Str. G-RALȘTEFAN HOLBAN; Str. IEZERU; Șos. IONESCU-SISEȘTI GHEORGHE, (fosta Straulesti);Șos. JANDARMERIEI, (fosta Sos Prislop); Aleea METEOROLOGIEI; B-dul OASPEȚILOR; Intr. ODĂI;Șos. ODĂI Nr. 1—133; 12—62; Str. PADINA; Str. PĂDURII; Aleea PRIVIGHETORILOR; Intr.STEGARULUI; Aleea TEIȘANI; Str. VADUL MOLDOVEI; Str. VORNICENI; Drumul PLAIUL CORNULUI(Via-a-Vis de Gh. Stefan); Drumul PĂDUREA NEAGRĂ; Drumul PLAIUL SARULUI”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 2, în casetele 5, 6, 8, 9, 10 și 22 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. ARDEZIEI; Str. BARAJUL ARGEȘ; Str. BORȘA Nr. 2—10; 1—7; Str. G-RALBURILEANU ȘTEFAN, (fosta Liliacului) Nr. 2—4; 1—3; Str. CARAMFIL NICOLAE, (fosta ScoalaHerastrau); Intr. CATEDREI; Str. CEASORNICULUI; Intr. COFIȚEI; Intr. CONDEIULUI; Str. CRETEI, (fostaIntr Cretei); Intr. EPOCII; Str. FELEACULUI Nr. 2—8; 1—7; Str. GHEȚARILOR; Str. GHIOZDANULUI;Intr. GLIEI; Intr. LACUL RAZELM; Intr. MĂGURICEA NOUĂ; Intr. MOIGRAD; Intr. MURMURULUI;Str. NĂVODARI; Str. NISIPARI; Șos. NORDULUI Nr. 2—56; 3—27; Șos. PIPERA Nr. 2—2A; 1—5; Intr.POIANA; Aleea PRIPORULUI; Intr. RĂȘCHIȚA; Str. ȘCOALA HERASTRAU, (fosta Intr Scoala Herastrau);Intr. SIMIONESCU GHEORGHE; Intr. SOLZILOR; Str. TĂBLIȚEI; Intr. TOCULUI; Intr. UNDIȚEI; Intr.VÂRFUL PLAIULUI; Str. VIRGIL MADGEARU” se va citi: „Str. ARDEZIEI; Str. BARAJUL ARGEȘ;Str. BORȘA Nr. 2—10; 1—7; Str. G-RAL BURILEANU ȘTEFAN, (fosta Liliacului) Nr. 2—4; 1—3;Str. CARAMFIL NICOLAE, (fosta Scoala Herastrau); Intr. CATEDREI; Str. CEASORNICULUI; Intr.COFIȚEI; Intr. CONDEIULUI; Str. CRETEI, (fosta Intr Cretei); Intr. EPOCII; Str. FELEACULUI Nr. 2—8; 1—7; Str. GHEȚARILOR; Str. GHIOZDANULUI; Intr. GLIEI; Intr. LACUL RAZELM; Intr. MĂGURICEA NOUĂ;Intr. MOIGRAD; Intr. MURMURULUI; Str. NĂVODARI; Str. NISIPARI; Șos. NORDULUI Nr. 2—56; 3—27;1—5; Intr. POIANA; Aleea PRIPORULUI; Intr. RĂȘCHIȚA; Str. ȘCOALA HERASTRAU, (fosta IntrScoala Herastrau); Intr. SIMIONESCU GHEORGHE; Intr. SOLZILOR; Str. TĂBLIȚEI; Intr. TOCULUI; Intr.UNDIȚEI; Intr. VÂRFUL PLAIULUI; Str. VIRGIL MADGEARU”;

— în loc de: „Șos. PIPERA Nr. 4—20; 7—13; Str. PROMETEU Nr. 2—24; 1—17; Intr. TINEREȚII;Intr. VESNICIEI; Intr. ZABLĂULUI; Str. CARAGIANI ELENA, (fosta Moeciu Sectiune); Str. LĂCULEȚ;Str. MOECIU; Intr. MOECIU” se va citi: „Șos. PIPERA Nr. 2—38; 1 - 35; Str. PROMETEU Nr. 2—24; 1—17; Intr. TINEREȚII; Intr. VESNICIEI; Intr. ZABLĂULUI; Str. CARAGIANI ELENA, (fosta Moeciu Sectiune);Str. LĂCULEȚ; Str. MOECIU; Intr. MOECIU”;

— în loc de: „Str. AVIAȚIEI; Intr. AVIAȚIEI; Str. BORȘA Nr. 34- capăt; 27-capăt; Str. FELEACULUINr. 10-capăt; 9-capăt; Str. ICAR; Intr. JUGULUI; Intr. RĂSADULUI; Str. ZENITULUI” se va citi:„Str. AVIAȚIEI; Intr. AVIAȚIEI; Str. BORȘA Nr. 34 — capăt; 27-capăt; Str. FELEACULUI Nr. 10 — capăt;9 — capăt; Str. ICAR; Intr. JUGULUI; Intr. RĂSADULUI; Str. ZENITULUI; B-dul AGRONOMIEI”;

— în loc de: „Str. AVIONULUI; Str. BALONULUI; Intr. BARDITEI; Calea FLOREASCA Nr. 144-capăt;163 — capăt; Str. MĂGURICEA; Intr. NAVIGATORILOR; Șos. PIPERA Nr. 22—38; 15—53; Intr.PREAJBA; Str. ȚĂRMULUI” se va citi: „Str. AVIONULUI; Str. BALONULUI; Intr. BARDITEI; CaleaFLOREASCA Nr. 144 — capăt; 163 — capăt; Str. MĂGURICEA; Intr. NAVIGATORILOR; Șos. PIPERANr. 37—53; 61—77; 79; 54 — capăt; 81 — capăt; Intr. PREAJBA; Str. ȚĂRMULUI”;

— în loc de: „Str. ANINA; Str. ARIPILOR; Str. BOGHIU C-TIN SERG.; Str. BORȘA Nr. 12—32; 9—25; Intr. BUCIUMAT GHEORGHE SOLD., (fosta ); Str. CALPAN GHEORGHE CAPORAL;Str. COCULESCU NICOLAE, (fosta Valsanului); Intr. DOBRE D IOAN SOLD.; Str. MUȘETEȘTI;Str. OCHEANULUI; Intr. PĂCURARU AVRAM CAPORAL; Str. PRIPU GHEORGHE SOLD.;Str. PROMETEU Nr. 26- capăt; 19-capăt; Str. SIRIULUI; Intr. STERIE RADU; Intr. VALEA MORII;Str. GHEORGHE BUCIUMAT; Str. TELESCOPULUI” se va citi: „Str. ANINA; Str. ARIPILOR; Str. BOGHIUC-TIN SERG.; Str. BORȘA Nr. 12—32; 9—25; Intr. BUCIUMAT GHEORGHE SOLD.; Str. CALPANGHEORGHE CAPORAL; Str. COCULESCU NICOLAE, (fosta Valsanului); Intr. DOBRE D IOAN SOLD.;Str. MUȘETEȘTI; Str. OCHEANULUI; Intr. PĂCURARU AVRAM CAPORAL; Str. PRIPU GHEORGHE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 37

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 38: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

SOLD.; Str. PROMETEU Nr. 26- capăt; 19-capăt; Str. SIRIULUI; Intr. STERIE RADU; Intr. VALEA MORII;Str. GHEORGHE BUCIUMAT; Str. TELESCOPULUI”;

— în loc de: „Str. ANGHEL GHEORGHE SERG; Str. BALȘ GHEORGHE ING.; Str. BELLER RADULT. AV.; Str. BLARENBERG C-TIN COL.; Str. BOLIVAR SIMON; Str. CERCHEZ GRIGORE ARH;Str. COSTINESCU NICOLAE ING.; Calea DOROBANȚILOR Nr. 182—226; 165—233; Str. GRIGORENICOLAE AV.; Str. MĂRĂȘOIU GHEORGHE CPT. AV.; Str. MOCEANU GHEORGHE; Str. MORAGRIGORE DR; Str. MORARU OCTAVIAN SOLD; Str. MUSICESCU GAVRIL; Str. MUZEUL ZAMBACCIANNr. 3—33; 10—34; 74 –capăt; Str. PANGRATTI ERMIL ING.; Str. PETRESCU SERBAN LT. AV.;Str. STAROSTESCU CUCU NICOLAE ING.; Str. STOIANOVICI VIRGIL SLT.; Str. TETRAT IULIU LT. AV.;Str. TEXIER JEAN AV.; Str. VELESCU NICOLAE AV.; Str. ZOLA EMILE, (fosta Lovinescu Eugen)” se vaciti: „Str. ANGHEL GHEORGHE SERG; Str. BALȘ GHEORGHE ING.; Str. BELLER RADU LT. AV.;Str. BLARENBERG C-TIN COL.; Str. BOLIVAR SIMON; Str. CERCHEZ GRIGORE ARH;Str. COSTINESCU NICOLAE ING.; Calea DOROBANȚILOR Nr. 182—226; 165—233; Str. GRIGORENICOLAE AV.; Str. MĂRĂȘOIU GHEORGHE CPT. AV.; Str. MOCEANU GHEORGHE; Str. MORAGRIGORE DR; Str. MORARU OCTAVIAN SOLD; Str. MUSICESCU GAVRIL; Str. MUZEUL ZAMBACCIANNr. 3—33; 10—34; 74 — capăt; Str. PANGRATTI EMIL ING.; Str. PETRESCU SERBAN LT. AV.;Str. STAROSTESCU CUCU NICOLAE ING.; Str. STOIANOVICI VIRGIL SLT.; Str. TETRAT IULIU LT. AV.;Str. TEXIER JEAN AV.; Str. VELESCU NICOLAE AV.; Str. ZOLA EMILE, (fosta Lovinescu Eugen)”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 3, în caseta 27 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. BALABAN EMIL ING., (fosta Cortului); Intr. BOGDĂNIȚĂ; Intr. BRAVURII;Str. BROȘTEANU ERNEST G-RAL; Intr. BUCIUMENI; Str. CARAGEA IOAN VODA; B-dul DACIA Nr. 26—30; 35—41; Str. EMINESCU MIHAI Nr. 2—64; 1—45; Intr. JIJIA; Intr. LACUL ROȘU; Intr. NICOREȘTI; Intr.PILSUDSKI JOZEF, (fosta Intr Polona); Intr. SLĂTINIȚA; Str. SLĂVEȘTI” se va citi: „Str. BALABAN EMILING., (fosta Cortului); Intr. BOGDĂNIȚĂ; Intr. BRAVURII; Str. BROȘTEANU ERNEST G-RAL; Intr.BUCIUMENI; Str. CARAGEA IOAN VODA; B-dul DACIA Nr. 26—30; 35—41; Str. EMINESCU MIHAINr. 2—64; 1—45; Intr. JIJIA; Intr. LACUL ROȘU; Intr. NICOREȘTI; Intr. PILSUDSKI JOZEF, (fosta IntrPolonă); Intr. SLĂTINIȚA; Str. SLĂVEȘTI; Str. POLONĂ”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 4, în casetele 15, 20, 37, 42 și 50 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Intr. CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Str. IULIANȘTEFAN; Str. MAICA ALEXANDRA, (fosta Musoiu Panait); Str. MÎNĂSTIREA CĂLDĂRUȘANI (fostaCaldarusani); Str. MANOLESCU GRIGORE; Str. MIRONIUC VASILE; Str. RĂDUCANU GRIGORE SOLD.;Str. RUDEANU TEODOSIE; Str. SARANDY FROSA” se va citi: „Str. CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Intr.CÂMPEANU ALEXANDRU MR.; Str. IULIAN ȘTEFAN; Str. MAICA ALEXANDRA, (fosta Musoiu Panait);Str. MÎNĂSTIREA CĂLDĂRUȘANI (fosta Caldarusani); Str. MANOLESCU GRIGORE; Str. MIRONIUCVASILE; Str. RĂDUCANU GRIGORE SOLD.; Str. RUDEANU TEODOSIE; Str. SARANDY FROSA;Str. BARBU VLĂDOIANU”;

— în loc de: „Str. BARBU LĂUTARU; Str. BARIȚIU GEORGE; Str. CÂNTARULUI; Str. CAPITANUCONSTANTIN; Intr. CAȘULUI; Str. CHIȘCANI; Str. ECLESIARHULUI, (fosta Soimarestilor);Str. GRECEANU RADU; Str. IACOBINI GHEORGHE COL.; Str. LUDESCU STOICA; Str. PETRU MAIORNr. 62 — capăt; 71 — capăt; Str. POPESCU RADU; Str. ZILOT ROMÂNUL” se va citi: „Str. BARBULĂUTARU; Str. BARIȚIU GEORGE; Str. CÂNTARULUI; Str. CAPITANU CONSTANTIN; Intr. CAȘULUI;Str. CHIȘCANI; Str. ȘOIMĂREȘTILOR (fosta Eclesiarhului); Str. GRECEANU RADU; Str. IACOBINIGHEORGHE COL.; Str. LUDESCU STOICA; Str. PETRU MAIOR Nr. 62-capăt; 71-capăt; Str. POPESCURADU; Str. ZILOT ROMÂNUL”;

— în loc de: „Șos. CHITILEI Nr. 68—104; 83—111; Str. CRINULUI; Str. ÎNFRĂȚIRII;Str. LĂSTĂRIȘULUI Nr. 2—24; 1—15; Intr. MANDOLINEI; Str. MOLDOVEI Nr. 2—22; 1—17;Str. MUNTENIEI Nr. 2—22; 1—17; Str. SURORILOR” se va citi: „Șos. CHITILEI Nr. 68—104; 83—111;Str. ÎNFRĂȚIRII; Str. LĂSTĂRIȘULUI Nr. 2—24; 1—15; Intr. MANDOLINEI; Str. MOLDOVEI Nr. 2—22; 1—17; Str. MUNTENIEI Nr. 2—22; 1—17; Str. SURORILOR; P-ța. CRISTOFOR COLUMB”;

— în loc de: „Str. BUCLEI; Str. CÂMPUL CU MACI; Intr. CÂMPUL CU MACI; Str. CHITILA TRIAJNr. 8-capăt; 11-capăt; Str. CRISTIANUL MARE; Intr. CUPȘANI; Str. DRUMUL CARIEREI; Str. DRUMULGĂRII Nr. 42 — capăt; 41 — capăt; Str. FIORDULUI; Str. GIULEȘTEANU NICOLAE; Str. IORDANDUMITRU; Str. LĂMÂIULUI Nr. 2 — capăt; Str. MAMAIA; Str. MEDREȘTI; Str. MURFATLAR;Str. NATURALIȘTILOR; Intr. POIANA URSULUI; Str. RAICIU MIHALACHE; Intr. TARAFULUI; DrumulPOIANA PIETREI (Zona Giulesti — 16 Februarie)” se va citi: „Str. BUCLEI; Str. CÂMPUL CU MACI; Intr.CÂMPUL CU MACI; Str. CHITILA TRIAJ Nr. 8 — capăt; 11 — capăt; Str. CRISTIANUL MARE; Intr.CUPȘANI; Str. DRUMUL CARIEREI; Str. DRUMUL GĂRII Nr. 42 — capăt; 41 — capăt; Str. FIORDULUI;Str. GIULEȘTEANU NICOLAE; Str. IORDAN DUMITRU; Str. LĂMÂIULUI Nr. 2 — capăt; Str. MAMAIA;Str. MEDREȘTI; Str. MURFATLAR; Str. NATURALIȘTILOR; Intr. POIANA URSULUI; Str. RAICIUMIHALACHE; Intr. TARAFULUI; Drumul POIANA PIETREI (Zona Giulesti — 16 Februarie); DrumulPOIANA HOREA”;

— în loc de: „B-dul BUCUREȘTII-NOI Nr. 2—70; 1—93” se va citi: „B-dul BUCUREȘTII-NOI Nr. 2—70; 1—93; Str CRINULUI”.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200838

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 39: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 6, în caseta 38 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Intr. BUTIEI; Intr. CEPTURA; Str. CEPTURA; Str. DOAMNA GHICA Nr. 34 — capăt;Str. DOAMNA GHICA Nr. 121—219; Str. DIMITRIE GROZDEA; Intr. DUBLEI; Intr. LITREI; Aleea LUNCAFLORILOR; Str. PLANTAȚIEI; Str. PRĂJINEI” se va citi: „Intr. BUTIEI; Intr. CEPTURA; Str. CEPTURA;Str. DOAMNA GHICA Nr. 34 — capăt; Str. DOAMNA GHICA Nr. 121—219; Str. DIMITRIE GROZDEA; Intr.DUBLEI; Intr. LITREI; Aleea LUNCA FLORILOR; Str. PLANTAȚIEI; Str. PRĂJINEI; Aleea DOAMNA GHICANr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 64, 66, 83”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 7, în caseta 21 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. MARCU ARMAȘUL Nr. 11—13; Șos. VERGULUI Nr. 2—18; Șos. VERGULUINr. 65—67” se va citi: „Str. MARCU ARMAȘUL Nr. 11—13; Șos. VERGULUI Nr. 2—18; Șos. VERGULUINr. 65—67; Șos. Vergului 19A”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 9, în casetele 3 și 39 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. AARON FLORIAN; Str. DR. EMANOIL BACALOGLU; Str. ARMAND CĂLINESCUNr. 1—9; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 2—10; Intr. ION LUCA CARAGIALE; Str. ION LUCA CARAGIALENr. 1—13; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 2—20; Str. ITALIANĂ Nr. 11—25; Str. ITALIANĂ Nr. 12—28;Intr. ITALIANĂ; Str. VASILE LASCĂR Nr. 1—57; Str. VASILE LASCĂR Nr. 2—70; Str. THOMASMASARYK; Str. CONSTANTIN NACU; Str. OȚETARI” se va citi: „Str. AARON FLORIAN; Str. DR.EMANOIL BACALOGLU; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 1—9; Str. ARMAND CĂLINESCU Nr. 2—10;Intr. ION LUCA CARAGIALE; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 1—13; Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 2—20; Str. ITALIANĂ Nr. 11—25; Str. ITALIANĂ Nr. 12—28; Str. ITALIANĂ Nr. 1,2,5,6A,7,9; Intr. ITALIANĂ;Str. VASILE LASCĂR Nr. 1—57; Str. VASILE LASCĂR Nr. 2—70; Str. THOMAS MASARYK;Str. CONSTANTIN NACU; Str. OȚETARI”;

— în loc de: „Str. ALBEȘTI; Str. ARHIEREUL CALIST; Str. DUMITRU CARIAGDI;Str. CIOBANAȘULUI; Str. CLAUDIU; Str. EPISCOPUL DAMASCHIN; Intr. FRUNZEI; Str. FRUNZEI;Str. EPISCOPUL ILARION; Str. MIEILOR; Intr. MIEILOR; Str. ORZARI; Str. VIDRARU” se va citi:„Str. ALBEȘTI (fosta Episcop Clement); Str. ARHIEREUL CALIST; Str. DUMITRU CARIAGDI;Str. CIOBANAȘULUI; Str. CLAUDIU; Str. EPISCOPUL DAMASCHIN; Intr. FRUNZEI; Str. FRUNZEI;Str. EPISCOPUL ILARION; Str. MIEILOR; Intr. MIEILOR; Str. ORZARI; Str. VIDRARU”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 10, în casetele 26 și 29 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „B-dul DECEBAL Nr. 18—28; Calea CĂLĂRAȘILOR Nr. 309—329; Str. SPERANȚIAD. THEODOR Nr. 34—100; Șos. MIHAI BRAVU Nr. 200—202” se va citi: „B-dul DECEBAL Nr. 18—28”;

— în loc de: „Calea DUDEȘTI Nr. 131—199; Calea DUDEȘTI Nr. 150—200; Intr. CALOIANJUDEȚUL; Str. BACIUL JUDEȚUL; Str. CALOIAN JUDEȚUL; Str. CHITAREI; Str. CULTUL PATRIEI;Str. POPA STOICA FĂRCAȘ; Str. STAN JUDETUL; Str. TRAIAN POPOVICI, (fosta UNITATII) Nr. 2—126;Str. VULCAN JUDEȚUL” se va citi: „Calea DUDEȘTI Nr. 131—199; Calea DUDEȘTI Nr. 150—200; Intr.CALOIAN JUDEȚUL; Str. BACIUL JUDEȚUL; Str. CALOIAN JUDEȚUL; Str. CHITAREI; Str. CULTULPATRIEI; Str. POPA STOICA FĂRCAȘ; Str. STAN JUDETUL; Str. TRAIAN POPOVICI, (fosta UNITATII)Nr. 82—126; Str. VULCAN JUDEȚUL”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 12, în casetele 4 și 26 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. AGATHA BÂRSESCU Nr. 2—18; Șos. MIHAI BRAVU Nr. 396—450” se va citi:„Str. AGATHA BÂRSESCU Nr. 2—18; Șos. MIHAI BRAVU Nr. 396—600”;

— în loc de: „Aleea COCONI; Aleea PĂCALĂ; Aleea TÂNDALĂ; Calea VITAN Nr. 112—234; DrumulGURA CÂLNĂULUI; Drumul ÎNTRE VII; Intr. DETAȘAMENTULUI; Intr. VĂILOR; Splaiul UNIRII Nr. 227—275; Str. CHICIUREI; Str. DISCULUI; Str. DOLIEI; Str. DRUMEAGULUI; Str. DRUMEȚULUI;Str. ELINESCU NIȚĂ; Str. EȘARFEI; Str. PĂTLAGINEI; Str. PELINULUI; Str. PISCUL RĂCHITEI; Str. LT.SCARLAT MAREȘ; Str. ȘTIRULUI; Str. ȘTIUBEI; Str. TROSCOTULUI; Str. VÂNTULUI; Str. SG. VASILEGHEORGHIEV; Str. VĂILOR; Str. VOINEASA; Str. VREJULUI; Șos. MIHAI BRAVU Nr. 331—549” se vaciti: „Aleea COCONI; Aleea PĂCALĂ; Aleea TÂNDALĂ; Calea VITAN Nr. 112—234; Drumul GURACÂLNĂULUI; Drumul ÎNTRE VII; Intr. DETAȘAMENTULUI; Intr. VĂILOR; Splaiul UNIRII Nr. 227—455;Str. CHICIUREI; Str. DISCULUI; Str. DOLIEI; Str. DRUMEAGULUI; Str. DRUMEȚULUI; Str. ELINESCUNIȚĂ; Str. EȘARFEI; Str. PĂTLAGINEI; Str. PELINULUI; Str. PISCUL RĂCHITEI; Str. LT. SCARLATMAREȘ; Str. ȘTIRULUI; Str. ȘTIUBEI; Str. TROSCOTULUI; Str. VÂNTULUI; Str. SG. VASILEGHEORGHIEV; Str. VĂILOR; Str. VOINEASA; Str. VREJULUI; Șos. MIHAI BRAVU Nr. 331—537”.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 39

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 40: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 13, în casetele 28 și 33 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Intr. ALBĂSTRIȚEI; Intr. ANTENEI; Drumul MALU ROȘU; Str. MALVA; AleeaMÂNASTIREA AGAPIA; Str. MĂRULUI; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 36—38;B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 55—57; Intr. RUBINULUI; Str. SOLD. CONSTANTINȘTEFAN; B-dul THEODOR PALLADY Nr. 2” se va citi: „Intr. ALBĂSTRIȚEI; Intr. ANTENEI; Drumul MALUROȘU; Str. MALVA; Aleea MÂNASTIREA AGAPIA; Str. MĂRULUI; B-dul PICTOR NICOLAEGRIGORESCU Nr. 36—120; B-dul PICTOR NICOLAE GRIGORESCU Nr. 55—57; Intr. RUBINULUI; Str.SOLD. CONSTANTIN ȘTEFAN; B-dul THEODOR PALLADY Nr. 2”;

— în loc de: „Drumul LUNCA MERILOR; Aleea MĂDĂRAȘI; B-dul PICTOR NICOLAEGRIGORESCU Nr. 59—67” se va citi: „Drumul LUNCA MERILOR; Aleea MĂDĂRAȘI; B-dul PICTORNICOLAE GRIGORESCU Nr. 59—333”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 14, în casetele 9 și 31 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Aleea CINDREL; Str. SOLD. ȘERBAN GHIȚĂ Nr. 2—18; Aleea VÂRFU CU DOR” seva citi: „Aleea CINDREL; Str. SOLD. ȘERBAN GHIȚĂ; Aleea VÂRFU CU DOR”;

— în loc de: „Aleea BARAJUL BISTRIȚA Nr. 10—16; Aleea BARAJUL BISTRIȚA Nr. 7—17; AleeaSOLIDARITĂȚII; Str. SĂLCIOAREI” se va citi: „Aleea BARAJUL BISTRIȚA Nr. 10—16; Aleea BARAJULBISTRIȚA Nr. 7—49; Aleea SOLIDARITĂȚII; Str. SĂLCIOAREI”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 15, în casetele 35 și 39 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Drumul ÎNTRE TARLALE; Intr. LACUL LALA; Intr. VIȘEUL DE SUS; Str. CĂLAN;Str. HOREZU; Str. IOSIFEȘTI; Str. PELEȘ; Str. VIȘEUL DE SUS; Șos. GĂRII CAȚELU Nr. 1—51;Șos. GĂRII CAȚELU Nr. 142—180” se va citi: „Drumul ÎNTRE TARLALE; Intr. LACUL LALA; Intr. VIȘEULDE SUS; Str. CĂLAN; Str. HOREZU; Str. IOSIFEȘTI; Str. PELEȘ; Str. VIȘEUL DE SUS; Șos. GĂRIICAȚELU Nr. 1—501; Șos. GĂRII CAȚELU Nr. 142—180”;

— în loc de: „Str. CUGIR; Str. INDUSTRIILOR Nr. 1—125; Str. LUPȘANU; Str. MOȘ ION ROATĂ;Str. RĂSVANI; Str. SEBEȘ” se va citi: „Str. CUGIR; Str. INDUSTRIILOR Nr. 1—201; Str. LUPȘANU;Str. MOȘ ION ROATĂ; Str. RĂSVANI; Str. SEBEȘ”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 16, în caseta 26 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU, (fosta Cuza Voda 157—199) Nr. 3—29;Str. MARIA TĂNASE, (fosta Cuza Voda 79 si 70, fosta Evolutiei 2—4)” se va citi: „Str. CONSTANTINRĂDULESCU MOTRU, (fosta Cuza Vodă 157—199) Nr. 3—29; Str. MARIA TĂNASE, (fosta Cuza Vodă79 și 70—72, fosta Evoluției 2—4)”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 17, în caseta 27 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Șos. BERCENI Nr. 8; Șos. OLTENIȚEI Nr. 101—255” se va citi: „Șos. BERCENI Nr. 8;Șos. OLTENIȚEI Nr. 101—259”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 18, în casetele 27, 30, 34 și 45 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Intr. BOD; Drumul DEALU ALUNIȘ; Str. DOROHOI; Str. PERSU AUREL, (fostaprelung. C-tin Brâncoveanu); Aleea SOMEȘUL MARE Nr. 1—3; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta DumiruPetrescu 65—69) Nr. 5—9” se va citi: „Intr. BOD; Drumul DEALU ALUNIȘ; Str. DOROHOI; Str. PERSUAUREL, (fosta prelung. C-tin Brâncoveanu); Aleea SOMEȘUL MARE Nr. 1—3; Str. TURNU MĂGURELE,(fosta Dumitru Petrescu 65—69) Nr. 5—9”;

— în loc de: „B-dul BRÂNCOVEANU CONSTANTIN Nr. 120—124, 117—119; Drumul DEALULEULUI; Str. IZVORUL OLTULUI Nr. 2—6; Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumitru Petrescu 61) Nr. 1;”se va citi: „B-dul BRÂNCOVEANU CONSTANTIN Nr. 120—124, 117—119; Drumul DEALU LEULUI;Str. TURNU MĂGURELE, (fosta Dumitru Petrescu 61) Nr. 1;”;

— în loc de: „Str. ALIORULUI Nr. 4—6; 7; Aleea ALIORULUI; Aleea CICEU Nr. 2—4” se va citi:„Str. ALIORULUI Nr. 4—6; 7; Aleea ALIORULUI; Aleea CICEU Nr. 2—10”;

— în loc de: „Str. ALIORULUI Nr. 9—11; Aleea CICEU Nr. 8—10; Aleea MLADINOVICI DRAGOȘ,(fosta Nisei) Nr. 2—4; Str. RACOVIȚĂ EMIL Nr. 16—16A” se va citi: „Str. ALIORULUI Nr. 9—11; AleeaMLADINOVICI DRAGOȘ, (fosta Nisei) Nr. 2—4; Str. RACOVIȚĂ EMIL Nr. 16—16A”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 20, în casetele 1—3, 5—8, 33, 41, 47, 55 și 64 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Intr. ABAGIILOR Nr. 1; 2 str. BADEA DUMITRU Nr. 11-15; 2-20; Str. CĂRUȚEI Nr. 4-60; Intr. CĂRUȚEI Nr. 4-12; Str. ETERNITĂȚIII Nr. 1-65; 2-52; Intr. ETERNITĂȚIII Nr. 1-17; 2-56;Str. FRÎNARULUI Nr. 1-65; 2-74; Intr. GĂLBINELELOR Nr. 1-13; 2-12, Intr. HUȚANI Nr. 2-6; Str. IONESCU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200840

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 41: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

CRISTEA Nr. 1-45; 2-6B; Intr. IONESCU CRISTEA Nr. 1-29; 2-16; Intr. JUPÎNEȘTI Nr. 1-5; 2-8; Str. LACULPASĂREA Nr. 3-39; 2B-48; Str. LIMANUL CORBULUI Nr. 3-13; Str. MĂRGINENI Nr. 1-27; 8-12;Str. NUFĂRUL GALBEN Nr. 1-97; 2-82; Str. NUȚU ANGHEL Nr. 1B-41; 2-26; Intr. OJOGULUI Nr. 1-5; 6;Intr. PLATINEI Nr. 1-23; 2-14” se va citi: „Intr. ABAGIILOR Nr. 1; 2 str. BADEA DUMITRU Nr. 11-15; 2-20;Str. CĂRUȚEI Nr. 4-60; Intr. CĂRUȚEI Nr. 4-12; Str. ETERNITĂȚIII Nr. 1-65; 2-52; Intr. ETERNITĂȚIIINr. 1-17; 2-56; Str. FRÎNARULUI Nr. 1-65; 2-74; Intr. GĂLBINELELOR Nr. 1-13; 2-12, Intr. HUȚANI Nr. 2-6; Str. IONESCU CRISTEA Nr. 1-45; 2-6B; Intr. IONESCU CRISTEA Nr. 1-29; 2-16; Intr. JUPÎNEȘTINr. 1-5; 2-8; Str. LACUL PASĂREA Nr. 3-39; 2B-48; Str. LIMANUL CORBULUI Nr. 3-13; Str. MĂRGINENINr. 1-27; 8-12; Str. NUFĂRUL GALBEN Nr. 1-97; 2-82; Str. NUȚU ANGHEL Nr. 1B-41; 2-26; Intr.OJOGULUI Nr. 1-5; 6; Intr. PLATINEI Nr. 1-23; 2-14; Intr. MĂRGINENI”;

— în loc de: „Str. ANGHEL ALEXANDRU Nr. 1-35; 2-22; Str. BACIULUI Nr. 3;2; Bl. 7; 14; Intr.CIOLPANI Nr. 1-11; Str. CLUCERU SONIA Nr. 1-29; 2-28; Str. CREMENEI Nr. 1-41; 2-26; Str. DATINILORNr. 1-11; 2-22; Str. DRĂGANU NICOLAE Nr. 1A; 1-15; 2-16; Intr. LACUL URLEA Nr. 2-12; Intr. MONEASANr. 3-13; Intr. MOSTIȘTEA Nr. 1-9; Str. RĂDUCANU CRISTEA CAPORAL Nr. 1-19; 2-22; Intr. ROJIȘTEANr. 1-7; 2-26; Str. ȘARUL DORNEI Nr. 1-29; 2-28; Intr. ȘIMLEU Nr. 1-13; 2-24; Str. ȘINEI Nr. 3-17; 2-112;Intr. ȘINEI Nr. 1-17; 2-58; Str. TATU TUDOR SOLDAT Nr. 1-11; 2-20; Str. TIPARNIȚEI Nr. 3-83; 2BIS; 2-88; Intr. TIPARNIȚEI Nr. 3-45; 2-30; Intr. UNGHERULUI Nr. 1B-5; 2; Intr. URANIULUI Nr. 1-23;Intr.VRABIEI Nr. 1-31; 2-8B; Intr. ZIMBRULUI Nr. 1-21; 2-14; 20” se va citi: „Str. ANGHEL ALEXANDRU Nr. 1-35; 2-22; Str. BACIULUI Nr. 3; 2; Bl. 7; 14; Intr. CIOLPANI Nr. 1-11; Str. CLUCERU SONIA Nr. 1-29; 2-28;Str. CREMENEI Nr. 1-41; 2-26; Str. DATINILOR Nr. 1-11; 2-22; Str. DRĂGANU NICOLAE Nr. 1A; 1-15;2-16; Intr. LACUL URLEA Nr. 2-12; Intr. MONEASA Nr. 3-13; Intr. MOSTIȘTEA Nr. 1-9; Str. RĂDUCANUCRISTEA CAPORAL Nr. 1-19; 2-22; Intr. ROJIȘTEA Nr. 1-7; 2-26; Str. ȘARUL DORNEI Nr. 1-29; 2-28;Intr. ȘIMLEU Nr. 1-13; 2-24; Str. ȘINEI Nr. 3-17; 2-112; Intr. ȘINEI Nr. 1-17; 2-58; Str. TATU TUDORSOLDAT Nr. 1-11; 2-20; Str. TIPARNIȚEI Nr. 3-83; 2BIS; 2-88; Intr. TIPARNIȚEI Nr. 3-49A, 2-32; Intr.UNGHERULUI Nr. 1B-5; 2; Intr. URANIULUI Nr. 1-23; Intr. VRABIEI Nr. 1-31; 2-18; Intr. ZIMBRULUI Nr. 1-21; 2-20”;

— în loc de: „Str. DRAGOMIREȘTI Nr. 1-27; 6-34; Str. DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORAL Nr. 1-9;5; 2-22; Str. DUDESCU RADU Nr. 1-25; 2-20; Str. FIRUȚA Nr. 1-15; 2-24; Str. FLAUTULUI Nr. 1-31; 8-18; Str. HĂLMĂGEANU GHEORGHE Nr. 1-29; 2-28; Str. IORDACHE NĂSTASE Nr. 1-29; 2-38;Str. LEOPARDULUI Nr. 7-23; 4-22; Str. MARIN CONSTANTIN Nr. 1-113; 2-114; Bl. Z1; Str. PĂȘUNILORNr. 3-31; 2-36; Bl. 6; Intr. PĂȘUNILOR Nr. 3-37; 2-36; Str. TIGRULUI Nr. 1-11; 2-22” se va citi:„Str. DRAGOMIREȘTI Nr. 1-27; 6-34; Str. DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORAL Nr. 1-9; 15; 2-22;Str. DUDESCU RADU Nr. 1-25; 2-20; Str. FIRUȚA Nr. 1-15; 2-24; Str. FLAUTULUI Nr. 1-31; 8-18;Str. HĂLMĂGEANU GHEORGHE Nr. 1-29; 2-28; Str. IORDACHE NĂSTASE Nr. 1-29; 2-38;Str. LEOPARDULUI Nr. 7-23; 4-22; Str. MARIN CONSTANTIN Nr. 1-113; 2-114; Bl. Z1; Str. PĂȘUNILORNr. 3-31; 2-36; Bl. 6; Intr. PĂȘUNILOR Nr. 3-37; 2-36; Str. TIGRULUI Nr. 1-11; 2-22”;

— în loc de: „Str. BACIULUI Nr. 5; Bl. 9; Str. IACOB ANDREI Nr. 21-23; 31; 36-48; Bl. 1; 2; 3; 4; 5;6; 10; 11; 10; 11” se va citi: „Str. BACIULUI Nr. 5; Bl. 9; Str. IACOB ANDREI Nr. 21-23;31; 36-48; Bl. 1; 2;3; 4; 5; 6; 10; 11”;

— în loc de: „Str. BACIULUI Nr. 1; 7-59;4-18; Bl. 7; 8; 9; 9; 12” se va citi: „Str. BACIULUI Nr. 1; 7-59;4-18; Bl. 7; 8; 9; 12”;

— în loc de: „Str. ALTOIULUI Nr. 1-33; 2-18; Str. CHEIA Nr. 1-17; 2-20; Str. COCEA N. D. Nr. 3-75;2-92; Intr. DALIEI Nr. 1-25; 2-32; Str. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Intr. DRUMUL MIC ÎNTREVII Nr. 1-31; 2-28; Str. ENACHE SPIRACHE Nr. 1-97; 2-30; Str. ERIE EROUL Nr. 1-59; 2-60;Str. FĂRCĂȘANCA Nr. 1-5; 15-23;2-22; Bl. Z14 sc. 2; Z15 sc. 2; Z16; Z17 sc. 3,4; Prel. FERENTARINr. 103-183; 72-164; Str. FRAGMENTULUI Nr. 1-17; 2-18; Str. GĂLĂUȚAȘI Nr. 1-9; Str. GHEORGHIADETEODOSIU DOCTOR Nr. 13; 2-14; Str. GOROVEI ARTUR, (fosta PALOS GHEORGHE)” se va citi:„Str. ALTOIULUI Nr. 1-33; 2-18; Str. CHEIA Nr. 1-17; 2-20; Str. COCEA N. D. Nr. 3-75; 2-138; Intr. DALIEINr. 1-25; 2-32; Str. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28; Intr. DRUMUL MIC ÎNTRE VII Nr. 1-31; 2-28;Str. ENACHE SPIRACHE Nr. 1-97; 2-30; Str. ERIE EROUL Nr. 1-59; 2-60; Str. FĂRCĂȘANCA Nr. 1-5; 15-23; 2-22; Bl. Z14 sc. 2; Z15 sc. 2; Z16; Z17 sc. 3,4; Prel. FERENTARI Nr. 103-183; 72-164;Str. FRAGMENTULUI Nr. 1-17; 2-18; Str. GĂLĂUȚAȘI Nr. 1-9; Str. GHEORGHIADE TEODOSIUDOCTOR Nr. 13; 2-14; Str. GOROVEI ARTUR, (fosta PALOS GHEORGHE) 1-47; 2-52”;

— în loc de: „Intr. CIORĂȘTI Nr. 1-29; 14-16; Str. IACOB ANDREI Nr. 1-21; 2-28; Bl. Z2; Z3; Z5 sc.1,2,3; Z6; Z9; Z19; Z26; Str. IEDEREI Nr. 1-23; 2-18;Str. IONESCU STEFAN OCTAVIAN Nr. 1-15; 2-16;Str. PALOTA Nr. 1-7; 2-16; Str. PANERULUI Nr. 1-17; 2-14; Str. PREPELICARULUI Nr. 3-33; 2-38;Str. RINOCERULUI Nr. 1-47; 4-26A; Str. RISIPITU SAMOILĂ SOLDAT Nr. 1-43; 4-52; Str. TELIU Nr. 3-21; 2-18; Str. TOMA CONSTANTIN EROU Nr. 1-41; 2-42; Intr. ȚARCULUI Nr. 3-27; 4-68; Str. ZEBREINr. 1-15; 2-30; Str. ZEȚARILOR Nr. 1-43; 4-60A” se va citi: „Intr. CIORĂȘTI Nr. 1-29; 14-16; Str. IACOBANDREI Nr. 1-21; 2-28; Bl. Z2; Z3; Z5 sc. 1,2,3; Z6; Z9; Z19; Z26; Str. IEDEREI Nr. 1-23; 2-18;Str. IONESCU STEFAN OCTAVIAN Nr. 1-15; 2-16; Str. PALOTA Nr. 1-7; 2-16; Str. PANERULUI Nr. 1-17;2-14; Str. PREPELICARULUI Nr. 3-33; 2-38; Str. RINOCERULUI Nr. 1-47; 4-26A; Str. RISIPITU SAMOILĂSOLDAT Nr. 1-43; 4-52; Str. TELIU Nr. 3-21; 2-18; Str. TOMA CONSTANTIN EROU Nr. 1-41; 2-42; Intr.ȚARCULUI Nr. 3-27; 4-68; Str. ZEBREI Nr. 1-15; 2-30; Str. ZEȚARILOR Nr. 1-43; 4-60A; Aleea IACOBANDREI A; Aleea IACOB ANDREI B; Aleea IACOB ANDREI C; Aleea IACOB ANDREI D”;

— în loc de: „Str. BOGDANESCU IORDAN Nr. 1-41; 2-30; Str. CÎLNISTE Nr. 1-29; 2-30;Str. CORNEA ION Nr. 1-31; 2-16; Str. DÎRSTE Nr. 3-27; 2-18; Str. GILORTULUI Nr. 3-43; 4-44; Str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 41

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 42: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

GIUVALA Nr. 1-11; 2-14; Str. PARASCHIVESCU Nr. 1-9; 8-18; Str. PAULINA Nr. 1-7; 2-20; Str. SUHAIANr. 1-53; 2-56; Str. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI); Intr. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI);Str. ȚICHINDEAL DIMITRIE Nr. 3-23; 4-24” se va citi: „Str. BOGDANESCU IORDAN Nr. 1-41; 2-30;Str. CÎLNISTE Nr. 1-29; 2-30; Str. CORNEA ION Nr. 1-31; 2-16;Str. DÎRSTE Nr. 3-27; 2-18;Str. GILORTULUI Nr. 3-43; 4-44;Str. GIUVALA Nr. 1-11; 2-14; Str. PARASCHIVESCU Nr. 1-9; 8-18;Str. PAULINA Nr. 1-7; 2-20; Str. SUHAIA Nr. 1-53; 2-56; Str. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI) Nr. 1-59,2-46; Intr. TURCENI, (fosta SFINTII IERARHI) Nr. 1-31, 4-28; Str. ȚICHINDEAL DIMITRIE Nr. 3-23; 4-24”;

— în loc de: „Calea FERENTARI Nr. 72-74; Bl. 1; 19; 20; A1; A2; A3; A4; A5; A6; A10; B1; B2; B3;B4; 1C; 2C; 3C; 4C; 5C; 6C; 7C; 9C; 12A” se va citi: „Calea FERENTARI Nr. 72-74; Bl. 1; 19; 20; A1; A2;A3; A4; A5; A6; A10; B1; B2; B3; B4; 1C; 2C; 3C; 4C; 5C; 6C; 7C; 9C; 12A; Intr. FERENTARILOR A; Intr.FERENTARILOR B; Intr. FERENTARILOR C”;

— în loc de: „Calea RAHOVEI Nr. 219; 323-327; 358-362; 390-448; Bl. 10A; 10B; 11; 13; 26” se vaciti: „Calea RAHOVEI Nr. 219; 323-327; 355-409; 358-362; 390-448; Bl. 10A; 10B; 11; 13; 26”;

— în loc de: „Str. BUSUIOCULUI Nr. 3-23; 4-14; Str. CÎRLIBABA Nr. 1-79; 2-84; Str. DOCURI Nr. 1-15; 4-18; 32; Str. FLORICA Nr. 1-47; 2-48; Str. FREAMĂTULUI Nr. 3-15; Str. LUCERNEI Nr. 1-35; 2-38;Intr. LUCERNEI Nr. 1-29; 2-16; Intr. MUSCĂ NICOLAE Nr. 3-13; 4-16; Str. NENCIU PETRE Nr. 1-51; 2-48; Str. POPA NAE Nr. 1-41; 2-38; Str. RĂDĂCINEI Nr. 3-53; 2-30; Intr. RÎURENI Nr. 1-15; 4-12;Str. SEMĂNĂTORULUI Nr. 1-37; 2-54; Intr. SEMĂNĂTORULUI Nr. 3-21; 2-46” se va citi:„Str. BUSUIOCULUI Nr. 3-23; 4-14; Str. CÎRLIBABA Nr. 1-79; 2-84; Str. DOCURI Nr. 1-15; 4-18; 32;Str. FLORICA Nr. 1-47; 2-48; Str. FREAMĂTULUI Nr. 3-15; Str. LUCERNEI Nr. 1-35; 2-38; Intr. LUCERNEINr. 1-29; 2-16; Intr. MUSCĂ NICOLAE Nr. 3-13; 4-16; Str. NENCIU PETRE Nr. 1-51; 2-48; Str. POPANAE Nr. 1-41; 2-38; Str. RĂDĂCINEI Nr. 3-53; 2-30; Intr. RÎURENI Nr. 1-15; 4-12; Str. SEMĂNĂTORULUINr. 1-37; 2-54; Intr. SEMĂNĂTORULUI Nr. 3-21; 2-46; Intr. MANGALIA”;

— în loc de: „Str. BĂLAN CONSTANTIN CAPORAL Nr. 3-53; 2-24; Str. BĂRDAȘULUI Nr. 1-39; 2-44; Str. IAZULUI Nr. 1-45; 2-40; Str. LIVEZILOR Nr. 49-69; 46-84; Str. MERIȘANI Nr. 1-59; 2-44;Str. MÎNDREȘTI Nr. 5-49; 2-76; Intr. PĂTULENI Nr. 1-15; Str. PERENI Nr. 1-39; 2-34; Str. PETALELORNr. 11; 2-42; Intr. PÎNGĂRAȚI Nr. 1-21; 2-26; Str. PONTONIERILOR Nr. 3-57; 2-54; str. TEODOR MAZILU,(fosta BACĂU)” se va citi: „Str. BĂLAN CONSTANTIN CAPORAL Nr. 3-53; 2-24; Str. BĂRDAȘULUI Nr. 1-39; 2-44; Str. IAZULUI Nr. 1-45; 2-40; Str. LIVEZILOR Nr. 37-69; 46-84; Str. MERIȘANI Nr. 1-59; 2-44;Str. MÎNDREȘTI Nr. 5-49; 2-76; Intr. PĂTULENI Nr. 1-15; Str. PERENI Nr. 1-39; 2-34; Str. PETALELORNr. 11; 2-42; Intr. PÎNGĂRAȚI Nr. 1-21; 2-26; Str. PONTONIERILOR Nr. 3-57; 2-54; str. TEODOR MAZILU,(fosta BACĂU) Nr. 1-37, 2-36; Str. BACĂU”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 21, în casetele 6, 11, 17, 34, 37, 41—44 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. ÎNVOIRII Nr. 1-25; 2-20; Str. RITORIDE Nr. 1-67; 2-60; Str. SULINA, (fostaCANONICUL BUNEA); Str. VENIAMIN COSTACHE MITROPOLIT Nr. 11-21; 18-34; Șos. VIILOR Nr. 51-97; 56-76; Bl. 102” se va citi: „Str. ÎNVOIRII Nr. 1-25; 2-20;Str. RITORIDE Nr. 1-67; 2-60; Str. SULINA,(fosta CANONICUL BUNEA) Nr. 13-17, 22-26; Str. VENIAMIN COSTACHE MITROPOLIT Nr. 11-21; 18-34; Șos. VIILOR Nr. 51-97; 56-76; Bl. 102”;

— în loc de: „Str. NEDELEANU ION SERGENT MAJOR Nr. 1-47; 2-4; 10-12; 16-48; Bl. P33 sc. 1;P34; P39 sc. 1; P40; P42A sc. 5; P60 sc. 2; P61 sc. 2;” se va citi: „Str. NEDELEANU ION SERGENTMAJOR Nr. 1-47; 2-4; 10-12; 16-48; Bl. P33 sc. 1; P34; P39 sc. 1; P40; P42A sc. 5; P60 sc. 2; P61 sc. 2;P76, V22”;

— în loc de: „Aleea TOPLICEANU VASILE SERGENT MAJOR Nr. 1-31; 2-28; Bl. P31; P36 sc.1,2,3; P37 sc. 1,2; P38 sc. 1; P39 sc. 2; P42A sc. 1,2,3;” se va citi: „Aleea TOPLICEANU VASILESERGENT MAJOR Nr. 1-31; 2-28; Bl. P31; P36 sc. 1,2,3; P37 sc. 1,2; P38 sc. 1; P39 sc. 2; P42A sc. 1,2,3;P.42B, P66 Sc.1, P.67”;

— în loc de: „Str. ANUL 1821 Nr. 3-31; 2-26; Intr. BĂDĂRĂU EUGEN, (fosta ION SCORTARU);Str. BĂRBĂTESCU VECHI Nr. 3-9; 8; Str. DĂIȘOARA Nr. 1-7; 2-18; Str. DINCA ȘTEFAN Nr. 25-47; 4-42;Intr. FULGILOR Nr. 3-5; 2-8;Str. HURMUZESCU DRAGOMIR, (fosta IRZA EMILIA); Str. MARINESCUPETRE Nr. 1-25; 6-28; Str. MICULESCU CONSTANTIN, (fosta ION SCORTARU); Str. POPEIACORNELIU COLONEL Nr. 1-43; 2-42; Str. PROGRESULUI Nr. 51-53; Bl. 5; 5A; Str. RĂDIȚEI Nr. 1-61;2-80; Str. SEVER AXENTE Nr. 1-13; 2-4; Str. TABĂRĂ STAN Nr. 5-45; 4-50; Str. TACU DUMITRUINGINER Nr. 1-35; 2-56; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 1-33” se va citi: „Str. ANUL 1821 Nr. 3-31;2-26; Intr. BĂDĂRĂU EUGEN, (fosta ION SCORTARU) Nr. 3, 2, 18; Str. BĂRBĂTESCU VECHI Nr. 3-9;8; Str. DĂIȘOARA Nr. 1-7; 2-18; Str. DINCA ȘTEFAN Nr. 25-47; 4-42; Intr. FULGILOR Nr. 3-5; 2-8;Str. HURMUZESCU DRAGOMIR, (fosta IRZA EMILIA) Nr. 1-7, 2-8; Str. MARINESCU PETRE Nr. 1-25;6-28; Str. MICULESCU CONSTANTIN, (fosta ION SCORTARU) Nr. 1-37, 2-52; Str. POPEIA CORNELIUCOLONEL Nr. 1-43; 2-42; Str. PROGRESULUI Nr. 51-53; Bl. 5; 5A; Str. RĂDIȚEI Nr. 1-61; 2-80;Str. SEVER AXENTE Nr. 1-13; 2-4; Str. TABĂRĂ STAN Nr. 5-45; 4-50; Str. TACU DUMITRU INGINERNr. 1-35; 2-56; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 1-33”;

— în loc de: „Str. GRĂDINA CU CAI Nr. 1-9; 2-4; Str. NEGRI COSTACHE Nr. 3-39; 2-46; Intr. NEGRICOSTACHE Nr. 1-31; 2-20; Str. PASTEUR LOUIS DOCTOR Nr. 1-27; 2-28; Intr. PĂUN VASILE, (fostaURSULETULUI); Str. STAICOVICI D. NICOLAE DOCTOR Nr. 1-75; 2-48” se va citi: „Str. GRĂDINA CUCAI Nr. 1-9; 2-4; Str. NEGRI COSTACHE Nr. 3-39; 2-46; Intr. NEGRI COSTACHE Nr. 1-31; 2-20;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200842

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 43: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. PASTEUR LOUIS DOCTOR Nr. 1-27; 2-28; Intr. PĂUN VASILE, (fosta URSULETULUI) Nr. 1-7, 2-6;Str. STAICOVICI D. NICOLAE DOCTOR Nr. 1-75; 2-48”;

— în loc de: „Str. APOLODOR Nr. 3-31; 2-26; Str. BRUTUS M. I. Nr. 3-17; Str. DRAGALINA IONGENERAL, (fosta ROSMARIN); Str. HAȘDEU PETRICEICU BOGDAN Nr. 5-25; 8-16; Str. ILFOV Nr. 1;2; Str. IVIREANU ANTIM MITROPOLIT Nr. 1-73; 50; Str. IZVOR Nr. 9-125; 36-110; Str. MIHAI VODĂNr. 1-17; Str. ORLEANU PAUL DR., (fosta sectiune din MITROPOLIT ANTIM IVIREANU); Str. POLIȚIEINr. 1-11; 12; Str. PRETORIENILOR Nr. 1-15; 2-12;; str. RÎUREANU DOCTOR Nr. 1-7; 4-10;Str. SAPIENȚEI Nr. 1-19; 31; 2-10; l. 103A; Str. TEODORESCU FLOREA DOCTOR Nr. 1-11; 2-10” se vaciti: „Str. APOLODOR Nr. 3-31; 2-26; Str. BRUTUS M. I. Nr. 3-17; Str. DRAGALINA ION GENERAL, (fostaROSMARIN) Nr. 1-31, 2-24; Str. HAȘDEU PETRICEICU BOGDAN Nr. 5-25; 8-16; Str. ILFOV Nr. 1; 2;Str. IVIREANU ANTIM MITROPOLIT Nr. 1-73; 2-50; Str. IZVOR Nr. 9-125; 36-110; Str. MIHAI VODĂ Nr. 1-17; Str. ORLEANU PAUL DR., (fosta secțiune din MITROPOLIT ANTIM IVIREANU) Nr. 4-56; Str. POLIȚIEINr. 1-11; 12; Str. PRETORIENILOR Nr. 1-15; 2-12;; str. RÎUREANU DOCTOR Nr. 1-7; 4-10;Str. SAPIENȚEI Nr. 1-19; 31; 2-10; l. 103A; Str. TEODORESCU FLOREA DOCTOR Nr. 1-11; 2-10”;

— în loc de: „Str. DOMNIȚA ANASTASIA Nr. 3-25; 6-10; Str. SFINȚII APOSTOLI Nr. 33A-41; 38-44;B-dul UNIRII Nr. 1-5; Str. VIGILENȚEI Nr. 1-13; 2-12; Str. VÎNĂTORI Nr. 1-39; 8-20” se va citi:„Str. DOMNIȚA ANASTASIA Nr. 3-25; 6-10; Str. SFINȚII APOSTOLI Nr. 33A-41; 38-44; B-dul UNIRII Nr. 1-15, Bl.1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 3B; Str. VIGILENȚEI Nr. 1-13; 2-12; Str. VÎNĂTORI Nr. 1-39; 8-20”;

— în loc de: „Str. BELDIMAN ALEXANDRU Nr. 1-15; 2; Str. LIPSCANI Nr. 3-11; B-dul REGINAELISABETA, (fosta M. KOGALNICEANU); Str. SALIGNY ANGHEL INGINER Nr. 3-5; 6; B-dul SCHITULMĂGUREANU Nr. 1-3; Str. SILFIDELOR Nr. 1-7; 4-6” se va citi: „Str. BELDIMAN ALEXANDRU Nr. 1-15;2; Str. LIPSCANI Nr. 3-11; B-dul REGINA ELISABETA, (fosta M. KOGALNICEANU) Nr. 21-75, 18-54 (fost1-55, 4-36); Str. SALIGNY ANGHEL INGINER Nr. 3-5; 6; B-dul SCHITUL MĂGUREANU Nr. 1-3;Str. SILFIDELOR Nr. 1-7; 4-6”;

— în loc de: „Str. BREZOIANU ION Nr. 3-13; 4-14; Str. EFORIEI Nr. 2-8; Str. GUTENBERG Nr. 1-19; 2-16; Calea PLEVNEI Nr. 1-5; 2-8; Splaiul INDEPENDENȚEI Nr. 1-191; 4-94; Bl. 101; 16;” se va citi:„Str. BREZOIANU ION Nr. 3-13; 4-14; Str. EFORIEI Nr. 2-8; Str. GUTENBERG Nr. 1-19; 2-16; CaleaPLEVNEI Nr. 1-5; 2-8; Splaiul INDEPENDENȚEI Nr. 1-191; 4-94; Bl. 101; 16; 17”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 22, în casetele 1—3, 9, 24, 30, 31, 33, 35 și 36 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. BANU MĂRĂCINE, (fosta CILINDRULUI); Str. BÎRNOVA Nr. 37-81; 14-60;Str. COBADIM Nr. 7;15; 8-12; Bl. M200; M201; M202; M209; Intr. COBADIM Nr. 1-11; 2-12; Str. CORBIȚANr. 1-43; 2-44; Str. CRĂIȘORULUI Nr. 3-7; Bl. M136; M143A; M143B; Str. DOCOLINA Nr. 1-59; 2-52;Str. GÎDESCU PETRE DOCTOR Nr. 1-73; 2-70; Str. IANCU JIANU Nr. 1; 7; 11-89; 2-6; 10-68; 76-100; Bl.M192; Str. ILIADA Nr. 3-55; 2-42” se va citi: „Str. BANU MĂRĂCINE, (fosta CILINDRULUI) Nr. 1-43, 2-14;Str. BÎRNOVA Nr. 37-81; 14-60; Str. COBADIM Nr. 7;15; 8-12; Bl. M200; M201; M202; M209; Intr.COBADIM Nr. 1-11; 2-12; Str. CORBIȚA Nr. 1-43; 2-44; Str. CRĂIȘORULUI Nr. 3-7; Bl. M136; M143A;M143B; Str. DOCOLINA Nr. 1-59; 2-52; Str. GÎDESCU PETRE DOCTOR Nr. 1-73; 2-70; Str. IANCU JIANUNr. 1; 7; 11-89; 2-6; 10-68; 76-100; Bl. M192; Str. ILIADA Nr. 3-55; 2-42”;

— în loc de: „Str. COJOCARU ELENA SI VASILE, (fosta TRÎMBITEI); Str. COMAN ION SOLDATNr. 1-69; 2-54; Str. DUMBRAVA NOUĂ Nr. 19-27; Bl. M122A; M133; M134A; M141; M142;Str. MĂRGEANULUI Nr. 61-127; 54-140; Intr. ROMANIȚEI Nr. 1-27; 2-6” se va citi: „Str. COJOCARUELENA ȘI VASILE, (fosta TRÎMBIȚEI) Nr. 1-65, 2-64; Str. COMAN ION SOLDAT Nr. 1-69; 2-54;Str. DUMBRAVA NOUĂ Nr. 19 -27; Bl. M122A; M133; M134A; M141; M142; Str. MĂRGEANULUI Nr. 61-127; 54-140; Intr. ROMANIȚEI Nr. 1-27; 2-6”;

— în loc de: „Str. ISPIRESCU PETRE Nr. 11-73; 2; 12-84; Bl. M137; M138; M140; M198; M198A;M199; M210; M211; M212; M213; M214; M215; M216; Str. ROMBULUI Nr. 1-73; 2-66; Str. SUZANA Nr. 1-65; 2-66” se va citi: „Str. ISPIRESCU PETRE Nr. 11-73; 2; 12-84; Bl. M137; M138; M140; M198; M198A;M199; M210; M211; M212; M213; M214; M215; M216, M217, P71A, P72B, P42A Sc.4, P22C, P22B, P22;Str. ROMBULUI Nr. 1-73; 2-66; Str. SUZANA Nr. 1-65; 2-66”;

— în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 179-237; 166-226; Bl. V38; V39; V40; V45; V46; V47; V3;V1; V4; V52; V53; V54; Str. MOȘ ADAM Nr. 1-41; 2-48; Str. PANTEREI Nr. 1-17; 2-10; Str. RECRUTULUINr. 1-35; 2-32; Str. SOLULUI Nr. 1; 2-4; Str. TĂMĂȘOAIA Nr. 1-11; 2-28; Str. UMBRARULUI Nr. 1-9;4-10;Str. VÎLCELE Nr. 1-49; 2-68 Str. ZIDARULUI Nr. 1-25; 2-14” se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 179-237; 166-226; 252, 262, 272; Bl. V38; V39; V40; V45; V46; V47; V3; V1; V4; V52; V53; V54; Str. MOȘADAM Nr. 1-41; 2-48; Str. PANTEREI Nr. 1-17; 2-10; Str. RECRUTULUI Nr. 1-35; 2-32; Str. SOLULUINr. 1; 2-4; Str. TĂMĂȘOAIA Nr. 1-11; 2-28; Str. UMBRARULUI Nr. 1-9; 4-10; Str. VÎLCELE Nr. 1-49; 2-68;Str. ZIDARULUI Nr. 1-25; 2-14”;

— în loc de: „Str. ATANASE DEMOSTHEN GENERAL MEDIC Nr. 5-71; 6-50; Str. BOICESCUALEXANDRU DOCTOR Nr. 3-13; 6-12; Str. CAPȘA ȘTEFAN DOCTOR Nr. 1-23; 4-26; Str. DAVILA ANANr. 1-51; 2-26; B-dul EROII SANITARI Nr. 3-93; 4-18; Str. NICOLAE PĂULESCU, (fosta secțiune dinATANASE DEMOSTHEN)” se va citi: „Str. ATANASE DEMOSTHEN GENERAL MEDIC Nr. 5-71; 6-50;Str. BOICESCU ALEXANDRU DOCTOR Nr. 3-13; 6-12; Str. CAPȘA ȘTEFAN DOCTOR Nr. 1-23; 4-26;Str. DAVILA ANA Nr. 1-51; 2-26; B-dul EROII SANITARI Nr. 3-93; 4-18; Str. NICOLAE PĂULESCU, (fostasecțiune din ATANASE DEMOSTHEN) Nr. 9-71, 36, 38”;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 43

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 44: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

— în loc de: „Str. ACVILA Nr. 21-47; 12-44, Intr. ACVILA Nr. 5; 39; Str. CENAD Nr. 1-23; 2-32;Str. LANȚULUI Nr. 1-17; 12; Str. LINTES PETRE LOCOTENENT Nr. 1-39; 2-42; Str. LUCEAFĂRULUINr. 1-13; 2-14; Str. SALVATORULUI; Str. SĂPUNARI Nr. 3-15; 2-16; Str. SIRENELOR Nr. 1-95; 32-82;Str. URANUS Nr. 87-111; 132-140” se va citi: „Str. ACVILA Nr. 21-47; 12-44, Intr. ACVILA Nr. 5; 39;Str. CENAD Nr. 1-23; 2-32; Str. LANȚULUI Nr. 1-17; 12; Str. LINTES PETRE LOCOTENENT Nr. 1-39; 2-42; Str. LUCEAFĂRULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. SALVATORULUI; Str. SĂPUNARI Nr. 3-15; 2-16;Str. SIRENELOR Nr. 1-95; 32-82; Str. URANUS Nr. 87-111; 132-140; Str. ECOULUI;Str. MINOTAURULUI”;

— în loc de: „Str. ADRIAN Nr. 1-25; 2-32; Str. CEDRILOR Nr. 1-23; 2-6; Str. CORIOLAN CAIUSMARCIUS Nr. 1-39; 2-24; Intr. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-7; B-dul GEORGE COȘBUC Nr. 17-71; 30-52; (fost 65-97;112-138); Str. GHEORGHIENI Nr. 1-39; 8-68; Str. PUIȘOR Nr. 2; 36-46;Calea RAHOVEI Nr. 147-187; 148-204” se va citi: „Str. ADRIAN Nr. 1-25; 2-32; Str. CEDRILOR Nr. 1-23;2-6; Str. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-39; 2-24; Intr. CORIOLAN CAIUS MARCIUS Nr. 1-7; B-dul GEORGE COȘBUC Nr. 17-71; 30-52; (fost 65-97;112-138); Str. GHEORGHIENI Nr. 1-39; 8-68;Str. PUIȘOR Nr. 2; 36-46; Calea RAHOVEI Nr. 147-187; 148-204; 108”;

— în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 97-101; 105-123; Bl. 93; 95; 97; 101; 103; 105; 107; 109;111; 123; 125; 127; 129” se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 97-101; 105-123; Bl. 93; 95; 103; 125;127; 129”;

— în loc de: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 89-95; 102-120; Bl. 48; 48A; 50; 52-54; 56; 58; 60-62; 81;83; 85; Str. CIORANU MIHAIL Nr. 2-14; Bl. 66; 68; 70; 70A; 70B; Str. URANUS Nr. 100-104; Bl. 53; A7”se va citi: „Calea 13 SEPTEMBRIE Nr. 89-95; 20, 26, 82, 90, 102-120; Bl. 48; 48A; 50; 52-54; 56; 58; 60-62; 81; 83; 85; Str. CIORANU MIHAIL Nr. 2-14; Bl. 66; 68; 70; 70A; 70B; Str. URANUS Nr. 100-104; Bl.53; A7”;

— în loc de: „Str. CREANGĂ ION Nr. 19; 25; 6A; 6B; 6C; 12; Bl. 87; 89; 91; Str. SABINELOR Nr. 123-125; 106-108; Bl. 113; 115; 119; 121; Str. SIRENELOR Nr. 90; Bl. 117; Str. URANUS Nr. 98; Bl. U8;B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 4-6; 80-84; Bl. 131; 133; 135” se va citi: „Str. CREANGĂ ION Nr. 11-25; 6A; 6B; 6C; 12; Bl. 87; 89; 91; Str. SABINELOR Nr. 123-125; 106-108; Bl. 113; 115; 119; 121;Str. SIRENELOR Nr. 90; Bl. 117; Str. URANUS Nr. 98; Bl. U8; B-dul VLADIMIRESCU TUDOR Nr. 4-6; 80-84; Bl. 131; 133; 135”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 23, în casetele 5—12, 25, 35 și 36 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. GORJULUI Nr. 1-23; 2-24; Str. IOVAN ION FRUNTAȘ Nr. 1-29; 2-32;Str. LĂZĂRESCU DUMITRU Nr. 1-37; 2-40; Str. MUNȚII CARPAȚI Nr. 1-153; 2A-92; Str. NAIPU Nr. 1-35;2-46; Str. PIRAMIDEI Nr. 1-27; 2-26; Str. PORTIȚA Nr. 1-39; 2-34; Str. SUCEVIȚA Nr. 1-35; 2-34;Str. SUMANDRA Nr. 1-29; 2-32; Str. TAIGA Nr. 1-33; 2-34; Str. TODIRENI Nr. 1-41; 2-40” se va citi:„Str. GORJULUI Nr. 1-23; 2-24; Str. IOVAN ION FRUNTAȘ Nr. 1-29; 2-32; Str. LĂZĂRESCU DUMITRUNr. 1-37; 2-40; Str. MUNȚII CARPAȚI Nr. 1-153; 2A-92; Str. NAIPU Nr. 1-35; 2-46; Str. PIRAMIDEI Nr. 1-27; 2-30; Str. PORTIȚA Nr. 1-39; 2-34; Str. SUCEVIȚA Nr. 1-35; 2-34; Str. SUMANDRA Nr. 1-29; 2-32;Str. TAIGA Nr. 1-33; 2-34; Str. TODIRENI Nr. 1-41; 2-40”;

— în loc de: „Str. ABATAJULUI Nr. 1-75; 2-48; Str. BARAJULUI Nr. 1-65; 2-84; Intr. BĂTĂȘANI Nr. 1;2-38; Șos. BUCUREȘTI MĂGURELE Nr. 1-241; 4-364; Intr. BUCUREȘTI MĂGURELE Nr. 33-67; 2-68;Str. CARACAL Nr. 1-75; 2-70; Str. CONȚESCU CONSTANTIN; Str. HERCULANE Nr. 3-33; 2-44;Str. LITOGRAFIEI Nr. 1-37; 2-32; Str. PECINISCA Nr. 5-37; 4-26; Intr. RUSCĂI Nr. 1; Str. SÂNTIMBRU,(fosta ORȘOVA); Str. ȘUFARU GHEORGHE Nr. 1A; 3-29; 2B; Str. TÎRGOVIȘTEANU NEGOIȚĂ, (fostaTIMISOARA) Nr. 2-8; Str. TOPLEȚ” se va citi: „Str. ABATAJULUI Nr. 1-75; 2-48; Str. BARAJULUI Nr. 1-65; 2-84; Intr. BĂTĂȘANI Nr. 1; 2-38; Șos. BUCUREȘTI MĂGURELE Nr. 1-241; 4-364; Intr. BUCUREȘTIMĂGURELE Nr. 33-67; 2-68; Str. CARACAL Nr. 1-75; 2-70; Str. CONȚESCU CONSTANTIN;Str. HERCULANE Nr. 3-33; 2-44; Str. LITOGRAFIEI Nr. 1-37; 2-32; Str. PECINISCA Nr. 5-37; 4-26; Intr.RUSCĂI Nr. 1; Str. SÂNTIMBRU, (fosta ORȘOVA) Nr. 1-31; Str. ȘUFARU GHEORGHE Nr. 1A; 3-29; 2B;Str. TÎRGOVIȘTEANU NEGOIȚĂ Nr. 2-8; Str. TOPLEȚ (fosta TIMISOARA) Nr. 3-39, 2-36”;

— în loc de: „Str. CONSECVENȚEI Nr. 1-83; 2-94; Str. CURTEA DE ARGEȘ Nr. 1-53; 2-28;Str. DRUMUL NEFLIULUI Nr. 1-23; 2-50; Str. ELEGIEI Nr. 1-25; 2-46; Str. GĂEȘTI Nr. 1-27; 2-4; Intr.GĂEȘTI Nr. 7; 2-4; Str. GĂGEȘTI Nr. 1-37; Str. GRINDU Nr. 8-28; Str. GURA PADINII Nr. 5-25; 24-38;Str. PIATRA OLT Nr. 1-23; 2B-38; Str. SLATINA Nr. 1-29; 6-32; Str. TOBOȘARI Nr. 1-61; 2-62;Șos. VÎRTEJULUI Nr. 1-129; 2-74” se va citi: „Str. CONSECVENȚEI Nr. 1-83; 2-94; Str. CURTEA DEARGEȘ Nr. 1-53; 2-28; Str. DRUMUL NEFLIULUI Nr. 1-23; 2-50; Str. ELEGIEI Nr. 1-25; 2-46; Str. GĂEȘTINr. 1-27; 2-4; Intr. GĂEȘTI Nr. 7; 2-4; Str. GĂGEȘTI Nr. 1-37; Str. GRINDU Nr. 8-28; Str. GURA PADINIINr. 5-25; 24-38; Str. PIATRA OLT Nr. 1-23; 2B-38; Str. SLATINA Nr. 1-29; 6-32; Str. TOBOȘARI Nr. 1-61;2-62; Șos. VÎRTEJULUI Nr. 1-129; 2-74; Drumul FLOARE DE COȚ Nr. 10-40; Drumul BRAGADIRU Nr. 94;Intr. TALMACI; Drumul SANTANA”;

— în loc de: „Str. CARELOR Nr. 1-21; 6-30; Intr. MĂGURA CODLEI, (fosta VÎRTEJULUI);Str. NEPTUN Nr. 1-147; 2-112; Intr. NEPTUN Nr. 1-45; 2-66; Str. ORION Nr. 1-67; 6-68; Str. PĂLTINOASANr. 5-31; 12; 32; Str. PĂPUȘOIULUI Nr. 1-19; Str. PERINIȚA Nr. 11-29; 2-50; Str. PITEȘTI Nr. 1-41; 2-38;Str. SATURN Nr. 11-27; 2-36; Str. TÎRGOVIȘTEI Nr. 1-55; 2-38; Intr. VALEA DRAGULUI; Str. VALEATIMIȘULUI Nr. 5-29; 12-30; Str. VENUS Nr. 1-37; 2-32” se va citi: „Str. CARELOR Nr. 1-21; 6-30; Intr.MĂGURA CODLEI, (fosta VÎRTEJULUI); Str. NEPTUN Nr. 1-147; 2-112; Intr. NEPTUN Nr. 1-45; 2-66;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200844

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 45: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Str. ORION Nr. 1-67; 6-68; Str. PĂLTINOASA Nr. 5-31; 2-32; Str. PĂPUȘOIULUI Nr. 1-19; Str. PERINIȚANr. 11-29; 2-50; Str. PITEȘTI Nr. 1-41; 2-38; Str. SATURN Nr. 11-27; 2-36; Str. TÎRGOVIȘTEI Nr. 1-55; 2-38; Intr. VALEA DRAGULUI; Str. VALEA TIMIȘULUI Nr. 5-29; 12-30; Str. VENUS Nr. 1-37; 2-32”;

— în loc de: „Str. BOTORCA Nr. 1-65; 2-28; Intr. BOTORCA Nr. 1; 2-6; Str. CARUL MARE Nr. 1-19;2-26; Str. CARUL MIC Nr. 1-49; 2-52; Intr. CISLA Nr. 1-13; 2-22; Str. COROD Nr. 1-31; 2; Str. CUPIDONNr. 1-29; 2-32; Str. DEALUL COTMEANA Nr. 1-35; 2-38; Intr. DEALUL COTMEANA Nr. 5-21; 22;Str. DRAGOVA Nr. 1-35; 2-28; Drumul LUPTĂTORII ANTIFASCIȘTI Nr. 1-39; 2-52; Intr. LUPTĂTORIIANTIFASCIȘTI Nr. 1-43; 2-52” se va citi: „Str. BOTORCA Nr. 1-65; 2-28; Intr. BOTORCA Nr. 1; 2-6;Str. CARUL MARE Nr. 1-33; 2- 40; Str. CARUL MIC Nr. 1-49; 2-52; Intr. CISLA Nr. 1-13; 2-22; Str. CORODNr. 1-31; 2; Str. CUPIDON Nr. 1-29; 2-32; Str. DEALUL COTMEANA Nr. 1-35; 2-38; Intr. DEALULCOTMEANA Nr. 5-21; 22; Str. DRAGOVA Nr. 1-35; 2-28; Drumul LUPTĂTORII ANTIFASCIȘTI Nr. 1-39;2-52; Intr. LUPTĂTORII ANTIFASCIȘTI Nr. 1-43; 2-52”;

— în loc de: „Str. ALBENI Nr. 21; 2-20; Str. ALBOTEȘTI Nr. 1-25; 2-16; Str. ALIMAN Nr. 1-9; 2-30;Str. BITUMULUI Nr. 1-41; 2-40; Intr. CERNĂDIA Nr. 1-15; 2-14; Intr. CHIRNOGI Nr. 1-29; 2-32; Str.ECLIPSEI Nr. 1-9; 2-6; Intr. EPIGRAMEI Nr. 1-31; 2-26; Intr. EVOCĂRII Nr. 1-15; 2-12; Str. GARDENIEINr. 1-23; 2-30; Intr. INOVAȚIEI Nr. 2-8; Str. LUCIFER Nr. 1-9; 2-26; Intr. OȚELENI Nr. 3-11; 2-10; Intr.STELELOR Nr. 1-7; 2-8; Str. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE); Intr. VALEA ALBĂ, (fostaMOHANESCU NICOLAE); Str. VĂLIȘOARA Nr. 1-13; 2-16” se va citi: „Str. ALBENI Nr. 21; 2-20; Str.ALBOTEȘTI Nr. 1-25; 2-16; Str. ALIMAN Nr. 1-9; 2-30; Str. BITUMULUI Nr. 1-41; 2-40; Intr. CERNĂDIANr. 1-15; 2-14; Intr. CHIRNOGI Nr. 1-29; 2-32; Str. ECLIPSEI Nr. 1-9; 2-6; Intr. EPIGRAMEI Nr. 1-31; 2-26; Intr. EVOCĂRII Nr. 1-15; 2-12; Str. GARDENIEI Nr. 1-23; 2-30; Intr. INOVAȚIEI Nr. 2-8; Str. LUCIFERNr. 1-9; 2-26; Intr. OȚELENI Nr. 3-11; 2-10; Intr. STELELOR Nr. 1-7; 2-8; Str. VALEA ALBĂ, (fostaMOHANESCU NICOLAE) Nr. 1-61, 2-62; Intr. VALEA ALBĂ, (fosta MOHANESCU NICOLAE) Nr. 1-15, 2-12, Str. VĂLIȘOARA Nr. 1-13; 2-16; Drumul VLASIN Nr. 3; Str. CÂMPINA Nr. 24-30”;

— în loc de: „Str. BOTOȘANI Nr. 1-63; 2-48; Intr. CINCU Nr. 2-18; Intr. ECHERULUI Nr. 1-7; 2-10;Str. FULGEREȘTI Nr. 1; 2-4; Str. HERCULE Nr. 1-41; 2-54; Intr. HEREȘTI Nr. 1-13; 2-24; Intr. LETEANr. 2B; 18; Str. MESTECĂNIȘ Nr. 1-65; 2-48; Str. OMĂTULUI Nr. 1-25; 2-26; Str. OSIRIS Nr. 1-39; 2-46;Intr. OSTROVENI Nr. 1-29; 2-16; Str. PIATRA ȘOIMULUI Nr. 1-9; 2-8; Str. PRUNDENI Nr. 1-61; 2-48;Intr. PRUNDENI Nr. 1-41; 2-24” se va citi: „Str. BOTOȘANI Nr. 1-63; 2-48; Intr. CINCU Nr. 2-18; Intr.ECHERULUI Nr. 1-7; 2-10; Str. FULGEREȘTI Nr. 1; 2-4; Str. HERCULE Nr. 1-41; 2-54; Intr. HEREȘTINr. 1-13; 2-24; Intr. LETEA Nr. 2B; 18; Str. MESTECĂNIȘ Nr. 1-65; 2-48; Str. OMĂTULUI Nr. 1-25; 2-26;Str. OSIRIS Nr. 1-49; 2-48; Intr. OSTROVENI Nr. 1-29; 2-16; Str. PIATRA ȘOIMULUI Nr. 1-9; 2-8;Str. PRUNDENI Nr. 1-61; 2-48; Intr. PRUNDENI Nr. 1-41; 2-24”;

— în loc de: „Șos. ALEXANDRIA Nr. 105-261; 126-252; Str. BRĂTĂȘANCA Nr. 1-125; 2-128;Str. ION CONEA Nr. 1-47; 2-46; Intr. PRUNIȘOR Nr. 1-3; 7; 2-10B; Str. SIMFONIEI Nr. 1-21; 2-16;Str. TEIULUI Nr. 1-53; 2-54; sr. VALEA POIENII Nr. 1-31; 2-30; Str. VIDULUI Nr. 1-23; 2-26” se va citi: „Șos.ALEXANDRIA Nr. 105-261; 126-252; Str. BRĂTĂȘANCA Nr. 1-125; 2-128; Str. ION CONEA Nr. 1-47; 2-88; Intr. PRUNIȘOR Nr. 1-3; 7; 2-10B; Str. SIMFONIEI Nr. 1-21; 2-16; Str. TEIULUI Nr. 1-53; 2-54; Str.VALEA POIENII Nr. 1-31; 2-30; Str. VIDULUI Nr. 1-23; 2-26”;

— în loc de: „Str. MĂRGEANULUI Nr. 2-10; Bl. M57 sc. 1; M68; M69; M70; M71; Str. TOPOLNIȚANr. 3-7; 10-12; Bl. M44; M45; M46; M53 sc. 2; M54” se va citi: „Str. MĂRGEANULUI Nr. 2-10; Bl. M57 sc. 1;M68; M69; M70; M71; Str. TOPOLNIȚA Nr. 3-7; 10-12; Bl. M44; M45; M46; M53 sc. 2; M54; Str. BuzoieniNr. 9-13, 8-10; Bl.M40, M41 Sc.1; M43, M47, M48; Str. Glicinelor Nr. 2, 8-10, Bl.M52, M53 Sc.1”;

— în loc de: „Str. ABNEGAȚIEI Nr. 2-12; Str. AREFU Nr. 1-51; 2-52; Intr. BOCĂNEȚ ALEXANDRU,(fosta DANTELEI); Str. BORSEC Nr. 1-31; 2-40; Str. BULGĂRUȘ Nr. 3-73; 4-56; Str. CALIFARULUI Nr. 1-41; 59; 26-42; Str. CERNAVODĂ Nr. 1-31; 2-44; Str. CIULEANDRA Nr. 1-13; 2-20; Str. CONDORULUINr. 1-79; 2-88; Str. CONSUMULUI Nr. 1-9; 2-18; Drumul COOPERATIVEI Nr. 1-85; 2-68;Str. COOPERAȚIEI Nr. 1-63; 2-26; Str. CULTURII Nr. 1-37; 2-52; Str. DANTELEI Nr. 1-85; 4-90; DrumulDÂRVARI Nr. 8-10; Str. DIHORULUI Nr. 1-29; 2-64; Str. MATEIU CARAGIALE, (fosta CONSTITUTIEI)”se va citi: „Str. ABNEGAȚIEI Nr. 2-12; Str. AREFU Nr. 1-51; 2-52; Intr. BOCĂNEȚ ALEXANDRU, (fostaDANTELEI) Nr. 13-19, 4-20; Str. BORSEC Nr. 1-31; 2-40; Str. BULGĂRUȘ Nr. 3-73; 4-56;Str. CALIFARULUI Nr. 1-41; 59; 26-42; Str. CERNAVODĂ Nr. 1-31; 2-44; Str. CIULEANDRA Nr. 1-13; 2-20; Str. CONDORULUI Nr. 1-79; 2-88; Str. CONSUMULUI Nr. 1-9; 2-18; Drumul COOPERATIVEI Nr. 1-85;2-68; Str. COOPERAȚIEI Nr. 1-63; 2-26; Str. CULTURII Nr. 1-37; 2-52; Str. DANTELEI Nr. 1-85; 4-90;Drumul DÂRVARI Nr. 8-10; Str. DIHORULUI Nr. 1-29; 2-64; Str. MATEIU CARAGIALE, (fostaCONSTITUTIEI) Nr. 1-65, 2-64; Drumul FUNIGEILOR Nr. 2-82, 1-91; Drumul GHINDARI Nr. 27-173, 8-180; Drumul MĂRĂCINENI Nr. 41-81”;

— în loc de: „Str. AMZA PELLEA, (fosta REVOLUTIEI); Str. ASACHI GHEORGHE Nr. 3-41; 2-32;Str. BASCOV Nr. 1-45; 6-42; Intr. CICLOP Nr. 1-17; Intr. COOPERATIVEI Nr. 1-11; 8-12; Intr. COSMINANr. 1-19; 4-16; Intr. FEDELEȘULUI Nr. 1-9; 2-10; Str. FLOARE DE GHEAȚĂ Nr. 1-3; Str. FURNALULUINr. 1-13; 2-14; Str. GHIDIGENI Nr. 1-69; 2-112; Intr. GHIDIGENI Nr. 9-19; 10-28; Str. GURA LOTRULUINr. 1-35; 2-46; Str. ÎNDRUMĂRII Nr. 1-55; 2-64; Str. LAVEI Nr. 1-77; 2-36; Intr. MISTREȚULUI Nr. 1-57;2-56; Str. MUNCITORULUI Nr. 1-27; 2-20; Str. NANDRU Nr. 1-45; Str. POIANA VERDE Nr. 2-32; Intr.SCURTĂ Nr. 1-5; 8-10; Str. ȘTIINȚEI Nr. 1-35; 2-34; Intr. TIGVENI Nr. 5; 6A; Str. URSA MICĂ Nr. 1-25;2-22; Intr. VLADIMIRI Nr. 1-7; Str. VOINȚEI Nr. 1-21; 4-20;” se va citi: „Str. AMZA PELLEA, (fostaREVOLUȚIEI) Nr. 1-39, 2-36; Str. ASACHI GHEORGHE Nr. 3-41; 2-32; Str. BASCOV Nr. 1-45; 6-42; Intr.CICLOP Nr. 1-17; Intr. COOPERATIVEI Nr. 1-11; 8-12; Intr. COSMINA Nr. 1-19; 4-16; Intr. FEDELEȘULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 45

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 46: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

Nr. 1-9; 2-10; Str. FLOARE DE GHEAȚĂ Nr. 1-3; Str. FURNALULUI Nr. 1-13; 2-14; Str. GHIDIGENI Nr. 1-69; 2-112; Intr. GHIDIGENI Nr. 9-19; 10-28; Str. GURA LOTRULUI Nr. 1-35; 2-46; Str. ÎNDRUMĂRIINr. 1-55; 2-64; Str. LAVEI Nr. 1-77; 2-36; Intr. MISTREȚULUI Nr. 1-57; 2-56; Str. MUNCITORULUI Nr. 1-27; 2-20; Str. NANDRU Nr. 1-45; Str. POIANA VERDE Nr. 2-32; Intr. SCURTĂ Nr. 1-5; 8-10; Str. ȘTIINȚEINr. 1-35; 2-34; Intr. TIGVENI Nr. 5; 6A; Str. URSA MICĂ Nr. 1-25; 2-22; Intr. VLADIMIRI Nr. 1-7;Str. VOINȚEI Nr. 1-21; 4-20”;

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 24, în casetele 2, 5 și 28 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. CÂNTĂRII; Drumul TABEREI Nr. 1-13; Str. DUMITRU PERA; Str. EROINA DE LAJIU; Str. GENERAL CULCER IOAN; Str. GENERAL MACAROVICI GEORGE; Str. GHEORGHE CUTUI;Aleea GENERAL CULCER IOAN; Str. ION CREȚESCU; Str. ION NONNA OTESCU; Str. LT. AVIATORCARANDA GHEORGHE; Intr. LT. AVIATOR CARANDA GHEORGHE; Str. LT. COL. MARINESCUCONSTANTIN; Str. LT. GĂINA NICOLAE; Str. LT. NEGEL GHEORGHE; Str. MIROSLAVEI;Str. MONTANA; Str. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ; Str. SĂBIUȚEI; Str. VASILE MOANGA” se va citi:„Str. CÂNTĂRII; Drumul TABEREI Nr. 1-13; Str. DUMITRU PERA; Str. EROINA DE LA JIU; Str. GENERALCULCER IOAN; Str. GENERAL MACAROVICI GEORGE; Str. GHEORGHE CUTUI; Aleea GENERALCULCER IOAN; Str. ION CREȚESCU; Str. ION NONNA OTESCU; Str. LT. AVIATOR CARANDAGHEORGHE; Str. LT. COL. MARINESCU CONSTANTIN; Str. LT. GĂINA NICOLAE; Str. LT. NEGELGHEORGHE; Str. MIROSLAVEI; Str. MONTANA; Str. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ; Str. SĂBIUȚEI;Str. VASILE MOANGA”.

— în loc de: „Str. GÂRLENI Nr. 9-13; Str. SERG. MAJ. CARA ANGHEL Nr. 11-17; Str. TOLBEI Nr. 3-6” se va citi: „Str. GÂRLENI Nr. 9-13; Str. SERG. MAJ. CARA ANGHEL Nr. 11-17; Str. TOLBEI Nr. 3, 6”.

— în loc de: „B-dul GENERAL VASILE MILEA Nr. 1-13; B-dul TIMIȘOARA Nr. 1-11; DrumulTABEREI Nr. 2-10; Intr. TABEREI; Intr. LT. AV. CARANDA GHEORGHE; Str. RĂZOARE” se va citi:„B-dul GENERAL VASILE MILEA Nr. 1-13; B-dul TIMIȘOARA Nr. 1-11; Drumul TABEREI Nr. 2-10;Intr. DRUMUL TABEREI; Intr. LT. AV. CARANDA GHEORGHE; Str. RĂZOARE”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 26, în casetele 6, 18, 19, 30 și 31 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. ACVARIULUI; B-dul IULIU MANIU Nr. 67; Str. COPACULUI; Str. CORCODUȘULUI;Str. FURTUNEI; Str. GOLCEA VASILE; Intr. CAPELEI; Intr. CATLABUGA; Str. MOINEȘTI LA VALEACASCADELOR partea numerelor cu soț; Str. MOINEȘTI Nr. 2 – 4; Str. NICODIM; Str. PARAFINEI;Str. PETUNIEI; Str. STUFULUI; Str. TORCĂTOARELOR; Str. VALEA SOARELUI; Str. VIOLETELOR” seva citi: „Str. ACVARIULUI; B-dul IULIU MANIU Nr. 67; Str. COPACULUI; Str. CORCODUȘULUI;Str. FURTUNEI; Str. GOLCEA VASILE; Intr. CAPELEI; Intr. CATLABUGA; Str. LINIEI partea numerelor cusoț de la Str. MOINEȘTI la Str. VALEA CASCADELOR; Str. MOINEȘTI Nr. 2 – 4; Str. NICODIM;Str. PARAFINEI; Str. PETUNIEI; Str. STUFULUI; Str. TORCĂTOARELOR; Str. VALEA SOARELUI;Str. VIOLETELOR”;

— în loc de: „B-dul IULIU MANIU Nr. 187-539; B-dul TIMIȘOARA Nr. 90-230; 87-213;Intr. HOTARULUI; Intr. OBOIULUI; Intr. VIJELIEI; Str. INSPIRAȚIEI; Str. PRECIZIEI; Str. VIJELIE; Str.VALEA CASCADELOR Nr. 6-26; 1-23” se va citi: „B-dul IULIU MANIU Nr. 187-543; B-dul TIMIȘOARA Nr.90-230; 87-213; Intr. HOTARULUI; Intr. OBOIULUI; Intr. VIJELIEI; Str. INSPIRAȚIEI; Str. PRECIZIEI;Str. VIJELIE; Str. VALEA CASCADELOR Nr. 6-26; 1-23”;

— în loc de: „B-dul ANUL 1864; Str. CĂTINEI fără nr. 1; Intr. URSACHE GHEORGHE; Str. PISCULCRĂSANI; Str. STRĂMOȘILOR fără nr. 5” se va citi: „B-dul ANUL 1864; Str. CĂTINEI fără nr. 11; Intr.URSACHE GHEORGHE; Str. PISCUL CRĂSANI; Str. STRĂMOȘILOR fără nr. 5”;

— în loc de: „Str. ALEȘD; Aleea ALEȘD Nr. 2-12; Aleea BRĂDIȘULUI; Str. APUSULUI Nr. 1-29;Str. ARAGONITULUI Nr. 2-6; 3-17; Str. BRĂDIȘULUI; Str. ESTACADEI Nr. 2-6; Intr. CIMPOIULUI” se vaciti: „Str. ALEȘD; Aleea ALEȘD; Aleea BRĂDIȘULUI; Str. APUSULUI Nr. 1-29; Str. ARAGONITULUI Nr. 2-6; 3-17; Str. BRĂDIȘULUI; Str. ESTACADEI Nr. 2-6; Intr. CIMPOIULUI”;

— în loc de: „Aleea ALEȘD Nr. 1-11 (bl. 79 și 80); Str. ARAGONITULUI Nr. 1; B-dul UVERTURIINr. 143-159; Str. ESTACADEI Nr. 8-12; 1-29; Str. GHIRLANDEI Nr. 10-58” se va citi: „Str. ARAGONITULUINr. 1; B-dul UVERTURII Nr. 143-159; Str. ESTACADEI Nr. 8-12; 1-29; Str. GHIRLANDEI Nr. 10-38”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 27, în casetele 22, 28, 31 și 32 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. CETATEA DE BALTĂ Nr. 41-79; Str. ROȘIA MONTANĂ Nr. 6-46” se va citi:„Str. CETATEA DE BALTĂ Nr. 41-79; Str. ROȘIA MONTANĂ Nr. 6-74”;

— în loc de: „Str. ADA-KALEH; Str. AJUSTORULUI; Aleea LACUL MORII; Str. BOJA;B-dul UVERTURII Nr. 16-270; Calea APEDUCTULUI Nr. 2-40 și 5-15 case; Str. CERNIȘOARA Nr. 50-104;51-167; Str. CRIȘUL REPEDE; Str. DÂMBOVIȚA; Str. DREPTĂȚII Nr. 14 și 19-141; Drumul MÂNASTIREAGOVORA; Drumul MÂNASTIREA VĂRATEC; Str. HARAP ALB; Intr. AGUDULUI; Intr. ANGHELINEI;Intr. BOLOBOCULUI; Intr. CAIACULUI; Intr. CALELOR; Intr. CALENDARULUI; Intr. CERIȘOR; Intr.CIȘMELEI; Intr. COLABORĂRII; Intr. CRENGUȚEI; Intr. FLONDOR TEODOR; Intr. FOȘNETULUI; Intr.GOLFULUI; Intr. IALOMIȚEI; Intr. IȘALNIȚA; Intr. MECANICILOR; Intr. MÂNDRIEI; Intr. PERELOR; Intr.PUNȚII; Intr. SAPEI; Intr. TRECĂTORII; Intr. VALEA LUPULUI; Intr. VÂRȘEI; Str. MAIOR POPESCU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.200846

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 47: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

EUGEN; Str. LĂMĂȘENI; Str. ORȘOVA Nr. 16-104; 13-139; Str. PLANETEI; Str. PUTNA; Str. SPORULUI;Str. STUDIOULUI; Str. STUPCA; Str. VALEA CIBINULUI; Intr. PIERSICILOR; Intr. PORUMBILOR;Intr. CERNIȘOARA; Intr. DÂMBOVIȚEI; Drumul MÂNĂSTIREA SIHĂSTRIA; Str. AMILCAR C.SĂNDULESCU; Str. VADULUI” se va citi: „Str. ADA-KALEH; Str. AJUSTORULUI; Aleea LACUL MORII;Str. BOJA; B-dul UVERTURII Nr. 16-270; Calea APEDUCTULUI Nr. 2-40 și 5-51 case; Str. CERNIȘOARANr. 50-104; 51-167; Str. CRIȘUL REPEDE; Str. DÂMBOVIȚA; Str. DREPTĂȚII Nr. 14 și 19-141;Drumul MÂNASTIREA GOVORA; Drumul MÂNASTIREA VARATEC; Str. HARAP ALB; Intr. AGUDULUI;Intr. ANGHELINEI; Intr. BOLOBOCULUI; Intr. CAIACULUI; Intr. CALELOR; Intr. CALENDARULUI;Intr. CERIȘOR; Intr. CIȘMELEI; Intr. COLABORĂRII; Intr. CRENGUȚEI; Intr. FLONDOR TEODOR;Str. FOȘNETULUI; Intr. GOLFULUI; Intr. IALOMIȚEI; Intr. IȘALNIȚA; Intr. MECANICILOR; Intr. MÂNDRIEI;Intr. PERELOR; Intr. PUNȚII; Intr. SAPEI; Intr. TRECĂTORII; Intr. VALEA LUPULUI; Intr. VÂRȘEI;Str. MAIOR POPESCU EUGEN; Str. LĂMĂȘENI; Str. ORȘOVA Nr. 16-104; 13-139; Str. PLANETEI;Str. PUTNA; Str. SPORULUI; Str. STUDIOULUI; Str. STUPCA; Str. VALEA CIBINULUI;Intr. PIERSICILOR; Intr. PORUMBILOR; Intr. CERNIȘOARA; Intr. DÂMBOVIȚEI; Drumul MÂNĂSTIREASIHĂSTRIA; Str. AMILCAR C. SĂNDULESCU; Str. VADULUI”;

— în loc de: „B-dul UVERTURII Nr. 12-14; Calea APEDUCTULUI Nr. 6-8; 5-9; Str. DEALULȚUGULEA Nr. 52-140; Str. ORȘOVA Nr. 4-6; 3-9; Str. VETERANILOR Nr. 25-27” se va citi:„B-dul UVERTURII Nr. 12 -14; Calea APEDUCTULUI Nr. 6-8; 5-9 blocuri; Str. DEALUL ȚUGULEA Nr. 52-140; Str. ORȘOVA Nr. 4-6; 3-9; Str. VETERANILOR Nr. 25-27”;

- în loc de: „Aleea DREPTĂȚII; Calea APEDUCTULUI Nr. 10-16; 11-15; Str. DEALUL ȚUGULEANr. 13-35A; Str. DEALULUI fără nr. 8; Str. DREPTĂȚII Nr. 16-28; 110-118; Str. ORȘOVA Nr. 8-12 și 11;Str. RĂDĂUȚEANU ISAIA” se va citi: „Aleea DREPTĂȚII; Calea APEDUCTULUI Nr. 10-16; 11-15 blocuri;Str. DEALUL ȚUGULEA Nr. 13-35C; Str. DEALULUI fără nr. 8; Str. DREPTĂȚII Nr. 28; 110-118;Str. ORȘOVA Nr. 8-12 și 11; Str. RĂDĂUȚEANU ISAIA”.

— În anexa nr. 42 — Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripția electorală nr. 42 —Municipiul București, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților, Colegiuluninominal nr. 28, în casetele 13, 15, 16, 20 și 45 din coloana „Străzi, numere poștale”:

— în loc de: „Str. CEAHLĂU Nr. 17-29; Str. ZBOINA NEAGRĂ Nr. 1 și 2-4” se va citi: „Str. CEAHLĂUNr. 17-27; Str. ZBOINA NEAGRĂ Nr. 1 și 2-4”;

— în loc de: „Calea CRÂNGAȘI Nr. 14-18; Str. MIHĂILESCU VINTILĂ Nr. 2-4; Str. OLĂNEȘTI” seva citi: „Calea CRÂNGAȘI Nr. 14-18; Str. MIHĂILESCU VINTILĂ Nr. 2-4; Str. OLĂNEȘTI; Str. CEAHLĂUNr. 9”;

— în loc de: „Calea CRÂNGAȘI Nr. 12; Str. CEAHLĂU Nr. 7-9 și 6-14; Str. FRAȚILOR Nr. 2” se vaciti: „Calea CRÂNGAȘI Nr. 12; Str. CEAHLĂU Nr. 7 și 6-14; Str. FRAȚILOR Nr. 2”;

— în loc de: „Aleea VICTOR ILIU; Str. CEAHLĂU Nr. 16-24; Str. NICOLAE ONCESCU Nr. 1 și 2,2B, 4” se va citi: „Aleea VICTOR ILIU; Str. CEAHLĂU Nr. 16-24; Str. NICOLAE ONCESCU Nr. 1 și 2-4”;

— în loc de: „Str. BOZIILOR; Str. CETATEA CICEULUI; Str. CHITILA-TRIAJ; Intr. CHITILA-TRIAJNr. 13-23; Intr. CUCURUZULUI; Drumul COASTA CERBULUI; Drumul COASTA GRINDULUI; DrumulCOASTA MĂGURII; Drumul FÂNTÂNA ALBĂ; Drumul FÂNTÂNA BABII; Drumul FÂNTÂNADOMNEASCA; Drumul FÂNTÂNA MARE; Drumul FÂNTÂNA OILOR; Drumul FÂNTÂNA ZÂNELOR;Drumul PODU DÂMBOVITEI, (fosta Drumul Garii); Drumul PODUL ILFOVĂȚULUI, (fosta Fiordului);Drumul SĂBĂRENI Nr. 2-170; 1-179; Intr. LA ROȘU; Intr. GIULEȘTI; Intr. GIULEȘTI SĂRINDARI;Intr. SĂBĂRENI; Str. SADINEI; Str. FUMURENI” se va citi: „Str. BOZIILOR; Str. CETATEA CICEULUI;Str. CHITILA-TRIAJ Nr. 1-9, 2-6; Intr. CHITILA-TRIAJ; Intr. CUCURUZULUI; Drumul COASTA CERBULUI;Drumul COASTA GRINDULUI; Drumul COASTA MĂGURII; Drumul FÂNTÂNA ALBĂ; Drumul FÂNTÂNABABII; Drumul FÂNTÂNA DOMNEASCA; Drumul FÂNTÂNA MARE; Drumul FÂNTÂNA OILOR; DrumulFÂNTÂNA ZÂNELOR; Drumul PODU DÂMBOVITEI, (fosta Drumul Garii); Drumul PODUL ILFOVĂȚULUI,(fosta Fiordului); Drumul SĂBĂRENI Nr. 2-170; 1-179; Intr. LA ROȘU; Intr. GIULEȘTI; Intr. GIULEȘTISĂRINDARI; Intr. SĂBĂRENI; Str. SADINEI; Str. FUMURENI”.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/12.XI.2008 47

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice

Page 48: Destinat exclusiv inform ării gratuite a persoanelor fizice

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.roAdresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764/12.XI.2008 conține 48 de pagini. Prețul: 3,75 lei ISSN 1453—4495

&JUYDGY|322141|

A B O N A M E N T E L A P U B L I C A Ț I I L E O F I C I A L E— Prețuri pentru anul 2009 —

12 luni 3 luni 1 lun

1 Monitorul Oficial Partea I, limba român 750 5 50 800 210 752 Monitorul Oficial Partea I, limba maghiar 90 1 50 1.500 1403 Monitorul Oficial Partea a II-a 200 5 60 2.250 2004 Monitorul Oficial Partea a III-a 800 5 15 430 405 Monitorul Oficial Partea a IV-a 7.200 5 50 1.720 1606 Monitorul Oficial Partea a VI-a 400 5 25 1.600 1507 Monitorul Oficial Partea a VII-a 60 1 30 540 508 Colec ia Legisla ia României 4 - 2.500 450 1209 Colec ia Hot râri ale Guvernului României 12 - 3.500 750 7010 Repertoriul actelor normative 1 - 1.750 140

Zile de apari ie/

s pt mân

Greutate medie/apari ie

(grame)Denumirea publica ieiNr.

crt.

Valoare(TVA 9% inclus ) / lei

Num rde

apari ii anuale

*Partea I bis se multiplic pe baz de comand

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Destin

at ex

clusiv

infor

mării

gratui

te a p

ersoa

nelor

fizice